COMMUNISTEN ONDERBREKEN KAESONG: HET ROTTERDAMSCH PAROOL (Opgegeven reden: zogenaamd bombardement van Kmsong Mossadeq verwerpt ultimatum: Stokes breekt overleg a£ m kwade trouw Hotel „De Zwarte Boer" door brand verwoest r Muziek-Noleermachine Australië op zoek naar ongehuwde immigranten Sowjcts willen van 12 inijlszonc geen afstand doen Beknotting van het hulpprogram door. Senaat - Anglo Iranian trekt staf uit Zuid-Perzië terug India kómt ook naar San Francisco Egypte houdt vol dat de deur gesloten is Veertien gasten in het holst van de nacht in nachtgewaad naar buiten Herleving van oude kameraadschap of ncö-riazisnie? Zuid-Molukken willen meespreken in zake Indonesië Gesneuveld in Korea Centrale politie in West-Duitsland gaat niet door Orkaan woédde in Tampico Londen niet bereid tot afstand oliebezittingen In de staat Victoria kunnen drieduizend spoorarbeiders te werk worden gesteld Peron stelt zich herkiesbaar Egypte desavoueert dc Veiligheidsraad J le Jaargang, an. 197 Bed. en Adm. Lanqe Haven 141, Schiedam TeL 69300 Abonn.prljs: per week 0.40 per kwartaal 5.25, losse nummers 0.09 l Opgericht door de Stichting „Het Parool" Donderdag 23 Augustus 1951 r Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper TOKIO. De communisten hebben vandaag dc bestandsbesprekingen fe Kaesong afge broken. Dit geschiedde slechts enkele uren, nadat zjj de beschuldi^bgihadden uitgesproken, dat een Amerikaans vliegtuig napalm- en andere bommen had laten vallen op en nabij de kwartieren van. generaal Nam U's wapenstilstandsdelegatie. Het hoofdkwartier van generaal Itidgway maakte de communistische beslissing hedenmorgen bekend onder de: toevoeging: „Het gehele incidentals van het begin.tot het einde in elkaar gezet." In een voorlopig rapport van het vijfde Amerikaanse lnchtleger wor4t medegedeeld, dat gisteren geen.geallieerd vlieg tuig in het gebied van Kaesong is geweest.Geen enkel vliegtuig week van zijn koers af. In Washington wordt het afbreken van de besprekingen in Kaesong gezien als een willekeurige beslissing van de communisten, die vermoedelijk door Moskou is gedicteerd. wen. Mer» gelooft niet, dat de com munisten-.de oorlog op grote scha Al willen voortzetten. Veeleer ziet men in het communistische besluit een nieuwe poging om de geallieerden murw te maken In de kwestie van de bufferzone, die de communisten. !zcals- bekend aan de 38ste parallel willen vestigen*. terwijl de geallieer den ongeveer^de huidige frontlinie willen volgen;;.De geallieerde onder-; handelaars hebben bevel gekregen/ hun vooruitgeschoven kwartier te Meensan niet /te verlaten. ALSOF'men een voorgevoel had yan; de gebeurtenissen van giste ren cri vandaag, verklaarde nven Dinsdag in generaal Ridgway*s hoofdkwartier de indruk te' hebben, dat de communisten bezig zijn Koe- song te maken ^tot „een. universeel symbool van kwade trouw". Deze indruk is nauwelijks 48 uur later volkomen juist'.gebleken.. Het „in cident", waarop 'de communisten hun besluit om de wap-enstilstandsonder handelingen in Kaesong af te bre ken. hebben gebaseerd is duidelijk door henzelf in scène gezet. Zij heb ben. het zelfs de moeite niet waard geacht, dit te camoufleren. Want natuurlijk is het onmogelijk, zoals vice-admiraal Joy téreebt heeft op gemerkt, dat in de korte spanne tijds, die verstreek tussen het zo genaamde geallieerde bombardement en de voorlezing van de commu nistische beslissing, van Kaesong uit overice is gepleegd met Peking of met Moskou, waar e-rn dergelijk belangrijk besluit uit de aard. van de zaak genomen moet zijn. XAJ AARSCI-nJKLUK slaat men vv de plank niet'mis:"indien men" aanneemt, dat de-aanstichters van het ..incident" in het Kremlin huizen en dat hun plan reeds ettelijke da gen. geleden werd opgesteld. Naar de drijfveer kan men daarbij slechts •xaden. -In;- verschillende.>cqramenta- xen wordt hetvermoeden: uitge sproken,dat de communisten--.beslo- tcn.'een einde aan de besprekingen te maken, toen bleek.- dat de Ver enigde. Naties niet zouden zwichten voor de eis. de 38ste breedtegraad als" militaire scheidingslijn bij een wapenstilstand te nemen. Volgens de2e theorie-zouden Moskou en Pe king .de besprekingen te Kaesong dus slechts begonnen zijn met bet vooropgezette doel. huh' positie door onderhandelingen te verbeteren, nu hun dit langs militaire weg is mis lukt. XT OEWEL deze mogelijkheid niet J- uitgeschakeld kan .worden, zijn wij geneigd aan: ccn andere verkla ring de voorkeur te geven. Ergens op de océaah dobbert óp hét ogen blik; de heer. Gromyko, vergezeld van een imposante delegatie, op .weg naar de Japanse vredesconferentie tc San Francisco. Geen rr.er.s; die ge. looft, dat' dc -Russen deze."verre reis ondernemen om. óf het .door hen reeds - afgewezen ontwerp-verdrag, toch nog te tekenen, èf hun hand tekening,'onder, het uitspreken van een formeel protest., te weigeren. "Wat Moskou vóór alles verhinderen •wil. is.de herbewapening van Japan en daartoe moet het sluiten van- een vredesverdrag met - Japan' -ten min ste. uitgebeld /wórden. DE oorlog in' Korea .'kan hunin ,cüt/.-.opzicht, als.onderhande lingsobject wellicht van .pas komen. De Westelijke mogendheden zijn .^e.;strijd op, dit'ver. afgelegen, ;.str»r. - tegisch -weinig' belangrijke, toneel van-':, harte 'mde'vWé communisten. waarschijnlijk met minder).'.Daar- j KOPENHAGEJ^-4 Terwijl temationaal aanvaarddat een zone Van' drié mijl' zeè-inwaaits bef- hoort tot het territorium van een aan zee grenzend land, heeft de Sowjet-Unie eenzijdig een zone van, 12 mijl"gedeclareerd in de Oostzee. Denemarken cn Zweden hebben.Rusjand voorgesteld om de ze kwestie voor te leggen'aan het Internationale Gerechtshot Dit voorstel is, door. Moskou afgewe zen. Denemarken overlegt thans met Zweden oyer een aan de Sow- jet-Unie te 'zenden antwoord. WASHINGTON. De- Senaats- commissies voor de strijdkrachten; en' voor dé buitenlandse.-betrek kingen hebben .Woensdag, het pro gram voor hulp* aan hét" buitenland ten. bedrage van 8% milliard .dol lar met een milliard dollarbe snoeid. v*:"X.' Een senator, die'de besloten bij eenkomst van de commissies- voor het einde van de zitting verliet, deelde mee, dat het.plan voor-eco nomische hulp met ongeveer L 680 millioen dollar verminderd werd en de aanvraag voor militaire bij stand mét 315 mülioen. bij komt dat afgezien van de Verenigde- Staten ook in het Westen grote bezweren tegen het ontwerp-vredesverdrag met Japan bestaan. Een voorstel van Gromyko om dc- oorlog in Korea nu toch nog op voor de Verenigde Naties bevredigende wijze te regelen, zou daarom op zijn minst aarzeling en verdeeldheid in het geallieerde kamp kunnen stichten, vooral wan neer de Russen erinslagen', van tevoren de indruk te wekken, dat wat hup betreft de strijd 'voor on bepaalde tijd zou kunnen wórden voortgezet. \AJ -ANNEER de Russen werko- vlijk deze tactiek toepassen, zullen, de Amerikanen de grootste moeite hebben de eenheid van het Westen tegenover dé situatie in het Verre Oosten te handhaven. Voor lopig heeft men echter nog geen reden, om aan te 'nemen, dat zij daarin niet zullen slagen. Want ook in de Westcuropese landen komt men meer en meer tot de overtuiging, dat een krachtige hou ding tegenover de doorzichtige manoeuvres - van Moskou,bij on derhandelingen dc beste...resultaten afwerpt. ABADAN. De „Anglo-Iranian" heeft Donderdag aan haar gehele staf (Britten, Indiërs en inwoners van Pakistan) In de Zuid-Perzische olievelden en in de oliehaven Ban dar Masjocr opdracht tot vertrek gegeven. Vice admiraal Joy, de geallieerde delegatieleider, heeft in een voor-, lopig rapport aan generaal Ridgway verklaard, dat op 22 Augustus om 23.30 uur een communistische ver bindingsofficier zijn kamp opbelde en mededeelde, dat de conferentie- plaats om 23.20 uur was gebombar deerd. Kij eiste de onmiddellijke komst van een geallieerde verbin dingsofficier om een onderzoek in te stellen. Daarop vertrokken de kolo nels Kinney en Murray per jeep naar Kaesong, waar. zij om 2 uur (23 Augustus) arriveerden. De Noord- koreaanse kolonel Tsjang toonde bun twee stukjes metaal, zo groot als oen knikker en zei, dat deze stukken dc jeep van een communistisch delega tie-lid getroffen hadden. Zij zouden afkomstig zijn van een napalmbom. Volgens. Joy's rapport stelden de geallieerde verbindingsofficieren vast, dat in de onmiddellijke nabij heid van de plaats, waar de stukjes metaal gevonden werden, geen born- krater en geen verschroeide aarde te zien was. Wel ontdekten zij 25 meter verder een kleine kuil, ongeveer 60 era breed en 15 cm diep, die naar hun mening door een ontploffende aand- ;ranaat veroorzaakt zou kunnen zijn. Colonel Kinney merkte toen op, dat de getoonde „bewijzen" zeker niet het resultaat van een geallieerde luchtaanval konden zijn. Daarop was bet woord aan kolonel Tsjang. die een tevoren opgemaakte verklaring voorlas, waarin gezegd werd. dat „van het ogenblik af" alle vergade ringen als afgelast moesten worden beschouwd. Juist het feit, dat kolonel Tsjang in het-bezit -was van deze schrifte lijke beslissing, i-beyestigt. .volgens ylee-admiraal Joy .'de; frauduleuze aard van het, incident.', Het. besluïtt -van het afbf&keq jderrQr-ü erh'ande ljn- gen immers moét' door de allerhoog ste instanties genomen zyn en die huizen in'Pekiiig 'of'Moskou. Men acht het in VN-kringen uitge sloten, dat dit geschied zou kunnen zijn in de'korte pauze-tussen het beweerde incident (23.20 u.'22 Augus tus) en de voorlezing door kolonel Tsjang aan de. geallieerde verbin dingsofficieren (omstreeks 2 uur 23 Augustus). In. de-kringen van-generaal Ridg- way's hoofdkwartier is men geneigd de afbreking der onderhandelingen als van tijdelijke aard te beschou- NEW YORK-*. 'In kringen van de Ver. Naties heeft Ass. Press vernomen, dat India besloten heeft om toch aan- de vredesconferentie té-'San Francisco deel te nemen. Nehroe. zou het besluit Zaterdag" bekend maken... Dit betekent niet, dat India het-' .verzet tegen het vredesverdrag heeft opgegeven. Jiet vindt het tenslotte nuttiger cm. aanwezig te zijn dan om de confe rentie te boycotten. De Indiase am bassadrice in Amerika, mevrouw Vijayalakskmi. auster van Nêhroe, zal de delegatië. 'van India leiden. LONDEN. De Egyptische am bassade heeft opnieuw de opvat ting van Cairo -bevestigd, dat de deur voor onderhandelingen over het Brits-Egyptisch verdrag door de verklaring, die minister Mor rison op 30 Juli in het parlement heeft -afgelegd, gesloten is. - De ambassade zegt, dat het onmogelijk is dat iemand de-wijde kloof niet zou kunnen zien tussen "de eisen van de Britse regering, zoals door Morrison uiteengezet, en de rech ten van Egypte: de onmiddellijke evacuatie van -Britse troepen uit Egypte en de Soedan en het bron- gen van dit land onder de Egyp tische .kroon. (Van onze correspondent) NUNSPEET. Het bekende hotel „De Zwarte Boer" te Staverden tussen Elspeet en Harderwijk is in dc nacht van Woensdag, op Donderdag- gedeel telik door brand verwoest. De brand werd tussen 2 en 3 uur door de echt genote' van de eigenaar, de heer Molenaar," ontdekt. _Zè hoorde, getik en meende, dat er iets met de centrale verwarming niet ln orde was. Toen men een onderzoek ging instellenbleek de bovenverdieping reeds in lichter laaie tB staan. Er werd onmiddellijk alarm gemaakt en de hotel gasten. veertien in getal, renden in nachtgewaad naar buiten. Onmiddellijk probeerde men -met 1 emmers - water het vuur te bliisséti; Dit ging echter -niet meer. De brandweer, uit Ermelo - en- Elspeet .waren tér, assistentie geroepen en eenmaal gearriveerd J begonnen ze* onmiddellijkmet -hetblussingswerk; Gelukkig stroomde, er. .een. beek langs -het hotel, - waaruitvoldoende water geput kon worden. Hotelbe-, woners en omwonenden begonnen 'dé ihvéntarte'/uit-.dé benedengedeel ten/ié/, riepen en- zo kon nog -heel -Wat gered .worden. 'i Ket .geluktë^cie'brahdweér .het^be- nedengedééltëvan het: hotel. te be houden,. Welondervondde inven taris veel waterschade. Hetboven gedeelte yan het. hotel en. ook alle inventaris ging verloren,evenals kledingstukken on bagage van dé 'gasten'. V De -vermoedelijke oorzaak van dé brand is een lek in de-schoorsteen. Van kortsluiting is n.1. geen sprake, want het electrisch licht brandde nog. In verband met het kille weer brandde men de laatste dagen in-de conversatiezaal een open haardvuur en men denkt..dat dit vuur de oor zaak van de brand is geweest. De vuurhaard werd nJ. vlak .naast de schoorsteen op de bovenverdieping ontdekt.- Het .hotel was geheel ver zekerd. pwmmirairr., Veel oewolking Weersverwachting geldig van. ff g Donderdagavond tot Vrijdag- g avond: S Half-tot zwaar 'bewolkt met s 1 morgen plaatselijk enige regen, g gi Zwakke tot matige wind hoofd-, §1 zakelijk tussen Zuid-West en g Zuid-Oost. Weinig verandering s in'temperatuur. ';g 24 Augustus Zon óp 8 u 37 mg ónder 19 u 48 m: Maan op 22 u S^j m onder 15 u 2 ra. BONN Kanselier dr Adenauer heeft Woensdag" verklaard, dat zijn regering niét zal toestaan, dat de verenigingen van Duitse oud-strij ders een macht in de staat gaan vormen/ Naar zijn mening hadden de kortelings op de voorgrond ge treden verenigingen ten doel het doen herleven van. oude kameraad schap, zoals in andere democrati sche landen. -De kanselier zei, dat zijn regering krachtige s ^.ppen zal doen. indien er enige poging wordt: gedaan om de nazi-geest in deze organisaties te deen herleven. DEN HAAG Het Bureau Zuid- Molukken heeft ten. aanzien van eventuele besprekingen lussen Ne derland cn Indonesië ter kennis der regering gebracht, dat de deelstaat republiek Indonesia zich illegaal gesteld heeft in plaats van de re- publik Indonesië Serikat. Naar zijn mening kan wijziging van dc Unic- werhoudlng in algemene zin slechts geschieden door besprekingen tus sen Nederland, de repufcllk Indone sia en de républiek der Zuid-Mo lukken. Overdracht van Nieuw Guinea dient te worden afgewezen. DEN Haag. De regering maakt bekend, dat tot haar leed wezen tijdens gevechten in Korea op 15 Augustus j.l. is gesneuveld de soldaat L. J. van Vriesland uit Amsterdam. Hij werd op 5 April 1929 'geboren en was ongehuwd. (Van onze muziek redacteur) AMSTERDAM De heer Nico Krap is pia nist en organist, „in het amusementsbedrijf dan" zegt hü, „maar. sinds eind Maart ben ik werk loos". Met hartstocht heeft hij zich ook op het opwindende terrein der uitvindingen bewogen en - zijn belangrijkste resul taat is een machine, die op de piano geïmprovi seerde muziek vrijwel ogenblikkelijk in noten schrift vastlegt. „Alu- ziek-noteemachine" Heeft hij het instrument voorlopig genoemd; er is reeds octrooi op aange vraagd. Het is een machine, die in haar geheel in de piano tuordt opgehangen en. tüa een lange rub- berrol (loaaron een cli ché met batfcensyste- men) door middel wan een hulpfcfauier, dat boven de pianotoctsen is aangebracht een nieuw ontworpen notenbalk met schrift stempelt. De hulptoetsen corres ponderen naar boven met ballpoints, die op verticale lijnen op het papier ccn nieuw soort notenschrift vastleggen, mer ts het bijvoorbeeld waardoor het «e.rnpo een tussenschrift: het mogelijk de partij van wordt aangegeven. Met kan na registratie in één hand in schrift te een knie-pedaal, onder normaal muziekschrift stempelen, terwijl die het pwmoklavter, kan worden uitgewerkt. van de andere hand niet het tempo toorden gere- Naar onderen zijn de taordt geregistreerd. geld. 4 hulptoetsen uia houten De verticale lijnen van De meuwste twiamj balkjes met de piano- de notenbalk worden van de heer Nico Krap. toetsen verbonden; slaat door horizontale lijnen is een aanmerkelyke men een hulp to ets c.an, in/ragmenten uerdee ld,, verbetenng uan het dan toordt automatisch die als tel-eenhcden te „puptoze Hammondor- een pianotoets inge- beschouwen zijn; zo'n gel, welk nieuto tnstru- dmkt en hoort men de fragment vertegeniuoor- ment ongeveer acht keer toon. Drukt men op een digt de waarde van een zo goedkoop zal zijn als pianotoets, dan regi- noot. Bij elke homontale het Harmnonu-orpetr streert de hulploets na- lijn geeft een klopper ook hierop .is octrooi tuurlfjk niet. Op die ma- automatisch een tik, aangevraagd NICO KRAP ruste loos uitutnder BONN De. "West-Duitse rege- ringXwl-.deLiplarmfcn,; om -eencen- Iraal-Sèorigamseerde mobiele poH- fiemahhtlvvan -'dflOOOt bét. leven té.Toepen, -laten/varen. Hier voor in dé piaats zullen nog 10.000 man voor de grenswacht, welke thans reeds uit 10.000 leden be staat, gerecruteerd' worden. In bet geheel hebben de deelstaten afzon derlijk reeds 10.000 man mobiele politie 'in dienst. Zij waren tegen een- mobiele centraal-bestuurde po litiemacht Bovendien voorziet de grondwet niet in' een centraal-be stuurde politie. TAMPICO (México)i Dé oir- kaan, édie Jamaica heèft geteisterd ën zijn weg Zuidwestwaarts vér- volgt, heeft Woensdag' met volle kracht in Tampico -gewoed. Ver schillende huizen stortten in en brandweerlieden moesten de be-' woners uit de puinhopen halen. Verscheidenen hunner zijn gewond. De verschrikkelijke storm,die een snelheid, had van" 125 km per uurj ging gepaard met' zware regenval. Gelukkigerwijs passeerde het cen trum van de orkaan '100 km van de stad. '-:v -* MONTREAL. Laurent Daut- liuille heeft in een wedstrijd van tien ronden éen overwinning be haald óp Eugene Hairs ton (New Yórk). Er waren 10.000toeschou wers. - Minister Stoikes hécft^Woensdag de- olie-beBpreklngen met Perzië afgebroken, omdat ril» eis, dat bet Britse tcctuüsohe personeel onder Britse leiding moet staan,, door Mossadeq van dc hand is geweten. Stèkes is vandaag met een extra vliegmachine naar-Engeland teruggekeerd, waar -hfj Vrijdag verwacht wordt om verslag uit.te brengen in de vergadering van'het kabinet. Dit gewoonlijk betrouwbare bron wordt vernomen,.dat'hct kabinet; iti zUn vergadering van Woensdag besloten beeft, dat Engeland niet vrijwillig afstand za! doen van de bezittingen van dc Anglo-Iranian in Perzië, zoals de olie-Installaties en de raffinaderij te Abadan, indien de missie van Stokcs mislukt. Dit laatstefs nu een feit, hoewel Hamman de hoop heeft uitgesproken, dat een hervatting der onderhandelingen riog mogelijk zal zijn. Het af wU^cnd antwoord'werd door Mossadeq overhandigd in een onderhoud, dat 80, minuten duurde en waarbU ook Harriman tegen- woordlg was. -- Volgens radio-Teheran heeft Mos sadeq een tegenvoorstel gedaan, dat in grote liiden. op,het' yplgênde neer-, komt. V Perrië is bereid olie aan'.vroegere afnemers te leveren op basis van de in. het verledun gekochte hoeveelhe-, den .en tegen prijzen, zoals die op, de wereldmarkt gelden. De afnemers zullen; direct met; Perzië handelen of: via een tussenpersoon,, die een inter nationale distributie .maatschappij kan zijn. Perzië is voorts genegen de :buï- tenlandsé ,staE "in dienst te houden óp basis van .de door de voormalige Brits.Iraansë Oliemaatschappij met hen gesloten contracten. De huidige organisatie zal - kunnen blijven be-' staan voor zover zij niet: in' strijd is met:de wet op de nationalisatie. Perzië zal verder de buitenlandse staf vrijheid "van handel en-geven en. vooraanstaande, deskundigen uit lan den, dio niét' directe 1 belangen in Perzië hebben, uitnodigen-lid van de directie te worden, „Ik-geloof werkelijk, dat de Per zen een regeling- wensen",, aldus zei Stokes in antwoord op een vraag, „maar zij zijn zo bezeten van angst voor Britse invloed en bovendien niet in staat de ingewikkelde olle- toesland te begrijpen dat zij erop staan de nationalisatie-wet naar d® letter uit tc voeten. Onze correspondent -te monden seint: De eerste persreacties te Londen over het mislukken der onderhandelingen. ,,z(jn opvallend kalrrw- Het Is nu eenmaal yacanüe- •tijd-' ea -mem kan-nief*zeggcn, ..flat de. gebeurtenissen van gistcren 'als een onverwachte schok kwam. Ir Staf naar Brussd voor Benelux-defensie BRUSSEL. De Nederlandse minister van defensie,, ,ix.. Staf, zal op 4 September te Brussel met zijn Belgische collega van landsverde diging, kolonel De Grecf én een af gevaardigde dér Luxemburgse re gering besprekingen houden over defensie-aangelegenheden in Bene- luxverband. Tegelijkertijd zullen ook de chefs van de generale sta ven der drie Beneluxlonden bij» eenkomen om de problemen »te be spreken, die .verband houden met de militaire'samenwerking. CANBERRA. r»e Australische minister voor Immigratlezakon Holt heeft Woensdag te Canberra medegedeeld dat de Australische regering een' immigratie-programma heeft goedgekeurd, dat hoofdzakelijk ten doel heeft ongehuwde personen naar Australië te'doen emigreren. „In *het verleden- heeft Australië vooral immigranten met grote gezinnen willen hebben, docb thans, In de periade van opbouw der landsverdediging, hebben wij ongehuwde personen nodig, wier arbeidsvermogen het grootst is cn'voor wie het gemakkelijkst huisvesting wordt gevonden," zclde hjj. Volgens een bericht van radio- Melbourne rijn twee functionarissen der Australische spoorwegen Woené-, dag per vliegtuig naar Engeland ver trokken, om ;:te'pogen aldaar-drie 'duizend ongetrouwde mannelijke ar beiders te vinden, die naar'Australië willen emigreren. Zij zouden dan in dc staat Victoria als spoorwegarbei ders te werk worden gesield, De Australische regering zal emigranten van deze categorie helpen bij het: voldoen der passagekosten. Indien het beoogde aantal in Engeland niet' zou kunnen worden gevonden, zal. men pogen de overigen te vinden in West-Duitsland, Nederland cn Italië. Na .de val van hettsaristisch bewind (een jaar voor het e'inde .van dé Eerste Wereldoorlog) kwam, de merisjewiékKerenski korte tijd aan de macht 'in Rusland:*1'Kerenski; week naaf hef - buitenland toen'de bolsjewiki (Lcnihl+Trctski, c.d.) kwamen- opzetten. In dc thans te Stuttgart'gestichte Russi- sche emigré'.s-beweging diefde regering van Stalin c.3. uit het Kremt'wii verdrijvén en waarin 5 anti- - copimunistischc bewegingen samengaan in een]Be- vrijdingsraad voorde' Russische Volkeren, vervult dezelfde Kerenski na 34 jaar tocef-'een voorname rol..-Van links naar rechte, zittend: Alëirander.- Ke renski; achter, j hem; - staande: Michaël Solovjèf; rechts zit Sergei Melgounof, de: drie kopstukken van de. nieuwe beweging', die in alle stilte gesticht is. BUENOS AIRES President Pcron beeft Woensdag op ccn bij eenkomst'van naar schatting 700.000, arbeiders'meegedeeld, dat hij zich; herkiesbaar "zal stellen bij de" ko-; mende presidentsverkiezingen,' „Ik! .zal mij aan dé wil van het volkj onderwerpen." zo verklaarde bij. Alle openbare diensten, met- uit zondering van dé belangrijkste, lagen stil om de aanhangers van Peron dc gelegenheid- te geven de bijeenkomst bij-te wonen, die was uitgeschreven teneinde Peron en: 'diens echtgenote Eva bij „openbare acclamatie'' candidaat. te stellen voor het president- en vlce-presi-J dentcchap.. Eva Peron heeft zich voor het vice-presidcntschapbeschikbaar gesteld. fiii'D ii.n 'iinaourtfimraiMiiujiiifi mm NEW YORK De. Egyptische vertegenwoordiger b(jde Ver.-No- tics heeft Woensdag, verklaard; /dat "de veiligheidsraad- geen recht heeft -om tussenbeide"-te komen -ln dé Suozkanaal-kwestle. .- Egypte - -zal ,zich houden aan de besluiten van de R. ad inzake het Suezkanaal, 'In dien de Veiligheidsraad/verstandig, rechtvaardig en in .^overeenstem ming met het "Handvest handelt. Maar indien deRaad ;handelt tegen hetgeen juist, en rechtvaar dig is. en tegen het Handvest, dan znT hij ophouden de Raad/te'.riji\,.\ welke wij gevormd hebben, -zer- Dc. resolutie, door de'. V.S.v,.Frank rijk en Engeland, 'ingediend/'r? zél Maandag -aj. ongetwiJtpldVworöén aangenomen. De - Egyptische douane, heeft"te Port Said een xxmerikaans schip verboden te vertrekken.- omdat--bet op de „zwarte Ijjst'A.zou staan voi -- - van -vrahht het vervoerèn' Israel. GLASGDWT I,A.an boord van hét in aanbouw zijnde schip' „Ciu- dad - Barqulsmeto". v heeft "een ont ploffing-plaats i gehad. Een man werd gedood 30 arbeiders; werden. gewond, terwijl 2 vermist, worden. /.WASHINGTON. Het Huisman Afgevaardigden.gaat van héden tót 12 September, op, reces. De SenSat heeft nóg 'gcch besluit genomen om vac antieUnemen. - -jCtf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1