Geen grote verrassingen op de derde dag OM DE NATIONALE TENNISTITÉLS Mëvr. Schmier en Wilton sterker dan dubbel Ten Bosch- Windt Wiedouw kampioen op de baan f „Een ster wordt S geboren" 1 door Twee Italiaanse coureurs gedood VERLOTING LEERLING-TYPISTE en STENO-TYPISTE Donderdag 16rAügustus 1951 Advertentie I.\M.)\ Van Steenbergen .wint Ronde van 't Westen HENNES. De negende en laatste étappe van de ronde van het Wésten, Saint Bricuc-Hennes (2273cm) is. gewonr jnen door de/Fransman Julien Berttao in 6.17.35, vóór Sforacchl (Itj), Chupln. (Fr.), Marree (Fr.) ea- Allioux. (Fr.). Het. eindklassement luidt: ':"1' Hik. van.. Steenbergen .'(B) 5355J0: 2 Audaire (Fr!) 53.56.12.' 3* Van Kerkho ven (B). 53-5S!l6; 4 Mahe (Fr.) 53.36.19; 3 Mallejac (Fr.) z.t.; 6 Pontet (Fr.) z.t.; 7 Rolland (Fr.) 33.58.13; 8 v. Motneau (Fr.) 54.0220: 9 Varnajo (Fr.) 54.02.20; 10 Desbats (Fr;) 54.02.28. Het baankampioenscbap van Rot terdam voor nieuwelingen was de hoofdschotel in het rijk gevarieerde programma^ op de voorlaatste avond van de wielerwedstrijden op de Kromme Zandweg&n - ^•De^7-j ar fgedRdgl'I Wiedouw, die het type van een baanrenner is, niet zu hard raaar heel', rap en met'een goed wedstrijdinziebt, klopte het.he le peleton in. de eindspurt. Kooiman, Van Kooten en Visser, die het al leen witden proberen, moesten het nutteloze van hun pogingen onder vinden. Evenmin kreeg Spierenburg, die. in vorige. we'dgtryden zijn ta lenten als tempo-rijder had getoond door met é'en ronde voorsprong te winnen,- eêax. kans%dit kunststukje te herhalen. Veertien ronden voor het einde..^aakte een groepje van vijf renners, -Spierenburg, Mooie- naar, Wiedouw. Koppen; an cn Gie- sen aan deciding 'met pLm, 100 m. voorsprongr-maar toen na een felle jacht zich daar ook Visser en Van Kooten bijvoegden.-was de groep te groot geworden en, kwam de rest van hef. peloton weer '.bij.';Het werd nu een eindspurt, door Spierenburg, die ,bijde -bel demarreerde, aange trokken: Het was yoor deze niet- 'sprinter de'enige kans. maar,de rest volgde goed en -toen Koppenjan. bij het ingaan „yan de laatste bocht fel langs hem heenging, leek de strijd beslist. Wiedouw was echter de Ta-: chende derde en met éen mooie- laatste 60 meter passeerde hij. Kop penjan., onweerstaanbaar-. De uitslag "'.was: '1';" R. Wiedouw, 30'. Ion. 48.06 min.; 2.J. Koppen jan; 3. C. v. Kooten; 4. T. Visser; 5. A. Moolenaar. -• In het bijprogramma won Vos eer, «printwedstrijd over twee ritten van Van Driest. De achtervolging tus sen deze beide renners was voor Van'Driest, die 150 m. op Vos in liep. Een klassementwedstrijd - voor juniores over 4 km. werd door P. van Wijk met 0 punten gewonnen yoor A. Lokker 5 p.. 3. L. Hooi- meier 5 p.. 4. D. ven Wijland 4 p., 5. C. de Winter 4 p.' De Fastnet-zeilrace PT YMÖUTH; Dev eerste deel nemende zeiljachten aan de Fast- netrace hebben de Fastnet-rots aan de zuidkust van Ierland gerond. De eerste, die ;de rots passeerde, was de „Bloodhound" van de Engels man Wyatt, op .30 sec. gevolgd door de „circe" van.'- Hardenberg (Zweden). De finish van 'de race is i de rede .van, Plymouth. De posi ties die de deelnemers thans inne men zijn nog van weinig beteke nis voor de uitslag aangezien de handicap-formule wordt toegepast. Luc van Dam tegen Belg Dé Keersgieter ROTTERDAM Zaterdagavond, 1 September znILue van Dam, in 't Maurits-stadion te Geleen een wed strijd 'over tien ronden boksen te gen de Belgische kampioen- De Keersgieter. Nieuwe zege van Joe Louis BALTIMORE. Joe Louis heeft hier in het Memorial stadion een ruime puntenzege op Jimmy Bin- vins behaald. Zeven van de tien ronden eindigden volgens de scheidsrechter in het voordeel van Louis en slechts drie waren er voor Bivins. De wedstrijd werd door 22.000 mensen bijgewoond. Het was de achtste achtereenvol gende overwinning van Louis sinds hij.'Vin September het wereldkam pioenschap zwaargewicht moest, af staan V aan Ezzard Charles. In de laatste v ronde, .werd verwoed ge vochten. 'Louis Wist verscheidene keren: door de verdediging .van Bi vins heen te breken.-Hij .verloor: echter- deze ronde wegens een te lage treffer. De netto recette was 57.782 dollar, waarvan Louis 42.5 en Bivins 17.5 pCt kreeg. Voor alle rjjwielonderdelen in JX.O.y carriermotoren naar P. W. A. Soomcrs, Van Beverenstraat 2. -Heden overleed, tot onze .diepe droefheid, geheel onverwachts, onze lieve onvergetelijke Man. Va der. Behuwd- en Groot vader. Broeder, Behuwd-' Broeder en Oom. de Heer HENDRIK FREDERJK COENRAAD SEGER, Echtgenoot van Mevrouw Wilhclmina Steenbergen, inde ouderdom van 64 jaar. W. Seger-Steenbergen J. Zonneveld-Segev M. Zonneveld H. Segér J. C. Seger-Kacs en Kleinkinderen. Schiedam. 14 Aug. 1951. Boerhaavelaan 4c Dc teraardebestelling zaj plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam,- Vrijdag 17 Augustus a.s. Vertrek van het sterfhuis 's r.am. 1.30 uur. 'Advertentie (l. M.): Nette jongen gevr. voor lich te fabriekswerkzaamh. Tram- kosten worden vergoed. N.V. „Arba", Rozenburgsestr. 14, Schiedam. Degelijk kosthuis aangeb, in net gezin, huiselijk verkeer. Brieven onder No. s 992 bureau van-dit blad. Aangeb. huiskamerameuble- ment 4 stoelen. 2 armfau- tcuils, tafel (uitschuif) en dressoir, prima stoffering j 275.—. Na* 6 uur Rotterd. dijk 272 B; .Meubelbeurs-Nieuws. We derom ontvangen het be- kende Jabo-Tapijt. een itzer- steTk siS3iproöuct, dat als vloerbedekking voor de moderne woning ongeëve naard is. Prijs 8.40 per Meter. Wij zorgen voor vakkundige belegging. ,.De Meubelbeurs". Lange' Har ven 95, Filiaal Groenelaan 109. Den HaagSchiedam. Aan geboden: ruim mod. bened.i huls, goede st.. dicht bij zee. 4 k., k., badk., voor- en achtertuin, 40.p.m. Gevraagd: groter vrij ben. huis of heel huis tot 65.— p.m. 'te Schiedam. Br. no. S 993 bur. van dit blad. Pnjs is gevallen op nummer T, k00p 2 „inderlediknnt- 4] wm jes, 15.— p. stuk. Eoerh. II g laan 9 c, na 8 uur. Calvc kippenvoer, pracht Afhalen bmnen 30 dagen, kwaliteit 0.40 per kilo.. HET BESTUUR. Walvischmolen, Wes*-vest29* Jongeman zoekt gein. kamer', Ü06rX6VS1GPS met of zonder pension, goede stand, liefst cad en tel. aanw. Tarief; Br. no. S 994 bur. v. d. bi. 1-15 woorden065 Drie Jonge 'katjes zoeken Elke 5 woorden meer j 0.20 goed tehuis. Zijn verzot op - Felix Kattenbrood. Oostsin- Een fiets is een onontbeer- gel 89 tijk iets!! I.D.W., Bultenha- - venweg 178, t.o. Politiepost, Permanent-Wave, complect, levert U reeds een splinter- 5.75. Ook speciaalalle nieuwe fiets vanaf 3.50 p. kleuren haarverven. 'Kap-' week. Dus op zeer gemak- salon-„Alida". Grote Visse-- kelijke betalingsvoorwaar- rijstraat 8E(hoge stoep), den. .Komt U eens praten? Tel. 33762, Rotterdam. 3 I Ludwig Bemelmans BELFAST. Tijdens de training voor de grote prijs van Ulster, die Donderdag op het Clady-clrcoit van Belfast, begint, Is een zeer ernBtig ongeluk gebeurd, dat de Italiaanse motorrenners Guldo Leoni en San- tes Geminiani het leven heeft ge-: kost. Enrico Lorcnzetti, die ookby het ongeluk betrokken was, moest naar een ziekenhuis worden overge bracht. "'.Het ongeluk is als volgt gebeurd: Lorenzetti en Geminiani reden on-' üeveer gelijk op bij de training. Voor hen uit reed Leoni, die plot seling draaide en zijn machine de andere richting uit wilde laten gaan. Lorenzetti en Geminiani konden ccn aanrijding niet meer vermijden met -bet"- bovenvermelde noodlottige ge- vo*6' Bunt en Van Steenis gleiden in voörtournooi AIvISTErDAM. Woensdagavond werden de voorwodstrijdén om bet schaakkampioenschap-van: Nederland in Amsterdam voortgezet mét de partijen voorde derde ronde.-De uitslagen zfjn: it3arendrcgt-Van Qosterwijk Bruin 1-0: Van'iSteeniE.Bunt Vs—V*- Seewald-Op 't. Einde' Karper-Van Donk af- gebr.r OrbaanVinken afgebr.; Bouw- meester-Stumpers afgebr. De'étarid is thans: 1/2.Bunt en Van: Steenls"2i'a pnt; 3,4 Vinken on orbaan l .pnt en t afgebr. partij; 5 Barer.dregt Jpnt en 1. afgebr. partij; 6,7 Op 't Eln.- e.cn Van; ooïterwijk Bruin 1 pot; 8/ 9A0 Stumpers, Van. Donk'en Karper M» pnt en 1 afgebr. partij; II Seewaldli pnt:, 12 Bouwmeester 0 pnt „en 2 af gebr. partyen. Industriële .onderneming te Vlaardingen zoekt, voor.- spoedige Indiensttreding Het bezit van .het' diploma MULO-is vereist; .Sollici^ •taties met verm. v. leeft.., opli en refer.'"onder-letters- RST aan. Nijgh van Ditmar,'Adv.>:'bur.;,--:Rtdamj^,:-«s^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5