se actie tegen clandestiene speelclubs Grootscheeps défilé in een wervelwind van muziek Politie doet invallen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Laren Grote Kerk wordt in oude vorm herbouwd HET ROTTERMMSCHPARGOL1 Koelere Zondag, die toch wel mee zal vallen GEVRAAGD: Kleine luchtbrug doet het best Bent U sportman of sportvrouw? ZEKERHEID NA ELF JAAR!; Transeptkerk het eerst; daarna koorstuk en westelijk deel Taaie wil en goede harmonie 4, WEER IN DE HONDSDAGEN WERELDJAMBOREE 1951 GEOPEND Men isnegentien-drie-zeven nog niet vergeten Rode Chinese legers naar Yoennan Jongen gedood door slok uit fles met nicotinepreparaat Gewonden uit Korea in ons land Ketelbinkie- prijsvraag Gisteravond Enige, honderden personen 'zijn Gisteravond met behulp van HTM-bussen naar de als arrestantenlokaal ingerichte ■politieschoolvervoerd, nadat de - politie .een. inval had gedaan in twee clandestiene speelzalen. Op de bovenste foto ziet men de ge arresteerden, die. in de speelclub ,Jiristo" te Scheveningen ■werden aangetroffen. Onderste foto: liet iijeenharken van fiches en ander .-,V materiaal. V r BERLIJN.'In de afgelopen 24 tnir 'hebben' de vllegtuigen -van.-de „kleine luchtbrug" 90 tqn export goederen uit Berlijn naar West-- Duitsland gebracht. Ditis meer. dan het 'dubbele van de tonnage, die twee dagen geleden, werd ver-, voerd. De.drie luchtvaartmaatschappijen die aan de actie deelnemen, zijn voornemens nog meer vrachtvlieg tuigen in te schakelen. In geallieerde kringen wilde meh echter niets mededelen over de uit eindelijke omvang van de .lucht brug. Onofficieel werd gesproken over 200 ton per dag. Boesman landt vlal£ voor .Russische grenspost Dank zij de claxon van een po- litie-auto uit Wolfenbuettel zijn. de Nederlandse ballonvaarders, de ■-.heer en mevr. Boesman en de heer De Vos, slechts enkele meters voor 'de Russische zone geland. Zij wa ren met Westenwind Oostwaarts af gedreven 'en besloten een tussen- .landing te maken ten Zuiden van Wolfenbuettel om daar naar de .juiste ligging van de Russische zonegrens te vragen. Een politie- -"autö, die de ballon bleef volgen, •toeterde driemaal toen de ballon vaarders bij het niemandsland wa- - ïen aangekomen. De tweedelan- ding vlak voor een Russische grens post .verliep vlot Inmiddels is de balïon'eqüipe Boesman teruggekeerd voorbeen aantal ballontochten inNederland. (Lw-z.: Heeft U belangstelling, voor de sport in. het algemeen, of beoefent U.een of meerdere takken van sport? Let dan op onzé aankondiging van Maandag- avond! (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Vrijdagavond Iaat is de Nederlandse justitie overgegaan tot een grootscheepse en krachtige actie tegen-de clandestiene spcclgelegcnhcdcn. In diverse plaatsen van ons land, o.a. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Laren, werden zorgvuldig voorbereide invallen gedaan, die voor exploitanten en spelers een volkomen verrassing waren en voor hun uit liepen op een verblijf; op het politiebureau met het daaraan ver honden verhoor. Ondanks, de ongeveer een weck geleden ge geven waarschuwing, dat met kracht zou worden opgetreden tegen' de speelclubs, welke hun bedrijvigheid niet zouden sta ken, zijn verscheidene z.g. besloten gelegenheden voortgegaan met het bieden van de mogelijkheid aan leden en gclegenheïds- leden om roulette- en hazardspelen te beoefenen. Gedachtig aan het „wie niet horen wil, moet voelen" heeft de politic thans hard toegeslagen. De grootste slag viel in Den Haag, waar men zowel bij „Aristo", de speclclub in het Casino te Scheveningen, als bij de spcelgelegenheid in de Embassyclub op de Kneuter dijk binnendrong. Niet minder dan honderd rechercheurs kwa men hierbij tegelijkertijd in actie. In totaal werden in de resi dentie ongeveer driehonderd personen gearresteerd. De mces: ten van hen zouden in de loop van vandaag weer op vrije voeten worden gesteld. Alle materialen, die op het roulettespel of op het baccarat betrekking hadden, werden in beslag ge nomen. Insgelijks geschiedde met aanzienlijke bedragen aan geld. ad de Haagse com missaris van politic Abbenbroek, die zich .in het bijzonder met deze zaken bezig houdt, h nderd politie mannen verzameld, die deels over de' speelclubs' uitzwierven voor controle, deels in reserve gehouden werden vóór overvallen. Bij „Le Mondial" speelde sléchts een gering aantal personen. Bij „Aristo" evenwel waren, meer dan 250 personen in het spel verdiept Om. kwart voor elf ongeveer zagén wij commissaris Abbenbroek zelf. naar birinen gaan- om zich te overtuigen, dat er inderdaad ge spoeld werd. en om er een kwartier later-(het uur'.„U",'noemde hij het zelf) de leiding van. „de inval te nemen.. Omelfuurkwamen' de arriveerden, pas veel later op het politiebureau. Zij werden nog enige tijd in het Casino vastgehouden om fcehulpzaam bij on getuige te zijn vande inventarisatie van de verenigings-éigendommenvoordat tot inbeslagname werd overgegaan. In deze speelgelegenheid' bevon den zich op het moment van. de inval ook' vijf. buitenlanders, te weten .twee Amerikanen, twee'Bel gen en een Fransman.Zij werden, direct Jn vrijheid gesteld,. In Amsterdam-heeft de politie om half twaalf een. inval gedaan in de'- rouletteclub aan het Thorbecke- plein „Eureka".' ^Zie verder pag. 3 Hebt u thuis soms een'Mei van Herman GorterDc kans is zeer groot, want nadat, men van 1890 tot 1910 om deze buitengewone dichter had gelachen, is men hemop school en thuis steeds meer gaan lezen, zijn Mei werd na 1910 t telkens Jierdrukt en thans is dat prachtige epos over in schoonheid gestorven illusies gemeengoed geworden en vrpuiel ieders bezit. Nu moet u deze foto uitknippen en achter in uu1 'Mei leggen bij dc passage, waar de kleine Mei'begraven wordt aan de zeezoom van Holland Waar toind en water en zand zich verenigen onder dc enorme blauwe koepel van met wolken beuaren hemel, en waarde horizon verdampt in. wit schitteruuur, is de kleine Mei begraven. In zand met eb?ribbels. ,J0e golven ko- men apep. aan en toe-dekken het .zand:*t~Xë*r:''A* Liggen daar niet feu ersillu- sier ;bcgraven, om telkens^ weer tot leven ie komen, intuaamtte- tijd aan zeé? Een preht, waar aan- niets tc zien, -maar waaraan men toch niet uitgekeken raakt' als men-gedachten heeft NEW-,'YORK. Het Amerikaan se bureau voor buitenlandse vermo- .gens heeft 35.000 dollar, die voor. Edda Ciano, de dochter van Musso lini en weduwe van de voormalige Italiaanse minister van Buitenlandse rechercheurs binnen. Commissaris Abbenbroek ging toen op het po dium staan eh vertelde de aanwe zigen, dat er een inval was gedaan en dat alle uitgangen door politie mannen bezet waren, zodat ont snappen onmogelijk was. Dit laat ste zei hij in. het bijzonder tot dc talrijken, die nog trachtten via de achteruitgang te.ontkomen. Intussen waren vier HTM-bussen aan de achterzijde van Let Casino voorgereden. Hierin' werdeiö- de arrestan ten 'geleid en naar het gebouw van de politieschool op het Alexander- veld vervoerd. Toen de eerste span ning gebroken was, toonden de arrestanten zich bijzonder, opge wekt. Zelfs werd men, toen het afvoeren even stagneerde, over moedig, wat zich manifesteerde in gezang, waarin dikwijls het woord- „vrijheid" weerklonk. Zong men aanvankelijk alleen in het gebouw,; later werden ook in de bussen lie deren aangeheven, waarvan „Er ts geen club in Holland,'die „Aristo"- kan verslaan" en „Wie zal dat be talen" bijzonder in de smaak sche nen te vallen. Hef bestuur van de .Aristo" en de .werkende leden (croupiers e.d.) De'gecommitteerden tot dc, zaken van dc Nederlcnds'Her- vorradc Gemeentete. Rotter dam schrijven ons naar aanlei ding van dc vraag, hoe de stand is van dc restauratie plannen en werkzaamheden ta.v. de verwoeste Grote Kerk (Sint Laurens): In Mei 1040. dus onmiddellijk na het bombardement van Rotterdam, waaraan ook. Rotterdam's historische l Grbote Kork'ten offer viel.''heeft Zaken, op een Amerikaanse bank i dc Hervormde Gemeente van Rot- waren gestort, in beslag genomen. terdam C. een „Urgentie-Commis-: (Van ónze weerkundige medewerker)-'- Een uit j het i westen naderend koudefronV is de oorzaak geweest •van de regen en onweersbuien, die deze Zaterdag het besluit vormden van de warmste week. die uiö tot dusver dit jaar hebben gehad. Ach ter dit koudefront bevindt zich koe lere lucht, die Zondag over ons landzal stromen. Tevens zal het weer dan echter onder invloed ko- men van een nieuwe rug van hoge luchtdruk. De buiigheid zal hierdoor weer afnemen en dientengevolge ziet het er voor de Zondag nog niet zo 'ongunstig uit, ondanks de te verwachten lichte afkoeling. De zon zat de koelere lucht weer snel kun nen verwarmen. Voor stabiel zomer weer is de toestand echter ongun stigHet weer behoudt een onstand vastig karakter. sie" ingesteld. Reeds 27 Mei 1940 besloot deze Commissie .in geheel Nederland giften te verzamelen ten einde de'iGrooter Kerk te- herstel- fen. DitVjblan' tot herstel is dusnu TT: jaareoiid.; Weliswaar werd. dé Uitvoering daarvan -, gedurende de 5-jarige ^bezetting geremd, terwijl na dé bevrijding het 'scheppen, van woonruimte en, werkgelegenheid, zeer terecht, de voorrang opeiste, toch werd in beperkte kring aan het beoogde doel doorgewerkt en met succes. Zie verder pag. 6 (Van onze Jamboree-verslaggever) BAD ISCITL, Zaterdag. Op de glooiende, heldergroene.hergwelde van Asliau, met als indrukwekkend decor zulke ferm uit dc kluiten gewassen hergen als Asberg en Kartcnzinkcn, ls de zevende Wereld- Jamboree, de Jamboree van dc eenvoud, gisteren- officieel geopend. Alleen als u padvinder bent. zult u in de diepste diepten kunnen be grijpen wat dit betekent en de plechtigheid van het ogenblik naar waarde kunnen schatten. Dc volgelingen van Bad Powell wiens echt genote cn dochter hier aanwezig zijn hechten sterk aan symbolen en zij hebben hun hart op kunnen halen, want die waren cr. 1 Afnemend buiig j 1 Weersverwachting, geldigvan 5 g Zaterdagavond tot Zondag- 5 avond: s g Aanvankelijk nog veel be- i wolking. met enkele buien, I morgen overdag echter enkele ff opklaringen en afnemend buiig, i gg Zwakke tot matige wind hoofd- j zakelijk tussen Zuid en West i H Vrij warm maar minder druk- j§ kend dan vandaag. g g 5 Augustus Zon op S u G m on- fj* tl der 20 u 23 m; Maan op T u 45.ro ga g onder 21 u 18 m, j| 6 Augustus Zon op 5 u 8 m on- |g g der 20 U 23 m; Maan op fl u 2 m.g S onder 21 u 28 m. ^^Sinil[tóll!Biniïil!KIIElUi;!lBlIinilI013ni!l3BlII!Bnill3aür:UiruiiüUUiiï^^ Nadat de groepen'der ruim veer- tig landen in alfabetische volgorde op de grote weide waren versche nen en zich hadden opgesteld vond het openingsritueel plaats. Het be-, stond daaruit, dat plotseling zeven uit ruwe boomstammen vervaardig de torens verrézen, voorstellende de zeven Jamboree's van Londen 1920 tot en met Bad Ischl 1951. Een verkenner van elk land waar eon Jamboree ls gehóuden, klom naar boven, gevolgd door een Oosten rijkse collega. Aan de hand van'deze torens, die verleden cn heden symboliseren, vond de plechtigheid voortgang. Jongelui uit Engeland/Denemarken, nog eens Engeland (want dit ge boorteland van de padvinderij heeft twee zulke- festijnen op zijn naam staan, (in1929 was het Birkeu- TAIPEH (Formosa). Vierrode Chinese legers, in totaal ongeveer 300.000 man, bewegen zich in de richting van de provincie Yoennan, waar kort geleden de nationalisti sche generaal Mi Mi van uit Birma binnengevallen is. Dit wordt door het nationalistische ministerie - van Defensie meegedeeld. head), Hongarije, Nederland en Frankrijk, jongen dc toenmalige Jamboreeliederen. Voo- ons -land slond Erik Kat uit; Amsterdam op de landstoren en hees Niels Schepel uit Arnhem 'dr Nederlandse vlag toen het zover was. Opmerkelijk was het klaterendeapplaus na' het zingen van de Vógclonzangse hym ne.. Het bewees hoegoed - die des- tijd is ingeslagen, want misschien weet u nog wel hoe het toen klonk: In negen Hen drie zeven clan zal je wat beleven dan komt de Jcmborec in Nederland. Eerder op do dag hadden wij dit wijsje al horen zingen in het kamp der Anerikancn. die er eigen woor den cp hebben gemaakt. De Oosten, rijkse Ingenieur Adolf Kalrer, hoold van de Jamboree, sprak een wel komstwoord cn leidde daarop de Engelse kolonel Wilson ir., die als directeur van het Internationaal Padvinders Bureau een openings rede hield, die kort was. Hij her innerde er aan, dat in vervlogen tijden wachttorens gebouwd wer den ter bescherming van de eigen dommen der vorsten. „Nu is hei aan ons torens op te richten", al dus Wilson, „teneinde ons te be schermen tegen boze invloeden en aanvallen van buitenaf, die de vre de bedreigen". «Y- Zie verder pag. 3 I)tlll)lé[|iili)iliuiU!:tU![::i:i:i rüiii- ii iü t: ii!:;tu-;:Hi >:r,t BERGEN OP ZOOM. Het 9- jarig-zoontje van de familie Dg.N. alhier was Vrijdagmiddag met eon vriendje' naar buiten getrokken. In een tuinderij ontdekte het twee tal in het struikgewas een fles met vloeistof. 'Zonder zich nf te vra gen wat voor vloeistof deze fle3 bevatte,, heeft de jongen om zijn dorst te lessen er een slok uit ge nomen. De fles bevatte echtereen preparaat voor het bespuiten van bloemkool, welk preparaathoofd zakelijk uit nicotine bestaat. De jongen zakte direct in elkaar, waarna rijn vriendje ijlings de vlucht nam. Een voorbijganger ont dekte even later de jóngen, die in middels reeds overleden was. DEN HAAG Hedenmiddag zijn op het vliegveld Valkenburg negen gewonde leden van het Nederland se detachement Verenigde Naties uit Korea gearriveerd. Direct na aan komst werden rijnaar de militaire hospitalen te Den Haag cn Utrecht gebracht. De namen van de gearriveerde gewonde Korea-vrijwilligers lui den; G. van Akkeren, soldaat, uit Wageningen; A. van Beek, korpo raal, Putten; K. Lindokamp, sol daat le kl., Hoogeveen; -J.' TI. Pranger, soldaat, Workum; G. A. van Rooy, soldaat, Epe; A, Ruyg- rok, le luitenant, Leiden; A. J. v. Santen, korporaal, Zwolle; H. P. Sonnevillc, soldaat, Rotterdam; F. J. F. M, Weijnbanningh, 2o luite nant, Groenlo. Voor de uitslag' van onze grote 'verwijier- wij naar Pag. 8. n E Britse regermgsmissie, vlak LJ voor haar vertrek van het Lon- dense vliegveld naar Teheran, waar zij zal trachten met de Per-, zen tot een accoord tc kamen in de oliektucstic, die nu al zolang de betrekkingen tussen Grool- Britlannic cn het land uan de sjah vergiftigt. Van links- naar rechts: sir Francis Shepherd, Brits am bassadeur in Teheran, Richard Stokes,- minister Pan Materiaal- voorzicning, die dc delegatie leidt, en sir Donald Fergusson, secretaris generaal van het ministerie van Brandstoffen en Energie. DE NA.T.O., de organisatie van het Noord-Atlantische ver-, drag, is „stervende", heeft de mi nister. van Defensie, ir C. Staf,' onlangs 'verklaard in een inter view; dat hij toestond aan een. cor respondent van de New York Ti mes, „Het pact komt in de parle menten. en in het publickveel minder ter sprake, dan wenselijk is. Er heerst een algemene sfeer van onzekerheid. De ministers van Buitenlandse Zaken ontmoeten el kaar zelden. Hun laatste bijeen komst was in December cn de vol gende In September. Wel function- ncert in ,<Londen de Raad van. Plaatsvervangers, maar de plaats vervangers zijn door strikte in* structies aan hun regeringen ge bonden. Moeilijke besluiten worden, uitgesteld." Eenzelfde geluld hoeft dc minis ter Donderdag, tijdens de defensie- debatten "in de Eerste Kamer, laten, horen. Door gebrek aan voldoende overleg, zo zeidc hij, dreigt" do belangstelling daarvoor te ver flauwen. 1 Een denkbeeld van minister Staf, dat hij, volgens de New York Times, met generaal Eisenhower besprak, is de .vorming van. een executief lichaam, bestaande uit de ministers van Defensie cn de opperbevelhebber cn bekleed mét de macht, de herbewapcningsplan- ncn snel uit te voeren. Daardoor zouden een veel vrijere uitwisse ling van inlichtingen tussen ,di* "Westelijke geallieerden, een. betere coördinatie van de plannen en een groteredeelneming der klcina Westeuropese staten aan beslissin gen mogelijk worden. Ons dunkt, dat de minister met zijn voorstel inderdaad dc vinger op een zere plek heeft gelegd. De. werkelijk grote- beslissingen1 in de NA.T.O. rijn totnogtoe vrijwel uitsluitend een. zaak van dc.Grote Drie, Amerika, Engeland en Frank rijk, geweest, waarop1 de kleinen slechts ja ch. amen hadden te zeg gen. Een .dergelijke werkwijze moest er wel toe leiden, dat in. landen als Nederland; België en. de Scandinavische leden-staten van het paet, maar met zeer weinig geestdrift werd - deelgenomen, aan debatten over .kwesties; Avaarin men toch slechts weinig medezeg genschap had. Gelukkig .schijnt men dit thans in Washington, in. toenemende mate in te zien,, zodat men mag hopen op een verbete ring in dc door mipister Staf h,e- pleitc zin. Hoezeer wij ons echter.ook stellen achter de critiek van de Ne derlandse regering--op 'dc- houding, die de groten uit het .Atlantisch Pact icfc nu toe tegenover do klei nen hebben aangenomen, wij menen toch. dat waar zij spreekt van.een slinkende belangstelling voor do dingen, dc verdediging van het Wes ten betreffende, zij zelf niet vrij uit gaat. Nog steeds niet hebben wij uit Den Haag het bezielende woord géhoord, dat ons volk cr toe zou moeten brengen, de voor de de fensie gevraagde oHers met een ze kere blijmoedigheid te dragen; een beroep op allen om de borst nat tc maken ten bate van een zaak, die, naar wij in de jaren 1940-*45 terdege hebben geleerd,door geen andere in belangrijkheid wordt over troffen: de .vrijheid. Wij weten, dnt voor velen onzer zo'n beroep niet nodig is. Wij ken nen intellectuelen dio bereid zijn de kolenschop in dc hand te'nemen cn achter de ovan te 'gaan staan, 20 zij de vrije wereld daarmede kun- non helpen beveiligen. Wij kennen, ook talrijke arbeiders, die volkomen inrien, aat alles beter is.' dan een nieuwe bezetting cn nog zwaardere offers op de.schouders zouden wil len laden. indien zij maar do over tuiging hadden, dat dit .een nieuwo catastroof zou kunnon verhinderen. Velen van déze mensen hebben hun sporen verdiend in het verzet tegen de Duitsers.' Waar zij thans met brandend verlangen, naar uit zien, is een vingerwijzing van do regering, hoe zij daadwerkelijk kun nen meewerken aan de uitvoering van de grote taak. HET komende jaar zal, naar da overtuiging vnn degenen, die het het best' kunnen weten, beslissend zijn voor de vraag van- oorlog o£ vrede. van. vrijheid of onvrijheid. Nog kan, oveneens volgens do me ning van hen, die op "grond "vap hun inlichtingentot oordelen be< vo'jgd mogen worden geacht, de Uit het Oosten komende dreiging wor den gekeerd. Maar daarvoor zal een ieder, onder ons zich de zwaarste of« fers cn do grootste inspanning moc« ten getroosten. Op dc regering rust dc plicht, het Nederlandse volk U doordringen van het feit, dat dc ge vraagde prijs voor de vrijheid nief tc hoog i3 cn degenen, die in over» bruisende, energie do handen extrq uit dc mouwen widen steken, aaar» toe volop de gelegenheid te govern Blijkt zij'in staat alsnog het nodig< begrip en het nodige enthousIasm< te wekken, dan, zo gcloven.wlj, kan men dc toekomst Inderdaad nog mei vertrouwen tegemoet'ricn, 41e Jaargang, no, 3.81 Red. 'en Adm. Lcmpe Hoven 141. Schiedam T*L 69300 Abonn.prijs: per week 0,40 per kwartaal S,15, losse nummers 0,09 iOpgericht door de Stlchtlncj „Het Parool" DE Zaterdag '4 Augustus 1951' Uitgave N V. Do Niéuwe'Pers.-- Postgiro 398644 rr Bankier» Amsierdamscho Banlc te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper •-»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1