Op m HET ROTTERDAMSCH PAROOL" Truman tot Moskou: voor allen en m i f President gelooft aan mogelijkheid van permanente wereldvrede Amerikaanse Huis keurt defensie-begroting goed mxmmmm Felle aanval van Makki op Britten Strijd om roulette wordt op de spits gedreven Reeds 26 doden en vele vermisten bij Comomeer Over de schreef N f Conferentie in Kaesongkervat Rapport opheffing bëzettingss tatuut gereed Zal Sjahrir weer premier worden? Jaclit omgeslagen: opvarende vermist REGEN?, NIKS HOOR! Poging om Amerikaanse troepen in Europa lot 6' divisies te beperken mislukt K Arrestaties in Argentinië Olie-onderhandelingen in Teheran Delegaties zoeken compromis voor kwestie der ontvangstbewijzen Bij „Eureka zal zwart-róde schijf op korte termijn weer draaien Nederlandse wetten niet overtreden, zegt voorzitter Meteor neergestort; piloot ongedeerd Wolkbreuk teisterde Europa ran Zuid tot Noord Bezorgdheid over kindermoorden in Zuid-Engeland Koningin Narriman in blijde verwachting Invoerverhod van Amerika treft Nederland m KS AM ■xM 3 liü si •lie Jaargang, no. 186 Red an Adm. Langs Havenl41. Schiedam Tel. 69300 Abonn.priis: oer weak f 0,40 per kwartaal f 5,15, lacse numtnera 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool'' DE .Vrijdag 10 Augustus 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers FostglKJ -398644 - Bankier Amsterdamsche Bank 'te Botterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteuri W. E. F. Schaper VunamansHiKiK iraa-OT i mittciiiupir.iia TOKIO De Koreaanse wapen stilstandsbesprekingen lijn na een periods yan vyf, dagen hervat. De delegatie der Ver. Naties is per helicopter naar Kaesoog, vertrok- Tevoren. hadden zich de volgen de ontwikkelingen voorgedaan: Generaal Ridgwajr gal, na het com munistische antwoord op zijn eis tof. garanties voor de neutraliteit van de Kaesong zone bestudeerd' te hebben, toestemming 'tot het hervatten van de besprekingen. Vice-admiraal Joy, de voornaam ste gedelegeerde van de Ver. Na ties, zond een boodschap aan lui- tenantrgeneraalv Nam n, dê voor naamste; .communistische onderhan delaar, waarin hij voorstelde 'de conferentie .öm '13.30 uur-ipl. vtijd voort te zetten.V. De communistische 'delegatie tele foneerde /.kórt/ 'daarna: naar het vooruitgeschoven- hoofdkwartier,der Ver. Naties," datzij instemde met het tijdstip/Zij beloofde ervoor, te zorgen: dat er op hét vliegveld van Kaesong jeeps waren om-, dé geallieerde! missie, naar. de - confe- rèntieplaats te 'brengen.. (•De conferentie van heden duurde 4 uur cn 15 minuten. Morgen komt men weer bijeen. J30NN. De; "Westelijke Hoge; Commissarissen in .Duitsland, hebben; Donderdag één rapport - goéd ge keurd betreffende: het-!beëindigen-: van het bezettingsstatuut.Tn het'; rapport wordt -'nagegaan op "welke Wij zé het bezettingsstatuut kan-war-, denvervangen j döbnjwqsdragenï mefc' 1de West-Duitse- regering. ■■N- 1 ^7''; Men verwacht, dat de drie Weste lijke ministers van. Buitenlandse Zaken het geschrift in, het najaar zullen bespreken en vervolgens de deskundigen van de Hoge Com missie instructies „zullen, geven om over de .verdragen' met', de "West- Duitse 'regering ie onderhandelen. "Wanneer het'.-statuut verdwijnt,: zal dé Hoge! Commissiefwaarschijnlijk worden, vervangen•-dopn een raad van; ambassadeurs. ROME, Volgens de Romeinse correspondent van het Amerikaanse pérsbureau Associated Press :is er goede, reden om aan" (Je nemen, dat. Soetan 'Sjahrir voor, '-het-;.eind "van het jaar weer'premier van -Indonesië zahzijn;:Dit is zegt-hijdé me ning van Indonesische diplomatieke ■woordvoerders in Europa. Zij zeiden, dat Sjahrir, na .zich- verscheidene, ja ren buiten de;, politiek-té; hebben ge houden .thans tot de overtuiging is gekomen,dat ;de verzwakking van de Indonesische regering een punt bereiktheeft,-waar-hét:zljh plichtis het premierschap weer -op/;..zich te; nemen. Zijn - socialistische volgelin gen geloven, dat president Soekarno en nog andere leidende figuren be reid zijn Sjahrir te vragen de func tie van premierwederom te aan vaarden. WASHINGTON. Op zijn wekelijkse persconferentie her innerde president Truman eraan, dat de president van de Óp- perste Sowjet, v^jvernik beweerd had, dat de Sowjct-Russische regering de uitwisseling van meningen en inlichtingen tussen Het Sowjet-völk eni andere volken niet belemmert Volgens onze tot nu toe opgedane ervaringen is dit onjuist, verklaarde Truman. In antvv<H>rd op viagen verklaarde Truman gaarne een vermindering van-dc internationale spanning té zien, „doch ik zie geen enkele aanwijzing daarvoor". Hieraan voegde hy echter toe: „Ik zou gaarne willen, dat er een algehele en perma nente wereldvrede tot stand kwam en da't behoort niet tot de onmogelijkheden." Het "Kremlin heeft vergaande; en strikt ten uitvoer gelegdeverbods bepalingen uitgevaardigd voor het reizen van Sowjet-rburgers in. het buitenland en van 'vreemdelingen; in de Sowjet-Uriie. Overeenkomstige verbodsbepalingen bestaan - voor hét lezen door Sowjét-burgers van bui tenlandse kranten, tijdschriften en boeken en het luisteren naar nlet- communistische radiozenders. Verder, legt de Sqwrjet-regering grote bedragen ten koste aan Het ft or en van de uitzendingen van „De stem van Amerika"'en van andere radio-stations der vrije wereld. De Russische vrouwen vanbuitenland se burgers mogen dë /Sow jet-Unie niet verlaten, om zich bij hun echt- genoten te voegen. De Russische re gering heeft nog vele andere bepa lingen in het Neven beroepen, die even -zbvële belemméringen zijn voor een vrij reisverkeer, onbelem merde verbindingen, eneen onge stoorde uitwisseling van meningen en inlichtingen jtüssërri'de -Sowjet- .Unic en de rest van de wereld. Truman's belangstelling gaat er vooral naar uit. of de Sowjet-Russi- sche regering meerithetgeenzij zegt, en of zij thans voornemens is 'haar politiek te wijzigen. Leids student verdronken in Noorwegen bij poging verloofde te rédden OSLO. Géorgë. W;., The, een 29- jarige Chinese student aan dé uni versiteit te Leiden; is -ia midden- Noorwegen verdronken bij een po ging zijn. verloofde, die in de rivier de Namsen was gevallen, ter réd den: Het meisje' wist zonder hulp de wal jte bereiken. The kon niet zwemmen en verdween -indé snelle stroom. Een andere reisgenoot van The spreng, nog in het watèr om hem te redden, maar moest zijn poging opgeven en naar deoever terug zwemmen, s Alle drie, met vacantia: in Noorwegen,-/, staan té Leiden als student ingeschreven. (Van een ónzer verslaggevers) AMSTERDAM.;— .Tijdens.de Fle- vo-race. dié Donderdag, als ieder jaar.-op het IJéelmeer is gehouden, is een platbodem, jacht, de «Piet Hein 2". van de'heer Huig van win gerden uit Gorcum anderhalve km. O.N.O. van de'Marken vuurtoren in een windhoos -'/ terechtgekomen én omgeslagen. Een/ lid der; bemanning. Joh. van Brakel uit Haarlem, wordt vermist. De overige opvarenden, "de eigenaar en zijn stadgenoten Jilles van Mourik en Bastiaan T. Lugten- burg zijn i door.'".andere deelnemers aan de race gered: Dë „Piet Hein 2" zal vandaag worden geborgen. DJAKARTA.; —I De eerste zen ding materialen in hét; kader van het Amerikaanse programma voor economische en technische hulp verlening - aan/(Indonesië is- hier aangekomen.' iVZóals, ccn'buitje in- Patri a regent, regent het ook' in Korea, maar de Koreaanse riolering icerkt nog voortreffelijk," zeggen deze Jan nen.- van H.M.'s Van- Galen, terwijl zij „ergens by Poesan" passa gieren in tropendress met tropenplu. WASHINGTON. Met 348 tegen Z stemmen beeft het Huls van Afge vaardigden Donderdagavond de wet op de militaire toewijzingen (defensie begroting) goedgekeurd en naar de Senaat doorgezonden. Een amendement om dc omvang der Amerikaanse troepenmacht in Europa tot zes divisies te beperken werd verworp en met 131 tegen 84 stemmen. gram voor hulp aan Het buitenland tot een bedrag van 7.848.750.000 Volgens de nu aangenomen wet zal een bedrag van 56.062.405.890 dol lar voor de strijdkrachten beschik baar gesteld worden/ hetgeen voor vredestijd een' 'recordbedrag vormt Verleden jaar kre'genlde strijdkrach ten 48.239.322.924.,dollar. Meer dan de helft van dé.;- geMeii;^^ 'ï-gébruikt/ worden voór/ae aankaófjyanJaéits, 'vhegtuigéh/ikanonnenj:rakettèn^én ander materiaal voor - een léger van 3.500.000 man. - De commissié.'vqor'; buitenlandse zaken van/het Amerikaanse/yHuis' van Afgevaardigden'heeft één. pro- .,<..1s. Op dc raffinaderij van de B.P.M. in Pemis, tuaaruan de foto een overzicht toont, zijn belangrijke verbeteringen gereed gekomen. Men leze meer hierover op pagi na 5. BUENOS AIRES. Naar van welingelichte zijde wordt verno men,, heeft de Argentijnse politie 20 personen gearresteerd, die ver antwoordelijk geacht worden voor de stakingen bij de spoorwegen. Drie der gearresteerden werken bij de spoorwegen. TEHERAN. Terwyl in Teheran Donderdag een alzijdige bedrijvigheid heerste om de olickwestie tot een oplossing te brengeu Stokes confe reerde mét Mossadeq en de delegaties stelden een sub-commissie samen voor de kwestie der ontvangstbewijzen, waardoor de raffinaderij te Abadan SU] is komen te liggen heeft Hoessein Makki zich in Abadan uitgeput in heftige beschuldigingen aan het adres van Engeland. Makki is de ver tegenwoordiger der Eerzische regering voor het overnemen der installaties van de Anglo-Iranian cn hierbij is hU met weinig tact opgetreden. Terwijl hij vandaag naar Teheran gaat om deel te nemen, aan de onderhandelingen, "is hij gisteren zover gegaan, dat hy de ongeregeldheden te Teheran bjj de aankomst van Uarriman op 15 Juli j.l. toeschreef aan Britse machinaties. De benoeming van de subcom- iiifMiimwi KutJicij unptniEiiaai Vrij koel m -.Weersverwachting. geldig S van' Vrijdagavond tot Zater- s, dagavond: half tot zwaar be- g wolkt en aanvankelijk over- M B wegend droog weer/ maar g g later op de dag in het Westen g ff van het land weer plaatselijk js m enige regen.. Langs -de .Wad- g II denkust aanvankelijk krachtl- |s ge of harde/overigens matige g S wind tussen - Noord-West .en g Zuid-West. Weinig verande- S rir.g in temperatuur. 11 Augustus Zon op 5 u 1G m M onder 20 u 14 m; Maan op 15 u 56 p S m onder 22 u 57 m. - missie, die een compromis moet vinden voor het geschil over de ontvangstbewijzen, is de eerste werkelijke stap, die .gedaan wordt ora de ólic-tocvber uit Abadan, v/aar de grootste raffinaderij ter wereld thans stilligt, te hervatten. Perzië heeft steedsgccist.v dat de tank boten betalingen en ontvangst bewijzen voor olie overhandigen aan de Perzische Nationale Olie- maatschappij. De Anglo-Iranlan weigerde de kapiteins,,van de tank- boten echter toe te staart dergelijke ontvangstbewijzen te tekenen. De commissie is samengesteld uit Ferguson, de Engelse nationalisatie expert, die Donderdag de Engelse delegatie leidde bij afwezigheid van minister Stokes, dë Pers dr shayegan en een vertegenwoordi ger der Angio-Iraoian. (Van een onzer verslaggevers) - AMSTERDAM. De strüd tussen de justitie, en de besloten roulette- clubs dreigt op de spits gedreven te worden. In leder geval, wat het be stuur van de Amsterdamse eerde' privé „Eureka" aangaat. Kort nadat by de poort van het politiebureau Singel te Amsterdam bad verlaten zei de voorzitter van „Eureka"/de beer Ph. T„ die Woensdagmorgen sa men met de secretaris-penningmeester van deze club werd vrijgelaten: „Op korte termijn zullen wy de roulette weer laten draaien".- Hy her haalde deze uitspraak ook vanmorgen. „Dus niet alleen in principe wilt; u weer tot roulettespel overgaan?" vroegen wij. „Nee, op korte ter mijn zal de roulette bij „Eureka" weer, draaien," zei de voorzitter vastberaden.- Enige ogenblikken voor de beren op vrije voeten werden gesteld heefr de inspecteur van het bu reau Singel, die, hen had verhbord, een waarschuwend woord gespro ken. „Als u weer mot het roulette spel start, zullen wij weer. moeten ingrijpen en de zaak in beslag ne men." zei hij. U herin iert zich die waarschuwing toch nó^ wel?, vroe gen wij de voorzitter van „Eureka". „Ik aanvaard alle consequenties," was het antwoord. „Ik heb vier dagen "astgezeten, ik ben uren achtereen.' verhoord, ik heb alle na righeden van deze inverzekering stelling ondergaan, en ik heb dus wel getoond alie consequenties op mij tc nemen. Maar indien wij op nieuw een inval beleven, overwe gen wij,, de justitie te dagvaarden wegens het verstoren van de. rust in een besloten club. Wij hebben nu drie advocaten, mr K. Mahui- zen, mr G. Stein en mr J. de Jong. Wij gaan niet opzij. Ook als .de justitie een derde en een vierde keer zoubinnenvallen, zullen wij iedere keer weer beginnen. Dat is de mening van het bestuur.- En ik weet zeker, dat de ledenvergade ring ons .in deze geheel zal steu nen." „Ik ben er van overtuigd," zó vervolgde de voorzitter, „dat wij de. Nederlandse wetten met onze club! filet overtreden hebben. Ik 'gelóóf.'- bovendien de rechter te kunnen bewijzen, cat roulette niet voor 100 procent hazardspel is. Ik weet heel goed. dat hazardspel vol gens de wet verboden is. Wij heb ben alles gedaan om „Eureka" binnen de perken van 'een gesloten vereniging te houden. Wij hebben na de waarschuwing'van de-Offi cier van Justitie een ledenvergade ring gehouden en reglementswijzi gingen aangebracht.' die de beslo tenheid van de vereniging "nog meeraccentueerden. Wij hebben toen een brief aan de Officier ge zonden. waarin wij hem van onze besluiten om niet in strijd met de wet te komen, 'op de hoogte stel den." „De politie gelooft," zo vervolgde de beerJï\, „dat de besturen van. spcelclubs slechts uit stromannen bestaan, terwij) de werkelijke „be- zitters-achtbr-de-schermen" buiten schot bleven, maar aan de touwtjes trokken. Ik ben geen stroman, dan zou ik geen voorzitter willen zijn." dollar goedgekeurd. Dit is 651.250.000.:'dollar minder dan door president Truman ge vraagd. De besnoeiingligt hoofdzakelijk In de /-militaire ,:.en Jeconomische hulp-aan Europa:?/:' De commissie.. Heeft ^aanbevolen. dat een afzonderlijk -' lichaam, ter noemen ,3inéau: Wederisijdse Vei ligheid",-ih het lëvèn wordt geroe pen om hetbeheer overi alle bui tenlandse hulpprogramma's over te nemen, behalve-die, welke betrek king hebben op aanschaffing eb verdeling van m ilitaireuitrusting. De commissie nam het: voorstel aan deE.CAi> als zodanig op 30 Juni 1951 en/het gehele, program voor' hulp aan het buitenland tegen 30 Juni T954 •,té;«beëmdigén. BRUSSEL. rir-rDe Vlaamse schrij- verv 1 Afrika-kennerLd dé van Gent/ die ook in ons .land veel „le zingen hield, 'ïs door de Belgische regering henbemd tot', ridder in de -órdewan Leopold ède#*"r--;„ ■fe OTTAWA; ..Prinsep^ Hlizabeth ^en-dis'Eis^o^varf'ÉahtD^h^néh:- ■óp :';f 2 .October-óum ee dóór Canada -té' Quebec begiiinehj' én op: 5 November te 'Stv Johns "(New foundland} beëindigen: (Yan onze correspondent) LEEUWARDEN ,Een Gloster- Me te or straalvliegtuig van de vlieg basis Leeuwarden visDonderdag middag even voor, vier uur neer gestort. bij het (dorp Bectgiuncrmo- len,in de onmiddellijke nabijheid van, het vliegveld. De bestuurder, de reserve tweede luitenant SUk- voort, slaagde er in nagenoeg on gedeerd uit het brandende en ge deeltelik uit elkaar gereten toestel te kruipen. Dc straaljager stortte neer op nog geen vijftig meter afstand van een landarbeidershuisje. De bewo ner. G. Berkenpas. was juist in het veld met twee kinderen bezig de koeien té melken.1 Hij zag het reeds brandende toestel - laag over ihet veld -komen aanvliegen recht op zijn woning aan. Op het-laatste ogenblik maakte ..het toestel-echter nog j een - vwenking, waarna het neerstortte .ca in een (slootje bleef liggen. i i De vrouw" van Befkenpas rende verschrikt -naar buiten en zag tot, haar grote verbazing de piloot on gedeerd in de"1 sloot naast het.tóe- stel staan. TJit' de machine schoten grote steekvlammen op/•/Op. de. Leeuwarder,vliegbasis, .waar men nog in rouw/verkeerd over het ontzettende vliegongeluk. 1 van Woensdag boven Vlieland, (was mén blij verrast;, over de -wonder baarlijke'* goede/ afloop'; van .dit ongeluk. .Luitenant Slikvoort had juist'zijni straaIjageropleiding l in Engeland 'beëindigd en was nog maar kort- op de vliegbasis -Leèu- warder.: gestationngerd.1 •;:'j .;:RÓME//^T:::;Na': de,'; Séhaat: hééft ook^deK^^ë^van;.1 Afgey aar digdeh,. gerihg .Yan' De 1 Gaspéri; aëvstérh- ménverhouding,/was 291,- voor, 175 tegéh :./en. -:42:r onthoudingen V(s'oc.- democrateni-èri.liberalen COMO. 'In het gebied van het' Comomeer in NÓord-ItaUë rees vandaag van onder het zakkende water een beeld van dood cn vernielingop. Reeds 26 doden zyn gevonden en honderden andere mensen worden nog vermist. De catastroof is ontstaan, doordat twee rivieren die door de hevige regens van de laatste week tot barstens, toe waren gezwóllan, overstroom den. Het ergst getroffen werd het dorpje Gera Lario, waarop'het water zich door een dam heen van een hoogte van 34 meter neerstortte. De steden Domaso, Dongo, Sorico, Sondrio cn Coma werden minder zwaar geteisterd. Gisteren hield de regen op en onmiddellijk gevaar dreigt thans niet meer. Weifelende fietser door vrachtauto gedood <V«n onze correspondent) 'WAGENINGEN.' .-Omstreeks 'half zes Donderdagavond kwam ;de '45- jarigë los-arbci'dèr A. van Wa- gerungen per-fiets-de sterk hellen de'Wilhelmiiiè vreg af. Bij het oprij den van de Veërstraat weifelde, hij; toén hem uit ,'dë:; richtingEde één vrachtauto-, tegemoet kwam.:" Dé au- .to greep "dè-'mari, dié niet zware in wendige kneuzingen haar het zie kenhuis werd overgebracht, waar hy ca. een uur na de aanrijding overleed.Het slachtoffer laat een vrouw en. negen kinderen achter. ;Dë wolkbreuk, die door - inwo ners van Como beschreven werd als de hevigste sedert mensenheu genis, heeft met minder intensiteit toegeslagen - in Europatot/Noorwe gen tóe. 'Parijs"kwam blank te staan; hevige regena hebben, ...fin Zuid-Noorwegen de -spoorlijnen weggespoeld, in Amsterdam, liepen, 20 als. men gisteren hèeft kunnen lezen, woningen ónder én ook" in België werd enige schade aange richt. Zuid-Zwitserland werd. zwaar getroffen.- Donderdag regende het de gehele dag in Bad Ischl, zodat de Jambo ree een dag stil kwam te liggen. De meeste schade v.-erd aange richt ."tussen hétComomeer -en de Zwitserse-grens.Er;, zijn- berichten, dat dhr.' dit gebied 50 personen -ih'; ziekenhuizenopgenomen zijn, van wie enkelein levensgevaar verke- ren. Naar de -getroffen streek;zijn. dokters en "geneesmiddelen gezon den. - Hét. merende él van de verbroken telefoon- én - telegraaflijnen is van daag hersteld en sommige wegen zijn weer open voor het verkeer. LONDEN. Ih Zuid-Engeland begint bezorgdheid te rijzen naar aanleiding van een viertal moorden op jonge meisjes, die zich.in een maand tijas daar hebben voorge daan. Het eerste slachtoffertje was de zevenjarige Christine Butcher, die'op 10 Juli geworgd werd ge vonden in een weide in Windsor. Op 2 Augustus vond men de elf jarige Sheila Attwoo ln Caversham, bij Birmmeham, dood waar schijnlijk ook "geworgd in een tuin in de'buurt van haar tehuis. Een dertigjarige arbeider wordt;van deze moord verdacht-- De - laatste twee moorden werden, bedrevenin Bath - (Somerset). Hier „vond-/men Donderdag het lykjèf van de negen jarige.- Cecily -'Batstone.j.dié "reeds een dag: lang ,werd-vcrmi5t,/e"n die woonde in de buurt van de -plaats, waar men eerder de zesjarige Brenda Goddard geworgd - had ge vonden. Er is een-man gearresteerd, die' van deze laatste moordver dacht -wordtl 5 dihiü i! Hiniatziznmii om t mi immnKiini SAN REMO-(Italië) Koningin Nar riman van Egypte verwacht 'n baby. aldus wordt uit hofkringen, verno- men. Koning Faroek, met wie ko ningin Narriman op 6 Mei in het hu welijk is getreden, vertrok vanmor gen in zijn jacht Fahr-el-Bihar naar de Franse Riviera. Koningin Narri man zal hem per auto volgen, omdat volgens leden van haar hofhouding haar toestand niét toelaat,dat (zij een. zeeréis maakt. .- Reeds enkele weken zijn er ge-; ruchten gegaan, dat de jonge ko ningin .in -verwachting ,was..:.Tijdens het, bezoek, .dat-zij onlangs/aan Ve netië bracht., bood een: mannequin: op een modeshow haareen, paar babyschoentjes aan, een 'geschenk,' dat de koningin - met een 'büj gé- zicht aanvaardde. eET-1Augustusnummer: van. „Aan-, treden"; het - orgaanv vany^dev; Vereniging'van Ex-politiekeGey.an- generi uit de Bezettïugsti) d opept met een' artikel;": 'dat/ de langaaeimge maar duidelijke i; titel draagt:/- wWh waarschuwen:7nu reeds d e;. regering v 'om.'ia-tte,.grijpen/wanneer besnaar boven gedreyen Vschobbers zich •met -dë .wolfsangel/gaah- tooien, .....Deze felle/beschouwing is gebo ren uit' verontwaardiging over ae uitdagende schaamtéloosheid,waar-, mee in deafgelopen weken een 'aantal éx-politiéke delinquenten heeft gemeend .uitdrukking te moer ten geven aan de in die kring le vende overtuiging, dat aan deze volksverraders na-1945 ^onrecht zou 'rijn geda&n"." '.fv'/-•--:••■• Wij 1 hebben in - onze kolommen, déze schaamiéloosheid gesignaleerd en er het onze van gezegd;op een manier,- die, naar wij hopen, niet is misverstaan. Wij künnen er dus in komen,' als landgenoten, die van de bezetter én rijn handlangers zo bit ter hebben te lijden gehad, een. in vele gevallen niet ivoor te stellen of te - herstellen leed, hun ver- ontwaardiging de vrije teugel laten over het optreden van lieden, van wie.men als minste een beschaamd stllzwijgen - mocht verwachten.Wij delen.-' deze gevoelehs van. de N.V.E. P.G. ten volle. Dat neemt niet weg, dat wy. juist daarom moeten op'komen; tegen eén uitlating in het hierboven geciteer de artikel Als men' zegt: „wanneer dit (stelletje schavuiten de, moed zou; hebben om :de wolfsangelnaar buiten'/?té"'1 demonstreren, dan zal géén - vérzetsstrijdèr; die nog;, over een paar stevige knuisten beschikt,; dit (zonder meer: laten :passeren(\/is menial op', een gevaarlijk. pa<L':Wan- h éér., men' daar op; evenwel laat vol- gén, dat ^.duizenden Nederlandérs gereed ...staan; om in- dat géval éigen rechter te spelen", is men,, naar on-, ze; overtuiging, over de schreef. Wij hébben: onze strijd gestreden .vóór de democratie en tegen: het fascis me, .vóór; de vrijheiden vóór het recht En nu is in ëen rechtstaat eigen" rechter spelen onduldbaar, van. welke'; zij de-ook, endoor(welke nog zo zuivere beweegredenen in- gegeven. t Wit hebbenvertrouwen, -odat(ook „aantreden" bij nadere;, overweging, zal inzien, dat dé':dOór'(ons gecriti- seerde. uitlating - weinig^gelukkig 'is geweest .Te minder gelukkig, om dat wij met stelligheid vexwach- ten, dat- de regering inderdaad- tér - zake zal ingrijpen, wanneer (mén van bepaalde kant de "uitdaging zó ver .zou (willen 1 drijven (oMvde - wolfst angeL, openlijk .te voereri. Zij heeft daartoe, hét;, middel- mhétzg/ uni- f0 rmyerbod (art., ;435a van/het^W et- bock* van Strafrecht). Men kan de vraag ellen,,"ót' dit'verbod :iti_ 'déze; vorm> wel - gelukkig; is,V-maar.; ;-wel hooit zóu het. met meer;, recht eri met algemener- instemming (kunnen.;/ worden toegepaste.'dEn' in^rhet hiér - bedoelde •geval;|^T!;;d£t:(üch"'Yoöré1( dbèt/rWat^wij. ^gel^kigv^yboralshóg; WASHINGTON .Het Ameri kaanse departement'van>'; Land- bouw hééft vandaag,alle .invoer van boteroiie, aardnotenolle, aard- noten voorhpindakaasen jyetloië gedroogde 'melk 'verboden. Deze maatregel is genomen op grond; van de bepaling (in de nieuwe wet (op de economische contrölemaatrcge-? lèn,waarby invoer -van agrarische producten /fctn "worden verboden/; wanneer deze/ nadelige invloed- heeft, op dc -"binnenlandse -marftri Vólgens TcgërihgsfQnctionarissen znllen voornamelijk - Denemarken, Noorwegen, EwlLserland en N e - derland door, het invoerverbod worden getroffen.- De invoer van kaas en 'caseïne is gecontingcnteerd op. basis van een., percentage van-de gemiddelde jaar-' lyksc invoer van de laatste tijd. In de periode van 9 Augustus tot 31 December zal de in voer., van kaas in de Verenigde Staten -niet.'meer mogen bedragen'van vijf-twaalfden- van de gemiddelde jaarlijkse in voer in de basispériode 1948, 1949 en 195D. De'invoer van caseïne zal beperkt worden tot vijf-twaalfden van de hoeveelheid, die ingevoerd werd- ia" het belastingjaar, dat 30 Juni' is geëindigd-h f.••■!.••/-;:' i './i ia!; s E en Utréchter, Bnmo Mertenspheejt. ëen Zwitserse echtgenoteSuzanne. Beiden zijn „Ih 'de kunst": De foto-* graaf trof Hen aan, terwijl zij aan eert der. Setn«boorden .tn"vJParijf zaten te schilderen, bij. de;, Alexander - de Der- .de-brug, Zomers trekken.zij1 naars het noorden, 's winters naaf het. ziii- den. En als ér één voorjaar' komt^ waarin hun ifek-ltist zichonbévrc- digb'aar voelt, wagen zij de sprong over de -grote haring-vijverj ZPKSBBg CsjP* I V'i'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1