Jubilerende C.A.B. maakt weer veel blijde gezichten VACANTIEWEEK^-/^ Moet eens hóren! Duizenden getuige van uitstekende wedstrijd Cricketers (in ontmoeten ge Vijf invalide-wagentjes aan gebruikers overgedragen DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB Het Singelkwartier zorgt voor de jeugd S.V.V.—LIEGEOIS 0—2 Vlaaf dingen Hoogtijdag voor de vacantievierïng Maasnimfen voor kantonrechter Hermes-cricket besluit seizoen Regen ook daar spelbreker Donderdag 16 Augustus Ï951 1664. Met^ steeds toene- derheef^ gevolgd, voelt boe de Kleine vliegende schotel beeft en-trilt. En tuj t streek. Dat duidt op invloeden van radio-actl-vitcitl merkt tevens een vreemde druk in de maag* I was komen opdagen. Blijde gezich te n waren er alom, bij de aanwe zige pupillen zowel als bij het be stuur, o.w. zich ook de oud-voor zitter. de heer K. Lub. bevond. Volgens de voorzitter liep de heer Heyboer in dit jubileumjaar met een stralend gezicht de wereld door omdat het hem als secretaris- penningmeester zozeer naar den vleze gaat. Ondanks de uitgaven ir verband met de geschonken wa gentjes bleef er nog geld in kas voor een tweede geste, waarvoor wederom vijf pupillen van de GA-B. in aanmerking "Uilen ko men. Het volle bedrag is echter nog niet binnen. Hieraan mankeert momenteel nog cac vijfhonderd gul den. Men heeft echter goede hoop, dat ook hiervoor een oplossing zal worden gevonden. De. pupillen, die we voortaan rijdend in hun wagen dagelijks in onze straten zullen kunnen ont moeten „we zullen zwaaien', verzekerde de heer v. d. Berg werd voor de toekomst mét hun wagens veel geluk en. veel plezier toegewenst. Namens mevr. Van Leeuwen-v. d. Dood, mevr. Van Zanten-Kranendonk, mej. Hooger- boord en mevr. Van Dries-Soest- bergen, die wegens ziekte zelf niet aanwezig kon zijn, sprak Johanvan Grootveld, de welbekende zanger bij de C-AB.-tochten, woorden van dank tot het C.A.B.-bestuur. VQf Schiedammers beschikken sedert Woensdagmorgen over een eigen ■Wagen, t Is geen Rolls Roy ct of Packard, maar de waarde ervan ral door de eigenaars waarschijnlijk oneindig veel hoger worden geschat dan het beait van menig dure auto. Want deze vijf gebrekkige stadgenoten, die het tot dusver «onder een eigen Invalide wagen moesten stellen, kunnen dank rij de vorstelijke schenking van het Comité voor Auto- en Boottoch ten. beter bekend als de CA .IX van nu af aan ion der hulp van anderen wat meer van de wereld gaan sien dan het geringe uitricht, dat het bed voor het raam waarin *y noodgedwongen soms vele jaren verbleven, bood. Vandaag is het voor de kinderen van de vereniging „Het Singel kwartier" een prettige dag. Even als vorige jaren zijn weer 200 kin deren met vier touringcars naar de mooie streken van Brabant ge trokken. Einddoel van de reis was de omgeving van Breda, waaron der de zwembaden van Dordt en de speeltuinen in Teteringen.. Zaterdagmiddag omstreeks 1 uur vertrekken van hét VanHoff- plein 80 kinderen van de vereni ging onder leiding van een acht tal leiders en leidsters. Zij gaan een week kamperen in de omge ving van Putten op de Veluwe. Evenals vorig jaar. toen „Het Sin- gelkwartier" met 52 kinderen deze week doorbracht, zal ook nu wor den getracht .de jeugd het stads gewoel vóór een week te doen vergeten. Het is gisteren in Vlaardingen. een hoogtijdag van de vacantievierïng geweest. Het begon 'smiddags al met een programma voor de jeugd op het feestterrein, waar Adri van Oorschot niét minder dan byna 2500 kinderen een prima- programma heeft aangeboden. En dat de kinde ren tevreden waren, bleek overdui delijk uit hét gulle applaus, dat na ieder nummer losbarstte. Maar dat was niet alles, want 's avonds was de jeugd weer aan de beurt en wel met een lampioonoptocht door de stad. Dit is mooier, ja fantastischer geworden, dan men had kunnen denken. Aan deze tocht namen 2000 Vlaardingse kinderen deel. die zich opstelden op het plein" achter' de brandweerkazerne om vandaar uit de tocht door de stad te beginnen. Op het. feestterrein telde men gis teravond 4000 mensen, die kwamen kijken en luisteren naar het pro gramma, dat Martin Rijken presen teerde onder, de naam „Wereldstad Variété"; Het is -goéd- geworden, cp elk terrein van bet variété had men artisten van naam op .de planken en alles ging .met êen snel tempo. Een van de beste nummers bleek wel de sprong door,-de..hoepel met messen te zijn. Een gewaagd nummer, dat met een zeer'hartelïjk applaus werd beloond. Vanavond is het feestter rein weer verlicht eii dan voor de opvoering door- amateurs van „In het Witte Paard". Eek opvoering, die wordt voltooid met ballet en muziek. Ook-dit belooft een evene ment te worden. Wanneer de wedstrijden in 't komende seizoen als hoofdschotel niet min der zuilen zün, dan wat de Schied&mse volgelingen van King Soccer gister avond in de wedstrijd SW—Llégeois als voorgerecht kregen opgediend, dan zal wellicht niemand behalve misschien de club-chauvinist. voor wie slechts de uitslag geldt ontevreden behoeven te rijn. Het Is een wedstrijd geworden, die vrijwel de volle negentig minuten in zeer hoog tempo werd gespeeld en waarbij het talrijke publiek tot ongeveer een kwartier voor het einde omtrent de uitslag in het onzekere bleef ver keren. Op dat moment n.l. maakte de Belgische linksbinnen Mathonet vrij onverwacht via de paal het tweede doelpunt voor zijn club; nadat enkele seconden tevoren S.V.V/s linksbuiten v. Lith, die juist voor de geblesseerde Gosens was ingevallen, een fraaie kopbal door de paal van bet Uégeois- Soel zag gekeerd. Inplaats dat dtis de gelijkmaker ontstond, vergrootte Uégeols de voorsprong, welke de nederlaag voor de goed party gevende SW-ers juist iets groter maakte dan deze eigenlijk wel verdienden. Twee achttienjarige Kethelse jonge dochters G. A, B. en H. P. H. waren het slachtoffer geworden van de loze praatjes, die zekere mej. H. A. M, had opgehangen over de zegeningen, die het ver blijf aan boord van. vreemde sche pen in de Vuikaanhaven te "Vlaar dingen kon opleveren. Het zal ai- leen maar voor het drinken van een kopje chocola zijn geweest, dat zij aan boord waren gegaan. Een half uur na aankomst was de poli tie er ook, die het kapje cacao liet voor wat het was en de drie Maasnimfen mee naar het bureau nam. De hoofdschuldige mej. M. was niet verschenen. De twee Kethelse meisjes kregen een ern stige berisping en een voorwaar delijke veroordeling van twee maanden met een proeftijd van twee jaar. Als bijzondere bepaling werd in het vonnis opgenomen de verplichting om de aanwijzin gen van Fro Juventute onverwijld op te volgen en het verbod om danslokaliteiten te betreden. De zilveren CAB, die dit ju bileumjaar vooral gebruikte om de zegenrijke arbeid ver deze orga nisatie meer ia de belangstelling te plaatsen, heeft, geheel naar het karakter van dit bijzondere chari tatieve werk- niet verzuimd er te vens een actie aan te verbinden, die tot doel had de nood van de pupillen waar mogelijk te verzach ten of op te heffen. Die nood be trof voor de CAB. in de eerste plaats het gemis van een eigen vervoermiddel. Voor de gebrekkige medemens is dit een wel heel voornaam punt omdat het hem in staat stelt enigszins dc belemme ring in zijn activiteiten op te hef fen. We kennen ze. de Schiedam mers, die vaak meer dart tien jaar. soms al zoha" twintig jaar voor het raam zitten of liggen, dag in, dag, uit, jaar in, jaar uit Hun wereld, dat is dat kleine stukje straat, .waarvan ze. elke steen wel kunnen Aratuuriyk moest er Woensdag morgen een plaatje worden ge maakt bij het hoogtepunt in het CA3-levert, zoals de overdracht van de vijf invalidenwagens er toch zeker een was. Achter het gesloten front, dat door de (ge lukkige) pupillen wordt gevormd, riet U van links naar rechts de heren Th. J. L. v. d. BergK. LubP. J. Smits, A. JurgensFan Dongen, dT J. A. ff. van den Berg en.K. J. Heyboer. dromen. Vraag niet, wat voor deze mensen het bezit van een eigen vervoermiddel betekent:. Ook het C-A-B.-bestuur kent de grote waar de ervan en poogt daarin waar mogelijk te voorzien. Maar er is veel geld voor nodig; een invalide- wagen vraagt: in, onze dure tijd een bedrag van niet minder dan vier honderd gulden! Dat de C-A-B. rijf van deze invalidenwagens heeft kunnen aankopen, is te danken, aan de offervaardigheid van de ge zonde Schiedammers, die er hun steentje toe bijdroegen^ hetzij door een gift, hetzij door hét kopen van CAJL-lucifers cf het bezoeken van de CA-B.-jubxleum-avonden_ ';^„Maar: niet alleen dé burgerij, ook Sociale Zaken, de leverancier en niet te 'vergeten der vijf geluk kige. invalide - stadgenoten uen hun families; droegen op een of andere wijze by tot dit reriütaaC zo ver télde de voorzitter van de CA-B„ de heer Th- J. L. v. d. Berg Woens dagmorgen op het terrein van: de heer Smits aan de Tuinlaan, waar de overdracht van de wagentjes plaats vond, v.. - 't Was een blijde dag voor C-A-B. en. datniet alleen door de zomerse zon_ die gistermorgen weer eens Het eerste cricket-élftal van Her mes D-V.S. besluit Zondag het sei zoen met een thuiswedstrijd tégen het eerste team van de „Grote Haagse". De wedstrijd in Den Haag werd destijds met gering verschil door onze stadgenoten verloren, zo dat aan de Damlaan getracht zal worden deze nederlaag te revan cheren. Beide elftallen ontlopen elkaar niet veel in kracht. H-C.C. I bezit in de aanvoerder van het Nederlands Cricketelftal, W. H. Gallols, een batsman van klasse, doch ook W. v. d. Bosch en de lefthanders A- Born, L. Sillevis en S. v» cL Duur - kunnen er voor zorgen, dat een groot aantal runs gescoord wordt De aanval drijft voornamelijk op de bowlers A. M. J. de Beus, J„ -v»"-:<L Duur eai.dev Jeugdige, veelbelovende E. Vriens. Wanneer C. Tettelaar en H. Stolk welke spelers dit jaar met het bat zeer goed in vorm zijn» kans zien deze aanval te overmeesteren, zal Zondag weer heel wat te beleven zijn Vooral ook indien de'Hermes- spelers, die h ed e rt na; 'eete ïtieh- daagse erickettoer-^ini- England naar huls terugkerenhet- aldaar geleerde in praktijk - zullen weten te brengen. TELEGRAM VAN KONINGIN VOOR BEJAARDEN Zoals wij reeds meldden zonden, de bejaarden en invaliden tijdens de boottocht een telegram aan onze Koningin. Hét Yacantie-comité mocht hierop het volgende antwoöra ontvangen: Hare Majesteit de Ko ningin heeft, injj verzocht H haar welgemeende dank te willen over- Lsrengen vooir-heh-vriendelijke .tele gram dat zij mocht ontvangen van de zeshonderd bejaareje cm invalide ingezetenen van Vlaardingen tijdens hun tocht naar Avifauna. Het telegram was ondertekend door de particuliere secretaris van HU de Koningin W. S. Baron van Heecke- ren van Mclecaten. SVDPW-junioren gaan kamperen Zo op de feestavond, van de voetbalvereniging jStVJLBW. op 21 JmtfSwasbeloofd-<afl3ivde; Junioren, ou er voor hen nog" een verrassing ni petto zyn. -Deze verrassing is er fltL'De Junioren gaan nJ. een hele week kamperen op kosten van de S.V-D-p/W. ea wel in het prachtige kamp van dfe BLN-V3. te Doeti- chem. Dit als beloning voor het behaalde kampioenschap. Maandag morgen om half zerven vertrekken, ze per autobus van 'de Parallelweg. Ongetwijfeld kwam de overwin ning terecht .de ploeg, die daar wel^ Jh et i meest aanspraak: op kon makétdcaL "hét:a2éëh»M voor dé snelleré- balbélmhdelzng als gevolgd van;\eenbetCTeëflichaaras- techniek en -conditie vandeze Bel gisch e profs: "Het schieten was echter bepaald zwak, waarbij nog kwam dat de S.V.V.-doelman v. d. Poel zich kranig weerde wanneer de Belgen meenden de juiste rich ting te hebben gevonden. Voordat de .wedstrijd een aan vang nam, bood S-V.V.-yoorzitter Cv Maltha de L i ég eo is-aan voer dei- een. vaantje aan.-'..';,: Reeds direct na de aftrap ont wikkelde zich een levendig spel- beeld, waarbij van enig overwicht der partijen geen sprake was. Snel ging de bal zowel hy de Belgen, als de S-V-V.-ers dm beurten van- man tot man. Vooralsnog bleven de beide verdedigingen de haas. Na een kwartier kreeg dan einde-, lijk de S.V.V.-Iinksbuiten v. pelt de eerste, zij het niet gemakke lijke kans. Zijn schot vloog echter, rakelings langs het Belgische doel. even later gevolgd door een schui ver van Schrumpt die de Belgi sche doelman Boo ga erts vallende moest stoppen. Allengs voerde Lié- geois het tempo op en het duurde niet lang of v. d. Föel kreeg gele genheid zijn talenten te~ tonen bjg een keihard schot van Mathonet. Op schitterende wijze grabbelde de S.V-V.-doelman het leder uit de bovenhoek. Niet lang daarna schoot linksbuiten Thijs de bal in de rich ting van het Schiedamse doel» waarbij v- d. Poel wederom in grootse stijl de bal tot corner wist te*stompen. Deze goed door Thijs genomen hoekschop werd ha enig geharrewar, waarbij de bal tot drie maal toe van de S.V.V.- doellijn werd weggetrapt, tenslotte door midvoor Piters in het doel gewerkt CO—1). Er was toen ongeveer 25 minuten gespeeld. In hoog tempo ging het verder. Nadat Steenbergen nog juist op het nippertje voor S.V.V. redding had weten te brengen, volgde een fraaie combinatie tus sen KÖnemann en Schrumpf, waar bij tenslotte laatstgenoemde hoog over het Belgische doel schoot. Spoedig daarna kwam de rustmet ongewijzigde stand. K S.V.V. in de aanval In de tweede helft kwamen dé S.V.V.-ers verwoed opzetten. C- Maltha schoot reeds direct tegen de Liégeois-bovenlat Steeds golf den de aanvallen op het Belgische doel waar de verdedigers alle zei len moesten bijzetten om erger te voorkomen. Lang duurde dit even wel niet, want met forse trappen werd ook de Liégeois-aanval weer aar. het Werk gezet. Rechtsbuiten Jadot kreeg daarbij enkele fraaie kansen, die echter door zeer on zuiver schieten om zeep werden gebracht. Juist in een periode dat ieder een de gelijkmaker verwachtte, volgde ongeveer een kwartier voor het einde het bovenomschreven tweede Belgische doelpunt, waarbij aan alle onzekerheid een einde werd gemaakt. Al met al een wedstrijd, waarvan ;cte vele duizenden toeschouwers de gang naar de Havendjjk niet be hoefden te betreuren. By een Schiedamse aanval ap het Belgische doel. Corveleyn en Frans Steenbergen in, actie,terwijl op de achtergrondivan Schjjndel en Fan Kan de situatie nauwlettend gade slaan. Een doelpunt werd echter ook hieruit «ietgeboren. VISSKRMBBBICHT SCHEVENINGEN. Vangstberichten. van hedeinnmgen der. Iwrtngdrijfnetvls- 'seis::i-v - Sch 402 met 2 Kantjes. Sch 2S5 met 14 kantjes. Sch 30 met 10 k» Sch 04 met 3 kantjes, Sch 80 met'X kantje. Geen vangst hadden; Sch 1S5. Sch 245. Sch 254. Sch 341. Sch 563, Sch 332. Sch 4, Sch: gl, Sch 57, Sch 199, Sch 48. Sch 99. Sch 189, Sch 247 Sch 262. Sch. 69, Sch'81,- Sch 2S7, Sch 73 Sch 234, Sch 443, Sch Sch 280. Sch 81. Sch 18Ö, Sch 14. Sch 4T..VI 14. VI 29; «VJ 40. VI 50. VI 56» VI 80, V3 84. VI 86,,VI H5. VI 1»0. Vï 153 met I kantje, VI 114 met: z kantjes, Sch 19 met 26 k, Sch 37 met 30 k. Sch 45 met 130 k, Sch 130 met 20 k, sch 248 met 50 k, Sch 25a met j00 k, Sch 399 met 16 k, Sch 20 met 70 k, Sch 225 met-'51 k, Sch'314 met 102 k. Sch 7 met 40 fc, Sch 46 met 100 K Sch 50 met 70 fe, Sch 88 met 60 X Sch 66 met 34 k thutotomend/Sch 116 met 10 k,: Sch 140 met 60 k. Sch. 160 met 125 k,.Sch 242ring 60 rnÜL Sch 21 met IT k, Sch 118 met 70 k, Sch 324 met 10 k. Vangstberichten van gisteren der ha- rhïgtiawlers:. Sch 305: met 40 k. Sch 87 met I(J2 k, Sch 2 QO met 85 k thuis Stom end ao mijl afgelegd. Sch. 342 met 25 k, Sch 412 met 35 kr Srfi 159 met 00 k. Sch 385 met 17 k, Sch 23 thuislomend, Sch 201 met 20 k. Sch 25* met 24 K Sch 32 met 45 X Sch 40 met 25 k. Sch 132 met -40 k, Sch 133"met 136 k. Sch 233 met 140 k thuis- atomend» Sch 5 met 60 k'. Sch 9 met110 manden. VI 71 met 85 kthulsstotnend, VI 83 met 70 k, VI 9T met 40 X VI 132 met 50 X VI 1^0 nog 40 mijl. Ma 5 met 100 X geen vangst hadden: Kw. 2, Kw. 138, KW. 23. Binnen te Schcveaingen de haringlog- gers; Seh 29 met B'last,'Sch 95 met. 27 - last haring.' Besommingen haringtrawlers; Sch 53 met f 1200. Sch 104 met f 2500. Besom ming kotter verse vis: Hm. 216 met f 1450 en 21 kust vissers, tezamen f S200. VLAARDINGEN. Vertrokken ter haringvisser^ VI. 197, C. v. d. Löy; VI. 30 J. Schenkel en VL 196 L. Haas noot. Ter trawlvisaerö vertrokken Vl 142 L. Kuiper. VL 166 A. WesterdtJk, VI. 115 G. van Rocn, Vi. 74 A. Zuurmond. ygtwiiBfWiaw (Van onze cricketmedewerker) Londen, Dinsdagmiddag. Onze cricketwedstrijd tegen - de Wand gas C.C. is helaas verregend. "Wel werd om ca. 3 uur begonnen, maar bij een stand van 60 voer 3 voor de Wandgas C.C. begon de regen te stromen en was verder spelen onmogelijk. De slowbowler Anton Keuzenkamp had in deze match op een nat wicket door goed bowlen succes. Wij allen wachten nu vol spanning op de wedstrijd van morgen, de match tegen All Wands worth. Gelukkig is er enige verbete ring in het weer merkbaar. Overal waar wij ons vertonen, schieten de reporters op ons af. Was het op de Festival-tentoonstelling 'n Australische verslaggever, die ons onze indrukken liet vertellen en fo to's van ons nam. gisteren was het een journalist van een groot week blad, die Arend Scheepmaker alles van het Hollandse cricket liet ver tellen. Ook vandaag op de water bus moest Leo Brounts weer hele verhalen vertellen. Maandag hebben we onze dames wijselijk de stad ingestuurdom te gaan winkelen. Want .wij, mannen, moesten naar de bekende cricket- ground. the Oval, waar de county- match Surrey tegen Middlesex werd gespeeld. Op deze Maandagjyaren er zeker 30.000 toeschouwers. Wij zagen op dit prachtige en grote veld Middlesex batten, Compion, Enge- lands' grootste all-rounder, scoorde 97 run3. Wij zagenAlex Bedser, de bowler van het Engelse test-team, 5 wickets nemen. Prachtige staaltjes van fielden; safe batten zonderri sico, uitstekend veldultzetten waren te bewonderen op The Oval, 'n :cri- cketVeld vol tradities. Bijzonder viel De Schiedamse cricketploeg, die momenteel in Engeland vertoeft, met. in zijn midden de gebroeders Bedserr resp. vierde van Knfcs en tweede van rechts op de tweede ons op de grote rust van het publiek, vooral van de talrijke jongens; het applaudisseren voor eenmaiden-over etc. Wy ontmoetten er Manus Stolk, de Hermes-captain, die met de Fla mingo's door Engeland toert. Op deze Maandagavond, voldaan door *t zien van goed cricket (waar bij echter ook wel eens vangen wor den gemist) kregen we onze grootste verrassing. Op een gezellige bijeen komst in het Castle Hotel, ons aan geboden door Mr. Coleman, ontmoet ten wij. de gebr. Bedser van Surrey; Alec, de grote bowler van Engeland en zijn broer Eric, openingsbatsman van Surrey. Ze verbleven lange tijd in ons midden. Vanzelfsprekend was er een jacht op hun handtekeningen en werden er tal van foto's gemaakt. Helaas zijn wil er tot heden nog niet in geslaagd, kaarten voor de laatste testmatch Engeland tegen South Africa te .verkrijgen. Ome enige mogelijkheid schijnt te" zijn, 's mórgens vroeg naar The Oval te gaan en. te trachten voor "4 shillings toegang tot de ground te verkrijgen. Wij moeten dan staan, maar er zul len waarschijnlijk duizenden mensen op deze mogelijkheid rekenen. Mis schien kan Alex Bedser nog iets voor, pns. doen. Vandaag bezochten wij met ons gehele gezelschap de beroemde To wer. De' tocht _ging per boot, water bus» overde Theems. Het was vol In de Tower. Londen Is vol vacan- tiegangers. Maar het lange wachten inde rijen bleek de moéite waard te zijn. En vanavond dan nog naar de Pleasure Gardens, hét grote Lu napark van het Festival, we komen tijd te kort. De verdwenen radio uit de lighallen Zoals de lezers reeds hekend is, werden de Lighallen. het dagsana- torium van de T.B.C.-patiënten hier ter stede, enige weken gele den. hét slachtoffer van een wel bijzonder laffe diefstal. Inbrekers maakten zich meester van linnen goed voor de keuken én andere zaken oa. de radio. Van verschil lende kanten werd ons gevraagd, of de gestolen goederen reeds ach terhaald zijn: Tot onzespijt ..moe ten wij mededelen, dat dit nog im mer niet het geval is. Hoe groot de spijt is, kan wel een. ieder ver- moeden, weet, wat voor onze patiënten Je radio betekende. Via de aansluiting d.m.v, een luidspre ker speelde zij m iedere lighal én was een zéér belangrijke afleiding en dus genezing voor onze zieke». Men:-.kan begrijpen, hoe langde dagen voor de- - zieken, die vaak maandén liggen en die toch al zo eentonig zijn hen nu vallen. Ondergetekenden' hopen, dat dit «tukje hem of haar zsl bereiken, dié het hoort te bereiken, aderen, tot Bectrijding der T.B.C. Dr - A, Hoogendijk, voorzitter H. G. Luype-Holterman, - secretaresse Tênéinde de buurtbewoners zo weinig mógelijk overlast aan 'te dóen, is door de, Schiedamse Ge meenschap in overleg met de ex ploitanten besloten, dat inhet at- tractiecentxum de verzorging van de, muziek vanuit één centraal punt zal geschieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2