Versterking van de vrede door een vijf mogendheden verdrag - HET ROTTERDAMSCH PAROOL Washington: meer propaganddzet dan ernstige diplomatieke stap Hogere huren voor nieuwe woningen Ridgway wil conferentie in Kaesong hervatten Pantserwagens bij kamp van Ambonezen tast Grootscheepse autosmokkel van en naar België VOORSTEL VAN KREMLIN AAN TRUMAN Besprekingen in Teheran begonnen Kleine luchtbrug met 7 vliegtuigen Twee millioen brandschade in Juni Opstand te Singapore eiste 18 doden en 173 gewonden Perons rivaal eist olienaasting Vragen over de duurdere kolen Volgende week de Oefening „Mars" voor 1950 II Nederlaiidse-Noorse atoomconferentie Nieuwe schending van neutraliteit betekent einde onderhandelingen Strenge maatregelen na „terreur" in de Zeeuwse hoofdstad Riëtmatténfabrïek le Gouderak in brand Schip slaat om: 80 doden Tomatenexport naar stopgezet MET VALSE NATIONALITElTSBEfVIJZEN Lokkende water is gevaarlijk He Jaargang, no. 183 Red. on Adm. Lcmqe Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abann.prils: Der week f 0,40 .per kwartaal 5,13, losse, nummers 0 .09 Opgericht door de Stichtinq „Het Parool" DE WASHINGTON. Precies een maand geleden op 7 Juli—heeft president Truman de tekst van een; door hek Congres aangenomen resolutie doen toekomen aan Sjvemiki de presi dent van het presidium der opperste Sówjet, met.het verzoek de inhoud békendte maken Aan het Russische volk. In deze resolutie werd dc nadruk gelegd op de door het Amerikaanse volk gekoesterde wens naar vrede en op zijn vriendschap voor het Russische volk. Maandagavond heeft de Sowjet-Russische zaakgelastigde 'n boodschap van Sjvemik aan Truman overhandigd, ten geleide van een resolutie van het presidium der opperste Sowjet. In de boodschap, welke door Truman onmiddellijk voor publicatie is vrijgegeven, wordt gepleit voor een vijfmogend- hedenverdrag ter bevordering en versterking van de vrede. De eerstereactie in •.•Washington was, dat deze open brief meer be schouwd moet worden als een propa- gandazet in de „koude oorlog" dan als een ernstige diplomatieke stap. In zün boodschap zegt Sjvernik, dat een vijfmogendbedenverdrag het vertrouwen van aüe volken ter we reld in het handhaven van de vrede zou versterken. Het zou bovendien een beperking der bewapening en «en vermindering/van de 'last der. uitgaven voor militaire doeleinden, die thans in al zijn zwaarte op de: schouders der. volken drukt, moge lijk maken. «vs V -- In de brief van :-SJvernik.wordt over de resolutie .van hèt presidium gezegd:JDeze: resdlütie geelt- uit-; drukking aan 'dé .geVöelms yan; op réchte vriendschapUvan dë" volken der,Sowjet-Unie jegens dë volken van de gehele wereld. v'Zifr spreekt van. het, feit, dat het Sowjet-Russi sche volkverenigd is in;' zijnjsfcreven een hechte vrede te vestigen .ënr hét ge vaar v o or e en nieu weoorlog: te elimineren. Het Russische volk. heeft geen -réden te.' twijfelen ;agn"i;de vre deswil van het-Amerikaanse'volk. Het Russische volk^Wéé^èchter,';da t 'er in.sommige statën .rfromihgenibe- staan, die eenrniëuweloortögvxviileii ontketenen óm- zii^ Sjveraik' .vejwDlgt:"l-(;Kri.'''j3estaat geen twijfel iaan-idfiy^.^en^hap. tussen. de vtÜkëren^zoals .{genoemd i -ih'-trw-me dedeHft^f-^"orön(ftë^thlt"' de optwikkömgXvan {politieke;. eco nomische .en .:-cÜItarelë li betrekkin gen en connecties tussen deVolken op basis. Vah:' geHjke^rechtén. Het. is evenmin aan twijfel onderhevig, dat een zeer belangrijke stap1 op' de ze weg de eliminatie moet zijn van "allé discriminatie ,j,egensjdë/Sowjét- Unie van dg zijde'{dec.. Amerikaanse. TEHERAN. Maandagmiddag 2yn in het {zomerverbXüf- .van de sjah de besprekingen tussen 'de Britse en. Perzische' delegaties be gonnen. Dc ..bijéénkomst:; duurde anderhalf uur. De,/Perzische dele gatieleden deelden mee, - dat de atmosfeer „vriendschappelijk" was. „De besprekingen waren bemoedi gend hoewel zij pas in het begin stadium verkeren".zo voegden zij hieraan, toe. Er zou geen vaste agenda voor de onderhandelingen zijn. aldus de Perzen. Wanneer Stol-es vandaag in Aba- idan zal zijn, zal de .Perzischedele gatie een onderhoud hebben met de permanente secretaris van het Britse 'ministerie voor Brandstof fen en Energie, Fergusson, die deel tatmaakt van de Britse delegatie. .Fergusson, die nauw betrokken is bij do nationalisatie van het gas- en. electricitcitsbedrijf in Engeland, 2al het nationalisatie-proces aan de Perzen uitleggen. Richard Stokes, de Britse minis ter van Materiaalvoorziening en leider van de Britse missie bij de oliebesprekingen inet de Per zische -regering. drukt de hand van de Perzische premier Mós-f saaeq. (rechts) iijdêns hun eer- ste ontmoeting -in;. Teheran..--';: autoriteiten. Het is de plicht van alle vredelievende volken een politiek te voeren van voorkoming van oorlog; behoud van de vrede, het niet toe staan van een bewapeningswedloop, het bereiken van een beperking der bewapening en het .verbod van atoomwapens, mét instelling van toezicht op de uitvoering van zulk eeti verbód en samenwerking bij .het sluiten van eert' vijfmogecdheden- vcrdrag.ter versterking van de vre de. Bij het uitvoeren van deze maat regelen zal het Amerikaanse volk steeds kunnen rekenen op de volle dige medewerking van bet Sowjet- Russische volk, dat onveranderlijk de zaak des vredes verdedigt." In de resolutie wordt gezinspeeld op de Sowjet-voorslcllen voor een vredespnet tussen' de V.S., Engeland, communistisch China, Formosa, Frankrijk en de Sowjet-Unie, BERLIJN. Er nemen -thans zevenvHegtuigto-: aa.tiv.de „klein'Q luchtbrug", deel,' té"weten--vier, toestellen van Ude „Pan-Ameri can", twee toestejlen van' Sé,,»Aii France"~;en een'machine van,de „British/Airways?);^ I'm derde Franse tanh^jiïe^ wór.déó): gesteld',{jnaar'bin'ehtè||Eer~ lijn - verwacht.1 DAMABCXrS-!i.lje5Sit«g&re»-mli nistêr-prësidéht',-; {yd&evéawügdë* voor Damascus," Hakim. heeft.' Maandag opdracht gekregen héén nieuwe Syrische regering te vor men. DEN HAAG. Branden heb ben in de maand. Juni' een di recte - schade veroorzaakt van 2.121.715. Bij deze branden wer den 24 personen gewond, van wie, 9 .brandweerlieden, aldus blijkt uit een overzicht" van de hoofdinspec- tie van het brandweerwezen. Ook jn 'deze maand viel een aantal boerderijen Ctien) ten .of fer aan het vuur. De directe scha de van deze Jbóerderijbranden' wordt geraamd op 496.500: 13 koeien; 43 varkens en 16 stuks kleinvee kwamen in de vlammen om. Handel en industrie leden met -12 branden een 'schade- van. 820.700. Bü' 17 van de 25 groot ste branden (schade 20 mille en meer) kón - de-'•-'oorzaak worden vastgesteld.' -. -.«.15!- Zaak Bertha Hertogh SINGAPORE. De' ongeregeld heden,'die in December van het vo rige jaar1 In Singapore hebben plaats gevonden töen' de-lzaak' Bertha Her togh. voor heti; Gerechtshof aldaar werd behandeld, hébben .18 doden en 173 gewonden{*'geëist in de drie dagën, dat "ztj?-hebben geduurd. Al dus een. door de' gouverneur van Singapore ingestelde commissie van onderzoek in eën" 98 pagina's tellend rapport. Hièrini-wÓrdt- scherpe cri- tiek uitgeoefendop de politie en o.a. gezegd,1 dat-hógere Britse^ po-, Iitie-officieren gefaald 1 hebben in het nemén* van '-"maatregelen,- om deze opstootjes dei kop in te, druk ken. Dat Bertha Hértogb, hangende de uitspraak van "{hét' Hof -in :een HJC. klooster werd: ondergebracht, acht de commissieJieen fout. „Het zou verstandig -zijn;. geweest haar onder te -brengen; jh. een inrichting, waartegen": de. Mohammeda anse ge meenschap geen bezwaar zou heb ben- kunnen maken.'* De-. commissie heeft voorts bevonden, dat tijdens de" relletjes de Malèise leden 'der politiemacht, die 90daarvan uit maken, zich schuldig hebben ge maakt aar. ernstige plichtsverzaking. Meisje gedood (door ,auto -; die achteruit reed döori'. eén -auió "én: 'gedood.' De auto Wilde achteruit eengarage:-binnen rijden. Het kind/is {waarschynlijk- achter de auto omgelopen cn niet door.de bestuurder,gezien. BUENOS-AIRES. De radicale partij, de voornaamste oppositie voor' peron, heeft Ricardo Balbin candidaat gesteld voor de op 11 November te houden', presidents verkiezingen. Balbin werd het vorig jaar gc- vangen,genomen wegens zijn hou ding tegenover. Peron cn op het ;ogenblik - worden hem 19 gevallen ten laste 'gelegd, waarin hij zich oneerbiedig tegenover Peron zou hebben gedragen.: Het program, „van de" radicale partij belooft* te zuiien''werken om 'de vrijheid'en democratievoor- Van .v'.'dG {vléescónsërv'éhfèbriékeh,,'' welke In Britse en Amerikaanse handen zijn" en He'" dlieraaatschap-1 Pijen, welke met Nederlands, Brits en Amerikaans kapitaal werken. DEN HAAG. Het Tweede KamerlidSuurhoffv (P.v.d.A. heeft de minister van Economische Zaken een aantal schriftelijke vra gen gesteld over de verhoging Van de kolenprjjs, waarin hij infor meert naar de, gronden hiervan. Heeft de. minister overwogen, vraagt, hij verder.'dat het tussen tijds invoeren van .een prijsverho ging, nadat voor het -komende stookseizoen de detailhandelsprij- zen warén bekend gemaakt, sociaal zeer ongewenste gevolgen moet hebben, omdat de verbruikers, die contanten, en opslagruimte bezit ten, hebben kunnen profiteren vati dé ,o.ude prijzen, terwijl de kleine man dé verhoogde prijzen plus de winteropslag op de prijs betalen moet? Is de minister, bereid, maat regelen té nemen om1 cte .asociale gevolgen van de per 1 Augustus ingevoerde prijsverhoging voor brandstoffen ongedaan te maken? Ook het Tweede Kamerlid "Wa genaar (CPN) besluit zijn lange reeks vragen over onzeJtolenposi-; tie met een vraag om de sociale gevolgen ongedaan;te maken. DEN HAAG. De opleiding van de dienstplichtigen van de lichting 1950 II, die in het najaar van '1950 als recruten in werkelijke dienst rijn. -gekomen, is thans zover ge vórderd, dat zijgeoefend kunnen worden in groot verband. Uit dé onderdelen, waarbij rij werden in gedeeld, is samengesteld dc 31e re- gimentsgeveebtsgroep. Deze ge vechtsgroep zal van Maandag 13 Augustus t.m. Woensdag 22Aug. a.s. oefeningen houden. De ge vechtsgroep zal onder wisselende omstandigheden oefenen tegen andere onderdelen, onder meer de bataljons, welke thans voor herha lingsoefeningen in de legerplaats bij Oirschot verblijven. OSLO. De Nederlands-Noorse atoomconferentie in Oslo, die oor spronkelijk slechts een dag zou duren, is met twee dagen ver lengd. De besprekingen betreffen de Noorse atoomoven „Jeep", in Kjeüer bij Oslo, die met" Neder lands uranium zal worden;-gevoed. - Over de besprekingen van gis teren' isniets békend gémaakt. ;Een woof dyo er der '{.deelde - échter jme(e ^fbkéh^ hladj'ti^^rOkróélSfc;/^ banden 'hielden' met /hét financiële: aspect van de onderneming en-het gebruik van' de atoomoven totde volgende gezamenlijkebijeenkomst in November. Dinsdag 7 Augustus 195Ï Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postairo 398A44 —1; Bankier: Amsterdamsche Bank te Eótterdam Directeur: B. de Vries Hoofdxedacteurr W.; B. F.Schaper DEN HAAG. De rijksbijdrage In:het exploitatie-tekort op nieuwe. Woningwet-woningen veronder stelt een huurprijs, die 30 procent ligt boven de in Mei 1940 voor soortgelijke woningen geldende huurprijs. De omstandigheid, dat in het vervolg gemeenten en wo- ninfibouwwerenigingen slechts lë- ningen voor woningbouw'kunnen verkrygen tegen 4 procent in plaats van tegen 3Ï4 procent, maakt het exploitatie-tekort groter. De regering heeft echter beslist, dat de rijksbijdrage In het exploi tatie-tekort geen verhoging ral on dergaan. De stijging van het ex ploitatie-tekort door de rentever hoging dient te worden opgevan gen door huurverhoging. Op grond van deze regérings- beslissing is bepaald, dat de huur prijs voor - woningwetwoningen zal worden vastgesteld op hét bedrag, dat op 31 December 1950 werd betaald voor soortgelijke, - vóór 27 December 1940 toto stand gekomen woningen, vermeerderd met 45 procent. Bij Koninklijk Besluit is inpc- stefd het ruis voor Recht en Vrijheid". Dit onderscheidings teken zal toorden toegekend^aan Nederlanders, die met de. strijd krachten van de Verenigde Na ties aan de strijd op Korea heb- ben deelgenomen. TOKIO. Generaal RJdgway heeft er vandaag In toegestemd, de wapen stilstandsbesprekingen met de communisten te hervatten, doch hij waar- schuwde, dat ze weer zouden worden afgebroken. Indien er opnieuw .vijan delijke troepen In Kaesong werden waargenomen. De generaal trok in een in krachtige bewoordingen gestelde boodschap aan de communistische..be velhebbers hun uitleg, dat de communistische soldaten Zaterdag bU ver gissing het terrein, waar de conferentie gehouden wordt, betreden hadden, in twijfel. Ridgway verklaarde: „Ikheh ér t ev engn ota.van^g cn o mentfrda [u dergeHjbe incldebtyn^kTeta'; toevallig en onbëduldend npemtj Zóals^ik: reeds heb uitëehgéièt; xijn 'défgèlijke Incidéntën Integendeel van funda menteel belang. De"lzicfdenteh' zfjn noch klein, noch onbeduidend." In de boodschap, gericht .aan dc Noord-Koreaanse generaal Kim TI Soeng en de Chinese bevelbebbra Peng Ten-Hoeao wordt verder om garanties gevraagd, dat er voortaan geen soldaten meer in de neutralezone zullen komen. 1 Kinderverlamming in een meisjeskamp DEN IIAAG. - In een meisjeskamp te Wapenveld (Geld.) heeft zich een liebt geval van kin derverlamming voorgedaan. De pa tiënte is naar een ziekenhuis in Zwolle overgebracht en voor het kamp fe, op last van de medische autoriteiten, een quarantaine inge steld. Reden tot ongerustheid is er niet. zo vernemen wij van bevoegdè zijde. Havenarbeider bekneld tussen balk en luik Amsterdam. Aan boord van het s-s. „Reeuwijk" was men Maandag bezig met een z.g. loop kraan balken met een gewicht van 2 tot 4 ton in het ruim van het schip te iaden. Een haven arbeider, die deze .balken moest stuwen is met zijn vhoofd tussen, een balk en ;het. luikhoofd, ge raakt, De man was op slag dood. (Van onze correspondent) MIDDELBURG. Maandagmorgen om vjjf uur hebben 200 man mare chaussee^ uit Brabant én rijkspolitic uit Zceows-VIaandercn het Ambone zenkamp bfj Middelburg omsingeld zonder dat zicb daarbij incidenten voordeden. Het peloton marechaussees arriveerde, onder leiding van een overste en twee kapiteins, geheel gevéchtsklaar cn bracht enige pantser wagens/een radiowagen en een verzórgingswagen mee. zy namen, posities in rondom het kamp, dat niet werd bezet en waarin de 230 bewoners bewegingsvrijheid hebben.-De rijkspolitiemannen kregen opdracht in de nabijgelegen straten te posten en de anders zo vreedzame wöfc kreeg door dit machtsvertoon een geheel ander aspect. Iedere wandelaar en fietser werd aangehouden en hen, die niet in een van dc bezette straten woonden werd verzocht om te rijden. Dc w|jk kwam hierdoor vrijwel'geïsoleerd te liggen. Burgemeester Bolkesteln van Middelburg- had nog In "de nacht van de incidéntën, contact; opgeno men mét" Binnenlandse Zaken; de generale.; staf,* dé bevelhebber, van het derde militaire gewest, gene raal Sit'zen éh de officier van jus titie. - Hét optreden van de Ambonezen inMiddëlburg kwalificeerde de burgemeester als zuivere 'terreur. Zü hadden zich bereid '.getoond niets tegén dëpolitie té onderne men' wanneer hun vier. burgers, die zy zóchten, ir. handen werden gé- eldi :'De twintigjarige' burger, waarop zij .Zaterdagavond jacht maakten., heeft op ..wirzoe'- van de. politie, de stad -verlaten. Dé heer Bolkesteih noemde- het terugtrek ken van de politie de enige moge lijkheid om gevechten op grote schaal en slachtoffers te vermijden. De Ambonezen hadden een grote overmacht,, zodat, wanneer er ge vochten was, de politie zonder ehi- -ge twijfel het ondi-rspit had moe ten delven.-Zeker zouden dan ook slachtoffers onder de burgerbevol king zijn gëvallan. Van de burgemeester vernamen wij voorts, dat. deregering de on lusten -fn Middelburg zeer hoog opneemt en onmiddellijk besloot ■tot strenge maatregelen., Een deel van" de kampbevolking Is Maandag verplaatst- naar, ..andere kampen. Men hoopt daarmee de rust te doen terugkeren. "Vanzelfsprekend blijft, .gulden. men echlér; op zijn qui-vive en er zal de kamende avonden zeer in tensief-'in dé - binnenstad van- Mid delburg, worden, gepatrouilleerd. Schede een ton GOUDA. In de rietmatten- fabriek van de gebr. Pr.osman té Gouderak -Is Maandagmiddag door onbekende oorzaak brand uitgebro ken. In een. verzengende., hitte; moesten de brandweren van! Gou da, Haastrecht, Stolwijkersluis. eh Ouderkerk aan de IJssel de strijd aanbindentegen het vuur,dat woedde in;een vijftigtal'rietoppers. een hoge;stapel balen stro-én twee loodsen, die alle verloren gingen. De" brandweren wisten de omvang van de brand tot dit gedeelte'-van het- bedrijf te beperken. Een drie tal - loodsen en: een party rietmatten bleef gespaard.•::{;{-{.{•■ Na. zeven uur blussen was men eindelijk het vuur meester en,be hoefde men 'voor uitbreiding, niet; meer té vrezen." De schade, dié door {verzekering wordt/gedekt, be draagt longeveer hondexd-duizendi Tweehonderd man marechaussee '.en .rijkspolitie hebben Maandag- 'middag het- kanipvan de Ambo nezen te Middelburg omsingeld Zij waren o.in. .uitgerust met pantserwagens, waarvan- men er een links op de foto ziet. CALCUTTA. Op het meer Pabna in Oost-Paldstanis tijdens een storm een boot omgeslagen. Tachtig ménsen verdronken, konden worden gered. .12 DEN HAAG. - Na het OH. Eer ste Kamerlid Rcyers heeft thans, ook het C.H. Tweede Kamerlid Krol vragen gesteld over het vlaggen-incident in een Ambone zenkamp te Woerden. - De boodschap werd via alle Ame rikaanse radiostations uitgezonden en zal bij tussenpozen in het Ko- reanns cn Chinee9 worden herhaald. Ridgway maakte het standpunt der Ver. Naties r.a een tweede conferen tie met de voornaamste gedelegeer de, admiraal Joy om 13.30 uur pL tijd bekend. Na.om garanties gevraagd te heb ben voor de neutraliteit van het conferentie-terrein s waarschuwde Kidgway: „Elke verdere overtreding in dit opzicht zal worden gezien als een opzettelijke stap van uw kant om de wapenstilstandsbesprekingen te beëindigen." 3iii9i9:L^3nL-3:cr<>!^-n(28in!7oe>i!:mo3:(iiSDOiii!inniaiHainiM£8 DEN HAAG. Het ANP ver- neemt, dat België met ingang van morgen de import van ."tomaten uit Nederland geheel stop 'zet. De Belgische regering heeft deze maatregel genomen op grond'van het landbcuwprotocol onder het motief, dat België cp het -ogenblik voldoende tomaten voor de eigen markt produceert. In tuinbouw- kxingen wordt, mede jn verband met de Duitse stopzetting, ge vreesd voor een ernstige val van de prijzen der tomaten. Men is in onderhandeling met een aantal fabrieken om deze in te schake len, teneinde eer. overvloed van tomaten op de Nederlandse markt zoveel mogelijk op te vangen door ditproduct te verwerken tot pu ree, tomatensap enz. (Van een ooiër verslaggevers) - AMSTERDAM Na een onder zoek, dat meer dan een jaar 'ieeft geduurd,; heeft de rijkspolitie, In- samenwerkingmet dc politie lö België, een grote bende opgerold, die tientallen auto'^ meest klasse wagens, van en naar België heeft gesmokkeld. Een tiental - verdachten werd gearresteerd, onder. wle{ dë Hoofddader, een 40-jarige autohan delaar dit Brabant, die daar gun stig bekend stond.; .- Aangezien de politie vermoedt dat enkele; kopers, niet geheel te goedere trouw zijn, is het mogelijk dat nog meer, arres taties zullen volgen. ,'{V'i{;{ ff.: Toenbleek, dat er in Nederland en België nogal wat wageiisrond reden, waarvan. de -hérkomst niet •helemaal duidelijk,;: was.kreeg de politie opdracht op onderzoek uitte gaan. Daarbij kwam .de - bijzonder 'geraffineerde werkwijze vande waar men "éeh nieuw artionaliteits- bewijs 'aanvroeg. Zy "werden, dan voor ecri prijs verkocht, dié. vari- eerde :'van f {15.000, ;tot: f 18.000,- be langrijk .meer," dan waarvoor zij In Beigfë.{'warén gekocht. Ook kocht, men;wél oatiónalitéitsbewyzen 'en atidere. papieren .{vanoudé' Neder landse wagens op, {die.' .mën dan voegde bij. nieuwe^Belgische. Op dezewyze 'heeft- - de- bende' enige tienduizenden, .guldens' ver kregen. Van dit geld was niets 'meer/ over. -toen: de, politie -{.baar slag -sloeg. De hoofddader, die ..zélf: meestal, buiten 'schot bleefzat zelfs Volkomen opjrzwari: zaad. Arrestaties werderjverricht rin Amsterdam, Den Bosch, Fiindhoven én in - België):.Verscheidenegesmok- -; kelde, wagens van'- de ;bënde>;wer-' den- gestolen.'-ófdoor de- bendeleden zelf. of door- buitenstaanders. Ook i n ver ba nd (V:-met; deze dief sta 11 en smokkelbende „aan het licht.- 'Men zijn enige-personen in* arrest: ge kocht in Nederland oude ;klassewa- J steld. i r> gens met papierenen brachtdeze I De vervalslngen van- 'de riatlona- over de grens. In België kocht men j litèitsbewijzén {eu andere' papieren nieuwe wagens van .dezelfde klasse, kwamenaan >:het licht, doordat de die .met een nieuwe -kleur verf Belgen, die rich met dit werk be-" werden overspoten en dan weer zlg" 'hieldén,v"ïln - de' Nederlandse naar. Nederland .wérden, -gebracht;/ tekst ^taalfouten, maakten.; Tal van gevallen van verdrinking SCHOONHOVEN. Hot vtitjarig dochtertje van de heer - Verhoef; alhier, werd Maandagmiddag ver» mist, toen zij met enkele familie leden een dagje doorbracht op het strand aan de.Lék'.bij de uitspan ning .Klein Scheveningen" onder Lopik. De. gehele aniddag heeft men. gedregd en ook is nog mét een politiehond een onderzoek in het griendbout ingesteld, doch zonder resultaat. Aangezien de kleding'van het meisje gevonden is, móet wor den aangenomen, dat het is ver dronken, In het natuurbad „Dc Branding" te Renkura is Maandag het vijf jarige jongetje Gerrit Schut uit Doorwerth in een ondiepe "vijver verdronken. Hij was aan het spélen en zonder dat Iemand het merkte is hij in 'het water verdwenen.; Uit de Schiebij Delft is opge haald het stoffelijk overschot van' de vijfjarige P.-/M. de Winter uit Delft. Het jongetje was -Zaterdag middag buiten gaan spelen en 's avouds niet In de ouderlijke wo ning teruggekeerd. De 27-jarige' ondergrondse mijn werker M. Linders. die werteraam was op de staatsmijn Wilh'elmina te Terwinselem. is. Maandagmiddag bij het zwemmen in het Juliana- kanaal verdronken. Boerderij afgebrand tengevolge van booibroei ENKHUIZEN. Tengevolge 'van hooïb'roei is. -Maandagavond /brand: uitgebroken; In. een grote, boerderij aan de Braakeweg te r Medémhlik.. De brandweer .stond machtelóós. Zij - kon -rilet verhinderen dat: de gehele. boerderij en het woonhuis tot de grond afbrandden.'De inboedól'ging eveneens veriorèn) De" schade wordt geschat op IJ.50.000,—. - ;-■• MüNCIffiN: De - Beierse, tege- ring heeft;: besloten hét buitënver- - blijf.van Hitler." te Berchtesgadén, de „Berghofgeheel af te breketi teneinde te voorkomen,vfdat;-het bedevaartplaats: voornatiónkal-'.1 socialisten wordt. ^PMnrcaiiiïiiminiiiniïiiiiïntvïanrrtinininTi^iB'n-miniinix^ji Minder wind .^■Weersverwachting, geldig ucm Dinsdag avond ftot Woensdag avond:: Wi^elende^Jeïói&lKihg erif enkele': "u erspreiöe;.:buie7u Vanavond vrij krachtigef overi- gèns matige ,,;Zuid-Westelijke 'Wind./MgrQenoverdagiets-iho- gere temp eraturendan vandaag) B Augustus Zon op 5 u U m on der 20 u 20{tn: Maan opril u:3T'tn onder 21'-u S0 m."'!'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1