Vakcentralen protesteren legen hogere kolenprijs HET ROTTEKDAMSCH PAROOL Vuur, water, teisteren ons hagel land voor minister Regering heeft in April beloofddat anthraciet niet duurder zou worden Westelijk protest tegen Hongaarse deportaties Amerikaanse lof voor de Nederlandse landbouw Alles omtrent haarzelf Lichtreclames mogen "weer branden! Nederlands aanbod om gedeporteerden op le nemen geweigerd r RED SNAPPERS SNAPPEN Bliksém eist 2 doden, Nijmegen en Winschoten onder water Bulgaars minister in ongenade Kaesong: nog steeds geen voortgang Mulo-examen in Brailleschrift V Skandinavië-express heeft pech Goede vrienden na hoed-incident Britten heden naar Teheran Besprekingen op duidelijke basis Feclilelei' volgt Sherman op Defensie in eerste Kamer 1 Amerikaanse critiek niet meer gerechtvaardigd Sabotage in Argentinië Arrestaties op grote schaal in Vietnam Acheson wijst 38ste breedtegraad af voor bufferzone Gesneuveld in Korea CLlc Jaargang, no.'179 Red. on Adm. Lontje Haven 141. Schiedam Teh 69300 Ahonn.prllÊ: hér' week f 0,40 per kwartaal S,15, loese nummers f 0.09 Opgericht door de Stichtlnq/„Het Parool'' DE SCHIEDAMMER Donderdag 2 Augustus 1951 Uitgcve N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398044 Bankier: Amstcrdcmsche Bank te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schapc-r - -• .-' v DEN HAAG. "De'verhoging van de prijzen der vaste brandstoffen voor huisbranddoelein- den is in strijd met ccn\régeringspublicatie. Op 2 April j.l. deed namelijk het ministerie van Economische Zaken de stellige mededeling, dat geen hogere winterpryzen voor anthraciet zouden worden berekend. Dit is een van de punten van protest in het telegram, dat de Raad van Vakcentralen, gevormd door vertegenwoordigers van N.V.V., K.A.B. en C.N.V., gezonden heeft aan de raad van ministers. Deze maatregel, aldus bet telegram, welke vele gezinnen voor onvoorziene en grote moeilijkheden plaatst, wordt door de Raad van Vakcentralen ten zeerste betreurd. De aangekondigde prijsverhoging drukt met name op de minst draagkrach tige gezinnen, die nu reeds nauwelijks in staat waren, de middelen voor brandstoffenaankoop te besparen. snmiiiii.ii'cuk'iiiiui.cuji ü.a.iiiic- DEN HAAG. 'lede mèt.het: ooê op de veelzijdige belangen van het vreemdelingenverkeer heeft de minister van Economische Zaken besloten de beperkende bepalingen met betrekking tot lichtreclame ën etalageverlichting met ingang van heden op te heffen. L'e brandstof-: fenpositie is .nog. geenszins 'verbe terd, zodat het noodzakelijk blijft "dc uiterste zuinigheid te betrachten bij het gebruik-van kolen, .gas en electriciteit Men dient er rekening mede: te houden," dat in het najaar •wederom beperkende maatregelen- zullen moeten- wordengetroffen. i - Onderminister van VS 'f J lil Madrid - MADRID Po ley, onderminister Van Financiën der V.S.,-zal vandaag hier aankomen.; Foley bevindt-zich thans "te Lissabon. Hij zal later door reizen, naar Rome en Parijs,, aldus! .werd gemeld. Te Washington" heeft ..een woord voerder van het ministerie van Fi nanciën verklaard, dat Foley op een vacantiereis door Europa is. Zij windt het kennelijk een ernstige aangelegenheid, deze vrouwelijke tolk der Noord-Koreancn haar levensbeschrijving in een Amerikaans tijdschrift. Een der Amerikaanse journalisten had deze geschreven na een ontmoeting met haar op de wcpenstilstahdsconfe- rentte in Knescrng en schonk haar tater een exemplaar van het blad, waarin zijn artikel verschenen was. De Raad van Vakcentrales voorts pijnlijk verrast door het feit, dat zulk een belangrijke maatregel geno- 'men werd zon der dat daarom trent overleg is pleegd in de voor zulk over leg ingestelde organen. Hij verzoekt de ministerraad daarom drin gend maatrege len te nomen welke kunnen WASHINGTON. Acheson zei Woensdag, op zijn persconferentie, dat de VS 'nauwkeurig, kennis ne men vatj/de identiteit.van de Hon gaarse functionarissendie verant woordelijk waren voor de massa- uitwijzing 'van Hongaren' uit hun woningen. -De-> V:S.> zouden .ah .het; beschikbare- b e w ij smateriaal"aan de V.N." Overhandigen. -Daviês, de Engelse onderminister van Buitenlandse. Zaken heeft in Lagerhuis over de Hongaarse de portaties gezegd: „0e; Britse rege ring veroordeelt deze meatrcgclen van de Hongaarse regering, die de principes, vastgelegdin de ver klaring van de rechten van de Boerderijbrand richt voor halve ton schade aan HOOGEVEÉN. .Wöèhsdagmor-' gén werd de -„Hoogeveehse' - brand-' '"weer gfealarmêêrd'vöar;" een fèïle brand ih";de - bberdèrij'"Van'-;de he ér A. W. ten Have" te Nóórdbroek 'én -bewoond; door" diens .'zbonïNJA"';.teh Have: De;- brandweer wist debij— schuur.; én., hèt-voorhtiis .té behouden: De schade wordt" gesctat „op een •"'halve toni "Oorzaak „„yèrmaëdelijk;; hqoibroéi." De "boerderij'"was" verze kerd. - s (Van onze correspondenten) Hét zware noodweer dat'Dinsdagnacht schade in het Westen aanrichtte, 'trok Woensdag over hét Noorden, Oostenen Zuiden van ons land. Felle "•windstoten en zware slagregens vergezelden het onweer. In Westerlee werd de 45-jarige; arbeider Th. de Groot op het land door de bliksem ge troffen en op, slag' gedood. Hij laat,vrouw en vijf kinderen achter. De land bouwer Th.-Brands uit Roggel (Limburg), dié onder eèn korenmijt school, trof hetzelfde lot. V •Vanaf de héüvèls van Nijmegen rag men gisteravond dc lucht van "Eltèn—-Arnhem tot Tiel als één vuurzee. In Nijmegen stonden - de straten blank; hét water uit de "riolen wérd in 'gróte golven door de straten gestuwd. Betonnen muur- „tj es werden weggespoeld en bomen en struiken ontworteld. In het na burige Beeken ..Ubbergen. was- het nog erger. Het overvloedige regen-, water, vermengd -.met zand, mod- der en struiken,.,kwam als «en .wa terval-de heuvels afrollen. De tram- lijn Nijmegen—-13èek- en de ..berg- baan" naar Berg en Dal werden onder zand en ^modder bedolven. Bussen natneti-hët 'vervoer, over. Een hagelbui met enorme, korrels teisterde, de- velden rond Groes- beek. In Posterholt. (L.)' sloeg de bliksem- in het -lichtnet. Bomen werden' volkomen gespleten. In Bélllngwólde (Gr,) drukte een wervelwind., een schuur:"in elkaar. Op verschillende; plaatsen sloeg de bliksem'in boerderijen; in de mees te gevallen wist'de" brandweer 'de' beginnende branden te. blussen. Er .werd niettemin veel schade aange richt: InWinschoten 'ging het on weer' gppaard'met een: wolkbreuk. In v véél.huize#? stroom de ;hèt"water( keldersVea^améra-.^bihnénl't.'Ëi„én-" kele woningencfreven "de matras- een uit'de-bedden., Dé -totale - schade. dïe "dóór - vuur, Water en'ha gel-"aan .gewassen; „hui-" .zen, landbouwwerktuigen en vee-, -Stapel "wer'djv-'aang^ichtr -is: enorm: *jgijoofc. óverójpttr;" mens en het, artikel over deze rechten in' het' Hongaarse vredes verdrag, in de wind slaat." Het Franse ministerie van Bui tenlandse Zaken", dat een dergelij ke uitspraak deed, heelt tevens meegedeeld, dat. het protest tegen dedeportaties door de'.. Franse, Britse en - Amerikaanseregering; geschiedt óp" initiatie? van'de Fran- se regering. Verder werd van de'Franse zijde .medegedeeld, dat: een Nederlands aanbod om een aantal van de oud ste gedep ort eerden op Je. nemen" door de Hongaarse regeringafge wezen. Een dergelijk, eveneens af gewezen, aanbod was ook door Israel gedaan. leiden tot. een ongedaan maken vande". aangekondigde prijsver hoging respectievelijk tot een ver zachting vuu de prijsverho ging in haar gevolgen voor de ge zinnen. Voorts stelt do raad het op hoge prijs in het overleg ter zake te worden betrokken. Intussen wijst in een circulaire aan de brandstoffenhandelaren de Federatie van de Nederlandse. Brandstoffenhandel op het grote gevaar Voor de handel om vóór .1 Augustus bestelde kolen te leve ren tegen de oude prijs. De geste gen groolhar.delsprijzcn laten het verkopen tegen de oude prijzen niet toe. Bovendien berekent de groothandel van 1 Augustus af de nieuwe prijzen ook voor reeds vroeger gedane, bestellingen. De "detaillist kan zich dus net zo min als de particulier beroepen op het feit, dat hij vóór I Augustus heeft besteld. De Federatie wijst cr ver der óp. dat de jongste prijsverho ging tot stand is gekomen zonder voorkennis of medewerking van de detailhandel. Dö situatie bij' de handelaren is Zuiveringsactie treft ook twee generaals LONDEN .Diplomatieke woord voerders hebben" bekend gemaakt, dat de -Bulgaarse: communistische re-, lering dè minister van Landbouw .Siemokolev van zijn functie ont heven. heeft.Volgens geruchten zijn twee. .andere commumstenleiders in ongenade gevallen. Dezelfde woord voerders zeiden verder, 'dat er on bevestigde. berichtenderonde; doen, volgens wélke dé generaals' Tensky en Terpeshev gearresteerd of weg gezuiverd zouden zijn. Beiden wa ren partizanenleiders. Tot voorkort was Terpeshev Bulgaars gezant - in Roemenië. Ze hebben al heel wat tochten gemaakt, deze stoere vissers.- Ze trokken naar het Noorden en naar het Zuiden, ?naar naar de West, nee, daarheen zijn ze nog hooit geweest. Mor- gen gaan ze er heendan vaart huh'scheepje, de motor kotier Sch 177'. „Noordzee" de 'Schcoehthgse haven uit, West in je tegemoet. Ze gaan.ér wat pionieren: zogenaamd „red snappers" snappen, een vissoort, die op kabeljauw hjkt. Schippér Wouter Blok (tweede van links op dit plaatje) denkt als' alles hem meezit in een week of vijfde .oceaan over te wippen. En dan maar onder dc tropen zon aan het werk. Blok's bemanning-, bestaande uit zijn-twee broers zyn zoon en nog een paar stoere kerels, is vol goéde moed.- Ze.'gaan iets nieuws presteren: een nieuwe vangstmethode ih proktijk bren gen. Welké? Neen, dat verklappen ze nog niet; misschien over een jaar, wanneer zij weer. de Scheveningse haven binnenlopen. MOÉNSAN. De 17c bUecn- komst van de geallieerde en. com- mupitiHscbc. onderhandelaars- hééft- vandaag'-80 minótcti: geduu^'. Mor gen zal 'opnieuw vergadt.d wor den. Voor 'hefc" vertrek naar Kae song rverd vlce-admtraal C. Tur ner Joy op de hoogte gebracht van de door minister Acheson In Washington afgelegde verklaring, dat het communistische voorstel voor een bufferzone langs de 38ste breedtegraad rilct aanvaardbaar was. Het officiële communique over de besprekingen gaf geen enkele aanwijzing, dat er voortgang Is gemaakt bü de regeling van deze. kwestie. BONN. Op een Woensdag hier gehouden bijeenkomst hébben de, West-Duitse rectorcs magnifici be sloten het verbod öp het houden van duels door studenten té hand haven" thans zo,dat zij óver practisch geen voorraad, beschikkèn. Wat ér. nogover was is in. het lange koude voorjaar opgegaan en bovehdien is. er een achterstand van "ongeveer één maand in de aflevering door de groothandel. ZEfST. Juap Willemsen, leer ling uan de Barlimcüsschool van het Blindeninstituut ie Zeist, slaagde te llilvcrswn voor het Mulo-examen. Er waren slechts t-uiee candidaten, die; .in'Braille schrift dezelfde examenopgaven kregen als dé leerlingen va-h de gewone scholen. De cijferlijst mét vrijwel uitsluitend achten en ne gens bewees dat het onderwijs in Braille in geen enkel:Opzicht be hoeft onder te doen voor het; vi- ■suelef al .zal de inspanning voor. dit bijzondere resultaat niet''ge ring zijn geweest." UTRECHT De Skandinavië- express, die vanmorgen 'om*.7;03 -uit' Schiedam in de richting - Utrecht vertrok, heeft bij Gouda 23 minu ten vertraging gekregen, omdat de. electrische locomotief defect raakte. Daardoor kregen ook enkele locale treinen vertraging,Het baanvak fcwsun wéér vrij toen betdefect aan dc locomotief tér plaatse was hersteld. l^LIK, dat hé, dat hebben jul- lie niet." Bokser Luc van Dam (midden) heeft goed praten: hij kan beroepspraters als Willy Walden en piet Muyselaar met stomheid slaan als het om biceps gaat en daar gaat het hier ora. Van Dam kwam de beide artisten even opzoeken in dc pauze van hun ^revuo. -,.Extra Editie", v*jn Carré r te 'Amsterdams „7.O. ben-je daar weer?" zeiden ze. Hun kennismaking dateert van pnige tijd geleden. In een-jAr.twerp- se broodjeswickel, waar Snip c ea Snap na hun optreden de inwen dige mens.zijn' portie gaven," zag Walden opééns, zijn hoed' verdwij nen; een vreemde meneer :namhem van de kapstok:'en liep weg. Met een gebaar van heë-hee-dat-gaat-za- maar-niet sprong Walden op en het volgende ogenblik had hij dé. vreemdeling - al bij delurven; De lurven war én die "van Luc van Dam". Oja? Jak O:"Enfin.—-"ze-heb ben vriendschap, "geslotén" Om té laten zien dat er van rancune; geen sprake "is, "kwam Due van Dam" der ;zer/dagén even haar-Carré" Èti liet daar "goedig zijnAspierkracht be wónderen, met hét-air van nee-ik- bijt-niet. ff LONDEN. Dc Britse regering heeft er vandaag in toegestemd, onmiddellijk -nieuwe oliebespre kingen met Perzië te openen, al dus wordt uit welingelichte bron vernomen. Waarschijiilijk binnen Z4 uur zal minister Stokes in Te heran arriveren, óm de laatste bijzonderheden voor de conferen tie, welke tiaar verwacht wordt Zondag of Maaudag zal'beginnen, tc bespreken. Het Britse kabinet had "gisteren een rapport ontvangen" van Harris man, dat volgens een woordvoer der van het .Foreign office een - re delijke 'kans boQd.om éen mtssie naar Teheran af te vaardigen. Via de Amerikaanse ambassadeur Wal ter Gifford, heeft het kabinet daarop Harriman geantwoord en op een of twee punten om ophel- dering gevraagd. De woordvoerder van. het ministerie zei, dat dit ge daan was óm het Tisico van mis verstanden zo klein mogelijk te maken. s:., Hij wees erop, dat Engeland^ er volkomen-..zeker van wildezijn. Dat beide partijen een duidelijke voorstelling hebben van de basis, waarop nieuwe besprekingen en onderhandelingen zouden worden .gevoerd. Deze laatste .een of twéé punten schijnennuvanmorgen opgehelderd te" zajn. WASHINGTON. Admiraal Fechteler,die door- Amerika was 'voorgedragen als geallieerd, opper-; •bevelhebber in; de Atlantische Oceaan, ma af" door de oppositie'van Engeland nog; niet benoemd was, wordt nüv de opvolger van .admi- raai Sherman als" chef van de ope raties ter5 zee. De Senaat mbet de benoeming nog goedkeuren. Admi raal Mccormick zal Fechteler op-" volgen" als opperbevelhebber van de Amer ik a an se Atlantischeyloo t Amerika, zal <hem; nüin Fechtelers plaats vdórstellén als "geEllieerd opperbevelhebber.. (Van onze correspondent tc Parijs) PAKIJS. Charles F. P.ranoan, de Amerikaanse minister van Landbouw heeft een trip door Europa beëindigd niet alleen enthousiast over de vor deringen, die de agrarische productie, met medewerking der E.C.A.-hulp, gemaakt heeft, maar. ook getroffen door de hoge opbrengst per hectare, die hij in verschillende landen aantrof. Hjj noemde daarbjj bijzonderlijk Nederland en zijn tarwe. „Wij Amerikanen deuken zo vaak technisch de eersten te zijn, maar hier kunnen wij leren," zei de minister gisteren op een persconferentie. De minister voorspelde, dat Atne- halfweg^ tussen Schermerhorn rika binnenkort hetvoorbeeld var» Europa zal gaan vólgen en een in tensiever gebruik van kunstmest zal gaan maken. Aan de andere kant was de 'Amerikaanse land bouw beter gemechaniseerd en de opbrengst por man' daarvoor .groter. De heer Brannan bleek pén ste vige, ronde' man -met vriendelijk gezicht en zachte stem, als type Mansholt.Hij wa's: kötm'eüjk zeer getroffen door de hoge techniek, der West-Europese landen, product, zeihij, van vele generaties erva ring. Hij meende, dat de, E.CiA. - vooralsucces had gehad in .projec ten ,van ■landwinning. Hij. sprak met sympathie over het. project, van een agrarische pool; naar het voorbeeld van de Schunrjan'-pool vóór 'Ijzer -én kolen.„Europa heeft.een hoge graad van productie. Het móet een even hoge graad .van distributie .bereiken." Hij meende" dat dit voor al' een zaak van Europa1 zelf. was. ,:,Bent u in Jöeg o-Slavië geweest?" vroeg, iemand.. „Ja. 2e' toonden me een groot bedrijf.Zelf noemden ze hét":"een. coöperatieve boerderij.Ik denk hm dat wij het eéh' collectief bedrijf zouden noemen." Pauze. „De oogst was goed." •""•."En :de stemming?" .-v,Dat is" een kwestie, die buiten mijti competentie valt" De boeren" die ik sprak, -waren vriendelijk." - (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Eerste Kamer, die Woensdagmiddag de begrotingen "van Oorlog en van Marine besprak; gaf blijk van vrij algemeen vertrouwen. In" minister Staf en' 'zijn. staatssecretarlssen, in je mening, dat dc Neder- ■landse defensie thans.op de goede"weg was aangeland.'.: De heer A lgrat (A.R.) laaktederhalve .de critischc gezindheid, vvclke ln Amerika nóg steeds ten opzichte vah'onze opofferingen valt waar te nemen. Hij vroeg zicii: af of deze hardnekkige campagne wellicht van uit Nederland werd gévoed en of uaartegèn dan geen stappen genomen dienden te worden. "Want haar zijn mening; bestond er thans eerder aanleiding voor critiek op Amerika, gezien de.nfetNtijdïgc nakoming van toegezegde materiaal-lcVeó rantles. lOok dc heer a d e 1 a a r VA'Den D D r e u (PvdA) waren daaromirent niet geheel gé rus L Kan. zo vroeg eerstgenoemde, onze inspan ning onder die omstandigheden wel tiaar maximum rendement verkrijgen? H\j had echter, evenals, de woordvoerder van de PvdA ook oog voor meer positieve verklaringen van Eisenhower en Acheson. V: -■ iü;ViAw:--' R i Éitiiiiuij h ia »r:B i nu »»;91>isi««"a-rt;:;sr.dJiilil Spoorwegen opgeblazen fey verkeer ernstig gestremd BUENOR AIRES Woensdag morgen hebben saboteurs een :brug opgeblazen en de spoorwegverbin ding van Buenos Aires naar "La Plata geheel verbroken, waardoor ernstige stagnatie in het verkeer ontstond. Vele spoorwegarbeiders zouden gearresteerd zijn. Nader wordt" gemeld;dat in' minder dan -twee"uur elf bommen- tot ontploffing kwamcüóp: -v vièr. verschillende buurtspoDrw.eglijneit' r Men vond .één onontplofte bom.' Telegraaf- èn semkabéls werdén doorgesneden. Verscheidene loco motieven ontspoorden ol reden on- bestuurd tegen stootblokken. .Er zijn gocn doden gemeld. Anderzijds viel JhAvRuys. de Bé éren b: ro;U c.kKVPde Ver enigde^ Staten bij in'hun houding ten opzichte van" Spanje; Ook. de heer Wéndelaar bleek daartoe ge neigd, al ontkende ;hU "iét de waaide van gevoelsargumenten, dié het; ook moeilijk- maken Duitsland (Rameke!) in het Atlantisch Pact op. te hemen. Hij meendedat het Internationaal. Verbond van Vrije Vakverenigingen zijn boekje te buiten was gegaan door inzake Franco critiek op Amerika uit te oefenen. En hij wond zich. beslist óp „toen hij kwam. te spreken':qver dé - Artillerie-inrichtingen, •.vier huidige productie 3 millióen) vér achter ligt -bij devooroorlogse 44 millióen)Eigenlijk diende er naar zijn mening, een enquête te worden ingesteld! naar dé schuldvraag van dit ergerlijk gedraal. Zie verder pag.' 7: SAIGÖN.Lu De Vietnamese pór litie heeft Woensdag een' 'léidei-. en 20 andere leden van een ultfa-ha- tionalistische jeugdorganisatie" te Sadec gearresteerd, waar Dlnsdög deFranse .,bevelhebber. in -Gochm- •Ch'ina, generaal. Chanson, en de gouverneur van ".-Zuid-Viétham,' Thai.'Lap; Thanh, vermoord wer den. Een. andere leider van- de be weging" wérd in, Hanoi gearres teerd. De Vietnamese minister voor, de". Veiligheid, Mgoejen "van Tam, heeft verklaard dat de 'beweging door de regering verbóden zou. worden. WASHINGTON Gp zijn weke lijkse persconferentie heeft Acheson Woensdag .het communistische voorstel om een bufferzone in Koréa langs de 38ste breedtegraad in te stellen, rondweg van 'de hand gewezen. Hij zeide, dat de. commu nisten terug wilden gaan naar :een linie „vanwaar; zij een ónuitgelokté aanval, die de oorlog "in Korea ver oorzaakte, begonnen, waren,'' .;Dat wa's niet aanvaardbaar. De minis ter Voegde er aan toe, dat "Marshall de mïnister van Defensie,volkbinen.' duidelijk had gemaakt, dat een de- marcatielinie een yérdëdlgingsltnie moést zijn. De gebeurtenissen 'had-- denaangetoond, aldus' Achésqti, dat" dit biet hef geval was mef de 38ste- breedtegraad.-• .'„-V -'o' >v DÉN - „HAAG De ■'regering' maakthekend, dat tot haar leed wezen tijdens gevechten in Korea, op 2C Juii J.L Is gesneuveld de sergeant J. E. Schaapman, legcmr. 350216130 uit Genemulden. De ser geant Schaapman werd 16 Februari 1025 geboren. H(j was ongehuwd. PARIJS. Het ministerie van Marine heeft bekend gemaakt, dat Engeland aan Frankrijk voor de tijd van vier jaar vier onderzeebo ten zal lenen. BRUSSEL. De Böhd. vah Me taalarbeiders hééft gedreigd/op 13: - Augustus een staking te' beginnen, als de looneisén-van bepaalde cate gorieën "arbeiders niet worden-inA," gewilligd. j Toenemende bewolking ff- Weersverwachting geldig van g. Donderdagavond. tótVrijdag-"M g- avond: g -' Vanavond en vannacht wei-" a„: g nig bewolking en zwakke wind. Ij I Morgen oyerdag toenemende i bewolking en .later voorname- m lijk in het Westen van'het land s plaatselijk enige regen. Meest S jg matigo -wind tussen „West cn S Zuid. Over het algemeen iets j g lagere temperaturen. g' ■g 3 Augustus Zon op 5 u 3 m on- 3 g der 20 u 28 m: Maan op 5 u '15 m S I onder 23 u 55 m. Vil 1XSB ,11111 IBtUBtEÓl ffiBBntf'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1