gg VOOR ANTJES EN JANTJES>N ma Schiettent.... DE DAMES GROEN Bffl rro Lettergreepraadsel PIKJRAN 1 1 Strenge controle op autobussen kunstjes op school m: J 1 en andere 1 v - jonge klantjes) In hét begin zijn de dieren erg hard-leers JJU 2 5 L—1 4B* 21 23 <18* Weg met die stijve plaatjes met ds.bevroren glimlachjes Risico leidt tot winst ARTHUR RAMSOME Jac. v. d. Ster „HALT! RIJKSVERKEERSINSPECTIE7" Vele processen-verbaal in het gehele land Emigranfenvluchten naar Canada worden uitgebreid 'Zó krijg Je Je Pistool! „Een ster wordt geboren" TA I I o f Jullie zijn natuurlijk .allemaalMaar denk nou maar niet dat ja in wel eens in een circus geweest, die schoei een gewone klas-vindt En daar hob je dan ook vast wel waar de zee-leeuwen In de. banken eens een zee-leeuw kunstjes zien zitten.'Hoe dat precies gaat zullèn uithalen. Hebben jullie er wel wij straks vertellen. Er bestaan eens over nagedacht waar en hoe twee ven die scholen op de wereld. ze dat geleerd hebben? Nee? Dat dachten wij weL Daarom zullen wij het jullie vertellen; OP EEN ZEE-' I.EF.UWEN SCHOOL.^ Grappig hè? Natuurlijk- in Amerika. Één, is in California en de andere bevindt zich In de Staat New York. - Zee-leeuwen worden-in de Pacific Oceaan gevangen. Mannen zetten hele grote" netten uiteen vangen ze"; caar in. Ze-houden alleer. de jon- - ge vrouwtjes zee-leeuwen. D.e gro-' te, dus de ouderen, gaan weer terug in zee. Die zijn té-groot, te-Rterk en te. wild om te temmen. De .jonge zee-leeuwen worden in," een grote kooi gedaan ën in die koot -ziji bakken water. Danbe- - ginnen de lessen. In. de allereer- ate plaats moeten .de beesten leren, om de vis te eten die de leraar hem geeft. Dat valt niet mee. Ben zee-leeuw ia "een koppig diér'.en de meesten willenalleen die vis "eten die zij zelf vangen. Er-zijn" èr veel die liever verhongeren dan de vis te eten" die hun gegeven wordt. Die beesten worden aan ook maar weer in de zee terug gedaan want daar' is niets mee te beginnen. Met dé weinige die over blijven gaat de zee-leeuwen leraar dan met frisse moéd. verder, In het begin zijn zij nog al lastig, want iedere keer dat de man in de kooi komt willen ze hem' bijten. Daarom draagt hij in het begin ijzeren buizen om zijn broekspijpen. Ala de .beesten dan zien dat ze hem toch geen pUn kunnen doen, proberen ze dat niet eena meer. Iedere dag weer gaat zo'n „trai ner" weer in de kooi. Hij spreekt de beesten vriendelijk toe en geelt ze stukjes vis. Langzaam maar ze ker worden de zee-leeuwen dan tam en ais ze eenmaal goed begre pen hebben dat de trainer ze geen kwaad doet worden ze vrienden.- Daarna wordt alles makkelijker. Men leert ze hoe zo.een bal op een zee-leeuwen neus moeten balance-" ren. Eerst helpt de trainer, daar. bij. Bijna op bet laatst steunt hU.de bal nog maar met "één vinger. De volgende dag neemt hij ook zijn vinger .weg én ja hoor, dan kan de OCHT de keuze van een geschenk zee-leeuw het alleen,-Maar het -is .r.OTmo"]ifmldSni0SSnVn. "door- «JJ. gaans brer.gt het geven van een boek. maar oens Qen bal op Je neuB-tQ. uitkomst. Doeken zijn- meestal geliefd laten dansen. bij de jongeren, vooral als een of ander - 4 - technisch onderwerp «behandeld -wordt, -*• 1 -"OOlt ,een ^Ce-JeaUW ,?$OÜ; Een interessante reeks op dit gebied is willen les geven," moet jO heel veel dc Jongens-hobby-serie van de uitgeve- geduld hebben en nooit vergeten rt L. J. Veen te Amsterdam. De reelrs om hem met een visje te belonen. ?c SrSirSre^ Sr ZY- Als ze een poes op die school ge- zyn, worden ze aan een cir- Jeugdlectuur A7AT nu. zeiden de damea Groen en zochten in hun tasje, waar zou nou toch die sleutel rijn, die tian de buitendeur* Gauw, zei Het schaap Veronica, ik moet zo erg een... Zwijg] zeiden toen de dames Groen en kregen al een kleur. Géén' sleutel? zei de dominee, dan klim ik wel naar binnen, dan klimIfc lanps de regenpijp en grinder door dat raam... O, jammerden de dames Groen, de wingerd zit vol spinnen, en denk toch om uw streepjesbroek en om uw goede naam Hup-twée, daar-had de dominee zich al omhoog geslingerd, kijk toch, zelden de'dames Groen, nèt Tarzan, en zo vlug.' Wel, zei het schaap Veronica, nu zit hij in de wingerd, hij kan niet meer naar boven en hij kan niet meer terug. De dames Groen begonnen al de rijweg op te snellen ze 20chten naar agenten en 2e uonden er wel drie, zeg, zei het schaap Veronica, zal ik de krant opbellen: dat- Dominee in Wingerd zit, en wie, 0 une, o wie? JUaar.Jcu'k, daar ktoam de jeep van de politie aangereden en daar ktoam ook de brandweer met een ladder en een track. ze takelden de dominee voorzichtig naar beneden, hè, hè, zeiden de dames Groen, en huilden van geluk. Toen vonden zc de sleutel op dat ogenblik terug... Komt zel'hct schaap Veronica, en nu naar binnen, vlug! ANNIE M. G, SCHMIDT de fotografie geschreven hoor Hans Bor- *V1®- rebach. Het aieuvvc Fotograf leb oek voor Weest werk. zowel wat ache verzorging betreft. Even goed van uttvoering is J'rv dezelf de serie Het nieuwe spoorwegboek voor Jongens, waarin Leon A. DronkeraJr. vee! wetenswaardigs over de Nederlandse en buitenlandse spoorwegen verte If, Bei de boeken zijn ruk geïllustreerd. Max van Amstel schreef oen spannend verhaal over het Radium van de Noord pool, cvcncons gen mooi jongensboek,, uitgegeven door L. *- wilde, zee-leeuw in zijn privé zwembadje.- de wijde wereld door. a?i5.v?s In elk vakje van deze fi guur dient een lettergreep geplaatst te worden. De uit deze lettergrepen samenge stelde woorden hebben de volgende betekenis: Horizontaal: t. op alle plaatsen; 3. hoogleraar; 5. trant, stijl; 7. vacantie v. e. bestuurscollege; 8. bene den; 10. stuk gegoten ruw ijzer; 12. wenden; 13. aan wijzend voorn, woord; 15. bekend zijn met; 18. schuin lopen; 17. veiling: 18. kwe ken; 20. marterachtig roof dier; 22. dichterbij; 23. ambtgenoot; 25. peinzen; 27. soort balspel: 28. Zuid- Am cr. schaap; 30. prijsver mindering; 81. landsbe stuur. Verticaal; 1. concert- of mu ziekzaal; Z wieren; 3. rechtsgeding; 4. schiften; 6. spclleiding; 7. leu ning op een boot; 9. rangtelwoord; 1L bovendien; 12. aaneenschake ling; 14. van een zegel voorzien; 15. vrouw wier man overleden is; 18. zacht, zwak; 10. sluier; 21 bijna nooit; 22. jaloezie; 23. ieder exem plaar v. stukgoed; 24. staatsiekleed; 26. ommekeer; 27. inspanning, moei te; 29. tijding. OPLOSSING DE TWEE- ZUILEN Linker zutl: 1. -Aalage; 2. V - l 3 4 5 7 8 9 - ,0 n 12 13 14 15 2 16 17; - ia >9 20 22 24 25 26 27 28 23 30 31 laagte; 3. getal; 4. telg; 5. Let; 6. el; 7. e; 8. ei; 9. eik; 10. riek; 11. skiër; 12. kermis; 13. markies; 14. masker; 15. kamer; 16. kram; 17. mak; 18. Ka; 19. k: 20. ik; 21. kip: 22. puik;. 23. pruik; 24. kuiper; -25. kruipen. Rechter zuil: 1. parkiet; 2. parket; 3. kaper; 4- prak; 5. rak: 6. ar; 7. r; 8. re; 9. ree; 10. teer; 11. kreet; 12. streek; 13. sterkte; 14. setter; 15. terts; 10. eter; 17. ets; 18.-es; 10. e; 20. te; 21. set: 22. stel; 23. stoei; 24. bostel; 25. bolster. J, Veen t« Amster-.. T«r gèiègénheid" van het 60-jarig be- staan dep n.v. 'BhJllps* Glocilampenfa- Ditmaal gaan we het eens an— maar samenhang, zorgen-voor een brieken1 heeft de .uitgeverij De Bszice ders doen dan. in'vroegere vncan- uitgangspunt en vooreen thema, een zonnesiauu mt.öie UUWW„„U,6UC. Vrfw wit Hr»tles- De stfjve, geposeerde grocpsJ onderwerp. V/elk thema? Natuurlijk den pÖS échter op-'voor zeewater- S dat de tu?l kreeg ®Het^cct?oS *otoV met hun onnozele, bevroren .vacantie! Welk uitgangspunt? Mis- spatten op je lens cn voor zand in cmspande de wereld". De schrijver, die glimlachjes, westellen ze op pen- schiep eem jongen of een meisje (jij- je- camera! Ook bier actiefoto's: cp het terrein van technische boeken aioen. we maken- geen opnamen zelf) tussen je schoolboeken, hard bruingebrande zonnebaders,insme- voor Jongeren zijn sporen verdiend meer die achteraf waardeloos blij- werkend ora over te gaan. Daarna mct zonnebrand crème (mooi door kcn Wf o°li staken m het een beeld van jcreli, enthcuaiart op huid) altotfen na 1 var. Gerard cn Anton Phülps, de s«cn op d geluk het lukraak of. het zwaaiend met je overgangsrapport. 2Wemmen, bokspringen (afdrukken tutVL--maar" raak fntri!»rnferen Of rti» voorbereid I rur»n tril de reis. 2 w-* de kaart bestuderen (eventueel bij 'n A.N.W.B.-wegwijzer of paddestoel). Als trekker moet je echte trekkers foto's maken van vrolijke jongens en meisjes in bos of duiner., op do hei de, het strand of in de jeugdherberg, bij alles wat ze doen, inclusief volks dansen. Op het strand zijn, vooral bij lage ters van het grote bedrijf In cn van de ontwikkeling van dit eon- ..maar Of de voorbereidingen tót de reis. s^Vjir'Sp" Woestepunt cem, oen boeiend verhaal weten samen Van nu af aan gaan wc proberen je familie met koffers en rugzakken »-•> raak fotograferen. ----- - - v - -- a jg) uitpakken van de proviandtas, te stelten, dat voor jongeren niet alleen met onze camera het leven te grlj- op het perron. Je reisgenoten, uit -te'n Gn drinken, balspelen en turnen interessant, doch ook zeer leerzaam is. pen en te vangen, gaan we beelden de coupéraampjes hangend, de rook- <handstandies) En opnamen in de rietet Kierop schreef eer. voor oudera met inhoud, gaan wc foto's maken, en stoomwolken uitblazende locomo- juinen met hun koog en laag Zorg >--» - ^ons cn (anderen iets te zeggen tief en do stationschef met zijn voor schaduwwerking, gebruik geel- J i—j - - - -fiiteri Je kunt ook .série-opnamen maken, b.v, het maken, verdedigen en "weg- Jongens bestemd bock over het mijn- hat*verscheen'n kSSritf!''uitvoering bU hebbea- 0cK trachten w'e verband „spiegelei".-.01 de uitgeverij Kluitman te Aldaar* to leggen tussen de opeenvolgende Ga je kamperen? Segm met het Jonsens en ,,an varhalen opnamen. Elke klik van de sluiter vertrek: de hoDg-opgeladen fietsen, van dez^ houflen. z'uuin met veel ger |a d»n raak en voegt een nieuwe En dan actiefoto"s met inhoud mö- een zandfort" de eerste noegen lezen in „Avontuur om Rottu- boeiende bladzij toe aan een door ken: het opzetten van de tent, hout ^men van een zanoion. ae eerste Tn«n»laat", door h. Tin de Booy. geïl- jou zelf gemaakte roman, een beeld, hakken, water halen, aardappels jas- ?p? J -»u« rlo wM?l-or J?.n Lutz. e«n spjr.nend roman van boog gebatte, waarvan Ben, eten. koken, het-aanleggen van ffiw f! cfviw d» Lefdcn deed varSrhf^rn 9 de titel luidt: Zo was onze vacantie een vuur, de afwas, corvee dc tent. ^5*.? éfn u - (cn omdat het zwart op een na een stormachtige nacht, regen, nmiJnrf re^m"i"«75ihirb Jt'vA?Heisa Voi- foto door fijne züverkorreltjej wordt wasdag, was ophangen, de verbran- ^olig -hoopje zand, omringd door Voor onze bridgers Deze keer wilde ik een zeer in teressant spel behandelen, waarbij de leider zich tevoren rekenschap diende te geven van alle eventuali teiten. Hij moest om zijn contract te vervullen risico nemen. Maar hu kon de voldoening «maken het spel op zeer ingenieuze wijze tot winst te voeren. Zie hier. A X.X.X xje h.l0.x 4» V.0JC.X.X h.lO.x.x 4» bJfje v.b.lO.x.xjc <D xjc O b.x.x O X.XJE.X a b.lO.x.x a.v.x O a.h.9 a.v.x 4- a.h.8.x Z. moest het spel spelen in 6 SA. Bij normale Kl.-verdeling beeft hü elf vaste slagen, zodat vervulling van het contract afhankelijk schijnt van de Sch. snit. Misschien is er dan een placingsmogelijkheid. Zelfs bij mislukken van zo'n snit is er de theoretische kans op dwangpositie, ab W. of O. niet en Sch. én H. kan bewaren. De uitkomst waf H. Z. nam in de har.d, telde zijn vermoedelijke slagen, en speelde toen kleine KI. na naar N.'s dummy. Zitten deze Kl.'s immers goed, dan doet het er niet toe. hoo doze kleur wordt aan gespeeld. piaar bij slechte verdeling iö b.lO.x.xYbij W, nooit, uit te snij den, maar bij O.-'wal. De distributie, W. renonce, O. vier kaart bleek. In de derde slag volgde KI. uit N., O. legde de 10 en Z. nam. Als Z. niet alle slagen in KI. maakt, is er practised 'geen winstkans, zodat Z. er op moest speculeren twee rentrles Ir. de Blinde t« hebben. Hij trok dus in slag IV een kleine R. na. en lende resoluut in N. de 10!!! Daar W. de R. b. bleek te hebben wss er een entry in N.- ga- schapen. Dat W. deTH. b. niet leg. de kan men hem niet aanrekenen. Dat zou super-spejgeweest- zijn, want het had N.'s extra rentrée weg. genomon. Nu volgde in slag. no. 5 weer KI. uit N„ waarbij op O. werd gesneden. De zesde slag was de laatste KI.' van Z. Daar W. enige H.'s had weggegooid, kreeg. Z. aardi- gc indruk van da verdeling en het zitsel. In slag nr. 7 werd N. met R.h. aan slag gebracht (de v.- werd in ,N,. oversenorr.cn). en slag'8 was de laatste KI. van N. waarop Z. tija kleine Sch. bijspeelde, Z. nam.nu de goede beslissing sneed, niet op Sch. In plaats hiervan incasseerde .hij in slagen 9 en 10 de R.a en H.a. Slag 11 was dé H.9 die W. moest'nemen. En W„ die Sch.h tweede bewaard had. moest ln' "Z.'s vork fpe^en. waardoor Z. 'dus zowel Sch.a. als v. maakte. Fraai gespeeld, niet? Had u het ook zo gedaan, waarde lezer? Mr. E, C. GOUDSMIT: Vtn «~wim^liSaivS5rtt' Ï>l7 gevormd) een reisjournaal in zllve- eïweraf' 1, een ulUave van J. H. Kolt ren beelden. N.V. te Kampen, Geen losse, willekeurigs, foloa, \\J ^?.i8 een woonschip7", vroeg zijn ooghoeken naar het woonschip. TTUtie. Er stond zo weinig wind, dat het „Dat ja een boot die je voor huis niet erg zou zijn geweest ais het. gebruikt. Er was er een in Fal- zeil omgeklapt was. behalve dan mouth, waar de" mensen het hele misschien wat de bulten op do jaar in woonden".- hoofden betreft, maar het zou niet „Ik.wou dat wij .een-heel jaar bepaald' fraai .geweest zijn als de op een boot woonden", zei Suze. kapitein van net schip zijn be- „Dat zal ik later ook'-doen", zei manning zo'n slecht voorbeeld van Jan, „en Rutger ook. Vader doet sturen had gegeven. het ook". Matroos Tittle zat onder in de „Ja, maar dat is wat anders. Een boot tussen de opgerolde tenten torpedojageris geen woonschip". met een mandje met breekbare „Evengoed woon je er op". waar,-dat" ze voor de'veiligheid op „Ja, maar je blijft niet op één haor schoot had genomen. Zij kon Plek. Een .-woonschip blijft steeds net over de 'rand van de boot heen op dezelfde plaats liggen. Ik herin- kijken. ner miv ook dat. woonschip in Fal- „Ik zou wel eens willen-weten", mouth zei Suzè. „Er woonde een zei zij, „of de man op hef woon- heel "gezin op cn we zagen ze schip, zijn familie bii zich heeft". Cs morgens 'naar de wal roeien om ,^Iij is helemaal alleen", zei Hut- ""melk- te haieii De' slager en de ger. bakker gingen er heen, net alsof „Misschien zijn de anderen aan •het een huis was. Ze kwamen dan het koken in de kajuit" zei-Suze. langs de kant- staan en schreeuw- .^Het is waarschunlijk een-raan den en dan kwam de man of de die vroeger zeerover is geweest .vrouw 'metl een roeibootje om zei Tittie. vlees en brood te kopen Kijk uit Op dat ogenblik klonk er - een **t je doet.-Jan!" schor' gekrijs over het water en Kapitein Jan, die met zijn ge- een grote, groene vogeL die zij dachten bij het woonschip was, nog niet hadden opgemerkt, schud had niet aan zijn stuur gedacht en de zich uit deverschansing langs de kleine witte vlag met de blau- de achterzijde van het woonschip, we -zwaluw fladderde terzijde van „Het is een zeerover', zei Rut- de mast in een andere richting dan ger. „Daar heb je:zijn papegaai ket zeiL Het zeil-stond juist op het Voor zij nog iets meer konden «Unt--om"over-te zwaaien toen Su- doen verborg de volgende kleine riep, maar Jan, die onmiddellijk koap het woonschip voor hun buk- roerpen "omgooide, voorkwam ken. Dat was misschien '.maar ge- dlt nog net.- Vanaf dat ogenbliklukkig; want zelfs kapiteip. Jan, keek Jhy- alleen nog maar vanuit wou de 'papegaai zien en het js de bieïatük, sjouwen met ïwarê rus- j>«water,-de vlag, die omgêvaHen zakken, wassen on tandenpoetsen, za- lig luieren, een blaar doorprikken, Zorg ervoor, dat'je groepjes men-' sen altijd ongedwongen fotografeert. Is een groep b.v. aan het picniccen, iaat dan ieder Iets doen. De een snijdt broodjes door. een tweede smeert, een derde maakt een blikje Open, een vierde pakt de proviand- tas uit, een vijfde schenkt melk of thee in. anderen eten al, variatie genoeg. Maak de opnamen zo dicht bij ais mét- J« camera mogelijk is. en wacht rustig af tot zich een aardige situatie voor doet. Ideaal is eigenlijk als de mensen niet weten wanneer je de opname maakt. dsn krijg-je de leukste en. raakste snapshots. Laat de men sen dan niet naar de camera kijken! Ook slapende mensen kunnen een dankbaar onderwerp zijn! LEONARD DE VRIES Uit het Engels vertaald door' onmogelijk om goed t« sturen als je twee kanten tegelijk uitkijkt. ordt vervolgd). (Van onze verkeersredzeteur) AMSTERDAM- Van overheidswege is men Donderdag begonnen »et een landelijke nauwgezette controle op de autobuwen. Een groot aantal ambtenaren van de Rijksverkeersinspectie en do RUkaverkeerspolltie oon- trolecrden zowel 's nachts als overdag op ongeveer *0 punten in het gehele land, waaronder de grote uitvalswegen, de passerende busten. Hierbij *Un zeker enkele honderden bussen betrokken geweest. Er werd nagegaan of de bepalingen van het rUHjdembesiuit, de wegenvcrkcerswetgeving, en de Wet Autovervoer werden overtreden. Naar wij vernemen is een vxU groot aantal processen-verbaal opgemaakt. Bü een der contrólepottet vernamen wii dat verschillende voorsohriften zelfs in ernatlge mate werden over schreden. De controle, ging uit van het Directoraat-Generaal van het Ver keer in Den Haag. Gebleken is, dat verscheidene chauffeurs hun werk boekjes niet of slecht hadden in gevuld. Er zijn chautfeurs, die pro beren met een blanco werkboekje 's morgens vroeg, te beginnen om het dan pas in de loop van de dag in te vullen. Ook probeert men wel als men 's morgens vroeg begint en er geen contröle is het getal dat het uur aangeeft, bijv. 6.30, later te veranderen door et een 1 voor te zetten. In Diemen werden twee volle bursen met kinderen aangehry 'en. In deze bussen waren de benodig de papieren niet alle aanwezig. De rijkspolitie belde het hoofdkantoor van dere "grote, busonderneming op, waarna 'twee andere bussen wer den gezonden', zodat de kinderen toch nog hun reis konden voort zetten. Vermeldenswaard is het feit, dat toen 's morgens vroeg een bus chauffeur werd bekeurd wegens overtreding van het rijtijdenbesluit, daarna een van de reizigers 'ogen blikkelijk met de hoed rondging om deze boete bjj de relzlgerï op te halen. Op het ogenblik is men bezig met hot uitwerken van processen- verbaal die zijn opgemaakt, zodat nog niet een overzicht over het ge hele land te verkrijgen is. 'DEN HAAG. Geilen de stij gende belangstelling voor emigra tie naar Car.ada en de toenemende vraag -naar luchtvervoer door emi granten zal de KLM deze maar.d in totaal, negen k tien emigranten- vluchten naar Canada uitvoeren. Tot nog too werden gemiddeld vier k vijf van deze vluchten per maand gemaakt. Verwacht mag worden dat ook in de maand September de KLM in staat Zal zijn een groot aantal .vluchten ten behoeve...van de Canada-crr.igranten te maken. (Advertentie J.M.f Vraag nog vandaag zo'n fijne vouwplaar van Kellogg"s Corn Flakes' aan, waar je in een wip een echt pistool uit maakt. Je schiet-mee elastiekji er allerlei leuke spelletjes, mee doen Vrasg Moeder em.de k.rtonnen.doos van l Kcilogg'f, Knip de in rood gedruhe naara op de voorzijde uit en zend die >m Gebrs; Lt*n. Zzsnweg 32. Woiraerveer. Dia ontving je omgssna je pistool.. door Ludwig Bemelmans 62 De projector begon te snorren en door een openingin de muur achter hen, speelde eon kegel wit licht! zocht dc tegenoverliggende muur en kwam tot rust binnen de omtrekken van het scherm. Gevlekt en flakkerend verscheen het interieur van een berghut, en de jonge en onschuldige Betsy All- bnght, in een katoenen jurk en met vlechten, stond voor het.for nuis en .roerde in een ketel. Met een plotselinge hoekige beweging van haar hoofd naar de deur die links in de hut verscheen, gaf -e te kennen, dat ze Iemand had ho ren kloppen. Ze droogde haar han den aan haar schort af en een volle seconde lang staarde ze baar pu bliek aan met gxote zwaar-aange zette ogen. Toen" begaf ze zich met hoekige bewegingen snel naaf de deur.... Betsy Allbrlght drukte haar half- cpgerookte sigaret in de asbak- uit en nam een long drink. Ze keok naar haar jongere zelf op het doek, en begon, xoais altijdwanneer ze Sneeuwjacht zag, de stomme film van haar eigen" commentaar te voorzien. Toen de Betsy op 't doek de deur van de hut opende,- zei de Betsy op de sofa eronder; „Vooruit, schoft, kom maar binnen." Telkens als ze in het donker sprak leek Betsy AUbright's stem die van iemand anders. Dc schorre hardheid was eruitverdwenen, en hij klonk jong. Het leek alsof de tijd in de kamer was teruggedraaid tot de tijd van de oude-film, maar vreemd genoeg kwam alles wat ze zei voort uit de stemming van hot heden. Het was al het verdriet, dat een vrouw maar éénmaal in haar le ven kan dragen en dat zo in haar herinnering is gegrift, dat wanneer het wordt opgehaald het nog net zo klinkt ais op de dag waaroo het werd ondergaan. Dennis Calhoun kwam de hut binnen en begroette het houterige schepseltje met een vluchtige glim lach. Hij sloot de deur met zijn brede schouders en stampte de sneeuw van zijn laarzen. Hij was het type man, dat geen. vrouw trouw kan zijn. In een close-up vertoonde hij zijn prachtige gol vende haar toen hU zijn sneeuwpet afnam, en hij drukte zijn mond op de hare alsof hU trompet wilde gaan blazen. „Wat een idioot was ik pm voor jou te bezwijken", zei de levendo Betsy Allbrlght. Dennis zette een nieuwereistas op de tafel en, met een beweging van zijn hoofd in de richting van de slee die buiten voor het raam stond, maakte hij haar duidelijk, dat hij wou dat ze met hem mee ging.- - „Wat ik hem nooit vergeven zal. dat waa zijn inhaligheid. Die tas dacr, dat was de mijne. Ik had hem' in Londen voor mezelf gekocht en hij nam hero mee, net zoals trou wens onze mooiste meubels, toen ik weg was 4* verband met.onze scheiding. Ik zocht er overal naar. Ik zocht het hele huis door ik ging naar de garage bil-was er niet maar ik vond er wel een sta pel oude foto's van Henrietta.... Ik weet.dat zij ze daar exprzs voor mij had neergelegd. HU had het altijd over „goede smaak" waarom liet hij ze daar dan lig-, gen, waar iedereen za kon- vinden? Waarom moest hij haar altijd op zoeken? Ze was twlntfg 'jaar ouder dan Ik en zeven jaar ouder dan hU. maar ik word nog jaloers «1b ik aan haar denk Ze was goed voor hem, zei hü. Het was gewoon vriendschap 'met een oudere vrouw. Ze had hem al les geleerd wat hij wist, zei hij.... Dat zal ik hem ook nooit vergeven, dat hij zo loog. Hij loog zelfs .tégen zijn secretaresseEn toen weer zijn inhaligheid toen ze -stierf de manier waarop bij naar haar fa milie ging om die ring terug te krfjgen, die hij haar had gegeven; hij zei, dat .jj had gewild, dat hij hom kreeg en toon gaf hij hom aan mij. Wat was ik stom. Toen had ik toch moetenbegrijpen wat voor een schoft hfj was.... En dan al die voornamen van vrouwen die hij in zijn agenda had staan met de telefoonnummers. Ik wantrouwde hem tenslotte elke minuut. Ik werd ziek van wan trouwen. HU-z«tt bijvoorbeeld: Bet sy. ik ga mijn haar laten knippen. En dan bleef hij drie uur weg en kwam terug met ongeknipt haar. Hij had toch wel een klein beetje consideratie kunnen hebben, en in die tijd althans zijn haar echt heb ben laten knippen. Of hij had kun nen zeggen: o ik kwam mijn agent tegea ot Ik ontmoette die en die en we gingen daar en daar heen. Ik had het immers toch wel gewa. .ten of hü de waarheid sprak o£ loog, maar het kon hem niet scho len of zijn leugens doorzichtig wa ren. Ik heb, nooit begrepen wat hij in me-zag. Wat-ik heb uitgestaan.,,. Ik trilde helemaal als we naar fulfjee gingen, want alle' vro'u -en keken naar hem en negeerden mij alsof ik een ('schoolkind was; of schoon ik naast-hem stond zeiden ze dingen tegen hem. die (voor bem en hen iets moésten betekenen, een soort code met geheimzinnigs lach jes daartussen., En,, om de ellende volkomen,te maken, was Henriette er altijd.- (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7