i-commissiegaat kwestie van bufferzone behandelen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Angst regeert land van Maas en Waal Bereidheid tot samenwerking moet van twee kanten komen' Levensgrote schijnwerpers bestralen de hooimijten Stokes: Brits voorstel is NIET verworpen Interview van het met TIEN VRAGEN Japanse vredesverdrag is weinig gewijzigd m KLEINE VORDERING TE NEDERLAND EN INDONESIË vergaderen voorlopig niet Rockefeller jr (77jaar) weer getrouwd Troepenschip voor Korea op een rif: opvarenden gered Britse scheepsbouw id moeilijkheid door looneisen Handelsvloot van Israël uitgebreid ijs en premie op no. 21394 Duitse graaninvoer in transito uit Nederland VERWARRING IN TEHERAN Mossadeq,,door beroerte getroffen ernstig ziek V-- J Arthur Schhabel overleden Adenauer wil naar Truman Peking ontevreden over Stalin? Alleen de hcrslelbelalingsplichten zijn enigszins verzwaard Jle Jaargang, no. 191 Donderdag 16 Augustus 1951 Bed. on Adm. Lcmqo Haven Hl. Schiedam Tel A9300 Ahonn.Drffs: oer week 0.40 per^kwartaal/ S.IS; loseo nummers f 0,09 Opgericht door de Stichting ..Het Parool'* Uitgave N.V. Ce Nieuwe Pers Postqiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: w. B. F. Schaper .Loop het Hyde Park te Londen in met een zeep/etst onder de arm, zet de kist neer en klim er op, steek een redevoering af en er is grote Jeans, dat een aantal voorbijgangers aandachtig tuil luisteren. v War in Londen kan gaat in Amsterdam ook, dacht net lid van hel Engelse Lagerhuis, Julian Snpto. Midden ep de Dam plaatste hij een bankje, •klom er op en stak een speech af ten gunste van wereldregering. Hij had slechts, énkele minuten gesproken, toen 'n agent hem mei zachte drang van het bankje trok. „Een'volgende keer zat'ik 'n echte zeepkist nemen," denkt de heer Snow ver moedelijk. [(Van een onzer verslaggevers) OOYENPOLDER. Angst regeert sinds Zondagavond het land tussen Maasen Waal, de Ooypolder. Angst beheerst daar de dorpen Ubbergen, Mil- lingen, LeutïL en het gehucht Per singe. Angst beheerst de radeloze boerenbevolking, die dag en nacht boerderijen, schu- yen en hooischelven bewaakt. Zondagavond begon bet- Tpen gin gen drie hooischurenin ■.vlammen1 op. Om negen uur -de schuur. van "boer J. 5Jeuker om: tien uur de t;'Jeuke,reen wacht van zonsondergang tot des nachts twee uur, waarna de aflos sing tot zonsopgang de taak over neemt. Zie verder pag. 3 TOKIO. In de kwestie van de bufferzone, totnutoe een on overkomelijke hinderpaal op de wapenstilstandsonderhan delingen te Kaesong, is einde lijk een kleine vordering ge maakt. Op de zitting van he den, de zes-en-twïntigste, heeft de communistische delegatie het gisteren door vice-admiraal Joy ingediende voorstel tot vorming van een sub-commis sie, belast met bet doen van aanbevelingen voor een demar catielijn, waarlangs de fronten bij een staken van het vuren zouden worden bevroren, goed gekeurd. Deze sub-commissie, waarin heide delegaties door, twee leden verte genwoordigd zullen zijn, zal Vrijdag morgen voor het eerst bijeenkomen- Als geallieerde gedelegeerde is aan gewezen generaal-majoor Hodes; een tweede vertegenwoordiger moet nog .worden benoemd. De communisten hebben de Noord-Koreaanse gehe- raal-maj oor-Lië Song Tsjo* en de Chinese generaal 'Tsjien Fang afge-. vaar'digd. De eigenlijke wapenstilstandsbe sprekingen zijn voor de duur van de zitting der sub-commissie uitgesteld. kilometerverderop. "Om elf'uur de schuur van boer J. Dame, weer een kilometer verderop. Daarna bleef het een dag rustig. Maar Dinsdagavond loeiden alweer de brandsirenes door Ubbergen en Leuth, om een enorme hooimijt van de gebr. Jansen te blussen. Sinds die laatste brand kent men in de Ooypolder geen rust meer. Het ver schil tussen dag en nacht is voor de angstige en tegelijk woedende boe ren geheel weggevallen. Wanneer ge 's nachts omstreeks een uur langs de smalle landwegen in de directe omgeving van de grens trekt, hangt':'er een vreemde lugu bere sfeer. Niet alleen; dat.de angst gevoelens ook u onmiddellijk langs de rug glijden, maar de gehele om geving heeft iets' onwezenlijks. Overal in het land lijkt het of men een feestverlichting heeft ontstoken. Bijna iedere 'boerderij hèeft buiten .eenfelle lanjp branden. Soms be-; schijnen zelfs levensgrote schijnwer pers de hooischelven op de lande rijen. Rijkspolitie in burger en uni form patrouilleert lartgs de wegen en houdt iedereen aan.; Marechaus sees en grensbewakers houden con trole en hun „halt" klinkt voor iede re 'automobilist, die door de streek rijdt. Bovendien glijden telkens ge heimzinnige wagens, bemand met 'politie-autorifeiten- langs de grens- wegen,'die de koplampen over bos- jes en-struikgewas laten spelen. Ook een. radiowagen is ingeschakeld. De grens zit potdicht Alle paden, en sluipwegen staan onder bewaking en de rijkspolitiemannen, verscholen in greppels en droge sloten zijn niet gemakkelijk te vinden. Maar 'dat is hog niet genoeg. De hele bevolking is gemobiliseerd. Sinds- gisteravond functionneert ia -5Qf?,cn langs develden een of ficiële bewakingsdienst. Gewapend ïnct stevige knuppels, en meestal vergezeld van" waakhonden patrouil leert noen in en rond - de dórpen, meestal in groepen van twee of vier n?.an:, Pók.;de gemeente-ambtenaren zyn hierbij ingeschakeld. Men loopt :NEW;5;6rIC.-—De 77-jarige John D. Rocké- - vrouw, met gehuwetds jgéwëest, Wi ïlSAB'pvefle;ed is"Woensdag voor J Q^weèdèflc^r 'ihi: het (huwelijk ^t|^€tlë'l^Vvpe^'niéüwèmievrouv/Roc- ;vk^eilerj üiéj56 jaar is, heeft'toen '-liiÊgrthaZBaird :heette en was;'; eencon cérttou rnèe doqc de. VvS.'^emaakt. In J931trok Zij.zich';uit;.het miiziekleven terug. iiiiÉ: wimnwFM i jgjtfjjrdnderlijke bewolking - ^ersverwachting^ geldig van Donderdagavond tótVrijdag- avondr^-.'1 Veranderlijke bewolking en droag.-weer;,; Aanvankelijk wei- .fu£|wind, ;iaie'r zwakke tot ma- Aiihoöfdzakelijkuit bUidëlijke: .'richtingen. Iets ho gere; temperaturen, - ITsi, Angualushzon ''.op .5 u 25 m B onderdo il'.fS m; .Maan op 20 ul9;a m onder 5 u 31 nu. 1 De beide voltallige delegaties zullen niet bijeenkomen, alvorens daartoe door dè sub-commissie een voorstel is gedaan. SYDNEY: Het 4600 ton me tende Nieuw -Zeelandse troepen- schip „Wahine", -dat Woensdag op een rif liep 450 km. ten Noorden vanDarwin (Australië) is 's avonds verlaten door de beman ning en de 570 naar Korea op weg zijndv Nieuw Zeelandse soldaten. Zij zijn aan boörd genomen door de onder Panamese vlag varende tankboot „Stanvac", die uit Ka- ratsji kwam en nu op weg is naar Darwin. Er zijn geen slachtoffers te betreuren. Het is mogelijk, dat het vervoer der soldaten nu door de lucht zal plaats vinden. De „Wahine" moet als verloren wór den beschouwd. SWANSEA." 'f- De leiders van 2.500.000 J3ritsëi: arbeiders in de -scheepsbouw hebben, tegen de antï- inflatiepolitiek van de regering in, besloten voor - de arbeiders een loonsverhoging;; Van een pond per Week te eiseru AAts de eis wordt ingewilligd, zal de loonsverhoging de industrie ruim. JQO millioen pond per jaar -kosten. A Volgens economen, die de rege- ringspolitieksteuiien, zou dit een stap naar.Inflatie betekenen. De scheepsbouw wordt reeds zwaar getroffen door;-de enige dagen ge leden aangekondigde verhoging van de staalprijzch. Politieke vluchtelingen in veiligheid LüNEBURG.-— !Eën Praags' stu- ;dent:ën]^tt^OTlgö^|liébbenzi^^ bare rubberboot 60Ö\- km.de Elbe af te zakken. Zij zïjn^docir de Rus sische rivier-grenspost geslipt door zich- uit te geven voor 'toeristen, A in KarlShamn in Zweden zijn vijf Polen'in. een vissersboot aan gekomen. Zij waren hét onderling niet eens of zij in- het. land. der vrijheid zouden blijven. Ten slotte zijn „idrie hunner achterge bleven.'. President- Hilda Ffaetschèr imuf' den):was de énige dié.' ontsnapte aan ,de: doodt toen een bus met vacantie-gangérs ïh -het Vënesto- ;dal in Noord-Italiê ftc water i'rcéd.' Zij .slaagde, erin,. CP het laatste moment-uit ééh>raam te JcKm'men.' Ruim dertig mede-pds- sagiers verdronken in 't7meertje. TEL AVTVA-' Israël is voorne mens zijn handelsvloot uit te brei den door de aankoop van een pas sagiersschip .van ,17.000 ton voor dé route Israël—Amerika. Voorts zul len nieuwe passagiers- en vracht schepen fin dienst; worden gesteld öp de route Israël—Middellandse Zee. Twee of drie schepen van. 15 a 17.000 ton zullen worden verwor ven, voor het transport van brand stof. èu twee schepen zullen in dienst worden- gesteld op 'de.scheep vaartverbindingen met Europa. Reeds veel belangstelling voor televisietoestellen HILVERSUM Menige radiohan delaar alhier heeft, haar een enquête heeft uitgewezen, al veel bestelltn- gen op televisieontvangers geboekt. Zullen de. kopers volgende' maand wat. te zienkrijgen? Nog steeds houdt men er .rekening mee. begin September te kunnen starten. Maar dan -moet de regering, zich langza merhand toch wel eens uitspreken over- de hangèridef;Kwfestlès. Er zijn nog"steeds plannen,;de televisiestudio in Hilversum te vestigen.- Regering'overweegt andere inning luisterbijdragen A Van onze correspondent) HILVERSUM De regering over weegt de inning van de radio-luis terbij drage van de PTT te - doen overgaan op de :Nozema,-de; Neder landse Omroepzendérmaatscb appij. Men heeft nog geen keus gedaan in zake het te volgen-.systeem van in ning.; Er staan 'hierbij twèe. syste men voor ogen; De Duitsers bétaléh maandelijks hun twee'mark; aan dé p'ostbode.. In Zwitserland krijgen de liiistera'ars eenmaal per jaar-een for-;' muliér thuis,; waarop -zJjhun .lüistèr.- - bijdrage kunnen storten.- 7. Aden HAAG. op nnnunér 21394 van de 513e staatsloterij (5e klasse, 10e lifst) is een prijs gevallen van f 100(1, met een 'premie van f 30.000. JERUZALEM.' Weizmann heeft Woensdag Ben Goeriön belast mét .de vorming van een nieuwe Israëlisch kabinet op brede basis. z FRANKFORT. De Westduitee autoriteiten hebben volgens officiële mededeling heden de gelegenheid opengesteld tot „invoer van tarwe, rogge, haver, gerst en mais uit Ne derland in transito. De waarde van de in te voeren hoeveelheid werd niet bekend gemaakt, doch zal naar verluidt enige xnülióenen dollars bedragen. Mutaties bij de KLM in West-Indië DEN HAAG. Op" 30 September zal dr D. A. IJsselstijn zijn functie als directeur van het West-Indisch bedrijf der KLL.M. overdragen aan de heer M. Koster, thans hoofd commerciële dienst Nederland. Op 1 Januari zal de heer IJsselstijn overgaan in dienst van de Cura- gaose Handelmaatschappij. De lei ding van de commerciële dienst Nederland zal op een nader te pe palen datum worden overgenomen door de heer A. van der Paauw, thans hoofdvertegenwoordiger van. de K.L.M. in. Argentinië, Chili, Uruguay en Paraguay. TEHERAN. Mossadeq, Perzische premier, is vannacht ernstig ziek geworden. Htf heeft een beroerte gehad. Daardoor dreigt de verwarring, gisteren ontstaan, doordat dr Fateml, de pïv. minister-president, medege deeld had, dat de Perzische regering de Britse voorstellen zon hebben afgewezen, hetgeen door Stokes^ ontkend werd, - nog groter .te worden. Volgens Fatemi had Mossadeq de volgende tegenvoorstellen gedaan: 1. Pcrzië stemt er;inee ln, aan Engeland zo veel olie te verkopen, als dit land nodig heeft; 2. de vorderingen van beide partijen vormen een onder werp voor studie en besprekinff en 3. de Britse staf moet zijn werkzaam heden voortzetten. Op een persconferentie na de; besprekingen van Woens dagmorgen sprak Stokes z|jn verwondering uit over de verklaring van FatemL „Niets is verworpen, niets is aanvaard. Ik ba» er van lovertnigd, dat deze voorstellen de beste zjjn, die Perzië zich kan wensen," aldus Stokes. Stokes heeft nu van zijn kant: bij zonderheden; bekend gemaakt over het Britse, voorstel, dat naar hij me dedeelde de volledige steun had van Harximan.De Brits-Perzische het. recht2;van Pérzïë'' bpdé., explora ;tie,winning, én 'exploitatie; van. de' olie. in Perziëi Dë Nationale Pérzi sche Oliemaatschappij zal: eigenares .se-zijn van alle activa in Ferzië van dé voormalige Brits-Iraanse Olie maatschappij,, die als zodanig in Per-; zie zal; ophouden te bestaan. De winst van de Nationale Perzische Maatschappij zal worden gemaakt uit de verkoop van qlië f.o.b. (vrjj-, aah boord). Op deze wijze züllen alle .inkomsten' van -de Perzische maat schappij ten goede komen aan de Perzische regering, -Een organisatie - met verscheidene Perzen in de directie zal optreden als tussenpersoon en de werkzaam- DE vragen, die U mij heeft gesteld, raken voor .een deel dé kèm van de vérhoü- ding tussen Nederland en Indonesië en zouden reeds om die reden alle aandacht en een uitge breid antwoord verdienen," aldus dr. W. Drees In. zijri antwoord aan de Amsterdamse corres pondent van „Merdeka". „Er is echter èen be langrijke reden waarom ik juist thans niet te diep op deze vragen in zou willen gaan en dat is deze, dat binnenkort; deze vragen onderwerp zullen uitmaken van een informele gedachten- wisseling met prof. Suppmo, die zich, zoals u bekend zal zijn, vermoedelijk deze maand nog in opdracht van de regering van de R.I. naar Nederland zal begeven om terzake hier te lan de het terrein te verkennen. Toch wil ik gaar ne," zo vervólgt dr. Drees, „enkele facetten van de door u -ter sprake gebrachte kwesties nader belichten." 'r'". .Dc wenk om in de. bestaands, verhouding Nederland— Indonesië wijziging, te brengen is door de regering der R.L naar voren gebracht, De Nederlandse regering van haar kant heeft.steeds een goede samenwerking binnen het kader van het Unie-statuut nagestreefd en sinds het- tot stand komen daarvan de hoop gekoesterd, dateen innige, vriendschappelijice verhouding tussen Neder land en Indonesië op de'grondslag der huidige overeen- .komsten verwezenlijkt zou. kunnen worden. Zij heeft zich vanden .beginne af aan gerealiseerd-dat daarvqor een zekere, aanlooptijd, en veel geduld en wederzijds begrip zou zijn vereist. In dit ver band zou ik er aan willen herinne ren, dat de ondertekening van de R.T.C;-Dvereeijkpmsten' nog van be- trekkelijk recente datum is. De Nederlandse regering blijft harerzijds als voorheen volledig be reid een méér concrete en algeme ne samenwerking na.:.te streven. De bereidheid tot- samenwerking^,dient echter van:;twee 'kantente komen -v Tien vragen heeft de Amsterdamse correspon dent van „Merdeka", Rïntó Alwir gesteld in een- schriftelijk interview met minister-president, dr W. DreesZij luiden aldus: V 1. Hoe is uw mening over, de ontwikkeling van de Republiek Indonesia sinds de souvereiniteitS' overdracht? 2. Wat denkt u over de verhouding Nederland Indonesië 'sinds Indonesië zelfstandig is gewor den? 3. Welke zijn de moeilijkheden of belemmerin gen en waar zijn die naar uw mening gelegen? 4. Zou naar uw.mening het -huidige Unie-Sta tuut hog kunnen ioorden voortgezet? Zo ja, op Welke grondeH acht u dit mogelijk? Zo niet, welke redenen acht u hiervoor geldend? 5. Welke structuur zoudt u voor' de toekomsti ge verhouding ttwsen Nederland en Indonesië het meest wenselijk en doelmatig achten? 6. Heeft er tussen Nederland en Indonesiëin zake internationalepolitieke vraagstukken tot dusver enige vorm van samenwerking of in elk geval ruggespraak bestaan? 7. Wat is uw mening over de tot dusver ge voerde onafhankelijke buitenlandse politiek der Indonesische regeringen? 8. Is u 'niet van mening, dat het probleem Irian (Nieuw Guinea) spoedig langs vredige weg tot oplossing móet worden gebracht, en dat voor de verhouding tussen Nederland en Indonesië uitstel van een beslissing niet. anders, dan scha delijk'zal zijn? v\ 9. Is u niet van mening dat een oplossing In zake het probleem Irian, beter.en. eenvoudiger door rechtstreekse besprekingen tussen Nederland en Indonesië zal kunnen worden bereikt, dan dit geschil voor het forum der V.N. te brengen? 10, Is er enige waarheid in de geruchten, uol- gens ..welke de Nederlandse regering bereid zou zijn West-Irian aan. Amerika over te dragen als oorlogsbasis? - j heden op de olievelden ea in de raf finaderij te Abadan leiden. De Britse staf zal. er alleen dan in toestemmen te blijven, als de leiding.over de olie velden en; de raffinaderij ervaren etx- Voorgéstél d wordt onx. -king te bereiken door het oprichten Van een' inkoop-organisatie buiten Perzië, die cfe door de Perzische maatschappij! geproduceerde olie zal' aankopen .voor verdeling óver de wereld, en eenorganisatiebureauin Perzië, dat dfensten op bestuurs- en technisch ^gebied voor genoemde maatschappij zal verrichten. DEN HAAG. De bekende pia nist Arthur Schnabcl, die véle ke ren inons land optrad, is -Wéens- dag to Axcnstcin in Zwitserland r.a een korte ziekte overleden in de leeftijd van -6£) jaar. In Juni zegde hij twee concerten in Londen af wegens zijn zwakke gezondheid en begaf zich voor een ruitkuux naar Zwitserland. Zo, daar is-t-ie dan, juist uit de trein gestaptdie hem ivan de Wereld-jamboree in Oostenrijk weer thuis bracht. Op het per ron al moesten zusje én vrien dinnetje, opgetogen verhalen aan horen en foto's bekijken. „Die malle hoed? 0, die heb ik- ge ruild met een Chinees uit Hon- kong vóór een paar klampen Voorlopig zal het An de troephui zen der padvinders nog wel eni ge tijd gonzen van herinneringen- gerucht! - Moeilijkheden met Westen vóoïnaamste redew f BONN. De Wést-puitse kanse lier dr. Adenauer overweegt, dit najaar een bezoek aan Washington te brengen,- aldus is Woensdag offi cieel bekend gemaakt. In. een communiqué, dat uit naam van Adenauer is uitgegeven, staat, dat hij over een; reis ïiaar Amerika gesproken heeft met Voh Brentano, ïeidcr van de parlementaire fractie van de :Chrtóten-deni(xrfatische -par- onderwerpen noch over de; even tuele datum van. vertrek. v Vön Brentano had.eerder ver klaard, dat Adenauer met president Truman zou 'spreken over het ver vangen van het bezettfagsstatbut door verdragen, het aanwerven/yun Duitse soldaten voor ,de Westelijke verdediging en-de' algemene econo mische toestand, inclusief de kolen- schaarste.-. f- ■'■-f-. "- r Politieke waarnemer^ in.Bonn, be schouwen A"denauers woorgenbmen bezoek aan de Verenigde Staten ais een poging om uit de impasse tc ge raken, waarin de betrekkingen tus sen de Westelijke geallieerden en Wcst-Duitsland de laatste weken zijn geraakt. WASHINGTON. Wadimir Rogow, chef van „Tass" te Peking, heeft enigeweken geleden een' voor 't Kremlin bestemd „uiterst, geheim rapport" opgesteld, waar-' van. de inhoud ter kennis van het, Westen is gekomen, aldus do'. „Voice of America" in een door, het State Department voorbereide uitzending. :j\ In dit rapport zegt Rogow, dat] de Chinese communistische-leiders] „op rechtstreekse,' daadwerkelijke] en opzettelijke wijze de belangen- der-Sowjet-Unie bij. de, Koreaanse'; oorlog saboteren". Rogow klaagt er; over, dat de' leiders der Chinese-, communisten „in sterke mate - af- wijken van de door het Kremlin f gevolgde politieke gedragslijn". 1 Ook zegt hij, dat de Chinese bevol- 1 king „in toenemende mate uiting geeft aan haar ontvredenhcid en. 1 van mening is dat China opzette- lijk in een door Rusland ontketen- de oorlog (Korea) wordt' vérzwakt". en de in volledige vrijheid gegroei de, oprechte wil tót samenwerking is niet minder belangrijk, dan de ■juridische vorm, waarin de onder linge betrekkingen worden vastge- legd. Vertrouwelijk gesprek Gegeven het .feit, dat de regering der R.I. het verlangen heeft gevoeld besprekingen te, voeren omtrent de gen. toekomstige verhouding. Nederland- Indonesië, is het logisch dat het initiatief daartoe ook van haar wordt afgewacht. Hét informele ge sprek, dat terzake in de nabije toe komst zal plaatsvinden, .zal onge twijfeld van vertrouwelijke aard' zijn en van de daarbij betrokken vertegenwoordigers veel beleid ver- Zie verder, pag, 3 WASHINGTON.t* Het herziene Japanse vredesverdrag, dat-aan 152 landen is toegezonden,'hondt als voornaamste wijziging in, dat de Japanse souvereiniteit DitdrukkcIÜk wordt erkend. Aan de critlek van de Sowjeit- Unie en India is yoorbygegaaUi De Sow jet-Unie had Zich verzet tegen hei niet-opleggen van beperkingen aan een Japanse herbewapening. India had zich uitgesproken tegen' het voorbehoud om geallieerde troepen in Japan te mogen stationneren. ling om. nog, veran'dertóg^aatïïte brengen in deze „definitiêve tekst" f Dé algeméne bepalingen over Japanse hèrstelbetalingsplichten zijn enigszins verzwaard doch men Ls niet ingegaan op de specifieke eisen van dc Philippijnen en Bir ma. Het nieuwe ontwerp-verdrag is in wezen hetzelfde als hét voor-: gaande. Men moet dan ook ver-, wachten, dat het de zelfde reacties zal uitlokken. In een toelichting op de nieuwe, versie van het verdrag heeft Dul les verklaard, datdé betrokken landen alleen naar San Francisco zijn uitgenodigd om; het verdrag te tekenen. Het is niet de bedoe- Dulles verklaarde verder,'dat er aanwijzingen zijn, datop "de vre desconferentie Vjmeer dan ;een meerderheidhet verdrag, met \Ja- pan zal tekenen. Reeds hadden 34 van de 49 uitgenodigde landente kennen gegeven, dat zij de'confe rentie zouden bijwonen. De Chinese minister van Buiten landse Zaken heeft- het verdrag als' „fundamenteel, onaanvaardbaar" verworpen. :*- v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1