Trouwhartig antwoord a BROERS FESTIVAL TIMCO Een stad maakt zich op om feest te vieren „Zie je wel, het kan" in Passage-theater KANTTEKENINGEN Vacanliefeest 1951 EEN ZELFBINDER CADEAU Naast pret en jool aandacht voor stille evenementen VACANTIEWEEK-ALLERLEI 5e KOPER DE A VONTUREN VAN KA PITEIN ROB -béd is ook voor IJ idéaal! Vacantiefeest ook in de aether Repetities doen hoop vol zijn Donderdagavond Vrijdagavond Genoeg roeiers en transportfietsen '2 Donderdag 23 Augustus 1951 Vanmorgen trok om 9 unr het vierde draaiorgel de grens over tussen Botterdam en Schiedam. Toen we een uur later over de Brocrsvest gingen klonken voor do Massage de tonen van een accordeon. De klanken in de verte bewezen, dat de eerste draaiorgels de buitenwijken al gingen wennen aan bet feest, dat weer gaat beginnen. Ondertussen werd vandaag aan alle kanten al druk gewerkt. Langs de Singel moest de verlichting van morgen nog bijna geheel worden aangebracht en ook bet plantsoen en bet nieuwe rioolgemaal op het Marconiplein ontbeerde'nog de nodige verlichtiugs- at tributen. De vlaggemasten stonden er langs de wegen nog wat kaaltjes bU. maar vanavond zal dat wel anders zijn als het Vacantlefcest 1951 een officieel begin krygt. vAls. titel voor de vacantieweek- xevue is gekozen „Zie je. wel, het kan", Het kon ook het motto zijn van!-dit tweede' vacanüefeest, dat dë stad 9'dagen lang vol leven zal doen '.'zijn, Negen dagen .gaat Schiedam "-zich ontspannen om' eens; anders dan anders te zijn. SCHIEDAM is een wonderlijke stad, waar weinig mogelijk lijkt. maar toch' zo .veel mogelijk is. Kijk. naar de Vacantieweek, die vandaag voor de'tweede maal begint. Slechts •weinig stadgenoten,die het ander half jaar geleden voor mogelijk hiel den, dat Schiedam tot'een dergelijke organisatie zou kunnen komen. v.De1 samenstelling -van een pro gramma als voor. dit vacanüefeest vraagt veêl-.-vrijwillige arbeid, zoveel zelfs, dat menigmaal in redelijkheid mag worden, afgevraagd of meer dan ,71000 Schiedammers recht heb ben op zulke grote offers van zo •weinigstadgenoten, die ze echter mét. liefde brengen omdat ze over-; tuigd zijai van het- belang van hun werken voor. het versterken van *t gemeenschapsgevoel in een stad, die dit: meer' dan nodig had. (en heeft). Pijnlek-doet het dan aan te er varen, hoe in een bepaaldekring van de bevolking dit opofferende streven'. wordt tegengewerkt. Hoe "men in ,deze hoek alle .beschikbare -energie aanwendt om zoveel moge lijk afbreuk te doerf aan alles wat maar met de naam „Schiedamse Ge meenschap" verband houdt,;/-Men was tegen - het Culturele" Centrum; waartegen de strijd, met direct-be- lahghebbenden werd •- aangebonden, metkleine speldeprikjes ..werd,- het zich steeds meer- uitbreidende ..werk van de Gemeenschap, zowel voor als .achter de schermen, schade gedaan en -wie orén had; om\te;horen, -werd het. reeds? vorig jaar duidelijk ge maakt, dat" men, niet veel moest heb ben; van de. organisatie, - dié met de 'naam„Vacantieweek" •werd gedekt. De goedwillende Schiedammers zul- len.zich er „al lang bij hebben neer- gclegd en tnt^de weerklank van/hèt gemeenscbapswerk bij dé g"ëhel e "burgerij hebben' opgemaakt, dat on- i. dattks die'itegenwerking het- g&stel- 'dé^doel, een activering van.'het".ge- meenschapsleven, toch wel werd be reikt. /-Natuurlijkheeft mén, dit! bok in déi-negatieve, hoek-moeten erkennen, maar dat wil niet zeggen, dat het stokebrand je spelen nu is afgelopen. Geschraagd door anderen,- die min der met het principe te koop .ple- gëh te lopen, maar -wier; eigenbelang .blijkbaar -niet strookt met-het. stre- .vënivan de Gemeenschap, .zetten.; zij hun ondermijnende'actie.Jvoorh - -.Het - dagblad? „Trouw'' - was er Woensdag;r,;de exponentvan,' toen dit^blad de helft van; de voor.Schier dam. "beschikbare ruimte deed in- nimen door eën: beschouwing over de?:ScfLiedamse..VacantieIeesten. Na tuurlijk mg men tegenstrijdigheden tussen het: principe én het program- ma van-dit feest,dat; 'in de eerste -plaats' een'volksfeest wil zijn en. daar .ook alle kenmerken van draagt. "Datrunen - .inde.'::', kringen, waar „Trouw"zijn lezers pleegt të yin- .den, grote bezwaren heeft tegen het attractiecentrum,was ens bekend. Maarwat- i-UTrouw": .blijkbaars-; niet •weet,'''' is,dat '- dergelijke bezwaren ook.leven in de kringvan de Schie damse Gemeenschap en het Vacan- rie-comiié.zelf, .waar men. echter rea listisch genoeg - kanv;zijn:; om d Or ganisatie-yah het feest het zwaarst, te- laten/,.wegen.- >,?V?elUcht kan v,Trouw". ons gaan -/vertellen. waar het financiële-.risico'Venders kan:wor den. ondergebracht? - Ook/-ade „hospartij" op de Sroersvest^kan ih de ogen van i.Troüw't/geenvgenade vinden:.. Men zou het'anders willen doen, zoals Mn'1Vlaardmgen;/ Least ;.IJ zelf maar: „En.-- waarom' moet bijna ieder -Avondfeest 'op" de, Broérsvest /beslo- ten' worden niet" dansen. ïn het-open baar? "Waren deze feesten, alle avon den.; die' sléchts tegen' betaling te bezoeken- waren, dam zou de zaak iets anders hebben gelegen. Wij den- keh hierbij aan Vlaardingen, waar: tijdens de twee Vacantieweken met: één bal (en dan', nog op het feest-; terrein!, dat- slechts tegen betaling toegankelijk was) werd volstaan." ,'Wjj zouden aan ,jTrouw".en daar mee aan heel. de groep opposanten de vraag willen voorleggen, wat zij 'voor een stad "als Schiqdam onder „feest" verstaan.' Voor het'blad zelf még het dc moeite waard zijn nog eens precies het verschil aan te dui-' den tussen dansen zonder betaling en' dansen tegen betaling. Wanneer wij moeten kiezen.'dan houden we het maar op het Schiedamse open-; luchtbal,'; dat i e d e r in de gelegen heid 1 stelt om mee/ te doen. Het' Vlaardingse ideaal"van „Trouw" kan' ons.allerminst bekoren. De tijd van horretjes ?is..voorbij. Adpertentie (It M.) ^Geriëeanüddél tëgètfi huidaandoening-en. I Tdoodt de zlektekiemen/i I j^odatj-'de; huid ?jtich kan Het zal nog intenser kunnen ge beuren dan in het vorige jaar,, toen de schroom van gezapigheid moest worden overwonnen. Toen reeds echter heeft Schiedam ge toond, dat het bruisend van' le venslust? kan zijn, wanneer slechts de gelegenheid ertoe wordtgebo den. -7 SJaar! 'naast.-' alle uitgelatenheid, die, naar wij hopen, in de eerst komende dagen zal worden ge toond, zal er aandacht dienen te. zijn voor die-evenementen, waarin het streven van 'het' Vacantie-co- mité het beste tot uiting komt. Temidden van de pret en jool zal men de gelegenheid niet voor bij moeten laten gaan om zich te lnven aan die bron van schoon heid, welke het vacantiecomité „Feest van Glas" heeft genoemd. De excinsies o.a. naar GrotekerR en gemeentelijk slachthuis zullen door een groot aantal deelnemers moeten aantonen, dat er waarde ring is voor hetgeen de eigen stad heeft te bieden op cultureel en technisch gebied. Toon verder be langstelling voor belangwekkende experimenten, zoals de opvoering van een wagenspel „De klucht van Meester Patheün" er een is en maak op eenvan de avonden van de volgende week eens 'n, gang naar 't PassaEetheater, waar: eigen - mensen een Schiedamse revue la-! ten zien en horen. "Wanneer we naast alle pret ook deze „stille*' dingen in het oog houden, dan kan het niet anders of de Vacantieweek 1951 zal nog meer vruchten -afwerpen, dan vó rig jaar reeds het geyal was. 167D. Met de vlet roeit Rob naar de wal om water te laden. Wanneer hij op verkenning gaau merkt hij al gauw, dat het eiland nu bewoon.i is en dat geeft hem een' onprettig gevoel. Was het toch niet beter ge- weest om züd pistool mee te nemen? lïlj gaat zo geruisloos mogelijk it werk en baant zich een weg door het struikge* was. op zoek naar watei- Behoedzaam kijkt hij om zich heen. maar er is niets te zien. Onder tussen nemen de drie mannen, die de „Vrij heid" hebben gadegesla gen, plaats In een kleine boot. Ze zijn goed, bewapend en vast besloten het zeilschip in be-1 zit te; nemen om met snappen. Ze doen .zo behulp daarvan te ont-geen aandacht te trekken. Dan roeien ze v/oorzichtig mogelijk om j snel mogelijk weg. „Unica", noemt 'nien biLeerdam-; de fiia!sprcducten, .die- het resultaat: zijn uan artistiekeopwellingen van een van' de .velé kunstenaars, die aan dë glasfabriek' „Leerdam" zijn ver- hortden. Vele-van dergelijke „unica" zullen te zien zijn op de tentoon stelling eest van Glas",die Don derdagavond om zéven uur ih het Stedelijk .Museum -WCrdi, geopend en waarin de}roem.'vim de Nederlandse1 glaskunst zat'zijntezién..eh te be te onderen.'De hier a/gebeefde „uni ca" zijn van deaesthetisch leider vah de glasfabriek „Leerdam" de heer A. D. Copier, die terecht als dc meest'vooraanstaande glaskunste- naar 'van. ons, ïand wordt geken schetst. Onder zü'n leiding - wordt ook de grote g last ento ons te Hing 'ih - - Schiedam ingericht. Succes voor de Schiedamse scheidsrechtersvereniging Na een bijna tweejarig bestaan van de Schied. Scheidsrechtersver eniging, hebben de bijeenkomsten van deze stadgenoten-fluitisten hun nut afgeworpen. Niet minder don vier leden, die tot nu toe in de af deling -Rotterdam van de K.N.VJB. als scheidsrechters fungeerden, zul len in het vervolg als zodanig in de grote Bond voor. het leiden van wedstrijden in aanmerking komen. Het zfln de beren G. van 't Geloof, L. van Ravens, A. de Graaf en H. J. L..Martens*'.--; v.' In. het vorige jaa^ viel deze eer: slechts aan één'lid van de Schie damse Scheidsrechtersvereniging te beurt, n.l, "de heer V. Vermeulen. Advertentie (1 Lekker warm en volkomen geruisloze vering De omroep leiding van de AVRO heeft toegezegd, dat tijdens bet Schiedamse Vacantiefeest de repor tagewagen van deze omroepvereni ging ook een bezoek aan de stad zal brengen teneinde een <en ander van de festiviteiten en evenementen; te verslaan. „Stel U maar voor dat daar. waar Joop Walvis achter de piano zit, zich het publiek bevindt", moet artistiek: leider Lou* de Groot tot de schare amateur-artisten-, bij - de aanvang van de repetities voor de revue „Zie je wel, het kan" hebben gezegd. Nu krijgt de man achter de piano al week in week uit op elke repetitie- avond de beminnelijkste charges voor zijn neus gezet en de grootste kolder wordt op hem. losgelaten. t Gebeurt allemaal in de grote zaal van de R.K. Volksbond.en van een kleur rijk schouwspel kan nog bij lange.na niet; wordengesproken, maar wat Joop "Walvis van die revue tot dus ver gezien heeft en dat is heel wat doet hem vol' vertrouwen zijn over wat straks getoond zal - worden als?Maandagavond hét' doek varéhet Passage-theater opengaat. De idee voor deze revue isin Schiedamse hoofden' opgekomen.: De eigen stad moest de stofleveren voor een luchtig programma. Het, bleek echter niet zo. voor het: op scheppen te liggen als in. de begin ne wel was gedacht en enigszins is- men dan ook" wel. in de opzet, blijven steken; voorzover, ,het ten minste het, locale, tint jé betreft. Maar gced, dat vermochtaan hèt karakter van een revue geen af breuk te doen. De grote lijn. hleèf geïnspireerd op.; de stad, die zich van een wel zeer on-Schiedamse kant laat zienr „Maak" er een evenement van", heeft men enkele maanden? geleden tegen de Rotterdammer Lou de' Groot géregd. Hij kreeg, dë toen aanwezige tekstin de hand en hoorde waar hij kon; repeteren mét de mensen', die uit de tóng van;hét Schiedamse amateurtoneel voort kwamen en dus voor het merendeel welwisten wat een drama was. Maar een revue stelde heel andere eissn. dat kon men al spoedig; er varen in de grote zaal aan de Lange Haven, waar. het in de aanvang lang niet gemakkelijk ging. Er is echter met alle toewijding, die; we op ieder gebied van 'het Vacantie- week-front kunnen constateren, ge arbeid,: zowel door spelers als door regisseur en we menen met Joop Walvis te kunnenzeggen, dat de revue het in het Passage-theater zal „doen". De heren 'van dë Toneel-sectié van de Schiedamse Gem eenschap wie al dit werken en zwoegen in de eer ste plaats aangaat, konden gister avond -ook. vol lof •zijn over 'het tweede onderdeel van de revue.' de balletten, die onder de deskundige leiding van de heer Brand' zijn-in gestudeerd. Er is veel plaats vóór ingeruimd in de revue „Zie je wel, het kan", die Schiedam volgende week vier; avonden lang zal vertel len- hoe de naam van de eigen stad doorklinkt in ezn programma, waar in de lichte toets triomfen viert, om Hoe het begon ÏAf ANNEER we zo. in de r tijd teruggaan,'dan is het nog maar. zo kórt, ge leden, dat.we rnet een paar.- mannen en. mevr. Bêntliem. 'Tprid de taf él zaten om te praten óver de mogelijkhe den'pan .een, vacantiefeest Schiedam, Goed,dé mo- gelijkheid ervan: was eigen-, lijk dlbewezen met de va- cantie-week in 1946, maar iae toilden hei .mv eigenlijk hOggrootser aanpakken, zo groots, in ieder geval, dat. we hehced j' zouden- worden voor 'de grote té- leurstélling van de organi- satoren?..van' 'dat - eerste feest, die niet alleen mddn- dehlang dniehsiéf met. dë' voorbereidingen bezig. ioa-,. ren- maar dis -achteraf ook nog \de- volle zwaarte van. een tekort van. énkele dui- zenden guldens ;s'oj> hun schouders voelden 'rusten.' die wetenschap zijn' 'toe .toen .begonnen, Zal nieitmeevallen.. Óm. .dë^ ge schikte mensen te krijgen, waarschuwde de oud-iueÉ- hóudster nan-Ondertóys ém Sodale Zaken, die ons. al spoedig d aa rncc móestgaan "uerjaten?-;in-; verband met 'haar#.: verhuizing naar Utrecht -Wé hebbende woorden uan, dézevrouw, dievoor Schiedam zoveel hééft betekend, nog dik-.;- toyls v (ih gedachten): ge- jioord; want het - viel '- inr: derdaad miet '.méë óm'-voor de taken; die' lagen"-te, wachten en- hoeveel wa-: ren dat er "niet de juiste mensen óp de juiste -plaats: te vinden. .- Dat het toch gelukte, och toie zal zeggen -wat er deoorzaak van xoas.j W.ij houden - het maar - op het geiteïdë.hideaal, -ontspan-: ning - voor -iedereen,- 'dat: ueleimeraen-u iwl]le(Neienigde'}ïnyhet va-. '~ódntie-ccinité,r hetjorgddh, :'dat! voorde tweede maal' hèt zomerse r-feest -in ■onzé goede stad'fhëëfttoocr- 'beretó?' Mensen van 'zo vér-' IscHülèTideRichtingen jï póli-: tiek jvan luHérsthrechts tot, k'uitérst ;Knks/{bp;- tet'-gèbkdl ;udtikvfièt geestelijk lèvën'i 'soms volkómén:' aah 'eXkawr: tegenstrijdig, zij vonden elkaar in dit gemeenschap* - pelyké orgaan, werkten er samen, r especteèrdenëlkan- dèrs' standpunten én poog- dén voor die grote gemeen schap' daarbuiten uit de sa- jnenstrorriing wngedach ten en- ideeën het beste te distilleren. Hoe het, gaat En het ging uitstekend. Denk echter niet 'dat het was, omdat de gulden mid-, den weg werd 'gekozen, ver re van dat.;Zo vaak botsten demen ingënen ze doen het' nógdikwijls .en niet minder ivaak werd! er een oplossing Hit geboren, die nieuwe 'x- gezichtspunten opende voor. een 1 ntensiye- ring van .'t' gemeenschaps leven -In?Schiedam, Natuur-, lijk leverde de:brede basis van. Hét;?cómité, hoe kon het anders,ook .bezwaren;? op.; zoalé jyoor degene, die? gewend' was7:te vwerken. naar een; gericht doel.miaar we hebben de indruk,? dat dit' laatsteeveneens een winst ?is. om'dat het !de aan.-/ 'wezigheid;:bekent Van; een. discussie,; waarin ruimte is voor dè';' toetsing van plannen'."en bedoelingen' aan de mitische zin van andersdenkenden. Over betelen 7 i rtilÜ gesproken i i Een Vacantiefeest organi-; seren wH? nleL alléén- zeg gen. heelJ'wat? werk op! de schouderanemen, maar ook, ;veeirisico dragen. In dc e crjite plaats het ;rislco, van het -al of. niet, slagen -'van,?he;ti;Tëest^..wt!.nlet-;al-'.: leenëën/kwestiéilsr/vande !sanienstelling!j;yan;hetipro- /gTarama^ /maar?opk?yan de weersgesteldheid. In de tweede- plaats komt de vraag ofdejinkomsten zo-; danig, zullen; zijn; dat zij de (grote);, uitgaven ikühnèn dekken, .';:i Nataurlijfeils-bet .'onniogÊr lÜfcr bö r.een programma!; afe voer het;nn ;«b'eglnriende Vacantiefeest^ !zich vplko- en - voor ftegehslag'/fe'- Vrij- waren.: Maar dofe xijuiterj dat dlehen/vtpchvzeker -be'-; paalde is brbhüëii In* komsten van tevoren zeker te worden gesteld. Wanneer men nu weet. dat bijna een bedrag van 50,000,met de organisatie van dit feest is gemoeid, dan ls het dul- deU|k;!xdathet Vacantie comité er met het alleen varen op het kompas ten de weerbarometer niet komt. Vandaar, dat het at tract! ecentrum zijn intrede deed bij de Schiedamse Va cantieweek en dat elk jaar weer een beroep op de gro te bedrijven wordt gedaan voor financiële steun. Daar naast heeft hét Vacanüe- cbmlté dit Jaar vóoir de ..eer»» ste maal een proef geno men met een eigen verlo ting met tal van begerens waardige prijzen. Wanneer deze slaagt, zal een belang rijke zorg van de schouders van de organisatoren wor den afgewenteld. Tot dusver was ,dc ver koop Vah. de Vacantieweek-; loten nog niet dermate,dat vah? een succes kon worden gesproken. Gedurende de feestdagen zal de verkoop nog meer worden gestimu leerd. Fe estend Schiedam kan dopr|:een klein finan- cieel^offër //tonen, Z dat zij daadwèrkelÖk bereid ls bok een; (Heel - klein) deel van de gasten van dit grootse Vacantiefeest ;,te dragen. Laten wé de fgelegenheid.:; niet voorbUgaan,l;hét' feest/ 5s het meer dan waard! Portret van Om&> Baas Die „ome Baan1* Horten- sius - (met.sigaar)dis.? ziel van/het/ attractiecentrumop èn rondhet Lorentzplèin, :Us' 'eén. bereisd: man. /Dat TtyiT/dari zeggen^dat;- hij;: - vooral ün". het èigèn. J/land reik kermisterrein ,vanha- vvér ként; eh? ook; in BBëlgiëf^ rgëbiëd^'gëen /vreemde mag? xfieterii^0^kwam?!zelfs:vtbtr '.in*Egypte,.;in'de;tijd,/^at;! 'hij als ?chef *van de' techhiT sche. dienst bijHommersom; in dienst was.Twintig/jaar Tang /reisde? hijm;die f unc- 'tie-.grote.en.kleine/kermls- sen en lunaparken: af. /Meer', dan?/tiém jaar .werkt hij r!nu S al voor., eigen reke- ning. -Dertig- jaar.;; «lt „ome Daan" dus-al "te? hèt vak en ér zullen weinig; exploi tanten v-an vermakelijkhe den zijn, waai/ hij: niet ëen of .andere keer. mee ie. ma ken heeftgehad. Ja,, hoe raak je als Goud se jongen!' eigenlijk in het, kermisvak -verzeild? Ome7 Daan geeft er, direct het antwoord opi .'wanttenslot te maakte het; feit, dat hij buurjongen was van de be kende familie C. M. Ver-.' molen, het? voor 'de hand; liggend genoeg, dat hij; e'r- als - vijftienjarige., jongen mee /op uit trok /toen 'ih het. voorjaar? de wagens van -Vermolen het winter- kwartier. verlieten^v om ;het land? weer in te trekken. Zo' groeide uit een bijde hante; j ongen metXtëchnl- schë"'aanleg, de Ome Daan van nu, dieeen /organisa tor op entop>: is.?;:Hij wa s het ookj.die- na ;dë bevrij- di» g 'j in s' Amsterdamde grobtste-'Kermis :y an.' Neder-, land:-:'!im:7ë!lkaar/;;?zetté7:;?;öpi twaalf/?/;7stad3pleinen,/:;Nu brengt?Hij;?te;phze;;stad/hët grootste-, aantal v attracties op' 1 éé.h ;,!punt;;-..bljeen'. Waar ;m aaiivieesl^y^tv^^rteèijenV: daar'? is ?Gme /Daan; met ?de zij nëh^të^ihaën^róndrij- dend iny/^zijilL,'; j: overkapte jeep,? de plaatsen van de attracties;uitzettënd?,of ■•her. en, dc rard en nanvnjnii'i- gen gevend aan de stand houders. 't Is'een leven van zwaar," en - vooral vlug werken. 1 Geen tijd wórdt verspild, want waar; ergéns de feestgangers: haar huis gaan, maken andeVen zich' weer op omde bloemetjes' eens buiten ..te zetten. .Ome Daan enxzijnmarinen. zijn de mensen, - die- zorgen,dat zo weinig mogelijk tijd verloren gaat. - Zo was hèt. muziekfeest in Kerkrade aan het,.;eind van vorige week?nóg niet voorbijof in deBoerhaa- velaan arriveerden xeeds de stoottroepen van- Oma .Daan- om ;en?de electrischa leidingen:/' aan/: te. peggen,/, Afbreken in- Kerkrade en. opbouwen iriil /Schiedam, daax;;!;ügt? niet!;"..veel, meer •tussendan/de :tijd ;dië;no-, dig .1 'is om' Het?', materiaal 'over-te bré' >VkBen in de ^zomef haast:nooit thuis/'- "zégt „Ome Daan" Hortensius. We geloven, het graag uit de mond van. de man, .die attraótie-éèfttra in elkaar zet, een bedrijf met vijftien man personeel beheert en daarnaast nog honderd 'en een kleinigheden heeft' te regelen j-yoor?/' de poorten van. zijn:droomwereld-wor- den geopend.Zo onder ons? gezegd en gezwegen; 'wist u'.öat Nederland ;vijftié.n- ?h ónderd. exploitanten vah vermakelijkhedehtelt'eh datx't bedrijf 'yah 'Öè;gebr.' Hortensius? 'ihGouda een opslagruimte., van 400 m2 heeft om./' de materialen, .waaronder i,/kilometers ka-? .bel,- gedurende' Öe .winter maanden op te bergen?,*?};!" T/AN"AVOND om zeven uur opent de wethouder, van Culturele V Zaken, mr. M. J. M. van Kinderen in het Stedelijk Museum de tentoonstelling „Feest van Glas". Deze door dc glasfabriek „Leerdam" ingerichte expositie, die voordien o.a. reeds in Parijs en Kopenhagen was, laat zien' op welk een gelukkige wijze de acstheticus kan samenwerken met de moderne industrie. ZoweTor, het gebied van de sierkunst als het gebruiksvoorwerp getuigt deze tentoonstelling van het glas van een toekomst, waarin vormgeving niet langer een zaak van schoonheid alleen is, maar waarbij schoon heid en bruikbaarheid een onafscheidelijk geheel vormen. De tentoonstelling is vanavond geopend van 19—21 uur. Na de tentoonstelling begeven de officiële personen, die hierbij aanwezig waren, zich per Orlënt-Expresse naar het feestterrein op de Broersvest, waar het Broersvestlval een uitstekend begin krijgt met een concert door de Marinicrskapel o.Lv. Gijsbert Nieuwland. Vooraf opent mr. Peek de Vacantieweek. Het programma voor dit concert biedt de grootst mogelijke variatie, waarbij de pauze uiter aard als scheidslijn voor populair-klassieke en lichte muziek fungeert. DE excursies starten met bezoeken aan de Grote Kerk (14 uur) en de nieuwe fabriek van de Coca Cola (10.30, 14 en 15.45 uur) Toren- beklimmen is er van 14-^16 uur; de tentoonstelling „Feest van Glas" kan van 10—17 en van 1921 uur worden bezichtigd. De jeugdvoorstellingen worden door het marionettentheater van Bert Brugman geopend in de grote zaal van „Irene", waar de jongens) en meisjes de spannende avonturen en roemruchte daden van Buffalo Bill kunnen volgen. Aanvangstijden: 8.30, 10.45,13.45 en 16 u. Vrijdagavond treden op het grote Brocrsvest-podlum op de harmo nie-corpsen van Wilton-Fyenoord cn St. Radboud, „De Zilte Spetters" met hun liedjes bij de mandoline, Los Cariocantactes met Zuid- Amerikaanse wijsjes en .The Kamiki-Hawaiians.-Het Broersvestlval- orkest o.Lv. Martin Rijken besluit met een allerluchtigst programma deze (gratis) avond af. De inschrijving voor de wedstrij den op transportfietsen en voor; de roeïwedstrijden? in;: de Westerhaven is gesloten. Het aantal deelnemers - steeg na de laatste publicatie met 'sprongen en men heeft reeds meer dan genoeg om het programma '- te vullèn? Voor de bakfietsrace rond de Plantage op Maandagavond zijn nog enkele plaatsen open. Aanmeldingen hiervoor wordennog ingewacht: bi] de kiosk in ,de Gerrit Verboomtfaat. In de Westerhaven zal Vrijdag, 31:Augustus,;'s avonds om half zeven, worden- gestart, met drie boten tege lijk. Na afloop wan! de wedstrijden is er nog een groots opgezet.gecos- tumeerd steekspel, waaraan de da mes en-.heren van idej Schiedamse. Reddingsbrigade /hun 1 medewerking verlenen; Tegenover de 'fabriek van dé V.E.V.E.O. zal op dewal -een afzetting worden aangebrachtten behoeve'van deelnemers en jury. Voor/de; transport-, en bakfietsen-: race rónd de -Plantage, die Maan dagavond a.s. plaats vindt, is? de startplaats!? voor. het pand van de firma De. Waard _in de Lange NieuwstraaL: Het publiek, zal/ er. re kening1 mee^obten houden, dat hier,?, evenals' trouwens in; de' Wester- haven; precies op tijd'wórdt begon nen; m en? dient dus zo vroeg ïnoge- lijk zijn - plaats langs het--parcours te hebbeningenomen, daar de toe gangen tot de Plantageworden af gesloten'. Bezitters van 'auto's/ w'or- denverzocht .Maandagavond? 'hun! auto's zowel? in de Lange - Nieuw- straatals in dc Tulnlaan niet? langs het? trottoir -te -parkeren. Een -drln-: gend beroep wordt op het publiek gedaan om tijdens de ^wielerwad- strlj den niet over te steken! Muzikale prijsvraag Momenteel!, wordt te een van .de' etalages van? de firma- Bervoets aan de - Broersvest de nieuwe? instrumen ten van O.B.K. geëxposeerd:Aan déze expositie is .nu een attractieve, prijsvraag verbonden, die ertoekan meewerkenom?: de algemene kennis van', de /muziekinstrumenten -wat i .te verruimen. Maandagavond zal?op hét Broersyest-podium 0,B.K.veen/gx-oot deel van de/avond vullen met mu-; zieken; dans.; Tij deris ;het'; concert;nh zullen'de bespelers van?;vijf -instru- menten/? om?;beurten 'ópstaan. ./'Aan het?;pubhek?:te/dan/;de::taak;op:/de? dulzend/fomuliërën! dié/hiervoor In de loop /yam de? avond; wórden uit gegeven,-de name h vanV; de7?bëtref-' fendèV«muziek-testrumeriteh. te/:?, i vullen. D.e go ede/op lossing heeft men zelf/voor. een/graót?; deel? in dehahd door ivoor/Maandagavond eens pools hoogte te gaan?' nemen'-bQ 'dé/expö- sitie/ 1 1 Deze O.B.K.-prijsvraag, waarvoor aardige prijzen beschikbaar-zullen" worden gesteld/ komt echter?niet aï- 1 een.; Ooxvaltér 'nog,t raden üj J, dens het optreden .in /hetzelfde pro- gramma van het- amusements-orkest onder leiding van Martin Rijken. Voor wie zich willen laten rijden en varen .'.Ten. behoeve ,ten'degenen,"}!die zich nü ook wel eensvpér-; autó-treih? lan gs -; de /-verlichte singels; /naar?; het Broersvest-feestterréin?;of,{attractie- centru m? willenbegeven; V rij d 17 met tegang:?van!^hdaag/!dagelijks:/de/ Oriëni-Expreas yan en naar - de MSr-' Cónistraat (hoek"Korte'Singelstraat).v Onder au$piciën ïten ftbétiivacaittó^': comité vaart- eveneensde -watertaxi' op de Maas. Dageliiksvertrekt deze boot vanuit 'de Voorhaven aan het Hoofd wan-'/de-'volgende tijden: •10,- li 12,. 14, 15'? 16 en'l? uur voor da dagtochten, die gaan door Merwede- havens en Waalhaven. Om acht1 uur 's avonds vertrekt men voor de sprookjestocht in de richting Vlaar dingen. Deze tocht?, wordt bij vol doende- belangstelling eventueel door een tweede ''gevolgd, om kwart over pegen. De dagtochten.- nemen, een uur. in beslag. Filmvoorstelling voor Ouden van Dagen Zoals r reecis' eerder werd berich^ zijn de Schiedamse:;ouden van da-: gen.met/dé CA,B.-pupillen doordè directie van het Passage-theater uit genodigd om op Zaterdagmorgen een filmvoorstelling, in. dit theater bij te - wonen; /Vertoond zullen wor den. een? oude Chaplin-klucbt „Til ly's mialuktè vrijage", waarin! ook Marie Dressier meespeelt en j,Zwar te Schaduwen over Afrika", een door ontdekkingsreizigers in het Hart van Afrika, opgenomen natuur film! -"waarin de zo beruchte lui- paar'dmannen. -«eh /hoofdrol vervul- ien-- '(Advertentie I, M.) .Tijdens de vacantie- week ontvangt .élke ongeacht wat hij bes 1de. ZTE ETALAGE BEOEBSVESI56 -TeIefoon 69612

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2