Het boeiende en interessante Sport jaarboek 19501951 Aantrekkelijk spel van Borren en v. Gasselt OM DE NEDERLANDSE TENNISTITELS Brandstichter neemt een snipperdag Brit Aisher wint F astnet-zeilrace r Fiee Foresters in ~<ederland Nationaal conc. hippique in Den Haag Prins Bernhardt rijdt foutloos parcours Weer een topdag op renbaan Dolndigt T enniswedstrijd tegen Itahe X, .-"W* ''-'./X HET SPORTJAARBOEK KLAAS PEEREBOOM I 2.45 Radioprogramma UNTER Zaterdag 18 Augustus 1951 (Van een onzer verslaggeefsters) Van Gasselt de tennisspeler die Donderdag de METSbanen verraste door een van de twee meest waarschijnlijke candid aten voor het nationale kampioenschap de Davis cup speler Krijt uit te schakelen plaatste zich Vrijdag in de halve eindstrijd door in vier sets van Borren te winnen. Van Gasselt die uit Verüo komt en die dus behoort tot die spelers verweg waar wy in het Westen zo weinig van horen had de oude rot Borren nogal wat moeite Jonge spelers zyn nu eenmaal slecht opgewassen tegen de vasthoudendheid, de tactiek de routine van de veel ouderen en ze laten zich ontmoedigen en uit hun spel brengen doordat de bal hoe dan ook, altijd maar weer op hun baanhellt terug komt Maar Van Gasselt die wat type roei èn verschijning betreft aan de Braziliaanse kampioen Vieyra herin ziert wist de nodige concentratie en zelfbeheersing op te brengen om na een onderbreking wegens de regen de laatste sei met duidelyke cyfers «.62) te winnen Ja die regen Die maakte met al leen de stemming op deze wedstry den nog grauwer dan hy al is, nu vooral de beste spelers zo ongein teresseerd op de baan staan. Maar bovendien ontstond er door al die nattigheid nog een drie uur vertra gmg Doch tassen zes en acht uur werden er nog een aantal partyen gespeeld, zodat men toch tot de halve finales kwam Wat het heren-enkelspel verder betreft. Windt, die de dag evoren ook voor een verrassing had gezorgd door Dehnert te verslaan was nu nergens tegen Van Dalsum. Wilton won zoals men mocht verwachten, van Beemink en Van Meegeren ver sioeg Tamuuau. In. het dames-enkelspel verloor mevr Blaisse van mevr Roos (het was jammer dat deze twee speel sters al m de kwart finale tegenover elkaar kwamen te staan) Mevr Schmier won natuurlijk van mej Hooghoudt Mevr Van Berkel sloeg mevr Scholten m drie sets En mej Grosveld raakte hopeloos van slag. toen mej Rollin Couquerque na het verlies van de tweede set haar toe vlucht tot prikken nam. De aardigste party van de avond was nog de balve emdstryd gemengd dubbelspel tussen, mejuffrouw Eg gersman en Karsten en het echtpaar Borren. Daar werd tenminste fel en verbeten gevochten, daar vergoedde de spanning wa» er aan kwaliteit ontbrak. Overigens was het jammer dat de wedstrijdleiding de beslissing nam de combinatie mevr Scholten—Van Dalsum te schrappen omdat Van Dalsum (buiten zyn schuld) te laat kwam. Met een klem beetje soepel held had dat toch wel geschikt kun nen worden' Nu waren de sterkste combinaties allemaal in de ene helft Uur U inde Ooypolder (Vervolg van p/ig 1 Burgemeester Sassen en kapitein Kammaert waren er het eerste by OmmddelEj'k lieten zij de gehele omgeving afzetten. Een aantal poli tiehonden werd de wei ingestuurd. Zy bleven staan by een greep een appellaat en nog enkele voorwerpen, die in de boomgaard lagen, de enige Hmgpn, waaraan zy een mensenlncht tast nog steeds volslagen in het duister" zei kapitein Kammaert vanmiddag „De branden zyn uiterst vakkundig aangestoken. Precies op de wind, zodat het effect het grootst is. Bovendien moet de dader een zeer goede bekende in de streek zyn. Hy is precies op de hoogte van de toestan- en van de omr ving. Vandaag hebben burgemees Sassen en ik een onderhoud gehad met de Duitse grenscommissans die zyn hoofdkwartier m Kranenburg heeft. Sinds vandaag is ook aan Duitse zyde de grens nu onder stren ge bewaking" gesteld, want men is ook daar bang dat de brandstich ter aan het werk gaat" „Denkt u dat de dader van Duitse kant komt'" vroegen wry Jk weet er mets van was het antwoord. „Het kan. Het kan ook een bewoner van Deuth zyn. Ik weet het met." -Heeft u ook sporen van brand stichting gevonden' Misschien luci fers of vuurmakers'" „Was het maar waar" zei kapi tem Kammaert Kr is niets te vm den alleen vuur" En intussen roken de ingestorte schuren en stallen die ten offer vie ten nog steeds Vanmiddag moest de vrijwillige brandweer van tJbber gen alweer uitrukken omdat by W Jeuken de vlammen weer oplaaiden. „Wy zyn doodop vertelde brand weercormnandant gemeentearchi tect Boogaard. Smds Zondagavond moeten wy steeds maar op pad. Zondag waren wy zes en twintig «ur achtereen m touw Als wy de Nijmeegse branweer niet hadden, wist ik met wat wy met ome ene brandspuit moesten beginnen Wy hebben hier behalve een enkel schoorsteenbrandje nooit iets." De boeren zyn radeloos omdat al het voedsel voor him vee dat zy deze winter hard nodig hebben, door het vuur is weggevreten- Waar zy htm beesten deze winter moeten onderbrengen en waarmee zy hen moeten voeden weten zy met „Ik begrijp het niet zei An toon Jeuken vanmiddag Ik heb toch geen enkele vijand, tenminste geen vyand die de boel in brand zou steken. En vanavond wachtte men dan weer Weer overal schijnwerpers over de landen stallantaarns aan de schuren en vreemde verschy nmgen in burger die iedereen aan hielden De nieuwe figuren van avond waren dan weer de bekende Duitse vechtpetten die nu ook langs de wegen patrouilleren meestal van honden vergezeld „Maar nu komt hy met zei de welgeschapen kastelein uit Leuths enige cafe Hy neemt telkens een snipperdag en dan gaat huweer aan het werk Maandag en Woens dagavond nam hy vrij Vanavond ook. Je zult zien Zaterdagavond komt hy weer De boeren hopen het met of eigenlijk misschien ook weL Dan heeft men tenminste weer eens kans de dader te gry pen. Zoals nu kan de toestand on mogelijk blijven Dit laatste zyn de woorden van burgemeester Sassen De mensen zyn wanhopig zei hy ook al zyn de be dry ven, die momenteel ge troffen zyn behoorlijk verzekerd" En wie nog met verzekerd was heeft het deze dagen wel gedaan want de Inspecteurs van brandver zekeringen zyn sinds enkele dagen vaste bezoekers van de streek. en werd de andere helft door deze beslissing te zeer verzv. akt. De u tslagen luiden Dames enkeUpel kwart e ndstrljden mevr E van Berkel sl mevr E Schol ten 663 mej M. Roll n Couquer que sl mej C Grosveld 6—S 5— 6— mevr Z Schmier sl mej E. Hooghoudt 52 6mevr J Roos mevr G Bla 6- -3 6—3 Heren enkelspel kwart eindstrijden Wilton sl H Beemink 60 62. 64 Van Dalsum sl Windt 60 66—1 Van Gasselt sl Borren 8—b 6—3. 7—9 6—2 Van Meegeren si, Tarmniau 6—2 6—3 6—2. Heren dubbelspel kwart eindstrijden Krijt en Wilton sl Van Duj venbode en EUnk Schuurman 6—2 6—3 Karsten en Rinkel sl Van der Lely en Bouwer 62 62 Van Dalsum en Dehnert 1 Stork en Tönjes 6—' 1—6 6—fl Holst en Volk m«ar« sl Hughan en Kramer 86 6—4 Dames dut balspel k van evndstri, den mevr G Bla v? en mevr J Roos n ej E Hooghoudt en mei A Schraageo 6J 6—2 mevr E van Berkel en mej M. Rohm Couquerque sl mevr E Vhe lander—He n en mej C Grosveld 6—3 60 mevr Z Schm er en mevr E Scho ten sl mevr E. van Loon en mevr Z Wackw tz 4—6 6—1 6—1 Gemengd dubbelspel halve eindstrijd mej I Eggersman en Karst-n sl mevr A Borren en Borren 63 6—8 7E LONDEN De kotter Yeoman van de Bnt O A Aisher heeft de Fastnet zeilrace gewonnen met een berekende tijd van 99 uur min. 2 sea voor de afstand van 630 myL De meeste deelnemers bereikten Vrydagmorgen Plymouth. De Ms thilda van de Australiër P S. Davenport en de „Thalassa" van de Bnt A. B Baker waren nog onder weg De Yeoman werd ook eerste m klasse 2, terwyl de „Jocasta van de Bnt G P Pattmson met een bere kende tyd van 104 uur 33 mm. 56 sec de eerste plaats bezette in klas se L Tweede in klasse 1 werd de „Ciree" van de Zweed C Hardeberg met een berekende tijd van 105 uur 28 min. 32 sea en derde de „Oh vier van Noort" van A. "W Gou dnaan (Nederland) met 109 uur 55 min. 20 sec De „Zeevalk" van C Bruyn zeel (Nederland) werd tweede in klasse 2 met 100 uur 30 mm. 47 sea Vijfde toetswedstnjd LONDEN Zuid Afrika heeft op de tweede dag van de vyfde en. laatste toetswedstnjd op Engeland een voorsprong van 76 runs geno men, door de Engelsen in de eer 5te innings voor een totaal van slechts 194 runs aan de kant te zetten. Met nog 7 wickets m han den scoorden de Zuid Afrikanen, die m de eerste innings op een totaal van 202 kwamen, m de twee de mnings 68 runs Rotterdamse clubs in Zilveren Bal Feücnoord v d Byl Olden buig en Kollen v d Engel Blankemeyer en Kroon de Ja ger A Luyten v d Korput Koning en v d Velde Sparti Landman Tiebout en Wennekei Zuidgeest Terlouw en Verbeek v Ede v o Oever Brandse v Male en Borram Nep tonus Verspnlle P van Wyk en Hamersma de Kreek Mink en Nelissen F Luyten D Pypers W Lucas J de Bruin en H van Wyk (Van onze cncketmedewerker) Voor de vierent vmtigste maal zal het cr cket touringteam \an de Free Foresters de komende week een drietal tweedaagse wedstry den in ons land spelen. De tour begmt te Enschede waar op het P W terre n Maandag en D nsdag een elftal der Flamingo s de stryd zal aanbinden tegen de Engelse gasten. In aanslui mg aan deze wedstryd zal een Nederlands Bondselftal de Free Foresters "Woensdag en Don derdag ontmoeten op het Rood en Wit terrein aan de Spanjaardslaan te Haarlem De samenstelling van dit N C B elftal luidt als volgt H Klink (VJLAaanvoerder W i op nebier (Haarlem) wie ketkeeper P van Arkel en E W C Ir ens (HCCHub Boeree en P Maas (Haarlem) H C van der Byl (Kampong) W Kummer (V R.A t J Sonneveld (Sparta) C Tette aar (HDVS) en H J van Weelde (ACC) Tot besluit van deze cricketweek spelen de Free Foresters op het H.C C terrein op Zaterdag 25 en Zondag 26 Aug de jaarlijkse wed st. yd tegen het Nederlands elftal Voor deze wedstryd zijn nog maar 10 spelers definitief uitverkoren om ons land te vertegenwoordigen nL Mr W H GaUois (HCC) aanvoerder R. Colthoff (HCC) wicketkeeper P Sanders en W v Weelde (ACC) Jhr L C de Vil leneuve (HCC) H A. Burki (Quick ND Byleveld (Rood en Wit) H. Herklots (HBS) N H J Leef tink (P Wen H Stolk (H DVS) Voor de Free Foresters komen de volgende twaalf spelers naar ons land Car R R Shorto aanvoerde- en wicketkeeper J O Bardslev H A, Collins V Collins G B Buil Lt CE Defines R. N R B Hawkey N C F Bloy J Dook T K. Jackson. H. T H Snowden, LI CoL J E. S Walford (12e man) Franse profs voor Varese PARUS De Franse wielerploeg voor het wereldkampioenschap op de weg voor professionals te Varese is thans volledig Ze bestaat uit Louis Bobet Barbotin Ge- miniani Vamajo Redolfi en Edouard Muller Reserves Canavese en Gueguen- Kanaalzwemmers weigeren hun pnjzen FOLKESTONE. De drie Egyptenaren, Mareeb Hassan Hamed, Hassan el Ahd Rehim en Saied el Araby die Donderdag met succes het Kanaal overzwommen hebben geweigerd de door de Daily Mail uitgeloofde prijzen, in totaal 1500 pond sterling nan te nemen. Hiermede willen zy protesteren tegen de .lasterlijke aan vallen op koning Faroek. Transen viageu KNVB een sparrmg-pai *ner DEN HAAG De Franse voet balbon d heeft contact gezocht met de KNVB in verband met een op Donderdag 20 September bepaalde oefenwedstrijd van de Franse A ploeg m het Pare des Princes te Parys De Fransen zot den gaarne zien dat een sterke Nederlandse combinatie byv de Zwaluwen in deze wedstryd die s avonds wordt gespeeld als sparring partner voor hun elftal zou fungeren De KNVB heeft het verzoek in beraad genomen Het programma voor de Zilveren Gordelwegbal Het programma voor Zondag \an de wedstrijden om de Zilveren Goidelwegbal luidt afd A 10 u Hermandag—Steeds Volharden b Het Noorden—Roga 11 15 C DRL Dmdua D DDCHillesluis 3 u Winnaar AWinnaar B Verlie zersronde 12 30 A SIODDJS C DZGNado V 1 45 B Florissant VND D SMV—R Hope Afd _B 10 uur A RCR—Zwart Wit C NoorderkwartierPostef 12 uur B WF—SVDP D Schie broekActivitas 3 uur Winnaar AWinnaar B Winnaar CWin naar D Verhezersronde 12 30 A Sunrise—ODL C CrooswykNRC 1 45 B KokKortenaer D Satur nusLuno Zeilkampioenschappen 15 en 16 September AMSTERDAM Voor de kamp loens wedstrijden van de Koninklijke Verbon den Watersport Veren gmgen die op 15 en 16 September op het Braassemer meer worden gehouden zijn na selee deelnemers u tgeno ■orden g< volgende digd PAMPUSKLASSE J W van Berg Jr (Rotterdam) B Ouwerkerk (Le den) J H C Sieverts (Bloemen daal) K. Spaargaren (Aalsmeer) W M van Staveren (Oude Wetering) en A Volker Jr (Den. Haag) 12 m SHARPIEKLASSE W Jung schlager (Den Haag) D Th Kraan Pzn (Rljnsaterwoude) Jac Kraan (Oude Wetering) R Kremer (V nkeveen ir W Lokin (Amsterda J Metselaar (Alkmaar) B E Qtt (Amsterdam) 6 Visser (Amsterdam) VRIJHEIDSKLASSE Jac Bouwhuis (Amsterdam) B J Colenbrander (BreuKelen) Joh van Diemen (Amster dam) c w Kist (Rotterdam) J F van Le(jen (Amsterdam P MacDan èl (Reeuwyk) S G Rodenhuis (Amster dam) J D Schooneveldt (Amsterdam) F Sleeuwits (Rotterdam) C A Vial (HiUegersberg) en A. B Weterings H W eünga. H. Wolfers (allen Amster 12 VOETSJOLLENKLASSE A E H Atnons (Zaandak) F J Brinkman (Haarlem) F H M Darnels (Rotter dam) B P Hageman (Leiderdorp) L P Herfst (Leiden) E. J HOltrop (Bloe mendaal) J m Huisken (Hilversum) L R Koopmans (Rotterdam) J L van de Stadt (Hello) H de Vries (Zaan dam) (Van onze medewerkster voor de paardensport) DEN HAAG Als het Vry dag middag niet zo hard geregend had zon de eerste dag van het Nationaal Concours Hippique louter successen geboekt hebben want er werd zo wel s morgens by de dressuurproe ven als s middags tydens het spnn gen veel goeds vertoond Het terrein was smakelijk aangekleed en het geheel werd zo goed georganiseerd en voorbereid dat alles even vlot verliep Om 6 uur was het concours geëindigd toen weid het onmiddel lijk droog Prins Bemhard is de gehele dag op het terrein geweest en nam s middags aan het springconcours deel met twee paarden van de meu we Stal Soestdyk een collectie paarden, bereden door verschillende officieren, die onder leid mg van ko lonel Panschulidzew geoefend heb ber en op dit concours debuteren Prinses Beatrix kwam om half 2 en beeft na het springconcours voor dames de ere prys een medaille van de Koningin aan mevrouw De Hoog uitgereikt Zy bereed My Hope van de heer Harkin an en was de ernge die na de barrage zonder fouten rond kwam In dit nummer waren eerst 6 paarden foutloos ge weest Chigo van mejuffrouw Hent zen werd 2de met 4 fouten in 25 8 sec en Romamchel gereden door mevrouw Rijks derde eveneens 4 fouten in 28 sec Ook by het spring concours L was het een Haags paard stalgenoot van My Hope dat won Wodan van de heer van Vilsteren met 0 fouten 50 4 sea In dit nummer kwamen er 16 zonder fouten rond de tijd bepaalde In battle dress heeft Pnns Bern- hard een paar oefenrondjes ge reden Nu het menens gaat wor den Iaat de pnns zich z*n col bert aanreiken terwijl een stal knecht het paard dat de prins even later zonder fouten over de hindernissen zal voeren bij het hoofd vasthoudt (Eigen foto) de volgorde. Vier van de vyf paar den van Stal Soestdyk behoorden tot deze 16 Bento met ntm Bisehoff van Heemskerck werd 2de 51 sec Torero met kap van Zmmck Berg mann 4de Napoleon van rrtm Bi schoff 6de en Agenda van Prins Bemhard 8ste Met Veromque maak te de Pnns 4 fouten in de zeer snelle tijd van 52 sea Daar er een groot aantal paarden voor de dressuurproeven mgeschre vefl waren had men deze over twee afdelingen verdeeld zo was het tno gelyk het ganse n immer ra 3 uur «.f te werken In afd A won Rezi mar van mej ten Bos 2de werd Mighty Fine van dr Otjens 3de Frangois van mevr Coebergh gere den door de heer Pruikemaker in qc andere afdeling was het Naisha \an mejuffrouw Lieftinck die de oranje stnk won Peter Pan II van de heer Gruppelaar werd 2de en Noblesse van mevrouw Van Rossum verwierf de derde prys (Van onze paardensportmedewerker) Het yaor Zondag samengestelde pro gramma bevat by- de draverijen als hoofdnummer het jaarlijkse traditionele kampioenschap voor alle Nederlandse paarden uitgezonderd 10 jarige en oudere rums Er zijn 9 paarden voor ingeschreven wier recordtijden dicht by elkaar liggen Onder de rennen komt voor De Haagse Ooievaar een semi klassiek nummer met 9 inschrijvingen dat ver leden jaar is gewonnen door Bonheur Perdu na hevige strijd met hakleng te vóór Great Girl welke paarden nu met van de party zyn Het kan ook thans een titanenstrijd worden Voor de waardevolle entourage zullen de oven ge 4 draf en 2 rennumroers zeker zorg dragen. Ais eerste kanshebbende paarden be velen wy aan Tipperary prijs Fétu lance K Peter Spencer Oranje Nassau Troradora pnjs (ren) Bnosa Chiber ta Dollardpnns Criterium der 3 Jan gen Postduifje G Prinses Olga, Per Simmon Petite Carindra De Haagse Oo evaar ren Tsatli Tosto Prince Ai bert Majesto Kamp oenschap Nederl paarden Nellie Gregor Kievit S Lega litie ousider Kient S Traviata prijs ren Etoile du Nord Dicky Am an Tnanon prys Martini Spenser Oteila Nevada L, Memnon Tngonella prijs Notekraker S New Vlanungman Lord Heny Lady Zora (aangenomen is dat Nellie Gregor niet maar K evit S wel DEN HAAG Op 7 8 en 9 Sep tember wordt op een nad*w te be palen plaats m Italië een tennis landenwedstryd (heren en dames) ItaliëNederland gespeeld Daarna nemen de leden van onze ploeg deel aan het Internationaal toumooi dat van 10—16 September te Vene tie wordt gehouden. De dameswedstryd Frankrijk- Nederland wordt ^oals bekend op 2 en 3 September te Megeve ge speeld Onze dames komen ook uit in het daaraan voorafgaande tour nooi te Megeve van 29 Augustus tot 1 September Voorwedstrijden om schaaktitel AMSTERDAM. Vrijdagavond werden de voorwedstrijden om het schaakkam p oenschap van Nederland in Amsterdam voortgezet met de wedstrijden voor de 5e ronde De uitslagen zijn Van Oosterwfjk Bruin—Bunt 'ja Karper stumpers 0—1 Seewald—Vinken n— x Van Steen sVan Donk afgebr Barendregt—Op t Einde afgebr Orbaan —Bouwmeester afgebr De stand na de vijfde ronde luidt 1 Vinken (Spekholzerh 4 a pnt 2 Van Steenis (Utrecht) 3 i pnt +- 1 afgebr 3 Bunt (Gron3 a pnt 4 Orbaan (Am sterdam) 3 pnt 1 afgebr 5 Baren dregt (Amsterdam) \l,x pnt 4- 2 afgebr 6 en 7 Oosterwijk Bruin (Maartensdijk) en Seewald (Bergen) pnt. 8 Stum pers (Eindh 1 i pnt 1 afgebr fl Bouwmeesters (Amsterdam) 1 pnt -f dam) 1 pnt -f-1 afgebr 12 Karper Am sterdam) i pnt -f-1 afgebr Alle nog resterende taangpartsen wor den Zondag gespeeld a/:.- v'"V XXV-t. AV*vr - U" r/j-,1 'vï X'ï"-- -"" - V-yT' A Actiefoto uit de wedstryd Jan de BrumRobinson (Een der exclusieve fotos uit het Sportjaarboek) SEIZOEN 1950/*51 ZAL HALF SEPTEMBER VERSCHIJNEN Het is samengesteld onder redactie van de bekende sportjournalist en radio commentator Onontbeerlijk voor iedere sportman of sportliefhebber Behalve verhalen over sportgebeurtenissen van dit seizoen bevat het boek recordlysten uitslagen, eindklassementen enz. van allerlei takken van sport en veel andere naslaggegevens In verband met de Olympische Spelen 1952 te Helsinki zijn ook de belangrijkste uitslagen van de Olympische Spelen 1948 opgenomen. Het boek is gebonden in een fraaie band, i,1 beval 256 pagina's, waarvan 40 pagina's exclusieve foto's DE PRIJS BEDRAAGT SLECHTS Het is verkrygbaar by le Onze agenten en bezorgers 2e Door inzending van onderstaande bon aan ons adres Schiedamsevest 42 a Rotterdam 3e Door storting of overschrijving van een bedr ag van J 2 4* of bij bestelling van meerdere exem plaren een veelvoud van 245 op onze postgirorekening nr 3 9 8644 ton name van .HET ROTTERDAMSCH PAROOL uitgave NV De Nieuwe Pers te Rotterdam onder duidelyke vermelding van voor Sportjaarboek 4e Door overmaking per postwissel tn v ,Het Rotterdamsch parool te Rotterdam BON 6 NAAM fc ADRES PLAATS verzoekt toezending van exemplaren van het Sportjaarboek h f 245 per exemplaar Handtekening ZONDAG HILVERSUM L 402 1 aiu'uauuiu a. tvn ui. 7„.j VARA 8 Ou Nieuws weerberichten en fQ iostdu venberichten 815 Koorzang 8 30 'oor de boeren 8 40 Gram muziek 912 Fostdulvenberlchten 915 Verzoekpro gramma 9 45 Geesteiyk leven eau serie 10 00 Voor de Jeugd 10.25 Met en. zonder omslag 10.50 Instrumentaal tno 1120 Voordracht 1135 Amuse mentsmuz. AVRO 1200 Orkestcon ert 12 30 Mikropolis de Vederlandse Mini atuurstad causerie 12 40 Orgelspe 13 00 Nws en weerber 1315 Medede llngen of grammuz 13.20 Promenade ork 1350 .Even afrekenen Heren 14 00 Grammuz 14 05 Boekbespreking 1430 Latijns Amerikaanse muz 1515 Filmpraatje 15 3o Concertgeb ork en solist 1630 Sportrevue VARA 17 00 Koorzang 17 20 De drie studenten hoorspel 17 40 Grammuz 1800 Spor commentaar 18 IS Nws nn sportultsla gen VPRO 18 30 Korte Ned Herv Kerk d enst. IKOR 19 00 Kerkdienst voor oe jeugd 1935 Bijbelvertelling voor de jeugd AVRO 20 00 NWS 20 05 Actual! teiten 2015 Operaconcert 2120 Aech ter van Lier vertelt hoorspel 2150 Amusemensmuz 22.20 Lichte muziek 23 00 Nws 23 o Dansmuz 23 4524 00 Gramofoonmuziek HILVERSUM II 298 m. KRO 8 Nws en weerber 815 Gr ...uz 825 Hoogmis NCRV 0 30 Nws en waterst 9 45 Grammuz 10Geref kerkdienst 11.30 Gewijde muz KRO 1215 Kamerork en solist 1240 Lunch conc 12.55 Zonnewijzer 13 00 Nws weerber en katholiek nws 13.20 Amu (Advertentie I M Prettige vacantie HUNTER 1075 p pakje HUNTER DE LUXE 11 - p. doosje P ein en Cork tipped sem muz 13 45 Uit het Boek der Bo* ken 14 00 Radio Philharm ork en so list 15 is Viool cello en piano 15 45 Grammuz 1610 Katholiek thu sfront overal 1615 Sport 16 30 Vespers IKOR 17 00 Ned Herv kerkdienst lö 15 Zangd enst NCRV 19 00 Grammuz 19 15 In. de D scipelkrmg van de Here Jezus Chr stus causer e 1930 Nws KRO 1945 Actualiteiten 1952 Boekbe spreking 2035 Ge var programma 22 45 Avondgebed en Liturgische kalender 23 00 Nws 23 15—24 00 Gramofoonmuziek ENGELAND BBC Light programme 1500 en 247 m 1200 Verzoekprog 1315 Gev prog 13 45 .Algerian journey 1415 Top score 1515 Gevar prog 18 00 Hoor spel met muziek 1630 Grammuz 1730 Hoorspel 18 00 Gevar prog 1830 Grammuz 19 00 Nws en radiojournaal 1930 Orkestconc 2030 community sin gng 2100 Gevar prog -2 00 Nieuws 22 15 Zang 2230 Muzikale causerie 22 45 Orgelspel 2315 Lichte muz 2356—24 00 Nieuws BRUSSEL 324 m 1143 Klassieke muz i213 Radiojour naai 1230 Weerberichten 1232 Lichte muz 13 00 Nws 1315 Grammuz 1320 Voor de soldaten 14 00 Opera en Biel cantomuz 16 00 Grammuz 1630 Inter nationaal Muziekfeest te Wenen 17 50 Lichte muz 1755 Sportuitslagen 18 00 Grammuz 18 30 Godsdienst g halfu r 19 00 Nws 19 30 Gevar muz 2130 Ac tuaüteiten 2145 Orgelspel 22 00 Nws 2215 Verzoekprog 23 00 Nws 23 (to— 24 00 Gramofoonmuziek MAANDAG HILVERSUM I 402 m VARA 7 00 NWS 718 Grammuz 8 00 Nws en weerber 818 GrammU2 8 40 Orgelspel 9 00 Grammuz <930—9 35 Wa terstanden) VPRO 10 00 Voor de oude dag causerie 10 05 Morgenwijding VA RA 1030 Voor de kleuters 1035 Voor de vrouw 10 50 Voor de zieken 1140 Viool en piano 12 00 Internat. Muziek con cours te Kerkrade 12 30 Land en tuin Voor de Middenstand 1320 Metropols ork en soliste 13 50 Grammuz 14 00 Li chaam en gezondheid causerie 1418 Grammuz 14 45 Idem 15 10 Kleine an nonces hoorspel 1600 Grammuz 17 00 Voor de Jeugd 17 30 Dansmuz 18 00 Nws 18.15 Militair commentaar 18 25 Gram muz 1835 Amusementsmuz 1900 Par lementaix overzicht 1915 Grammuz 20 00 Nws 20 05 Actualiteiten 2015 Lichte muz 21 oo Cabaret 2130 Orgelspel 2150 L>e belastingpolitlek van het huidige Ka binet causerie 22 05 Orkestconc 2300 Nws 23 15 Socialistisch nieuws in Espe ranto 2330—24 00 Gramofoonmuziek, HILVERSUM 11. 298 m NCRV 7 00 Nws 7 15 Oehtendgymna stiek 730 Grammuz 7 45 Een woord voor de dag 800 Nws en weerber 818 G wyde muz 8 45 Grammuz 9 15 Voor de zieken 9 30 Amusem muz 1000 Gram muz 1030 Morgend enst 11 00 Alt-mezzo en piano 1130 Grammuz H 45 Lichte muz 12 30 Land en tuinbouwmedede lingen 12 33 Orgelconc 1300 Nws 13-5 Lichte muz 13 45 Grammuz 14 00 Voor de Jeugd 1435 Grammuz 14 45 Voor de vrouw 15 15 Grammuz 1530 Strijkkwart 16 00 Bijbellezing 16 45 Vocaal ensemble en solist 17 00 Voor de kleuters 1715 Or geiconc 17 45 Regeringsu trending J A van Beuge .Heror entatle van de volks opvoeding in Nieuw Guinea 18 00 Z geunerkwintet 1815 Gram nuz 1835 Pi ano duo 18 45 Boekbespreking 19 00 NWS en weerber 1915 Volk en Staat eau serie 19 30 Grammuz 19 40 Radiokrant 20 00 Nws 20 05 Radio philharm ork 2050 Een Meester van de oude stem pel hoorspel 22 00 Grammuz 2210 In temat Evangelisch commentaar 2230 Dubbelkwartet klein ork en solisten 22 45 Avonoverdenking z3 00 Nws 23 IS— 24 00 Gramofoonmuziek ENGELAND BBC Light Programme 1500 en 247 12 00 nortreportage 315 Voor de jeugd ia 45 Voor de kinderen 1400 Schots orkest 15 00 SporLeportage 1530 Pianospel 15 45 Dansmuz 1015 Mrs Da Ie s Dagboek 16 30 Hoorspel 18 00 Sport reportage 1835 Grammiz 1845 Hoor spel 10 00 Nws en radiojournaal 1935 Sport 1930 Verzoekprog 20 00 Lichte muz 2030 Hoorspel 2100 Gevar prog 21 45 Voordracht 22 00 Nws 2215 Sport reportage 22 20 Dansm z 23 00 Voor dracht 2315 Lichte muz 23 56—24 00 Nieuws BRUSSEL 324 ra 1215 Planorecital 1230 Weerber 1252 Voor de landbouwers 1240 Jodelzang 12 45 Pianorecital 13 00 Nws 13 15 Gram muz 14 00 Voor de vrouw i5 00 Kamer muz 16 00 Gevar prog 17 00 Nws 3710 Lichte muz 18 OO Lichte muz 18 25 Voor de duivenliefhebbers 18 30 Voor de sol daten 19 00 Nws 19 30 Philharm ork ett 3olist 20 30 Radiofeullleton 20 40 Lichte muz 2100 Actualiteiten 2115 Omroep or c 22 00 Nws 22 15 Grammuz 23 00 NWS 23 05—24 00 Verzoekprograrnma.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6