'Britse voorstellen niet te aanvaarden voor Pérzië Vergeefse wake bij rokende schuren HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amerikaans Huis beknot voor a Rusland wil debatteren 7 in San Francisco Nieuw-Guinea is een vólkomen leeg land s» RADIO TEHERAN VERWITTIGT LONDEN: Stokes niet bereid tol verdere concessies Weer piekuren a,s. winter Op wacht met zeis en gaffel yoor militaire hulp 265 mil li oen, voor j Economische hulp 690 millioen minder Russische delegatie met 33 man naar vredesconferentie voor Japan Illi UURV IN DE OO YPOLDER Ondraaglijke spanning maar brandstichter kwam niet Oplossing in Kaesong nabij Londen: Britse eenheden in iNederlaud Dringend beroep op Nederlandse bevolking Straalvliegtuigen der Sowjets boven West-Berlijii WAT VOOR "WEER? Meer wind en meer bewolking DOKTOREN GLIMLA CHTËN, MAAR SCHIPPERS NIET Jle Jaargang, no. 193 jiéd. on Adm. Lanae Haven 141. Schiedam yeL 69300 Ahonn.prlls: per week f 0,40 per'kwartaal 5.1S, locse nummers f 0,09 Opgericht door de Stlcbtlna ..Het Parool" Zaterdag 18 Augustus 195Ï ■■'Uitgave'. N.V. De Nieuwe Pers Postairo 398644 Bankier# Amsierdamsche Baak te Rotterdam Directeur# B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F, Schaper LONDEN. In een voor Engeland bestemde uitzending van radio-Teheran is Vrijdagavond verklaard, dat de Britse voor stellen tot regeling van de oliekwestic niet aanvaardbaar zijn, omdat zelfs bij 'een oppervlakkige studie blijkt, dat "de Britse kapitalisten niet het verlangen van Iran om zichzelf te bevrij den van het imperialistische juk aanvaarden. „De voorstellen zouden de praktijken, die zy reeds een balvc eeuw in het land bedrijven, in stand houden," aldus radio-Teheran. Uit de voor stellén kan geconcludeerd worden, dat het Britse personeel niet onder perzen wil werken. „De Britten.willen hun meesterschap voortzetten cn de Perzen als Afrikaanse inboorlingen behan delen". Voorstellenzijn strijdig" met tjie fórmüTeringF'van.": de wet op de •"'oliênationalisatie. 'Minister Stokes verwacht/; da t het- Iraansé volk het «monopolie voor de verkoop zalge- i.cven aan -de voormalige Anglo-. -%raanséOHémaatschappij, .-die - een s malve" eèuw lang? van het Iraanse :K'olk ipolitieke (en economische sla-, ?ven heeft gemaakt;';, aldus de radio. In een Vrijdag eerder op de dag dn Teheran' uitgegeven communi qué hééft'Stokes gezegd, dat Enge land, Höógsténs bèreid is: tot geringe wijzigingen van zyn voorstellen, ifJf'ET -Nederlands .'contingent in Korea heéft/Zlch temidden: der jan der e VN- troep èn. b y zon d e r o n der - - «ck'eidenF^ttji^o.ör. heeft: de heuèl- •Jiebber - vO$/'Iietd.8steAmerlkdan&è teger, genejatl/Janieé uaii Fleétjhëi toogste érèteke'ntidat' dan één s zen- ([heid' kanNwo'Men „verleend*, overste lW. D. Hti Eekhout opgespeldJ leder terugkerend/Kor,ea-strijder. (die -lön- Wcr kolohel'.Den Ouden en overste Eekhout practischelrontdienst heeft jgedaan magivan'Niu'af het aan de 'D.U.C. f Distinguished Unit Citation) ■.verbonden lintje dragen. Rechts: ge- uteraal Van Fleet, links overste Eekhout. waarop hij "nog dè,."Volgende ^toe lichting gaf: v 1) De Blitse voorstellen'1, komen over een met*d e Hér zisch e natióna- lisatiewet van 20 ;Maart(endedoor Harrirnan geformuleerde basis;, voor de onderhandelingen.- 2) De voorstellen zijn debeste, die Perztë kan verwachten, aange zien zij bet- gelijk' opdelen van de winst beogen,.-,eèn-' principe! dat- ieder olieproducerend, land met:sge noegen zal aanvaarden ih ruil voor de door een. contract niet lange looptijd gehoden~ zekerheid. 3). Voor het geval Perzië de voorstellen van de hand wijst, moet de voorgestelde Britse inkooporga nisatie elders haar olie betrekken. „Dit alles is geen politiek, maar eenvoudige rekenkunde," aldus be sluit het communiqué. In de Perzische hoofdstad kwam het gisteren weer tot ongeregeld-: heden. Toen 200 leden van de ,:Fe«3ayan islam" Vrijdag bij de moskee van de Sjah, waar de vorige premier Kazmara door een Md van die e- weging is doodgeschoten, een beto ging wilden houden, zijn ze har.dge. meen gewordenmet de politie., Negen, personen zijn gewond en twaalf werden gearresteerd. - (Van ceav.'omer redacteuren) DEN HAAG. Voor het Weeten, Midden en Zuiden 'des -la-ds zul- len de komende whiter weer. piek uren- moeten worden (ingesteld, in de periode van "12 .(November a.s. tot 2 Februari,; 1?52( (De beperking vanhet|; fèléctr icitéi tsyerb r nik:-.zal. aldaar op dezelfde ty'dstippen van de dag en dagen van de week wor den toegepast;-a Is vorig jaar. Dus elke werkdag, van. *s mor géns half - achttot negen uur, en behalve - Zaterdag ook. 's middags van half vijftot zes uur. In de provincies in Noorden en Oosten, dus Friesland, Groningen, Drenthe en Oyerijsel, zullen 'géén piekuren nodig zijh aangezien, du centrales" aldaar' voldoendecapaci teit kunnen opbrengen. De radiozenders zullen .tijdens dc piekuren wperizwiygen. - De re-, gionale .zenders zullen, van. - de uit zondering voor' de provincies in het Noorden cn Oosten niet profi teren omdat zij.slechts buiten deze uren actief zijn. Ook met betrek king tot de lichtreclames cn bui tenverlichting zullen piekuren be perkingen gaan opleggen. ®3 ZodTa de zon. achter de kim uerdiuynt begint voor de boeren in de Ooypolder een nacht wake, die zij nu ai voor de zesde maat. in sue-. cessie betrekken. Met de zeis over de schou der of met hooivorken: in, dè fiand turen: zij over de véldèrC "Want ergens loert een ónbe- kende en 'geheimzinni ge. maar N gewiekste brandstichter óp. C huh haveen goed èh zij trachten hun bezittin gen- zo .goed. /viggèlyk té' - beveiligen. i Wcnt zij; willen voorkomen,;' .«Jat nog meer boerderijen aan het, vuur zen. offer; vallen en. nóg- /meer hooibergen hel-Zót': ón dergaan van. de hooi mijt, van. boer Keukens, die een - hele' dag lang brandde't (foto beneden). WASHINGTON. Als een onaangename'verrassing voor de Amertf rkaaiuse regering (en de Europeanen! Red.) hééft liet Huis van; Af gevaar-. digden 4Vrydagavond de voorgestelde economische. hulp aanj Europa: met .350 miilioen i iipllir^besnoeid. Het - Huis" 4b'esjootde wet,; waarbij .wordt voorgesteld 7A48.750.000 'dollars ..dit.-té trekken- Vodri-mliHalreen ccanomi-. ■Bchè^ëteun aan het,buitetiland. .te);ug te sturen naar.3e commissia van~ buitenlandse zaken van het Huls, met de opdracht dé economische fondsen voor Europa mét 3f millioen te verlagcn.^De motie werd ingediend door de republikein Keecju en aangenomen met 18C tegen 177 stemmen. Nadien, werd hot wetsontwerp, dat 'X een. totaal bedrag van 7.438.750.000 dollar omvat en tenri'doel heeft vriendschappelijk gezinde .landen: té sjéuQen. 'in hun strijd fégén het.cóm- rnunistne, aangenomen en doorge zonden naar de Senaat. In 'de mili taire fondser. werden geen verlagin gen aangebracht. Oorspronkelijk bad president Tru man een bedrag van 1.675.000.000 dollar aan economische hulp voor Europa gevraagd, maar.'toen'de wet in -behandeling kwam bij het Huis, waren; er al' 340 millioen ..door de commissie voor buitenlandse zaken afgehaald. Intotaal is er - dus 690 millioen afgegaan. -.. Het totaal aan buitenlandse hulp, militair en économisch, die Truman voor Europa, Afrikar;het Nabije Oos ten, Azië,.het gebied van de Pacific er -Zuid-Amérika gevraagd heeft, is 1.001.250.000 minder geworden dan de 8 500.000.000 dollar, het bedrag, dat eerst in het wetsontwerp werd voor gesteld. Zoals bekend, had de com missie, voordat het wetsontwerp MOSKOU, Gromyko zal met «en delegatie van 32 man naar San "Francisco vertrekken cm daarvan .4 tot 8 September de Japanse vre desconferentie by te wonen. Hctis «chter niet ztfn" bedoeling om zich te voegen naar de aanwijzingen, welke"'Amerika Donderdag in een nota ter kennis van Rusland heeft gebracht. Alle bladen en "radio-stations hebben hier Vrijdag het aanstaan de vertrek van - Gromyko bekend gemaakt hét .Russische volk was nog onkundig van Ruslands deel- heming aan devredesconferentie i'S^^^événs;vermelddatzij .voor-; zouden indienen. {ïe!Rusland ia daartoe klaarblijkc- Amerika ;'h8|.rian ook moge zeggen. "^h(aantal waarnemers hier ge- -—1®l.^':datde Sowjet-delegatie tal- bezwaren naar voren zal-- "tegen bet voorgestelde ont- v en dat het er .veel tegen te. Zeggen zal hebben, ^sD«Blettegenstaande: geloven :eea 'r a^rital diplomaten hier" dat Rus- ;l land "ondanks dé vele bezwaren die f^g^MarsJ.vo7'''-' zal brengen, 'het Verdrag zal aanvaarden. Alle.Moskouse bladen hebben; vVvrijdgg -een pagina, .gewijd aan -ie •verklaring, van de rChinese "minis-, v.y^-vter: van Buitenlandse Zaken 'dat -.conferentie illegaal zal zijn als ;':p S?Gri afgevaardigden van Peking zijn. In de Russische be-' ïi-^kendrnakingvan Vrijdag wa9 gcen: :7>7 woord>ah- critiek op dc conferen- •-te vinden. naar het Huis ging. reeds verminde ringen aangebrachtin de militaire hulp,.; - N. jNa de diverseiamèndementen -is- de verdeling van de bedragen, waar voor; het Congres, latér nog toewij- zingswetten moetaannemen, als volgt geworden: fe, "'KiffS:.-- ;y/est-Europa: 5.028.000.000 militaire én' 985.000.000 economische hulp. Dit is-: 265 millioen. voor militaire' en 690 milhoen voor economische hulp min der dan Truman hééft gevraagd. Nabije Oosten én Afrika: 415 mil lioen militair (ongewijzigd) én -175 ciillioen économisch (50 millioen ■meerdan."" gevraagd, "bestemd om Joodse -vluchtelingen op -de been te helpen)-. :y Azië.-eri.-de, Pacific: 530 millioen 'militair (25 millioen minder dan ge vraagd);. 237.500.000 economisch (25. hiillioen minder dan" gevraagd) en 111.250.00D voor, het herstel van Korea (gevraagd was 112.500.000). Zuid-Amerikaanse republieken:,.40 millioen. militair (ongewijzigd) en. 22 millioen. economisch (ongewijzigd).. Uitbreiding 'van de ontwikkeling van strategische - grondstoffenbron- nen 55: miliioen.' Truman had ge vraagd dit-bedrag-te behandelen als Europese, economische hulp. Er'is nu eén apart fonds van gemaakt. De Senaat gaat nu-de wét behan delen. Brengt ook; dit lichaam wijzi- gingen aan,dan moeten deze door een gezaménlijkè; commissie van. Huis en Senaat (aangepastworden aan de Wijzigingen-' van -het Huis; en dan moet de .wet door het Huis cn de Senaat afzonderlijk opnieuw worden goedgekeurd. Daarna is zij klaar voor ccdertekeuing door de president. - (Van een onzer verslageevcrs) UBBERGEN. De ramen van de boerderij van "boer" Willem Jeuken te Eeuth waren Vrijdagavond hel verlicht. Daar was het hoofdkwartier van de strijdmacht, dié men tegen de nog steeds onbekende dader of daders van de geheimzinnige bran den, die sinds Zondagavond dc omgeving in beroering brengen.-heeft samengetrokkeri. Rond de tafel in Willem Jeuken's mooie kamer zaten de officier vanjustitie uit Arnhem, mr Speyart van Woerden, de burgemeester van Ubbcrgen-Beek, mr P. Sassen cn de kapitein van de rijkspolitie in het district Nijmegen, de kapitein Kammaert. Buiten op de deel stond het staropvol politiewagens en drentelden mannen in uniform en in burger met honden rond- Bulten in het duister van de wegen in Ooypolder en Dnffeit stonden nu voor de zesde avond rijkspolitie, marechaussee, grensbewaking en recherche in greppels en kuilen Verscholen. Overal hadden de boeren de verlichting weer ontstoken. Vrouwen, jongens en meisjes stonden voor de huizen en tuurden de velden af. Negen uur sloeg de torenklok van Eeuth. Nu moest ae brandstichter komen want én Zondagavond, én Dinsdagavond én Donderdagavond, toen de vlammen de hemel plotseling ln gloed zetten, was dit "voor. de dader blijkbaar het unr Li geweest. Maar deze avond kwam hy niet. Allés bleef rustig. De aanslag van Donderdagavond was wei de brutaalste. Bij minstens tien hooimijten in de omgeving lag men op de loer. Ook toen zaten m de boerderij van Willem 'Jeuken, do eerste die Zondagavond door de ramp getroffen werd. de autoriteiten te wachten. Maar uitgerekend vier honderd meter verder sloeg het vuur uit twee mijten van boer Willem Keukens. 25.000 kilo hooi, waar tien minuten tevoren de zoon van de boer nog even.was gaan kijken.' (Zie verder peg. 6f TOKIO. Radio-Peking meldt, dat d» sub-commissie voor de Ko reaanse wapenstilstandsbesprekingen gisteren de eerste stap heeft gedaan in de richting van het vinden van» r.cri oplossing voor het probleem, dat dé. -besprekingen tot' stilstand had- gehracht; Zoals men w.cét waren de besprekingen -in een impasse ge-'- raakt wegens verschil vaiivmening over de- bnfferzonc. -- - Het is nu voor de; tweede achter eenvolgende dag dat de Chinese communistische :radi07 e0i; optimis tischgeluid-inet'-'b ëtrekking, 'tótde wapenstilstandsbesprekingen - heeft •laftm hórend L - ""^S»e^aEOcht>anais :de A&eallieerdev, subcoriimissie- ^van-twe'err-weer., naar. ICaéspafi'téruggekéêrdi.:.VöcÉr':; de' hefé; vatting ..van de geheimebesprekin-: gen, dier^sl^èh: naar gemeld in' één uitstekende sfeer begonnen. ■- Den Haag: Berichten kun nen „niet onderschreven" worden '10NDÈN. Brits-Nederlandse besprekingen in Den.: Haag. over het vestigenvan Britse; (bases in Nederlandzijn geëindigd, zo heeft Reuter Vrijdag rvan gezaghebbende zijde in de Britse hoofdstad ver nomen. -••' Dc Britse plaatsvervangende hoofdintendant voor het 1 leger, ge-, neraal-majoor M... S. -. Chilton, zou uit Dén Haag iriLonden zijn te ruggekeerd. Chilton bracht tevo ren een: bezoekaan België. voor soortgelijke; besprekingen", waarbij een overeenkomst'(werd., bereikt voor deboiiw van'. 26 kampen in het raam van. het Atlantische 'ver drag. Deze kampen zullen als be- voorradingsbases voor de Britse, troepen -in' West-Duitslandworden gebruikt. Naar te Londen verluidt, heeft Chilton dergelijke voorstellen, te Den Haag gedaan. Er zouden na melijk- meer bevoorradingsbases nodig zijn met het oog öp de uit breiding van de Britse troepen, in West-Duitsland tot vier en een der de divisie. Van officiële Nederlandse zijde kon men de berichten uit Londen oyer (Brits-Nederlandise besprekin gen overhet..vestigen,van Britse -bases in Nederland „niet onder schrijven". Het is-niet geheel dui delijk, wat daarmede bedoeld wordt, maar verwacht mag worden, dat men er spoedig meer over zal ho ren. GOUVERNEUR S. L. J. VAN WAARUENBUKG: 55: 55 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG- „Ik zou 'n dringend beroep willen doen op de Ned. bevol king om 'n offer tc brengén voor NiemV-Guinea. De burgerij daar heeft het bijzonder moeilijk, want NIcuwiGuinca isieen volkomen leeg land. Alles is er compleet verwoest De mensen leven er in feite bü de gratie^an het Amerikaanse aival. hêt zink cn bet metaal waarvan wy weer huizemmbe- tcn zien Inbouwen,", aldus sprak gistermiddag de Gouverneur van Nieuw- Guinea, de heer S. L. J. van Waardenburg op een door het Nederlandscbe Roode Kruis in haar gebouw aan dc Prinsessegracht io Den Haag belegde bijeenkomst. A^TA TvIFf 9F/V Heeft men ooit gehoord, dat Greta. Carbo. lm /ïoi a gria Bergniann of.-Viveca Lindfors verwijlen WEER OP werden gemaakt omdat zij de Amerikaanse film groot, gemaakt hadden? Deze vraag DUITS TONEEL rhetorisch bedoeld slingert, de actrice Asta Nielsen haar Deense landgenoten in het ge zicht, wanneer dezen haar verwijten maken, omdat zij tot 1938 in Duitsland heeft gewerkt. Kon ik vöor de egrste wereldoorlog vermoe den, welke kant Ditifcstand op zou gaan?vraagt zij. (In 1938 overigens verliet zij/dit land toegens Hitier). Maar. hoe het zijAsia Nielsen gaat haat rentrêc op de Duitse -planken meréb. Met een stuk over Ca tharine de Grote, geschreven door: de Dèen Paul Knüdsen, vol intriges en vol 'liefdé. - .,- Asta Nielsen is er bijzonder mee ingenomen. ,,h\ndehjk. heb ik een passend stuk gevonden," zei zij in eén interview met het Hamburgse blad Die Welt. „Een vrouw als ik kan maar niet ieder stuk spelen: mijn type vèroorlooft .mijniet veel speling het pubuefc accepteert van mij maar bepaalde roUèn.'jj Bepaald prozaïsch doet het.m dit verband aan tc vernemen, dat de ioyeush rentree van de actrice een half jaar..te 'laat •komt: zy was al in het voorjaar van plan terug te komen, maar'moest daarvan afzien doordat zij'.in Innsbruck van een volle-tram vuJ BERLIJN.Vrijdagavond zijn 'Amérikaahse autoriteiten in Ber lijn -een: 'onderzoek begonnen naar berichten, dat ongeveer... 30 Sowjet-., Russische straalvliëgtuigenz.oridér. waarschuwing Vrijdagmiddag in formatie en.op geringe hoogte over West-Berlljn gevlogen zoudenheb- ben. Onlangs hebben dé Amerika nen geprotesteerd tegen het, even- eens zonder waarschuwing, op. ge ringe hoogte vliegen (van negen Sc^j et-Russische straalvliegtuigen boven het West-Berlijhsc vliegveld TempclhoL" HEERLEN De 75?jange M. Nijskens uit Haelen bü Roermond, die werd. aangereden, door. een wiel rijder, die na 'de aanrijding, door reed, is in het 'ziekenhuis san de opgelopen verwondingen ovexledéa. Dc heer Van Waardenburg.heeft op deze bijeenkomst 'een antwoord gegeven bp de vraag wat er in Nieuw, Guinea gebeurt metope goe- deren-' en de geldendie in ons land ten'.behoeve- .van dat. over zeese rijksdeel worden ingezameld. Hij v-ecs er op dat -het bestaan er -voor- de Nederlanders en dé Ind. Nederlanders zeer zwaar (is,om dat er op -medisch gebied-in-,Nieuw Guinea' nog zoveel té (dpén. valt. Uitgebreid vertelde, hij dathet Rode Kruis- er afdélingcn heeft op gericht en een .centcdaK 'bestuur heeft ingesteld om de?hulp>zo doelT treffend mogelijk'te verdélen.. Onlangs"; "is'"ér leen' 'Nederlandse secretaresse:-naar iNieuw Guinea ge gaan die'er dé", administratie voert;-' en onIangs"n. rondreis over het land heeft gemaakt, om zich van de alge mene toestand Óp de; hoogte te StëL len;' 7; -:W -• Maar omdat de huisvestingsproble men op Nieuw Güic ea zelfsnog groter zijndan -hier hééft men deze secretaresse onlangs eén huis moe ten nasturen. - Over dc besteding van de gelden die het Ned. Roode Kruis voor Nieuw Guinea beschikbaar heeft gesteld, deelde de heer Van Waar- denburg voorts mee, dat" hiervoor grote hoeveelheden textiel desin fecterende zeep, kinine'e.d. zijn aan geschaft in - het bijzonder ten be hoeve van üe kolonisten. Ook aar. lectuur is er nog steeds een groto behoefte. 'Vijftien kleine bibliothe ken van ieder vijftig boeken rou leren weliswaar over de verschil lende- plaatsen maar zij - voldoen nóg niet aan de behoefte. Ook voor het beschikbaar stellen' "van boe ken en tijdschriften deed - de heer Van Waardenburg een dringend be- roep op ons lar.d. - Op ontspanningsgebied heerst nog altijd een groot, gebrek. In Hollan-. dia bijvoorbeeld, waar 8000 Neder landers wonen is er geen zwem bad en een. sociëteit en een kunst- kring 7.ijn nóg slechts in oprich- j ting, terwijl een oude loods als! bioscoop" fungeert. „De kleinere man. leeft er een barakken-leven!", aldus de hèer Van Waardenburg, die'ook nog op de^ geweldige behoefte aan medicijnen wees. 4 Sociale modernisering bij de D.U.W. DEN HAAG Dé dixéctie vari de DUW heeft bü haar hoofdkan toor-een sociale afdeling gevormd. De nieuwe afdeling zal rich in het bijzonder bezighouden met "de vraagstukken, verbonden aan het schéppen van betere arbeidsverhou dingen op de DUW-objectcn en :aan de verhoging van de arbeids vreugde. HoetoeZ de temperaturen morgen tot xamélijk Hóge -uxiarcien Jcunne» stijgen, moet-er rekening gehouden worden met het toenemen van de bewolking en-ook nan. de'-unnd, dip uit Zuidoost tot Zuidwest zal waaien. Later is booendfen de kans op een regenbui niet uitgestoten? .Vandaag, passeert ons een rug van hoge druk met rustig en zonnig weer. Op de Oceaan ligt echter een diépe-en actieve depressie. De kern hiérvanbevindt 2ich hog op grote afstand van, dc Britse eilanden,maar het froTitsysteem-is ferland dicht ge naderd. De barometers dalen ur0 snel over het westetyfc deel van de Britse eilnndem, .terwijl de wind daar belangrijk ln kracht begon toé te nemen. Het ziet er Tiaar uit; dat het weer - bij oris geleidelijk onder invloed- van de, fronten van de de pressie zal komen, waardoor de wind zal aanwakkeren en de temperatuur 'zal stijgen vanwege de aanvoer van rclatlet^ware lucht uit het Zuiden. De toeneming van -dc bewolking tempertdie temperatuurstijging echter. :^^:i:!Hiaioi3ir;n:!3iiiiii]!»3iirnGnisia!kr;iTjruiia'jii!HiiRnrri[:^^ Later meer bewolking Weersverwachting geldig van Zaterdagavond tot Zondag- avond: Aanvankelijk weinig, later toenemende bewolking met. morgen 'later op de dag kans op een regenbui. Matige tot vrij; -krachtige wind tussen Zuid- - Oost en Zuid-West. Vrij warm. 19 Augustus Zon op 5 u 38 m r* onder IB u 58 m; Maan op 20 u 12 y m onder 8 u 28 m. 20 Augustus Zon op 5 u SO.ra p onder lfl u 56 m; Maan op 20 U S3 m order 8 u 48 m. Motorongeluk te Apel doorn tweede slachtoffer dood APELDOORN Hedenmorgen is in het St. Liduina-ziekenhuis tc Apeldoorn" de .21-jarige J; M.NeJs uit Arnhem, dié twee dagen gele den in de Stationsstraat te Apel doorn met zijn motorrijwiel -tégen een stilstaande vrachtauto opreed, aan de bekomen verwondingen overleden. Dc duorijder was, zoals reeds gemeld, op slag-dóód. dien had zijn maag nog .een '-uiarme maaltijd tussen de bedrijoeri door .té verwerken ge' kregenen door dezè overmatige voeding wa ren de hewige py'neh (Van onze correspon- bemanning van de dent) „Dokter Wagcmaker" van de Texelse stoom- DE KOOG Hét bootondememing uit de eiland Texel bezit geen veren gehaald voor een ziekenhuis. Alle patiën- extra reis ten behoeve ten, van taie de genees- van een ernstige zieke, reu de hevige heer oordeelt, dat hun een knaap uit een veroorzaakt. 'Het stéllen opname in' een zieken- CJMV-kamp bij D'e van de diagnose wérd huis noodzakelijk is, Koog. Depatiët leed de doktoren van het móeten dan ook naar aan hevige pjjn in de ziekenhuis dus erg ge- het vasteland worden maagstreek. Toen hij in -makkelijk .gemaakt.. Zij vervoerd. Overdag va- hef ziekenhuis- „Parkn glimlachten 'eens tegen ren de Texelse boten zicht" 'te Den' Helder .elkander, - maar./.-, of voortdurend heen en aankwam, verklapte hy, de kapitein van de weer, maar 's nachts 'is dat hij .-met een vriend-' Texelse boot/en de ma de communicatie met je egn .weddenschap chinist,die een groot >,de overkant" uerbro- had aangegaan, mie ae deel van de nacht hadn ken. Dan- dient voor meeste boterhammenderf-moeten opofferen, een ernstige zieke „een kon verorberen.: Hij had ook Jgeglimlacht hebben extra-boot te varenfZo er op één. dag24 sol- vermeldt de geschiede- werd dezer dagen de daatgemaakt. Boven-nis niet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1