HOERA! VACANTIE - RUBRIEK Ketelbinkie-krant geschikt HUIS Epe (Vel.) S" ROTTERDAMSCH PAROOL ê&B Kolonel Llewellyn neemt met Foxhunter deel aan CHIO Goedkope reizen met vermoeide chauffeurs Civil Air Patrol uitwisseling Prof. Supomo door ministers Drees en tikker ontvangen Utrecht - Lichtstad C.L.K. WEGMAN mm»» Al$ •fóWJi» f, VEENENDAAL Enschede 5 ELECTROSTOOM Wij hebben weer correspondentie adressen in CANADA! PRIJS SLECHTS 20 cent Bergen en Bergen aan Zee RQTTERDAMSCH PAROOL ALTIJD ACTUEEL WAKERS BEDIENDE (Mul.) Abonneert U OP HET 8 Zaterdag 18 Augustus 1951 i et Officieel Internationaal Con eoqya Hippique (CHJO) dat van 6 tot en met 8 September op de terreinen van de Rotterdamse ma nege aan de Kraiwgse weg wordt gehouden verheugt zich in een groot aantal buitenlandse deelne mers. Belgife Engeland Frankrijk Oostenrijk en Zwitserland hebben met equipes ingeschreven Defmi tief bericht is ontvangen van En geland dat zal uitkomen met de bekende springruiter Kolonel Lie weliyn die zo juist in Dublin de individuele eerste prijs in de lan denwedstrijd behaalde met zijn we reloberoemd paard Foxhunter en die ook zal uitkomen met zijn met minder bekend paard Monty Ook de tweelingzusters Williams aie op het internationale Concours "White City te Londen eerste en tweede werden geplaatst m de zwa re dressuurwedstrijd om de Pnx St. Georges, zullen in dit nummer van het concours uitkomen Frankrijk heeft ingeschreven met een zeer sterke equipe wo Luite pant du Brernl met het spring paard Xourbülon waarmede hu het Franse kampioenschap 1950 be De bekende burger spring Onoïa die «fit seizoen in Vichy de individuele prijs ra de landenwedstryd wist te behalen is eveneens van de party met zijn bekende paard Aiglonne Di paard won onder Kapitein Che vaker de gouden medaille in de Samengestelde Wedstrijd (Military) op de Olympische Spelen 1948 ruiter JonCqeèrt dC Voedsel* er gif ti ging met reeds één droe\ ig ge\ olg SCHOONHOVEN Enkele da gen geleden, deden zich ra het ge zin van de heer E. Porsul te Schoonhoven v ergiftjgtngsverschyn selen voor mogelijk door het ge bruik van ondeugdelijk geworden leverpastei Vrijdagavond is de 75 jarige vader de heer E Porsul plotseling overleden. Een der an dere inwonen den is nog ziek De politie heeft beslag gelegd op het stoffelijk overschot van de oude heer Porsul. Gevaarlijke bustochten naar het buitenland (Van ome verkeersredactcur) DEN HAAG Er worden op bet ogenblik buitenlandse auto busreizen ondernomen die grote gevaren met zich meebrengen Een autobus, die de grens overgaat is niet meer onderworpen aan de be palingen van het Rijtijdenbesluit, dat bepaalt dat een chauffeur in principe niet meer dan 55 uur In de week mag w er kei- Dit besluit is n L alleen toepasselijk In ons land Er z|jn onder de minder be kende reisbureaus enkele die rei zen uitschrijven voor bijeonder lage prijzen en de kosten dan drukken door het uitbnlten van de chauf feur Het blykt, dat vele chauffeurs die dit werk doen hier met te veel bezwaar tegen hebben Het is sei zoenwerk het loon is met extra hoog maar het is mogelijk vele fooien te krugen zowel van de autobus passagiers als van de ho telhouders Het eind van het liedje is dat vele vacantiegangers hun vacantie genoegens per autobus vergald zien doordat hun chauf feurs oververmoeid raken waar zu zonder onderbrekingen en zon der rusttijden onafgebroken soms dagenlang moeten doorrijden. Er is alleen een definitief einde te maken aan deze toestanden als er een internationale regeling tot stand zou komen waardoor de be palingen van het Rijtijdenbesluit ook buiten onze grenzen gelding zouden krijgen Daarnaast ligt hier ongetwijfeld een taak voor de georganiseerde toerw agcnchauffeurs om samen te werken Zu dienen zich m hun welbegrepen eigenbelang tegen de bovengenoemde toestanden te ver zetten Op het ogenblik kan het publiek zelf hier een belangrijke rol spe len Juist de autobustoerremgers zullen ach rekenschap moeten ge ven van verkeerde praktijken die ontstaan als zy uitsluit endiet ten op de prijs DJAKARTA 4 000 voormalige guerillastrijders die Vrijdag offi cieel in Makassar zouden vorden geïnstalleerd als leden van de Apr zijn 16 Augustus uit de hun toege vv ezen rayons vertrokken naar schuüplaa sen m Zuid Celebes met medeneming van trucks um formen en 2 millioen rupiahs DEN HAAG Vrijdag zijn van Schiphol per Amerikaanse leger Dakota de \ijf Civil Air Patrol cadetten met hun twee leiders naar Frankfort vertrokken vanwaar zij morgen per Constellation naar hun vaderland zullen terugreizen In Franfort ontmoeten zij vóór hun vertrek nog even de Nederlandse jongens die daar op doorreis zyn ni nun driewekelijks bezoek aan de Verenigde Staten De vijf Neder landst jongens met hun twee leiders komen vanmiddag om twaalf uur op Schiphol aan. In 24 uur per bromfiets naar Parijs ZEIST Vier bromfiets ryders uit Zeist die Donderdagmorgen elf uur uit hun woonplaats vertrokken zyn om een non stopnt ZeistPa rus te rijden zun vrudagmorgen elf uur in Parus aangekomen Op een aggregaat met een maximum snelheid van 22 km p°r uur heb ben ze het gepresteerd binnen vier en twintig uur een afstand van vijfhonderd km af te leggen De equipe bestond uit de heren Kruis Hamers Schimmel en Koster informele besprekingen e voe rei over de omzetting der Unie m een gewoon internationaal verdrag zun Vnjdag achtereenvolgens ont v ingen door de minister president d "W Drees en door de minister van Buitenlandse Zaken mr D U Stikker De informele besprekingen t et de Nederlandse regering zullen Dinsdag a s beginnen Ontsparmg m 1951 tot nu toe 151 millioen AMSTERDAM Volgens het CBS is bu alle spaarbanken m Nederland gedurende de maand Juli ingelegd f 62 millioen en te rugbetaald f 73 millioen zodat de ontspanng f 11 millioen bedroeg Gedurende de maanden Jan tm Juli is totaal ingelegd f 417 mil lioen en terugbetaald f 568 mil hoen zodat f 151 millioen ont spaard is In dezelfde periode van 1950 waren nleg en terugbetaling resp f 474 millioen en f 480 mil lioen Tudens de Jaarbeurs zal de bin nenstad van Utrecht feestehjk worden verlicht Verlichte Mercu riushoeden lichtmasten en sclujn- werpe cht zullen langs een aan eengesloten parcours van ongeveer 1\4 km winkelstraten en enkele markante stadsbeelden in een fan tastisch licht zetten Xn de grachten en singels komen spuitende en ver lichte fonteinen de Kloosterhof van de Dom wordt indirect ver licht. Deze llchtweek gaat uit van de middenstandsfederatie De Drie Z m len die veel medewerking on der vond van het Gebru De plannen werden ontworpen door Phi ips Licht adviesbureau met name door ir C L Kalff die een groot aandeel had ra het tot standkomen van de verlichting voor het Festival of Britain en diens rechterhand de heer Dryver Positie KLM vliegtuigen AMSTERDAM Indonesieroute Thuisreis PH TDD (Delft) in Bag dad PH TDI (Enschede) ra Bang kok verwacht. Uitreis PH TDE (Eindhoven) ra Bangkok PH TDH (Holland) van ochtend in Bangkok verwacht PH TDG (Gouda) ra Cairo 2 Tandarts l FRAKTUK HERVAT Fdlriekefl (e Amti-nlan •en Haij (en 's.HerUjwbich >ery;cc-S!iti«ns in alle. jute sten Agenhthapfet tveral'in tWeiJinl eengezinswoningen wmoi. TE KOOP op eigen grond te Ben eigen kapitaal 1500tot 2o00 In!. N V BOUW en AANNEMINGSMIJ -CO\ TTNEVr* PRINS HENDRIKSTRAAT 10 Den Haag Tel H. 1700—32.26 41 1 Wie kan ons helpen aan een voor het gezin van de beroepen predikant Ds Godthelp* Zun wykgemeente ligt omgeving Bergweg Aanbiedingen of aanwijzingen gaarne aan het Kerkekan toor der NJI Gemeente Schepenstraat 67 Te ef 45279 m 2t Aug 1 Sept 10 24uur (Zondag g«lot*ft) veredeling* show Textiel Industrie en Landbouw Resf op de FF matde Ar«nd1839 gemeentelijk internaat INSTITUUT HOMMES HOOGEZAND Opgericht 1106 Bekend gezinsinternaat voor jongens die de Gemeentelijke H BS 5 j t met A en B op leiding bezoeken Kleine klassen Leiding en steun- bl| t maken van huiswerk. Aanvragen te richten aan de Directeur vraagt voor de afdel ng Koeltechniek jong afgestudeerd N.T.S.-er met diploma werktuigbouwkunde voor leehn sche burecuwerkzoamheden. Uitslu tend schriftelijke sollclalie» zo spoedig mogeljk aan het Personeel bureau Postbus 301 Rotterdam JONGENS en MEISJES Wie van jullie wil corresponderen met een Jongen of meisje in Canada? Van een trouwe lezeres ontvingen we het volgende briefje .Dear Sir Uncle Bob- Van deze week weer een paar van Uw jeugdbladen ontvangen. Ik was ten hoogste verblijd, toen lk zag dat U mijn brief In het April nummer had afgedrukt. Myn dank daarvoor! Hierbij een groot aantal adressen van jongens en meisjes In Canada, die graag willen corresponderen met jongens en meis jes in Holland. Over enkele dagen verschijnt het nieuwe nummer van de Hierin staat uitvoerig vermeld hoe je in het bezit van het adres van een jongen of meisje ra Canada kunt komen. Het meuwe nummer is weer prachtig verzorgd en de inhoud erg boelend. Er Is een prachtig volledig verbaal, getiteld JCJe Robijnen van Ctwa" Hierin beleeft een Hollandse jongen een spannend avontuur Verder lezen we m dit nummer de verdere belavenissen van onze vriendin Belinda, die zo «Sapper de dieren beschermt. En hoe gaat het met Roland» Zal hu zich gevangen laten nemen door de hertog van Lancaster? Oscar de eigenwijze eend, gaat dit keer op jacht en redt het leven van zun vriend Langoor Hoe die ondeugende Oscar de jager een poets bakt, moet je maar eens lezen. Voorts nog de verhalen van Ketelbinkie. Sneeuwvlok. „V 12 antwoordt niet?* an met te vergeten, het spannende verhaal van Kick Wilstra. In de Corres pondentierubriek van Oom Bob alle gegevens over het corresponderen met jongens en meisjes in ons eigen land en ra Canada, Het nieuwe vacantienvmmer van de Ketelbinkiekrant ver schijnt over enkele dagen. Zorg dat je spoedig zo'n prachtig nummer m je besot knjgt Aangeb pens pr Keuken Aparte bedie Apeldoorn ning Kamers atr water bij particulier 5 pd pp Hymker Otterlaan. 3 Apeldoorn Augustus vacantiemaandl VVV heelt beschikbaar in hotels en pensions all<" mede gemeub huizen Kosteloos inl 2124 GeÜl gids 40 ct giro 68722 t nog enkele k£ m ,f T I v Anthonle s h Anthonle s hor een z.g GFZINS t (Protestants) voor me sjes 5 t/ra 16 j Voor _a meer duurzaam verblijf Plaats voor hoogstens 16 kinderen Gezelb huis naby bosr omg desk leiding Centr gel tov Lagere Midd en Vaksch I- A. Colombian St Antbonieweg 1 Tel (K 6780) 319 'f I nn-Annlrlnnra P*"8- aangeb dichtbij de bos t liOU npeiaooru sen aparte bediening. f 5 pd pp Zwolseweg 155 hoek Heeenlaan T inPension Jtfidsland Modem Ingericht lerscneumg Intieme sfeer Vanaf heden weer speciaal tarief Eigen keuken 7— pp pd si nu on MnffiimmrariB me pr tm maim «nr GEVRAAGD VOOR DIRECT voor scheeps en walbewakrag Leeftijd 30 tm 59 jaar By gebleken geschiktheid garantieloon Ook plaatsing moge lijk voor gepensïonneerden in los verband (leeftijdsgrens eveneens 59 J Aanm. iedere dag van 819 u bij de Alg Bewaking en Dienstverrichting vii. Rott Havenbedrijf Oostkousdijk 2 Rotterdam W Scheepvaartkantoor vraagt zo spoedig mogelijk met emge jaren ervaring en goed bekend met de Zee scheepvaart in de Rotterdamse haven Bu voorkeur met ouder dan ca 25 jaar Brieven met volledige inlichtingen als leeftud genoten opleiding vonge werkkring (en) referenties laatst ver diende salaris wanneer beschikbaar enz. te zenden rader No 1598 bureau van dit blad Bond van Belastingconsulenten J Opleiding tot Belastingconsulent Bj voldoende deelname beginnen ia September opnieuw mondelinge (£ur<sueest% ^alcietuigreckt Arnhem, Atmqrt tm Amsterdam, Rotterdam -Gravenhcge G or id *i» Utrecht M"ddelbare achoolople dujg of gel pc waard ge ontwTckeling Tere at o, m U troeng proapeetua op aanmag verkrijgbaar b j bet Bureau van de Bond Bacbmanatniat 39 teL 116914 «-Gnrenh>|t. Te koop gevraagd "Wij vragen nog, steeds net ge dragen Herenkleding Koppe Bergselaan 136 Tel 81888 Rot Net gedragen schoenen, a soorten elke hoeveelheid. I Ho 5004 bur van dit blad 'ergro radios Camera s due- en Üngsapp kijkers schrijfmachines electr app Ook ruilen Zend briefkaart Spul 267 Den Haag Telefoon 119967 (K 1700) Dressoir in eiken of Engelse uitvoering nu 7950 f 89-50 125— Bijpassende beis 4550 5250 schuiftafels met d kke u „rvC balpoten üv«v w Enkele stuks opklapbedden 30% verlaagd ,De Meubelbeurs Grote Vis serij straat 8—10 bij de Mathe nesserbrug Waarschuwing Goud zijver juwelen gouden munten Hoog. Bte Prnzen betaalt vertrouwd adres H 3 BerkclouW Jonker Fransstraat 30 b Tel 52024 Kwikzilver gevraagd We Ha le Jac van Campenstraat 60 Adam Cevr buitenmodel uniform ma rlnebiauw of laken m 5253 m t Sa Alles in pr St. Tel Te koop aangeb. dan my -- C Mook Schled. weg 72 Tel 32617 Zw dame «mantel m 38 slank model In g st Na 7 uur Via ser Josephstraat 84 Komt kijken? Vrij te bezich De tramlijnen 4 II en 16 U naar De Meubel Grote Visserijstraat 8 10 Rdam Bankbed „Ideaal" Combinatie m éen handbeweging een soli de 2 pers ledikant met perde staaldraadmatras matras en kussens 130 14 modellen leverbaar stof naar keuze Dagelijks demon stratle Bedden en Meabelhuis .Ideaal Goudseplein 4 (hoek V d Werfstraat) Telef- 26157 Rotterdam. Gemakkelijke betaling Meute len bedden dekens tapijten balatum kleding enz enz KV Mij -De Pool ROchUS senstraat 54-56 Tel 28891 Bentincklaan 10—12 (BUjdorp) Dames Ons Elja Rubbercor set verlost U van hinderlijke corpulentie geeft U weer een jeugdig figuur en Is luchtig en prettig dragen Corsettenfabriek Victoria Zwart Janstraat 98 Rdam Hoogstraat 143 Schie dam Bon. Dames op vertoon van deze bon kunt U gedurende de maand Aug Uw oude hoed in een nieuwe laten vervormen voor de gereduceerde prijs var 2 50 Hoedenvervorm Inrlch ting J K. Ulrich Zoomstraat 50—60 Rdam N Tel 40731 Maak van de nood een dc en schaf U nu een prima tuum aan van Van Veen D gaarde^ingel 94 2— per u zonder vooruitbetaling li Vat geen kou. Beschermt U met zon vlot model regenjas of mantel van Van Veen Dier gaardesragel 94 (bij West Kruis Voor al Uw kleding naar Rh de Rooöt, Goederenhandel. Mo lenlaan 34 R dam v m Hille gersberg Eindpunt lijn 14 Tel 11568 Desgewenst op gemakke lijke betaling tafels met verlichting en chroomgarnituui nu slechts 1 33.50 t Meubelhuis West Kruiskade 5 (tegenover Arena) Moderne kinderwagen aangeb loopt op kogels veel chroom zgan bill prys Jan Kruyff straat l Wegens emigratie aangeb mas sief eiken linnenkast, 3 deun met spiegel Aleidisstraat l Schrijf mach aangeb Under wood en Continental tevens rekenmach Bill prijzen Jon kers Haringpakkersstraat 44 tel 34981 Gemakkelijke betaling kosten zijn laag omdat onze meubelen alle vervaardigd worden in eigen werkplaats Komt U eens kijken U zult verstomd staan over de prima kwaliteit Muylaert 147 Tel en lage prijzen H Vijverhofstraat Geslenen glazen platen voor tafeL theemeubels enz Vlotte levering E zevenhuizen glas handel Aelbrechtskolk 41 tel 30780 Vleessnljmachlnes snelwegers kasregisters elee koffiemolens kaassnijmachines Reparatie inrichting van ouds A Leen wenburgh Bellevoystraat 6 40—50% goedkoper Heeft U een gashaard nodig dan naa Loodgietersbedrijf A C Mook Schled weg 72 Tel 32817 AÜe onderdelen Tel 37279 Gloeilampen so kaars 39 ct voor 1 gulden 200 kaars 69 ct Ook voor 125 volt Alleen Ge veke Nw Binnenweg 355 tel Kroon Radio levert Radios pick ups wisselaars, stofzui gers enz ook op con«lltie zon der vooruitbetaling Wö komen desgewenst s avonds bij V thuis Bel op 32717 Schiedam seweg 117 Cyclemaster het meest ideaal gemotoriseerde rijwiel. Motor in achterwiel gebouwd vnj loop handgreep aan het stuur gasregeling op het stuur eu terugtraprem v a f 438 Vraagt demonstratie Motor handel H J Schellaars Graaf Flonsstraat 99 tel 30436 Rot terdam Te koop van parte TWN 125 banden na t bew wegen ver e c voetversnell duo nwe an dering J Barendregt T westraat 56 Z Tel 70347 wintermantel 2 zomerjur windjack alles is 2 jumpers Zat 6—8"" 152 b Onr. goederen aangeboden Leeg dubbel benedenhuis te oop Spoedt Met 2 dubb bo venw geschikt voor dokter Huur bovenw 1370lasten f 350 p J b(j Proveniersplein TeL 42395 Kerst v d Berge laan 32 R dam Auto's, Motoren en Rijwielen De grootste voorraad merkrU wielen va 12475 bij Joh H Haijematje Vrijenbansestraat 32—34 TeL 48291 Desgewenst op termijnbetaling Te koop aangeb een herenrljw zgan welzug bereden Vaste prijs f 80 Br no 7002 bur v d blad Voor auto s te huur ook 7 pers zonder chauffeur naar Davos p uur p dag p Oudaenstraat 8 Tel 28744 rma'Tèt I verlich Te koop Kaptein Mobylette geheel compleet o a met kilo meterteller Br ond no 7006 bur van dit blad. Radio en Gramofoons reren v alle Amerikaanse rad o toest American Radio Televis on Service Beukels duk 157 Telefoon 51539 Muziekinstrumenten Plano en orgel gevraagd Op gave merk aantal registers houtsoort en prijs Instituut Klankkleuren Bodegraven (Zuider Bruidshuls ligst adres voor het huren van bmidstoüegten bruidsdames avondtoiletten bontcapes zwar te herenkleding enz Dordtse laan 60 C tel 79429 Ook Pertoneel gevraagd gevr Wasserij Hovo Voor kennismaking en huwe lijk schrijf om prospectus en lijsten naar de Gelukkige Toe komst Postbus 8 Temeuzen of naar Postbus 390 Rot terdam Strikt geheim Na men adressen vervangen d persoonl Correspondentienum mers Veelj pract Dagelijks, verlovingen Wegens huw der tegenw net meisje gevr goed kunnende werken met voor de winkel S C de Bave Slagerij Pol derlaan 20 Gevr bekwame sorteer ster Wenst u een gelukkig huwe U11C Uw adres -Bern Kant Metropa Middellandplein 21A Rdam tel 50613 Vele dank betuigingen Gratis inUtdrün i in blanco couvert. Post s 70 Terstond gevr fL eerlijk meis je bov 17 i Pension hele da Ten Zondag vrij vggv J M v :k Dordtse! aan 71A Jongeman vrije levensopvat ting zoekt corresp en k.m. met dito meisje uit Rotterdam of omg Br no 7004 bur v d bl Personeel aangeb. Kennismaking gezocht door wedn (arb 46 jaar met 2 gro te kinderen Br no 7005 Bur d Br Ik zoek v een ongeh moeder met dochtertje van 7 jaar een goede plaats als huishoudster Br m voll inl godsd enz aan zuster M P C Haaijer Sehieweg 222 c Rotterdam bej gepens werkman zoekt kort en Inwoning bij RK wed alleen Liefst ook met inkomen Br no 7003 bur van dit blad Studie plano ln pr st 325 Mevr J Vos De Sourystraat 27 C b(j de Sta ten weg Duits meisje v goede huize beg n Sept naar Holland ka mend bekend m huish en verpl bza in gezin of bij oude mensen tegen kost en Inwoning en kl vergoeding Br no 1600 bur van dtt blad Te huur gevraagd Studente zoekt gem of ongem kamer in centrum of West Br no 1599 bur van dit blad Dringend gezocht gem of on gem kamer m kookgelegenh of gebr keuken d man vrouw en kindje onversch waar Br 7004 Bur v d Bl A3 A N antO Ou luinniu school E de Groot gedipl in structeurs Gratis theorie Te vens verhuur Aelbrechts' 152 Tel 39619—39701 ech tf Te huur aangeboden Stalling aangeb voor kleine luxe auto 12— pnn Br de Bruyn BL Rottekade 46 H berg Tel 24925 2 pakhuizen gelegen aan wa ter en een rijweg De Graaf B L Rottekade 351 flinke werkster ss jaar igt kantoor of halve dagen k Br no 50 kiosk Cl de Vrieselaan Lessen Boekhouden Middenstands opleiding Engels Privé en Clublessen Houtman Burg. Meineszlaan 29 Tel 39102 Leert autorijden ln nieuwe Standard Vangi ard Auto rijschool H P Take Gedipl KNAC instructeurs J Sonje straat 4 Tel 36777 Huwelijk Nette jongeman 31 Jr zoekt kennismaking met dame tot 27 jr Br met foto op e. ret ond no 1601 bur v, d. bL 4 dagen naar Parijs van 9 t/m 12 Sept a,s voor 45.incl logies en rondritten Br no 1602 bur van dit blad Mooi Leusden Voll pr pens m vryezatk f 538 papp str w gar aanw onmldd bos en "•-* A v Bohemen Doornse 31 Leusden Tel 4433 (Post Amersfoort) Jongeman 26 j z k m wed of gesch vr tot 30 j 1 kind geen bezw Liefst m foto erew ret onder no 50 kioi Delfsbaven Woningruil Wonlngrull voor Rotterdam en randgemeenten De gids aan alle kiosken verkrijgbaar Kan toor Sehoonebergerweg 58 Tel 51578 Rdam Aangeb moderne won In t Westen 4 kamers keuken douche kelder voor vrij huis of woning geschikt v samen wonen Liefst Westen Blij dorp of Hberg Br ond no 1603 bur van «ilt blad Vacantieverbhjven Burgh Haamstede te huur tent huisje v a 25 Aug Zomerhuis ie va 1 Sept Butagas electr l H Bakker Plein weg 109 d Prima pension bij Berg en Bos 5— per dag H v d Vosse N Enkweg 58 Apeldoorn. el Café Rest. Centrum Markt 6—8 Ede (Geld) Voor islon f6— pppd. Logies ontbijt f 3.25 Str w Inge richt voor bussen Aanb A, v d. Berg TeL 8725—K 8380 Voorthulzen val Sept Prima pension verzorgde keuken (kapok bedden) vrij 4 sl.R en zitk Cond zeer billijk Refl R dam—A dam enz Tel 151 Mevr J Le yenhorst Bakkers weg 2 Verhuizingen en meubelver- voer tegen zeer lage prijzen Jac Middelhoek Math dijk 173 tel 34373 en Statenweg 5C Telefoon 49894 Kamp eerhuisjes te huur met islon en kamers te huur de Vries Voortbuizen TeL Verloren Diversen Lampekappen overtrekken ook handbeschilderd Spec zomer prijzen J C 3 v Alphen Jac Catsstxaat 127 bij do Noord s ngeL Tel 40186 Matrassen en bedden reparatie meer dan een halve eeuw er varing L de Jong Jac Cats straat 46 Tel Uw veren of kapokbed 3 dellg maken bijvullen met Java ka pok 1 dag klaar Vertrouwd en vakkundig adres Beddenmaga zijn C UI jee Hooldrfft 129 Tel 34479 Van 31669 oude bedden maak ten WU nieuwe bedden 31689 klanten waren tevreden Bed denmakerij Hcndriksen Za menhofstraat 29 (nw naam v Plantageweg) Tel 21892 Verchromen vernikkelen bronzen alle artikelen wat het ook moge rijn voor prima ai werking hiervan moet men in de Jacobusstraat 42 zijn Ver chroom vernikkel inrichting TeL 25455 Kraamlnr Garment*» Heem raadsstngel 119 teL 30578 Ta rief va /75Dlr mevr A. M Ma glelse Verloskundige Kechtezaken recherche Infor matie c-fatschelding ten enz. Bureau uren 929 uur Ruimtegebrek? W« verbouwen uw matras of ledikant tot mo dern opklapbed. Onze jaren lange ervaring is uw garantie Winkeliers belangrijke korting bedrijf Het Zuiden Putse at 12 tel 74150 Rdam. Direct van stoffeerder Over trekken 2 faut 4 stoelen stof leerdoek van 40 af Voor radig moquetten en trijpen Molendijk Boezemsingel 46 Tel 25565 (hoek I Schoklandsestraat 26 C Glas ln lood glasplaten glas inzetten spiegels modernise ren Glasverzekering Roozens G ashandel Boezemstraat 89 Telefoon 26470 Coolsestraat 53 Telef 50532. Na 8 uur Telefoon Spiralen vermaken tot model- opklapbed netten vernieuwen of repareren Nieuwe opklap bedden 1 pers f 35 2 pers. t 47 50 dlvanbedden (sleemo del I (27 50 combinatie divan- bedden 59 50 (2 ln 1) bijpas sende matrassen 35 2 pers. ledikant fa9— Alles met ga rantie Gebr Bos Sam Muller- straat 9 a b c. Tel 36811 Bon Dameshoe denfabrlek ver vormt op vertoon van deze bon Uw oude vilt of strohoed voor slechts f 2 50 Bezoekt de vol gende adressen waar de nieuw ste modellen te Uwer beschik king staan Rotterdam St Ma riastraat 38 c en Noordsingel 172 (N) Schiedam Lange Ach terweg 9 20 en Pu' (Gorzen) aAU» ..j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8