N e der land he e ft grote bezwaren HET FtÖTTEBEAMSCH PAROOL LUCHTFOTO VAN WATER EN VUUR Meer overleg in Atlantisch Pact gewenst Voorlopig rust voor H.Ms Van Speyk JAPANS VREDESVERDRAG Reacties van Washington beslissend voor ondertekening van verdrag Reisbus en vrachtwagen sen m vaart Muiterij aan boord van Pools oorlogsschip II sA RODE HAAN KRAAIT BIJ GROUWSTER- V MEER MINISTER STAF IN EERS TE KAMER: Grote landen hebben weinig oog voor bezwaren van kleine België helpt door /watersnood;;,/ getroffen Amerika Schotse padvinders .paan verder chauffeur opgenomen Sugar Ray Robinson filmheld? Oök Pëtsche faalt Bemanning met schip naar Zweedse haven gevlucht Menig vrouwenhart gerust Sportliefhebbers Sportbeoefenaars Gesneuveld in Korea lie Jaargang, no. 180 Red. on Adm. Lcmcje Haven 141. Schiedam Tel 69300 Ahonn.prijs: set .week 0.40 i por kwartaal S.1S. losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Dl SCHIEDAMMER Vrijdag 3 Augustus 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 396644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries. Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper mmukji asrainxiu hi anKoaammimmmam m rau nu s-tL-ft'SEinEiritiOTiiiyiiuiia Diirsi^niiüinannirïïLT.isLinan irarflsiniiinuiiniiBiuiEimiiiEüiiniiiKiiiniajiiKKriiiitSB^nicai^iiairsiLTiiaD nitnüaiais^GEïrtajü rass (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Nederland heeft zijn ambassadeurs in Wash ington en Londen gisteren een.nota dben overhandigen, waarin zèer aanzienlijke bedenkingen worden ontwikkeld tegen het ontwerp-vredesvcrdrag voor Japan, dat in September in San Francisco zal worden ondertekend door naar verwacht wordt 50 landen. De bezwaren van Nederland tegen het wel zeer ge matigde vredesverdrag zijn zo ernstig, dat de Nederlandse regering de beslissing over de vraag, of zij het verdrag ;zal ondertekenen, voorlopig nog heeft aangehouden. De Nederlandse regering ziet re-' denen genoeg om het verdrag in de Huidige vorm niet te tekenen. Dat zij daartoe nog niet beslotenHeeft, vindt zijn oorzaak in verschillende overwegingen. In de eerste plaats heeft üe Amerikaanse regering in het ontwerp een' bepaling doen op nemen, dat nooit enig land met Ja pan een voor Jap angunstigerver drag zal kunnen sluiten dan dit'ver drag, hetgeen Japans bëreidheid om straks nog afzonderlijke vredesver dragen, dié voor dat land steeds slechter zouden moeten zijn dan wat het nu kan bereiken/ niet groot zal'maken. Bovendien.'hecht ook dé Nederlandse regering ernstig aan het bewaren van solidariteit.' Niet tegenstaande deze overwegingen blijft Den Haag onderzoeken,wat straks zijn houding zal zijn tegen over dit verdrag, dat zo sterk de belangen van ons land aantast. Het voornaamste bezwaar rleht: zichtegen de tendonzvan .het ver- Ar.. Zie verder pag. 3 iiiiiisEiiiiaiiiiaiOiEiaiEiiiiiiiainiiiiiiigiiiHiBiiiiiiininiiiitstBiiiiiiif.RiiiiiiiiiiinfiixiiE Op 13 Augustus komt de begroting Financiën in Eerste Kamer (Van onze parlementaire redacteur) EN HAAG 1 Dé Eerste Kamer Z<.' de zes" voorstellen tot belasting verhoging op Maandagavond,-' 13 Augustus jen de" daarop volgende dag in open 'behandeling 'nemen, dan is ook de. begroting van Finan- Tdëir "Tisn - de" ordèU In, -de: jdaaraa n" voorafgaande week komt dei begro ting. van- Onderwijs.. Kunsten Ten Wetenschappen in - bespreking'en eventueel ook. de begroting van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. Grouw is een centrum voor water sport, maar dat te Grouw, als er in de zomer ergens brand woedt, velen zich via het water naar zo'n brand spoeden, om hulp te bieden daar denkt men niet direct bij na. Deze KLM-luchtfoto vat echter alles snraen, _nl. hoe brand de watersportidylle in de Grouwster wateren wreed verstoort, hoe bootjes toesnellen en reeds ge- meerd liggen en hoe (rechtsonder en links),, allerlei ^watersportliefhebbers, van- hulpvaardigheid en belang stelling j blijk geven. De kapitale, boerderij .van. J.J. Cnossen op de Aegehóek -gaaU-Tn' vlaihméh/öp. Weg -hooi-dogst,- wcg.-boerdérij;- slëchts'-een /deel; vande wo'ding-behouden. Verzekering dekt de rschade, die-veroorzaakt werd (wederom!) door een knaapje dat met lucifers speelde! (Van onze parlementaire redacteur) DEN HA AG. Minister Staf beeft Donderdag in de Eerste Kamer het verlangen uitgesproken naar meer overleg binnen het Atlantisch Pact. Anders, zo verklaarde hU, dreigt de belangstelling daarvoor te verflauwen. Hij zei dit in antwoord óji de opmerkingen in.de Eerste Kamer bü de behandeling van de begroting voor/Oorlog en Marine gemaakt, betreffen de critiscbe opmerkingen in Amerika over deze defensie. Hoewel h|j niet geloofde, dat hier van een doelbewuste campagne kon worden gesproken, erkende htf daUhet soms wel moeilijk was, met name b(j de Amerikanen, voldoende .begrip te wekken voor onze financiële en economische proble men. Grote landen hebben*niet altijd voldoende oog voor de bezwaren van de kleine landen. Juist door meer overleg op internationaal niveau zou daarin, naar x|jn mening, verbetering gebracht kunnen worden. waarborgen tén aanzien van dé herbewapening van Duitsland, op- Deze wens koesterde hij ook in verband niet dc .vertraging in dé. Amerikaanse wapënlevëranties. Hij gaf' toe, dat- er omstandigheden wa ren. dH onvermijdelijk .tot achter stand moesten leiden. Maar 1 als Nederland voldoende in het inter nationale overleg zou worden ge kend, zou daardoor, een 'soms op- komend gevóél;van onrust worden, voorkomen. U Omtrënt de besprekingen tussen de Verenigde Staten en Spanje kon hij wéinig nieuws meedelen. Dc opneming van Spanje in het NATO-, achtte hij zeer moeilijk, gezien de daartegen rijzende gevoelsargumen ten. Maar tegen, hetgeen buiten hét Atlantisch verband om', geschiedt, vermag Nederland/weinig té doen.. meer óp:, het ;-Middellandse- zeege- bied was gaan.:: richten,/gafhij', toe.: maarl,-;.bij ".had/andei'zijds'/nog' niéts bemerkth;ah!v"verwaarlozing van - de 'NDordzeebelangeh. -'jDe fascisti- usehe:-Jdanken die": soms .weer van w st-Dtn-siand wt opstijgen, had-'- -ilVu-ook hem onaangenaam getrof- - len. 'Zij deden-Hem/verlangen naar Kam op omveer- Weersverwachting.-;geldigvan IjjWifêagayond.;^ 1 /ai vond: h^%ïV'érahaèr3^Ké^'l^wolking't'.mét. "morgen- overdag" 'plaatselijk'"; 6n- I /keléf t fegen-, pl/ onweersbuien; /Zwakke (tot ..r-matige u wind in t hoofdzaak/tussen Zuid •••en/Oost. ./Waim/wéer/;;;/A/ ;A"4 AuguBtus Zonr.op s'u -.4 - m on- 10 u/ZTSmi/Maan/óp. .6^ u 31. m. dat de wapcnlevcranties met zou den, werden misbruikt. De communistische heer Schoo- nenberg, die had geprotesteerdte gen de verlenging van de diensttijd tot twintig maanden, wierp'hij te gen. dat uit diens eigeri bereke ningen'bleek dat in Rusland de; diensttijd op 24 maanden- was' ge.-: steld. Hdfe kan de CPN Nederland dus." van oorlogsvoorbereiding.be schuldigen, als ze tegeLijkertijd onl- kent dat de Sowjet-Unle daarmee v<Van onze'correspondent Jte Brussel). <,T'. 'N .BRUSSEL. :De -Belgische in dustriëlen' hebben.,bèsloten,;-,:sach; een bijzondere inspanning/te/:gé-/ troosten, teneinde voorrang te' verlenen aan alle bestellingen..- die dé. Verenigde Staten in België zul- len Lpiaalsen /metj;;hëj//.öogiop;/dé, .wederopbouw/van de door de oyeri; stromihgsramp geteisterde streken' vant de/Missourien- deMississi ppij "Dit heeftpremier; .Pholién -/medé- -gedeeld; ih -een /deze week/aan de:; 'Amerikaanse ambassadeur' Murphy;" gezondenbrief. /De premier; be-/ tuigde;.'.daarm:/Belgi.ë's./deèlheming- met <3éi &achtóffers vari de/ramp en merkte/öp/ dat' de vrije/volken yah het';Westen; op welker/verdediging dé bedrij vigheid.:/van; ;de Verenigde Staten .is gericht,-, het hunne willen bydragen: "mr heb' Amerikaanse - be- drijfslcven-' voor, een;' onverwachte - ik van wederopbouw- is geplaatst. bezig is? Ook 'ontkende hij, dat de regering bezig was met de voorbe reiding van een „Vólksturm". Er is geen sprake van dat dc nationale reserve in een verphcht Instituut zal -worden omgezet. De bewinds man kondigde .voorts de bouw van diverse kampementen aan zoals- „Wittenberg" er. Stroe. Er is hoop dat-er in Februari voldoende lege-; ringsruimte zal zijn om .de verlen ging van .de dienstplicht op te vangen. Zie verder pag. 3 /^/(Van/onze correspondent) EDE.- Twee ernstig en verschil lende lichtgewonden vielen er Don derdagmiddag të .betreuren bii een botsing op dc Rültsweg, ongeveer halverwege tussen Ede en de Klomp. Ter hoogte van boerderij Dc We tering wilde omstreeks zes uur de bestuurder van een grote vrachtauto met aanhanger eeU /Óbar andere voor hem rijdende vrachtauto's inhalen, doch van tegenovergestelde zijde, na derde juist een bus. waarin zich 35' padvinders bevonden uit Edinburgh en Leith (Schotland), alsmede enkele Hollandse leiders.'-. V i De chauffeurs van' beide wagens poogden 'nog door /scherp uit te ha len een botsing te' voorkomen1 do oh het mislukte cn met een davcrciidc slag vlogen dc; voertuigen op elkaar, De chauffeurvan,, da Bus,-/, de lieer. Seeking uit:Dén Haag, was 'er Het ergst aan toe.Hij zat: bekneld tussen stuur en-bank'en kon eerst na veel moeite'-bevrijd/worden. Zijn'-toe stand is ernstig/ De. Schotse padvin ders ën hun geleiders /werden door dc schok van hun plaatsen /geslingerd en vrijwel'..'alten;liepen,..zijvsnij», en; schaafwondjes op. Vijf hunner wer den naar.'het Julia na-ziekenhuis te' Ede, vervoerd, .maar konden na be handeld te - zijn, .met dë anderen in een;gecharterde..autob1^ dè;.reis. yep-' tH TSdi nburgh, die J"%^n/;réchterpbls brak, Nhehoefde niet'; teblijven/;, Eén tweede\. ernstig gewondwas 'de chauffeur; van de vrachrivagen met aanhanger; dié geladen met export^ goederen /.bp weg was naar Duits land. De man wérd met een her senschudding en snijwondeh naar het ziekenhuis overgebracht. Dg wagen; eigendom .van het In tét'hationaal; .Transpoiiibedrijr Bóers en Zonen te.Monster, werd evenals de bus' zwaar -beschadigd. PARIJS. Naar hiér verluidt heeft de bokser Sugar Ray Robin son, in principe een aanbod aatj- vaard, om dë hoofdrol te spelen ïri een Franse film/ naar het toneel stuk van Sartre „De .eerbiedige lichtekooi." Prt7iscs Irene - viert5- Augustus haar twaalfde verjaardag.- Aan üe vooravond van een dreigende wereldbrand geboren hebben haar ouders Irene laten dopen een naam die steeds .meer be tekenis zou krijgen, tets wat steeds meer mensen zich bewust worden. Iedere vlag, op dc 5de Augustus uitgestoken., is een ireens dundoek te har er ere. en ter .ere vandë naam die haar ouders, haar gaven: Vredes-prin- Franse regeringscrisis F PARIJS: Nadat de «mservs.- tieve aspirant-kabinetsformateur Petsche Donderdag de Nationale Vergadering had bezworen om Frankrijk niet langer zonder rege ring te laten - dë kabinetscrisis dtiurt.al zes weken beeft:;hö. geen votum van verirquwen kun nen /verkrijgen. Hij kreeg 281 stemmen en had er dus 33 tekort. Het spel kan dus weer van voren af beginnen. De socialisten,- die geen bevredi- gend antwoord hadden gekregen over de kwestie van de Tonen ./én prijzen en de staatssubsidie a'an'-'de katholieke scholen, bewerkten Pet- sche's'. nederlaag door zich., van stemming te onthouden,. De Franse president, Vincent Au- rial, heeft daarop Guy -Mollet, alge- meen secretaris van de socialist!- sche partij, verzocht een regering te vormen. Mollet wees het aanbod evenwel af, /waarna de /'.president.; René Pleven (radicaal) bij zicli heeft ontboden. - Bufferzone in Korea Chinees toegeven waarschijnlijk MOENSAN. De geallierscï'- en, commuuisllschc ;oudcrhandelaara hebben vandaag weer geen voort gang ge maakt naar overeenstemming;} ,:ovèr, een wapenstilstand Zn pi.Korea,, maar ïnorgen -zullen: 2Ü: huh./pogln-": Ra dïo-P eking heeft vandaagrinreén^ propaganda/uitzending - gezegd, 'dat'-" de.. Amerikahén eeni bufferzone wen sen, die .zichongeveer'uitstrektvan^ Pyongj'angaan de "Westkust 'tot Wonsan aan 'de Oostkust; ïnwerke- lijkheïd zou de bufferzone /volgens het Amerikaanse voorstel lopen., van een ten Zuiden' van de -38ste breedte graad gelegen punt 'aan da Westkust naar een punt 56 km te Noorden van de grens aan de Oostkust/ ongeveer de tegenwoordige, frontlinie /vol gend. .Deze linie be vindt: ztch 100 tot/. 120 kmten- Zuiden- van' de - door radio-Peking .genoemde lijn Pyohg-1 yang—Wonsan. v Dit /heeft.' - sommige -/.geallieerde waarnemers .aanleiding gegeyen te geloven, dat;de i-conamupisteH.zichi waarschijnlijk" vóórbereiden np aan-; vaardingvan het geallieerdeyoór-, stel, zonder, dat zij teveel aan bres- tigë zouden inboeten' in ;het bitihen- I land. - - 'Watercadetten en 2Qohs<vdn-perso neelsleden. van de 'Mdrirte zijn..: van .28-Juli tot 7 fAug. te gast', bij .de' rna- .Hhé-ri'éderzctting- te Loosdrecht. 'om :z'n honderdvier- enzestigenfewor- den.™&hderwezen ih 'j- de V ohmfsbare Nederlandse volkskunsten van f.beien.en .zeilen. Alsfï-zijf'. éénmaal- deze - schijnbaar- eenv oüdigè V'tc ch- nlèken onder de knie hebben en als zij 'zich'- 'ook 't tbÜWspliisen,; cn al die:;; andere zee- gnapiskundighedeh hebben eigen ge- maakt,:. snakken ■zij er -' naar de ■zöe tioaterpTaktijk ;f e// 'wisse len ".voor 'd'ègffeaUièit^.van. Jiet'i zilte nat. En doenf zij eenmaal Aierist op der zou- te-; baren en 'zwer- veny. zij 1 over de zeven zeeën dan is ..er. geert mooier ogenblik in het Jan Matroos' dan wanneer, hylzijncbpdëm/weer gemeerd Joeétiaarifde-vader? landsé zoëtwaterkaai, 'De-mannen van de .Van Speyk.fenminste'imren maar^wavin .huriïschik datde'15 November 1949 begonnen reis naar Curagdo en- oefentochten in de -West ër. .weer "op-zaten ;en dat;:de. Nieu- wediepse schonenJhen weeriwenend konden, omhelzen'-- en die tra-, rien waren wéér zoutl 1 (Van onze Scandinavische correspondent) STOCKHOLM, Na een mniterfj-aan boord en een vluebt over de Oostzee kwam de Poolse, 200^ ton inetende mijnenveger H.G.L.. dat,,voor het .verrichten van metingen voor de Poolse kust gebruikt wordt; gisteren in de Zuid-Zweedse havenplaats Ystad aan. Woensdagavond, toen het schip bolten de haven van Kolberg lag, sloegen 12 van de 33 koppen tellende bemanning aan het muiten. Dc vüf officieren, die Juist aan dc avondmaal tijd zalen, werden overrompeld cn in dc officlcrsmcssc opgesloten, tcnvüï dc rest van dc bemanning zich afzijdig hield. De muiters maakten 'zich- van (Van; onze correspondent), DEN HÉLDER. Vele honderden familieleden en belangstellenden hebben Donderdagmiddag in 'Nlcu- wedlep de opvarenden ver\yclkomd Van bet fregat ,;Vah Speük". Op dc kade stond de minister van Uniezaken. en .Overzeese Rijksdelen, ir. L. A. H. Pelèrs, De minister/had zijn beide dochters, bij zich. Eén van haar wachtte op. haarverloofde, de luitenant terzee 2e kl. ;L. Oldhoff. Niet evenveel ongeduld /als ./deze: Over enkele dagen, hebben wij een belangrijke, mi ededel ingi vóór. ;u,Let óp de- aankondiging ;,van 'Maandagavond! .wachtte ..luitenant ter zee 2e kl. C. F. .van Duim, tot het fregat was afgemeerd, want op de kade stond een taxi gereed met de dame.' met wie.hij tijdens het verblfjf in /de West met de handschoen/was :gé-. trouwd: in ijltempo ging het .naar de kerk voor de inzegening. De «Van Speijk", heeft in het ge bied van de Antillen heel ,wat werk verzet; het fregat nam déél aan de manoeuvres: .van het smaldeel, An tillen en /oefende in /groot verband roet. een Amerikaanse Zvlöö.tgxoèp." Het heeft vier schepen ui .bood kunnen helpen.WtO./ de Am erik aan Sachem", dé Noor „Arnoy", de Ne-, deriandse yrachtvaarder/ A/Albina Do groctjte 'prestatié was/wël ëen sleept och t van de} ten N oord-.Weston1 van Aruba',öp /drift geraakte zand zuiger „San Pedro'',die .op weg /was naar; Argentinië.: Na een tocht ..van 2even dagenin-/stormachtig-"weer, hracht'/de/A.Van Spéijk'/ '.de ,zuiger behouden- -de'haven van Willemstad- binnen. //T ,v Dé .'.Van Speijk"- zei voor hij de zee weer/op .gaatj eerst 'een grohdi-; ge revisie - ondergaan.' i- t/ alle wapens, die aan boord .waren, meester enzetten toen het donker geworden was. koers naar Zweden. De overtocht verliep goed. doch bü gebrek aan zeekaarten konden de muiters de ingang van1 de ha ven niet vinden. Ze lieten het an ker vallen en zes man roeide in; een reddingboot naar land om een loods te halen. Onderweg kwamen, ze een Zweedse loodsboot tegen, dié oen marineofficier aan boord had. Het Zweedse vaartuig loodste het Poolse oorlogsschip' de haven binnen ondanks het protest van' de Poolse commandant, die da mui ters weer naar. Polen terug /wilde némen, kregen deze van dé Zweed se autoriteiten toestemming -aan land te gaan, waai- ze als bolitleké vluchtelingen'- behandeld worden. Het Poolse schip verliet gisteravond. de haven om koers te zetten naar Polen. DEN HAAG./—'De' regering maakt bekend, dat tothaar leedwezen tij dens gevechten lo Korea op 26 Juli j.l. zijn gesneuveld: d(. soldaat eer ste klasse; F." Brouwer, .legernutn- mer 270704005, uit Haskerlabö. ;De 1 soldaat C.P. Kempen, legérnum- mcr 270821034, uitAmsterdam! De korporaal P. B.Slager, legemum- mer 250202106,"uit Stcdum.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1