wm&m Gibraltar heeft wilde apen en Mekka limonade-tentjes SaÊKBBSÊ j ak', modernisering waard, gaat in dok PRAATJES OP DE BRUG VAN „SIBAJAK" „Prinses Margriet Fondsheeft pr en ervan Mevrouw Maclean naar Frankrijk Moord boswachter Hilversum opgelost Man doet poging ex-echtgenote te verdrinken „De Antwoordman" zonder EC A-hulp? DZB kampioen Na eerste verbouwing geschiedt de rest tussen de reizen door Rijnvaart l •- >- - f' (Van een onzer verslaggevers) Weet U wat een allemanseindje is? Hoe de Roode Zee aan zijn naam komt? Wat de „bak" en wat de „poop" is en waar de 23-jarige koning John Cieemis Ross zijn scepter zwaait? Het zijn allemaal wijsheden, die men doorgaans niet op school leert en als men de antwoorden op deze vragen schuldig moet blijven, dan behoeft U zich geenszins.bezorgd te maken, want het zijn wetenswaardigheden, die de emigranten aan boord van de „Sibajak" .op,bun weg naar Australië worden .verteld. Dagelijks houdt een officier van de Nautische Voorlichtings Dienst, een praatje van drie minuten van af de brug, dat via luidsprekers iri alle salons is te - beluisteren. De. laatste reis, diefde „Sibajak" voor zijn. verbouwing maakte, hééft de derde officier; de' heer J. J;. Tulp op zó'n smaakvolle en gezellige wfjze die praatjes gehouden, dat net - een goede gedachte was, deze gesproken woorden zwart op wit te zetten en ze in. een gestencild boekje uit te geven aan de passa giers.' De kleine vergoeding, die h-:n daarvoor werd gevraagd, kwam ten goede aan het Prinses Mat;-, griet-fonds, over welks doelstelling kapitein Goedewagen In zijn voor woord een uiteenzetting gaf. Al varendegaf de heer Tulp in :een dagelijks babbeltje een korte uiteenzetting over de technische apparatuur van het schip en maak te hen; tevens attent op de plaatsen, dié zy passeerden, waarbij hij dan terloops bijzonderheden over ver telde.; Uiteraard deelde hij de nieuwbakken, zeelieden eerst mee, dat er voortaan, niet meer over links en rechts maar., over bak boord en stuurboord gesproken zou worden, en dat de„hak" hetver-; hoogde voorschip en de „poop" het achterdek was. En dat alle manseindje het kortste stukje touw is, wat op' een schip is te vinden. Het - is de klepel van 7 bel, die naast deroerganger hangt en het bestaat uit? een verzameling van kruisknopen met een schildknoop - aan het eind. Voorts dat. er tussen Port Said en Colombo 110 tot 120 ton zoet waterverbruikt wordt, Een muzelman is in het Oosten "-geen zeldzaamheid- LONDEN. Mevrouw Maclean, dc echtgenote van een van de twee Britse diplomaten, die sinds 25 Mei spoorloos verdwenen zijn, is Vrij dag voor een vacantie van een maand naar Frankrijk vertrokken met haar kinderen. Zoals bekend hebben de Britse én Amerikaanse speurders het spoor van de" diplomaten, Maclean en Burgess, niet verder dan Saint Malo kunnen volgen. Naar aanleiding van de reis mevrouw Maclean, die met toe stemming der Engelse regering wordt ondernomen, gaan thans ge ruchten, dat' deze in verband met de nasporingen. het Suez 164 kilometerpaaltjes staan, waarop men precies kan af lezen hoe ver men gevorderd is. Dat de Roode Zee zo genoemd wordt, omdat bij het stormen het stof en:. het -woestijnzand over het wateroppervlak wordt gejaagd en dan rode strepen trekt en dat koning John Cieemis Ross geen in-' vloed heeft op het wereldgebeuren en heerser is over 1460 bruine en 25 blanke- mensen, die op de Co- cos-eilanden in de Indische-ar chip el wonen. De babbelaar van de Nau tische Voorlichtines Dienst vertelt verder dat er op bepaalde plaatsen 4 km. of meer water onder de kiel staat en als de „Slbajak" Djeddah passeert, dat dit *t.begin is van de pelgrimsweg, naar Mekka, waar de kamelen vervangen zijn door auto's en waar langs, de weg heel gewoon limonadetentjes staan. Zo is er in: Colombo een bevolkingsgroep, die zich„burghers"' noemt, -zijnde nar zaten van Hollandse emigranten, dié, toen Colombo van 1650 tot 1706 Hollands Was,, zich daar ves tigden. En wistU- dat de rots van Gibraltar de enige plek in Europa la/'-; waar apen 'in'.-het .wild voor komen. Er -.zijn er nog 45 en die worden angstvallig in het leven gehouden en goed gevoerd, want een legende verhaalt, dat, zolang er apen zijn,- ook de Engelsen in Gi braltar verblijven. v-,- Deze brugbabbeïtjes -zijn bijzon der interessante .verhalen over een voorspoedige reïs van de „Sibajak" en het is slechts te betreuren,dat de uitgave 'op zo'h beperkte schaal heeft plaats gehad. Want niet al leen.' de emigranten, maar ook de „thuisblijvers" kunnen er veel van leren, - LONDEN. De. secretaris van het Nederlandse Oorlogsgraven-co - mlté, J: M. F. Blom, vertoeft op het ogenblik té Londen als gast van het Britse Legioen ter voorbereiding van een bezoek in. October van tweehon derd - Engelse verwanten van .ge sneuvelden in Nederland. Het comité wil met dit plan de Britse gezinnen „helpen, die; de. kos ten van eendergelijke reis niet kun- nem betalen. Het Engelse ministerie van oorlog heeft zijn plan-voor hulp bij bezoek aan oorlogsgraven opge schort. Op de;; kale, -maar onneembare, rots van Gibraltar leven de' apen SAARBRUCKF.N. Het aantal fevallen van kinderverlamming in cl Saaxgebicd is Vrijdag tot 177 ge stegen, tien meer dan Donderdag.' Negen kinderen zijn tot dusver, aan deze ziekte overleden. Een aardig kinderjurkje in de lee/tyd van [10—12 jaar. De, pasjes worden op voor- en achterpand ge stikt, de rok iets ingerimpeld en aan het lijfje genaaid. Hals en armsgat met een schuin biesje af- werker- De strook ïnrimpelen en op de naad van voor- en achterpas naaien. Op de rok eveneens twee stroken naaien. 2 :m. cm. Afgehaald aan ons kantoor be draagt de prijs van dit patroon slechts 35 cent. Franco toezending per post is eveneens mogelijk. De prijs bedraagt dan 50 ct. Bij toe zending per post gelieve V ons een postwissel te doen toekomen van 50 cent met vermelding welke maat gewenst wordt. AMSTERDAM De Officier van Justitie te Amsterdam heeft' van morgen bekend gemaakt, dat de twee daders van de moord op de boswachter Albert van der Schagt op 17 Juni 1947 op de Loosdrechtse Helde onder Hilversum zijn gevat. De beide mannen, kooplieden uit Bussum, hebben gisteravond tegen over de commissaris van politie te Hilversum een gedeeltelijke beken tenis afgelegd en vanmorgen heb ben zij tegenover de Officier van JuBtitie volledig bekend. Volgens hun verklaringen zou de dood van de boswachter het ge volg zijn geweest van het .per on geluk afgaan van zijn revolver. Zij zouden op genoemde dag door de boswachter op - heterdaad zijn betrapt bij diefstal in een ten tenkamp'op de hei. Er was tussen beide mannen en de boswachter een vechtpartij ontstaan, waarbij - Van der Schagt neersloegen. Daarna iszfc'n revolver afgegaan, waardoor de kogel hem In ae nek trof, v i,. (Van onze, correspondent) ASSEN. Vrijdagmiddag heeft, de Asser .Koopman. D'. V, een vergeefse poging, -. gedaan, om zijn gewezen, echtgenote, waarvan;.hij reeds ge ruime tijd gescheiden leeft, van bet leven te beroven; "nadat hij eerst ge- tracht had, -• haarmet een hamer te mishandelen. Dat deze poging mis lukte, is "te" danken aan hetflinke' optreden, van een zuster van de vrouw. V. vervoegde zich des morgens bij zyn schoonmoeder, bij wie zijn vroe gere vrouw ingetrokken was. Hij deelde daar mede. dat hü een paar schoenen wilde kopen voor zijn jarig dochtertje, waarop de schoonmoeder het meisje met, hem meegaf.- Toen hij - echter niet terugkeerde, -ging de. moeder samen, met haar zuster op onderzoekuit 'en ontdektetenslotte het v/oonschèepje van - V.in het Noord-Willemskauaal. De vrouw begaf zich aan. boord, doch' de man ging baar met een ha mer te lijf en achtervolgde: haar op de wal, om baar'-tenslotte .in het wa ter teduwen onder hetuitroepen van' de kreet: „Ik zal je verzuup'n". De zuster van de vrouw slaagde er in de drenkelinge te redden, waarna beiden op de vlucht sloegen. De man werd later 'door- de Asser- gemeente politie gearresteerd.1 DEN HAAG: De ECA-missïe in Nederland deelt officieel mede, dat zij besloten' heeft haar mede werking aan het Antwoordman"- programma van de Avro té beëin digen, hetgeen;: tevens bet einde van dit programma zou betekenen, volgens de: ECA. Aar" iöine tót dit besluit zijn recente uitlatingen in de Neder landse pers, waaruit -gebleken is, dat er bezwaren bestaan tegen de manier, waarop langs deze weg voorlichting werd gegeven over belangrijke. ..kwesties,? die betrek- lang hebben op; dé gemeenschap van vrije volkéren. De ECA ver- leëndé. j.mëdevverM^ in dé ver wachting,: dat dit' programma een waardevolle bijdrage zou vormen tot - het kweken van beter begrip. Om zelfs de gerir vorm van misverstand over de bedoelingen van de ECA te vermijden, zal het thans worden gestaakt. Met na druk verklaart de ECA, 'dat voor dit besluit de Avro r.iet verant woordelijk is. De AVRO-dirccteur, de heer W. Vogt, heeft ons meegedeeld, dat de uitzending gewoon door zal gaan, onder dezelfde- naam, tenzij auteursrechten dit beletten. Of dan dezelfde persoon 'dit programrr.a- deel zal verzorgen is nog niet be kend. „Het zal ons alleen nu meer moeite gaan kosten", zeidede heer Vogt,'„daar wij nu zelf voor de correspondentie moeten zorgen en zelf de bronnen zullen moeten naslaan voor dë antwoorden." Na een verblijf van een half jaar op de bodem van een rivier werd Vrijdagmiddag door de sleepboot Krooman het motorschip Harte l de haven van Rotterdam binnengesleept. Een verfomfaaid, moddergrijs geval is overgebleven van- de; trotse kustvaarder die de rederij Van Es een kleine twee jaar geleden iii dé vaatt bracht. Aan de werf van Vuyk te Capelle a. d. Ussel is de taakopgedragen het-schip .1veer in z\jn oude toestand terug te brengen. Aangekomen schepen 17 AUGUSTUS SWIFT 'Gent Binnenhaven:.ledig In- vatra; SAINT GOBAIN Mena.al Ahma di Pernis BFM, olie van Ommeren; !AL- GENIB Antwerpen Lekhaver. W.Z. stgd Niev Goudriaan; OCEAN SWELL Top- pila 2e - Kathaven. VKM erts Muller; TAF:PING -YANG Oslo Maashaven TK3 stgd Com elderWICKENBUKGH Casa- blanea Merwehaven stgd.. Muiier; LYNN TRADER Londen. Merwehaven Korte Vaart ledig Van- Ea; TYNE sleepboot Cherbourg. Maassluis; OISE Hamburg Parkhaven: W.Z...6tgd; Muller; KYLE- FIHTH Londen. Kral. Veerledig Soe- term. Fekkes; -GANNAMORE Calcutta Hott droogdok Gen, Steam; WILJA Zaandam Binnenhaven loods 21 ledig Slavenburg Huyzer; SPARTO D air en Maashaven 8 sol abonen Euiovracht; KOTA GEDE Djakarta Lloydkade stgd Ruys; JERSBEC Caraqulto Rijnhaven hout Nubel;, ST. PALAIS Gent Waalh. 10 ledig Worms; RUJA Londen Merwe haven korte vaart suiker Ned. Zwit serse; EGEE Ca en Waalh. THE erts Muilen EREBUS Harlingen Binnen haven 22 ledig Uden Tr. ;.:,i8;AUGtjSTUS 'f: FEHMARN Hamburg Vlaardingen Nieuwe Matex ledig AVK; ELBE lich ter per slbt/. FAIRFLAY 14 Hamburg Pernis boeien ledig Smith; SElRSTAD Antwerpen Schiedam Wilton ledig van Ommeren; MEERMIN bergingsvaartuig Noordzee Maassluis; GANGES sleep boot Noodle Hoek van Holland; GUNDA Piraeus Merwehaven Q.D. stgd Ruys; TRINIDAD Oslo Maashaven THB stgd. Cornelder;. WATUO Malmo IJsel- haven stgd. Burger; odA Hamburg Cal- tex.Pemis 2edig Fumesj; PRINS FRE- DERIK HENDRIK Chicago Rijnhaven stgdl Anth. Veder; ATT S. Swansea Waalhaven Fr. Sw. kolen RKC; BE KEND -N. Boston Maassluis ledig Vonk; BEAUREGARD New York Merwehaven Q.D. stgd.. Runciman; HAGNO Dublin. Merwehaven 'korte', vaart vee Hud. Ve der; TO Boston L. Maafsluls ledig War. genborg; SABA Antwerpen Merwehavl C. Sw. led. James;" CALTEX UTRECHT Si don Caltex.'Pernj's. olie ,Ruys;-GRAN VILLE Lohöën ""Wilton Schiedam ledig, .vani Ommeren; ;UDuEHOLM Browns ville- Lekhaven stgd. Cornelder; AM STERDAM": Harwich Hoek' Van Hol land; ORANJE NASSAU Londen Jobs- kade stgd pass. Muller; GEHEIMRAX SARTORI Chicago Schiehaven stgd. Wambersie; CERESBoston L. Maas sluis ledig- Dirkzwager; NIEUW AM STERDAM New 'York Wilhelminakade stgd. pass. HAL'; BIRMINGHAM Gran gemouth Merwehaven.stgd. .SSM; BIN-. GER HERMANN terug van revier haar Rotterdam met defecte motor Waalhav. boelen: WorrM. DORIS CLUNTES New Castie Maash. ledig Ommeren; EMPIRE -PARKESTON Harwich Hoek van Holland; SHERING- HAM Harwich Merwehaven 3e gat stgd. Hud. Pleters; AKTJA-Yarmouth Mh3St haven N.Z. ledig Hanno; TYNE slbt Noordzee1. MaaEslui3'-.L .v Smit; KINGS- MOUNT. Baltimore Maashaven-' 13 graan Muller; MAYSTAR Huil Waalhav. ledig RKC;' THOMAS; F. .BAKER Hamp ton Roads Waalhaven Fr. Sw. kolen Bergtraship: MACOMa Rouaan boei 3 rivier ledig van Ommeren. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALGENIB 17 van Antwerpen te Rot terdam; ALUDRA IS nam. van Newport News te R'dam; ARIADNE gaat naar Amsterdam zie grote vaartARNEDIJK 18 nam. van Antwerpen te R'dam; AM- 5TEIGTAD 18 van Philadelphia." BILL- S. vaB"GTangemouth binnen kort verwacht; BLIJDENDIJK v,. New York verwacht-19 "Lizard te-passéren n, Antwerpen. CERAM van- Calcutta vla .Genua pass 18 nam. Straat'Messina:-;' DIEMERDIJK van. Vancouver ,17 te Ta'coma. .V 'f - ENG GA NO v. Basrah 18 nam, by Kre-, ta.'1', '.-Tv": FRIESLAND (Lloyd) v., Bremen 20 nam. 1 utir vexw. KATWIJK; 17 nam van Helsinki; KO TA GEDE .17 'nam. van. Djakarta te R'dam;KOTA EAROE van Djakarta 18 te Kamaran, LISSEKERK v. Basrah pass 18 Cas- quets 19 nam. 2 -uur verw.; LIEVE VRQUWEKERK v. Khorramshar IS te Basrah; LUTTERKERK van Calcutta pass 18 Brothers 19 te Suez .ver% MELISKERK v.Calcutta 18 nam te Kosseir. NIEUW AMSTERDAM' 18 v. New York te R'dam; NASSAUHAVEN IB v. Gothenburg. OOTMARSUM v.; Jacksonville, via Havrn oass 18. Zuidelijk van Kaa'p Race. - PRINS FREDERIK HENDRIK 18 V. Chicago të R'dam; - PRINS WILLEM III van Montreal 20 nam. l uur te Antwer-. pen verw.; PRINS ALEXANDER van, Three Rivers pass. .18 vm, Sdlly, 19 nnt,. te Antwerpen verw., RIJNHAVEN van PortLyautey via poston pass. :18 Casquets. SAMARINDA van -Djakarta ,-yerw. IB vm. Kaap - Guardalul te .passeren,- 20 vm. te Aden en.9 Sept. hter .verw.; TAMO 17 van Philadelphia;. .TAU RUS van Sunderland 20 verw: (Hanno} VEENDAM van New York pass.? 18 Nantucket; VRIJBURGH van Casa blanca pass, 18 Ouessant. WESTLAND van Newcastle 20 verw. (Hanno): WILLEM RUYS vertrekt 21 van Djakarta 11 Sept. verw. Grote Vaart AGAMEMNON, 18 te Paramaribo. AL- PHERAT. pass 18 Dungeness n. Hampton Roads. ALDERAMIN. pass. 17 Sdlly n. Hampton Rosds. ALTAIR. 18 te Porto Alegre. ABBEKF.RK,18 te Tanga. AL CYONE 20 te Melbourne verw. ALPHA C- CA. pass. 18: Victoria Braz., 19 te Rlo. de Janeiro ve'W. ALWAKI.n. Buenos Ayr es, IB te- Montevideo.AMSTELDIEP. pass.. 18 Azoren n. Baltimore. ARTADNE, pass. 18 Casquets, 20 ta- A'dam verw. AAGTE- KÈRK, 18 te Norfolk. ALAMAK. pass. 18 Lissabon n; .Marsetlle en Karachi. AM- STELKERK, pass.-17 Las PatmoB n; Ha vre en A'daxn.' ALBIREO, 18 te Buenaa Ayres, blijft daar ca.. 3 weken. AMPE- NAN. IB van Suezh. Aden, Colombo en Djakarta. BRIT SUM, 18 te Delfzijl/ BANTAWi; verw. 19 vjp. Point de Galle te passeren n. Djibouti, en New York. BLOEMFON TEIN, 18 te Durban. B AND J E RMASIN, 17 ter rede van Biak. BENGKALIS, I9:te Suez en 30 te A'dam verw. BORNEO, 17 ter rede van Tandjong Prlok.' BOISSEVAIN 16 te Kobe. CALLISTO. pass. IB Miami m. Golf van Mexico: CELEBES, pass. 18 Oporto naar Marseille en Djakarta. COTTICA 4 Sept. te Georgetown ver wacht; CHESHIRE vertrekt 22 van Dja karta IB Sept. te A'dam verw.- DELFT. n. A'dam, 18 te Curasao, DELF LAND, verwacht' 19 St, Paul's Rocks te passeren n. Rio de Janeiro. - DRENTE n. Bombay 16 te Djakarta; DRACO 17 v, A'dam. n, Gothenburg: DIDO 17 van Gibraltar 22 te A'dam verw. FARMSUM. n. A'dam; pass. 18 Zuide lijk van Sable ell, -,-'"v FLEVO 17 v A'dam, naar Kopenha gen.' 'v GROTE BEER, pass, IS Dungeness vfa Trinidad naar Australië. HOOGKERK, pass. 18 Port Soedan n. Singapore en-Japan. - 1 IRIS 17 van A'dam naar Gothenburg. JAPARA (KPM) 18 te Sberabaja. JA- GERSFONTE2N, 20 -te KaHpatad verw. JUPITER, .pass., la Bizerta n; Tel Aviv. KARSIK, 18 te Macassar. KOTA AGOENG, pass. 13 Key West n. Alexan- drlë. LOENERKERR, 18 te Karachi. LA- WAK, pass. 18 Straat Ormur, .19-te Bah rein verw. LE MAIRE, 21 te Bel a wan Belt verw. LEUVEKERK, 17 van Madras. 20 te Calcutta verw. LOMBOK, 17.te Seattle. LINGE, 17 te Topplta. LUNA 17 v. Limasol' n. 'Sfax.'" MODJOKEHTO IB v. Macassar; MEN TOR 178 te Tunis;7MIDAS pass 18 Do ver n. Gibraltar; MA A SKERK 17 van Lagos 20-21 tè Loanda verw.; MOLÏN- KEHK is te Takoradi; MAAS-17 van Maracaibo n. Saguna-la^Grande,:'- NESTOR 18-te Mutzuna, NERO 17 v. A'dam rs.'Tanger; NOOR- DAM 20 te Nev? York verw. ORESTES 18 nam te Trinidad; ORAN JESTAD 20 ;te: Madeira en 29 ta A'dam verw. ORANJE vertrekt 23 v^A'dam-tti Dja karta; ODYSSEUS 17. V, Malta n. Vene- tie»' PRINS-WILLEM IV pass 18 Belle Isle naar Montreal; PYGMALION 20 te New York verw. RIJNLAND 18 te Rosarió; jRADJA pass 28 Kaap Sao Vir.cente naar Londen en Adam; ROYS 17 van Mauritius naar Mombassa: 5 REAEL 18 te Soerabaja; RIOUW J7 ter rede van. Amoerang; REYNIERSZ 16 van Boeleleng n. Dja karta. RIJNDAM 18 nam. 4 uur v. R'dam n. New York. SWARTENHONDT 18 te Donggula: SCHI3 18 te Paramaribo:; SARANGAN raar Java 21-te Belawau rede verw,; SIAOE 18 te.Tandjong Pandan; STAD BREDA 28 nam te Hull; STAD MAAS TRICHT 18 te.Savona; SALLAND pass IB vm de Can axis che Ell;- naar- St. Vfn- cent e.v. ;STAD ARNHEM pass-'.lB vm de Canarlsche .Eil.r n.':St.. Vincent 'civ. STAD ARnHEM 18 te Casablanca; STAD MAASSLUIS pass 18 Bornholm n, Lulea; STAD VLAARDINGEN pass'17 Aalesund n. Narvik. THESEUS pass 18 Kaap de GSta^n. Gibraltar enyA'dam: TTBA- pass ua-Ria Grande, n.' Buenga' Ayrèa; TABINTA,-n. Australië Ifi ^te Port 'Said verw;-' .TA- .RAKAN. 'n. A'dam 18 nam.1ta: Suez;:- TERNTE pass 18 Banka .19 :té Djakarta verw.; TJIWANGI 18. te Soerabaja; TI-, WANGI 18 te Soerabaja; TIBERIUS 18 te Demarara; - v TEGELBERG 1G te-Santós. TJIBADAK TG te 'Shimldzu. - VENUS pass 18 Casquets?20 te A'dam verw.-v.V:. d/V- - VULCANUS <19 vm te-Atdam verw. WINSUM IB te Palermo; WESTLAND 17 te Hamburg; WINTERSWIJK pass 18 Dunger.esa naar Venetië. WELTEVREDEN 16 te Beaumont; WILLEMSTAD 2 Sept.- te Cristobal verw. - ZAAN 17 te Norresundby: ZUIDER KRUIS vertrekt 25 v. A'dam via Pana ma n. Nieuw Zeeland. Korte Vaart APPINGEDAM pass 18 Gedajer 20 te A'dam verw.; ARAK pass .18 Lissabon naar Llvorno; ALGARVE pass 18 Wight naar A'dam- '"AFIEN -TT van Antwerpen naar Nokskov; ACTINIA 18 te Wismar. BALTIC 18 të Rostock J BILL S. 18 te Grangemouth;BERNINA pass ,18 Dun-, geness naar Parijs..'F CORNELIS 16 te Kotka s CORONA pass 18 Lynaa Point naar Antwerpen: He wedstrijd tussen D.Z.B, ezt Hurricanes, 4ie vorige week vijf minuten' voar het einde onder pro test van D.Z.B. werd, gestaakt, is deze week uitgespeeld. D.Z.B. be gon de resterende minuten- met het nemen van - een?- strafschop, - V die werd benut, waardoor de stand, die: 1—1 was, met 2—1 in het voor deel van D.Z.B. kwam. Hierdoor is D.Z.B., die reeds kampioen was van het Schuttersveld, kampioen van het Botterdamse zomeravond- voetbal: geworden., CRESCENDO: 18 nam. te Hull; CLAES COMPAEN 17 v. Sikea naar de Tyne; CASANA 18 te AarhuusCORNELIA B H "18 van Duinkerken naar Casablanca DAJE BOHMER 17 te Bilbao; DUI- VELAND 18 te Gdynia: DEPA 18 t« Southampton; DEO FAVENTE pass 18 Dover naar Bordeaux; DEO DUCE 18 te Gdynia. ERNA 17 te Liverpool; ESCAUT pa*» 18 Dungeness naar Parijs i ELISA 18 te Bilbao; EBAN 19 vm te Hamburg ver wacht; EVERTSEN 18 vm 5,40 uur uit do Watenveg naar Lorlent;e. EN A. SCHEER 19 nam te Grangemouth ver wacht; EBENHAEZER 17 te Hull, FRANKA 28 te Liverpool. GEMMA 17 in Falmouth Baal; GLAS HAVEN 18 van Antwerpen naar Ko penhagen, HADA 18 te Wesel; HASKERLAND 18 te Harlingen; HEBE NOBEL i 7te Delfzijl; HELVETIA 16 v. Ronneby n, Lowestoft; HENK 17 v. RoUaan n. Mancheeter; HENRICA BI 18 te A'dam JABA 18 te Londen; JULIA MARY Pass. .18 Finlsterre a. Casablanca; JA-: SON 18 te Garston verw. - KCRTENAER 17 te "Skutakar; KEMPHAAN pass, 18 Finlsterre n. Ll vorno: KUNLABOHI 18 te Londen; KO NINGIN JULIANA pass. 17 Finlsterre n. Antwerpen; KUWI 17 v. Korsor.n., Kot- ka. 1 v LIES 18 té HuU; LEUVEHAVENpass. 16 Texel naar Gothenburg; -. LUCAS BOLS I pass. 18 Beachy Head n. Dublin; LUCAS BOLS II. pass. 18 Ouessant naar o'ness. MERAK N. 16 van Dakar naar A'dam; MATAR N. 17 van MaXBelïle naar Casa blanca; MAAHTJE 19 te Ipswich verw,; MAY&1ERS 19 nam. te-Valencia verVt.: MIZAR N. IB te Cork; MARIA THERE- S1A 18 te Delfzijl; MERWEHAVEN pass. 18 Land's End naar Manchester; MARA THON 18 van Wismar": naar A'dam;. MARVA 17 te Otterbacken: MIRA 15 v. Liverpool naar Leer: MARIETJE BOH MER. 18 van Swansea naar Trolhattan (Gothenburg). NEPTUNUS pass. 18 Ameland naar Odense; NIMROD pass. 17 Ameland naar Shoreham; NETTA 15 te Bordeaux. okko BOSKER pass. ïfi Dungeness n. Bordeaux. PRINSENGRACHT psss, 18 BomhcUn n. Helsingfors; PRES. ROOSEVELT 15 te Malta; PRINS BERNEARD 20 te Huil verwacht: PONTO 18 nam, te Zaandam: POORTVLIET 16 te Mantyluoto; PARA MOUNT 17 van Eayonne naar Cardiff; PAVO pass, 1B Brunsbuttel n. Wasklot; PRIMA pass. 18 Majorca n. Genua. RANSEL 17 van Oslo n. Halden; RUCA pass. 17 Brunsbuttel naar Southampton. SANDENBURG 18 te Bordeaux; SPORA pass 18 Ouessant n. Bayonne; SV/ALLOW pass. 17 Ksap Couronne n. Casablanca: SIAN IT. te Hatnina. TERSCHELLING pass. IS Oporto H. Nantes; THEA GOEKOOP pass. 18 Nsshpoint n. Nesvport; TILLY 17 van Antwerpen.naar Vesteras. URMAJO 18 v, de Theems n. Ham burg. 7\ v" VROUWEPOLDER pass. 18 vm. Dover naar Oporto; VIRGO pass. 17. Kiel ,n. Maldon; VENUS 18 nam. 6 uur te Dor drecht.. WOLANDA 17, te Sundsvallf 7 WOTA 17 te Westervik; WIEBOLD EOHMEH 18 te Carthagena; WESTKUST 20 vm. te Ahr (Gotland) verw.; WIM 17te Skutakar. ZWERVER 14 te HuU; ZEELAND Isj.m.J 18 te Gdynia. Tankvaart ANTONIA. 14 ie Bangkok. ALDEGON- DA, pass.Ufi Pulo Tenggol, 20 te Bang kok verw. CALTEX 'UTRECHT, 18 van Sldon te Pernis. CHAMA, 20 te Curasao verw.,' daarna Aruba en Berre. CALTEX LEI DEN. 17 nam. van Sldon naar Pemis. CLEODORA, pass. 18 Kas Madraka naar ac Mersey en R'dam. CALTEX DELFT, n. Pemts. 18 nam. bü Malta. CALTEX NEDERLAND, pass. 18 v.m. Oporto n. Sl don. CALTEX THE HAGUE n. Sldon.-18 nam; bij Kreta. CLAVELLA, n. Singa pore. 18 bü de Laccadive eil. CISTULA pass. 17 de Galapagos Eil. n. Curasao: CERONIA pass. 15 bet Pa namakanaal: n. Adelaide. ELIZABETH B, 18 te Bilbao. E TREMA, 17 te Barton. daama R'dam dokken, FRISIA, IB te Stanlow. FELIPES, IS .te Pladjoe verw. GAD1LA 17 v, Calcutta n. Singapore. LEENDERT B.' IB te Port Jerome. MACOMA, 18 nam. 4 uur te R'dam voor dokken. MARPESSA, pass. 18 v.m. Fi nlsterre, 21 op de Mersey verw.. daarna 'A'dam dokken. MIRZA, 18 nam. bü Mal- ta. 28 te Stanlow verw. MARCELLA, 17 van Vlissingen naar zee. METULA, naar. Bombay, pass. 18Zuidelijk van Sable EUand. MALEA 11 te Hiroshima. OMALA, verw. 20 Ras al Hadd te.pas seren n.Mena al Ahmadi. ROTULA, 18 te Kaapstad. "TANKHAVEN II, 17 van, Bangkok.n. soengei Gerong. TANKHAVEN III 18 te. Soengei Gerong. TARIA 17 van .Stanlow n. Antwerpen ,en- R'dam. WOENSDRECHT, 17 van Tripoll naar Hamburg.: ;'l A:'V !'-'r' Buitenlandse schepen op weg naar Botterdam ALPHA V Hamlna 20-21- verw. ?{Nu- bek); ATLANTIC BREEZE v. Chefop pass. 17 de Burllngs 21 verw. BLACK CONDOR van.-Antwerpen 22-23 rvërw. (Hanno); BULK PETROL van Mena al Ahmadi pass 18 Finister- re 21 verw. 1- CIMBRIA vi Finland 18 nam. verw.; CAPULUS V. Mena al Ahmadi 18'nam. vérw. ELI KNUDSEN Van Mena. al' Ahmadi 17 van Port Said 28 verwacht.- HARALD SCHRODER van Oulu 22/23 verwacht (Nubel). JAMES BOWDOIN van Noordzee 21. namiddag 10 uur verwacht; JANUS van Mena al Ahmadi 18 nam.-7 uur-verjv». LEONIDAS MICHALOS van Hampton Roads 19 v.m. verwacht (Oudkerk). MERCHANT ROYAL van Norfolk vjn. 6 uur verwacht (Seam); MINERVA van Londen binnenkort verwacht (Waro- benie): MARIA SCHRODER van Oulu 22/23 verwacht (Nubel). OLGA Van Londen .18 verwacht. (Mtu-, Ier). f RIO TEUCÖ .van Bremen biimènkort verwacht"- (Wambersie)'7-.to ?-• STELLA .van Londen binnenkort verw. (Oudkerk);;: SVEALAND van Narvik 18 's avonds..verw. -IRuys). SEABROOK v. Sunderland 20 verwacht (Hanno). THOMAS SCUNTER va.» Hampton Roads, binnenkort verw. (Fumess): TO- MYR1S van Port Jerome binnenkort ver wacht (Worms). Sleep vaart BLANKENBURG met bak van Tunis naar R'dam pa** 17 nam 10 uur Canl Rock. EBRO; met bak 17 .te Brunsbuttel. HUDSON met drie bakken naar Qran pass 17 dwars van De de Bas. •HUMBER met twee lichters15 te Bangkok.;V:,' w:./ - -,;.f RIJNWATERSTANDEN Trier 128 7 Constanz '447 '—3 Rheln- felden 294 Breisach 268 1 Straasburg 332 H-7 Maxau 454 —4Mannheim" 360 —8 Malt». 319 1 Blngen 225 4 Caub 250 t Coblenz 243 —4 Bonn253 —4 Köln 231 -4 Dusaeldorf "332 —7 Ruhrort 440 —8 Wesel 413 —7 Emmerich 358 -t9 Plochlngen 114 —3 Steinbach 126 +9 Lobith 1049 —10 Nijmegen. 830 —12 Arn-, hem 828 9 Eefde 350 —9 Deventer 354 8 Monsin 5550 Viaee 3o(» Borgha ren 3065—10 Belfeld' 1102 —12 Grave 464 +2; i WAARNEMINGEN Ludhtdruk 1018,1; Wincl Z.W.' 1; Tem peratuur 17.0; Max. temp 20,4 (girter- middag 2.40 uud)t Min, temp. 14,4 (he denochtend 7 uur);. Weeragesteldbeid licht bewolkt. VAARWATERDIEPTEN Heveadorp-Wijk bij D. 270; WöR bö D.—Vreeswijk 270; Arnhem 026 —9. 19 Aug. Hoog water te Rotterdam, le tij 8.11. 2e tij 1843, 20 Aug. Hoog. water/te Rotterdam, le-tü 6.51, 2e tij 18.53. De Slbajak", het voormalige mailschip van de Koninklijke Kotterdam- scbe Lloyd, dat in de oorlogsjaren als troepentransportschip cn daarna als evacuatie-, repatrianten- en cmlgrantensphip dienst deed, wordt op het ogenblik op .de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij ver bouwd en gerestaureerd. Deze verbouwing, die ten doel beeft het 23-jaar oude scbip, na de zware oorlogsdiensten en het intensief gebruik in de jaren daarna, opnieuw tot een goed zeeschip met een behoorlijke pawa- gisrRaccommodatie te maken, zal in etappes geschieden. LEEUWARDEN" Aan het strand te Terschelling is Vrijdagmiddag tij dens het baden in. zee verdronken de 21-jarige B- Hot,, zoon .yan dc directeur van de gasfabriek te West- Terschelling. Alleen voor- de eerste en meest ingrijpende fase zal het schip on geveer twee maanden uit de vaart worden genomen. In deze periode zullen o.a. de ijzeren schatten en de eleérische leidingen geheel worden vernieuwd; Bovendien zal er een aantal -nieuwe: hutten- -wor den ingebouwd, terwijl alle. z.g.; „standees" eveneens in dë;. slaap-, zalen sullen worden vervangen doDr bedden. Ookin de slaapzalen zal elke passagier de beschikking krijgen over. eigen, kastjruimte. Verder zal ér een geheel nieuwe' kinderkamer worden gemaakt en. het aantal W.C.'s, douches en .was gelegenheden zal worden uitge breid. Na deze eerste verbouwing zal de verdere restauratie van de_„Si~ bajak" in drie Si vier etappei, tus sen de reizen door, gedurende het normale oponthoud te Rotterdam: geschieden. Deze zal voornamelijk bestaan in het afbreken en geheel opnieuw opbouwen van de bestaande hut- ten in de midscheeps, waardoor mede de capaciteit' van het schip wordt .vergroot. De salons van de „Sibajak" wer den reeds eerder geheel nieuw in gericht. Als de gehele verbouwing vol tooid is, zal de „Sibajak" 600 pas sagiers in uitsluitend buitenhutten voor twee, vier of zes personen kunnen vervoeren, bovendien 58 passagiers in een drietal kleinere slaapzaaltjes en 298 passagiers verdeeld over drie grote slaap?- zalen. OPVAART LOBITH gepasseexcl op 17' Augustus IB51 voor 13 uur met bestemming: Duitsland; Damco 5 d« Jong; Damco 47 Kauffman. Wijkdienst 3 v, Rowum. Wijkdienst '22 Jansma. Italia Ban. ;LigU- rla Nieman. Fiat Vol 18 v, Bflrghem. Wijkdienst 32 Moüthaan. AW; Schot. Oude Maas Marls, Fregga Goemaat. Marktwart de' Jong. Teja -Hamlng. Tar- tlni Fxedenhorg. Loire Roékèl. Atlan- tlde. Houtekamer. Naptha .10 Kienst.. President Crotssier Visser. Deuo ECS- Jes. Pragressus v.:' d. Bosch. Lena de Vries. Athema Backs. Str.aomvaart 5 Faullssen Tempo v;\d.Sluis se. Harmo nie 2 Plomp. Germarant de.. "Bot, stroomvaart II Poelje. Geanto Hüygen Tonny v. fl. Geer. .Madoera de Haas: Damco 72 Aarden. Damco 87 Naayen; Damco 2B Mieras. Andrea Kemperman Adeline Stofregen. Justine Xlaassen? Da Goede Hoop de Waardt. WUmaLlth- meyer.. Odin Hermes, .Geschw ester lie be Schepers. Chateau Montrose; v.; Lent, Seyssel Vergeer. .Joca Lone en. Jocor.de Ruyter. Radaume Lange. Marggé Boon't stra. Catharlna. Wieggers. ,Geam Veen- man. Augusts' /Lang; Antwerpla 3 --NN -Winsum, Aargaük:Jacky,.;XChndrla Stëf- fen: Anna Langenberg. Volharding Siritt; Johanna Sanders. Vredenburg Pauwels. Emilt v. Dongen. Anja Huls man! Jacobs'de Vries. Gegérdl: v. Don' gen; RtjnBChelde 12y.Elsen.KTautsand Behrmann. De tijd zal *t LerenTimmer man. VlosTimmerman: St. Ajitonius Savelkoula.Spes Vos. Lujo.Arena. Ah; gele Durlnck. Maria Vranken. Mon. Deslr Rademakers. Leon Bxakcl. Mor genster. Wanders. .Vondel Ootner.s. Nel ly de Groef. Nijmegen. v' Wtjck. Hedwig Jaaisen. Asgard -Stavast. Fanto 23 Pan- ntnekx. Gisa Braber, Rnsslnl Eeggé; Grimgerde Klootwijk. Basel: Damco 127 Monster. W. v'. Drlel 37-Stout. Rooswük Fleer. Wijkdienst 21 Bosman.1-"": r.' AFVAART - V LOBITH gepasseerd op 17 Augustus 1951 voor 13 uur' met bestemmingi Rotterdam: Riffejralp Goud- Augsburg Sleiris, Hfthiel 15 Busch, Sanara 119 d Ebde. Lugano Ducoffe. Barres Oost er-; slagj Fraternlté 6' Helllms. Adolllne Heynlers." Morgon v. <L Meer;- Mónt.- Bazilll de KtJk. Wacht am- Rhein.' S: ThÜ8. SIrlus WUbelm. Bruche Flspera.j Nassau ten: Kate. MathlaéStinnEa 102;, NehL Saglta PUI. Hans Neuerburg 9j Rapplnger. Ban»./ Neuerburg *2 DUlcn-, brogen. Hans .Neuerburg 12 Haub. Frlslal; SchJjvens. Baden )7 Flschbergen. /Fran-. konia dc Groot. Lette Konen.. Baden 34S! WlEBing. Baden -341 Lang. Damco \76 V-: d.r Berg. CEM 3 Zaal Haut Brlon Kiel-', «en. Actractle Fischer, Stock j ijund; Fischer 8 Waser. Comptoir 13 Eammer.! Viola Blom.Kalros z Relnert/ Wllcor Goemaat. RtJnschelde Oomens. Flöt- tlle ten Napel. Jupïter Miéthom. Lim-' - burgia Maarschalkerweert. Hoop op aiczen' Temmer .Groningen. Hoop. op Welvaart Oorburg Groningen,. Elizabeth 15 Otten Am^erdara. Didl' v/ Zanten- Oude Wetering:.'—- Seoito Ro- HJh: Hasselt, HendrUta;: Kregting'.!Gelr*.> dermalsen. San aria lig v;; Eóden Lo-, chem. Helena Danser Hoogersmllde.-; Hyma .v.. d.Werf Olst_ Vriend-: 7 schap L-: de. Ruyter Krimpen, aan. de Lek. Putten Smit Me'ppel, Zenith. de Groot. Dordt. Sema "Bollaers. De Steeg.Nooit Volmaakt Smeltekou." Apeldoorn. Internos 2 Mötter: Har-, derwijk. Fitla Schreuders. Vlanen; Avant Wlstrik Hoogkerk; Eendracht Touwen. Bergumeriiam.. ;Encor,Hea- seUng, 'Eindhoven. —;Verdo.'Vermeulen; Zutphen. cBM -3 Kets. Hasselt! Lutina .Nahninga. Apeldoorn.'.-r?l Hoop} op behoud v. d.. Wal. Zoëterwoude.- Jacoba,v;;ï d.. .linden -Krimpen .aan; do':.;- Lek! Johanna v.- d. Tinden: Gronin gen, Geerhruida. Frieling..Eerbeek, Vertrouwen -.Wolthuis; Alblasserdam.j Tjerk Hlddés /v. Rossuml-Utrecht. SpanJaardsdiep Blokland. Amsterdam. Augustine Visser; Geldermelsen. Elisabeth Teuben. Oösterhout. Hoorn 2 Touwen.' 'Bergiimerdam:"I: 'België: Margarethia RosfeldvCBM 2 Soetena. MaconIlenhardt. pinguïn Bollaert. LJUlts v. Driei; Syra Bonnen;, Fine Snaps Vermeeren. Alex. Brand? Steegman. Raab. Karcher 67 Klrchgas'-? ser. SB-5952 Geiznaert. Stad. HëlJnEt Clays. Kehr Wieder 2 Michel. Sahara jL Schott, Marktberichten PrUsverloop van dë CoÖp. Tuinbouw- veiling der Zuid Hollandse - Eilanden G.A.: te Rotterdam.Aardappelen, grote '0.06—0.10. Andijvie 0.05—0.07. J;;.: Bloemkool 0,12—0,56. Snijbonen 0^0 0.50. Stamprincessen 0.220.51. Kom- v- kommers 0.08—0.16. Kroten-O.lBj-Rodé. kool 0.12;* Gele kool 0.18.; Bospeett0.31 n 0J3. Prei -0.26-O.28. Selderij 4.50—, 6^0. Sla 6.60-—14. Tomaten 0.31—0.53. Uien 0.08—0.14. .Meloenen -0200.78. Perziken 0.12— 0.31.. Pruimen0.77—0.81. Druiven 1^8 1.66. Appelen; Beauty of Bath 0.24—0.37. James GTieve 0^7. Perzikrode Zomer- appel 0^30.81. Yellow Transparant 0.25—0.54 per kg. Peren: Clapps Favorite 0.32—0.34. - Oomakinderen 0.290.71. Precose de Trevoux 0.41-0.53 per kg. VEILING BARENOBECHT van 17 Augustus Andijvie 5.30—7.60. bloemkool-a 55—74, b 4264. c 2.302.40, komkommers a 8is. b 8II, c 8. kromme komkommers S—9. kroten 18—22, boa peen 2844. .was- peen 2740, rabarber 4—6.10, druiven 132154, pruimen 4284. aardappelen 7.609.40, augurken 10—80, prei 5.-40 9.80, selderij 2.80—4.30, spinazie 15—24. sla 4.70—11.90, tomaten I. 45—56, II. 42—' 23, m, 39—54, uien 13—15. gele kool 12— 17, rode kool: 49.40, sn üb On en 36—48, PrinseEsebonen 27—36Yellow .transp. as; 55. b 53^ c 40. htiiBli; 48, abrlcosen :de Drivy a 49.80, b:40, C/38.10.-httish/ grof-é; 31.70,.huish. 1 34v- perzikrode zomerapps- len a 56, stand, b-48," c 42, huishoud.gr of? 38. hulsh. 2 38.' Noordholl. suikerperetr 15—: 19,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 9