1(L I ger. Steno-Typiste k HUNTEI Ivik'S Pa^& 1 BELANGRIJK!! ROTTERDAMSCH PAROOL Donderdag 16 'Augustus 195 Snoepje van de week' CptKS M-aep„. Sd hoe zou dal komen Door RADION, mevrouw Dat wast veel beter uit Bericht voor H.H. Verladers VERHOGING VRACHTTARIEVEN WEGVERVOER Levensmiddelenbetlrijf KRAMER FREHER Wl N KEU U FFROUW Steno-Typiste I 9HIHUUIKUHIUHUQ! VERKOOPSTER gevraagd AANK. VERKOOPSTER aank. bontstoffeersters en leerlingen r Inschrijving Cursisten, v LUX ©II aoSSVeSCra80 Abonneert U OP HET KOERIERSTERS Vroom Dreesmann VRIJBANK Radioprogramma Rijnvaart DE GRUYTER'S een zakje heerlijke versnaperingen en een kinderverrassing BIJ AAKHOOP VAN t 4.OO AAN DE GRUYIER-ARTIKELEN- .VAN DEN BERGETS EN JTTRGENS' FABRIEKEN N.V, ROTTERDAM Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. op Maandag, 27 Augustus 1951. te 10.30 uur des voor- Middags ten kantore der Vennootschap. Museumpark 1. Rotterdam AGENDA: 3. Voorstel tot wijziging der statuten. 2. Jaarverslag. 3- Vaststelling van de Balans en Winst, en Verliesreke ning. 4, Vaststelling van de wlnst- veröelmg. 3. Benoeming van secreta rissen. Het voorstel tot wijziging der statuten is woordelijk opgenomen in een Medede ling- van Commissarissen en Directie betreffende de Ge wone Aandelen A. Deze Me dedeling en de overige bij de agenda behorende beschei den liggen voor aandeelhou ders ter inzage ten kantore van de Vennootschap, alsme de bij de R otter da msche Bank N.V. te. Amsterdam, alwaar afdrukken daarvan kosteloos verkrijgbaar zijn. Punt 1 der agenda is reeds aan de orde gesteld in de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeel houders van heden. Aange zien op die vergadering het volgens art 29 der Statuten vereiste gedeelte in het ka pitaal niet vertegenwoordigd was. kon dienaangaande geen besluit worden geno men: het punt wordt thans overeenkomstig art. 29, lid 2, laatste zin, der Statuten op- jiieuw aan de orde gesteld. 5Om de vergadering te kun- >nen bijwonen zijn houders :van aandelen en onderaan- ^elen aan toonder verplicht de mantels hunner aandelen of onderaandelen ■uiterlijk op de derde dag vóór die der vergadering, derhalve uiter lijk op Vrijdag, 24 Augiu 1951. te deponeren ten H tore vaD de Vennootschap of van dë'Rotterdamsche Bank N.V. te Amsterdam. Depótbewijzen uitgereikt voor de Buitengewone Alge mene Vergadering van Aan deelhouders van heden ge ven eveneens toegang tot de onderhavige vergadering. Rotterdam. 16 Augustus 1951. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DEN BERGH'S EN JURGENS' FABRIEKEN N.V., ROTTERDAM Vergadering van houders van gewone aandelen. A. op Maandag, 27 Augustus 1951, na afloop der Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ten kantore der Vennootschap, Museumpark 1, Rotterdam. Enig punt der agenda: Toestemming tot de uitgif te van 4¥2% aflosbare cu- mulatief-prnfcrentc aande len tot een nominaal be drag van ten hoogste 6.771.000,—. Het voorstel is toegelicht in een Mededeling van Com missarissen en Directie be treffende.de Gewone Aande len A welke voor aandeel- houders ter inzage ligt ten kantore van de Vennoot schap, alsmede bij de Rotter- damschc Bank N.V. te Ara sterdam, alwaar afdrukken dezer Mededeling kosteloos verkrijgbaar zijn. Om dc vergadering te kun nen* bijwonen zijn houders van aandelen en onderaande len aan toonder verplicht de mantels hunner aandelen of onderaandelen uiterlijk op de derde dag vóór die der ver gadering, derhalve uiterlijk op Vrijdag, 24 Augustus 1951, te deponeren ten kan tore van de Vennootschap' of van de Rotterdamsche Bank N.V. te Amsterdam. Depótbewijzen uitgereikt voor de Buitengewone Alge mene Vergadering van Aan deelhouders van heden, voor zoveel zij betrekking hebben op Gewone Aandelen A, ge ven eveneens toegang tot de onderhavige vergadering. Rotterdam, 16 Augustus 1951. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN mersie tiet rit Pieker toch nier, wanneer, het goed minder fleurig wórdt dan U graag wik. Breek met het wasmiddel, dat U slechts matig bevalt en neem voortaan Radion. Dat wast het vuil beter uit, wast dus veebschoner en kisser! Al bij Uw-eerste Radion-was ziet U het geweldige verschil. Hoe smettiltios wordt alles I Ja, 20 werkt alleen Radion, het wasmiddel, waarin de allernieuwste vindingen èn de modernste ingrediënten zijn toegepast. Word een vaste Radïon-gebruikster, als Uw was U lief is. Vraag Uw leverander bij voorkeur om het reuzenpakdat spaart U geld! OOK SUBLIEM VOOR WOL EN ZIJDE! REUZENPAK iMO NARCH-p roductieje ..van NOVA-FIlm;' - HANDELSKANTOOR VRAAGT moderne talen (vooral ENGELS), in staat LEIDING type-kamer op zich te nemen. Salaris naar bekwaamheid. Zaterdags vrij. Uitvoerige sollicitaties onder No. 1590 bureau van dit blad. Met ingang van 1 Aug. 1951 is, in verband met de op nieuw stWlc, gestegen kosten, de duurte-toesïag op de vrachttarieven van 15%, die per 3 Febr. 1950 door het Ministerie van Economische Zaken was toegestaan,, verhoogd tot 25 De betreffende beschikkingen zijn gepubliceerd in dc „Nederlandse Staatscourant" van Dinsdag 31 Juli 1951, Nr. 146. Ten opzichte van de vrachttarieven van 3 Febr. 1950 betekent dit een stijging van 8.7%. Het bestuur van de N.O.B. Wegtransport, Wassenaarseweg 14, 's-Graveobage. 's Gravezandestraat hoek Hofplein Schiedam vraagt een nette 1-, •*■-.-• met het vak bekend, minimum leeftijd 20 jaar. ^p^itiPiUip^f;£i!i!iiii!iiiitm5ijiuiiiriiiiiiisisjsiiiiPi^i;i^i{^!onni!inB^inii9!:Rmir-'G.i:inKJiia;pEirniiiiiinniiJ Bij TECHNISCHE IMPORT MAATSCHAPPIJ g gs ROTTERDAM-West, is plaatst voor geroutineerde p bekend met Nederlands. Engels en Duits. Uitvoerige eigenhandig geschreven brieven onder |i li No. 6095 bureau van dit blad. Alleen zij die in de stoffenbranche werkzaam, zijn geweest gelieven te reflecteren. BOYS' STOFFENHÜIS HOOGSTRAAT 98 SCHIEDAM TELEFOON 65022 NICO NACHTEGAAL, het bonthuis van - vertrou wen, 's Gravendijkwal 10 Rotterdam, vraagt Aanmelden van 96 uur. v ROTTERDAMSCn GENOOTSCHAP TOT OPLEIDING VAN LEEK KRACHTEN BU HET NTJVERHF.ri»SONDERWTlS ▼oor N.O.-acten en Cvrsna Algemene Ontwikkeling N.O. op ZATERDAG 18 en 25 AUGUSTUS van 14—17 uur In de M.T.S., G. J. de Jonghweg 6, Rotterdam. Inschrijfformulieren rijn verkrijgbaar b, d. administratie Heemraadaalngel 287. Rotterdam, teléf. 32829 en 32950. VRIJDAG komt Mr. 880 met z'n schommelgang, goe dig gezicht, menselijke hoedanigheden en onwettige jraktijkejUü v-.:- DOROTHY Hoe kan deze aar dige.; menselijke oude baas de fede- S? rale recherche lang om de tuin feiden 7 Te koop gevraagd Naaimachines, alle soorten en merken, defect geen bezwaar. Groen's1 naaimachinehandel, Vierambachtsstraat 114, Tel 36653. Telcoopaangeb. Gloeilampen, 50 kaars 39 et-, 3 voor 1 gulden, 200 kaars 69 ct. Ook voor L'5 volt. Alleen Ge- veke, Nw Binnenweg 355, tel; Solide hontwaren, trapleren, strijktafels, waskuipen, tafels, stoelen, enz; Het oudste adres H, J. Tamminga, Gr. Visserh- straat 14—16, Tel. 37730. Gemakkelijke betaling. Meu belen, bedden, karpetten, mo derne slaapbanken etc. „Hóvi", Witte de Withstraat 17, TeJef, 22309. Gemakkelijke betaling. Meu belen, bedden, dekens, tapijten, balatum; kleding enz. enz. N.V. Mij. „De Pool", Hochus- senstraat 5456, Tel. 28891, Bentincklaan 1012 (BUjdorp). Gem, betaling. Harden, naarc- kacheis. kachó'w Etna. Erres- Permanent, Intemo, Kramps, met compi "i plaatsing ue Gier. Gmrdseringel 5153. Tel. 26975. Jac.:, Catsstraat 4650. Tel. 82065. Ptima verende divans en slaap banken i 25.—. 35.—, f 45.—, 55^— enz. „De Specialist", :urg. Roosstraat 23 (bü Zwart Janstraat). Koopt nu een Imco aansteker. Thans 1.79. De Twee Stoep jes. Zw. Janstraat 90. CJemakkelijke betaling. Radio Philips. Err es. Waldorp vanaf 2.S0 p w FTaarden haard kachels, div, merken v.a. 3,— p.w. stntziugers tliv. merken ira. 3,p/w. Kinderwagens en wandel wagens v.a. t 2,p.w. De Gier. Goudsestngel 51—53, Tel, 26975; Jac. Catsstr. 48—50, Tel. 82005.. Sterk verlaagde prijzen ln onzë gehele mcubelaf deling. Komt U eens kijken? Vrij te bezich tigen. De tramlijnen 4, 11 eri 16 brengen. TT naar ;,De Meubel-, beurs". Grote Visserijstraat 8 10. R'dam;. f Pracht slaapkamers, geheel compleet, waarvan de gewone prijzen 695.—, 575.—, 475.— en 395^—^ zijn. Deze week moeten ze verkocht zijn. voor. 5Ü5.476.—ƒ395-—. 325.Profiteert .hiervan. „De Meubelbeurs", Grate Vis serijstraat 8—10, R'dam. Oemakkc|jji£€ uetalfcng. Onze kosten zijn laag, omdat onze meubelen alle vervaardigd worden In eigen werkplaats. Komt U eens kijken. II - zult verstomd staan over de prima kwaliteit en lage prijzen. H. Muylaert Jr, Vijverhofstraat 147, Tel. 43494. Cohen presenteert Katte-ton- gen een bijzonder lekker koek. je 23 ct. p. 100 gr. Rozijnen cakes 55 ct. p, „rol. L. Cohen's Banketbakkerij, Rusthofstraat 64, Tel. 2SS48—28314. Gratis be zorging door dé gehele stad en randgemeenten. Vleesoorlog. Dik vet spek f 1.15, mager buikspek f.i,12, dikke bladreuzel 1 O.90, De. Rund- vleeschgrossiers. Vlietlaan 46. Vleesoorlog, Eund- en varkens- fiehakt f 0.95, vette varkens- appen i 1D3 allsö per 500 gram De Rundvleesehgrossiers, Vliet laan 46. Vlees oorlog. Dik vet spekrook- spek f 1^5,mergpijpen en varkenspoten bijna voor, niets. De Kundvleeschgrossiers, Vliet laan 46. Vleesoorlog. Kluitje margarine f 0.41dik niervet i 0.92. En zijn te bereiken met lijn 16, 17 én 22 vlak achter. Jan v. d. Hart. z.g.a.n haard en kjnderwagen. d. Munnik, Bussinghstraat, 16 (W). eiken clubs, 4 stoelen met prima pluche bekleding, geheel verend, alles eigen werk. f 239. C. Molendijk,; Boezemsingel 40 Choek Boezemstraat) tel. 25565. Zeg. Willy, je koopt toch. ook je kinderwagen bij Van. Veen, Diergaardesingel 94? Ik kocht daar -ook één van de nieuwste modellen, vanaf f 2 per week en...geheel zonder .vooruit betaling!! Nu voor ieder bereikbaar. Zware geheel draaibare rook tafels met verlichting en chroom garnituur nu slechts t 33.50. 't Meubelhuis, West Kruiskade 5, (tegenover Are- •na):i- -.W.y:v t;: Cr,- In goede staat zfjndé kinder wagen beige, Morin, Moerker kestraat 92 A- Hcllmassage hoogfrecq. app. en mass,app. voor sportsman te huur en te koop. Br. »o. 3 kiosk W/bocht hoek Karei de Stoute- olein. r. Dames, u behoeft geen honger- tuur te ondergaan om slanker te worden. Ons onovertrefbaar Elja* Rubbercorset maakt u dank en voorkomt corpulentie, ^arsettenfabriek „Victoria", Zwartj an straat 98 R'dam, Hoog straat 143, Schiedam., Naaimachines. Ruime sortering van eenvoudige handnaaima- ïhine tot zig-zag machine, ge- ijkwaardig aande. beste, maar tog meer - mogelijkheden en :och voordeliger. Van Breda, Swartjanstraat 47, tel. 86737, Rotterdam, Onr. goederen aangebóden Kralingen. Aegidiusstraat VTij boven- en ben. huis te kóóp huren plm. f 700,'s jaaxa, f 6000 hyp., koopsom f 8500 kJk.: Br. no. 856. adv. bur. Benjamin Bergweg 351. Vaartuigen Te koop motorbootje in prima staat, ijzer; lang 3 m en breed 1.80 m. Tel. 45021. Auto's, Motoren en Rijwielen Te koop aangeb. Adler Cabrio let in pr. st. te zien Garage De Haan. Jan van Avennestraat 42 Jawa en C.Z. motorrijwielen van 125 tot 350 cc. vanaf ƒ.905.' Hoofdagent L'. F. Breeman, Hooldrift 160—162, Tel. 38507. Te huur zonder chauffeur, 4- pers. Fiat. Skoda's. Fordson. bestelw, 1950, 300' kg. IL r Janssens, Snellinckstraat 6 A. Ruilen z-g.a.n. 500 cc z.k. Not- toa 1944 voor legertype H-D. Leger, kleur geen bezwaar. Vlietkade 50, Rotterdam. GïUet 125 c.c. '39, prima in orde, banden nieuw. Lussenberg, Kleiweg 407, Te huur gevraagd Jongeman, 3D. jaar, zoekt on- gem. zolderkamer of kosthuis hij vrouw alleen .'of kL; gezin, (arb. st.). Br. no. 1586 bur,., v. d, blad. Te huur of ln huurkoop gevr. woonark. Br. letter R Bur. Pol- ierlaan 24. Tc huur aangeboden Grote goed gem, zitslaapkamer voor 2 pers., voll, pens;, alle comfort. In goed milieu.; Pro veniersstraat 56 b. Aangeb.zlt-slaapkamer met oens. Gok geschikt voor 2 vrienden. H. v.; d. "Woude, Graaf Florisstraat' 99a. Personeel gevraagd Broodbezorgers, Goede verko pers gèvr. v. halve dagen en wijken v, 36 uur, .Br, no. 1587 bur.', v, d/ blad.' oemajketijke DetaJing. Rywie- ien diverse merken van 13,— af per week. Grote sortering ballon- en sportrijwielen in ai- verse kleuren. De Gier. Goud- «singel 51—53. TeL 26975; Jac, Catsstraat 4B—50. Tel. 82065. Hulpmotoren grote prijsverla ging v. d. .cyclemaster. met ve rende vork' en koppeling nu f 449. Hoofdagent L. F. Bree- man, Hooldrift 160—162, tel. 38507." Berini Hnlpmotoren koopt men ap het 1 uiste adres, dus na tuurlijk bij \L. F. Breeman, Hooldrift 160—162. Tel. 38507. Ambassador 2D0 cc. fantastisch motorrijwiel len prachtig in af werking 1405.Hoofdagent F. Breeman, Hooldrift 160 Tel. 38507 B.S.A.—B.M.W. en DJC.W. mo torrijwielen,. merken met we reldreputatie, dus worden zij verkocht door L.; F. Breeman. Hooldrift 160—162, TeL 38507. Gevr. te Rotterdam in g met 2 kl. kinderen een besch. kindeTjnffrouw-. voor d-e.n v.g. g.v. Brieven nó, €441, adv. Bur, Bril, Cl. de Vrfeselaan 23, R'dam, -• Huishondster gevraagd bij v/e- duwnafir, met 3 kinderen S. 12 en 15 jaar- Goede positie. Br. no. 7264-Adv. Bur. Harte,, Zaag- molendrift 35. Gevr. winkeljuffrouw xn; vak wekend. Levensmiddelenbedrijf Stoute, Zwartjanstraat82, tel. 14729. Gevr, wegens teleurstelling dienstbode v.; d. en n., op de hoogte van babyverzorging. Aanm, zó spoedig mogelijk schr. of tel. no. 705ÜB, mevr. Hirsch- man. Brink 1, Rotterdam-Z. Halfwas slager .gevr. Goed loon. D. H. Bontenbul; Nw, Binnen weg 228, tel. 34950. Personeel aangeb. Costumière vr. nog enkele naaihuizen, niet hoofdzakelijk verstel-werk. Mej. L. Ketting, Ring 192. Pernis. Damesnachlhemd. Hoe behaaglijk-zult U slapen In deze keurige nachtjapon van "zachte fijne lingeriekatoen, royale pasvorm. Alleen in zalmWeur.' In de maten 42 t/m48, voor de uitzonderlijke Ia9e'prijs van Enorm koopje. Nu behoeft U niet op eer kopje te kijken, Voor een spotprijs koopt U thans een kop en schotel van sterk crème aardewerk.- Mool van vorm vnet^ slechts een enkel schoonheidsfoutje. Maar Uw kopje koffie zal daar niet minder om smaken. (per cliënt 3 stuks) Zeemleer. H'.le huiden (geen snoeimaten). Speciaal'geselecteerd, zonder dunne plekken. Voor niet meer dan de, helU van de 'normale j prijs gaan deze prima zemen nu in de verkoop. Hele huiden.; v A 90 halve prijzen f De'verkoop begint Vrijdagmorgen 9 uur. ir It ure.,1/mix htsswi 1 Ih'urs nC f.nurenülor^n Nette werkster, 2 Jaar werken de op modemagazijn, weuet van betrekking te veranderen. (Liefst.bJj partic.) Br. no. 15B8 bur..v. d. blad.' Lessen Bonds Autorijschool Palace. Schiedamsesingel 143, Tel. 27763 en tel'. 38312. Wagens met stuur- cn vloerschakeling. Ged; instructeurs, Gratis theorie. A.B-A.N.Auto- en motorrij' school E. dc-Groot, gedipl. in structeurs. Gratis theorie. Te vens verhuur. Aelbrechtskade 152, Teh 39619—39701. Huwelijk Net alleehst. persoon, flink postuur, z.k.m. met eenv. de gelijke vrouw. 30—46 jaar. 1 kind geen bezw. Br, no, 1589 bur. v. d. blad. Wedn., 45 J.,.: gew! St.. NJI., :igen' worj.j vast werk, wenst Hennlsm. m. nette vrouw, zelfde leeft., lang haar. Br, no. E kiosk D elfshaven. Wohingruil Aangeb. noodwoning bij Schle- •veg, 1 hulsk., 3 slaapk. én keu ken, voor gr, woning, liefst ben! Huur geen bezwaar. Br. no. 6O8S bur, van; ditblad. Wie ruilt ben. huis omgev. 3oerg.vliet, 3 kam., huur f 6.60 3,W. voor modem ben; huis met 4 k. Br. no. 1593 bur;, v. d, Aangeb. 5 kamerwoning, 2e ét. ?aradyslaan. Gevr. 3 kamer woning ben. H'berg of Schiè- Droek. Br. no. 1592 bur. v. tl. bl. yaeantieverbli|ven~| Zomerhuisje ln Ouddorp te huur voor Sept.. f 25 p. w. Akershoek, tel. 65. schilder Ouddorp. Vette bouillon p. |lltér of meer wordt verkocht op. a.s: Zater dag 8.30 ui Afrikaanderplein t/o R.K. Kerk; Zaterdag 8.30 uur Boezemstraat 34 - Telef, 22452 Vacantle' Epe. Gem. zit- en slaapkamers m. gebr. van keu ken, Hofmijer, Brinklaan 30, Epe. Groot modem katnpeerhuls te huur," 8 pers., slaaypl. Butagas, te Hoek van Holland, 'maand Sept. Lage huur," Br. na. 1591 bur. van dit blad. ce xh-dgshrdul shrdlu emfwy Diversen Laat nu Uw meubelenopnieuw stofferen, prima stoffen onder garantie. Vraagt vrijblijvend prijs. Stoffeerderij De Rode Pui, Sint Mariastraat 120, Td.' 39364. Gelieve geen geld of goederen af.„te geven aan mijn vrouw W. H. Dey-steenbergen, Span jaardstraat 28, daar door mfl niets wordt betaald. A. F. Dey, Verhuizingen en mèubelver- voer tegen zeer lage prijzen, Jac. MiddelhoeJc, Math.dljk 173, tel, 34373. en' Statenweg 5 C. Telefoon '49894. u - Kinderledlkanten blank 3,4.99, gelakt""/'22.50, tanmodellen ge lakt 37J50, kindercommedes, blank 3150, gelakt 39^0 met 3 laden; kast en .uitschuif ge lakt 49;ómbouwkasten 17-50 kinderboxen, 'stoeltjes, tafels - 7.50,slaapkamer'stoel 7J0, tafel j U.90;- volop massief eiken kasten 3-deurs, ook"blank of old finish 169: bijpassende ledikanten: 79,50. Alles eigen fabrikaat;30% goedkoper." Gebr. Bos, Sam. Muilèrstraail a. b. c, Telefoon 36311. Drie jonge katjes zoeken" goéd tehuis, Mooi en gezond door Felix'Kattenbrood. Pr. Fréd. Hendrlkl. 18. Drie: jonge katjes zoeken goed tehufs. Zijn dol op Felix' Kat tenbrood, Oudaenstraat 27. Angelus 12.Q3 Gram. muz. (12^0—12.33 Land- en tuinbouwmededelingen.) 13.00 Nws en Katholiek nws 13.Z0 Actualitei ten 13.25 Amusementsmuziek L3.45 Voor de vrouw i4.00. Cram. muz. 14^0'Pro menade-orkest én solist 15.00 Tenor on orgel 15.20 Gram. muz.16.00 Voor de zieken 17.00 Voor de jeugd 17.15 Kin derkoor 17.45 Muzikale- causerie 18.18 Katholiek signaal en Indonesisch com mentaar 18.26 Gram. muz. is^o Actua-. liteiten 19.00 Nws 19.15 Regeringsuitzen- fkig: '„Verklaring en .Toelichting"19.35 Lichte muziek 19.52 Katholiek signaal en Buitenlands overzicht 20.00 Nws 20.05 Brabants halfuur 20-40- Derde en vierde bedrijf van „Othello". opera (circa 21,15; „Studeren aan: een universiteit Studerenin Nijmegen", causerie)22.35 .^.Is !die van ons", - klankbeeld 5 22.45 Avondgebed en Liturgische kalender 23.00 Nws 23.15 Amusementsmuziek 33,3224.00 Lichte muziek. VRIJDAG 17 AUGUSTUS HILVERSUM I 402 m. VARA; 7.00 Nws 7.18 Gram. muz. 8.00 Nws cn "weerberichten 8.18 Gram. muz. 8.50 Voor dé huisvrouw 9.00 Gram. muz. VPRO; 10.00 „Thuis", causerie 10.05 Morgenwijding VARA; 10.20 Gram. mUz. 10.30 .Voor de vrouw 10.45 Pianorecital 31.05 Voordracht 11^5 Orgelspel AVRO: 12.00 Musette orkest 12.30 Land- en tuinho-jwmedelingen 12.73 Gram. muz. 12145 Sportberichten 13.00 Nws 13.15 Mededelingen of gram. muz. 13.20 Me- tiopole orkest 14.00 Kookpraatje 14^0 .Omroeporkest 15.00 „Voor tijd en eeu wigheid".' hoorspel 15.20 Orkesteoncert VARA: 1&.D0 Gram. muz. 15.30 Voor de jeugd 17.00 Kamerkoor 17.20 Pianoreci tal 17.50 „Mijnenvegen", causerie 18.00 iiws 18.15 Felicitaties 18.45 ,J3enk am de bocht" 19.00 PIariospel l9.10 Emigratie- uitzending VPRO; „Het geweten", cau serie 19.50 Bèrlchten 20.00 Nws 20.05 Boekbespreking ?Ö.15 Gram. muz. 20,30 „Benelux",, causerie 20.40 „De Gods dienstige ontwikkeling in de Jeugdja ren", causerie VARA; 21.00 Verzoekpro gramma 21.45 Buitenlands overzicht 22-00 Lichte muziek 22.25 Gesprokcm portret VPRO: z2.40 „Vandaag", cause rie 22.45 Avondwijding VARA 23.00 Nws 23.15—24.00 Radio Consultatie Schaak partij. HILVERSUM n 298 m. KRO: 7.00 nws 7.15 Ochtendgymnas tiek 7.30 Instrumentaal septet ,7.45 Mor gengebed èn Liturgische kalender 8-00 Nws en weerberichten 8.15 Amuse mentsmuziek 9.00 Voor de hulsvrouw 9.35 Gram. muz. 11.00 Voor de zieken 11.40 Radio Fhilhaxmonisch orkest 12.00 Engeland BBC Light Programme 1500 en 247 m, v 12.00 Gevar.-muziek 12.30 Sport 13J5 Voor de jeugd 13.45 Voor: de kleuters 14.00 Klassieke muziek 15.00. Sport 15J0 Pianospel 15.45 Orkestconcert 16.15 .„Mrs. Dale's "Dagboek" 16.30 Verzoek programma 17.00.. Arbeidersorkesten 17.30 Sport 18135 Gram. muz. 18.45 :Hoor-: spel 19.00 Nws en radiojournaal- 19^5 Sport 19-30 Fanfare-muzlek 20.15 Hoor spel. 20.45 Ge var. programma 21 J.5 Amu sementsmuziek 22.00 Nws 22.15 Sport 22^0. Lichte; muziek 23.00 Voordracht I.15 Gevar- muziek 23.56—24.00 NWS. BRUSSEL 324 m. II.45 Gram. muz. 12.30 Weerberichten 12,32 Gram. muz. 13.00 Nws 13.15 Gram. muz. V 14.0o Pianorecital 14.30 Gram. muz 14.45 Idem 15.30 Vlaamse tnuzlek 16.00 en 16.15 Gram. muz. 17.00 Nws 17.10 Amusementsmuziek 18.00 Gram. muz. 16.10 Voordracht 18.20 Gram. muz. 18.30 Voor de soldaten 19.00 Nws. 19.30 Gram! muz 1Ö.5D Voordracht 20.00 .JJe Schelde", oratorium 22.00Nws 22.15 Jazzmuziek 22.45 .Gram. muz. 23.00 Nws 23.05—24.C0 Gram. muz. PRIJSVERLOOP Van de Coöp: Tuibouwveiling der Zuld-Hollandschc Eilanden G.A. te Rot terdam. Fruit: Meloenen 0.45—0.95 p. St.. Per ziken 0.140.25 p. st.; Pruimen 0^1— 0^2 p. kg.: Druiven 1.26—150 p. kg. Appelen; Yellow Transparant 0.41 p. kg. Peren; Oomskinderen 023—054 p. kg; Precose de Trevoux 0J40.59 p. kg. Aardappelen: Grote 0.07-^1.10 p. kg. Groenten: Andijvie 0.06—0.09 p. kg; Bloemkool' 0.120.39 p. st.; Snijbonen 0.25—0.41 p. kg; Stamprincessen 0^0 0.43 p. kg; Kroten 0.12—0.20 p. kg; Pr«I 0.18—024 p. kg; SeideNJ 330—5.60 p. 100 bos;. Sla 3.90—5.60 p. 100 St.; Toma ten 0.36—0.74 p. kg; Uien 0.10—0.15 p. kg. LOBITH gepasseerd op 15 Aug. 1951 voor 13 uur met bestemming naar- Duitsland: Roger, de Roo; Elisabeth, Ten ben; Mevo, Mooy; JEliar.e, Verschu ren; EmJIe 2, de Leeuw; Geertruida. Rook; Frisia, Schaafsma; Disponibel. Dulzendstra; Malta, Krijgsman; Paula. Buycks; Wlm, Boer; Boucjier. Hoogen- dooro;-Baden 53, Emplus; Junon, Vas- tenburg; Wlnchermann 48, Nelltnghoff; Hoorn 2. Touwen; Eendracht, Touwen; Teuna 2, Boksteijn; Prudent,Versluys; Orpheus, Reinarz; Jo Al, Tange; Erna, Beeckraan; Loulza, Gergóskl; Johanna, Trouwbcrst; Elma. v. d. Tuukj Elsjo. Kanon; .Randwijk, Strjjp;' Rhenus 46, Eimerich; Johanna, Rutjep; Allemanla, de Jong; Wllmar, Pols; Emile, Ver- straeten; Viga;-Viscot; Succes, da Vries; Johan, v: Asperen; Pfalz, Koppenaal; Vertrouwen, v. Dflk; Raab Karcher 8, SteinnertRaab Karcher 35, Wagen hof er; Raab Karcher 75;-Nipken: Raab Karcher 2/ Spitzbürg;;. Stad •/.Meenen, Carpentier; Willêm Anton, - Wegb; Dei mos. Faro; /'Noumea,Janseri; - Fiat VoL II. Meijer; Bavaria, Versluis; Rhcln, Potters; Berty, Radenraakers; Marie, Radenmakers; - Bazel; Grebbeland, v.. Strten; Grau- bunden. Kleffer; Pommard, Blanken? Wallis, v. Pófliet; Arag 15. Blum; Ra- biusa, Gebhard; Scheldeland, v. Strien; Rhoneland, .Godefray; Maria, Kauffelo; Esso Schweiz 3, Kranendonk; Scbauen- burg. Rensen; Esso Schweiz I, Sipp- schwager.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4