parlementsleden in arrest te Djakarta Soepel systeem voor vervolging van minderjarigen ontworpen Emigratie uit Europa op grote schaal wenselijk Vredesdemonstratie" in West-Berlijn Opdemanaf „Nederland mag monument (voor Suriname) houden" Onwettig wapenbezit kan met de dood worden bestraft Toporganen voor de midden- en klein bedrijven Louis Jouvet is ernstig ziek ZOEKLICHT OP ;News!' V.N. denkt aan vijf millioen emigranten in komende vijf jaren Communistische demonstranten vallen politie aan In Maas en Waal wordt niet meer geslapen OP WEG NAAR EEN NIEUW KINDERSTRAFRECHT Commissie- Overwater brengt verantwoord rapport uit Voorhands geen oplossing voor N.-Guinea Benzine in Oostenrijk duurder Dagblad „Da West" becritiseert verklaring van minister Peters Edith Piaf gewond bij auto-ongeluk Donderdag 16 Augustus 1951 DJAKARTA. Een mobiele brigade heeft hedenmiddag om twaaK 'Jiir een cordon getrokken rond het parlementsgebouw Ie Djakarta, waar op dat mothent een vergadering aan do gang was. Niemand, noch de parlementsleden, noch de parlementaire ■verslaggevers, kon het gebouw veriaten. Dit geschiedde nadat ja de voorafgaande nacht 16 leden van het Indonesische parle ment op last van de procureur-generaal in hechtenis waren ge nomen. Het betreft hier leden van de P.K,I. (communistische partij), de Sob,i en de Partai Buruh (Boerenbond). Voorts welden vijf redacteuren van het Chinese hlad „Sin Po" van bun bed gelicht. Bp huiszoekingen werden papieren en archie ven ia beslag genomen. Da afzetting van het parlements gebouw te Djakarta vond plaats om de Ieto vatt de mobiele garde de ge legenheid te geven het parlements lid Sarwono te arresteren. Blijkens list arrestatiebevel houdt zijn aan houding verband met de gebeurte nissen in Priok en het vermoeden, dat pogingen tot een staatsgreep -worden voorbereid. JTadatgiateren.de avondklok was ingegaan verrichtte de militaire po litie huiszoekingen en arrestaties in het kantoor van het Centrale comité van dé P-KJ. en andere organisaties. Eveneens zijn gearresteerd twee hoofdambtenaren van. het ministerie van ArbeW, de heren Abdul Rach- man en Suprapto, benevens een der leiders van de vereniging van de ar beiders in de oliebedrijven, „Per- htaa",déheer Situmeang. Hedenavond zal de regering in een besloten zitting van het parlement een verklaring afleggen. Niet alleen bij de „Sin Po", ook bij andere te Djakarta verschijnende bladen zyn arrestaties verricht. In Jtogeran zijn 22 personen gevangen genomen. f In de kabinetszitting van Woensdag is besloten, dat on wettig wapenbezit o* onwetti ge wapenhandel voortaan ge straft zal kunnen worden met de doodstraf, levenslange ge vangenisstraf of een gevange nisstraf van 20 jaar. DEN HAAG. Dézer dagen heb ben de vier middenstandsbonden, en de Baad van Vakcentralen een rapport imake toporganen voor midden- en kleinbedrijven inge diend bü de Sociaal-Economischs Raad. De besturen der desbetref fende bonden hebben een grote mate van overeenstemming bereikt over de structuur van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie in de middenstandssector voor wat be treft het niveau der toporganen. Het in het rapport vervatte pro ject zal straks bij de verdere uit werking slechts op een aantal pun ten nadere concretisering behoe ven. Rampzalige hittegolf in Texas duurt voort DALLAS (Texas) De rampza lige hittegolf in Texas duurt nu reeds veertien dagen en ook Woens dag was de lucht weer onbewolkt. Reeds zijn een 30-tal personen om het leven gekomen. Gedurende het weekeinde hebben onweders hier en daar tijdelijk wat opluchting ge bracht, maar Dinsdag steeg de tem peratuur weer snel. op sommige plaatsen boven de 41 graden Celcius. Mffiioenste bezoekster in Avifauna" DEN HAAG Het vogelpark Avifauna" te Alphen aan de Rijn Eeeft Woensdagmiddag de millioen- «te bezoeker ontvangen. Het was mej. S. Veldman uit Arnhem, die met tinar verloofde een bezoek aan het park bracht. Mej. Veldman ont ving bloenrcn, een enveloppe met inhoud en vele andere geschenken van enkele firma's. Ook werd. de millioenste- gast en haar verlooide yn diner aangeboden. 55* IN verschillende commentaren is de verschijning,van het nieuwe Russische tijdschrift' in de Engelse taal „News1* begroet als symptoom, van een verandering of in ieder ge val van een komende verandering in de Sowjet-politiek. Deze mening is na een. - zorgvuldige bestudering van het eerste nummer moeilijk te onderschrijven. Alle artikelen, zon der enige uitzondering, ademen een geest, die uit de Sowjet-propaganda maar al" te- bekend is: de volkeren der wereld wensen de vrede; de Sowjet-Unie staat en werkt voor de-vrede; maar de vrede wordt be dreigd door mannen. die over de mensheid de catastrophe van een atomische oorlog willen brengen. Zo schrijft professor Tarle, Ruslands beste historicus, in een.opstel over de betrekkingen tussen het Russi sche rijk en Groot-Brittannië: „De huidige Britse regering demonstreert duidelijk haar bereidheid, om actief deel te nemen aan iedere aanval, die een transatlantische mogendheid mocht besluiten tegen de Scwjet- Unie te lanceren." Daarin schuilt geen enkel nieuw geluid. Nieuw en interessant is echter, dat Tarle de geschiedenis der Brits-Russische be trekkingen behandelt op een wïjze, alsof MarxT noch Lenin ooit een woord hadden geschreven. Het ge hele probleem ziet hij als dat van de betrekkingen tussen twee impe rialistische staten, gelijk dus aan dat. ^an de relaties tussen Engeland en het tsaristische Rusland. Er wordt geen enkele poging ondernomen om te ontkennen dat Het tegenwoordige Sowjet-Rusland even imperialistisch Is als het tsaristische rijk. Integen deel, juist hierop baseert hij zijn ge hele argumentatie: „De historie toont aan, dat, wanneer de wens daartoe aanwezig is, Britse en Russische staatslieden tot een-aceoord kunnen komen ondanks imperialistische vooroordelen". En verder: „Groot- Brittannië heeft niets te vrezen van het Rusland'van heden, omdat, wan neer er in de moderne, geschiedenis éai verzadigde staat is, dit de Sow- jet-Unie is." Deze toepassing van Bismar ck's b ero emd e frase omtrent het keizerlijke Duitsland op de Sow- jet-pnle is verrassend in baar na ïveteit .Zeker, Rusland kan zich op het ogenblik heel wel verzadigd voe- Het. heeft drie Europese repu- geheel opgeslokt; het heeft delen van vijf andere geannexeerd; het heeft vijf theoretisch onafhan- ™|Rke landen evenals Oost- ihmsland' geheel onder zijn be- gebracht. Maar Tarle ver- 3 w'. Duitslands verzadiging, na „,®^hnexatie van Elzas-Lotharingen, enkele jaren duurde. En de oorzaak van de huidige ■[Pjjhhing is dan ook, dat niemand S^r^^Sd Js.-. dat... de Russen ?le.rl^Jb verzadigd zijn. Hoe staat het bijvoorbeeld met Moskou's eis aan Turkije tot afstandvan bases Bosporus en .de Dardanellen gebieden van-Kars en Ar- flahan? Natuurlijk is het mogelijk, «at de Sowjets, gesteld tegenover ae J/astb eslote nheid van het westen, pca> tegen verdere agressie te ver- setten tot da conclusie gekomen «jn, dat het wijzer is een politiek Van, voorzichtigheid en zelfs van een tekere samenwerking te voeren, «aar zeker kan men daaromtrent, ook na de lezing van „News", niet tyn. Het blijft nodig, naar de Sow- jeudaden te kijken en niet naar de bowjet-woordea te horen, GENEVE. Om het vraagstuk der Europese overbevolking alleen door emigratie op te lossen, zou het nodig zijn, dat in de eerstkomende vijf jaren ongeveer 1 millioen mensen per jaar het continent van Europa ver laten. Deze raming, zo zegt een gisteren uitgebracht rapport van het se cretariaat der Ver. Naties aan de Economische en Sociale Baad, die op het ogenblik in Genève bijeen is, is gebaseerd op de Jaarlijkse gemiddelde emigratie nit West-D uitstand, Italië, Griekenland, Malta, Nederland. Oos tenrijk en Triëst, doch omvat niet potentiële emigranten nit Engeland. Het rapport, wijst er op, dat een dergelijke migratie niet kan worden uitgevoerd zonder aanzienlijke aan vullende financiële steun en plan ning. Meer dan de helft der 600.009 emigranten uit Europa in 1049 be stond uit vluchtelingen, welke steun ondervonden uit internationale fi nanciële bron. Van de overige 300.000 werd minstens een kwart financieel gesteund door familiele den. Men kan helaas niet verwach ten, dat deze omstandigheden in de eerstkomende 5 of 10 jaar zullen blijven bestaan. Volgens het rapport zijn. er veel landen in de wereld, die hun be volking wensen te vergroten. Aus tralië heeft zich een jaarlijks aan tal immigranten voorgesteld van 200.000, voornamelijk: Britten, Ne derlanders, Italianen en Duitsers, voor een periode van minstens .5 jaar. Canada wenst 150.000 immi granten. Israël, dat in 1949 239.000 ■immigranten ontving tracht-voor de eerstkomende 3 jaar een aantal van 200.000 immigranten per jaar te bandhaven. Uit niet-offieiële Inlich. tingen blijkt, dat Argentinië in 1948 154.000 immigranten toeliet, ia 1949. 149.000 en dat vermoedelijk ver wacht kam worden, dat dit land 150.000 immigranten per jaar zal toelaten- l MAASTRICHT Dr J. H. van Royen. ambassadeur in Washington, brengt vandaag een officieel bezoek aan deze stad; hij wordt door het gemeentebestuur ontvangen. PARIJS. Louis Jouvet, de be kende Franse regisseur en toneel speler, is Woensdagavond, toen hij zich voor een repetitie naar het theater wilde begeven, in onmacht gevallen- Zijn toestand geeft reden tot ernstige bezorgdheid. Hij zou reeds gedurende lange tijd ziek zijn geweest. SCHIERMONNIKOOG. Bü de Engelsmanplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog verkeert een vissersscheepje in nood. De red dingsboot „Insulinde" heeft zich naar het scheepje begeven. 99 BERLUN- Tot Woensdag heeft de Oost-Dait»e volks poli (4 e alle krach ten in het werk gesteld om de deelnemers san het jengdfestlvsl te weer houden van een bezoek aan West-Berlijn. Doch Woensdag gaven de blauwhemden gaarne vrije toegang tot het Westen en moedigden hen zelfs aan. Doch dit betrof een „keurbende", die opdracht had om in West- Berlijn een „vredesdemonstratie" te houden tegen het Amerikaanse im perialisme. Onder het roepen van anti-Amerikaanse leuzen drongen 6000 jonge Oost-Duitsers de Franse en Amerikaanse zone binnen en stuitten daar op de West-BerRjnse politie. Dit was niet naar de zin van de vredelievende betogers, die de politieagenten probeerden te om singelen en van hun wapens te be roven. Toen daarop vanzelfspre kend charges werden uitgevoerd gooiden de vredelievende betogers de agenten met stenen, waardoor vijf hunner werden gewond. Toen werden waterstralen aangewend om de demonstranten te verspreiden. Ruim 100 communistische jonge ren werden gearresteerd wegens verzet tegen de politie. Ook een Oost-Duits politieman^ die de jon geren daadwerkelijk" hielp, werd gevangen genomen. Volgens het Oost-Duitse nieuws bureau vormen de incidenten „een grootse vredesdemonstratie van jongeren in West-Berlijn". De W- BerUjnse politie wordt van .„fm- (Advertentie LM.) (Vèrvolg. van pag. 1) Zo wacht men en wacht tneit, de hele nacht door op.Ja, op ■wie eigenlijk? Dat weet op het ogenblik nog niemand. De burgemeester van de gemeente Ubbergen-Beek, de heer P. Sassen niet, de commandant van de rijkspolitie, de kapitein Kamraat niet, de boeren niet. Is het een -waanzinnige, die sinds Zóndag voor een half mil lioen' schade aanrichtte? Een mis dadiger? i'."v"'f. „De dader zit niet onder ons," zeidcn .de boeren, die zich van nacht, warm ingepakt in stevige jekkers en truien, rond onze auto verzamelden. „De dader, of de da ders, komen van de andere kant- De „andere kant", dat is het gebied achter de grens. JZe zijn daar af gunstig op ons, omdat op onze boerderijen, de boel zo goed voor elkaar is." Dat deze redenering door de autoriteiten niet helemaal verworpen, wordt blijkt wel uit de strengé, en zwaar Versterkte (men spreekt van 600 man) grensbewa king, die is ingesteld. Zo leeft men in angst en onrust la het land tussen' Maas en Waal, maar ook in woede. Toen Dinsdag avond de vlammen uit de hooimijt van de gebr. Jansen sloegen, ren den de boeren, gewapend met jachtgeweren en hooivorken over de -velden op jacht, naar de brand stichter Cs), „Ze waren door het dolle heen", vertelde een stevige grensbewaker, „en als ze er een in hun vingers gekregen hadden, Was die er niet bést aan toe geweest" „En weet u wat het ergste is," voegde hij er aan. toe, .de men-, sen. slapen niet meer.Iedereen werkt overdag op'het land. In deze maanden kan geen. mens gemist worden. Maar óp het ogenblik staan ze doodop op de velden, om dat ze 's .nachts geen oog dicht doen." „Daarom moeten we de dader(s) pakken," zegt de politie. Als dit te lang duurt, gaat de streek eraan kapot." Advertentie (LM.) pnWIftdiitMt Jam Tierelier veroverde hel wereldkampioenschap -»- orge'draaïeu, door 1143 keer echter elkaar„Daar bij die moten... ai Ie draaien. Jle had het nög wel X duizend keer gekund", zei hij later, maar de voorzitter van de jury doeg ach» baspijpen stuk A en zei dal t zo wel e\Y»* genoeg was— ee< Een man Hoeft gefukk/g geen wereWkampioert orgeldraaier \T fe zijn om zélf een perfecte *y sigaret fe kunnen draaien. Honderddui- zenden doen hef. Mef de shag naar hun smaak en de beste vfoeif/es dia er bestaan? .Sin TTET rapport van de commissie-Ovefwater, die aduies mo-st uttbren- KM. gen over de vraag in welke richting't rijkstucht-en opvoedingswezen en in verband daarmede het kinderstrafrecht zich zullen moeten emfl- lofkkelen» heeft langer op zich laten wachten dan men aanvankelijk had gedacht. Dezer dagen is het rapport verschenen en de hoog ge spannen verwachtingen zijn verre van beschaamd. De Commissie heeft een ptachtig stuk werk geleverd, dat wetenschappelijk verantwoord en ■praktisch bruikbaar is. Kinderbescherming is een maatschappelijke zorg, die wortelt in onze beste nationale eigenschappen, en die heel cms uolk aangaat. De Commissie verdient daarom de dank va» allenune het belang der jeugd ter harte gaat. Haar rapport zal vu de komende tijde» vele malen onderwerp van studie en discussie rijn. Dat is goed en nuttig. Beter ware het als zo spoedig mogelijk een aanvartg gemaakt toerd met de praktische uitvoering van de voorstellenDit is ook mógelijk omdat men veel van het bestaande kan gebruiken, toaar nodig met aanpassing aan de nieuwe opvattingen. verschil met de bestraffing van volwassenen. Door de grens voor de strafver volging te stellen op 12 jaar en Nederlandse mijnwerkers in België verongelukt GELEEN. In de nicht van Dinsdag op Woensdag zijn in een Belgische mijn te Luik twee Ge- leense mijnwerkers gedood, toen zij het slachtoffer werden van een instorting. Het waren de 26-jarige gehuwde H, Cornips, vader van. vier kinderen en ue 19-jarige on gehuwde C. Mons. Het eerste dat opvalt is, dat de Commissie een. modem soepel systeem voor de strafrechtelijke vervolging en veroordeling van minderjarigen heeft ontworpen. De Commissie heeft er naar ge streefd een kinderstraf- en straf procesrecht samen te stellen, waar bij enerzijds de eigen aard van het kinderstrafrecht blijft gehand haafd, doch anderzijds gestreefd wordt naar een regeling, die met het burgerlijke kinderrecht een lo gisch verantwoord geheel verat, dat aan de rechter alle xedeluke mógelijkheden biedt om_ voor elk kind en elk gezin de juiste oplos sing te vinden. Het begrip „schuld" zal ten aan zien van het kind bepaald moeten worden naar verhoudingen, die zich aanpassen bij hetgeen van een kind van normale ontwikke ling naar zijn leeftijd zal mogen worden verwacht. De grootste fout die men bij de beoordeling van handelingen van een kind kan ma ken en die nog herhaaldelijk ge maakt wordt, is, dat men aan het kind de maatstaf van een volwas sene aanlegt en dat men hem als een volwassene wil zien reageren. Dat, tenslotte, het samenstel van straffen en maatregelen voor straf rechtelijk minderjarigen sterk pae- dagogisch georiënteerd moet zyn, zal niemand willen betwisten. Daarom zullen vergelding, alge mene en speciale preventie nimr mer zo ver doorgevoerd mogen worden, in de op te leggen straf, dat de minderjarige er dóór wordt geschaad. Dit iseen essentieel het uitsluiten van bepaalde straf fen voor de leeftijden tussen 12 en 14 jaar, alles te rekenen naar de dag, waarop het strafbare feit werd gepleegd, geeft de commis sie een regeling, die theoretisch en practisch te verdedigen is en bo vendien tegemoet komt aan de bezwaren, die door tegenstanders van een wettelijke leeftijdsgrens zijn aangevoerd. Straffen en maatregelen Gezorgd is voor een zodanige verscheidenheid van straffen en maatregelen, dat enerzijds het pre ventieve werk (toezicht, gezins voogdij. voorwaardelijke veroorde ling) tot rijn recht kan komen, terwijl anderzijds door een verant woorde differentiatie der verschil lende mogelijkheden tot een plaat sing in een inrichting de redelij kerwijs te stellen paedagogische eisen worden vervuld. Wil het systeem behoorlijk kun nen functlonneren, dan zal men moeten zorgen voor een deugdelij ke schifting van de minderjarigen zelf, 2odat werkelijk ieder in de inrichting komt, die voor hem ge schikt is. Da straffen, die voorgesteld worden zHn: 1. berisping (thans reeds bestaan de); 2 geldboete (eveneetia reeds be staande); 3 arrest (een nieuwe lichte vorm van vrijheidsstraf); 4 plaatsing in een inrichting voor bijzondere tucht (een nieuwe, zware kinderstraf, enigszins gelijkend op de tuthtachoolstraf, doch daarvan niet onbelangrijk afwijkend); gevangenisstraf, (reeds mogelijk met de gehandhaafde beperking tot 16 en 17 jarigen ap wie de rechter de straf bepalingen vöor volwassenen meent te moeten toepassen)- Naast deze vijf straffen, stelt de commissie vgf maat regelen voor: 1 teruggave (thans reeds bestaande, doch met beperkingen die de commissie wil laten vervallen); 2 ondertoezichtstelling (reeds bestaande, maar de mogelijkheden van toepassing worden uitgebreid.); 3 plaatsing in «en inrichting voor opvoeding (een. nieuwe mogelijkheid voor praktisch-normale minderjarigen)4 terbeschikkingstel ling (reeds bestaande, doch voorgesteld wordt een belanri^lke wijziging In de tenuitvoerlegging); 5 plaatsing in een inrichting voor afwijkende minderjari gen (een nieuwe maatregel bestemd voor de zeer moeilijk opvoedbaren, die in gewone opvoedingsinrichtingen niet thuis horen). Grote lynen Bijzonder opvallend en verheu gend is, dat de commissie haar ar beid en voorstellen zo uitdrukke lijk ziet als een onderdeel van een algemene ontwikkeling. Reeds in de aanvang van haar werkzaamheden heeft de commis sie zich rekenschap gegeven van de moeilijkheid, dat het kinderbe- schermingswerk in Nederland res sorteert onder verschillende minis teries, terwijl het toch voor de ver dere uitbouw van dit werk ge wenst zou zijn, dat de gehele jeugdzorg zou worden geleid door één ministerie. Alleen op deze wij ze kunnen immers de verschillen de mogelijkheden in een welover wogen verband samengekoppeld worden. Voor al dit Werk gelden toch dezelfde grondbeginselen en ook de te volgen methodiek berust grotendeels op de zelfde grondsla gen. De commissie heeft daaróm ernstig overwogen een uitbreiding van haar opdracht in deze richting alsnog in overweging te .geven, doch om praktische redenen heeft zij hiervan tenslotte afgezien, D« commissie acht het "let onmoge lijk. dat deze materie opnieuw onder ogen zal worden gezien bij de vaststel ling van een nieuw burgerlijk wetboek. Wellicht zal mm daarin volstaan tnet de eigenlijke bepalingen omtrent de ouderlijke macht en voogdij- Een af zonderlijke kinderwet Zal dan de tirpl- sche maatregelen van kinderbescher ming als de ontzetting, ontheffing, ge zinsvoogdij e.d. kunnen bevatten. Verschillende buitenlandse wetgevin gen geven In dit opzicht het voorbeeld. Men denke aan België en Frankrijk om van vele andere landen niet t« spre ken. Een algemene kinder- at jeugd- wet welker werkingssfeer zal moeten ressorteren, onder één ministerie. 1* ook voor Nederland eeö doel wélks verwe zenlijking ernstige overweging blijft verdienen. mense bruutheid" ea „ernstige misdaden" beschuldigd. Zij had de jongeren aangevallen en met wa pengeweld mishandeld, „vooral de jonge meisjes" en van tanks en machinegeweren gebruik gemaakt. De "West-Berlijtise politie deelt naar aanleiding van deze beschul diging mede, dat zij geen tanks en geen machinegeweren bezit en deze dus niet heeft kunnen gebruiken. Dr Drees verklaart: Vervolg van pag. 1 Men mag aannemen, dat daarbij ook de moeilijkheden en belemme ringen ter sprake zullen komen, die momenteel nog de verstandhouding tussen beide landen nadelig beïn vloeden. Ik zei u reeds waarom het ongewenst is hierop thans eerder in te gaan. Ik geef u echter gaarne nogmaals de verzekering van de al gemene goede wil der Nederlandse regering en haar bereidheid de ban den met Indonesië, voorzover uw land hier Prijs op mocht stellen, aan te halen in het belang van beide nnafhsmk-piijkp naties en hun. vol keren. Nleuw-Ctrinea Met betrekking tot Nieuw-Guinea ben ik van mening dat het inder daad ter bevordering van. de on gestoorde goede betrekkingen tus sen Nederland en Indonesië van groot belang zou zijn indien voor het bestaande geschilpunt een vreedzame en redelijke oplossing kon worden gevonden. Ik moet ech te: bekennen, een oplossing, welke onze beide landen kan bevredigen," voorshands niet te zien. In het algemeen echter, onder schrijf ik uw mening, dat recht streekse besprekingen tussen Ne derland en Indonesië de voorkeur verdienen boven elke andere pro cedure» zoals b.v. het onderwerpen van dit geschil aan de Verenigde Naties. Van de overdracht van West-Nieuw Guinea als oorlogs basis aan een.- andere mogendheid is geen sprake- en daaromtrent be staande geruchten zijn uit de hicht- gegrepen Bü de beoordeling van de bin nenlandse ontwikkeling van de R.L na de souvereiniteltsoverdracht dient men voor ogen te houden, dat sedert eind 1949 nog slechts ruim anderhalf jaar zijn verlopen. Het is begrijpelijk, dat de rege ring der: R.I. als elk nieuw lid der statengemeenschap, in deze eerste overgangstijd met bijzondere moei lijkheden te kampen heeft, waar in zich een consolidatieproces dient te voltrekken, niet alleen op poli tiek en economisch, doch bovenal op sociaal gebied. De oplossing van de vele structurele en organisato rische problemen waarvoor de In donesische regering zich ziet ge steld, zal eerst kunnen worden overzien en beoordeeld, wanneer een terugblik over een langere periode mogelijk is. h Zo is ook de buitenlandse poli tiek der RL nog in een phase van geleidelijke ontwikkeling. Ik ver wacht, dat de RL in de toekomst in stijgende mate in de grote in ternationale kwesties, waarbij haar belangen zijn betrokken, haar stem zal doen gelden, waartoe mede het zo spoedig verworven lidmaatschap van de Verenigde Naties haar de gelegenheid zal bieden. DEN HAAG, De benzïne-prijs in Oostenrijk, welke tot dusverre voor buitenlanders 3 schilling be droeg, is verhoogd tot 350 schilling, zo deelt de A.N.WJB. mede» Dientengevolge is ook de prijs van de Oostenrijkse benzinebonnen, die in Nederland kunnen worden ge kocht, verhoogd tot f 550 per 10 liter, SCHUDDEN f duwen, stompen en de stem uan mijn vrouw, die gearticuleerd en vastberaden zegt„Je moet onmiddellijk het bed uit.,r 't „Is er brand?" vraag tk. Ace maar er staat een man op de gang, die hier het plafond gaat untten." Ik voel dat nergens bouwstoffen tot uitstel aanwezig zyn» kom met een vreselijke trauma overeind en laat me mijn kleren als een orde loze dot in de armen drukken Onder de douche krijgt de .ioer- feeltfkheid scherper contouren, als door een binocle die wordt oyfle- draaid. Het is vroeg en een man staat aan gene zijde van de deur mijn rechtmatige nachtrust te mis bruiken om witsel te smeren op een plajond dat net zo goed zicart had kunnen blijven. Wat een we reld! Ik treed bespet voor de spie gel en keer me walgend af. de gewone ochtendcerejnonie, want het lucht altijd* op. Dan doe ik de verfrommelde kleren aan en ga de slaapkamer weer binnen. De man zit gehurkt naast een emmer, waarin hij met' een kar nende beweging een kwast rond draait. Hij heeft de duistere „wacht maar" kop van iemand aie onlangs een tydbom in het cen trum uan 't Heelal heeft geplaatst en nu met toegeknepen mond de knal verbeidt die hem eindelijk wrekenzal. Morgen!" zeg ik, met de afwas- bare opgeruimdheid van een cur sist die het werkje ,Jhoe maak ik vrienden en relaties" nauwlettend heeft bestudeerd, pKomt u unt- ten?M „Nee", antwoordt de man, ,Jk zit hier maar zo'n beetje op dé vloer" Hij heeft een stem of hij on matig salpeterzuur drinkt en jcijkt naar me op met ogen, die by een natuurramp niet noemenswaardig zouden knippen. Out te doen uitkomen dat mijn humeur geen letsel heeft ottder- nonden, begeef ik my neuriënd naar het tafeltje by het bed, om mijn horloge te pakken. Zonder enig uerband met het voorafgaan de zegt de man opeens? „Tegen een moord zte we hele maal niet op- Da's nou gekAls iemand my wat doet dan kan het vijf jaar duren,tien _jaar, turintig jaar, maar ééns grijp tk hem „O jaantwoord tk neutraal er. ga ook op mijn hurken zitten mant het horloge hgt niet op de tafel zodat het ritt heeft eens op de grond te kijken. Ook niets. Misschien heeft mijn vrouw het meegenomen? ,>Zk moet oppassen met vech ten!" zegt de man op bezorgde toon. „Want tic fel een reusjrnet één vuistslag. En dan is-t-ie dóód hoor! Maar da» mot .ïk éérst ge tergd 2y» ddt w?eV.- - Met een rode kop hengst hy de ladder 'op en begint tooedend te kioasten. Na enig nadenken zte tic uan een wederwoord af en glip de pang op. Het is geen dardige witter, dat staat nu teel uast. ,,Jé horloge? Ddt moét nop op Het tafettjè liggen!" zegt myn vrouw beneden. -C ^Het ligt er nlèt" antwoord tic. „Dan heeft die vent het ge pikt", ste^ze vast, „Ga maar naar boven. Je zult,'t zien!" - „Waf moet ik dan doen?" uraap ik Jk kan hem tóchmoeWjk op zijn kop zetten, of zoiets? „Je gaat gewoonznnar hem toe en je vraagt: meneer, is u. soms can myn horloge geweest? Nou dan moét ie wat terugzeggenbe weert zef-, „Oom, is het avond?** vraagt een klein buurmeisje dat in een hoek van de kamer zit te spelen. „Nee, ochtend", snauto 'ik,1 „Ik voel er niks voorf'f A. Maar vrouwen kunnen zo aan houden. Twee minuten; later kom ik de slaapkamer weer binnen en vraag vriendelijk: Schiet hetal op?" „Nee", antwoordt hij duister. Ik steek myn handen in myn zakken en drentel naar het raam. Hij kwast niet meer maar ligt roerloos als een panter naar me te. kyfee». f F „Weet te,-soms hoe laat het U?'* waag tic ten slotte, „Nee", zegt hij. v Lange stilte. Ik kijk nog eens onder het tafeltje. Dan verlaat tk de kamer de Marseillaise flui tend." „Htf hééft 't niet", verklaar tic beneden. Vijfminuten lang trcisfen toe heftig pro en contra pclitie-in- menging en een onbesliste strijd ligt achter'me, als ik de buiten-, deur extra luid dichtsla. .Hij hééft het," denk ik in de bus. En dd» pas zie tic het hor loge liggen, in de omstag van myn rechterbroekspijp. KRONKEL PARAMARIBO. Het dagblad „De West" schrijft, dat minister Petera In het Nederlandse parlement erkende, dat'er over de vervanging Van de Koninklijke Landmacht door de Koninklijke Marine In Sort na me geen overleg was gepleegd met de landsregering. „Dit werd door hem betreurd. Aan deze verklaring hebben wij echter niets. Had minister Peters medegedeeld, dat de gemaakte fout binnenkort zal worden hersteld, dan had hü' aan de bestaande on tevredenheid een einde gemaakt Dit deed hij evenwel niet?' aldus het blad, dat vervolgt: „Aan het einde van zijn rede sprak de heer Peters wederom over het monument, dat aan Suri name zal worden geschonken- De tijd is voorbij, dat men óns met hetgeen deed gedurende en na de oorlog, dan dient het onze militairen, de zelfde kansen te geven als de Ne derlanders. Dit kan niet bij de Ko ninklijke Marine maar wel bij de Landmacht, Zolang zulks niet ge schiedt, mag men het monument in Nederland behouden!" MARSEILLE. Dinsdagavond zijn de cbansonnière Edith Piaf, de voormalige Miss Eufópa' Juli ette Figueras, de „zanger zónder naam", een musicus en een renner^ die zich per auto op weg begaven naar Ciotat met een vrachtauto ia botsing gekomen. De auto reed een kilometerpaaltje aan flarden en viel vervolgens in een 30 roeter diep ravijn. Edith Piaf en de „zan ger zonder naam" braken elk drie ribben. Edith hoopt echter spoedig naar Parijs terug te keren. Zij wordt verpleegd in een ziekenhuis in Tarascon.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3