1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL' M Hervatting in Aardgaslioudeiide laag ontdekt in bodem van Twente 1 Industrie hoopt op een n ieiiice energiebron Aardverschuiviug sleur Nederlandse bus mee Grootste regenval ooit in Amsterdam gemeten mt Behalve notaris Q, ook Heerlens gezin zoek truster van luchtmacht stort neer op Vlieland SS® Kaesoög verzekerd' Noordelijken geven generaa l Ridgway geëiste garantie Bonn over schadevergoeding s~ m -NOODWEER.IN ZWITSERLNNBWN.». A UNST VERZOENT MET ARBEIT) Enorme brand in ahador v: Truman wenst ruim 300 millioen voor T-.js.m_-, IN AFGELOPEN ETMAAL; In 24 uur niet minder dan 9.4 milliard liter water in hoofdstad 31 Vandaag weer groenten naar Duitsland I Sir Spreekverbod voor neo-nazï's Kleermakerszoon maakte slachtoffers bang voor de Russen Piloot eh dochter commandant vliegveld Leeuwarden om het leven gekomen 1 ;.3®v/:: Si ïïe Jaargang, no. 185' Bed.: en Admi Lanqe Haven Hl Schiedam; TeL 69300 Abonn.prils: Der week f 0.40 ppr kwartaal 1 5.1S. losse nummers f Ü.D9 .Opgericht;d00r.d9. Stlchtn„Het Paroo17 TOKIO. De communis tische bevelhebbers in Korea de Noordkoreaiansé premier Kim II'Soëng en-dè- Chinese generaal Pen Teh-hoeai hebben generaal Ridgway; de geallieerde, commandant, ver zocht de ,-wapenstilstandsbe- - sprekingen in Kaesongte her- vatten. Zy garanderen plech tig, dat de 'neutralë zone van Kaesong niét nogmaals-.zal "worden geschonden. - Het a ntw Dordk wam:.- 51 uur, n a- -sdat generaal Rldway: de communis ten had verzocht, /..volledige garan ties te' verstrekkennbë'treffende .'de eerbiediging van de neutraliteit van Kaesong.'De yijf geallieerde ondar- handelaars bevinden zich - .te; Hoèn- san in Korea.: Zijstaan klaar om naar; Kaesóng te; gaan, zodragene-" raai Riögway." hun.dhartre:; instruc tie geeft. Men. heeft de correspon denten verzocht zich 'gereed tehou-' den-en de pèrstrein niet te verlaten.' Den Haag wenst Direct, overleg met BONN.Naar uit 'gezaghebben- /de; /bron vhier. wordt vernomen' wenst Nederland; ondanks "oppositie van de zijde der "Westelijke gealli eerden, rechtstreekse besprekingen te voeren .met de West-Duitse re gering over de' .-schadevergoeding.' De Nederlanders izijn er ontevreden over, dat -i de'/geaUieerdenhebben geweigerd dieNederlandse crediteur1 ren voor schadevergoeding, 'in/,/aan merking te doën komecg wier: bezit', tij d ens de ,bezetting/svan jNedefland; door. def Diïitsërs, onder.Cdwaiig werd' gehqiiideerd-v De .Nederlanders: heb-> bea tot -diiö/erre- miet-.- toegegeven aan de.;vaiiVdëV zijde-der'.Westelijke: •ge^ë'ërdferi'iiui^eóefendë'.drükrom! •van dergelijke;: heaprekicgen af- te Kien.;. v -y":/;S:® yau Nederlandse'zyde wenst men,. ;aat/de;Neder3aridëre?ëeh;SChadèvër-" ,goeding;.ontv3ngén-;Wnnen .het:kndeE;; _van;.het;'intèr^ .■.ï-egelirig'..-.-dej WtvUpaiL/g. -tbtuuii- landsé*kch'dï(m^'r^'jNaax®de- yrnëiilh'g: ~van 7deV géainéerSèn 'zijn-fdë -'Nëaën-j landsevordermge'n-èchterréeSsbe-! handeld en- geregeld dóör .de: over-i 'eenkomst van•//Parijs/" inzake dè'! .becstelbetalmgen, Koreaanse oorlog kostte reeds 5 milliarddollar WASHINGTON. Volgens/ een officieuze:1. schatUng^heeHS^ 'log op Koren/ 'de ./'•V;S'.:.'-réèds;::.\rijf 'milliard." dollar;.-gekost; dit-bedrag zal:- eind./'JynL.op "zijnminst-,ver- dubbcld. zijuV-De; schatting, is af-.', komsüg van;i(dedemocratische ;af-\ 'gevaardigde// George.,Mahon, >,voor- zitter'van'" dè subcommissiev.oor de toewijzing .-van gelden' van het: -Huis van Afgevaardigden,'."- welke het wetsor.twerp ,-.vódr-;:öe militaire begroting -heeft r opgesteld. DE Nederlandse re geerders en zeef. hoge - vertegen woordigers. pan Neergndg faam- en-naam in onge dwongen gesprek bijeen g-g een der gelijk bof je-vindt niet iedere fc tb- graaf iedere dag!: met- Staalmeesters-; excellenties Stikker Bonden? 9 Aufco:rt.u 1951 ^itiendz gebaren de rechts, buitenlandse zakenen Mansholt (links; landbouwtus sen' hén in de nog ledige stoel van ministerLieftinckg Staand/, van links naar rechts, mr Ci Gi iV; H. baron va n Boe tie laër van Oóst'er- ftoiii, arribassqdesjt te Parijs; vice- admirdal jM. de Bo oy .-, (Bonn) jhr mr A. W. Tjarda pan Star- hen borgh Stachouwer 'tfbij:/.de N.A.T.O. te Londen)', mr j.II., van Roijen (Washington)De- heren, waren bijeengekomen'voor een' door- onze regeringbelegde ambassadéursconferehtie waaraan, ook nog deelnamen, gjnr B. Pk. baron-van' Harigxnia tkóe Sloo- ten (ambassadeur te Brussel) de minis tervan financiën:pgof.mr P. Lief tinckg dr H. M. Hirsch- fèld, ministerir\C. Staf oorlog en marine-)minister mr 'A:M. 'joehes (sociale: zaken), minister: ir L: H. 'AlkPeters ■■(Uniezakénjj de staatssecretarissen mr N. S. Blom en mr Fock, ambassadeur mr.F. C. A. baron van Sqllandt (Moskou) en de heer '- A.: -Th, Lamping,hoge commissaris.- 'in Djakarta. - MEER OMGEVALLEN BI] SNELVERKEER - DENHAAG.Sinds 1Januari' zijn-Bdë algemene bepalingenj be treffende dei: ^maximumsnelheid: mét:; .motorvoertuigen - opgeheven", behalve inenkele drukke straten: in- stedelij kèc erit fa en j 'Npoxj enke- j le'categorieëm.'z^aic'wagensj/Vol-: gens officiële gegevensvan/ het C;B,S. was jn\;hèt -eerste:-kwafr;. taal van dit -' jaar 'dé verkeersin tensiteit '23- procent ;groter;: 'dan. tin innpiiiiEiiiiimMiLigiipjïïHijiüi.niEijimmiiininitaioniriiiiiiiiiiia: i: ;ti hi; ii iki dezelfde periode vanv1950;-,/-Het ongevallencijfëi*:,;bleek .met?20. pro- cent: tezfjn: tdegènomèn;eenAyeir.-: schijncel dat zich, kal langeTl'tijd hier; te lande zo^cl als in het": bui-, tenland,. openhaa^" ma'ar. ;.hét'-aahpX tal - doden1 -ëri/^emstig gewonden was nagenoeg pnveranderd. Het. aantal ^-lichtgewonden.? was: -7s,pro-.' cent'- hoger.- :':W G ENEVE. Zware regenval boven Oost- en Zuid-Zwitser]and beeft Dinsdagavond grote overstromingen veroorzaakt, die spoorwegbruggen wègspoéldén ein aardverschuivingen veroorzaakten. Een Nederlandse auto- s befle^L'df'ïljfda-wl. gesleurd door een: aardverschuiving doch kwam op een lager gelegen voet- <.>dje aardIn ons land, - Tot dusver' J- OOTlVIARSDMi'fi-TT^aJi grote,betekenis, In het bijzonder voor het gehele Twentse; indastnegi&ied'm^ algemeen voor de kolen positie van oxJs:iimd,^Mn.heh'fe^t zyn, dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij Bonder^degete^ente^^hbergen'eenf-aardgjisj. houdende •injyerhéld m Twente,; zoalsdle^zich; nog yorige/wmter iiMbci» voorgedaan, «on- veel •geringer/' werden; Daarnaast"'; zon; deze -vondst .-ook-•van belang kunnen zijhun vertóbd mét, de sterk 'gestegen kbleriprijizen. Zo W.«i-de ;I>rüs^ stijgingen -als^e onpleziërigëlstagnaties in de energleyoorz 1 enIng waren dé oorzaak,-dat men ln.Twènte reeds geruime tijd grote belangstelling aan de dag lp.gdè voor'de mogelijkheid het airdgas, dat in dé buurt van Coévorden 3s aangeboord, voor_de Twentse industrie, envoor degasbedrijven te ge- bruibcn..Nn de eigen bodem het zo begeerde aardgaéliljjkt té bevatten is er een -kans, dat verwezenlijking Van de in die richting bestaande plannen met aanzienlijk minder kosten gepaard zal gaan, dan aanvankelijk werd verondersteld; pad tot stilstand: zonder .dat iemand der; inzittenden gewond/was!Het cngelnk .gebeurde mèt een wagen van de"^ederl.",. Rèisvereniging op: ,de. Malojapas. dlch bij Ciavenna. Dc bns werct beschadigd: öc reizigêrs hcbberL met' een If a Uaans e bp s hun tocb't voortgezet.' Gelijkmet; de autobus werden/ook twee pérsahënauto'sS gegrepen;een Franse en een ltaliaanse'. De Inzit tenden van de Franse autokonden zich redden. Twee' inzittenden: van Om de kunst tot het volk-en her, uolfc; f.tot/ kunstuitingen is :ieó4r iatsoenlijk middel 'niet al- Wij herinneren óns .nare oude 'scholeri-die'il'eurtj-iwëTde^^ dra .erg.reizende collectiesrarchaeólogiSche:' bijzöiïdërhedëriViaérdén: geëtaleerd. Wij kennen een raadhuis;vmar 'hèt miëési süffe wachten tot-..menaan (do.: beurt, komt'mogelijk' wordt door frisse, begrijpelijke. kunst aan. de 'vjandènwWij war en - onderlaatst in,, een zeemanscantine, rMqrjstahdadi(^'7hetyzeer..gr6ië(vergrótingén van))^nstfÓtó'sl vöortr durend-beiangstettj^g-frokke^ (évens en Staalfabriekèh të lJmM^^ werk-van-.een-Nederlandse schilMerea NJeannei BieTumagObs^THJr Nen .der .^Arnsterdainse Jof- jërs"J; en drié'scMldèrSi(Joh, Bruhing, ,Bób BüysénJgpanFucht) -Hst:, ,hing..'1m:,-schd/tIbkaiCTt.:::e7z.';ca,ntines en hetwas -met kzorg- ger i etaZecfd. Het^ga//:tpt,.u'eie beschouttJingeTi aanieiding./: ju.is£ in ecn - arm. land -wadrkgeiverkt moet wórden -is iedere poging.'om'(de troést' van)kunst jót:allen-:teJ>Tehgén 'dlleenhmdaTWoeAeójuichem.en' na te volgen. Wwiwiï'ki: lie -Italiaanse "autóVvw te,.'bntkomeii.:--, Een rréiswiëg,,.,wra:i zich; een zuigeling bevond, ■kor.'.'dèh 2ij-;: echter.:, niét'bedden.; De., reis wieg is.later gevonden,-.maar.wasjleeg. Lugano ..-werdi"Woensdagmiddag door 'eën hevig'."pmv'eer lbijna'- afge- slptenj/van; de„ .resf van .'Zwitserland. De water-,', ga's-v/ènl-lstroomvdbrziè- ning ,-is ".gerantsoeneerd. BDe verbin- dingenzijn.nagënÖëg'geheelVerbro- kèn. Velé telëfoónlijnen^zïjntvemiëld .en eha an tal.:plaatselij kë trèinen tussen; Lugaho jèn-Chi'asso.:rüdeh>hiëfc. theér:.''déor.;;gebrek;aahf'-fitfopm,';;V:;^/,. Ook-, ih -het kanton Tessino^ zijn; yolgéns;. mëdedélirig-.yan:,:functional rissen van de -P.TT en; de.Spoorwegen .vele - Jelefoanvèrbindingen en hoog spanningskabels: üóór'grondverschui- vlrigen en yomgévallèm^/bómen- ve: hieldi' Er ikyerdcr';.vebl véë /omgeë' kómen. /Eén-, negentien jarigej ongeta.' die in'j'do: buurt.:'/van;;Nayaggïo";aan bet vissen wasj-wefd-'door 'het'.water van Idè - overstroomde -*? Magliasina. meegevoerd en .verdronk.' - jaar 1952,dat opj;l 'Jülivis;.ingegaan een 'bedrag .van,';21.7, milliocn dollar uit te., trekken -voor,- militaire een- bedrag .van 90;mlllioëh- dollar voor economische hulp aan-Formo DOR.'H '-dd. in San oidsta'd' ivan";idë,.gé- amige;staax,'heé^t|;ëeti/>" zware h'd; gewoe'drjHet: gebouw j/vari; de de honderd jaar oude ka- ijrien, clubs /.én. 'do? t grobtste-.plein gé- brand./Pas azéven men-1 hét te .wenden voor dé gasvooorziening in-1- deze gemeente','\V Het- gas. dat rthans bij Tubbergen is aangeboord j'js?vermoedelijk., het- zelfde als dat, wat, enige tfjd gele-' dén aan. l'de Overzijde van de 'grens ;bj>./.Duits gebied - bijItterbeck-Hallé 'isëaahgètrpffën'.; De bórihg :,op. Duits gebied heeft nog niëf- tot exploitatie geleid, -y-'g/;.'- - heeft de NA..M,-. ga£h.oudende lagen aangeboord :bij .Coevordën,h;Grams- bërgen, De Wijk (onden Meppel)eh.: bij.Wannepervecniri..,;i dc.,.;.gemeente Giethoorn. Het /aardgas :?in;Twente' bevindt zièh ópieen/diépte van'ruim'; il4005"meter; :hetgeen "voof 'de .exploi-; taliev- geen enkelbezwaar-', oplevert. ■Af gewacht'moet/echter;.Avofden:-, van; welke vomvang de thans ontdekte lagën 'zijn. Op., het ogenblik, kanóm? 'trent ":.de capaci te itvari -' d nieuw e aardgasbron. nog .niéts: /worden ge-' zegd 'en .écr "men ddt economische betekenis' er van- kaxi vbepalcn, zal nog; ger-jime tijd;verstrijken./ De: bo- ringen' en. .het ;öijdefzoekizüllêii.'.wór-: den voortgezet»,-Aangezaên het ge- :bruik van, dit aardgas pijpleidingen :noodza.kehjk:::;maakt;/«n';: dus.rinveste- /ring'ëh'' -vereist,-'"dient ieerst: zekerheid'., té:bestaan, dat'ide 'gaslagen;voldoen-' /dé reserves bevatten.",:' bnf'. -. ,/Mocht dit het - gevarv zijn, dan is een.omschakeling/..-.vanc/déTwentse., fabriekeh/ 'opjdezenieuv/è „energie- bron mét - naar'verhouding'geringe kósten/ mogelijk." Van: grootvoordeel zal;hett'dan:biijkenAt^ïéghJAdat het thans ontdekte:'gas één hogere calo rische' waarde .héeftA dan /zowel', de Nederlandse als,-;de' - geïmporteerde Amerikaanse steenkool;^ i-.-w.-t Totdusver.„wordt hét|'Jh«Neder-A land gevohdén aardgas hog ntetf gë- exploiteerd.Het ligt echter in het voornemen: het bij,-. Cóèvörden aan-' •geboorde gas in -?dé toekomst aan "Washington rreswent Tm- man /wil 307 millioen T dollar b'e- schikbaar.' stellen" vóór Tsjiang Kai Xsjek en zyhnationalistische rege ring- op Formosa, j w, De Sènaatscoïnrnissïes1 vó'or - de:i buitenlandse.j/bétrekMngenkrtén;"dei .strüdkraéhten:, hebbed!^ëni verzoekdeze lcrsar,Tdie: /r.mmy een"-- kwart, •ontvangèn- oiiivoor .-het./ belasting-j eeuwaan deze school verbanden 1 was./ plotselshg*;:ontslag zöhder óp- ;ga ai; van ;f ed énen .//Zij n: iiyijla :j J n; het Molenbergpark-, verkochtvhu'aandè; Staatsmijnerff;ëtt'ihhétbëginïyafa'. "dit jaar is'? h'ij naar Deri Haag; veftrok-' .ken. Allésgeschiedde Am et' grote'./ ge-.' heirnrinnigheid'/ën.öp:. dg '■.•afséhëids-'; /vergadering deelde dé/scheideridëTë-:: raar..;: 'die' -nóg >enkële ,;ca déaux." als herinnering/.'föèeg' .aangeboden,", rne-- de. dat hif/tot jjijn; '^ijt;hiets;'(óver zijn nieuwe/bestemraing l /maar dat hij ".overonbëj •schriftelijk wbet-'mysterie' wr.ct n ,.bi ii i 'r 'Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper- AMSTERDAMg^ Uitgebreide onweders, die op vele. plaatsen-met zware - regenval 'gepaard gingen, órdaardën- in de afgelopen Mócht in Amsterdam, tot eérÈ wolkbfeiik. Als'gevolg hiervan werd /in dejgoofd- stad vanmorgen de grootste hoeveelheid regen gemeten, die hier ooit -■ in één etmaal is gevallen, te weten:94mra. Tussen tien voordrie en tien, over-half négen vanmorgen viel er zelfsi86 -mm. Rekent~,menn dat Hét' gebied vah Anisterdam met de omliggende randgemeenten 'een.. op~- vervlakteDiéeft vari 10 XAQ km, dusgl^0 ;,v»erfc?'^d. kilometer, én dat op /dit hele. gebied dé; regenval óveral héë/t.b.edrapèh/ dan houdt: dit Tii?: ctai hierop de geweldige- hoeveelheid- van 9.400,000.000 liter water is gevallen.,.- stad'op grond van berekeningen over de' laatste 41 jaar 76 inm. bedraagt. Buiten 'Amsterdam^ was cg re genval de afgelopen, nacht; veel geringer. Vlissïngen meldde van morgen 14 mm. regén, Den Hel der, en Maastricht 12, Twente 2 en De Bilt 8,9 rrim. De buien van/ie afgelopen macht zijn eën' gevolg van/een:, serie /de pressies,' 'die'de'-weerstoestand; fn: ons .'land^éer .oxistabiél/ inaakten. Hetdepressiegebièd komt.', thans' meer naarhet';:posten"teliggën- ën 'de Azprembïiëidt?MêbSb^ Frank-;;, rijk en ovër>dë;Britsè'eilandemuit. De buiighei'd' zal, hierdoor snel,af- hemen; gjggbr% De -grootste hoeveelheid regen in één etmaal, die tot dusver in Amsterdam gemeten was', bedroeg 60min. Die; vi'ehffii5-de nacht van 7 op 8 Juli 1936; De regenval van de afgelopen nacht is groter, dan de gemiddelde* ;regenval in. de maand Juli, die voor.de hoofd- DEN HAAG.'j Bij (it Woensdag te Öonn gehouden besprekingen over de Neder landse ;feTocj«teaexport naar Duitsland tussen Nederlandse vertcgénwooidigers onder lei ding van - mr» S./T. X Teppema en Duitse.vertegenwópr'digers is een regeling'; getroffen óp /grond wiaarvan dc'uitvoer van groenten met ingang van he den kan wordéh:hervat, - Voor de eerstkomende tijd is voor dit doel ëeh bedrag van. dollar 2,9, millioen beschikbaar. Ken deel- van dit bedrag zal eventueel moeten worden - be nut om reeds geleverde hoe veelheden te betalen.De over schrijding der, beschikbare middelen was aanleiding, dat Lpinsdagcde; .groent enuityoer AA;/ %Ê:i: HANNOVER. Het ministerie, van Buitenlandse Zaken van, Nc- der-Saksén heeft' Woensdag /be paald dat leden' van de socialisti sche. rijkspartij (die nari-tenden- zen vertoont) 'nietmeer in het openbaar het woord mogen voeren., DèV;SliilP. tolt haar /aanhangers/, vóöral ih' Ne'der-'Saksen.'waar haar candidaten bjj dè jongste algemene, verkiezingen elf procentder' -uit-; gebrachte stemmen.: op zich ver-, "enigden. HEERLEN. Het .onidérzoek',' dat iverd - ingesteld op het. kantoor van hotaria Q.'te Maastricbt," fliè,"zoals wij reeds-berichtten,; met een Iiïbèriaans jacht vermoeöeHjk naar Zuid-Aimcrika Is vertrokken, heeft tot nu tóe geen aanleiding gegeven om: aan {e nemen dat de "notaris gefraudeerd zou héb ben. De/notaris was met zjjn vrouw op vacantlc gegaan en toen hü na veertien dagen niet op zyh standplaats terugkeerde, rees het vermoeden, dat hö verdwenen kon zijn. Oorzaak van^dit vermoeden.werd gezocht In relaties van dé notaris met de zoon van de Haagse kleermaker X. Atlerwegeh -..vraagtménzicli af,; hoe het mogelijk is dat een 74-jarige; notaris aan het avonturieren kan slaan. De hoofdoorzaak .hiérvan-'moet gezocht worden, 'in; de vrees voor eenRussische bezetting, /een vrees, die door de zoon van 'de Haagse lüèermaker; ,'die niet-'bij; de:-notaris op kantoorwerkte, maar bij.hem in huis- :,WOO n dé ,;metv;grO t zorgwil dig- hèid::gëcultiyè,ërd schijnt: te..'zuhnvt;; 'De kleèrmakerszoó'u-héèffruokVëën slachtoffer gemaakt ,»ih/£;--: Heerlen. Daar verdweendrsV/ R. .eh'/zljn-gge- :zin.Drsv/Hk .was. leraar/in/ de;-Engel se, taal aahhet/'St;. Bemardus/.col lege, Vóóró/de - Kèrstvaeantlé znarh' nenlandse .-Zakèü, /^Woensdag Emir', Talalj.- daansetroonopvolgerv dat in Jordanië rust h'eerst/na" moord op koning Abdóellah.: --'1" /rmihisfer; haddëri.'-e ..._..Mjïtcbtéiiw' i/Vanda; De' kleermakerszoon vertoonde zich graag in de kleding van een geestelijke, hoewel hü daartoe niet gerechtigd was. Bij White Safids; (Neb ^Me'Wco)f!\ d' 7de 'Agghstiis j L ei t, 'Jifo'iis :inckëitafgevuürd(diekëéWHöögtëj heef t ,bèrèïkt(vdn\ tiets: meer 'dan^ 220 km in <10 minuten tïjdsiNs ,Rui7?i 60 Jcm verderakwam MdêlÊ racket 'toèèr. (nèétNkd:w'^;:gIcwd^ men 'de brokstukken.n'eerp wantg cp de jfèriiötheöe^Ió'dèèrdg /i'dc^ racketmop .70,„kin,' van" heC'.aardr'p1 '■■"'NA:,oppervlakgg-e.'g- /DEN HAAG. Een Au ster-v li eg tuig van .dé Luchtmacht is'Woensdag, j boven Vlieland neergestort. De helde Inzittenden, de 25-jarige: lo/luitènant- vlieger W. A. M,-. Jansen.uit Eindhoven en de: 22-jarlgc mej. S.-FicdeltRj, dochter' --'vandc/'/eonunandant .-van .- het vliegveld Leetswiirdka, kwamen.-, hierbü om het leven. - kreeg. Na zijn;terugkeer-in Neder;-' Het toestel ./was van "het vlieg- /yeld ieeuwardèriiopgestegeri. :da: piloot/ wilde: omstreeks 1 uur/op de" air-strip te .VHetod; landen'.";/Op 'dat, moment hlrigëh boyen, het ei land .zware regenbuien en woedde hen onweer; ggt Bijde v-landlng;;is''het toestel: in een,door de weersomstandigheden optr ed éhdeopwaartselu chtstr o - ming /geraakt, z die zo' sl dat een vleugel van het afknapte. -0,- Vt. luster /stortte! daarop i enbeidëiinzittenr heb leven.- ...Bill" Jansem'/kwaih® ils oorlogsvrijwilligerbij de ^uchtmacht.'/'-Hijji kreeg-iz^n; .vliëg-, a Indonesië, zetté.-,training; eiland Biak: land kreeg ?-hijeen opleiding ■straaljagers /en werd;: daarna f ges ta- .t.ionneërdop' het 'vliegveld-; JLèea? hvarden. Hü/rstond vbékend,: /als een bekwaam jachtvlieger.- g plaats egend A':-"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1