Djakarta slaat krachtig toe op Oost-Sumatra HET ROTTERDAMSCH PAROOL m Jacht met Kamerlid slaat te pletter op havenhoofd IS1I81 Brits voorstel tot een gemengde exploitatie Militairen en politie in Medans straten; honderden arrestaties weer gesj en eiste offers Brits leger bijna geheel naar Europees vasteland Generaal Nam II legt een kaart op tafel Kerensky weer in de politieke arena Twee boerderijen en schuur afgebrand Uitvoer van groente naar Duitsland vrij Vooruitgeschoven bases zouden ook in Nederland gevestigd worden Schipbreuk bij Scheveningen oorzaak van misverstanden Twee man 24 uur zoek Noordelijken minder onbuigzaam in kwestie van bufferzone Staatssecretaris in Frankrijk door zijn vrouw gedood Grensgevechten in Ecuador en Peru PERZISCHE OLIEKWESTIE Medeplichtigen aan moord op Ahdoellah gearresteerd Oosllierlijnse parade onder Westberlijnse propagandaregeri :11e Jaargang, no. 188 Bed. en Adm. Lancje Haven 141. Schiedam' Tel. 69300 Ahonn.prils: Der week f 0.40 per kwartaal f 5,15. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichtlna ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 13 Augustus 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postaïro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam - Directeur: B. de Vriea Hoofdredacteur: W. B. F. Schapet DJAKARTA. In geheel Oost-Sumatra hebben gezags-instellingen Zaterdag grote raz zia's uitgevoerd, waarby honderden personen werden gearresteerd. In Medan werden bij het aanbreken van de dag alle hoeken der straten bezet door militairen en politie, die iedereen, ook hoge ambtenaren en militairen zonder speciale opdracht, terugstuurden. Slechts voor artsen en voor personeel van de gezondheidsdienst en de radio werd een uitzondering ge maakt Het spoorweg-, telegraaf- en telefoonverkeer werd volledig stilgelegd. Door de stra ten patrouilleerden tanks en pantserauto's. Af en toe reden gevorderde autobussen voorbij, 'waarin de arrestanten werden weggevoerd. Hoewel van officiële zijde geen enkele mededeling is verstrekt, wordt algemeen in Djakarta aangenomen, dat de razzia's bedoeld zyn om commu nisten en andere mogelijke onruststokers van de gemeenschap af te zonderen. Zulks zou daar mee verband houden, dat de rede infiltratie in Indonesië aan de Oostkust van Sumatra als het ernstigst wordt beschouwd. NEW YORK Alexander Ke rensky, pres. van de eerste Russische republiek in 1917, is vandaag per vliegtuig naar Münchca vertrokken om de conferentie van Russische emigres bij te. .wonen. Hjj ;.zel,- dat zijn groep van plan is, een radio station op te richten voor uitzendin gen, bedoeld voor de achter het Uzeren Gordijn levende volken. De ..mensjiwiek" Kerënsky is op het ogenblik 70 jaar oud. Tic razzia begon 's morgens vroeg, nog voordat de.dag was aangebro ken. Er werden versperringen opge richt eri radio Medan waarschuwde "de bevolkirig binnenshuis: te blijven „omdat., liet leger een manoeuvre hield". De radio zond voorts, de réde uit; ;die president Sukarno uitsprak tijdens het bezoek, dat hij kort ge leden aan Medan bracht. Om drie uur in de middag kondigden sirenes van" de politie het einde van de oe fening aan. Het gebeurde in - Oost-Sumatra werd dpor de leden van het Indo nesische parlement druk besproken. Sommigen hunner hadden de in druk, dat de actie binnen het raam van algemene centrale'richtlijnen plaatselijk was ingezet. In doorgaans welingelichte krin- fer verklaarde men aan Aneta, dat e actie gericht was tegen georga niseerde en ongeorganiseerdever stoorders vari orde en rust in welke vorm ook, waarbij de bevindingen bewezen, dat' de. aanmoediging van bepaalde zijde geschiedt, - zoals ook vermoed werd haar aanleiding, van de gebeurtenissen, die kort geleden op Java voorvielen. Het. element van verrassing werd echter enigszins ver zwakt doorkrantenberichten, vol gens welke „arrestaties op grote schaal misschien verwacht konden ■worden": Hierdoor gewaarschuwd, wisten sommige van de gevaarlijk ste elementen zich Zaterdag aan de genomenmaatregelen/.te onttrekkeu.' ~4i--> - .vzrrr De Oostkust vail Sumatra,is -het. tagebied in Indonesïë. -'Hier wordt rubber, y tabak,'-.'palmolie en"jcópra:.; gewonnen. - -i:v- .SCHEVENINGEN. Het heeft in de afgelopen etmalen lelijk gespookt op en oni de Noordzee. Telkens zjjn meldingen opgevangen van. schépen die hulp behoefden: v T '-:ï Toen bet Noorse s.s. JBess bonderd xnijl ten noorden van Terschelling was gekomen, maakte het 39 graden slagzij over stuurboord en bet vroeg om directe hulp, omdat de bemanning zich in.de boten moest begeven. De Arndale een Brit, snelde van 180 mijl afstand ter hulp, terwijl de Deen Samos seinde, dat hfj zeer dicht bö de Bess voer cn scherp zou uitkijken. De Bolland van Terschelling, heeft inmiddels geseind: „Ben met 4 andere schepen in de buurt; Bess vermoedelijk gezonken". v':"' -v..', NIJMEGEN. Door onbekende oorzaak brak. Zondagavond om balf tien brand uif'in de kapitale boer derij van de landbouwer A Jeuken te Leuth, gemeente Ubbergen-Beek. De brand is door de hevige wind om tien uur overgeslagen op de boerderij van W. Jeuken, die 500 meter verder ligt. Ook de kapitale schuur van de' landbouwer Damen. o.p een km afstand van. de boerderij van W. Jeuken, geraakte in brand. Behalve dc plaatselijke brandweer nair. ook de Nijmeegse brandweer met groot materiaal aan de blus sing deeL De boerderijen brandden den?6 schUUr WErd tCQ delG behOU aar DEN HAAG ^«let ingang 1 van Vandaag zal de uitvoer, van groen-,: te naar D ultsl and.w eer gebr^' vrij zfjn. De.. VanNederlandse- tljvü ;.iop-.. gelegde béperklngën uitte- voeren soorten, zulks in verband met de overschrijding van het bc- schikbare bedrag, zijn ingaande heden dus opgeheven. De Carrena .die Zondag leeg van. Rotterdam naar Narvik was ver trokken het is .een, schip dat der tig jaar oud is en dat thans voor 'een Costaricaan.se rederij - - vaart kwam. voor de Deense kust in moei lijkheden. Het dreét' af ën wierp zijn ankers uit.' Van Valkenburg steegeen- vliegtuig op óm iiaar .de- Carrena -tezoeken eri: de Holland van Doekseri. Terschelling, de weg te wijzen. Het' vliegtuig," een -Sea-: otter, zou. ook Uitzien naar dè^ Bess; luitenant JF/.Heéren was; de.;piloötr •■Uit hét.- Kanaal melddé>;déCato, eeriB r it,' dat'::yari.v"éen::VBr.-. marine-,, sloep,'1 d eWolsey,:.-eeri .'sleep j was'Tos-; geslagen, .«ani^ócnÉ^^vtaaryaö^^ Cabs zou in .de.: b'uüxt;. trachten- te. blijven tot reddingboten ter plaatse waren. De Wolsey koerste zelf naar Newhaven. De Cottica van de KNSM- en de Doverhill reageerden uit zich zelf op de seinen van ce Cato; toen de Cottica bevond, dat de Doverhill voor haar- zou arriveren, heeft de Cottica de reis vervolgd. Het mecst-dramatisch was het zinken van een jacht de Whimbrei, dat van Queensboro naar Ostende voer en van Ostende naar Neder-, land, met dc familie Mastenbroek cn' heel haar hebben cn houën aan boord, zij wilde- nL verhuizen uit Engeland naar Nederland. Vijf tien -mijl buiten Ostende begon dé zee met het jacht te spelen „als een walvis met een ton". De motor begaf het, toén de pompen werden aari- gezét. Aanboord was geen .radio. Het rioödzeil ging aan flarden. De pantry .was niet te bereiken. Na een nacht van ellende men. hoosde met emmers! eri na door geen enkel schip opgemerkt te zijn, vond de trawler Koning Frans uit Osten de het reddeloos rondzwalkende jacht :De Koning Frans nam'de fa milie" 'Mastenbroek (man, vrouw, dochtertje van, 15 jaar en de heren Vincent uit Londen en Williams uit Richmond) aan boord, en 't jachtje op sleeptouw. Tot driemaal brak de tros. Daar na zonk het jacht voordat Ostende was:bereikt. De fam. Mastenbroek beeft nu niets .meer, maar zy is idankb£a*„- .bellévener teuliefcben LONDEN. Bjjna het gehele Britse geregeldeleger, uitgezonderd de eenheden, die In hét' Midden- of Verre Oosten nodig zijn, zal in de toe komst in Duitsland, België cn Nederland zijn basis krijgen, aldns meldt de militaire medewerker van de „Sunday Express", Alle opslagplaatsen, he- voorradingscentra, herstelplaatsen en andere diensten van het leger zul-, len eveneens in deze landen onderkomen vinden. Verder zullen zoveel eskaders ja- .gërs .eri andere ^Vliegtuigen, als de RAF. aan.; de verdedigingvan Enge land* zou. küririën-onttrekken, op "het vasteland gestatiorineerd worden; als versterking: voor; 1 dé; bestaande luchtstrijdkrachteii:"'-Tri- Duitsland. Vooruitgeschoven vlootbases zullen worden'geopend in Nederlandse en Belgische, havens. Met de aanleg' van een geweldige nieuwe basis te Antwerpen en. van 26 kampen in België is men reeds, begonnen. Een, woordvoerder van het mi nisterie' van- Oorlog in Don Haag verklaarde vandaag, dat de Neder landse regering niets bekend was over Engelse jannen om legereen heden ib .-Nederland te legeren, op dezelfde wijze als dat straks in Bel gië zal geschieden. Er zijn geen be sprekingen over-gevoerd en-tot nu fcoe is bij dc Nederlandse regering niets bekend over een nieuw Brits plan. dat van de oude bekende nen Vou afwijken. In dc oude plannen was niets voorzien, dat in'de richting van lc- tering van Britse troepen in Ne erland zou kunnen wijzen, aldu deze woordvoerder, in een commen taar op berichten van de Sunda; minister van Oorlog brengt zijn va- cantle door in Scheveningen en al heeft hij zijn Nederlandse collega dan ook ontmoet in deze periode, dat betekent niet dat deze ontmoe ting iets anders dan. een, privé ka? rakter heeft: gehad, "20 gaf mcri óns té kennen. - (Van een onzer redacteuren)' DEN HAAG. In een vliegende storm is Zaterdagavond een kleine zee waardige hoogaars, die kwart over tien de Scheveningse havenhoofden was binnengezeild, om vrfjwcl onfniddcliyk om 1c draaien cn het ruime sop te kiezen, door een verkeerde manoeuvre in;de wilde branding op bet Noorderhavenhoofd gesmakt. Onmiddellijk nadat het scheepje* doorde zee op de stenen was vastgenageld haastten zich twee mannen op het terstond in een wrak veranderde jacht naar de voorsteven, teneinde van daar ccn weg naar de wal te zoeken. Zij slaagden er in deze hachelijke sprong naar de-redding met succes Hit te voeren, daarin bijgestaan door enkele onmiddellijk toegeschoten mannen, die het ongeluk hadden "zien ge beuren. Vijf minuten later waren zy verdwenen. En bjjna vierentwintig uur lang heeft dc Haagse politie stad cn land afgezocht teneinde vast te kunnen stellen, waar het in drie kwartier tot wrakhout gebeukte jachtje thuis behoorde, en wie de geheimzinnige opvarenden waren geweest. In de kortst tnogelyke tyd hadden ay zich weggehaast, zich onttrekkend aan iedere zakelijke belangstelling zoals bijvoorbeeld die van de wachters van het havenselnhuls. het 't Tweede Kamcrlid^mr. J. A. W. Burger, fractie-voorzitter van dc P.v.d.A. en voorzitter van de Vara: was, dié mét-zijn schipper Oost van Wijngaarden eveneens uit Dordrecht waren, die maar net aan de dood waren ontsn-pt. ,-i^Voor dat echter duidelijk werd, hüdderi. zich de wildste geruchten in: Scheveilingen- verspreid. Gespro- kcijr'.werd over een srriokkelschip. de avond kwam vast tei staan, dat dat op het smalle strandje: binnen de Pas in de loop van Zondagmiddag- begon.'duidelijk tc worden, inv welke richting het spoor moest .wórde» ge- zócht, en eerst tëgeri het »yaïlen van De aanwezigheid- van mmisi Shinwell in Scheveningen heeft geen enkele politieke betekenis, zo wordi in Den Haag verklaard. De Britse Midzomerdagdroóm 2951 tussen twee ."buien, in aan Hollands strand.':. dikggkkVeed, regenjas,geen'fhóed; oj no'ofddóeklM:'Niemand- zwemt; f.niemand :bdadtpootje- i Tussen de..' hml^dë'-braRdirigi eji; de duinen enkele dapperen y dié'ier-illrik de spat' in-zetten :om- epn jrisse herjst- neus te, halendWadr zijn de tijden gebieden, 'dat ;:,ërr-mensen AvarenV :<fieSiriëdio Augustus^op het strand r pingen uitrxisten^luierén en zpïi- jEtX^'^**<Xër»«f>KKCsteIesn.j;.l boutuden en opóé het móóiste kasteel beloonde 'met eenpaar pruimen??'Jv Dat zijn jabëltjes uit een ver verleden! havenhoofden zijn lading aan'land had. gezét, om vervolgens te veron gelukken bij eén poging om langs de kortsteweg de kolkende Noord zee weer. op te zoeken. Het feit dat de twee opvarenden onmiddellijk na dat zij aan land waren geholpen, zich na dc verzekering dat zich'nié- marid meer aan boord bevond,'aan iedere belangstelling hadden- ont trokken, versterkte deze indruk. Zjj sprongen volgens de verhalen fa' een .gereedstaande auto en verdwenen in de duisternis. Eerst de volgende morgen kon worden vastgesteld, dat. de. twee on bekende schipbreukelingen inSche veningen' in een taxi waren overge stapt. Toen dat bekend was, kon ten- slotte worden uitgezócht; dat die ta xi naar Dordrecht had koers gezet. De opgespoorde .taxi-chauffeur kón echter weinig nadere bijzonderheden vertellen, 'omdat hij 's nachts: om half twee - terugkerend naar Den Haag, een hevige-aanrijding had ge- rkregeri,:;;: Dat stelde de chauf feur,, dié .weliswaar niet was ge wond; -toch dóór 'overspannenheid.' bmte» werking als. betrouwbare ge tuige. Eri zó liep ook dit spoor dood. Intussen, hadden de; radio-berich ten overde geheimzinnige schip breuk .belangstelling, ontketend tot diep iri" Engeland en België., Heténige dat^houvast' bood; was de naam va» het "schip die".later operin aangespoelde boei werd aan-, getroffen.' De Caro. En wellicht een - aangespoelde .waslijst; diede plaats naam Dordrecht vermeldde. Terwijldezé y échtér iwërdcn bin nengebracht;' kwam- eenopgewonden 'Belg, afkomstig uit .Mechelen ën. lid. van de Kon., Roei- eri Zeilvereniging, die toevallig fa Scheveningen over nachtte, bij,;de-politie aanlopen..."om, to vcrzekérénj'dat hetverongclukle en inmiddels tot spaanders' gebeukte- scheepje eigéridóm moest zijn van; de zeer bekende Belgische schilder baron - Isidor Opsoroer uit Antwer pen; Gevraagd of hij zeker van zijn zaak was. zei de Belg: „Mannen er is maar één Karei Een, maar er is eveneens maar één Caro." Zie verder pag. 5 Hel zenevemngs suuu vwy, mu-w u.« v, j-v.» oisch jachtje van baron Isidor Opsomer.uit Antwcrpengts op ae golibrekerskeien aan wrakhout geslagen. Eet duurde geruime tya voor men Zondag tuist, dat de opvarenden, het Vweede Kameritd mr J. A. W. Burger uit Dordt cn zijn schipper Oost vanWtjngaxtT-; den volkomen veilig waren. Weer en wind hadden op het matste ogenblik Zaterdagavond de Belgische hoogaars binnen de. hoofden van de Scheveningse. Haven tot een speelbal der golven gemaakt. Boven: Wat eens de Caro was; beneden: belangstelling cn onge rustheid. 'vv,i MOENSAN. De besprekingen te Kaesong zijn, nadat ad^raal Joy generaal Nam II Zaterdag zijn koppigheid had verweten, Zondag iu zoverre bevredigender verlopen, dat do communisten op herhaalde aandrang van Joy nu met een kaart voor de dag zijn gekomen, waarop zU de huidige frontlinie hébben aangegeven om als uitgangspunt te dienen bü dc onder handelingen over de bufferzone. Hoewel de communisten met die frontUjn vóor-rlöfr'tril 1 'ccn"beetje aan do optimistische1 kant waren, •schyrit-het.-daSy: zy de SSste breedtegraad als punt van uitgang hebben losgelaten. Zondag werd tenminste door woordvoerders verklaard, dat de communisten in ze kere rin bun dogmatische en onbuigzame houding hadden laten varen. •-.Joy opende de vergadering door. in bijzonderheden te antwoorden op vijf vragen, welke Nam Tl hem gis teren had voorgelegd. Da aardl-yan. de vragen is nietbekend gemaakt. Brigade-generaal Nuckols waar- 'schuwde. op qen persconferentie evenwel tegen optimisme door er op té wijzén,".dat .nog geen feitelijke en -tastbare voortgang is .geboekt Het enige nieuwe Was, dat de communis ten waren afgeweken van ihun stand punt, dat slechts de 38e breedtegraad als demarcatielijn in aanmerking kon komen.. - - Dat Nuckols' voorzichtigheid niet zonder grond was. bleek reeds op.de zitting van heden, die; na; ruim èen. uur tot morgen verdaagd werd, zonder dat men ook maar een. stap verder gekomen was. Vice-admlraal ORLEANS. Zondagmorgen is de burgemeester van Orleans, Che- vallier, die pas in het nieuwe .ka binet van Fleven tot staatssecre taris was benoemd, door- zijn vrouw met vijf schoten uit een revolver gedood. Chevallier, die enige dogen in Parijs was. gebleven in verbanJ met de politieke ontwikkeling, ging Zondagmorgen met een dienstauto, naar een vergadering in Ch&tillon sur Loire. Hij staple even uit bij 'zijn woning in Orleans. Terwijl de chauffeur op hém .wachtteklonken de fatale revolverschoten, Cheval- lier was onmiddellijk 'dood. Zijn vróuxv zal aan een psychiatrisch onderzoek worden onderworpen. QUITO. Naar j van bevoegde zy de .verluidt, hebben Peruaanse troepen tot Zaterdag twee uur aan vallen uitgevoerd - op de grensbewa king van Ecuador. Bij de regering! van Peru is een protest ingediend. Hierin wordt verklaard, dat-de lan den, die het protocol vanRio de, Janeiro hebben getekend, op de. hoogte zijn 'gebracht. In Lima. de hoofdstad van Peru, is over deze grensincidenten geen enkele mededeling gedaan. TEHERAN. Een Brits voorstel, waarvan de strekking is, dat cr een Engels-Perzische maatschappij wordt opgericht voor dc Winning, bewerking cn verkoop van 'olieproducten, in welke maatschappy dc winsten gélijkél jjk tussen Britten cn Ferzen verdeeld zouden moeteii worden, is op hei laatste ogenblik door de leider der Britse delegatie. Stokes, opgehouden. Een woordvoerder der Brifsc delegatie deelde later mede, dat bet uitstel niet betekende, dat men geen voortgang, gemaakt bad. „Integendeel, wU voor ons geloven, dat de vooratèllen, die- w\j willen doen, aanvaardbaar zullen blij ken tczUn. Maar, wij willen er zeker van zijn; dat zy .de mening van de gehele Britse delegatie vertolken," zo voegde hy hieraan toe. Van, andere zijde wordt wérondet;-:. sleid, dat het Britse voorstel aan een herzieoing ónderworpen wordt, om dat het, toen bet officieus ter ken nis-van de Perzen werd. gebracht, weinig instemming vond. Stokes schijnt echter: vast te houden aan een regeling, waarbij de raffinaderij .on der Britse leiding blijft.. De Perzi sche; bladen v/aarschuwèn 1 tégen teen com promts, met de Britten,: omdat'zij onbetrouwbaar zijn. 1 AMMAN. Tawfig pasja,.eerst»: .minister van Jórdanië. heeft Zater dag bekend gemaakt, -Üat: acht: personen zyn gearresteerd wegen3 medeplichtigheid aan .de moord op koning Abdoellah. Ty/ee anderen, die bij de misdaad waren., betrok ken, bevonden Azich ln 'het buiten land. De eerste m'iister verklaar-, de voorts, dat ."het onderzoek thans gesloten was én een militaire recht bank was opgericht. Deze recht-, bank- zou in ;de naaste toekomst te Amman, zitting houden/ BERLIJN Onder het geluld als van een veldslag, voortge bracht door vuurwerk, is Zondag de enorme parade gehouden - van „dc jonge Duitse strijders voof vrede". Veet vnumverkstultkcn He ten rode banen aan de hemel na of lieten rode cn andere gekleur de vlaggen aan parachutes om- laag. Tf President Pleck-• premier - Gro- tewohl, de voorzitter vande Sowjet-Russlsche contrölecommissie, Tsjoeikof. en andere So\vjet-officie- ren en Qost-Duitse regeringsverte genwoordigers, Sloegen v de optocht gade. Achter dc officiële tribune waren 'meer dan levensgrote:portret ten "van Stalin enPieckaangebracht Tegelijk'ertijd dwarrelden- duizenden. pamfletten neer 'die met- luchtbal-V (oris uit: de "Wesrelijke sector waren verzonden. Hi erop werd. opgeroepen tot; verzet;-;tégën dé^Sowjet-tcrreür,. Tweejarige onder wiel van; vrachtauto verpletterd EHUNSSUm; —-vin het Schutte- vaartje i alhier geraakte, i'het '2-jarig- zoontje van de familie; Van de' W-. ónder eénrij dende vrachtauto.Da kleine had zich óp- de treeplank ge- zet- toen de. autostilstond.;en jsprong; er. zodra-het: voertuig ,begon ;.te;'riji- dén; at Hiérbij kwam het kind té vallen Ten"' eén. wiel reed ovër/zijn hoofdjer" waardoor het-'o'p; slag; ge-, dood werd. iiil-!(!!liaiil®J!il)!!llii!!8 m IWWI:llffl3iK(lillllÈE|^ i Wisselendebeivólking Weersverwachting geldig-van l Maandagavond tot Dinsdag-M avond: ,V 11 7: '1 -Wiss el end e.b e wo Ik ing;met' op meeste -plaatsen -enkele »n: -Overwegend - matige - wind tussen- Zuid-Westen j -Zuid. Dezelfde óf iets;-.hogèrer temperatureri'55t|:^f^^ 14Augustus Zon op 5 u 20 -m on der 20 u 3 m 'Maanop ;i9 :U :12 m .onder 0 u 54 m. émmm .1 mg «ui

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1