Vier nieuwe kampen voor volgende lichtingen HET ROTTERDAMSCH PAROOL Legering troepen in Duitsland is thans van de baan Vier manoeuvre-kopstukken Britse delegatieleider stelt dè' Perzen een ultimatum ONDERDAK VOOR ONZE SOLDATEN Hoger soldij voor onze soldaten OLIEGESCHIL IN KRITIEK STADIUM Firma gaf enige duizenden aan -luchtmachtofficier"- Gommandant Oldebroek j voor Militair Hof 1950 II zwaait af in Februari a.s. ,Wijss can realisering nog twijfelachtig Wat liccft; Sockarrto :-s«jiïeries'bedóèld?1'i S fc ifc i ÉMMliHiÉÉnftllBii Politieke invloed achter ineidenten te Eindhoven Engelse regering in spoedzitting ie Londen bijeen Baby in kussentje ijeslikl Opdrachten teniet, gedaan en uitgesloten' van alle overheidsleveranties In moeilijkheden geraakt omdat echtgenote zich met dienstzaken bemoeide Trein bij Belgrado ontspoord: 10 doden Atoomduikboot superieur aan „Snorkel" Spaans voetballer gedood bij ongeluk 't Mes in de zestig ponder! lie Jaargang, no. 196 Bed- en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prijs: per week 0.40 per kwartaal S.15, losse nummers ƒ0.09 Opgericht door de Stichtinq „Het Parool" DE Woensdag Z2 Augustus 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644"-— Bankier- Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Op vier plaatsen in Nederland zullen binnenkort even zovele kampen worden gebouwd voor militairen van de volgende lichtingen, van wie de eersten begin 1952 onder de wapenen zullen komen. In ieder van deze kampen zullen 3000 man worden gelegerd. Tegelijkertijd worden de kampen Wittenberg (bij Stroc) en Oirschot (bh Eindhoven) in orde gemaakt als winterverblijven van de mannen van de lichting 1950 II, die in deze kampen zullen worden gelegerd, omdat nu vrywel vaststaat, dat er voor deze lichting geen legering gevonden kan worden in Duitsland. Besprekingen over deze legering,.om daar in de loop van het najaar en de winter, in het verband van een parate regiments-gevechtsgroep te trainen schijnen thans geheel mislukt. Er zijn ernstige onderhandelingen over gevoerd cn de Britse autoriteiten stemden er wel mee in dat deze gevechtsgroep, die, omdat zij paraat wordt ge houden, toch ergens moet big ven, in Duitsland zou oefenen, maar zij hebben geen oplossing voor het legcringsvraagstuk kunnen vinden. Zij hebben zich verzet tegen de gedachte dat deze gevechtsgroep in of bij Lingen zou worden gelegerd, omdat zg vreesden, dat daarvoor een kamp voor verplaatste personen vrggemaakt zou moeten worden. Van Nederlandse zijde is vervolgens aangeboden dat Nederland zjjn eigen kampement zou bouwen, doch ook hierover was geen overeenstemming te'bereiken, zelfs niet toen ook Shape, het hoofdkwartier van Eisenhower, aandrong op deze legering in Duitsland. Thans'heefthet ministerie, van Oorlog besloten opdracht te ge-: ven- tot de bouw van nieuwe kam pen in Nederland." waarmede het plan. om gevechtsgroepen in Duits land te legeren, van de baan schijnt. Wel wordt verwacht, dat deze ge vechtsgroep van-1950 n nog op eigen gelegenheid zal kunnen oefenen in: Duitsland, vermoedelijk in de buurt van. Hannover. Maar daarbij blijft het dan.- Deze halve lichting zal thans dan ook in Februari reeds afzwaaien, dus reeds nas zestien maanden diensttijd, hoewel de diensttijd juist, op twintig maanden is gebracht. Het zal nu tot Juni durèn voor - Neder-, land permanent twee.gevochtsgroe- pen paraat heeft. Weliswaar is dit tijdelijk het geval in de maanden ora de jaarwisseling, maar dan is er eon onderbreking van-'drie maanden waarin alleen, degevechtsgroep, uit: daardoor wordt mogelijk, dat er door. het afzwaaien van een parate gevechtsgroep, geen vermindering van de parate strijdkrachten meer zal .worden veroorzaakt. Bij het oude oplcidingssystcem, was de nieuwe lichting eerst na negen maanden gevechtsklaar.- 'Daarbij dient er op te worden, gewezen, dat volgens, Montgomery nieuwe troe pen reeds na zés maanden als ge vechtsklaar kiicnen wórden be schouwd. terwijl in de Amerikaanse strijdkrachten een nieuwe divisie,- geheel-jonge militairen, eerst na on-, geveer een .jaar. tot veertien raaan-i denhals' een operationele divisie wordt beschouwd. Voor de toekomst-, geldthier nu. dat een lichting na acht, maanden taf een 'operationele, gevechtsgroep wordt 'gevormd, dat; vervolgensgedurende vier maarden; in; gevechtsgroep- en in divisie-ver-' band'wordt;geoefend, en dat de laat ste .acht'maanden' de-.troep als pa"-; ia .het. pro-' gramma voor dé- opleidingen een bé- langrijke wijziginggébracht. Zoda nige wijziging, dat een nieuwe.lich ting hier in het vervolg reeds na acht maanden training in vredes- eenheden tot een parate gevechts groep kan warden gevormd. Dat is een belangrijke wijziging, want (Eigen - berichtgeving) DEN HAAG.1— Naar wij verne men is een verhoging van de soldij van de dienstplichtigen van de Koninklijke Landmacht thans in een vergevorderd, stadium' van voorbereiding.; Gedacht wordt aan een verhoging i van de. soldij met ongeveer >15 -.cerit.Vpef dag. Deze maatregel is er op gericht om de soldaat tot; iets ruimere aanschaf fingen incant»né5ve;di in staat te stellenj nu dé dienstplichtigen ge ruime tijd langer ondéh" dewape nen moeten blijven en vooralin de laatste acht maanden de dienstplichtige meer moet .worden gezien - als een> lid -. van' eeh parate troep dan als een soldaat in op leiding, .hetgeen op zijn bezig heden wél invloed r" za I hébben: Het is niet zeker dat deze ver hoging zal worden uitbetaald óf dat; zij op andere .wijze, bijvoor beeld in materiële zingerealiseerd kan worden. I .Voorts .zal'--'.;voor:.de, ../militairen die deeluitmaken van dé parate troepen gestreefd worden maar ■uitbreiding van de ontwikkelings cursussen .-gedurendede période dat; de intensieve oefening achter de mg; is.Het:ministerie van oor log werkt voorts aani;plannen om de militaire tehuizen nieuwe mo gelijkheden te bieden'om de mi litairen bezigte.; hótiden, én over wogen wordtdaarvoorfondsen beschikbaar te maken. Ook wordt gedacht aan de mogelijkheden de:. Deinobilisatiersad, die thanszijn werkzaamheden vrijwel - heeft be ëindigd, niéuwe yerm te geven, opdat deze raad zich met het pro-: bleemvan/de verzorging vande militairen meer zal kunnen bezig houden. ^^iiaiiiitiiipsiiiiipaiHiiiiiÉiuiSiiiiiïiainiiiiinnTJmiiiniiniiEBiiiii*^ 1 Morden droog .p,:. Weersverwachting: geldig Jvan. j —Woensdagavond, tot Donderdag- j «avond: 3 "Vana vón d én vannacht veel gbewülking. met „hier., en. daar H wat; lichte regen. Morgen over-; Sdag .opklaringen en droog weër. i jfZwakke tótymatlge 'Westelijke, P wind.Weinig verandering in j C temperatuur, j .5/ 23 Augustus Zon op S/u .35 m j jg onder Ifl u S0:m; Maai)-op-21u ;39 j S m onder 13 u 46-m, rate troep de gevechtskracht onder houdt Langzamerhand zal nu ook meer worden gewijzigd in de interne structuur van de Nederlandse een heden. Dit zal men nastreven door in de eenheden de berpeps-officieren zoveel mogelijk op alle sleutelposi ties te brengen. Weliswaar hoeft men naar. het oordeel van hoofd officieren van shape daarmede geen revolutionnaire ingrepen meer te verrichten zoals in andere landen, doch vervanging van réserve-offi cieren door beroepsofficieren- op de sleutelposities is zeker, nog nodig. - Mén/geeft hicr-tlïahsrih.gczagheb-; bende kringen .'te' keiinèn, dat het Nederlandse léger-plani; zoals het, thans wordt uitgewerkt."; geheel de; instemming en";het vertropwen heeft van het - geallieerde- opperbevel -in •Parys.:'".: Af- ifi-'r''-- '."ty. f\E Augushimaiioexiwes voor dc L» a VAménzaine Herschoolde oud- lndonesiëgangers tegen de jonge jongens van de, 31ste riet. gevechts groepen loven ten- ëinde. Zij zijn in' Oost-Bra bant-druk; bezig geweest en thans weren-zij zich tiösen' Elspeet, Apeldoorn en:Ommen, alwaar-de in; Scheoeningcn/\verloe»ende Britse' •minister uan oorlog E. ShintoeR zijn Nederlandse ambtgenoot- ir C. Sta/ opzocht, om persoonlek te ocnschou- wen wat de jongens van 195011 er van terecht brachten: Van links-naar rechts: luitenant-generaalchef-staf B. R. P. ,F. 'Hasselman,-. mi nister- K. SFiinwell, minister ir C.*Staf en ge- neraal-majoor A. T. C. Opsomer,- ch'ef Btrijdkrachten te vélde. 'f DEN HAAG; '.De*: Nederlandse" regering heeftnadere/;inlichtingen; gevraagd aan -j de - regering van.-. In donesië naar aanleiding van de uit persverslagen bekend geworden re-, de/van president Soëkarno óp; ,17 Augustus j.l.; dit -is/uiteraard van belang in verband met dè aanvang dér besprekingen overNieuw Gui nea; die. prof. Suporaó wepst." -' Vijf soldaten in arrest (Eigen berichtgeving) -DÉN.'HAAG. 1..Ëen door de chef van de generale staf gelast' onderzoek naar/.dè érnstige inci-, -denten in Eindhoven welke enige weken geleden werden uitgelokt door' een aantal -in 'Oirschot ge legerde. militairen, heelt bevestigd,, dat een politieke groep hetzij deze incidenten direct: heeft uitgeiukt, dan wel zich in minder dan geen tijd van'deze kwestie heeft mees ter gemaakt om 't vuur verder- op ;te stoken, zó vernémén -wij van officiële zyde. Het optreden van de kampcommandant, die binnen 24 uur de voornaamste daders, had doen arresteren, en die ver-; der generlei maatregel ten aan-: zien van. de; in het; kamp aanwe zige militairen heeft genomen, heeft er toégeleid, dat er van onrust inhet kamp". Oirschot geen; sprake meer is geweest nadat de incidenten,.waren afgelopen. .Vijf man zijn gearresteerd. Zij.gullen vóór dekrijgsraad .:komen. Tergelegenheid van: prinsesAför- garet Rose's Zl-ste" ver jaardag was dégehele Britse koninklijke fa milie op Balmoral in Schotland bijeen: Foto.: kroonprinses. Eliza-, beth (rechts) en de jarige Marga-, ret Rose'spelen met prinses Anne, Elizabeth's, dochtertje. NAPELS. Dë'",componist-. Stra-. winsky,. die longontsteking heeft, is volgens zijn arts thans buiten ge vaar. -TEHERAN. Fen onverwachte .wending vond Dinsdag in de Brits- Perzische^ ondèrhaii deling ennlaats, ioenlmküsten, Stokes. onvmvaclU zlin "vóoritélf^ ihtr^ ,oia^t' Peri^'bigW)aar "nfe£ ;t)erÖdf^va8iïn fe''stemmen mei enigerlei regeling, op. grond'waarvan de Brits b! teclmiéh bereid, zouden zijn in dc Perzische olie-industrie te: blijven .werken. FèrzlS gcèfi hun.n.l. geen voldoende waarborgen. Stokes beeft een nieuw voorstel ingediend, volgens hetwelk het-Britse personeel onder leiding van een Engelsman gesteld zou worden, die verantwoordelijk zou zijn tegenover de Perzische autoriteiten. H(j beeft daarbij geëist, dat Mossadeq voor vanmiddag 12 uur zal antwoorden. Indien bet antwoord gunstig zou x(Jn, dan .zou'het Inge trokken voorstel opnieuw in bespreking kunnen komen. Mossadeq, 3iè'vandaagaan de c^En- wordt-echter,ernstig, rekening mede gehouden, dat Stokes binnen ,24 uur naar Engeland zal terug keren en dat het Britse personeel van de olievelden en ven de raffi naderij te Abadan Perzië zo snel. mogelijk zal veriaten. - (Vanonze correspondent) ■s ROERMOND. TeTegelen .is' gistermiddag de drie maanden oude baby van de familie Rutjehs" leven loos iiï'"hét wiegje .aangetroffen. De kleine heeft zich vermoedelijk tij dens dé slaap omgedraaid én ri daar bij in- hét kussentje gestikt. (Eigen berichtgeving) DEN HAAG. Naar aanleiding van hét onderzoek in de corruptie-zaak by de Luchtmacbtataf is een Nederlandse firma, die leveranties deed aan de Luchtmacht en die aan een officier van de luchtmachtstaf tenminste eenmaal een bedrag van enige duizenden guldens heeft gegeven, om die leveranties te verzekeren, door het ministerie van Oorlog op de, zwarte lijst geplaatst. Alle opdrachten aan deze firma rijn teniet7gedaan. Boven dien is de naam van het bedrijf aan alle overheidsdiensten doorgegeven, opdat het voorgoed van alle leveringen aan overheidsdiènstcn zal worden uitgesloten. Deze. maatregelen zyn genomen los van eventuele justitiële vervólging van dë omkoping. Intussen wordthet onderzoek naar de onregelmatigheden in. de Luchtmachtstaf mét kracht "voort gezet. Een woordvoerder van. het ministerie van Oorlog gaf te ken nén, dat-als blijkt dat er nog meer personen bij betrokken zijn, zij ongeacht hun positie zullen wór den aangepakt.; Ookzij die morele aansprakelijklieid Rebben. En éven ééns aUè bédryyen "dié- aan de corrupties hebben deelgenomen, of deze zelfs hebben uitgelokt, Er is eers gerucht,volgens het welk deze corrupties zeer: ver :om zich heengrij pen, aldus 'deze woord voerder. Gf dit: juist is valt nog niet te zeggen-1 .-Maar.;;het: wordt grondiguitgezócht. DEN HAAG. Zowel de auditeur-militair als de luitenant-kolonel der artillerie Cl. Th. X,* de gewezen commandant van het kamp Oldebroek, waren in hoger beroep gegaan van het vounis van de. krijgsraad, waarbij de overste wérd veroordeeld tot een gevangenisstraf yan zes maanden met aftrek, ontslag uit de militaire dienst met behoud van de bevoegdheid, oni bij de gewapende macht te dienen. Gistermiddag is: deze 2aakr die in en ook bulten militaire kringen zoveel stof. heeft doen opwaaien; behandeld vonr het: Hoog Militair Gerechtshof in Den Haag. Na een zitting, die- met,.een kleine onderbreking van-vroeg In de middag tot.'s avonds half tien duurde, concludeerde dé advocaat-fiscaal' mr. Dé;j. van Gilse, tot een gevangenisstraf van vyf maanden met aftrek, ontsiag uit de militaire dienst zonder ontzetting uit het recht bU de gewapende macht" te dienen. De raadsman van beklaagde, mr; P. H. NL Hoogenbcigh te Rotterdam, vroeg, vrijspraak: en verwijzing van de zaak voor disciplinaire afdoening.' Er.werdén, elf getuigen géhoord, die hun'vroeger afgelegde, verkiarinï. gen bévestigden. Daarna maakte het Hóf een begin met het verhoor van: 'de, ..veertien getuigen a décharge, die door de - raadsman waren opge- roepen. Van het- hóren'! van. enkelen hunner7 -werd afgezién. - daar •'v"z0. slechts hun. schriftelijk afgelegde verklaringen konden herhalen. Een der getuigen i décharge, de. overste der" artillerie b,d. Wegerif, schilder de de beklaagde ari.iemand die zéér véél goed heeft gedaan.: Naar zijn- mening was de kampcommandant m moeilijkheden geraakt, omdatzijn vrouw zich teveel mét de gang van sakan ip het' kamp '"b emoeide. Dé' advócaat-fiscaal zei in. zijn re quisitoir, overtuigd te zijn in het algemeen met' een goede, ctftnman- dant te.;dóén. té vhebben. Ook hij trteende dat bemoeienis vah mevr. N. met de kampaahgelëgenheden haar' echtgenoot noodlottig is ge worden.' Dezaak zélf vond hijheus niet zo "dramatisch, maar de com binatie.'van' alles'- heeft de beklaag de moeilijkheden, gebracht. De kwestievan dé .levensmidde len achtte de aanklager: het kardi nale punt. De overtreding van def vuurwapenwet achtte -hij 'wél- bewe zen, maar niétsfraïbaar, de tëh laste' gelegdeoplichting achtte hij niet. bewezen en.ih'ij slootzichin dit -opzicht aan bij het 'vonnis van de krijgsraad, '*de verdachte op. dit punt van de dagvaarding had vrij gesproken. Tenslotte .kwam mr. Van Gilse tot de conclusie, dat overste N. als commandant en militair-geen perspectief meer.: beeft. De raads man: stelde, in zijn pleidooi de vraag of het noodzakelijk was een ver dienstelijk man af te breken op de ze dagvaarding. Err was, zo meende hij, geen misdrijf aanwezig, omdat opzet ontbrak; :iiiirjiiiuiiBmiiiiiiininaiiiTOWi',,miBiiRn!!W!at;iiuiaiU;J!i;*:iiiï!BW!jiön[:iiRi;iitii BELGRADO. ÏEen passagiers- trein; welke' van:- Belgrado naar Ki- kinda aan de Hongaarse1 grens, on derweg ..was, is ..gisterenavond ónt- apcord, waardoor ;1Ó mensen 'gedood en 30 gewond werden. - - De Joegoslavische bladen wijten het ongeluk aan een, te. grpte: snél heid. waarmede de trein gereden zou hebben. - aan beide. Kamérs van het parlement verslag zou uitbrengen over de stand der besprekingen heeft Sto kes verzocht om verlenging van de termijn, waarbinnen op diens laatste voorstel moet zijn geant woord. Harriman, die, dit is nu wel dui delijk,- volkomen achter de voorstel len van Stokes stond, heeft, in een uitvoerige brief aan Mossadeq, waar in hij een chronologisch overzicht geeft van de gebeurtenissen, sinds hij vijf weken geleden te Teheran aankwam, nogmaals op .de wense lijkheid van een overeenkomst ge wezen. Onze correspondent te Londen seint: Eerste minister Attlee" kwamgis- ermlddag per auto van het.buiten verblijf Cheqiters naar Londen te rug om een korte bijeenkomst van ministers te presideren,, die laat in de middag in Downmgstrect werd gehouden. Naast de onderministers Younger en Jay cn hoge ambtena ren van de ministeries van - Buiten- landse Zaken en Financiën, waren oók ,sir ."William; Eraser, de presi- dént-commissaris yah de Anglo lira- nian Vèn' -'sir Jóhti"'Slèssoi,;': de rchef -• van' de luchtmachtstaf aanwezig. Uit de., aanwezigheid van deze laatste autoriteitkon men'opmaken, dat nu. 'blijkbaar 'oök het -ogenblik is aan gebroken om opnieuw té overweean.i wat Engeland verder te doen .staat, als de anderhandélingen definitief móchteh mislukken; i ku Een terugtrekking van het .restant van het nog ih :d<?' olievelden ver blijvende 'Britse personeelapAba dan: zal dan. vermoedelijk de eerste: stap zijn. Eventuele maatrégéten - tér bescherming- van.- de" Britse kolonie: en. do raffinaderij in Abadan-is d® volgende kwestie. Het lijkt onwaar schijnlijk. dat de Engelsen zich zon der meer ook £uit - Abadan. zouden terugtrekken, tv Ti '-r WASBUfGÏON.. De aankon- diging van de Araérikaanse vloot, dat een contract inet - de Electric Boat Company afgesloten is voor de bouw van de eerste atoomonder zeeër heeft de deskundigen er'toe gebracht, té schatten, wat «en derge lijk schip zou kunnen presteren. Men herinnert eraan, dat de duik- boot-expert vice-admiraal Lock- wood enige mahnden geleden, in een artikel geschreven..heeft,dat 'een atoomonderzeeër .„de snorkeltypes die Rusland bouwt, yof waarschijn- lijk bouwt, in snelheid, gevechts- kracht cn manoevreerbaarheld zal overtreffen". Lofckwood schreef, dat technici .gcscbat hebben, dat een 'dergelijke ondérzeeër onder water een snelheid zou kunnen, bereiken van "25 tót 30 knopen. Andere des-., kundigen van de vloot hebben nu gezegd, dat de actie-Tfidius: van de atoomonderzeeër zeer groot "zal zijR HEERLEN In de nacht van MMaandag op Dinsdag is opt- de rijksweg:.Maastricht-^Valkenburg;.;. een personenauto met IgrofeSnél-. hEid tegen: cen.jlboom gereden. Van';',;" de' vijf iiizittenden werdénv?twéé pe.rsone.n^.zeeri:;;^aar5gewond;^i4i.;:£ moestenword cn ov erg cbra cht.naah' het ziekenhuis y.te 'MaSstrich't. Een;I. van: heh;> vdè:s voetballer. Alfredo Espiga van de Spaanse prof .-voet- balclub -' Sabadell, die in Nederland tegen Limburgia;Mauxits' ën :;NAC>;: (in Breda) gespeeld .heeft, is aan: dè ^opgelopen iver^oridihgen^'oyerie-i-; den.'1-Het stoffelijk it overschot: I yan. i Espiga, die: gehuwd was/en. ;yadet.;> j van een. klnd,:zal naar Spanjè.v.wori- - den overgebracht;UiaptiÈrgial Maurits zullen bij dra gen 'in de. kos-\ Men van" het Vervoer, w' - De veelbelovende —F.F. te Ensche dé is Dinsdagmiddag feestelijk .geopend, al oh tbraken er ministers] „omdat er. nietdirect eeh nationaal belang werd gediend" verdeelde de commis saris der Koningin :in Overijsel een hem- aangeboden krenten- weg van:60 f pöhd, ónderf de aanwezige Överijselse .schpken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1