'^llg Reis van de „Asler" schept problemen Harde tucht in kazerne aan de Vecht voor ontspoorde militairen GEEN „MARTELKAMP" MAAR PAEDAGOGISCH INSTITUUT Moei Ueens hóren! Heefthuispersoneel een recht op vacaMie? Verzet in ons land en Zwitserland tegen JBarthiaanse55 neutraliteit r „NAAR NIEUWERS LU IS", EEN BEGRIP vDepot voor discipline MOEILIJKHEDEN'? Instructies gewenst voor het Arbeidsbureau voor Zeelieden? *ZTBflSSS# De kerk in het anti-bolsjewistische front? l-J t Den Haag verbaasd over Söekarno's -rede ■aBBBB \r KERK EN Ds weg omhoog 91 (Van een "onzer verslaggevers) "r~v AAR gaat er weer een" wysi de ober van „De Kampioen" in Nieuwer sluis. 3-jiton passeert een soldaat van de luchtstrijdkrachten, ge flankeerd door twee gewapen de marechaussees. Het kleine groepje loopt over.de wankele brug, die daar de Vecht over- spant en -verdwijnt binnen de muren van de. Koning "Willem UX-icazeme, die er bij regenach tig zomerweer zo triest uit ziet als slechts een kazerne dat kan. De soldaat is ér naar binnen ge gaan en zal er voorlopig niet meer uitkomen. Hij moet zijn strafbitzitten in het „Depót voor Discipline". Tezamen met vijftig, zestig andere militairen zal hij een paar maanden of misschien-wel meer dan een jaar buitengewoon zware dienst moeten doen. onder kei- haróe tucht staan en zijn nach ten doorbrengen in een kleine cel. Van; leger, luchtmacht en marine zitten ze daar: de mili tairen, die niet langer in hun V eigen jonderdeèl konden wor- den gefcandr -. en „naar Nieuwersluis" een:begrip in ce miataire dienst moesten. „Nee», ze hebben het hier niet makkelijk", vertelt de commandant van-het' depöt, ,;en - dat fa ook!: vol-* strekt ;niet ïriijn.- bedoeling. Maar de geruchten die vrij veel-rond gaan, dat het, hier een soort concentratie- y kamp20U zijn,, waar de Jongens icon-r stantworden uitgevloekt en gesla- -gen, zijn ei; ioch wel héél ver naast Er wordt "hierniet geslagen en." wie ond^txmja:;'bewaldngspersoneeI ru we woorden tegen; de gestraften ge- bruikty: krijgthet. met mij aan de stok, E» w^y krijgen hier het- beste - eten, dat" jde dienst kan bieden." Geen misdadigers „De militairen, die in Nieuwersluis „zitten",;. zijn-, de lastiga>; soldaten;:: Kn»peii;l;die:zich;:;metraaniöIs0pnne kunnen -wennen, en dfévkë«rr'op* keer vdoor-r: htm commandant - ge- straft:-, móeten. iworden.'' Trots Overtelt Nieuwershiis* .com- mandant,;maj ar B.A. -J.y: AJ.i van Handwüjlc over de marinier, i die hij enigeTttü: geleden kreeg. Er;: was bfj de- troep geen. land inet hem te b ezeöehjfjhy had'; een straflijst^ van irie. pY wier pagina's vol en: ookstoen ;v hij in- Nieuwersluis kwam.; bleef 'hij, de -eerste ttfd een „zorgenkind". Maar. langzaamkwam er enige- ver- betering; de marinier werd vwat be~ ter: haiwielba^ en toen! na ,:;dre maanden zjjni straftijd omywas,::?kon de: kampleiding hem met een gerust hart terugsturen.„Dat was nn- zes maanden, geleden," vertelde majoor Van; aandwyk; „en .-.vorige. Week 'hoorde 2k van commandants dat hij .is ingedeeld bij de Militaire Po litie'van; de Mariniers." Vaak zijn het eigenlijk, psychiatri sch e-.^ewaHen", die in" Nieuwersluis terecht komen. Er waa een zeven tienjarig» matroos, diein dienst twee liter jenever P«r dag placht te drinken.; Dr. Bakker, de aan het dé-, pit'verbionden psychiater, heeft hem Weer totj «en. normaal mens gemaakt. Ook „weigeraars" „Ik stneef naar twee dingen", ver telt ons de commandant.-die zich meer directeur van eun gevangenis, dan commandant van een militair onderdeel voelt. „Ik poog van de gestraften betere mensec. voor de maatschappij te maken en bovendien ook betere militairen. En ik -probeer dat te ben-eiken, door hun mijn ver trouwen te geven. 'mkwj&kM „Depot voor discipline" T USSEN de vijftig en zestig ge- strafte militairen zitten het he le jaar door in.het „Depót voor Dis cipline" te Nieuwersluis. De meesten zitten er niet neet langer dan rfrte of zes maanden; de bezetting wisselt dus snei, maar het aantal blijft on- geucer gelijk. En binnenkort zal het nop vrij aanzienlijk groeien, wan neer ongeveer veertig zwaarder ge strafte militairen, die nu nog in net Drentse kamp Norgerhauen 2itten, ook naar .Nieuwersluis gaan. Com mandant. majoor. Van Randwijk, den beroepsmilitair van de allerbeste soort, staat klaar om' ook hen te ontvangen in mat h(jzel/ zyn „Pae- dagogisch Instituut'* noemt. Den on-' eer. verslaggevers bezocht de Koning Willem Ilï-kazeme. 1 AXflM v SS-wl»; 'm&r Tc, Bl§KiSI§. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Met ongeveinsde verbazing heeft men in Den Haag kennis genomen van de verklarin gen van président Soekarno over het probleem Nieuw Guinea. Niet zozeer vanwege de inhoud van de gepeperde uitspraak, als wei om het feit, dat 'zij werd afgelegd op. het ogenblik, dat prof. Supomo. in Nederland aankomt met een deli cate missie, die er op gericht is te onderzoeken, in hoeverre het Uniestatuut vervangen kan worden door een gewoon verdrag. Men acht de. verklaring van president Soekarno nu niet bij uitstek ge schikt om. het terrein voor prof. Supomo te effenen. Omdat de vol ledige tekst van Soekarno's rede nog niet beschikbaar is, onthoudt men zich -voor het overige van commentaar. Men .wijst er op, dat er - uitspraken van andere politici' in Indonesië zijn bijvoorbeeld van minister-president Sukiman die een aanzienlijk gematigder karakter hebben. Entomologencongres in 'Amsterdam geopend AMSTERDAM.In het Ko- ninkUjk Instituutvoor de tropen is Vrijdagmiddag, heb negende in ternationale entomologencongres door 'deministervan Binnenland- V-et Zaken,;-mr J. H. van Maarse-. veen, - geopend; Aan - dit congres, dat tot en met. 24'Augustus duurt, nemen circa 800 entomologen tolt 40 landen deeh- Ze hebben een volkomen, normaal dienstrooster. Dat is wel veel; zwaar der, dan bü andere onderdelen, maar *t bevat precies het zelfde. U zult het. misschien .niet - ge loven, maar de ge straften hebben Dok geregeld schiet., qcfeningen. Met scherpe munitie. En een paar we- ken geleden heb ik iets uitgehaald. datA ook voor mfj wel een spannend ex periment wss: ik heb - een.; groepje; vaa>; de '—lastigste jongens uit - de straf- en SK tucht- klassermeelaten doen aan een. mars van de Nederland- sd .Spoorwegen. - Onder ^leiding, van deeefiste^lmtenant H. Pxufs hebben zé drie- eerste prijzen gewonnen. In tegenstelling met wat,in andere landen, op dit ter- reut gebeurt, dra gen ,:de gestraften Ut: .-r" Nieuwersluis hun;. diEtinctisvexi. Officieren, die hier .ook bij tijd en wij- 'lé zitten, dragen ook hun rangon derscheidingsteke nen, doch zij doen. niet mee aan de gewone dienst.Zij krijgen, een kamer tje toegewezen, waar. zij aan een':, taak worden gezet, als het vertalen van een Engels of Frans militair boekwerk. Zij mo gen dit kamertje niet verlaten, behalve om enkele malen per dag gelucht te worden. „Derde klas" Post krijgende militaire gestraf ten eenmaal per week. en eenmaal mogen zij ook schrijven. Deze.brie ven staanonder censuur. Ontspan ning hebben tij nu en dan, wan neer zij: zelf een of ander cabaret programma in elkaar .kunnen: zet ten eh het belangrijkste moment behalve natuurlijk ontslag is voor de mannen uit de straf- cn tuchtklassen, wanneer zij in de derde klas komen. Dat is het laatste stadium van hun stref en zij mo gen dan op Zondagmiddag twee uur lang vrij in Nieuwersluis gaan wan delen en zelfs ééns per maand 24 uur met verlof naar huis. Dat zijn grote momenten voor een Jonge man want cat rijn de mees ten van hen in een leven van de opperste gebondenheid, van een tucht, waar de meest berustende jongeman rich slechts moeilijk bij neer zou leggen. Het is een zwaar leven, daar in die kazerne aan de Vecht. Wie om zes uur uit de veren komt. de ganse dag de moeilijkste militaire training heeft en 's avonds na afloop van de dienst vaak nog verplichte sport doet, om'dan voor de nacht weer de cel in te gaan. zonder ook maar één overbodig woord gesproken te hebben, leidt een leven, dat zeker niet gemakke lijk is vol te houden. Zo worden daar in Nieuwer sluis militairen, die geenszins zonder reden naar het .depót zijn. gestuurd,, weer tot redelij ker mensen gemaakt. Majoor Van Randwijk, hoewel in hart en nieren overtuigd v -roeps- militair, staat voor 'h^a klaar. Hij ziet hen niet in de eerste plaats als gestrafte militairen, maar als mensen' in uniform, die geholpen "moeten worden. DE INGANG van strafkamp", zoals hit. „militaire de soldaai het De pót ooor Discipline noemt (foto bo- t*en). Het is niet moeilyk er uit te ontvluchten. Om dat echter de com mandant de .mili tairen zoueel mc- gelijk vertrouwen roti peucn is er slechts een 'wan kele prikkeldread- omheining aan de achterkant en een laag hekje aan de voorkant. Wie be slist duchten toil zal hierdoor niet worden tegenge houden. TUSSEN DS KLEURIGE bloe metjes uetn een goed onderhouden gazori lopen, onder bewaking van een gewapende ser- .geant, vierge strafte militairen (foto links). Ruim 50 militairen moe ten in dit Depót voor Discipline te Nieuwersluis hun straf uitzitten. Ziekenfondsen in moeilijkheden Ecri van de maatregelen, waar door de ziekenfondsen meer Inkom sten zouden kunnen verkrijgen is: het heffen, van een hoger premie van personen, die kinderen te hunnen Jaste hebben. Ben ik goed ingelicht, dan betaalt iemand met een aantal kinderen evenveel pre mie als iemand, die kinderloos is. Het spreekt vanzelf, dat een gezin met kinderen een veel groter be drag aan medicijnen en verband middelen vergt dan een gezin, dat: alleen uit man en vrouw bestaat. Voorts zouden naar mijn mening simulanten d.w.z. zü, die door de doktoren als zodanig worden hekend van medicijnen dienen te worden uitgesloten. W. MATVELD. Leger en moreel Ieder Nederlander zal het met generaal Hasselman. eens kunnen zijn, dat het Nederlandse volk geen anderhalf miUiden. per jaar betaalt voor een waardeloos legér.En een leger is waardeloos, als het moreel ervan wordt. ondermijnd. Dat wordt het, .als de legerleiding blijk' geeft van verkeerd,psychologisch inzicht. Burges, dia zich voor - de defensie offers getroosten en dia hun mili taire verplichtingen: vervullen, heb ben er recht op beleefd te worden behandeld. Personen, die in het le ge het. gezag. moeten handhaven, moetenzich nietaan grofheden en onbeleefdheden ;te buiten gaan. En wie: behóren! in; het- le^er het gezag te handhaven? In. de eerste plaats het „eigen kader. Door. een over vloed van MJVs' wordt hetgezag gedevalueerd. Burgers, dieterwllle van de defensie -gezinen werkkring moeten verlaten, -vormen geen troep gedeporteerden.Ook zijn zij niet op één lijn te stellen, met re- cruten. die noodzakelijkerwijs nog moeten worden gedrild. Vitterige aanmerkingen over losse knoopjes e.d. zijn tegenover hen uit den boze. De geest in het leger moet niet door futiliteitenwarden on dermijnd, W. T, BENGLEY Heeft hoixpersoneel recht op vacantia? Aldus de herhaalde vraag van verschillende lezers(resaen). Als, men hieronder recht verstaat, recht ge baseerd op collectieve- of soortgelijke arbeidsovereenkomsten (regelingen, goedgekeurd door het College van RvJksbemiddeiasra), dan moet het antwoord helaas ontkennend aün. Het lelt, dat de verhouding huis personeel (dienstbode, hulshoudster, werkvrouw e.d.) enerzijds en Mevrouw anderzijds, ten onrechte nog steeds wordt gezien als een soort patriarchale, heeft ertoe geleid, dat het huispersoneel, ten aanzien van dc sociale en arbeidswetgeving belangrijk achter ligt bij andere loontrekkenden. Die hebben, mede door hun sterke organisaties, weten te bereiken, dat thans seker lt4 tnllltaen betaalden vacant(e hcbbcnl DEN HAAG. In officiële Nederlandse kringen cn ook In de Haag6e diplomatieke wereld heeft het relaas van Jac Dörr, de tweede machinist van de tanker „Aster", die vllcgtolgbenzlne vervoert van de Roemeense haven Constanza naar het Russische steunpunt In China, Dalrcn, sterk de aandacht getrokken. Het feit, dat Nederlandse zeelui worden gebruikt om zeer belangrijke strategische vrachten te vervqoren, die "de bevoorrading vormen voor de communistische strijdkrachten In Noord-Korea, wordt als een ernstige zaak opgevat. Nochtans acht men het in die kringen niet dul. del|jk op welke wjjie do Nederlandse regering cr toe zou kunnen bijdragen dat dexe vorm van steunverlening aan do Russische politiek van agressie wordt beëindigd. riaal tussen Oost en "West in de wel zijn gelegd, 2ün hier niet vaa toe passing. De .Aster" vervoert- goe deren van het ene deel Daar het an. dere deer van het oostelijke 'blok. Dat neemt niet weg, dat men het een hoogst onbevredigende toestand acht, dat Nederlandse zeelui scho- pen varende houden, wier lading ten goede komt aan soldaten, die de troepen der Verenigde Naties bestrijden. Een punt is er waarop althans van Nederlandse kant zou kunnen wor den ingegrepen. De zeelui in kwes tie zijn in opdracht van de rederij aangeworven door bet Ne- deilandse agentuur Vinke cn Co. in Rotterdam, dat namen en adressen haeft ontvangen van het aldaar ge vestigde Arbeidsbureau voor Zee lieden. Als de Ruasen het voor hua strategische aanvoeren niet zonder de scbeepsruimte. van het westen kunnen stellen en als het -diensten verkeer van het westen voor de Sowjets oven belangrijk.'is als de handel van West naar Oost, dan zou dit dienstenverkeer, zo menen dc deskundigen, aan gelijke contröle^ maatregelen moeten worden onder worpen als de aenvoer van materia- len en grondstoffen naar China, Korea en dévSOWjet-Unle.- Ligt het' niet :op de weg van. de regering, zo vraagt men^zich In .de genoemde kringenafr aarT.de. ar- beidsbureauxen metname. aan het Arbeidsbureau voor Zeelieden te Rotterdam instructie te geven, generlei 'medewerking te .verlenec bij bet beschikbaar stellen van Ne- De maatregelen, onlangs genomen als gevolg van de resolutie der V.N„ die verscheping van strategische materialen.naar het China van Mao Tse Toeag verbiedt, zijn niettoe reikend. In de eerste plaats hebben deze betrekking op Nederlandse schepen. In de tweede plaats wordt Dairen pas in 1952 aan China over gedragen. Ook de belemmeringen, die aan de handel in oorlogsmate- Aduertcntie (I.M.J hel verend fc/n- V. iijn penwerk, ma er ,|3 J A A K ook de deklaag GARANTIE ONVERSLIJTBAAR Nu is echter, gelet op de wel zeer pische verhoudingen, welke men by. het huispersoneel aantreft, moei lijk te verwachten, dat hier door de vakbeweging Iets van betekenis kan worden bereikt. Ook de wet gever is huiverig "nieuwe voorzie ningen te treffen. Huispersoneel wordt, zo de wetgever gaat doen wat in feite nodig is.bijr.a onbe taalbaar. Toch is er wat gaande. Enkele vrouwen verenigingen hebben een soort van model-overeenkomst gemaakt. Maar.hetbleef nog maar theorie. Intussen Spreekt hier wel het sterkste do morele plicht. Verschillende werkgeefsters geven, geheel vrijwillig:, betaalde vacan- tie, ZÜ de werkgeefsters heb ben daarvan zeker profijten. Wie betaalde vacantie krijgt, zal dit waarderen en er naar werken. In tussen moeten de vrouwenbonden hun actie voortzetten. Betere ar beidsvoorwaarden zullende aan trekkingskracht voor het huishou delijk beroep slechts kunnen ver groten. Th,-. B.. Teh aanzien van! het erven, zal ertrity wel degelijk verschil bestaan tussen de verschillende groepen vankinderen uit onder scheidene huwelijken: Ook ala er zg.„voorkinderen" zijn. kan er op den duury wel.r»n grote moeilijkheid ontstaan, vooral als er bezit is dat niet van de huidige ouders samen Is. WU raden voor degelijke geval len aan eens met een notaris te spreken die als vakman precies kan zeggen wat wel en" wat niet mag. j, H.-D. Uitkering krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening kan wordenaangevraagd zodra vaststaat:; dat men geen arbeid meer verricht1 en 65 jaar oud is.' Bij-de vaststelling: van de uitkering Wórdt rekening gehouden met de inkom sten. Of op de eventuele uitkering1 ingevolge d« Noodwet Drees nog door dc gemeente wordt "bijgepast kan niet .zonder meer warden be oordeeld. De Gemeentelijke Dienst hierover eens' te raadplegenIs het; beste, Paard gedood door bijen VENRAY, Te Wcverslo werd_ het paard van de landbouwer. W.» dat.in een weide op de Kempkes- berg graasde, aangevallen door een zwerm bijen. De insecten nestelde zich in'de manen van het paard en staken het zodanig - dat het na' enige tijd overleed. uitspraak aangaande de' verhou ding tussen kerk .en staat heeft verleid, die op de onbevangen hoorder de indruk moest maken van een onoverbrugbare tegenstel ling. De discussie, naar aanleiding van dit verwyt tussen kanton en kerk ontstaan, is inmiddels afgeslo ten, maar de uitgewisselde docu. meuten zijn thans als een- soort Witboek verschenen: „Kirche und Staat im. Kanton Bern Daarin is 'ik m7vtw-« j tt ï- v t i Niemöller-Heinemann ook in Ne- tegen, het Oosten. Niets is minder ook de' correspondentie tussen l\/l rivangeiiscne Kerk derlandse kerkelijke kring toene- waar. Het Westen zit in doods- Feldmann en Barth opgenomen. deelnemen aan het anti- mende invloed krijgt. De heer V. angst voor een agressie van Ooste- Dr Fèidmann verwijt Barth (die 'bolsjewistische front? Die'f b?"Uike zijde.en.acht.zich daarop MS in rijn rede van Februari in dc het niet tot de „bon ton" in Duitse onvoldoende voorbereid. Vormtéén w - vraag beantwoordt Pfarrer en Nederlandse predikanten- huisvader, die het-nachtslot op rijn Hermann Diem, een 'der leiden- kringen begrijpend te doen tegen- buitendeur doet en rijn waakhond :rio-nmtc» TVPrliWflnfpn nit Hp Gvei*vhet bolsjewisme en bot tegen in het portaal posteert, een front de JJuitse^preaiKanteii uix ae de. democratie?" teg ende inbrekers? Och kom!" Belijdemsbeweging, ontken- Eh verder: „Het naüonaal-socia- QQ^0 nend in een artikel, dat het Ne- .verdedigt Diem Usméwas een verleiding voor dc leer": Hpr1pr>H<P mpanHhlar? vnr»r 7|Jf tneutraijstïscho standpunt, de Christen, maar het communisme tegen de democratische staat-in-de schrik voor het anti-bolsjewistisch niet, aldus Barth en ook Diem. hand werkt; 3. het communistische evangelie en cultuur, „Wen- front van hetmationaal-socialisrae Dat moge gelden voor het Duitse totalitarisme met welwillende neu- ding" in zijn Juli-Augustus- 5og stetj 5 in de benen. Hjj 2iet m volk met zijn gebrek'aan democra- traliteit tegemoet treedt. OQit „nnnTin„on t« e anti-communistische „Kruis- tische'- en politieke -scholing; in de - nummer neeft opgenomen.. In tocht" een herhaling, van de anti- landen van het Westen, ook in' Ne- Als Barth vervolgens cntiek dit artikel komt a.h.w. de rich- Russische interventie der geallieer- derland waren er maar weinig oefent op ons „door onze heilloze tine BarthNiemöllerHei- den v,ak na 1918: men wil aan dat Christenen, die iri deze verleiding eerbied voor de z.g. reele waarden eerste anti-bolsjewistische front gevallen zijn. Diem wil toch niet tot m de .grond, bedorven denken nemann aan het woord, die uit- vastknopen. Diem spreekt in dit het Duitse volk normatief stellen? cn willen antwoordt Kirchen- drukkelijk waarschuwt, tegen verband van huichelarij en leugen- Zo is ook het communisme geen direktor Feldmann hem:' het deelnemen van de kerk aan ac|}tlsheid. „Alsof het Christendom serieuze verleiding voor de Chris- wat een anti-communistische §?bonde1,Y-z?u ^,!Laan efn °Van,7 ten die benuI heeft van democra- wat een anu communiatiscne dere politieke Westerse formatie." tic en vrijheid. Dat'betekent dus derlaniise zeelieden, - ten behoeve van ondernemingen,-die niet kun nen aantonen, wat de taak en de bestemming is van de schepen waarvoor deze zeelui worden g«' zocht? Regering bereid Unie statuut te verv angen door verdrag? (Van een onzer redacteuren) DEN HAAGOver. de missie van prof. Supomo bebben wij in Den Haag de. indruk gekregen,. dat- de Nederlandse - regering - zich erf toe zal. bepalen kennis te nemen van de voorstellen der Indonesi sche regering en ten "hoogste aan prof. Supomo zal doen weten, wel ke voorstellen deNederlandse re gering bereid is'aan het parlement te doen. Dat de. Nederlandse rege ring zich aan bepaalde toezeggin gen en bereidverklaringen zou kunnen binden^ wordt uitgesloten geacht. Niettemin is de indruk sterk, dat de regering' riiet 'zal wil len blijven vasthouden aan een Unieverhouding, die aan de andere kant van de evenaar, niet langer wordt gewenst. Men neemt dan ook aan, dat een. vriendschapsver drag voor de Nederlandse regering niet onaanvaardbaar zal zijn. Doch het blijft de vraag hoe'het Neder landse. parlement hierop ,zal reage ren. NEWCASTLE, -. .Vandaag zijn In het station twee treinen op .el- kaec gereden, waarbij- drie perso nen om het leven kwamen en 23 gewond werden. Aduertentie (I. M.) Munster van Bern zeide dat-de te genstelling tussen Oost en West „ons als christenen niet aangaat") dat hij en zijn groep: 1. op onver draagzame wijze eenexclusieve aanspraak maakt op de. „rechte 2. een vijandige stemming Deze iveek .kruisvaart'!; wordt genoemd en als.zoda nig .wordt afgewezen. Sommigen zien in het optreden dier groep een hoopvol tekenkans op En tenslotte: „be belijdenis die verzoening' "tussen. Oost. en °P. hefogenhUkvyan.dakerk ma.f - moet eisen is met een belijdenis west.- Anderrn .daarentegen tegen het bolsjewisme als wereld- zien in dat optreden een recht- beschouwtaz, masr tegen al die strppk?' óPvaaT"wip vonr hot ismen, die tot nu toe rechten.heb- ireeiG gevaar, w e voor net ben. doen gelden op het. christelijk reele 'feit der beslissende te- geloof en die dit thans,.met ge- genstelliiigenV het oog sluit, bruikmaking yvan de heersende verzwak! het Westen'en werkt an^st voor; de bolsjewisten, eerst verzwakt net .westen en- werkt goed proberen. De kerk moet niet propaganda en tactiek van het het „christelijk avondland" tegen Oosten :in de hand. hei bolsjewisme verdedigen, maar zij .heeft, met'-de'bedreiging .door Men- moet het in de redactie het-bolsjewisme voor ogen, - het van „Wending" - prijzen,, dat zij avondland te zeggen, dat-deze be niet, slechts Diem aan het woorddreigingmoest komen omdat het laat om - zijn standpunbvan-ont- avondland, niet christelijk -is." houding te verdedigen, maar te- Fel verzet dat het Welrdegelijk ge vaar biedt voor de door snee-Duitser. omdat hij dat benul' niet heeft." Nlemöller'en de zijnen verwijtende,dat zij „blijk'- baar dc Duitse, eenheid willen kopen -.met- een com munistische terreur", schrijft de heer v. d. Ploeg:„Het - moet. nu toch .eens uit' zijn., met deze hetze tegen het Westenu die slechts na praat wat het Oosten aan propa ganda pleegt te voeren.' In Zwitserland M EHKWAARDIG is dat; deze he- SokjeSe S SSïS'! Stl- hïï?»Sïïi*dat rn -Zwtwriand, Kari "Batth J. G. v.d. over.,het standpunt van hem en; de zijnen eveneens met enige felheid wordt aangevallen.-: u -y Dfe aanval Is "daar iogeleid door de -Kircbendirektor ;vanhet kanton Bern, dr M.' Feldmann. Hij ver- .kirchénpolitische" 'conflict in'het; .„Zijn de resultaten van de Zwitserse sociale, politiek der laatste dertig jaar werkelijk het "uitvloeisel van een „tot in de grond bedorven denken en wil- - len" en van „onmenselijkheid on zer doelstellingen", het uitvloei sel niet slechts van „harde da- den", maar ook-van „harde har ten", zoals gij dat schrijft"? Zijn rij niet. veeleer het gevolg van die ënergiekc aanpak van de maatschappelijke problemen, die gij in het Rusland van Stalin; prijst, maar'ons ontzegt? Zijt gij u wel bewust, dat een dergelijke i zelfbeschuldiging en zelfvernede ring aan het onwaardige grenst; dat een dergelijk naar' bene-'. ,den halen'1 van 'de eigen .daden, yhot 'verontwaardigde protest cn het scherpste verzet moet. oproe- pen, Juist óók bij diegenen 'die de. stem der kerk op sociaal-poli- 'tiek gebied gaarne ernstig zouden willen nemen?" De Zwitserse-pers wijdt aan het; vens dit standpuntdoorde heer u tliuiuicu^v/uwiuiic«.ujum.» m u» Ploeg, van de Ned. E heer J. G. v. d. Ploeg verzet weet de onderBarthsinvloed uaritQn Rem dezelfde aandacht Volksbeweging, liet v bestrijden. ;*-' zsch fertegen deze opvattin, staande groep m:de-Zwitserse kerk r. ,1 Waarom door' eén Nederlander? gen.. „Diem suggereert dat het dat zij in December 1949 de synó-: 6ie te onzent de discussie in Kennelijk omdat de groep Barth— Westen een kruistocht organiseert dé van het kanton Bern tot.; een „Wending" verdient. JIJ ET een groep jongeren heb Ik de Belgische Mqos bevaren,.een heel eind de rivier op. We gingen „naar bo ven", onze tegenliggers „kwa men naar beneden". Termen. die voor een buitenstaander iets gekunstelds hebben, totdat hQ de werkelijkheid heeft le ren kennen van sluizen rnet een niveau-verschil van 11 en 14 meter. Een zwaar beladen schip wordt met het grootste gemak naar boven gebracht. Het ge heim is eenvoudig, dat men can de lage zijde de sluisdeu ren sluit, zodat er geen tcetter meer verloren gaat. Aan de ho-! ge. zijde worden nu de deuren Langzaam geopend, en het wa ter. uan „bouen" doet het tuater in de sluis snel stijgen. In een ogenblik tijd kunnen de deu ren geheel worden weggedraaid, want er is geen niveau-ver- schil meer. -V v. Heel tvat -mensen ztHen met het probleem „God'', in hun leven. Ze willen wel geloven,: ze ujiilen wel op een hoger, geestelijker niveau leven, .maar al hun geploeter helpt hun niet. Wie kan een zwaar beladen le ven omhoog1 beuren? En hoe zal men het op dat hoger veau houden, als het daar geen. draagvlak heeft? Nu dacht ik aan dat eenvoudig recept,, dat' de sluis me leerdeEerst naar beneden toe de zaak zo goed mogelijk afdammen. En dan eenvoudig naar boven toe de sluis openzetten. Wie het leven openstelt voor God, ontdekt» dat het dan vanzei1 gaati Het. Evangelie is het etnd van ai ons geploeter. V.'E/:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4