Waar palmbomen 5 wuiven Helden van de kleine man amuseren zich in shorts of in deftig smc Wij herstellen vrijt voor alle Duitsers Koningin Juliana bezoekt Stichting Iloenderloo Nieuwste mode: terug naar de (kostbare) eenvoud Eén minzame koning er. één millioen ondervoede kinderen Spaart ietl trt zenuwen Rijbewijzen laten te lang op zich S: wachten Twee man in één cel onjuist geacht Glijdende loonschaal in Amerika Koedief gepakt op gestolen fiets Geen rapport over zaak MacArthur Legeroefeningen in het Westen van Nederland Hoge Commissaris van Indonesië ontvangt ZaterHag 18 Xugustus 19511 (Advertentie Z.M.) 70 JONöCM^OÓÓCflUEa EEN -_gl '|-r'n" WEB NEEM EB ;«at north jtatem jS^lprvOOB DE, rS3£5*f fMAUO DUIKER HEBT AiSISTEHTlE N00I6 ZOOOA U HET SEIN-[ i &EEJT HAiEN "W V WE OP/ ifJr. 'NAtlO/ HAUÖ.' IK BEN ONKLAAR, L DE LUCHT5LM6 gfe*™ zrr klem. WIJ concluderen daaruit, dat er ook flat teuze poses bestaan, en daar wij graag goede vrienden met het Egyptische hof blijven haasten we ons dit onze lezers mee te delen. Men kan niet zeggen, dat koning Faroek omringd is door een gemeente, behalve dan van zogenaamde „stillen", waarvan er altijd, een brigade ïn zijn naaste omgeving patrouilleert. Hun costuum wisselt niet met de getijden, maar met het getij; op straat vermommen ze zich met dophoed, In het hotel met smoking, op het strand met zwem broek. Maar ze blijven zichzelf altijd onxnas- keerbaar gelijk. Iedere krant, die zich respecteert, vermeldt 's avonds hoe de koning de dag heeft doorge bracht; hoe laat hij is opgestaan, wat hij bij de lunch gegeten heeft, met welke mannequin hij 's avonds gedanst heeft. Hij speelt van tijd tot tijd, waarbij hij zich een limiet stelt en toont zich dan een uitstekend verliezer. Hij verloor onlangs in een nacht acht en dertig millioen francs; dat is slechts acht en dertig franc per ondervoed kind, waarvan zoals U weet Egypte er bijna een millioen heeft. Hij is een minzaam vorst: vermeld wordt, dat hij soms zijn hove lingen tiches van honderdduizend francs toe- werpt, om hen in staat te stellen hun geluk aan de roulettetafel te beproeven. „Waarom dan toch?" zo beklaagt hij zich in het interview, „circuleren er van die onflatteuze foto's van mij en mijn land van hand tot hand." Vitte! geeft niet om vorsten De komst van Zijne Majesteit heeft een storm in Cannes verwekt hij heeft een hele verdie ping van Carlton laten huren cn daarmee zeven en zestig goed betalende gasten binnen vier en twintig uur tot verhuizen gedwongen. Daarna kwam zijn bagage en die van zijn gevolgr enige tonnen, die na zeven uur hard werken-uitge- pakt waren. Zijn komst m'Cannes schijnt trou wens aan een züden draad gehangen teheb-' ben. Vóór die tijd is namelijk rijn hofmaarschalk in Vittel verschenen om er even een verdieping van. het Casino te huren. Hij verdween tien mi nuten later, in licht opgewonden toestand, na slechts de adjunct-secretaris van het etablisse ment gesproken te hebben, want de secre taris was bezet. Deze jeugdige functionaris moet een niet. gering diplomatiek talent bezitten. Toen de functionaris hem verzocht zijn eerste verdieping leeg te ruimen, antwoordde hij inet zachte stem: „Men komt hier om te kuren, dat kunt U onze zieken toch niet aandoen!** Het Casino is eigendom van. een concern, dat vrijwel, geheel Vittelbezit, bronnen, park, golfterrein, renbaan, inbegrepen. De bronnen leveren ieder jaar honderdveertig millioen flesjes Vittel-tafel water. Het Casino is dus slechts een. bijverdien ste van. het consortium. U. begrijpt nu beter de houding van de adjunct-secretaris. Vittel .moet het, niet hébben van de vorsten en «de society, maar van de millioenen Jansens én Pietersens, die: hinder van hun ingewanden hebben. En dan zijn er natuurlijk nog de andere grote badplaatsen aan de. Noordzeekust: het meer of min der imposanteLa Baule, het ch armante DeauviRe, het" gezellige Trotrville, Er wordt weer druk uitgerust in Frankrijk. tot de fijnste voorrechten behoort een Torero of een Spaanse danseres aan Uw tafel te hebben en zo mo gelijk bij hun voornaam aan te spre ken. Van de meest nagelopen Torero, Gitan, heeft de hertogin van Wind sor daartoe zojuist toestemming ont vangen. De Agha Khan van zijn kant zwerft veel in het binnenland. Vichy, Vittel, Menton, ja Chamonix hebben hem gezien,, of ten minste aangekon digd en na iedere aankondiging heb ben zich naar de daarin genoemde plaatsen kleine bedevaarten in shorts op weg begeven. Zijn. zoon Ali, naar bet schijnt nu wel bijna ge scheiden van Rita, is in Cannes ge signaleerd met een voyant blauw oog; naar hij zegt opgedaan tijdens een boksles. Men berkent onmiddel lijk de leden van de goede kringen in Cannes daaraan dat ze U het ver haal zonder een zweem van merk bare twijfel voordragen. Maar wat raiiffliimiiuintiiim'FmsBrajiEiiLiini.'iiraajraiaiiEBicEiiiïiuiiiiiïiiKisi®! i^HS^^aïiFira^iwaiiiJiiiSdfflri^iiiatiflaoïairóBniiisiBiJr zijn vader betreft: het gaabgoed met diens lever; 'zover kunnen we onze lezers weer geruststellen. Er zijn natuurlijk -ook altijd de Gala's, de exclusieve feesten voor liefdadige doeleinden. Na iédere Ga la wordt vermeld voor hoeveel mil lioen (dollar) in die zaal bij elkaar waren: potentieel natuurlijk; -.want men brengt-slechts een, klein deel van zijn vermogen, in de vorm van brillanten, naar zo'n gelegenheid mee. Men vermeldt zelden hoeveel millioen (franken) aan zo'h avond overblijven er wordtgefluisterd dat dit niet altijd meevalt, Faroek de Flatteuze Buiten deze:twee mondaine centra moet ik zeggen daar boven? troont koning-Faroek van Egypte. Hij komt in iedere dagorde voor. Het is een enigszins delicaat onderwerp, de zomerreis van koning Faroek, want Zijne Majesteit heeft zich enige malen uiterst geprikkeld uitgelaten over de journalisten die zijn rust'ver stoorden; Sindsdien is het cordon persmensen, waardoor hij omringd is, verdrievoudigd. Hij heeft zich onlangs in een in terview verdedigd met de opmerking, dat de fotografen met opzet alleen, niet-flatterende poses van hem pu bliceren- 'r f.-Z'v.'.V !(V'ari onkê correspondent te Parijs) A7a alles, zelfs de schoolstrijd, I met vacantie is een twee millioen Parijzenaars hebben de stad verlaten en men kan hier, voor Tiet eerst: in het centrum vlot par ietenheeft de Parijse pers haar stootbrigadiers op patrouille gezon den naar alle badplaatsen die Frankrijk rijk is. De communique's die deze wapenbroeders iedere 'dag van het zee- en bronwater-front Zenden wordt tot hele pagina's sa mengesmolten. De Tour de France heeft &jn opvolger gevonden! Enfin, ieder die thuis moet blijven kan thans met de avonturen van zijn aangebeden helden (sporthelden, filmhelden, societyhelden) meeleven. Wë weten nu precies dat de acteur Francois Périer de zomer' doorbrengt op een bootje, Orsón Welles platzak op de Esplanade van Cannes rond drentelt, Cecile Sorel, de befaamde ex-actrice,-die onlangs tot de Fran- ciskaner orde toetrad en direct daarop in' het daarbij passende cos tuum, 'éen conferenti e b elegde voor de persfotografen,'in Biarritz is aan gekomen en zich daar opnieuw heeft laten fotograferen nu samen met Roberto Benzi, de dwerg-dirigent. De society is verdeeld over de ver schillende centra die historische na men' hebbeu. Capri, dat altijd een bijzonder zwoele naam had, dreigt dié te verliezen door een invasie van. .Amerikaanse matrozen, afkomstig vair-een oorlogsschip, dat tamelijk ongegeneerd voor dat eiland is gaan meren en vooral door de invasie van Napolitaanse middenstanders die grote gezinnen en een strenge moraal meebrengen. Men zint in de Palace Hotels nu op defensieve maatregelen. Nice, Cannes, Monte Carlo, blijven voorname verzamelpunten en de strijd tussen- Middellandse Zee en Atlantische Oceaan schijnt te wor den uitgevochten ..op de stranden van Cannes en Biarritz. Torero of Spaanse danseres In dit van amusement levend pro- "toplasma hebben zich twee kernen gevormd; de ene is de-hertog van Windsor, de andere de Agha Kban. De hertog heeft zich neergelaten, in Biarritz, waar zich om hem en de hertogin onmiddellijk een gemeente vormde van hen, die het'gehele jaar door de vermoeiende trek naar ont spanning - volvoeren. De kern daar van bestaat uit Angclsaksen, vooral Amerikanen. Er is een olieman bij. die echter vooral in aandelen doet en dan voor milliarden, een handelaar in tweede hands auto's, maar" die iedere dag honderdduizenden wagens te koop biedt cn een paar 'grote bierslijters als Guinness, etc. Aangezien deze mensen reeds alle vormen van luxe tegen gegeten heb ben, zijn ze tot de antipode daarvan teruggekeerd: de grote mode is vaa- daag een eenvoudig hutje te huren aan een gereserveerd stukje van het strand. De hertog van Windsor ligt daar nu op het zand, net als een ge woon mens en de an deren'liggen, voor grof geld, net als de hertog van Windsor. Het selecte zit hem in Üe huur van het hutje; het strandje zelf is voor dagjesmensen toegankelijk tegen 'n entreeprijs van frs. 200. De ze prijs: schijnt voldoende te zijn om de massa van niet-snobs op een af stand te houden. „Voor tweehonderd francs kunt U de borstharen, van een miEionnair tellen" riep een enthou siaste collega met reclame-geest uit. Wjj brengen deze slagzin ondèr de aandacht van de zee-bad-maatschap- PÜ- Overigens heeft deze gemeente na tuurlijk ook, een. avondleven-. In Biarritz draagt dat een Spaans ka rakter. Dit wil zeggen dat het daar OMDAT het regende in de bad plaats lag mijn vriend Wtm net vacantiedagje vit op zijn bea en keek door het venster van het pen sion naar de zee, die met zijn gnm- vtig-grijze koppen net zoveel op de vrolijke foldertjes van het reis bureau geleek als een mens op zijn pasfoto. Plotseling zag hij tets xn de branding dansen. Het tvos een groot donker voorwerp, waaraan zelfs de golven een heel karwei hadden. In mijn vriend werd de oerdrift wak ker, die SU tot een strandjutter maakte. Hij schoot zijn kleren uit en zijn badpak aan- en repte zteft even later, ondanks ttnnd en regen, over het verlaten strand. Uskmid was het water maar als notoire lezer van kapitein Hob liet hij zich daar door niet uit de branding _slaan. Klappertandend naderde hij «et voorwerp en betond dat het een vat was, Mykeiw de daarop voor komen de merkengeuuld met een prima kwaliteit smeerolie. jyteer den een uur ezelde hu m het koude water toén lag de loodzware bait op het strand. Daar zijn strijd niet onopgemerkt geble ven was, stond er al gauw een krin getje mensen om het nat heen zomergasten in glimmende gummi- jassen en een paar inheemsen, waar van er één urist te vertellen dat de wetten der strandvonderij de vinder recht geven op een derde van de toaarde. -J, Dan heb ik myn vacantie er uitr* zei Wtm, zijn verkleumde han den wrijvend, want hij hoefde geen Einstein te rijn om te kunnen schatten hoeveel dit buitenkansje hem.zou opleveren. Geholpen door vacantieburen en dorpelingen die, naar hun ijver te oordelen, straks; hoopten mee te delen, werd het vat naar de strand vonder gerold die toevallig bedrijf hield vlak naast het pension waar Wint met zijn gezin zijn vrije dagen doorbracht. Het bleek een norse ■man van weinig woorden .te zun een geboren domper-plaatser, die maar één blik hoefde te werpen om geringschattend te kunnen zeggen: „O dat zal u?el vïsoUeafwxI zijn. Niks: waard" ^v-^, Daar star je dan, bibberend in je badpak. In mineur klom Wim de pension trap op, wreef zich warm met een handdoek <en trok zijn plunje aan. Toen hijaan zijn das toe was stond echter 2y». optwntsme ic eer overeind. „Die vent zégt maar raat", dacht hij. .Natuurlijk urii hy de centen zélf in de, macht slepen. -.Niettuaar éb'jl knul uit de stad fctm. je; ge— makkelek- vit het - veld-.slaan met een paar vaktermen! Visolieafoal! Wie heeft er ooit van gehoord?" Hij str^W Im^tig de: tnop; af en vond zijn medeslachtoffers hangerig in de corvoersatiezaal, ia aar de me- vrouw van het pension koffie ser veerde met de glimlach van iemand die: er in een sterfhuis de moed in trachtte houden, rJk vertrouw die strandmmder voor, geen cent", zei hij en ieder een -trier-hembij. Nabuur^k,- die kerel kon' wel van alles beweren,' maar wie bewees dat-hij'gelijk had? „Een eindje verderop logeert iemand' die op een laboratorium werkt", wist een notaris ttffi Wage- ningen. „Laat die een monstter ne men en het onderzoeken dan hebt,; u zekerheid" Nou, Wint er heen. De chemicus werd gevonden en omdat hij zich ook in de-serre zat te oercelen met drie hangerige kindertjes op de ach-, tergrond, verklaarde hij zich meteen bereid als deskundige op te treden. Zo kwam het dat de strandvonder, twee mannen zijn terrein op stappen zag met de wilskinnen van personen die zich niet zullen laten afschepen Eerst zocht hij uitvluchten maar dat baatte niet. Terwijl de dame van het vension -met haar gasten tut het venster hing om niets te missen,' drongen de mannen tot hel vat door en begon de deskundige zijn onder zoek - Het duurde maar kort. "Want nau welijks had de laborant de dop Wan het vat beroerd, of het ding sprong los en een metershoge straal don kergrijze blubber spoot ten hemel en overdekte, de witte zijgevel van het pension met een grijze stinkende massa. v f.ï"x De mevrouw bleek ook anders te kunnen glimlachen. De laborant verklaarde een bedorven zomer- costuum. te willen declareren. De strandvonder trok.de wijze mond van iemand die gelijk kreeg. Én Wim is voortijdig afgereisd. KRONKEL AGHA KHAN Kampeerder nr 1 KONING EAROEK Omringd door „stillen* DEN HAAG. Het Tweede Kamerlid Posthumus (P.v.dA-) beeft aan. de ministers van Ver keer en Waterstaat en van Bin nenlandse Zaken schriftelijke vra gen gesteld naar aanleiding van het feit, dat in sommige provincies bet rijbewijs vrij lang op. zich laat wachten na -het ontvangen van het rijvaardigheidsbewijs. Hij vraagtof in die gevallen het rijvaardig heidsbewijs tydelijk kan dienen als rijbewijs, mits door de -betrokkene de vereiste geneeskundige verkla ring kan worden overgelegd. DEN HAAG. Het Tweede Ka merlid mej. Wttewaall van Stoet wegen (CH) vraagt de minister van Justitie of hij het >met :met haar eens is, dat het systeem om twee gedetinerden in een cel te zetten, onjuist moet worden ge acht. Zij stelt deze vraag, met ver zoek aan dit systeem een eind te maken, naar aanleiding van de worging van een gedetineerde door een medegedetineerde te Utrecht. Is de minister niet van mening, dat het onbegrijpelijk is, dat zo iets gebeuren kan, zonder dat de bewaking.tijdig ingrijpt? ';v HERTOG van WINDSOR Terug naar de eenvoud WASHINGTON. De' direc- teur voor de economische stabili satie in de Verenigde Staten, John ston, beeft zijn goedkeuring ge hecht aan het voorstel van. de raad voor loonstabilisatie om toe te staan, dat de lonen worden "ver hoogd naar de gelang van de stij ging van de kosten van levenson derhoud. Deze regeling zal in ieder geval tot Maart a.s. van kracht blijven. Zij geldt voor alle arbei ders, die onder de rechtsbevoegd heid van de raad voor loonstabili satie vallen. Dit zijn de meeste ar beiders, die per uur worden be taald en alle georganiseerde arbei ders. Engelsen krijgen hoger v vleesrantsoen LONDEN. —- Het Engelse vlees rantsoen zalde volgende maand, ondanks de stopzetting van. vlees leveranties uit Argentinië, aan zienlijk worden verhoogd-Dank zij een tijdelijk groter aanvoer van binnenlands vlees zal het week- ran tsoen per 26 Aug. van l shil ling 7 pence op 1 shilling 10 pence warden gebracht- Na ongeveer twee .weken zal het stijgen tot de tegenwaarde van twee shilling. Daarna zal het rantsoen voor kor te tijd nog groter worden, v Een fraai gezicht op Monte Carlo parades der gokkers OTTAWA.De Poolse consul in Canada, Ziemski, heeft ontslag geno men; hij keert niet naar Polen terug. DRACHTEN. Een veehande laar öëed op de veemarkt- alhier een voordelige koop. Hij. kocht een fraaie stamboekhokkeling voor een prijs, die wel 100 gulden beneden de marktwaarde lag. Hjj ver trouwde dit niet helemaal en vroeg naai- papieren. De verkoper zeide dat hij ze wel even zou halen, maar vergat-terug te komen en zijn geld tn ontvangst te nemen'. De pqlitie ontdekte, .dat. de ver koper tegenwoordigmeest verbltp Meld in Holland, o.a*. te 'Schagen; De politie op de Afsluitdijk :werd gewaarschuwd. In de middag kwam. de onfortuinlijke dief aan-, gepeddeJd. Het was de 29-jarige A. H., die meteen maar bekende, dat hij. op een fiets zat,, welke hij onderweg gestolen had. LJ ET geweer, dat meer Maar de Britse legerlei- *-* dan 40 jaar de beste ding heeft zich in teder rriend van de Britse sol- gevat van de rechten op iaat geweest is, de Lee dit geweer, verzekerd. Op Enfield no. 303. heeft het de foto: twee wapenbroe- aan de militair-technische ders, twee geweren. Links ohtmkkeling te wijten, dat het nieuwe model, een het met die vriendschap soort stengun, een greep wat is bekoeld. Het is van als een pistool, een korte zijn plaats gedrongen door bajonet en een optisch vi de nieuuie zelflader 280, zier. Bij een demonstratie waaraan Tommy thans zijn vóór autoriteiten van het kart heeft verpand. Of hij Atlantisch Pact bleek de er ook mee zal worden uuursnelheid 84 schoten uitgerust, dat zal worden per minuut te zijn en van beslist op de volgende bij- een afstand van bijna 200 eenkomst van de Noord- meter werden stalen hei- Atlantische Defensie Raad. men nog doorboord. Het WASHINGTON.' De Ameri kaanse Senaatscommissie, die enige tijdgeleden een onderzoek heeft ingesteld naar aanleiding van het ontslag van generaal Mac Arthur, hèeft Vrijdag besloten met twintig tegen drie stemmen om geen rap port. over dit onderzoek op te stéllem v Dé'meerderheid was van mening dat.ieder rapport over het ontslag van Mac!-Arthur op. dit moment slechts' „een verbitterde contro verse'zou dóén herleven op een critiek moment in dc Koreaanse vredesonderhandelingen". DEN HAAG, Een aantal ba taljons, gevormd uit de oudere lichtingen en bestemd voor de territoriale verdediging, zal oefe ningen te velde uitvoeren in provincies TJtrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. De oefeningen worden gehouden na de herscho ling, welke deze bataljons groeps gewijze ontvangen in de leger plaatsen bij Wittenberg of by Oir- schot. Zij strekken zich uit over de periode van 20 Augustus tot24 October a.s. Hierbij zullen andere Nederlandse onderdelen medewer ken, o.a. het korps commandotroe pen en het koips mariniers, terwijl ook een Belgischeeenheid - para chutisten zal deelnemen aan de ac- •ties. Amerikaanse vrachtboot liep aan de grond BOTTERDAM. Vrijdagmiddag om 5 uur'gaf de gezagvoerder van het Nederlandse passagierssclup Prinses Beatrix het volgende radio bericht door: Zagen zo juist een Amerikaans schip van het Liberty- type aan de grond lopen op drie mijl Noordoostelijk van Galloper- lichtschip. Later bleek het gestran de schip de met kolen geladen Amerikaanse vrachtboot „Thomas Fi Baker" te zijn, die op weg is van Hampton Roads naar Rotterdam. Het schip maakte geen water en hoopte met eigen middelen vlot *e komen. Vannacht om 12 uur kwam het radiobericht door, dat men. er «P de Thomas F. Baker inderdaad M gelaagd was de reis voort te zettert. :De sleepboten .ganges. en Go- Iiath -C:,vdie resp, van .Hoek van Holland en Vllssingen ter assistentie waren uitgevaren, behoefden geen hulp te verlenen en keerden naar hun station terug. DEN HAAG. Ter. gelegenheid vande verjaardag der Indonesi sche onafhankelijkheidsverklaring heeft de waarnemende Indonesi sche Hoge Commissaris in Neder land Vrijdagavond gerecip. -erd m zijn ambtswoning „Backerstiagen tc Wassenaar. Zeer vele Nedei- 'landse autoriteiten, onder wie de ministers Peters en Stikker, staats raad van Schaik, de staatssecreta ris' Blom en vele leden van het corps diplomatique en vertegen woordigers van het bedryfsleven kwamen hun gelukwensen aanbie den. Intern, socialistische, jeugdconf erentie in Hamburg HAMBURG. Zondag zal hier een congres beginnen van sócialis- tïsche: jeugdorganisaties. De groot ste delegaties zullen afkomstig zijn •uit Duitsland, Oostenrijk- en de Scandinavische landen. Voor de eerste' maal zullen ook. Japanners, Australiërs en Indiërs aan een der gelijk congres deelnemen. De so-, cialistische internationale zal ver tegenwoordigd worden door de voorzitter van de Nederlandse Partij van de Arbeid, de heer Vor- rink. Frankfort. De west-Duitse autoriteiten hebben een bedrag van 100.000 dollar toegewezen voor, in voer van gezouten haring uit Neder land;:.!.:. DEN HAAG. Het Tweede Ka merlid Haken (CPN) heeft schrif-; telijke vragen aan' de minister van. Sociale Zaken gesteld over dé late uitbetaling van de kinderbijslag. DEN HAAG. De directeur van' het Indonesische persbureau „Anta- ra", de heer.A. Malik, zal Woensdag 22 Augustus op Schiphol aankomen voor een bezoek aan Nederland, Frankrijk en Engeland.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3