Nederlandse zeelieden drossen van een geheimzinnige tanker Y HET RÖTTERDAMSCH PAROOL in opdracht van Russen naar onbekende bestemming Hondsdagen zijn dit jaar bitter slecht Russen naar Japanse vredesconferentie Perzen niet afwijzend tegen Stokes-plan Baby van twee maanden verkleumt in een tent Dinsdag 14 Vlag van Costa Rica, Panamese rederij, gevestigd Londen... j MISLUKTE STUNT Vakantieganger heeft er niets aan, dat de mussen van de daken vallen in S'aloniki IR AKS OLIE: Londen en Bagdad zijn liet ééns VERRASSEND BESLUIT Vrees voor obstructie iri Westelijke hoofdsteden .Vrees maakt van de mensen vluchtelingen Italiaanse bus te water: 37 doden v.. Mussolini's neef heeft politieke aspiraties Gezin van drie personen uit huis gezet in Tweede Exloërmond Besprekingen inKaesong muurvast Op Oost-Sumatra bijna duizend ai*restanten Niéuwe plagerij van Oost-Duitsland lie Jfaar^ani, no. 189 B«L on Adm. Longs Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Ahona.prils: Dér weefc f 0.40 per fcwarlaal f 5,15. losoe nummers 0.09 Opgericht door de Sllchtlng „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Niéuwe Pers Postgiro; 398644 Bankier: Amstérdamsche Bank téi Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F., Schaper -— (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Drie Nederlandse zeelui, niet lang geleden door een Nederlandse firma in Rotterdam aangemonsterd voor een reis op het onder Costaricaanse vlag varend tankschip „Aster' zijn deze week per vliegtuig in Nederland teruggekeerd, nadat zy het schip in Port Said door bemiddeling van de Amerikaanse consul ter plaatse hadden kunnen verlaten, omdat er reden genoeg was om aan te nemen, dat dc „Aster" met benzine uit Roemenië op weg was naar een héél duistere bestemming eigens in Azië! Misschien naar Noord-Korea, misschien naar Rood-China, misschien Indo-Chma. De kapitein, de Brit Townsend, zei het niet të weten, maar hg wilde geen schriftelijke garanties geven. Dat was voor drie van de veertig Nederlanders die door de Rotterdamse scheepsagent naar Brcmerhafen waren gezon den, aanleiding de benen te nemen en de hulp van bevriende consuls in te roepen. De Engelse kon de mannen niet helpen, maar de Amerikaanse consnl zag de ernst van het geval onrnid- dellijkin en gaf de mannen alle mogelijke hulp. En zo zijn thans althans drie van hen weer thuis na 'een reis van zeven weken, die hen eerst dwong vlicgtuigbcnzine voor de Russen van Constanza naar Odessa te brengen en vervolgens benzine van Constanza naar.... ja naar waar? ,ïïn Odessa zag ik- Churchill", zei de machinist van de .^As ter". Hij .stond op, eert plaat,:die op iedere ■hoek*vent de straat hangt. Churchill zit daar in een restaurant aan eén tafeltje en Truman serveert hem lachend een blad met tanks, kanonnen en mitrailleurs. Op de achter grond slaat Stalin beschermend zijn. armen om het bevreesde volk Een van dit drietal, de tweede machinist Jac. Dörr uit Den Haag, vertelde ons het verhaal van zijn mysterieuze reis. „Kijk, ik ben zee man, dus ben ik wel iets gewend," zegt de machinist. „Maar dit reisje was me nou net iets te link." ,,Op de 28ste Juni kreeg ik een telefoontje van de Rotterdamse scheepvaartagent in Rotterdam, dat ze een schip voor me hadden. Ze zochten .een machinist met. ervaring -in „Burmeistër. en Wain"-motoren en ik ken dat type als ra'n kooi. Ze. hadden mijn adres (Zie verder pag. 3) JV/1 EER dan een tniltioen com- 1 munistische jongeren heeft het Kremlin voor zijn Vredes- festival van de Jeugd" naar Oost-Bérlijn opgetrommeld, Vol gens dé bedoeling van de orga nisatoren moest het een van de grootste l communistische stunts in Moskóu's vredescampagne worden. Inderdaad is het feest'* echter uitgedraaid op een écla- tante mislukking. Het kon ook moeilijk anders. In de eerste plaats is het: nog altijd zwaar be schadigde O.ost-Berlijn niet in -staat zo'n- toestroom van hon derdduizenden te verwerken en ■in de tweede plaats en dat was het belangrijkste, dat.de or ganisatoren ..over het hoofd za- gents. het leven in hat demo cratische West-Berlijn, hoewel ook moeilijk, toch nog heel wat aangenamer en royaler dan in het communistische Oost-Berl\ En de communistische jongens en meisjes waren nieuwsgierig no eg om eens een kiikje in het Westen te gaan nemen. HM» TEHERAN. Stokes heeft vandaag aan de Perzen het Britse plan tot. oplossing van; bet'oliegeschil overhandigd. Perzische afgevaardigden:zei den, dat" h. i. ccn accoord op dc grondslag van dit plan mogelijk fa. Dc Perzische minister .van Onderwas Sandjabl, die: deel uitmaakt vait de o he d eléga^, verklaai^ë^a"teih êh|ienjxeno^n"jvan Stokes' .voorstel zij" wij'nóg steeds optimistisch, Hy heeft in "grote Ufnen. een mogelijke overeenkomst geschetst. Er hangt veel af van bet Invullen der details." ting, en - dat uiterst-nationalistische Perzen als Makki vasthouden aan dé rigoureuze .uitvoeringswet van 26 ApriL ti" Het woord -is nu; aan Mossadeq.-In het semi-pfficiëlé -blad' „Ettetóat" 'is twee dagen geleden geschreven, dat Mossadeq, indien hij van de wet van 26 April afwijken zou, evenals zijn. voorganger Razmara vermoord zal worden. - In het voorstel van Stokes erkent de Britse regering het; principe der olie-nationalisatie. In .de tweede plaats i zal de Anglo-Iranian- in Per- zie/ ophouden^te-bestaan.Haar ac tiva zullen tegen .vergoeding "aan de Perzische regering worden averge- dragen; - In de derde plaats wordt een sa menwerking voorgesteld'om tot een doelmatige productie en:V. af zet;-, te komen. Deze samenwerkingzal be rusten op het recht van de perzi- sche.staat om de exploratie,-; /ex tractie eh exploitatie van olie té be heren volgens de wet vah 20 Maart. •- In .de. vierde plaatszullen door middel van een nptawisséling tus sen,? beide.regeringen regelingen moéten 'worden getroffen oni inter ventie in interne, of. politieke aan- gelegenheden van Perzië door de op te richten organisatie te voorko- men. -. Het kardinale punt is. dat Stökes zich baseert op -de wet van 20 Maart, de prineïp e-wèt van de oliehaas- WALCHEREN LEEFT (Van een onzer verslaggevers)'- DE BILT, „Het. zijn bitter sléchte hondsdagen", zei ons De Bilt, „maar u kunt zich troosten mei dé. 'gedachte;. /(idt^Kef j 'I-04Ïnóg „sléchter., was. Toert was de hoogste temperatxiur-".;ih.de hele zomer maar 23 graden. Daar zijn we niu, in de eerste drie dagen van Augustus al ver boven geweest." En tenoijl beneden ket raam van ons redactieburédu de .mensen -nog èens extra diep ,iii de'; kraag van hun 'jas:: wégdoken .en dé; .wind'..er met een kostelijke- zwarte;hoed vandoor ging, voegden dé: Nederlandse weer deskundigen, èr.nóg aan toe, dat tóe .toel Ceh%ofigewohe hoeveel heid regen hebben gehad. Amsterdam spant daafmée de kfóori een twijfelachtig genoegen—-. maar het „heeft overal veel: geregend. In .mi- dimeters uitgerekend is hét een respectabelehoeveelheid onwelkom water. ti. j. - Walcheren leèft weer, Walcheren streeft weer het wtiéfaan alles te merken. De dijken zijn - weer hechtdicht, - de 'öntziltïng van dé bodemgaat nLstigrióéS'der; de jonge boompjesaanplant i schiet steeds die~; -per wortel)" de" wederopbouw heeft reeds goede resultaten geboekt: En thansis achter 'de jherverkaveling de laatste'piint gezet.ei:wegennet is ge recovstTueerd en., onbruikbaar geworden handwijzers -verlaten de klei waarop zij hun pensioen wisten te bereiken. Door de herverkaveling to aren sommige -ptidden- in .eeh'-ak ker komen le. staanlj Dicht 'bij- de vuurtoren van] Wéstkdpélléi fc de, eerste nieuwe jwegwijzer]]onthuld éoor de'commissarisvan de ko ningin in Zeeland;jhr]mr"A. F. C. de Cascntftroot,;. dié mededeelde, .'dat 27 vjegivijzers verdwijnen, 13 nieuwe worden' geplaatst, en 'dat :er 4 rich-: iingsborden bijkomen ,ipiri vreem deling én inboorling dtoalinpén. des weegs te helpen voorkomen": jliè.- -- =i l t 1 .1 BAGDAD Engeland -en Irak .hebben e En nieuwe olië-óvereen- komst getekend; de phderhandelin- gen hebben drie maanden geduurd. Irak zal "50 procent, ontvangen van de winsten der Iraqi: Petroleum Company, Basrah Petroleum Com pany ién Mosul Petroleum Com pany.-»;-, .- •De.: oliemaatschappijen,: zullen jaarlijks 50 Irakese studenten .voor hun rekening, naar Britse universi teiten zenden om opgeleid. te; wor den voor de olie-industrie;: zij zul-, len voortsop hun kosten te Kir- koek een school stichten voor op leiding van Irakezen in technische kwesties, die met de olie-industrie verband houden. De overeenkomst zal bij goed keuring door het parlement, van Irak op 1 Januari in werking tore- déh.Vf Belastingfacilileitcn bij berfcapitalisatie (Van onze. parlementaireredacteur) DEN HAAG. Na een korte ge- dachtenvvlsselihg heeft de .Eerste Kamer Maandagavond het wetsont werp tot .herkapitalisatie z.h.s. aan vaard. Zoals bekend biedt dit wets ontwerp, van minister Lieftinck: be lastingfaciliteiten aan ondernemin gen,, aié: binnen een. bepaalde tijd hun nominaal kapitaal, aanpassen, a an he treëlevermogen. Als tegen standers lieten zich dë communisten optekenen. Dat ,zijh zakelijke mededelingen die het K.NJVI.I. doet- Voor duizen- deii armzaligen; betekent het,; dat Ouertpens, in West-Berlijn had men ook alles gedaan, om de com munistische, jeugd er toe te brenger,, eens met eigen ogen ie zien, hoe men onder de_de.mocriatie leeft: mén deelde' er gratis éten uit, gaf. gratis voorstellingen .in theaters en bioscopen en stopte de bezoe kers xtit'de'Oostzóne ].tegélijte een .flinke hoeveelheid propaganda materiaal iride hand. Eénjfoutmaakte .men echter, ook in Wèst- Bêrlijn:. men had mét v;vérioaèKt,, 'dat .zoveel jonge /discipelen, van Stalin voor een kijkje én vooral voor een hapje eten de zonegréns zouden passeren. Om .allen te voeden 'moest de Westberliihse rege ring een dringend beroep op particulieren doen. Tot degenen, die aan deze oproep gevolg-gaven, behoorden 'ook^de Nederlandse tuin ders, die een. wagon met kool en tomaten stuurden. (Zie foto no. 3). 'j Foto nr 1 geeft een beeld van de „propagandaregeh", die de Wes telijken aan parachutes op de grote parade van Zondag, de climax van het, festival, lieten neerdalen. Foto nr 2: In dé: schaduw van de door bommen' vernielde Berlijhsé cathedraal trekt de communis-" Üschè. jeugd, voorafgegaan door een enorm, portret van Staliri, over. ünter dew.Linden.. WASHINGTON. De Sowjet-Unié heeft medegedeeld/ dat zQ de uitno diging, aanvaardt om deel. te. nemen aan dc conferentie over het Japanse vredesverdrag, die op 4 September te San Francisco zal beginnen. De Sowjet-delegatie zal geleid worden door Gromyko, terwijl de ^.Sowjet- ambassadeurs ïn Washington en Londen er deel van zullen uitmaken. Zoals békend, is de opzet van de conferentie, dat de ondertekenaars slechts verklaringen zullen afleggen en dat er geen principiële debatten zullen worden gehouden. Een herzien ontwerpverdrag is juist aan de betrokken landen toegezonden. In diplomatieke kringen in. Londen vreest men,dat de bedoeling der Russische deelneming is om dc als zuiver formeel bedoelde conferentie te maken tot een belangrUk principieel treffen tussen Oost en West, -. •.-.■.■■■• Moskou heeft herhaaldelijk te ken nen. gegeven!.,dat een vredesverdrag met .Japan niét denkbaar is zonder ondertekening van communistisch China, Het is. niet aan te nemen, dat zij over :dit punt- en over de door de Sowjet-Unie evenzeer veroordeelde grondslagen, van" hét 'onhverp-ver-: drag zou zwijgen. Men vreest boven- dien, dat deze Russischestap koren op de molen-zal zijn van het verzet tegen het ontwerp in de Aziatische, landen.- Waarnemers in Washington zijn zeer verrast, dat de Sowjet-Unie heeft toegestemd aan de coxiferentie deel le nemen zonder dat communis tisch" China deelneemt. De vraag, doet zich voor, aldus de waaniemerSj of dë Russen van plan zijn de be- GENEVE; - Vrees is cén van de belangrijkste oorzaken tot vluchten, aldus heeft mr. G. 3. van Heuven Goedhart, de hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties, verklaard. Mr. van Heuven Goedhart zei, dat de laatste vier jaren „jaren van nieuwe, vrees voor millioenen. en millioenen mensen over de gehele weréld zijn geweest." Hij deed. een beroep op de volke ren over de gehele wereld „iets te doen voor hen,dié - door vrees uit hun huizen verjaagd zijn." c-Waar ppfeeen totalitair .regiem .het -beuïinciv ;4s,:meedogenloos n-;,'aar.d,- komeri •déri' mannen! en 'vrouwen mét zich zelf in conflict." '-„Zij -kunnen' zich niet onderwerpen 'oan de ideologie van hun heerser, zij weten dat het alternatief vervol ging is, kwelling, gevangenis, sla venarbeid of concentratiekamp. Daarom nemen zij dan die cnc grote etap, waarvan de betekenis zo vaak verkeerd begrepen wordt; zij ver laten hun land, zij worden vluchte- iing." Mr. van Heuven Goedhart besloot zijn mededeling, „dat het vluchte lingenvraagstuk alleen opgelost kan worden in een wereld die werkelijk vrij van vrees is". BÖLZANO In het Vcnostadaï, In Noord-Italië is een autobus In een meertje gereden. Van de Inzit tenden slaagde alleen een vrouw erin om op het laatste ogenblik door een raam te klimmen. De overire 37 verdronken. Onder de omgekomenen bevinden zich ook buitenlanders. ROME. Vanni Tëodorani, één neef van Mussplihiv heeft een co mité opgericht -ter aansporing tot 'een nationale „wedergeboorte". Het comité heet'„het Italiaanse: so~ •ciaal-republikeinse comité"en volgt de gedachtegang van een politiek van de regering van de staat, die Mussolini korte tijd'uit Salo, aan het Gardaméer, bestuur- zij^hun^vacantie^ moeten^doörbren- ^e. De geallieerden stonden toen reeds op Italiaanse bodem, Binnenvaartuig bij Urk gezonken URK Maandagavond omstreeks negen uur is het binnenvaartuig Anni, 342 ton, op het IJsselmeer ge zonken. 4 km ten Zuiden van de Rotterdamse hoek en 2 km uit de polderdijk bij Urk. Het wrak vormt" een gevaar voor de scheepvaart. De Anni, met grint -geladen, was om zeven uur uit Urk- vertrokken met bestemming Lemmer. gen met het. nalezen van de jaar gangen 1918'23 van „Het Leven", gezeten in de te kleine voorkamer van een pension op de Veluwe, ter wijl de kinderen'het enige nog niet gelezen boek in kleine snippertjes scheuren van verveling. Indien zij tenminste niet met de moed der wanhoop voor de tweede kèer gaan kijken naar die Watt en Kalf- wattfilm in deenigebioscoop van een Brabants plaatsje. Dé, hondsdagen duren volgens elke zakagenda; van 23 Juli tot 23 Aug. én zij vormen eigenlijk geen zui- ver wetenschappelijk omschreven periode. Maarvanouds wordenzij verondersteld bijnaondraaglijk warm weer te brengen. Althans zo vermeldt de encyclopaedic r- zo was het tin het oudé; Griekenland en zo is hét daar" nulioig.Het houdt,-vérband met hét op-én'póf dergaan van de Hondster, ook wel Sirius genaamd; Maar slechts héél weinig' Nederlanders gaan metva- cantie naar: Griekenland en de we- •tënschap, dat het daar. op het pgén- blifcVgóed vacantiehouden zou 'zijn, .kan sléchts jalouzie, .maar weinig 'werkelijk pleizier opwekken. Wat ihééft;: men er In Epe; Oisterwijk,: Sneek en Valkenburg aan,* dat in Salo nik j en Piraeus de mussen van de. daken ..vallen? Niets. Men zucht en slaat weer een pagina om van het „Stuiversblad" anno 1931. De hondsdagen gaan. moeizaam voorbij. Wie er mooi weer. van verwachtte is teleurgesteld. Het is'hondenweer. {Van onze correspondent), ASSEN.. Ergens in Tweede Exloërmond in Drénte schreit een baby van twee maanden omdat var der en moeder-niet voor voldoende warmtekunnen zorgen. Dc kleine slaapt namelijk In een Inderhaast gefabriceerde teni van dekkleden aan de weg, een tijhuis" van naar weljjks 2x3 meter. Het gezin van dé heer Ati Móoi- broek, dat esn woninr aan het Zui- derdïep bewoonde, werd de vorige wéék op last van de burgemeester van Odoorn door gemeente-arbeiders óp straat gezet, tiuat gebeurde na tuurlijk niet zomaar.. Tn-het bewuste perceel .woonde namelijk eerst de heer Reuring, bij 'wie, 'devrouw (toen nog verloofde»' van Möoibroëk als dienstmeisje in betrekking was. Toen timevrouw Reuring .overleed, stelde de heer- Reuring -aan. zijn;: dienstbode voor, dat, zy met haar verloofde zou trouwen, en bij;i hem in zóu trekken, zodat zij dan: ook voor. hem kon blijven zorgen. De woning was. intussen ,al. aan', een an der toegewezen, hetgeen de heer Moolbroek evenwel met belette tóch bij Reuring in te komen w'onen;' temeer daar de toekomstige, nieuwe bewoner kans had op een ander huis. Daarbij werd, nog als voor waarde gesteld, dat Mooibroek de woning moest verlaten wannéér de heer Reuring zou overlijden of ver- trekkénj- -ti V. ti'ti; Toen de heer Reuring ongeveer een jaar geleden bij zijn schoonzoon ging inwonen, eiste de woningcom-. missie het perceel op omdat zij- het huis .aan een nieuw benoemde com mies ter secretarie had to-ïgowezen.' De heer Mooibroek weigerde Cdhter' de woning te, verlaten, omdat, haar zijn mening de woningcommlssié geen recht meer op het huis bad, daar hij het pand intussen had ge kocht,.ti;.? -' '-'1 Een jaar lang is hierover gede batteerd, totdat de vorige week: het bevel kwam om de, woning te ont ruimen, Thans hulst de familie Mooibroek in de tent naasthet be wuste perceel. GENÈVE.Trygve Lie, de 8e- creiaris-generaalder Verenigde Naties, is hier aangekomen. sprekingen te liirderen en het de delegaties onmogelijk te maken het voorgenomen doel te bereiken. Men. neemt aan, dat: het eerste: geschil punt op de conferentie zal zijn de toelating van communistisch..China. Ia Parijs ziet:' men in de Sowj et- stap een nieuwe, fase in de „vredes campagne",'in zo verre; dat de jong-, ste stap de Amerikanen in hun po litiek zou kunnen hinderen. Men vreest in zekere kringen voor ob structie van Russische zijde. In re geringskringen te Bonn.vvzo meldt" Reuter/werd de:istap toegejuicht. Ridgway wijst op gèvaar. van Noordelijke versterkingen MOËN5AN De sealltcerdé delegatie te Kaesong heeft/vandaag de wapenstilstandsbesprekingen hervat met dé' commumstischo: waarschuwing, 'dat hét geallieerde, standpunt over eén bufferzone ge- wyzigd moet worden en d1*» *9; niet, meteen langdurige,' fimpasso rehenïng moet worden gehouden. De besprekingen zijn,zoals be kend, vastgelopen op 'de .ti'.: vraag vti: vwaar ti de gcdeitóUtarlseeidézónoti ..over Korea, moettilkomen. W De communisttóchë': 'M'élégatieti b-eft- gistereneen'gealUeerd.voor-: stel voor een bufferzone JBrigs de* huidige gevechtslihie van de hand gewezen.' De besprekingeti, welke na 2 uur en 40 minuten verdaagd werden, zullen morgen hepvat worden. Vol-' gens een geallieerdcommuniqué was bij de verdaging nog ;géen en kele vordering geboektti De opperbevelhebber ;der VJX.p generaal Ridgway, Leeftheden te Tokio verklaard, dat de. door. de V.N.geëiste deniarcatielijh in Ko rea een lijn is, „die rékenirig houdt met onze huidige stellingen; en. Üeëti; Vens terrein handhaaft, dat. met goede mogelijkheid van succes ver-ti dedigd zou kunnen worden door de strijdkrachten, die wij thans be- ti; schikbaar hebben." De V.N. kun-: hen in dit opzicht geenconcessies doen, .omdat de communisten gedu-- rende de besprekingen in Kaesong;. voortdurend- .hun strijdkrachten: versterkt hebben: SINGAPORE.-— Chinese zaken lieden, die per ^liegtuig uit Medan te Singapore zijn aangekomen, heb-, benverklaard,- dat". Indonesische troepen en politie op Oost-Sumatra bijna duizend personen, voor 'het merendeel Chineztm, hebben gear-' resteerd. Lie TsjyeSeng, eén goud smid uit Medaiv zeide té weten,' dat acht eigenaren van goudsmidswin- r kels in; Medan waren gearresteerd-.! Tóen de arrestaties werden verricht was een .uitgaansverbod van 12 uurti in Medan uitgevaardigd. Vti» 'Algemeen werd aangenomen, dat de gearresteerden er van beschul digd worden betrokken te zijn. bij „opstandige activiteit". FRANKFORT. Do Oost-Duit- se spoorwegen hebben gevzeigera - West-Duitse goederenwagons, die met de nieuwe registratietekens DB (Deutsche Bundesrepubliek) in plaats van DR (Deutschés v Reich'gemerkt •zi.fn»: tin Oost- Duitsland toe te laten,-aldus een bekendmaking van de West-Duitse spoorv/egen. De Oost-Duitsérs zou-' den bezwaar maken, tegen do let ter „B"; Volgens.de West-Duitse spoorwegen bedreigt' de nieuwe maatregel 1 het goederenverkeer naar Berlijn en Oost-Duitsland ernstig, doen later heeft een iüncti tionaris van de spoomegentiyér-. klaard, dat. het aantal wagons: dat onder het verbod valt niet. groot -Is." Wisselend bewolkt: -Weersverwachting' geldig1 Dinsdagavond tot Woensdag-til avond:. ,r:,'r Wisselend bewolkt niéttiaah^i yankelijk ;enkèle: verspreid voorkomende. ::ti lichte buien;: f Zwakke.' tot: matige windtiiüittii Westelijke ^richtingen. Iets 'ho gere temperaturen. X ,-ti 15'-Augustus I-Zon. óp 5 u '22 m onder 20 u O m; Maaij: op 19; u 42 5 •m. onder 2 u 22 m. yv, - B

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1