Peking vraagt om hervatting van afgebroken onderhandelingen HET ROTTERDAMSCH PAROOL VN-delegatie naar Tokio voor overleg met generaal Ridgway Feest op de Jarnb@j'ee voor jarige Irene Ambonezen belegeren politie in onverlicht stadhuis Hevige gevechten in haven van Djakarta Schoonheidsprijs in 1900 Kans op vrede groter dan op oorlog Zqndagavondrumoer in Eindhovens binnenstad Bende met rode armbanden valt politiebureau te Priok aan Rood: c<|mplöt in Indonesië? IS Éis Chinese troepen in gevecht. Prijzen van f 50.000 cn f 10.000 Vaderlandse verversingen op receptie in Nederlands kamp Nederlands quotum in E.B.U. verhoogd Met 100 km uit de bocht gevlogen India trekt zijn troepen terug ONHOUDBARE TOESTAND TE MIDDELBURG Rumoerige kermis besloten met ernstige onlusten Britse oliemissie in Teheran Communistische jeugd paradeert in Oost-Berlijn WAT VOOR WEER? Toenemende kans -- óp buien Dr Drees tot internationale jeugd Meikauto gekanteld: twee doden Oude sobats uit Oirschot konden niet naar huis.... lie Jaargang, no. 182 Bed. cn Adm. Lanae Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Ahonn,orlls: oer week" f 0.40 per kwartaal f 5,15. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Maandag 6 Augustus 1951 Uitgave N.V. De NJouwe Pers Postgiro 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper TOKIO. Vice-admiraal Turner C. Joy, de leider van de geallieerde delegatie bij de be sprekingen in Kaesong en drie leden van zijn staf zijn vandaag in Tokio aangekomen om met generaal Ridgway over de vastgelopen wapenstilstandsondcrhandelingen te confereren. Ridgway had Zaterdag aan de Noordelijken laten mededelen, dat de besprekingen niet zonden worden hervat, vóór van communistische zijde een bevredigende verklaring was gegeven voor de schending van de neutraliteit der onderhan dclingsplaats op Zaterdagmiddag. In een heden morgen te Tokio opgevangen radiobericht uit Peking hebben de Noordelijke generaals Peng Ten Hoeai en Nam II generaal Ridgway de volgende boodschap gezonden: „Wij hebben onze ondergeschikten opdracht gegeven de nódige maatregelen te treffen, opdat zich niet nog •eens een incident over het trekken van patrouilles door dc zone, waar de conferentie wordt ge houden, kan voordoen. Wij hopen, dat U Uw vertegenwoordigers order zult geven de wapen stilstandsbesprekingen te hervatten lffil8SiUs-c«raiic v jqwwnirraiEQ u iRaxiiicaasmniai f9%nu3iiuwiuzuaii!.t na inoisaajcnicBiiiuinxniars^iRii:»! ncaneieas m ukiiissi in DJAKARTA Een bende van ongeveer 150 personen heeft Zon dagavond een aanvalgedaan op een politiebureau en een militaire post In Tandjong Priok. De aan vallers droegen rode banden om de arm, waarop hamer en sikkel en de vredesduif van Picasso waren afgebeeld. Zy trachtten tot de hoofdstad Djakarta door te drin gen, waar het vuren van automati sche geweren kon. worden gehoord. Volgens 'officiële-inlichtingen- boden 200 1 manlegerpersoneél tegenstand. Manschappen van' de politie te Dja karta werden haastig in vrachtwa gens naar het havengebied, gediri-; geerd. Er werden ihevfge gevechten geleverd, die tot"(.vanmorgen vroeg-, eif ^^®?poll^?fverlóreï; •yyf. doden en ^twéè gewonden;,, dé. communisten ,zes:: doelen en een on bekend 'aantal gewonden.' .'Dertig aanvallerswerden gevangen" geno men. Men neemt:aah'datdebur- gerbevolMng':; van. Tandjong Priok .meer//dan 15 slachtoffers te betreu ren beeft. - De militaire autoriteiten hebben een ontgaan s verbód;,voor. het 'haven gebied afgekondigd van zonson- dergangtot zonsopgang. De wegen naar de haven" werden afgezet, doch. het verkeer'naar/ de kaden en de pakhuizen werd niét belemmerd.' xr:-i Een:- officiële woordvoerder heeft meegedeeld.dat .dë^ zuiveringsacties: nog steeds voortduren*; De aanval- Iers., dia van morgén vroeg ivërdre- venv aren naar -hét- - moerassige'' laagland: ten bosten.; van"/Priok wa- ren uitgerust ;met-'stébguns> en ah- dere automatische "wapens. Dezelf de autoriteit: gaf tóe;-"dat- de. aan-; vallers .rode.band en//droegen, maar. weigerde hen communisten te noe men. In een menigte, die Zondagavond' te Bogor de Pasar Malam bezocht is een handgranaat geworpen. Tach tig personen werden gewond. Vijf-: enveertig daarvan djn naar een ziekenhuis vervoerd. Bngade-generaal Nuckols heeft Zondag verklaard, dat vice-admi raal Joy persoonlijk Noordelijke troepen in de nabijheid van het huis, waar onderhandeld wordt, heeft waargenomen. Een honderd militai ren liepen achter eikaar op de weg, die de delegatie der Verenigde Naties steeÖ3 gebruikt om van haar basis te Moenson naar Kaesong te trek ken. Joy bad de mannen gezien, toen hij Vrijdag in een jeep naar dc mid- dagzitting terugkeerde. Ridgway's optreden komt enigs zins onverwacht, aldus Reuter. Vice- admiraal Joy had Vrijdag op de con ferentie formeel nota genomen van de aanwezigheid van de Noordelij ke soldaten. Hij had toen.echter geen formeel protest ingediend en de Noordelijken hadden een onderzoek beloofd. Brigade-generaal Nuckcls heeft verder verklaard, dat de wa penstilstandsdelegatie der Verenigde Natiësv het;_ volledig:, mét/bet'- besluit;' van „generaal Ridgway.' eens is. Een.'-woordvoerder van het'; Ame- "rikaansèministèrie-yan;-I.andsverdé- DJAKARTA. 'Onder een vyf- kolonis kop publiceert het blad van de Mas ju mi. „Abadi" Maandagoch tend een bericht uit het te Soeraba- ja verschijnende blad „Javapost". over poglngiau tot omverwerping van dc Indonesische regering om ver volgens een Sowjetregering. In te stellen. - Verscheidene. Chinezen op Oost- Java zijn op: grond van een. voor lopig onderzoek-"gearresteerd. Vol gens de Javapost is het de Indone sische autoriteitenbekend, dat se- cert lange; tijd in -Djakarta actie wordt gevoerd voor het stichten van wanorde. Op een geheime vergade ring, welke o.a. werd bijgewoond door de hoofdredacteur van een.Chi- .nees-communistisch blad, zou beslo ten zijn tot een versterkte commu nistische activiteit.: - -,L lii I diging heeft Zaterdagavond ver klaard. dat da beslissing van gene raal Ridgway, om de wapenstil- standsbesprekingen te Kaesong op te schorten, is genomen in overeen stemming met. de commissie van chefs der Amerikaanse generale; staven. Hij-, voegde hieraan toe: ge neraal Ridgway is ten volle bevoegd om in deze ^handelend op te treden, doch hij heeft, sinds voor de eerste naai op Vrijdag-bewapende troepen der communisten in de omgeving van bet door de geallieerde staf te Kaesong -betrokken huis werder. waargenomen, nauw contact met bet; ministerie onderhouden. Aan Birma's grens RANGOON- Chinese nationa listische troepen zUa in gevechten gewikkeld! met Birmese regerings troepen en Chinese communistische strijdkrachten ia het grensgebied tussen Birma, en de Chinese pro vincie Joennan. Volgensbetrouwbare berichten pogen de communisten dc nationa listen uit Joennan -te verdrijven, terwijl de Birmese troepen trach ten te verhinderen, dat do nationa listische troepen naar Birma terug- keren. - Diplomatieke kringen te Rangoen noemen de situatie „ernstig". In bevoegde - kringen wordt het aan tal nationalisten op 5.000 k 8.000 man geschati^Het- merendeelvan hen heeft de grens naar Jaennan overschreden. DEN HAAG. In de 513e Staatslolèra;;^5é|-klasse, negende lijst; is óp' nri;.9489 de f 50.000 ge- vallen en'opliir." 10783 de f 10.000. WederomhebbendeiNederland-: ;se -strijdkrachten: Man/'de jarige f prinses Irene een 'geschenk aan- geboden. En andermaal bestond dit cadeau uit ten reusachtige taan en een cassette. Ditmaal was de Koninklijke Marine uit-' verkoren,hèt .geschenk.', op" het •paleis. Sóestdijk aan 'fhet jarige prinsesje; teoverhandigendat bovendien gelukkig - werd ge maakt met een smeedijzeren bij zettafeltje met glazen blad, dat zij zo heel erg graag wilde heb- HOLLANDSE NIEUWE GEKOELD IN DE I3CHL Nederlandse-boeken uit de bibliotheek te Semaran" DJAKARTA',— Bij een rcorgaSi sntie van de openbare leeszaal en bibliotheek ..te Semaxang zijn 2900 van de 3000-Nederlandse boeken cr alle Nederlandse kinderboeken ver wijderd. De overgebleven-100 Neder landse boeken zijn voor een deel vertalingen. KUNDEL (Sussex-) Acht; per sonen, onder wie een machinist, zyh om het leven gekomen', toen hier Zondag een uit Portsmouth komende trein inreed op. een voor afgaande trein. Ongeveer 50 perso nen zijn ernstig gewond en men vreest, dat er nog passagiers be klemd- zitten tussen de in elkaar geschoven' wagens. Beide treinen waren.vol vacantiegangers.- ■«raam Vrij uxirm Weersverwachting.- geldig van Maandagavond tot Dinsdag- avond: W Veranderlijke bewolking met 5 plaatselijk enkele regen- of on-.3. weersbuien.. Zwakke tot matige wind hoofdzakelijk tussen Oost 3? cn Zuid. Vry.. warm. f! -3- 7 Augustus Zon op 5 u 9 m on- der 20 tl' 21 m; Maan op 10 u 18 m onder 21 .u-38.ro. II (Van onze Jamboree-verslaggever) BAD ISCIIL. De ver jaardai can de waterpadvindster, prinses. Irene, is door üe grote broers van het Jam boree-kamp, naar ik mat eigen ogen en- oren heb kunnen constateren, in opperbeste stemming en-grote pad- vind ersvindingrijkheid gevierd. .Men had de gelegenheid aangegrepen er .een internationale feestelijkheid van te maken. En als u weet. dat wij hoog staan aangeschreven in de pad- vinderswereld, zult u begrijpen dai iedereen die. een uitnodiging had ge: kregen naaz het Hederlandse staf kamp ter receptie .is gekomen. De leider van ons contingent, schipper Kavelaars, had voorname invitatiekaarten gestuurd roet het verzoek een kopje thee op hét gras veld te komen drinken. Naast Lord Rowallan, Chief Scout van de Brit? ten, waren vrijwel alle hoofdfiguren uit de verschillende landen aanwe zig. De thee bleek een complete thee te zijn: or .was gezorgd voor velerlei vaderlandse verversingen, van Goud se kaa3 tot Zaanse koeken, van be schuit met muisjes tot .Hollandse nieuwe. Het vaatje met haring .had nien, ora het op peil te .houden, in de snelvlietende 'Ischl, koel bewaard. Bovendien kregen de -gasten dade lijk bij-het binnentreden -een Goudse pijp aangeboden; gestopt cn wel. Ook Betty Baden Powell, dochter van B.P., deed een trekje. De ernstige Engelsman Wijson rookte uit een lange witte pijp cn de levendige ne gér Coleridge Coker uit Sierra Leone hapte in de eerste haring van zijn leven en vermoedelijk ook de laat ste. want hij vond er niets aan. Voor de algemene kampleider, ir., Adolf Klarer en'voor de. Oostenrijk se -padvinder6beweging waren fraaie, expresselijk voor dit, doel- .vervaar digde Delftse borden meegebracht met; de insignes van. Jamboree en ■Neder]andse /pad vtrid ersraadTij dens de receptie werden op. dé bergweide Hollandse b o ërendansengem a akt, er gingen modelvliegtuigen de lucht in 'enrdè Prinses Irene-bandVanhop- •man Godclrdy uit- Den Haag liet zich horen, m'et^'.plezierige' wijsjes. Aan do jarige prinses was des morgens bij de vlaggenparade al een gelukstelegram gezonden' waar in het heette: .'.Vijf 'honderd Nederlandse ver kenners vieren feestelijk temidden van duizenden buitenlandse padvin ders je twaalfde verjaardag. Na mens .alien hartelijk gefeliciteerd." Het slot van de feestdag was een kampvuur onder--leiding van hop man Scheepmaker. PARIJS! —I-De bestuursraad vau -dei'QJLI^'^iëiSgto-:vandaag,, goeiige-- I kéurd, dat. ;,-het;;JNederiHidse, I quo- tum in/de "Europese' Betalingis Unié wordt verhoogd van - 330mlJUoéri tot '355 millioen dollar. Voorts heeft .de raad goedgekeurd, dat het quor hun van West-Duitsland wordt: 'verhoogd -ïVan 320 millioen tot- 500 millioen dollar. V 'Een algehele' inwilliging van dé' door Nederland- aangevraagde ver hoging >van' 'zijn 'quotum, in da Europese vBetalings. Unie.zou ,éeh algehele .herziening, der, quota no dig hebben gemaakt. Om dit te voorkomen "heeft; men: de oplossing gevonden :^in- 'eeh gedeéltelijkei in williging van het door Nederland ingediende* verzoek. HAARLEM. Een personenauto met zeven jeugdige passagiers, die bestuurd werd door een achttien jarige jongen uit Santpoort is Zon dagavond op de Zeeweg te Overvèen uit de bocht gevlogen en over dc kop geslagen. Ter hoogte van het ere-kerkhof raakte de chauffeur, A. F. M. W. bij een snelheid van bijna hor.derd kilometer de macht over het stuur kwijt. De auto schoot over de berm van de weg en kwam eerst tot stilstand bij het rijwielpad. De inzittenden zijn er wonder oc - ven wonder goed afgekomen en lie pen practisch geen letsel op. In de onmiddellijke omgeving van -dc- plaats waar de wagen uit de bocht schoot, zaten verscheidene personen tussen hot struikgewas, die even eens ongedeerd bleven. NEW DELHI Om dc kans op in cidenten met de stammen in dc grensgebieden te vermyden, heeft India zyn troepen uit de grensge bieden teruggetrokken. Dit wordt gezegd In het antwoord van pre mier Nehroe op de laatste brief van Pakistan's minister-president -Liaquat Ali Khan, die Vrijdag in New Delhi ontvangen werd- In Nehroc's antwoord, dat Zaterdag naar Karai gezonden is, werd gezegd, dat zich na stellingswijzigingen geen nieuwe eenheden der Indiase strijd krachten op minder dan 30 kilometer van de grens bevinden. Verder gaf Nehroe Liaquat de verzekering, dat de Indiase strijdkrachten niet gereed stonden voor een aanval op Pakistan en dat zij evenmin een incident zou den uitlokken als voorwendsel voor ccn invaL Drastische beperking van Nederlandse uitzendingen in Indonesië DJAKARTA. De Nederlandse dagbladpers in Indonesië, bespreekt de laatste dagen in hoofdartikelen het feit, dat sedert enige dagen het Nederlandse gedeelte van het pro gramma der Radio Republik Indo nesia bulten Java niet meer kan worden opgevangen als een gevolg van een gewijzigde indeling der zenders. Noordwijk-boulevard- van 50 jaar oud te la- merken hun neits op concours d'elegance, ten meedoen zonder voor de Spijker van Bentlcy's, Packard's, mededinging. Toen 50 jaar geleden en zi) Zephyr's, Kaiser's de plm. 1900, zuchtte de lachten en proestten luxe. Cadillac's, Lan- toentertijdse boule- cia's en cmiere crea- vard over „zulke „Heb-je die hoestbui lies van 1951 het prachtige koperen kop op vierkante wielen klinkt alles even luxu- lampen", over het els- gezien!'.' Het waardige etis. Daarom was het gante laag bij de enttooord van de 50- Zaterdag een aardige grondse model, over jarige was: „Wacht inval van de leiding die enorme uitvinding maar: over 50 jaar van de schoonheids- van de bv.iteribaorcbe lachen de atoomwa- wedstrijd op de Bou- koppeling. En thans gens jullie viten levard om een schone haalden alle moderne harder dan jullie mij!" (Van onze correspondent) MIDDELBURG. De moeilijkheden waartoe.de vorige week Ambonezen in Middelburg aanleiding hebben gegeven, bereikten Zondagavond hun climax bij een tel op de Markt, die zodanige afmetingen aannam, dat de vijftien man sterke politiemacht zich genoodzaakt zag zich in het stadhuis terug te trekken. Dc politiemensen werden met dolken en krissen.bedreigd, doch hadden uitdrukkelijk bevel ontvingen :niétvan de vuurwapens ge bruik .te maken.- ZöAwerden In het stadhnis rgeconsigneerd en ook dc; agenten,, die zich, óp hét burcan van pOliUe hevohden «kregen last binnen te/hlijven, zodat men op straat nergens meer een politieman; aantrof. Deze dromdenVe.iycmdswópr hef-wént'e^nlèuwB- gterïgheidD;tot gevolgjhadlfdat* ook- :-Üe Ambonezen op dé marktbléveni Inmiddels zateh^ de.' mannprr'^an'*"^' Wip»» 'echter had gedacht -dat met' TEHERAN De Britse delega tie vooiy de besprekingen-over het oliecohflictis hier aangekomen. Minister Stokes werd verwelkomd doorde Perzische minister van Financiën, die, evenals de vorige keer, de Perzische delegatie zal lei den. Stokes hoeft een bezoek ge bracht aan premier Mossadeq en de' lunch gebruikt met de sjah. Daarna heeft Mossadeq Stokes een tegenbezoek gebracht. FïEvfLI "i-T. Zondag is 't com- munistisch.e „Wereldjeugdfcstival" in Berlijn begonnen. Twee uur lang juichten de in 't „Walter Ul- bricht"-siüdiou verzamelden dc in tocht van 103 buitenlandse afvaar digingen toe en wexd> in .spreek koor „Vriendschap" geroepen.De optocht werd voorafgegaan door 'n enorm portret van Stalin, 'gedra gen door Albanezen. -I Deze parade opende een feest, dat. twee -weken zal, duren en dat vólgens de' Oostduitse 'organisato ren de grootste j eugdbijeerikorast in de -geschiedenis is. Westbcrlijnse en geallieerde woordvoerders aan' dë andere kant van Berlijn noemen het. festival „een van "de moest gevaarlijke ma nifestaties van Sowjetrussische massa-invloed op Duits grondge bied." Fabriek van wollen stoffen in Tilburg uitgebrand (Van onze correspondent) TILBURG. Hedenmorgen om streeks half zeven is er brand uitgebrokén ih eeh Wólienstóffen- fabriek in Oisterwijk. Ofschoon de brandweer .snel ter glaatse was kon niet'; vóórkomen wórdenÜat''dé' hele fabriek uitbrandde. De' kan toorgebouwenen. het. aangebouwde, woonhuis kon behouden blijven. Alleen het dak werd door het vuur aangetast. Ongeveer 50 arbeiders waren in .deze. fabriek werkzaam.^ De oorzaak van de brand is 'onbè-' kend. 'dè,gemeente-. :en;;. rijkspohtie/j'iri'men 'gróte'-kring 'in' -'da:-' onverlichte' haï an-het; stadhuis en wachtten'op; na dere' orders, 'dïéc'iechter. uitbleven! Eerst, tegen imiidernachtykonden zij optreden tegen het/publiek- en toeói dit verspreid was- keerden de op 't plein aanwezige Ambonez-en.-;-:|naar hun kamp terug, waarmee een einde kwam aan .deze ernstige 'ongeregeld heden, die; vanzelfsprekend grote be roering in' deze stad verwekten,.,. Tijdens de Middelburgse kermis, die de vorige week gehouden werd, is het enige malen in' dé binnenstad tot vrij ernstige incidenten gekomen, waaraan Ambonezen uit het plaat selijke, kamp schuldig waren. Zater dagavond, de slotavond van de ker mis. had de politie speciale maatre gelen genomen om een. herhaling van de ongeregeldheden te voorko men. Het korps, van de gemeente politie was daartoe uitgebreid met tien man rijkspolitie, twee mare chaussees én. twee man van de mili taire politie. Dit bleek geen over bodige maatregel te zijn, want' oók toen kwam het tot een incident dat een ernstig karakter droeg. Een can tal Ambonezen wilde een café binnendringen, waarin 'zich een twintigjarige Middelburger ophield met wie enigen hunner het Vrijdag reeds aan de slok hadden gehad. Zij lieten geen. middel onbeproefd om bet café binnen te komen en om dit te beletten en hen te versprei den, voorde de politie een charge met de gummiknuppels uit, waarbij rake klappen werden uitgedeeld. De agenten wisten een iDvasie van het café te voorkomen en geleidelijk aan zagen de leden van de kamprand en andere goedwillende kampgenoten kans de gemoederen die zeer opgc- wonden waren, te bedaren. het:|eihde"-van: de kermis ook het einde van- de onlusten was gekomen, bemerkte Zondagavond zyn.r vergis-; sing./ Tóen ikwam wél ••zeer.: duidelijk aan het licht dat in enkele dagen rtijds in Middelburg een- onhoudbare: toestand 'is;ontstaan. -. I Zie verder 'p'ag. 6 LIBRAMONT.In het zieken huis te Libramont in België. is: Vrijdag, overleden, de Nederlander: Piet Srnaardijk. die Zaterdag voor een.week bij een verkeersongeval tussen-Herbeumont en Bertrix ern stig werd gewond. (Wan "ónze weerkundige:;": ■-■ - -medewerker) - Het ween- behoudt nog sleeds een wisselend, karakteriv.tuaarby ./zormige perioden- onderhroken /tdOTdcnydoor 'regen- of ontoeerpbuien;idie w'ordén veioorzch}0-''.doordaf;,.getnedenTmet lage druk'^elkehs liDecTvjinuloed.: uvt- oejeiten. Naact Zaterdag een vxirm- huidnaar Jief IsobrdmthtroKi- ^aa-i - seeriej-ons■^■eènht.koufTont? van' een depressie 'bij IJslUndji. waardoorJZon- deg ook uoor regen- of cwcebrs- innen,' hier,, en'daar met 'fhageV ons de eï tü erdénd-Daarna stroom de';.'koe- lere klucht.-Överzeeonaar 'icms^Jand. Een rug- van hógéfdruk bratdit:^-'^ teren in' ,de namiddag:, eri brengt cok -liahdaag- 'nog - opklarend weer. Bii de, Gol}; Van; BisccjeAigt een de- 'pressie^die.':iwI;.de', richting.j' fgnA; Frankrijk'tfèki'-en by de-Pyreheeën ligt een.:kleine':' storing.'die-op f véle 'f plaatsen onweer veroorzaakt en zich naar het Hoorden verplaatst Hoe wel de wind hierdoor ïbiji ons een Oostelijke richting fcrygt en er toar- me7e tvehs over ons land wordt aangevoerd, neemt - de •- kans op regen- of onweersbuien toe. - NUNSTEET. In zUn openingsrede van het Interaationalc kamp te Vierhouten van de „Nieuwe Koers",.heeft minister-président dr Drecs er op gewezen, dal dc dreiging van agressie en de daarop gevolgde reactie van de vrije landen voor velen ;de gewetensvraag meebrengen in hoe verre men/moet meewerken aan een niéuwe herbewapening om dc vrede te kunnen bewaren. Hjj was persoonlijk geneigd om te geloven, 'dat dé vrees voor een derde oorlóg niet verwerkelijkt zal worden. De kans, dat bet vrede blijft, b groter, als men weet dat de vrije volkeren strik zijn. tjiu:a•.nK'iecniüfliii.ii ui jciii i3iitM5 unii-.r;i!.»luiv.nini...itaii' Het waarborgen van de-collectieve veiligheid legt een zware druk op hen, die er aan deelnemen, een druk, die vaak tegen het gemoed ingaat. Wij hebben de plicht aan de collec tieve veiligheid deel te nemen, doch wij-moeten de verzekering der gees telijke en culturele waarden niet op offeren aan, de bewapening.. SCHOONHOVEN. De 30-jarige W.'Binnendijk uit Moordrecht is Za terdag met zijn meikauto cp de zachte berm geraakt van de Broekweg bij Gouda.Dg ,bvütéhste: wielen van de vrachtauto zakten weg; waardoor het: voertuig kantelde eh ondersteboven in', een 'diepe tochtslootlèrecht kwam, zodat de wielen nog net zichtbaar waren. Dé bestuurder en de 13-jarige M. J. van Jevcren, die met hem mee reed, slaagden er niet in om zich uit de cabine;te bevrijden en zyn jam- mcrlijk verdronken. EINDHOVEN. In een café aan de Ten Hage.straat te Eindhoven kregen Zondagavond om ongeveer haJf negen enkele -militairen uit bel kamp van het nabye Oirschot en Eindhovense burgers onenigheid.- Hieruit ontston- den ernstige ongeregeldheden in het centrum van de stad. Ongeveer vijf tig agenten, geassisteerd door marechaussee en militaire politie, totaal ongeveer honderd man, voerden verschillende charges uit om het talrijke publiek, dat party voor de militairen koos, uiteen te dry ven. Hierbij zün aan weerszijden klappen uitgedeeld, waarvan het publiek echter de meeste 'ontving, hetgeen volgens de poLitic-autoritellcn „beslist noodzakelijk was oxn de rust in de stad te herstellen." Soldaten en burgers maakten op do Dcmer, waar in verband met dc heropbouw bouwmaterialen in het bereik waren, aanstalten om een barricade van rijwielrekken op te richten. De politie voerde 8 arrestaties uil. In het Blnnenziekenhnis werdén de (licht)- gewonden behandeld. (Wy kunnen hier dit aan toevoe gen: commandant en officieren ven Degerkamp OiTSchotybetreurden het de 4090 Dinsdaq '3T '''Jvli opgekomen herhalingsoef eningmilitairèh'Zater- dag nletgmet2&J,uur y.verlaf/naar: huts te hebben/.kunnen latèh. gaan maarde Legërleidmg staud het - niét .toe! jWëlzkfegeh -allen' ibeuïe- gihgsvrijheid naar. Eindhoven. Veel oud-Indiëgangers zagen elkaar te rugen vierden [dat/weetzien, het geen de. politie; niet 'altijd, begreep. Bij de vechtpartijtjes- lieten de oud- Indonèsiëgangerselkaar niet in de steek (i,nogal logisch", zélfonze zegs man te Oirschot).' A.s. Zaterdag- gaan de.' 5 6000 Oirschdt-mannen naar men hoopt w e I me't -verlof.: Het: kader~(uit de 'oudeyH-brigade-enifdeiJ f December' diuisiej xs er. al van: 16 JuW'df. Het eten was niét al'të- bëst;fmaar dat '..■nam":/?nen;bën:' .'■mèt-jfhéü. ifèitfdat .pen,een;.commandant^ha4'ldis;niet in Indonesië uiasgeweest,'had men zich voorüfi feeds. 'Perióehd,- gezien dev bemindheid,'. tiie>,de2ëieommah- dant .zich verworviin:: .hééft -.bij. het' regimentj.Stoattroepërsïï- iii -Dén. Bosch.JDe.enige.oö.Tzaak:i7Tioet ge zocht warden in het:«ie tmet ver- tof-'" 'gaan<?eh.-. '-i&füeVcahtröoèfse wiet de/burgers-^ én;V»nïlitairë politiej. Oude vrouw omgekomen bij val uit een raam (Van "onze correspondent) MIDDELBpRG. Zaterdagavond is oen 85-jarige inwoonster van een rusthuis té Middelburg, dc oud-ver pleegster inej: J. J. Reuhl, toen zij haar plantjes water wilde geven, uit een raam van de bovenverdieping gevallen- en vrijwel op slag gedood! j Jos. Liesting:overle<IenL •AMSTERDAM. In de'ïeefiijd van 54 jaar is Zaterdagavond in het Wil helm ma Gasthuis plotseling overle den de toneelspel«ar Jos. Llesting. De heer Liesting begon zijn loopbaan 25 jaar geleden bij het Hofstadtoneel on der leiding van Cor van der Liigt Mel- sert cn was de laatste'tijd "verbonden aan de Nederlandse Comedia.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1