Voor Het huishoudbudget 30 cent per week meer HET ROTTERDAMSCH PAROOL Brandstichter uit Oovpolder ontdekt? Bloedige vechtpartij tussen Ambonezen in Vughl Orkaan teistert Jamaica: ruim honderd doden Zeiljacht op IJselmeer door golven verzwolgen Laagste poging tot een compromis in Teheran MINISTER OVER DUURDER HUISBRAND Voor compensatie geen reden meent bewindsman Auto tegen boom; drie gewonden Tankboot in brand in Singapore: minstens 15 doden JN DRIE DAGEN GEEN ALARM MEER Rijkspolitie verdenkt 17-jarige boerenzoon uit Leuth i Duitse émigranten lijden schipbreuk in Waddenzee Historisch Port Royal bijna met de grond gelijk gemaakt milliard dollar V.. Moeder van negen kinderen op slag gedood Drie levensgevaarlijk gewonden - <rv ïn Bossche siekënhuis - Truck mét oplegger ramt Philipsbus Britse verkiezingen in October Drie van de vijf opvarenden verdronken ,11e Jaargang, no. 194 Red. en Adm. Lanqe Haven 141. Schiedam Tel. 69300 Ahonn prijs: Der week 0.40 per kwartaal f 5.13. losse nummers f 0.09 Opgericht door do Stlchtina ..Het Parool" DE SCHIEDAMMER Maandag 20 Augustus 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro .398644 Bankier; Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur:. B.\de Vries - Hoofdredacteur: W.- 8.- F. Scherper DEN HAAG. In zijn antwoord op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Suurhoff (P.v.dA.) over de* ver hoogde kolenprijzeti, verklaart ïiiinister Van den Brink, dat het uiet mogchjk is,oih door bijzondere maatregelen de gevolgen van de prijsverhoging op te vangen. Hij berekent, dat de in vloed van deze prijsstijging op de kosten van levensonderhoud gemiddeld kan worden geschat op 30 cent per gezin per week. In dit bedrag zijn dan begrepen de duurdere brandstoffen en duurder gas en electriciteit. Deze 30 cent verschil heeft naar zijn mening niet meer betekenis dan de invloed van prijswijzi- gingen van andere voor het huishoudbudget belangrijke goede ren, welke zich zowel naar boven als naar beneden bewegen. Het is niet gebruikelijk, zegt dc minister, om voor dergelijke schommelingen bijzondere maatregelen te treffen ter compen satie van de gevolgen voor de kosten van levensonderhoud. (Ilierbij moet onmiddellijk worden aangetekend, dat zich bij de kolenprijzen geen schommeling voordoet, doch uitsluitend een zich steeds voortzettende stijging. Red.) De minister verwijst voor de prijsstijging naar het verloop -der Invoerprijzen. Nederland is voor. een derde deel van zijn kolenvoor- zienlng op invoer aangewezen cn handhaving van de in-April j.l. vastgestelde prijzen waarvan •aangekondigd was; dat zij niet zou den worden verhoogd zou bete kend hebben, dat op 31 December het brandstoffcnegalisatiefonds een tekort zou hebben gehadvan f 54 miJJioen. In'het kader der huidige financiële politiek was het onmo gelijk om tot een dergelijke subsi diëring van de kolenprijzen over te gaan. .Overigens "merkt de minister op, dat de verhouding tussen de kosten van levensonderhoud als geheel en de lonen regelmatig errfer ogen Wordt gezien in het overt eg tussen de interdepartementale commissie voor prijzen en lonen en de Stich ting van de Arbeid. In antwoord óp. schriftelijke, vra gen van het Tweede Kamerlid Wa genaar (CPN) over onze kolenposi- tie, zegt de minister, dat de- kolen-, voorraad in ons land op-.be t ogen-, blik kan.-worden geschat op-800.000 ton en dat er geen' "tekort.-aan- - kolen bestaat." De hoeveelheden-zijn voldoende om dé totale behoefte te. ^dekken;W^l^c^n^Mvet-^-vctQé^^dnL- .voor bepaalde kolensoorten -vraag' en.aanbod niet in bvereenstenjminG zyn'en -dientengevolge de,verbrui ker genoegen moet nemen met andere dan de door ;hem gewenste soorten. Zoals do toestand zich Iaat aanzien, dreigt, er voor de komende winter,- - indien deze 'geen abnor maal streng'karakterdraagt,geen tekort aan huisbrand. De vooruit zichten met betrekking tot de in dustriekolen zijn niet. gunstig. PURI^REND,.:—,. Zaterdagmiddag, reed een auto, bestuurd door - de heer F. J. Frohlichuit Beverwijk.op de Pormerenderweg' ia de Beemster tégen'een boom. De.heer Frohlich zelf werd licht gewónd,,doch rijn vróuw en .de twee medepassagiers, het echt paar Bovenschen, evèneené uit Bever wijk, moesten met;.eèn schedëlbasis- frac.tuur in bet stadsziekenhuis tePur- merend worden opgenomen. SINGAPORE.'';- Zondagavond he eft rich' aan boor^ i van de 8.036 ton 'metende' tenkboot .iJrornus'' van de Shell een ontploffing voorgedaan, waarna, het vaartuig'weldra in lich terlaaie stondLr.De „Dromus" was bezig een lading benzine in te nemen bij een olie-opslagplaats op Póelou .Boekom, 'een eiland op vijf kilometer afstand van Singapore.'r Maandagmorgen." waren tenminste *15; lij ken g eb o^en v D e autoriteiten hadden nog niéf-allë dóden geïdenti ficeerd,- doch twee van. hen waren Europeanen, Nog drie Britse offi cieren en tien Chinezen worden ver mist. Dertien -mannen zijn met brandwonden in een ziekenhuis op genomen; negen' vanhenzijn-"ern stig gewond. (Van een onzer verslaggevers) TJBBFRGENÏ—.Sinds drie dagen slaat de torenklok van Leuth Vavonds negen uur over het land van Ooypolder en Duffelt zonder dat ergens een rode gloed dë ln spanning afwachtende politie en'boeren vertelt; dat er weer ergens een hooimijt in vlammen opgaat. Sinds drie'dagen zit ook dè 17-jarige Jongen T. V. uit Leuth in arrest. Is h(j de brandstichter, die vorige, Week Zondagavond In drie boerderijen," Dinsdagavond ia een hooischuur en-Donderdagavond in een hooimijt het vuur ontstak? ,,W(J verdenkpn tem," zegt de rijkspolitie, die de jongen nusiiids Vrijdagavond regelmatig shdervraagt op het dis tri ets commando van de rijkspolitie in Nijmegen. „Hjj kan hetmiet zijn," zeggen de - boeren, „Iemand uit ons Leuth doet dat niét." Maar er zijn-enkele zaken, die spreken tegen de jongen, die ccn Uiterst slome stugge.Indruk maakt. vSinds' een jaar. -wërlrt.hij .als.bab- kèrsleerlihg.(.-bijbakker -Van Moók ïn Bcmmel; Twee: maanden geleden grogvdéV bakkerij"ivanVVan Moök: 'in 'ylammen óp. Oorzaak onbekend; Al- leen weet'' men zichhog wel te ,her- imiferën,datóp' de.'nacht van> -die brand"" dë f hele.' bakkersfamilie - in V P^thai-Arondbolde- en alleen de 17-' jarige jongen zijn bakkersplunje .aanhad.;- H(jwas hét: toen. die '.-uit. de bakkerij'een auto eer fiets; r redde. Acht dagen- geleden kwahi hij;, met yacantie naar ,de toehïerij van zijn vaderin Leuth.' En - acht dagen geleden, -begonnenin- jLeuth. de branden. Zondagavond zat;.de. longen ïn'Vdë familiekring op zijn. vaders boerderij; Hij; is?.0p:één qa.de -jongste "van zeven 'kinderen.. Zonder een woord;"të: zéggënjstond hij toen plotseling op "en -ging deideur uit, De - boërdërijK vari, zijn - vader ligt i Paften i'.in ihet gebied, V waar de. branden dezë week woedden. O vér ae, velden kan men makkelijk zon- der., de straatweg' te-.-gebruiken de .toerderueri;;-bereiken.Erzyn - ge tuigen.- die dejongen in de omge- tuhg van de branden -hébben gë- rieii, óók voor ,;Üe -brand; Niemand .-beeft, hem echter: de. zaak zien aan steken.Deze getuigen"zijn allen dooj-.-de Rijkspolitiesyerhoord."Daar- om wës/Vrijdagavond ook hétvpar- .ket >itit j Arnhem ^gekomen, ^^iMtam^inijiijuiBjijiinniEUDuijBiijiiiiüiiiiiiiiiimiiiBiiniiiii 2 Vrij zonnig 1 gf ..Weèrsverwachting'-;geldig var»" g- g Maandagavond- tot Dinsdag- g g avond: - g Vgi'f Van nacht weinig wind en ta- M p mëlijk koud. "Morgen overdrag avrij zonnig en; droog-weer, met g; eèn imatigë wind tussen Zuid-; g West;- en: .-Zuid 'en iéts hogere gtemperaturenidan-vandaag. 21 Augustus Zon op 5 u 32 m s onder'19 u: 54 tn; Maan op 21;u 3 m onder 11 u'8 IN-j S-.1L.."":,.yb. lM!UÓEMnil!UQSlBlilIl!DBnil6iHl!33inplEDIipL11iHlMinnp]i^^ .De verklaringen, van deze getui gen kloppen niet met dc verklarin gen van de jonge; V. Want de ver dachte ontkent hardnekkig. Ondanks bet feit. dat de Rijkspolitiehem voortdurend voorhoudt, dat de tij den. die hij opgeeft, niet overeen komen met de tijden,- waarop, hij door -"getuigen is gezien. Hijgeeft toe. dat - hij vop: zijn fiets in de; buurt v'ari de branden-is; veweest^maarivhij i.egt, dat hij ze niet heeft, aange stoken. ,1 Er is. het verhaal, vanpapiertjes van raelktbffeesj die.: zijn-, gevonden.- Zondagavond of.. Woensdagavond, (dat. was.:toen. een..katholieke feest dag) heeft hij dé toffeesgekocht- bij bakker 'Ruitens in Leuth,. De vrouw van de - bakker., herinnert zich dat best;', want hij'kocht ;ze ca sluitings tijd. Maar dat wasom kwart voor; negen, en- de branden begonnen al door óm negen uur,, of. even daarna, i Hij kocht ze samen met een zoon van Antoon Jeuken, een van de boeren, waar de branden uitbraken. De melktoffee-papiertjes moeten 'n DEN. HAAG. DeNederlandse .kustvaarder; .J'eto" heeft' drie man nen en twee vrouwen,gered wan- net- kléine jacht Dune, dat nabij vuur schip .TerscheUingerbank - inmoei- lükheden .verkeerde.-; De „Dune is opgepikt door het Duitse •motor-,; schip: .^Femem" en; .de haven van; Eprkum.' binnen gesleept. De beman-; hingis;doör^de__.,Peto' in ,DejfzJl> binnengebracht.. Hier bleek, dat de schipbreukelingen ".van plan waren- geweest, met het jacht naar Afrika. te emigreren.: 'Hun.papieren werden:: doorde 'marechaussee, in. orde^be-;- vonden, AVathdeh emigranten, thans zullen" dóén,is nog, met bekend. y) - KINGSTON. Ten gevolge van een van de krachtigste orkanen welke Jamaica- (Brits Wcst-Indië) ooit getroffen hebben,zöh in de omgeving yan de hoofdstad- Kingston tenminste 109 personen oih hét léven gekomen. De orkaan verwoestte in de nacht van Vrijdag op Zaterdag honderden huizen. Duizenden mensen zön dakloos geworden. De storm, die soms snelheden van 160 kilometer per uur bereikte, verwoestte bjjba geheél het historische stadje Port.-Röyal. Slechts ongeveer éen half dozijn huizen zjjn bewoonbaar gebleven.: Het gebied van; Kingston ,en St. Andrews- overstroomde teti gevolge van hevige regens.^Het wérd'van de rest:van het eiland afgesneden. Tot op Zaterdag was - het onmogelijk de telegraafverhindihgen - te herstellen. Schepen kapseisden in de haven-en verscheidene schepen liepen aan de grond: Het grootste blad van het eiland kon niet verschijnen door ge brek' aan electriciteit De -gebouweti en installaties van-de vlieghaven van Kingston zijn tegen de grond gegaan. Tegen vijf uur Zaterdag namiddag bewoog het centrum, van de storm zich met een snelheid van ongeveer 24 kilometer pervuur in de richting van-het kanaal.van'IYucaten tussen Cuba en Mexico^ De orkaan nadterdc Jamaica in de vorm- van donkere wervelstormen, hetgeen gepaardiging met con door- drmgènd gierend geluid. Twee en 'n half uur lan^ teisterde de wervel wind het gehelë-éiland. Van duizen den gebouwen-werden dë daken af- .Reslagen: IMureirïstortten'in, bomen knapten;afrzware balken" werden" als luciférshoutjes- voortgedreven; Wan den- van steen en metaal werden dooc dewind 'omgeworpen,alsof zy van carton waren vervaardigd. Ze ventig gevangenen van de vernielde staatsgevangenis zijn zoek. De bana- n en oogst is zo goed als geheel ver nield. De schade wordt geschat op 200 millioen gulden. Dc;de 'grote Kanajxlzwenitochi om de'p"js van de Daily ;M«tl op 17 Augustus f van'Kcnp Gris Ncz naar D.over) k-wam de Haarlemmer. Jan van 'Hemsbérgen/als vijftiende aan.: Iri het Grgnd Hotel 'te Folkestone wérd hem: zijnprijs .-overhandigd:. 250 pond -sterling door Stuart Mc Cleavii directeur van' de Daily'. MaiL Jan kpopt. er zijn vrouw' een 'ihaorct tioor.' - •belangrijk punt uitmakenbij de be wijsvoering van de Rijkspolitie. Mo tief? Dat ontbreekt.' Als deze -jongen de dader is,- moet -het pyromanie zij'n. v- - Hoewel - men in - Leuth nog-niet direct wil geloven, -dat deze jongen- het gedaan heeft, is'de nerveuse spanning gebroken. Men loopt nog wacht.-de recherché cn de mare chaussee patrouilleren.nog langs de wegen, de boerenbevolking betrekt nog öe wachtposten er. ontsteekt nóg steeds de lampen, maar de groot3te angst is verdwenen.De rust begint wat terug -te kómen in De Ooy. Franco eist een half LONDEN.' -Volgens een bericht onder copyright in de „Observer" v/enst generaal Franco als eerste'gift, in ruil vóór .het gebruik van bases in Spanje door "Amerika, militaire en •economische - hulp ter waarde van 500.000.000 dollar. Dit bericht is vol gens het blad afkomstig uit' diploma tieke kringen. Franco zou als voor waarde hebben gesteld,;dat Amerika zich niet in-binnenlandse aangelegen heden.^van Spanje zou .meagén-/- - STRAATSBURG."—Alle commissie, vérgaderingén - van,;; de Raad jvan- Europa-dié; volgende'weëk;Nzoüdèn wórden gehouden, zijn" tot September uitgesteld. Prins Bemhard rijdt graag paard: en hij doet hetcoed. Als hij deelneemt dan wedstrijden komen - „vrouw én kinderen" meestal naar Js prinsen prestaties kijken en zij doen, dat mét één kenners oog. De koningin houdt rneer: van zwemmen dan 'van paardrijden:: met de prinsesserj is hetnet andersom.die :houden meer van paardrijden dan van zwemmen, hoewel zij deze laatste}yorm: van/ lichaamsoefening allerminstverwaarlozen. .Voor de prins is het telkens weer een verfijning van het hippisch sportgenot als hij; zich aangemoedigd en .beoordeeld weet door „thuis'': Niemand; kan ooit zeggen, dat zijn 'paard<zichzusof zo zal- gedragen, want -zelfs het omzichtigst en zachtmoedigst afgerichte .paard blijft een tevwidj wezen met een geheel eigen rieiweiw reactievermogens Mislukt dus 'een sprong, of meent een'paard doorplotseling weigeren by een hindernis zijn berijder, dë leans op éèn prrijs te moeten: benemen,: dan is het prettig als de toeschouwers en -toeschouwsters begnp tonen voordg, :.?ieruositeif van het fijnbesnaarde: dier en de -2elj- beheersing van in top-spanningr.geconcentreerde -berijder. Niet al leen dat Beatrix, Irene en Margriet reeds aardig overweg kunnen met paarden,: zij zijn ook reeds prima toeschouwsters en bcoor- delaresjes. Bi:!i:;niiiiiEraiö*wïfiiii«!sm.=inrfjs4 Motor geslipt ALMELO. Zondagmiddag reed op de Rondweg alhier" de 32-jarige mevrouw De Kléine Staarman-Meije- rink uit Wierden, bij haar man achter op de motor. Zij kwam te vallen, toe» de metor slipte en werd vrijwel op slag gedood. Zij was moeder van negen kinderen, van -wie het jongste vier 1 weken is en het oudste negen'jaar. Een dode, twee Belgische meisjes ernstig gewond MAARHEEZE. Toen een Phi lips-autobus met meisjes uit België Zaterdagmorgen, vermoedelijk door de mist, te dicht achter een andere autobus zat, en de chauffeur ecu botsing wilde vermijden, door naar links uit te wfjken, kwam uit de richting Leende een truck met op legger geladen met oternict buizen. Een botsing was, onvermijdelijk. De Philipsbus werd aan de rechterzijde geramd. In de ravage zat de chauf feur van de truck, de 43-iarigc P. S. uit Leiden^ mede door net naar voren .-schuiven van de zware bui zen, zodanig bekneld, dat hij vrijwel op slag dood was.Twee meisjes werden ernstig gewond naar het ziekenhuis té Weert vervoerd, doch werden later naar een Belgisch ziekenhuis overgebracht. DARTFORD (Kent). Dods, par lementair secretaris van het ministe rie van Arbeid, heeft Zaterdag voor speld, dat op 25 October van dit jaar algemene verkiezingen in Engeland gehouden zullen worden. In'een ver gadering van zijn kiezers "Ïejde-Dods, dat de ene helft van hét kabinet de verkiezingen in October van dit jaar en de andere helft de verkiezingen in Juni van het volgend jaar wilde houden. - DEN BOSCH. Zondag om streeks bet middaguur zijn In jiel woonoord. „Lunetten" te Vught, waar een groot aantal Ambonese gezinnen zijn ondergebracht in totaal plm. 3000 personen ernstige ongere geldheden uitgebroken. Na een bloe dige vechtpartij, waarbij van dol ken, klewangs-en kapmessen gebruik Is gemaakt, moesten drie levensge vaarlijk gewonden naar het Bos sche ziekenhuis wordèn vervoerd, waar zU zijn voorzien van de laat ste sacramenten der stervenden. De ongeregeldheden zjjn te wijten aan het optreden van een aantal onrust stokers dfe uit andere Ambohesc woonoorden-, op z.g. verlofpassen naar Vught wanen gekomen. De goedwillende Ambonezen in woon-, oord „Lunetten" bleken daarvan toch niet gediend en besloten eigenhan dig ©en einde aan de onrust te ma ken. Het gevolg was een hevige vechtpartij, die ongeveer een half uur duurde. Intussen ,was dé gemeentepolitie- Uit Vught gearriveerd. Deze kreeg onmiddellijk versterking van de ma rechaussee en .de Rijkspolitie. De voornaamste raddraaiers werden ge grepen en zwaar geboeid naar het politiebureau in vught gebracht. Een aantal wist echter tc ontsnap pen. naar wie de politie thans ijve rig zoekt. De hoofdman van de rad-- draaiers bleek zich echter met een pistool in een barak te hebben ver-' schar.st. Na overreding en somma tie gaf hij zich. over; Hij is in ar rest gesteld. Ook déze man. bleek- op een z.g. verlofpas naar V.ught ie zijn gekomen. De politie stelt een. diepgaand onderzoek naar de oorzaak in. De' Vughtse politie was door de kamp leiding niet: ingelicht, over de aan- men. Bij' éen onderzoek van de ba rakken werden door de politie, o.m. 'een handgranaat gevonden, ver schillende messen, klewangs 'en dolken, alsmede cetn boksbeugel. Deze attributen zijn in beslag ge nomen. Onruststokers, alsmede die Ambonezen. waardoor nieuwe vechtpartijen zouden kunnen ont staan, - zullen" naar attdere plaatsen worden overgebracht. In, het woon- -oordw.Liaiette^.Xwas&.beri'Zohdag-" avond weer jgèhéel rüStig.' V' volgens de commissaris der - Ko ningin - in;' Noord-Brabaht, .prof. ar J. E. de Quay; Is' de Oorzaak van de vechtpartij de tegenstelling ^tus sen Ambonezen :cn bewoners'van de. Kei-eilanden,de ,z.g. Keiezen. Deze laatsten zijn voor 'het meren deel rooms-katholiek-en. hun-.poli tieke opvattingenwijken belangrijk af van dié der Ambonezen. De drie zwaar gewonden zijn Keiezen. (Van onze correspondent) 1 r- I HOORN. Een scheepsramp, op het IJselmeer heeft: Zondagmorgen het leven gekost van dokter P-R. BroDS. arts tc Steenwijk, Ir. H. X. Prinsen. Geerlings uit Giethoorn en Tom van Arhel, medisch student te Lelden, zoon van prof. Van Arkel. Het drama speelde zich Zondagmorgen omstreeks bair negen af, toen een kilometer uit de kust, ter hoogte.van de vuurtoren „De Ven" bij Enkhoizen het jacht „Extaio" plotseling water maakte en binnen tien minuten zonk. Twee andere opvarenden, de arts-W. M. Bok uit Meppel en de medische student A. A. Sonnew\jnGelpke nit UtrechV wisten zwemmend, de kust te bereiken. Het Jacht was eigendom van dr. Brons en was een zg. Uen meter-jacht,; volkomen zeewaardig en nog geen drie.jaar oud.- Het gezelschap, dat uit. vijf erva ren -zeilers bestond, was Zaterdag morgen om 12 uurvan Zwartsluis vertrokken -in de richting van Sta voren, 's Nachts zeilde men naar Den w Oever, vanwaar men door w.ilde. wezigheid van de onbetrouwbare gaan naar Enkhuizen. Een kilome- elementen. die op de verlofpassen ter uit de kust, juist ter hoogte van- het woonoord, waren binnengeko-I de vuurtoren, spoot het water plotr, TEHERAN. Minister Stokcs, de leider drr Britse delegatie en Triimans speciale vertegenwoordiger,'; Harriman,^ hebben Maandagochtend een on derhoud gehad met" premier Mossadeq, - teneinde te pogen een dreigende mislukking van dë olie-onderhandelingen te voorkomen. Van gewoonlijk betrouwbare zyde is vernomen; dat Harriman van mening, is, dat een algemene mislukking slechts kan worden voorkomen, indien de Perzen op het: laatste ogenblik nog^ Instemmen^ met een compromis-oplossing.Van Britse eri Amerikaanse zU'dë'te;Tchcran Is medegedeeld, dat minister.Stokes reeds heeft-besloten Woensda'g of Donderdag uit Teheran te; vertrekken, indien er dan nog geen vorderingen mel de besprekingen zónden z(jn ge maakt. Harriman heeft krachtige woorden gesproken (hU deed, daarmee afstand van zijn gewone bezadigde spreekwijze)..De vreesachtige Perzische premier bleek door dit optreden nog al In-de. war. Zaterdagmiddag heeft bet 'Harmoniecorps Paul Kruger een aubade ge"brach*t aan de {ambassadeur van Zuid~Ajrika, dr D. B. Bosman, bij hetgebouw van deambassade aan de Alexander Gogelweg te 's-Grazenhage. Excellentie, en mevrouw Bosman toonden vooral grote belangstelling voor de twee Tdcine. tamboers van Paul Kruger. 'Een Perzisch antwoord op de .be-' kende voorstellen-van Stokes is of ficieel nog steeds niet overhandigd. Als reden daarvan wordt opgege ven, dat men wederzijds nog .be hoefte heeft aan nadere bestude ring dér stukken; Waarschijnlijk is: het uitstel echter vooral - een ge volg van de moeilijke positie, waar in de Perzischeregering zich be vindt. Totale afwijzing van de Britse voo'rstellen. waardoor een breuk onvermijdelijk, zou wórden, moet het. land in een ;,economlsehe crisis storten. Aan de andere °kant is aanvaarding 'ook nietgoecF-mo- gelijk, doordat'de fanatieke Perzte sche nationalisten in'-het parle ment Mossadeq hebbep gèvlaar- schuwd,-niet de weg van een com promis roet-Engeland te gaan.' Naar verluidt zal het -Perzische .antwoord er in ieder geval naar streven^ het tafellaken niet geheel door-te snijden.- Volgens senator Daftari, lid van de Perzische dele gatie, zal er een weg- tot het voort zetten. der onderhandelingen wor den aangewèzcm De Perzische re gering is bereid, aldus de senator, de drie volgende punten teonder zoeken: A.'-De verkoop naar: het buitenland. 2. De technische orga nisatie van de oliepróductie. 3. De verdeling van de inkomsten óp basis van richtlijnen, welke in de Perzische voorstellen, zullen wer den "aangegeven. seling door - de boot, waardoor.; het jacht binnen tien minuten .zonk. De opvarenden klampten zich vast aan dc mast en wat drijfhout. .Ten slotto besloten twee hunner om zwem mend te proberen dc kust-te. berei ken. Na enkele honderden,- meters zagen, zij echter, dat hun drie mak kers uit.de mast-waren verdwenen. De twee bereikten de-kust/.jmst-hij devuurtorens.' -V" -Intussen -was van, dichtby. .'.een jacht voorbij gevaren,"maar aan boord waren dc schipbreukelingen niet opgemerkt» Ook bet -gezin tyan de,, vuurtorenwachter had van de ramp niets gezien, daar,'diens1 wo ning beneden', de dijk ligt.'Dc red dingboot „K. F. Sluis" en een-ia Enkhuizen gestationneerde-rijkspoli-: tleboot 2ijn nog wel .uitgevaren,toen de schipbreuk bekend werd maar ha geruime .-tija vergeëfs, te-nebben- gezocht isv men.' onverrichter.'zake naar Enkhuizen .teruggekeerd." 5'; Politie en geredden staan.voor een raadsel, hoé-.- het mogelij kV is,dat het jacht zo plotseling-kon'.zinken. Toen de opvarenden mérkten', dat het" jacht water mankte,' begonnen zy uit alle-macht te hozen, maar dit hielp-niet voldoende. Dr Bok: besloot daHrop naar land te zwemmen' en hulp" te gaan -halen" In', dë^ hoop, - dat de anderen er intussen - in zouden slagen het: schip drijvende té hou den. Het vaartuig zonk evenwel zeer. - sneL'Nadat^de "opvarenden "ontdekt hadden, dat. het jachtwater; maak- te.'hebben zij. het nog 500 jrieter, va- rende kunnen houden; Tóen; ging heXop zijn.kant liggen-en-zonkjon der -hun voqten weg.. Ofschoön. hü r.og jxigingeh deed de béide anderen te helpen, moest dé heer'Sollewijn- Gelpke tenV slptte toezien" dat- de heren Prins Geerlings .en,-yan Arkel voor rijn ogen 'verdronkem Beiden- waren de zwemkunst meester,Vmaar bet koude water en de hogëVgcOfslag werden hun te 'machtig. Het.laatste watede heer SoUèwlja- Gelpkc vanl-dr Brons zag,V"Was; dat deze zich aan - een losseplank vaste klemde».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1