RENAULT Wie de rust en de eenzaamheid mint, {TREKT NAAR SCHOUWEN De Hoede zondaar: Edmund Gwéün als valse munter Biïllenshow óp „Femina" unicum in Nederland Congres Jehova's Getuigen in Rotterdam 5 1 lëïïku In Renésse is behoefte aait goede zomerhuizen Ludor et emerge Mijn onderwijzer wist het al Hoe het begon Een goed gomerhuis ROTTERDAMSE BIOSCOPEN „Achter de schermen" was niet zo heel veel te zien Noorse tanker stort olie in de Maas Kerk verrijst aan de Mijnsherenlaau Poppen verzameling van Slic/iiing *40-*45 wordt verloot Waar tentenkamp rond Ahoy'-gebouw KREISEL AUTOM. BEDR. N.V.; AUTOBEDRHF „WEYERS" gat r Li 1,1 'ii,! stus 1 il §:-p?^ Z (Van een onzer verslaggevers) Wï AAET0E' heeI IanS geleden, menselijke Boovaardjj, zelfingenomen- V V heid en misplaatste trots hebben geleid, wordt ons verhaald in de legen de over de ondergang van Westerschouwen. Het is een droevige geschiedenis. Eens was daar een haven, waar xykbeladen vaartuigen welvaart brachten naar de stad. Jaar in en jaar uit ging dat zo maar door en de mensen van Westerschouwen werden als maar rijker. Ze werden zo verschrikkelijk ryk, dat het geld hun naar het hoofd steeg en het zichtbaar. mededogen met minder bedeelden hun uit het hart vlood. Eén' van- de y merkwaardigste A.N.WJi-wegwijzers, die wij óóit hebben géiden:- Wie zóu de verlokking kunnen weerstaan om de mooie.: uitzichten, te gaan bewonde- ren? Daar, langs de zee dijk, strekken zich de broed plaatsen uit van de vogels. Aan de einder is de flauwe kustlijn an Noord-Beveland nog juist Met mensen, die in zo'n toestand zijn geraakt, gaat het meestal mis. En dat deed het ook. Op een. dag vingen enkele vissers een zeemeer min, een echte, met een schubbige staart. Maar hoe die zeemeermin ook jammerde of smeekte om te worden vrijgelaten, de vissers-lach ten haar eenvoudig uit en hesen haar met riet en al in de mast Toen kwam de zeemeerman zijn wijfje te hulp. Hij bezwoer de vissers haar vrij te laten, omdat ze anders zou sterven. Het enige antwoord be stond uit spottende opmerkingen en hoongelach.- Hadden ze maar ge luisterd. Nu sprak de zeemeermin een driewerf wee uit over Wester schouwen en sindsdien kwam het noodlot over de stad. De haven verzandde, do handel verliep en in plaats van rijkdom kwam armoede. Steeds verderdrong het zand op. net zo lang tot er van de huizen niets meer te zien was en alleen de toren overbleef. Van die toren is al heel lang niets meer over. Slechts de legende leeft voort'en niemand weet of het wel echt gebeurd is. Op een AJJ.W5.- wegwijzer, niet zo ver van Zierik- zee, kunnen wij nu lezen: Mooie uitzichten, en daaronder Westen- schouwen, nu de naam van een polder. Een naam, die herinneringen wekt. zoals er zoveel is op Uit eiland, dat men nimmer vergeet, omdat het een belevenis is gewor den. In Zierikzee zien de huisjes er precies eender uit als in Hilde- brand's Camera Obscura. De machti ge poorten, de nauwe straatjes, de Sint Lieven Monstertoren, die ge al van heel ver grijs en nevelachtig ziet oprijzen uit het-lage land, spre ken op een bijzondere manier van het verleden, dat zich in elk steen tje schijnt gekristalliseerd te heb ben. En op de grote wegen, waar spaarzame auto's onwezenlijk voort jagen, groeit het gras. Het weerzien met dit lieflijke eiland was een verrassing. Toen wij het de laatste keer, zes jaren geleden bezochten. bood het een •troosteloze aanblik^-De -inundatie had overal-haar werk'gedaan en wel zo grondig, dat wjj cr aan wan hoopten of hier ooit nog eens iets goeds uit geboren zou worden. Slik en modder hadden een vuilgrijze sluier over wegen eh polders uitge spreid. waaruit de zilte geuren van de zee opstegen. Nu keken wij weer tegen het rijpe groen der graslanden aan. tegen verzadigde tuinen, tegen de goudbruine tinten van haver en kenen en de donkere oppers van opgetast bonengewas. Luctor et emergo. Ik worstel cn ontzwem. Dit oude Zeeuwse devies had zich, ook na de bange bezettingsjaren met de op het laatst volkomen zinloze inun datie, opnieuw bewaarheid. Een kwart eeuw geleden, toen ik als twaalfjarige knaap in de hoog ste klas van de1 lagere school zat, sprak mijn onderwijzer,een 'man van middelbare leeftijd/met een en thousiaste'/ 'voordracht/ reeds met' grote ;-llefdë over Schouwen en Dui- .veland. Schouwen komt van Schel de: Schelde" stamt'wéér 'af van' SceldlsMaar deze uitleg was niet het voornaamsteP.Wt in. .de .aard rijkskundeles over Schouwen. Dat waren steevast de;-duinëii eri het strand. Breedste duinengebied van ons land/.vnatuurreservaat van de eerste; orde,.stilte,- -rust, -eenzaam-, held. En,terwijlhij vertelde,groei-, de; heimwee, in ons,; hart. Eens zou den wijer-heengaarjl Als. we.groter - waren' eni:niochten kamperen. Het wildéduingebied.tussen Renesse eii Burgh-Haamstede zou dan van ons zijn. - -• Hét is allemaal anders gelopen en .Blf; iyë^nu, na' zovele" jaren, koers De..luchten zijn hoog en ioerpen, net -als op oude zeventiende eeuw- ^schilderijen', 'een''gezeefd licht fPde: klei-grijze zee. En't strand w. breed' cn, eenzaam, je kunt er: -v.;-, -j' de mensen telle»: - zetten naar de duinen, waarvoor we in 1945 geen tijd hebben gehad, komen we niet om te kamperen, doch alleen'om te zien of de schier legendarische rust en eenzaamheid bewaard zijn gebleven. Dc luchten zijn nog even hoog en werpen, net als op oude zeventiende eeuwse schilderijen, een gezeefd licht op de kl ei-grijze zee. In Renesse ziet men het de propere huisjes aan, dat ze vol zitten met vacantiegan gers. Het is midden, in. het seizoen. Maar we merken '/daar; verder niet zoveel van. Erlopen, watkinderen met tassen in de richtingvanhet strand. In de stalling aan de voet van hetduin staan twee auto's. Op het strand zelf staat een enkele geel wit gestreepte tent, er spelen jonge mensen vrolijk met een bal en een ernstig uitziende man leest, in de beschutting van een kuil, een boek. Linies van ons en rechts van ons dartelden misschien nog een paar dozijn grote en kleine kinderen, maar daar hield het dan ook mee op, Het Schouwense strand had. zijn rust behouden. Toen de heer J. IL' Borgmeijer, nu zestien jeren geleden, met zijn werk voor de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer begon, had hij niet meer te doen dan nu en dan eens een lijst op een.- bord voor de deur te prikken, waarop de in woners van Renesse konden; lezen welke.- vacantiegangers: uit degrote steden om logeergelegenheid had den verzocht. De dorpeling, die. zich sr voor interesseerde gaf zich op en de -..vacantieganger kon -ko men. Nu is er geen huis in Renesse of het herbergt in de zomermaanden gasten. Het vorig jaar kwamen et ongeveer 650 schriftelijke aanvragen bij de V.V.V. binnen, dit Jaar loopt het tegen de duizend, wel een be wijs hoezeer Renesse in de belang stelling is gekomen. Toch zijn er slechts drie hotels, die elk niet meer dan een opname-capaciteit van 15 2ü bedden hebben en. verder is er een kampeerbedrüf. Vacantiespreiding is hier ai.even gewenst als elders. De grootste "con centratie vindt plaats in de maan den Juli en Augustus. Alen beeft er een lief ding voor over als de men sen ook eens in Mei en September wilden komen. Wie van de-natuur houdt en van de "stilte; .gaat naar het duingebied van Schouwen. Wie het niet zonder een radio,- een' gr a- mofoon, een; bioscoop-of. een dans zaal kan stellen in zijn vacantie. zoeke zijn vertier elders. Voor hem of haar is Renesse be~slist onge schikt. Voor - wie zich echter gees telijk en lichamelijk wil verkwikken aan de schoonheid en de rust der omringende natuur, is Renesse ideaal. Hij vindt er de hoogste dui nen van ons land en hij zal er ge regeld geboeid worden door de tweeledigheid van dit fraaie land schapaan de ene kant de wijde, blinkende zee. die door de ma jestueuze duinen een halt wordt toegeroepen aan de andere kant een even wijd en zéér gevarieerd, pol derlandschap. waartussen boomgaar den, verspreid liggen. De Renessenaxen hebben zo hun 'wénsen.' Zé Tzóuderi bijvoorbeeld vèèl meer uitbreiding willen geven aan het. goede, .zomerhuis van. .hout; jof steen. Hieraan is een scheeuv/ende behoefte. Zij weten, net zo goed als. wij. dat verwerving van bouwvolu me in deze Ujd op grote moeilijk heden moét stuiten, doch zij stellen hier tegénover,. dat .ontspanning, ten- slotte ook. een.levensbehoefte is. Het vreemdelingenverkeer is hard op weg .Renesse boven,het. hoofd te groeien/ Dat het vliegveld Haam- stéde niet meermin' het luchtverkeer is opgenomen, steekt hen. Vroeger bestond er een goede 'verbinding, waar vacantiegangers gebruik van maakten. Misschien komt daar ver andering in als Rotterdam weer een eigen vliegveld heeft. Men moet het van die omgeving hebben. Overigens, met propaganda houdt men zich niet op. Er zijn niet eens gedrukte folders. Eigenlijk is men -ncfrAp pt iaren later een melodie voor, Mr. BSO, het klinkt omineus als de codenaam van een massamoordenaar, een grossier in blanke slavinnen of de leider vaneen coast-to.coast cocaïne- gang. In ieder geval bijzonder myste rieus, gevaarlijk en misdadig.: .Voor de afdeling .falsificaties" van de, Ameri kaanse geheimedienst betekende: Mr. een \tiental jaren lang-een dik dos-, dat steeds omvangrijker werd; door, de aantekeningen, van vondsten van valse bankbiljetten, in de onverander lijke éououre van l. Wat deze- vak lieden het meest tegen de borst stuit, is de ongehoord amateuristische na maak:-de falsificator neemtniet eens de moeite de naamWashington op het biljet goed te spellen 1- """-.•■r De film van. Edmund Goulding laat het publiek minder lang iri spanningen onzekerheid dan de recherche; dó or met' de camera een kijkje te nemen in. het romm dkam ertje van .een - brave, oude zeeman met pensioen, een mensen vriend, die de vriendelijkheid .eh goed heid zelve is. Dat is Edmund Gwenn die we steeds „het Kerstmannetje" zijn blijven .vinden en met een knullig "handpersje geheten „Oom Henry" vervaardigt hli dollarbiljetjes. ,dle hij aan een lintje te drogen hangt. - De gemoedelijke grijsaard vind .'t on- Machinist krijgt een boete van f 200, "Woensdagmiddag - werd uit het Noorse tankschip Netty" een 'gróte hoeveelheid onbruikbare olie in. de Maas gepompt, terwijl bet schip ligplaats had aan het terrein van de Nieuwe Matexin Vlaardingen. Controlerende ambtenaren zagen dit en maakten proces-verbaal op tégen de machinist,' die verantwoordelijk was voor de verontreiniging van het rivierwater. In kort geding heeft dé kantonrechter uitspraak gedaan en de Noorse machinisteen. boete opgelegd van 200,—. Het van Rotterdam naar zee varende Amerikaanse vrachtschip Binger Eermann is vanmorgen om 4 uur ter hoogte van Maassluis uit zijn roer gelopen, waardoor dé al-: daar. staande -ducdalf rcodlAwerd weggevaren, VDe sleepboten -Maas en Phöenix hebben het Ameri kaanse schip-éondgeslèépt en slaags gebracht, waarna; •„'het".; op eigen kracht naar 'Roterdam is terugge varen - voor een onderzoek. betamelijk om de Staat op kosten^ té jagen door zich in eea'/cudgedienden- tehuis te laten opnemen en daarom maakt hij telkens als hij evn klelnig- heidje nodig heeft een paar doUartjes •klaar..; 'u Op een buitengewoon genoeglijke ma nier Iaat de film het op volle toeren werkende recherché-apparaat -zien,dat zijn prooi:"steeds voorbijschiet, omdat het voor - zo'n onbelangrijk mannetje geen aandacht kan hebben, Burt Lancaster is dé jonge recher cheur, die op zijn verbeten jacht heel sneleen: volmaakt onverwacht soort buit vïridti een Jonge vrouw (Dorothy McGuire),'dle dit taaie werk aanzienlijk veraangenaamt. Als- de goede zondaar tenslotte toch betrapt en wel erg .vlot en clement door de justitie beüandeld wordt, heeft de film wel tamelijk de „Amerikaanse slag" te pakken, maar overigens is ..Mn-880" (in LUXOR) één van de vriendelijkste, meest menselijke en humoristische films van de laatste tijd. Adam's Rib Welke situaties en welke spanningen in een, overigens volkomen gelukkig en harmonieus, huwelijk geeft' het, wan neer-de-man in rijn functie van Offi cier van Justitie ert de vrouw in haar beroep van advocate lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, als er gevochten moet worden om het „schuldig" en .miet-schuldig" van een jury betref fende een van poging tot moord be klaagde vrouw? Dit lijkt een vraag, die perspectieven opent van een donker-ge- tlntc geschiedenis, doch Spencer Tracy, als Adam Bonoer, do Officier, en Katha rine Hepburn, Amanda Bonner, de fe ministische raadsvrouwe, spelen het spel zo vrolijk cn zo menselijk, zor.der de kern -waarom de zaak draalt veel af breuk te doet» door een teveel aan luchthartigheid, dat het geheel toch een vriendelijk en, htcr en daar, ontroerend blij verban werd. dat zelden doet scha teren. maar veel doet grimlachen. „Adam's rib" is verre van een klucht. Het is soms even spannend, maar het springt niet uit de band. Ret is typisch Amerikaans zonder de lif-laf-smaak van «en lopende band Hollywood-product. Het is uitstekend amusement en laat u ineen prettige stemming achter, In LUTUSCA kunt u het kostelijk echtpaar zien. samenspelend met een uitmunten de Judy Holiday (de beklaagde) en een vrij zotto David Wayne. George Cukor had de regie. Oorlogs-Schlager-hit Een Duitse tekstschrijver rr.aakte in 1915 de stropten, van het liedje Lilli. Mariene, een andere Duitser corapo- Kaarsrecht is dit pittoreske laan tje. Aan. weerskanten luistert het gebladerte en aan het einde rijst de' vuurtoren van Schouwen op, trouwe xoachter in de nacht- een beetje benauwd van al te grote drukte. Dit,gaat ten. koste van.de sfeer en die wil men, boe dan ook, trachtcn-te bchoiiden. Wie langs hét soms een kilometer brede strand vah Renesse nabr. Haamstede wan delt en vier mensén ontmoet, heeft een drukke dag gehad. Hier ligt. het onderscheid met alle andere bad plaatsen.' Of-, deze toestand opv de duur bestendigd zal blijven, .is een open vraag. Voorlopig zal het wel zo blyven, omdat rust,en eenzaamheid alleen voor fijnproevers zijn wegge legd; De Lutherse Gemeente, die in Mei 1940 haar twee eeuwen oude kerk -hetgroenedak"' aan déWolfs- hoek: .verloren hèeft, is by...de her bouw .voortgegaan op de. reeds: in geslagen weg der decentralisatie. Iri- plaats van een centrale kerk besloot men kleinere kerken in de verschil lende wijken der stad te bouwen: De Lutherkapel in de Nozéma'nstraat werd daartoe verbouwd. Aan de Heer Vrankestraat verrees', een- nieuwe .kerk. Thans is de derde eri voorlopig wel laatste kerk aan de beurt Maan dagmiddag 3 uur zal aan de verleng de Mijnsherer.laan bij het monument de eerste paal worden geslagen voor deze derde kerk van de Evangelisch Lutherse Gemeente. De kerk, een kapel, zal plaats bieden aan circa 240 personen. In het souterrain zyn ver-, gaderruimten ontworpen. De bijbe horende vrijstaande toren mag bij de huidige bouwvoorschriften, nog niet worden opgetrokken. Architect van het geheel is de ir W. Vermeer. „Femina", de beurs voor mode en huishouding, die van 28 September tot en met 10 October In de Ahoy'-hal wordt gehouden, belooft iets groots te worden. Bijna alle ruimte,'die voor expositie-stands beschikbaar is» is verhuurd en 120 firma's zullen de nieuwste snufjes tonen, die de dames het huishouden zullen vergemakkelijken en veraangenamen, alsmede de laat ste nonveauté's op het gebied van de mode laten zien. Voor het èerst in Nederland (en hiermede heeft de „Femina" dus een primenr) wordt er een. brillcnsbow gehouden, waarmede de gezamenlijke opticiens hopen aan te tonen, dat iemand, wiens gezichtsvermogen slechter wordt, niet beangst behoeft te zijn, dat een.bril haar of hem niet zal staan; Integendeel, zeifis In vele gevallen flatteert. Het aantal aanvragen van oever-; schillende firma's voor expositie ruimte is deze keer zo overvloedig, dat het bestuur van „Femina" een grote selectie heeft kunnen toe passen,waar door dé:' beurs zeker aan aantrekkelijkheidzalwirinen. Behalve de belangrijke verschei denheid van artikelen,; die-even als vorige jaren - wordt geëxpo seerd en n aast. débekende mode shows. van Vroom enDreesmann, zullen de Stichting '40—'45 eri de E.G.A. met uitgebreide stands ver tegenwoordigd zynJ: De Stichting '40'45 .toont hier, evenals elders in het land, de - poppententoonstel- ling, waaronder zich'de z.g. Ko- ninginnepoppen, die,,particulier be zit van Prinses Wilhelmina zijn, bevinden, Met uitzondering Fancy-fair aan de Boezemlaan Gisteravond is öp het terrein Boe zemlaan Langepad een fancy-fair geopend, die de speeltuinvereniging „Crooswijk" daar heeft georgani seerd en die vandaag en morgen nog is te bezoeken. Het slechte weer dreigde aanvankelijk een spaak in het wiel te steken, doch tegen de opening klaarde het weer wat op eu al moest er tot het laatste toe hard: worden gewerkt om de tentjes in; orde te krijgen, het lukte en de opening kon op tijd geschieden. Na mens het bestuur sprak de heer: Van Lint ccn inleidend woord, I v*»-«rna mej. C. G. Goudriaan van de Rotterdamse Speeltuin Centrale de fancy-fair officieel voor geopend verklaarde. Er zijn; diverse .aardige attracties, zoals-een rad van avon tuur, visjes vangen en andere spel letjes, zodat het jeugdige cn ook het oudere publiek zich er- uitstekend, kan vermaken. Zondag zullen er turn demonstraties worden gegeven.; .Vrachtauto hotste op lijn 10 V anmorgen om circa halftien wilde de bestuurder van ccn-vracht auto op de -V/estzeedijk nabij het Kon. Emmaplein de trambaan pas seren, toen lün 10 in volle vaart naderde. De bestuurder van de tram trachtte nog te remmen, doch de laadbak van de auto ramde de lin kerkant van het voorbalcon van de tram, dat werd ingedeukt. Enkele ruiten braken,': doch de tram kon op eigen gelegenheid verder rijden. De vrachtauto had weinig schade. Rotterdam, bestrooid met V;v'' poeder Vannacht is op diverse plaatsen in Rotterdam en Schiedam een wit achtig;. poeder - gevallen. Men ver moedt; dat dit poeder afkomstig is van neerslag van een Fosfaatfabriek. van deze laatste, zullen alle pop pen worden verloot, Want de Stichting gaat haar poppenverza- meling liquideren. De E.C.A, heeft een enorme voor lichtingsstand inde serre, waar op duidelijke wijzede voordelen en het belang van de Marshallhulp zal worden uiteengezet. De -kinderen, worden ook weer bezig gehouden en behalve de be waarplaats voor de kleuters, die nu onder toezicht van de Vereniging tot Instandhouding kleine Kinder bewaarplaatsen komt te staani wor den er vier kindermiddagen ge houden, waar het gezelschap de Borlco's met poppenkast, goochelen en schetsjes de jeugd zal bezig houden. Op de middagen,dat er geen kindermatiné is, draaien er populaire instructieve en amuse mentsfilms voor de ouderen. Het amusementsgedeelte ,wordt: op het grote podium, tegenover het middenplein, waar de diergaarde Blij-Dorp voor een smaakvolle en tourage zorg draagt, geconcen treerd en behalve het muzikale ge deelte, dat gebracht wordt door Jan de Klerk en zijn Music Stars, is de bekende Tbeo Moens er. om de verschillende attracties aan het publiek bekend - te. maken. Hij wordt hierbij ter: zijde gestaan door Ria Verda, die bovendien zingt en accordeon speelt.. Zoals gebruikelijk ontvangen dé eerste honderd bezoeksters aan „Femina", die Vrijdag 28 Septem ber 's morgens om 11 uur door mevr. Oud-Fischer wordt geopend, een zilveren theelepeltje. neerde er jaren .later een melodie voor, doch - er was een wereldoorlog; voor no dig om 'het-liedje:zijn énormcpopulan- telt te doen verkrijgen; Hët werd de schlager voor .de; Duitse-soldaten, doen de geallieerden maakten zich er meöter van -ert' al-^ spoedig i werd het de „n»t voor-de EngelsenVen Amerikanen^ - ■- Thans heeft de film getracht Lilli Mariene gestalte te geven. De actrice Lisa Daniely mocht het meisje ,™et; de beroemde .naam; uitbeelden en het moet worden gezegd, dat zij er in is geslaagd een Lilli Mariene te scheppen, die on geveer aan de voorstelling, die duizenj üen van haar hebben gemaakt, voldoet. Zij wordt ln deze rolprent voorgesteld als de dochter van een Duitse moeder, die met een Fransman is getrouwd en wier hart boort bh de Engelse en Ame rikaanse troepen. Lilli heeft een brede mond. een beetje droevige ogen en zij wordt Ia deze film gedwongen voor de Duitsers te zingen en doet het via wil lig voor de geallieerden, in CAPffOL. Film over film De blik, die Irving Reis. te. 20th Century-Fox, ons .Achter de schermen van Hollywood" gunt, Is minder inte ressant dan de titel cn begin van de film beloven. Een vergeten grootheid van het witte doek, die docr zijn hau tain gedrag cr\ harteloosheid iedereen tegen zich in het harnas heeft gejaagd, krijgt een baan als ..talent scout". Wie nu zou verwachten, dat dit gegeven, dat toch allerlei kansen in zich bergt, tot een bepaalde visie op of alleen maar tot een belangwekkende kennismaking met de organisatie van het filmwezen leidt, komt wel enigszins bedrogen uit. Het verhaal, waarin William Powell, als de ontdekker 'van talent, een volkomen aan hem toevertrouwde rol voortreffe lijk speelt, verloopt geheel volgons de routine van dc tegenslagen, bekroond roet onwaarschijnlijk guccs. Mark Sta- vens, Betsv Drake. Adolphe Menjou et» Jcan Hersholt zijn er.kele van de roede^ werkers aan deze film, die in technico lor is en enkele songs bevat (PRINSES), Volbloedcn en songs Het zijn weer stoere kerels en vurige paarden, die deze week het witte doek van REX bevolken. De vurige paarden zijn vooral te bewonderen in de rol prent „Volbloeden", een geschiedenis, welke zich voor een belangrijk gedeelte rond paardenwedrennen afspeelt Stoert» kerels zijn te zien. in de cowboy-film „Mexicali Rose". Gene Autry is boven dien nog een goed zanger en zijn songs zén zo smachtend, dat ze in deze film zelfs een boevenhoofdman vermurwen. Een geijkt programma voor de liefheb bers van het genre. „Je spot met het Recht" verwijt Adam Bonner (Speneer Tracy), de Officier van Justitie, zijn aW lerliefste urouta Amanda (Katha rine Hepburn)) als zij hem in de rechtszaak, waarin zij verdedigster van de verdachte in het nauto* heeft gedreven. Thuis volgen dan. de complicaties. Een scène uit de buitengewoon aardige film ..Adams, rib". (LUTUSCA). (Van een onzer verslaggevers) De terreinen rond het Ahoy'-gebouw z^jn ln een-waar tentenkamp her- schapen. Vijf en dertig vrijwilligers hebben daar in-een week twee alaap- kaanpementen opgezet, écn voor mannen cn één voor vrouwen, om duizen den Jehova's getuigen tijdens bet driedaagse Internationale congres van deze godsdienstige scctc onderdak te geven. De tenten beslaan een opper vlakte van Sfl00 vierkante meter cn er zjjn dnnr 3600 Jehova's getuigen uit alle delen van het land ondergebracht, die slapen in geurig stro..' Gisteren is het congres geopend met een toespraak door de heer P. Kushnir, Canadees, die sinds \Vz jaar ln Nederland ver blijft om hier het werk van Jeho va s getuigen te leiden. In deze IVz jaar heeft de heer Kushnir een (Advertentie l.M.) BENZINEVERBRUIK 1 op 17 LAAGSTE WEGENBELASTINGKLASSE» DEALER voor Rotterdam-Noord; LINKER ROTTE KADE 98 TELEFOON 25020 DEALER voor Rotterdam-Zuid; BREE No. 95 TELEFOON 71111 grondige studie van.de Nederland se taal gemaakt, zodat hij in staat was om zijn rede m onze landstaal te houden. Voorts werd een rede uitgesproken door de algemene N. H. Knorr uit New-York. HIJ hield zijn toespraak-in het Engels. De speech werd zin. voor zin ver taald door een tolk. Circa 1500 vrijwilligers werken mede om het congres te doen sla-r gen. Zij reiken borden uit, waar mede de Jehova's - getuigen op straat propaganda maken, gaan huis aan huis op, bezoek of hebben een taak in het kampement van. de congresgangers. De duizenden belangstellenden worden van vced- sel voorzien .jn een grote cafétaria, dieer óp is berekend om 5000 tot 7000 mensen in 2 uur van èeri. warme maaltijd te voorzien. De bediening geschiedt volgens een lopende, band systeem. - Behalve de 3600 mensen die'in 't tentenkamp zijn ondergebracht. slapen circa tweeduizend getuigen .bii particulieren. In dé afgelopen weken hebben vele Jehova's 'getui gen hiervoor huis aan huis in Bot terdam gevraagd of er kamers be-.' schikbaar waren voor hun geloofs genoten. '.'Ai Zondagochtend tussen 30 én 12 uur zullen'„doopcandidaten".'in het Oostelijk Zwembadonder water i worden, gedompeld, éep Vsymbólir sche_'handejing bij Jehova's getuir gen.„Zondagmiddag om;3.,u.': houdt.: de heer. N.. Hl Knorr deYle2ing „Kan religie' d?' wefeldcrisis "cloéii beëm'digén">> Voor deze lezing worr - .den 15.000 xnedsenverwacht:-. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5