iVACANTIEWEEK2^*! Met het wagenspel komt het zeker in orde HOUTMAN HCvanAnen Thorn Ros regisseert mei vaste hand het spel van „Móester Pathelin DE AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB verkeer AGENDA Ballonmiddag 3P SW-terrein Rondvaartboten komen ook RADIO'S Puzzelaar Oosting uit New York terug- Knaapje gegrepen door vrachtauto Autodief spoedig gegrepen SCHIEDAM unique SCHIEDAM 1IDUIH1SÏ3JUT 13 IHtrOÓN Zaterdag IS Augustus 1951 1886, Dagenlang luis. M - tert Hob gespannen naar de radioberichten. HU verneemt, dat de „Vlle- hors" zonder verdere vertraging behouden in Freeman tie is aangeko- UujMffli? men, maar ook, dat IflUjfff WttmiQ voortdurend zijn signa- UMTL lement wordt omgeroe- kTvFÈWiM pen met eea verzoek Oilï^W >a™H^ iSt. t/Mr tot aanhouding. 2o, dus aKvp^ 4 (mÈ ze verdenken hem. Rod, w/MÉ, er van, dat hij de hand "jgQl yfiMmt heeft gehad in de fJi Ü1 vreemde affaire met de gS ■'F^ïTtf11 i^v'if, f'fV/ „Vllehors"! Hob besluit V W'S voorlopig maar een beet- M V-, Je uit de buurt van de ffiK®58£^J6lPh3~ bewoonde streken te blijven, tot deze zaak In v het vergeetboek is geraakt En met onbekende] de oceaan, bestemming volgt de „Vrijheid" zij» reis over De statistiek van de verkeers ongevallen in Schiedam neemt de laatste tijd meer en meer een onrustbarend karakter aan. Bedroeg het ma andgemiddelde van de aanrijdingen vorig jaar nog ca. SO, dit jaar is het aan merkelijk hoger. De stijgende lijn bereikte vorige maand wel een hoogtepunt, toen ISO aan rijdingen werden genoteerd! Voor een groot deel zijn deze het gevolg van overtredingen van de Wegenverkeerswet. Wat meer oplettendheid te dien aanzien zou heel wat leed en brokken kunnen voorkomen. Teneinde deze oplettendheid te stimuleren, heeft de verkeers politie opdracht gekregen nauw lettend toe te zien op verkeers overtredingen. (Morgen begin deel XXII van „Dg Avonturen van kapitein Rob"!) ."-sv Wat men moet weten: Apothekers-nachtdienst; Gouka en Co. Groenelaan 127. Bellen bij ongeval; G.G- en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 6029Q. Films; Passage, Da. 2 en 8 uur, Za. en Zo. 2, 4.15, 7 9.15 uur: Dolle Woensdag (alle leeft.). Monopole, Da. 2, 7, 9 uur, Za. en Zo. 3, 5, 7, 9 uur: The Barkley's of Broadway (14 jr.); S p or 11 19 Augustus, Schie (overzetveer v. d. Weide, Overschie), 7.30 8.45 en 9—10.15 uur: Parool heng el wedstrijd. - imposant gezicht heeft op de sprook jesachtige verlichting van de raffi naderijen van B.P.M. en Caitex. Plattegrond van het feestende Schiedam Bij de Vacantieweek-kiosk aan de Gerrit Verb oo nat raat telefoon 65765 zijn nu ook de plattegron den te verkrijgen van het feestende Schiedam tijdens de Vacantieweek 1951. Deze plattegrond, die werd toe gezonden aan alle touringcar-onder nemers in Nederland in verband met eventuele plannen-voor het be zoeken van de grote glas-tentoon stelling in het Stedelijk Museum, is in kleuren uitgevoerd.en. voorzien van een verklarende tekst. Moeilijkheden" in verband met de afzetting van »het Volkspark hebben er toe geleid, dat het Vacantie-Comi- té een nieuwe plaats heeft moeten zoeken voor de ballonmïddag, die op Zaterdag. 1 September, zal plaats vinden. Direct heeft men zich in verbinding gesteld met het bestuur van SVV om de enig daarvoor in aanmerking komende plaats, het boofdveld van SVV aan de West- Frankelandsedijk. alsnog voor de ballonmiddag te kunnen bestemmen. Na gehouden besprekingen is men tot overeenstemming gekomen, zo dat zowel de ballonopsfjjging van de heer en mevrouw Boesman als de luchtvaart-demonstraties alsme de het hoogdraad-nummer en" de verdere ballon-evenementen ook de oplating van de kmderballons op het SW-terrein zal plaatsvin den. De motordemonstraties van de motorclub „Schiedam" konden hier uiteraard geen plaats meer krijgen. Hiervoor zal een oplossing alsnog worden getocht. "Wellicht dat men tot een combinatie met de wed strijden voor transport- en bak fietsen rond de Plantage zou kunnen komen. Met het verkrijgen van het SW- terrein zijn ook enkele duizende zitplaatsen beschikbaar gekomen. De prijs hiervoor is vastgesteld op vijf tig cent. per persoon. Voor de staan plaatsen betalen volwassenen een kwartje en. kinderen tien cent. De watertaxi, die thans weer in. Vlaardingen rondvaarten houdt, zal tijdens de Vacantieweek*" ook acht- maai; per^g)<van|ScfeIedaffi uit de Maas bevs&en. Dé'sllgplakts zalzüö in de Voorhaven. (bij ^het' -Hoofd) De afvaart vindt plaats van het vlot tegenover hef gebouw" van" de Ha-, vendienst Een vaste route zal. er niet; zijn. Wel staat vast, dat de tochten ongeveer een-uur duren.- De deelne-: mersprys bedraagt een gulden, voor volwassenen -en - vijftig centvoor kinderen. Het ligt Tn- de bedoeling- twee afvaarten in de avonduren te doen plaatsvinden. De ■watertaxi zal dan: varen in de richting Vlaardin gen. waar men vanaf de rivier een SINGED 114—118 ROTTERDAM c - 'A „Iedere minuut in New "York heb ik uitgebuit", dit vertelde, ons de chef van de tekenkamer van het Gemeentelijk Havenbedrijf van Bot terdam, M. O ostlng," dieniétdè „Nieuw Amsterdam" vanmorgen uit New York in ons land arriveerde. Hij heeft daar wijt dagen doorge bracht Deze reis was hem aangebo den als winnaar van- een prijsvraag, die het vorig jaar; was uitgeschreven door een fummaatschappi), de Hol land—Amerika Lijn- en een winkel- centrum. Dè1 aartspuzzelaar", .zoals de heer Oosting door. zijn collega's ..wordt ge noemd, heeft in New -York aan boord van de „Wésterdam" gelo geerd. Hij had vijftig dollar en hij heeft zijn tijd in de Nieuwe Wereld goed'-besteed.' In Nèw"YÖrkTféhbcht ,-hi} de voornaamste; -gebouwen en Verder maakte hij, dé -première mee van-de fUnï'.'An American in Paris*'. De Rotterdamse bezoeker was on der de indruk gekomen van de enor me stad, waar „iedere bar een tele visie-apparaat heeft", hoewel dit nieuwe .snufje. de;.heer Oosting te- Vanmorgen is in de Balsemien- straat op de hoek van de Ranonkel straat liet zevenjarig Jongetje A. Schop uit de Achterstraat doorr een auto aangereden, toen hij met - zijn fiets de trottoirband raakte en de macht "over* hét stuur verlobrTTHet vermoedelijk een hersenschudding exi een schedelbasisfractuur is het knaapje in ernstige toestand naar het Zuiderziekenhuis vervoerd. In; het begin yan .vorige, week. verdween 's nachts een luxe- Skoda van. het parkeerterrein in de Plantage, nabij het postkantoor! Een signalement van de auto werd verspreid, doch vooreerst zonder resultaat. Tot uien in Rotterdam in verband met een ander geval de 33-jarige monteur B.viut Rot terdam verhoorde, dieiets losliet over het rijden met een Skoda naar Zeeuws-Vla anderen! Het bleek de bewuste auto te zijn, die bij de geheel te goeder trouw zijnde koper werd gevonden. De stelende monteilr is inmiddels bij de Officier van Justitie voorge leid, - .Wing s succes opent nieuwe showroom Ter gelegenheid vaarie opening van haar nieuwe showroom in 't Indu striegebouw aan«de£ Goudsesingel heeft de etalage materialen indu strie .„Wing'sSucces? gistermiddag' een druk bezochte receptie gehou den. De ruimte in de-nieuwe show room geeft niet alleen de mogelijk heid am het etalagemateriaal als zodanig te tonen, maar tevens, om het te 'demonstreren. De firma is specialist op het gebied van win kelinterieurs en het ontwerpen van etalages. imt%- Men heeft een,..éigen .plastic-ate lier. waarvoor het personeel is op geleid in Engeland. Het bedrijf verwierf o.a. bekendheid, doordat het in 1948 de Wing's standaard op de markt bracht, welke min of meer een revolutie in de etalage wereld teweeg bracht. Door deze standaards is er een zgti. Wing's stijl ontstaan. De Wing's standaard is gebasseerd op abstract etaleren. Carrier (met brood) niet terug bij Vlug Een carrier van bakkerij Vlug ging Vrijdagmiddag-op de West- vest al vroeg aan de haaL Het niet vastzetten van de remmen was .aanleiding tot een spontane vlucht van de carrier, die. het stuur kwijt zijnde, echter spoedig aan lager wal, of beter gezegd, in de Nieuwe Haven belandde, waar de broden, broodjes en: beschuiten in een oogwenk bij tientallen aan het spelevaren sloegen. Te hulp varende schippers konden dan ook weinig van de inhoud redden. Meer behulpzaam kon men zijn bij het naar boven hijsen, van de verdronken carrier, die doormid del van touwen .weer, op de walle- kant werd gehesen. Burgerlijke Stand Geboren: Mana Th., d. v. J. H. Blons- «teel en H. J, Schot. Yvonne '-ÏV d. v. J, A, van Hekke en D. Kamphuis. Hendrik J., z. v. W. van Buren en Th. W, v. d. Horst. :v./;. Ir. - J. D. H. van'der-Toom, hoofddirecteur der Nederlandse P.T.T. ir gekozen tot voorzitter van de Conferentie van de Internatio nale Vereniging van Televerbindin- gen te Genève. Laat onder Cw schoenen een leenri; tEEEN ZOOLTJE LUMEN door In het kcder van de Vlaardlnger vacontiefeesten vond Vrijdag-mid- dag :de opvoering van een per- keersspel plaats, waaraan zowel jeugd ah politie ïriedetnerkinn verleenden. De beruchte „0,0,0'?' deden hun voerk, zoals op deze foto, die een „O" In overtreding laat tien. Medische Zondagsdienst Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door Cr J. A, H. v. d. Bèrgi-Bange Nleuwgtraat175. tel. 88881: dr A. Q. C. Klomp, JuL van Stol bergstraat 3, tel. 6S052; dr A. Hocgrn- dijk. Tulnlaan 74. tel: S8785. Geopend is apotheek Goaka en Co., Groeuelaan 127. RIJDT VEILIG EN KWIEK op een SCHZVHNINGEN. 18 Aug. Beaom- f mtng hartngtrawJer van gisteren: Sch 36 tuet t 2.250. Sch 233 met f 2.340, Sch 23 bBtet f 3.130. Sch 66 met t 890, Sch 200 tnet f 2.630. Sch 325 met t 2.950. Kotter verse vis: VI. 28 met f 980. CO ituatvissers met f 8800. f. J "Vangstberlchten. van hedenmorgen uit zee der harirgdrijfnetvissers: Sch 7R met 0 k Sch 195 met 100 k. uit 80 neUen. Sch 24Ö raet 0 k. Sch 246 roet 0 k, ■Sch 254 met 0 k. thutsstomend, Sch 402 fejnet 0 k, Sch 203 met 1 K Sch 332 met |ök. thuisstomend. Sch 4 met 2 k. Sch 75 j anet 0 k. Sch 17 met 0 k. tliulsatomend. f Sch 99 met 0 k. Sch 262 met 0 k, Sch 285 hnet 1 k, Sch 30. 35. 130. 297. allen geen vangst. Sdi 223 met 60 k. Sch 79. 234. 443. f280. 64, allen geen vangst, Sch- 81 met 15 k. Sch 89 met 45 k, Sch 180 met 0 k, j VI. 50 roet 5 k, VI 29 met 0 k. thuis- ctomend. V]. 53 ea V]. 50 met 0 k. VI. ao i met 80 k. thulsTtomcnd, VL 84 en. VI. 88 met 0 k. Vh 112 met 2 k, VI. 114. 180. i 196 en VI. 97 alleen geen vangst. Vangsten der haringtrawlers van giste- yen: Sch 305 .met 34 k. Sch 87. met 10 k, Sch 342. roet 30 k, Sch 159 met 58 k. i Sch. 339 met 8 k, Sch 32 met 17 k. Sch 40 I met 20 k, Sch 48 met 10 k. Sch 132 roet ta k, Sch 8 met 150 manden. Sch 19 met tiso k, Sch 248 met 3 k. Sch 24fl. met 3otk. f Sch 250-met 80 k, Sch 31o met 45 k. fSch"3l2 met 70 k. Sch 398 met 30 Jc, Sch 20 met 3 k, Sch Z2S met 3 k, Sch 314 tmset 100 k. «m 150 manden. Sch 141 met k Sch 361 met 2 k, Sch 7 met 0 k ch 50 met 40 k. Sch 63 roet 34 k, Sch 118 tet 0 k. Sch 140 met" 100 k, Sch 180 met s o0 k. Sch 6 met 80 k, Sch 21 met 70 k. YSch 118 met 200 manden Sch 333 met /SO k thuis stomend. Vb 97 met 15 k, VL 115 met 122 k. VI. 132 met 25 k. .VL' 142 met 22 k. Vl.166 met 72 k, Ma. 5 tnet 50 k. ;-u. - Binnen te Scheverilngen de haringvis- gen: J Sch-. 247 met 40 k. Sch 189 met 15 f R,Scfc 365 met 47 k; (nettenschade), sch 412 met 12 last, Sch 45 met 20; lait, •Sch 5-mét"17'last Sch 264 mét 6 last, Sch 46 met 20 last haring. VAN Meabclbcurs-Nfeuws. Ner gens slaagtU zó voordelig voor wolvlok bedstellen als bij „De Meubelbeurs'.. Onze wolvlok bedstellen zijn so lide en fraai van uiterlijk. Prijs per eenpersoons bed stellen 46.50, Tweeper soons 75.00. „De Meubel beurs", Lange Haven 95, Fi liaal Groenelaan 109. Speciaal adres voor inlijsten van toto's en plateD is „Ru bens". Hoogstraat 158. WIJ hebben schilderstukken, en U belt 68280 en wij ver strekken U gebeel vrij- blijvend alle gewenste inlichtingen ATELIER: VlaardlngerdUk. 207 TeL ca 6 üUr: 76337 pastels in alle prijsklassen 2 geroutineerde boekhou ders met ruime praktijker varing zagen zich gaarne belast met boekhoud- en/of administratieve werkzaam heden. Br. Nb. S 997 bur." van dit blad. Aangeb. huisk. ameublement blank eiken; 4 st„ 2 arm- fauteulls. ultschuiftofcl en dressoir, prima stoffering. Rotterd.dJJk 272 B. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2