«et bier is «ec^ w \ELANGRUK! Bier: eerlijk en heeri jk ADMINISTRATIEVE FUNCTIES INSTITUUT„CUMIDA" Adverteren doet verkopen 10 INSTITUUT ,CUMIDA" HERLAERSTR. 10a Caltex Petroleum Maatschappij werkmeester electr. afdeling A. DE HOOP N.V. a. Tekenaar b. Begrotïnes-Calcuiator d. Steno-Typiste Academie voor Lichamelijke Opvoeding Steno-Typiste INSTITUUT „CUMl DA" MIDDENSTANDS DIPLOMA INSTITUUT „CUMIDA" BOEKHOUDEN INSTITUUT „CUMIDA" FRANS, ENGELS, DUITS EMIGRANTENOPLEIDING HERLAERSTRAAT 10 a MQLENm'S ÏÏEDESISÏÏPSIAUT0MQS1ELFABH1EHEN flinke TECHNICI en ELECTROMONTEURS u*/r. BANKINSTELLING KEUKENMEISJE JONGEMAN ALGEMENE COUPONBOEKJES Zaterdag 18 Augustus 1951 kom, U hoeft heus geer» „vakman" te zijn om zelf te proeven, dat VS-pepermunt veel beter is Probeer ze maar eens» Zuiutr als goud ^A« SLOOTEN L EE UW A ft O E N De inschrijving voor onder staande cursussen van IS UITSLUITEND aan ons BUREAU Z jztraat Noords ngel t/o Gerechtsgebouw (Nederland) N V Raff] nadenj Rotterdam (Pemis) zoekt een met ten minste 10 Jaar ervaring in onderhoud van hoog en laagspanningsinstallaties (mo toren, transformatoren en schakel materiaal) Opleiding tenminste Amb school en althans 2 |aar ervaring in toezichthoudende functie Leeftijd 30-40 Jaar Kermis van het Engels gewenst Bekendheid met materiaal van Amerikaans fabrikaat strekt tot aanbeveling Uitsluitend schnfteL sollicitaties te richten tot de afd. „Personeel Postbus 200 Rotterdam. ELECTROTECHNISCBE FABRIEK Wllllngestraat Z, Botterdam Zuid vraagt voor spoedige indiensttreding voor baar installstte-afdeltng. in staat, "hieraan leiding te gewen grondig bekend met land en scheepstost all a ties t voor .bet maken van techn calculatie* van electriscbe land en scbeepsin«tan#ttw 3. bekend met of met belangstelling voor het om werpen en begroten van electiische apparaten- Ce Tarief-Calculator Ifxe^e^otoron wïkfceïwerk electr apparaten. S. construct! eb ank-werk en mechanische bewer voor de moderne talen die na «werkperiode to staat is de leiding van de typekamer op «ch te nemen Engel» en Duits vereist, Frans strext tot aanbeveling. Uitvoerige sollicitaties, uitsluitend schriftelijk te richten aan de Personeelsafdeling. VOORAANSTAANDE GROSSIER in DAMESSTOFFEN en MODE ARTIKELEN in het Westen des lands zoekt actieve VERTEGENWOORDIGERS voor de provincies N Holland, Groningen, Fnes land, Drente en Utrecht In het rayon wonend en in het bezit van ryhewys Het heeft alleen doel te solliciteren indien men ingevoerd is en bekend met de branche Discretie verzekerd. Br onder nr 7838 aan NV RecL bur GELDER Beursstraat 15 Amsterdam J Ntc Maesstraat IQQ Amsterdam Z Tel 23114 Twee jange dagopleiding voor het Staats diploma Heilgymnastiek en Massage Vraagt prospectus aan het Secretariaat s uw injur nu» Bh TECHNISCHE IMPORT MAATSCHAPPIJ te ROTTERDAM (WIs plaats voor n geroutineerde bekend met NederL Engels en Duits Uitvoerige eigenhandig geschreven brieven onder venneldmg van leeftijd referenties enz onder no 6095 aan het bureau van dit blad m KORTE EN DEGELUKE OPLEIDING VOOR *T EERSTVOLGEND MIDDENSTANDSEXAMEN Lessen uitsluitend door bevoegde en ervaren leraren des avonds van 7 10 uur 1 x per week, aanvang September De lessen worden gegeven m de volgende scholen HBS. HohtodestTMt, Rotitrc n-W, HBS Afrikaandcrplein Rotterdam Z HBS. Witte de Wllhstr Rotterdam C. HBS Bergsinget Rotterdam N Schooi IJsclubstraat Rotterdam O PRACÏIJKDIPIOMA Opia d*ng voorhal associatie examen Lessen des avond* van 7 tot 10 uur 1 x per week. Aanvang September De lesse n worden g ege ven In boven gen. scholen IN ALLE DELEN VAN DE STAD VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN Opleid ng voor de practjkexamens SPREEK VAARDIG- HEID (Conversatied ploma) en HANDELSCORRES PONDENTIE. Aanvang September 1 per week. De lassen worden gegeven In bovengenoemde scholen IN ALLE DELEN VAN DE STAD Inlichtingen en inschnmng voor alle boven staande cursussen uitsluitend mondeling van a s Maandag t/m Vrijdag des avonds van 710 uur aan hei admmtstratie-adres DIR. DRS. J. J. VAN VLIET A. Bier brengt"de volle weelde der natuur toei en schuimend m Uw gl Breng het naar Uw lippen, snuif de geur op en verkwik U, teug na teug De grote onbekende ruilt nog twee weken zes beste bierglazen) voor due goede ancwoorden Ik weet nauwelijks, hoe het er uit ziet*. zei de man, toen men hem vroeg, of hij van bier hield „Ja, begrijpt U mij goedr j; zei hij toen, „ik dnnk het van poot'' genot altijd met m n ogen dicht Biel is"~l5 2 lekkerder Voor snel, zeer zuinig, comfortabel, betrouwbaar vervoer Alle typen geheel cam pleet. - Bestelwagens in franifverl MORRIS MINOR (1 16) t 49«5 f jbricijae-iideliria van J--J M»'ena,r's Autvmekielbedriii N.V Amerslaert MORRIS Op »°,n< (;t(| OXfORD SESTELWAC.EN ih k'ri'r 0 - V 399 K G ntéér f 7265 f 41*» ttr*rr - Uit voorraad I of op korta I leverbaar I Agenten doCf I hei hela t$nd Dealer voor Eotierdam en Omstreken Automobielbedrijf CENTRUM warmoezierstraat 17—45 Rotterdam Telefoon 26571 en 21,643 Wy zoeken voor onze HQOGFREQUENTAFDE- LING en de afdeling APPARATENBOUW Jonge flinke ongehuwde vakheden die op een langer verblyf m Zwitserland reflecteren kunnen met opgave van opleiding en tegenwoordige werk kring evenals mogelijke datum van mdiensttre ding en foto solliciteren bu ELCALOR A G-, Aar au (Zwitserland) 1712 Docter Simsler werd helemaal opgewonden loen h j hef wrak van hel schip ontdekt had en h stond te dansen van ongeduld om op onderzoek uit te gaan Ik nam de kans waar en glipte achter hem aan door de gangen van de du kboot mee naar de toren Toen de deksel opengedraaid werd werden we allebei kletsnat maar daar was ik zo langzamer hand wel aan gewend dat was zo de gewoonte op de bodem van de zee Smister keek n et om en daar om kon ik hem gemakkelijk volgen ik steeg met hem omhoog en kwam ook aan dek van het wrak dat erg scheef lag Half zwemmend en half lopend kwamen we vooruit ik hield me aan de reling vast waar het zeewier dik op zat Je kon merken dat Smister dit kunstje meer uitgehaald had hij aarzelde geen ogen blik met het kiezen van z jn weg hij duwde een deur open en daalde een trapje af naar het ruim Lang zocht h maar eindelijk zag ik hem rukker ge bewe gingen maken van vreugde en naar een kist zwem men die m een hoek stond Het was ongetwijfeld een schatkist en ik keek met evenveel spanning toe toen Sinister het deksel op! chtfe Een ogenblik stond d- sl mmerd over de k st gebogen toen kwam hij overeind en hief in wanhoop zjn armen op Weer mets hoorde ik hem roepen Die oude rakker von een Nèptunus is me wem voor geweest! Al mijn moeite is voor n ets op d e manier ik zal die d kkerd zelf moeten pakkenl Sinister stond te dansen van woede en ik grinn kte zacht weggedoken achter een kist Ik gunde die sluwe vos wel een tegenvallertje! roept sollicitanten op om opgeleid te worden voor bij haar kantoren in INDONESIË duur der opleiding in Amsterdam 1 a 2 jaar Vereisten diploma MULO 4 jaar diploma Boekhouden militaire dienstplicht vervuld maximum leeftyd 25 jaar Brieven onder No ZJ 2201 aan Adv Bur de Bussy Rokin 60 Amsterdam C BELASTiNGCONS ULENT Inlichtingen omtrent erk nde opleiding erkende examens en lidmaatschap by het Secr Nederl College v Belasting consulenten Belgischeplein 6 te s Gravenhage (post Schevemngen) Tel 551763 ERVAREN getr pér 1 Sept of later Meerdere hulp aanw Mevr Jhr P E Feith s Graven weg 168 Rdam Tel 21787 Gevraagd voor directe m diensttredmg door middel groot handelskantoor voor administratieve werk zaamheden met emge boek houdkundige kennis Br no 7000 bur v d blad Ifi DE ROTTERDAMSCHE SCHÖUWIURG sjpf seizoen 1951/1952 Geldig voor voorstellingen van Rotterdams Toneel Amsterdams Toneelgezelschap De Haagsche Comedlo Nederlandse Comedie Toneelgroep Comedla Het Vrije Toneel (Ruya) EEN ALGEMEEN COUPONBOEKJE bevat 6 coupons biedt eén belangrijke reductie en/of geeft recht van voorbespreking te niet persoonlijk ge prijzen van de couponboekjes zijn Ork Fauteuil/Stalles f 20— Balcon H Parket/Balcon I 15— Parterre U Parterre I 12 50 Balcon IB 110— 7JS0 a 3. Uitvoerig prospectus op aanvraag verkrijgbaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10