investeringen en woningbouw Gemeenten doen beroep op raadfvan miiiisters Héél alleen Grote Drie snijden grote problemen aan Oude Kunst en Antiekbeurs ^Verontrust over te ver gaande bemoeiing van centrale overheid Wespenplaag in de Alblasserwaard Dievenbende van jongens in arrest ZOEKLICHT OP Een moeilijk h- Sowjet-Unie weigert geleende schepen terug te géven V. ÏS iv RAN Jfl-SODA FABRIEKEN HILVERSUM-ROTTERDAM Donderdag, 23 Augustus .1951' 'Advertentie(I. At.) „Bonjour' Paris, bonsoir Paris, au revoir Paris" t as Qorthnys, een van de Nederland- sè fotografen, rijk met artistiek gevoel begiftigd ia naar Parijs gegaan. Hij beeft er dan Brosse, kenner als weinigen van deze stad. ontmoet en samen zijn ze door Parijs gaan dolen. Bij dag en b(] nacht zijn ze de arbei derswijken ingetrokken en hebben ze op de boulevards geslenterd. Naar Ver sailles zijn ook geweest. Ze hebben op terrasjes gezeten, ze .-hébben gehangen op het achterbalco»van debussen en' ze hebban, niete nagelaten wat .iedere Nederlander doet wanneer hij- naar Parijs gaat. maar daarenbovenhebben zij het beeld van de dierbare 2000- jarige vastgelegd in een prentenboek van 05 voortreffelijke, foto's en korte notities,: .v-/- „Bonjour Parli, Bonsoir Paris, Au rèvolr Paris" hebben zjj hun liefdes verklaring genoemd en Contact te Am sterdam gaf bet boekje uit. AANKONDIGINGEN „Beystown" Nederlandse vertaling van het Amerikaanse boek „Father Flannagaji'a Boys Town" door «'01 en Fulton Ouraler. Uitgave Service Hel- nemnnö. 272 pagina's, geïllustreerd, (f 6.50). Het f geromantiseerde verhaal van de jongensstad, die onder leiding .van een R.K. priester in de- V.S.tot grote vlucht en hoog aanzien kwam. VRAfedT DIT lORISINElE FLESJE/ (Advertentie LM.) MUSEUM PRINSENHOF DELFT BONN. Dr Adenauer heeft Woensdagavond In een radiorede alle prog- nosen over een breuk ran dc West-Duiise regeringscoalitie bestempeld als „wensdroom van geïnteresseerde kringen". Hu liet zich in gematigd, opti mistische zin uit over de hangende geschillen met de geallieerden inzake kolenexport en bezettingskosten en gaf uitdrukking aan de hoop, dat deze kwesties in vérdere onderhandelingen tot een voor Duitsland en de ge allieerden dragelijke oplossing zouden kunnen leiden. Adenauer had; tevo ren een onderhoud gehad met de Franse Hoge Commissaris, die hem1 als voorzitter van de Hoge Commissie Inlichtte over de jongste ontwikkelingen. Naar verluidt is daarbij ook de Saarkwestle ter sprake gekomen en wel in zodanige geest, dat de Duitse kanselier nieuwe hoop heeft gekregen op een regeling, die zowel Duitsland als Frankrijk zal kunnen bevredigen. Dr,Adenauer heeft in zijn radio- van het bezettingstatuut en ratificé- red'e aangekondigd „dat'er geen fun- ring van het plan-Schuihan zouden damentele wijzigingen in zijn rege- de voornaamste, doeleinden, daarvan ringebeleid zullen komen. Opheffing blijven; De Dinsdag: door McCloy.' de, 1 - -Amerikaanse Hoge Commissaris; ai- - gelegde verklaring, dat de geallieer-, Nederland vraagt: den zich tot de afschaffing van het F.uhrorgaan zouden verbinden, in- ,.nM dien de organen van het plan-Schu- V nimaKïXIg van man in werking kwamen, en de nieuwe uitzichteri op een' regeling, iWai^chnll-O'^ln van de Saarkwestie worden hier.be- iUrtl Oliciix gtiu schouw d als factoren, die de kansen. j r van Adenauer om het plan. door de VOOr aeiensie Bondsdag te doen aanvaarden zeer kunnen versterken.. Hulpkracht der N.Sonder trein geraakt en gedood VKLSEN 1 Bij de' halte Hoog- ovens aan de Noordzijde van het Noordzeekanaalv r is de 25-jarige IJmuidenaar J. van Noort door een uit Beverwijk komende trein ge- grepetiv De jongeman, die in losse aiemy1 was bü de Nederlandse, Spoorwegen, wat" bezig met een olielamp van een seinpaaL Door een misstapmoet- hij tegen de trein uit Beverwijk' gevallen zijn, die1 hem een eindweegs meesleepte. Van -N.p die 'zwaar aan het hoofd was gewond, is naar het Rode- Kruis-ziekenhuisin Beverwijk overgehrach-t, waar, hij is overleden. Geopend van 24 Aug,-16 Sept. Werkdagen van 10 18 uur. Zondagen van 13 - 17 uur. Dinsdag- en Donderdagavond van 19 - 22 uur. Dodelijk ongeluk in legerplaats Oirschot DEN HAAG - Woensdagmorgen, is in de legerplaats bij Oirschot de 25-jarige dienstplichtige/soldaat F. P. C. Smits, ongehuwd en wonen de te Eindhoven, bekneld geraakt tussen, een muur en «en rijdende jeep. Hij werd zodanig gewond.dat hij na enkele ogenblikken is over leden. De marechaussee stelt een onderzoek in naar de oorzaak van dit ongevaL WASHINGTON;' Be Italiaanse premier zal president' Truman.be zoeken nadat hij in Ottawa de bij eenk omBt van de Raad van-het At-, lantisch Pact heeft bijgewoond, die op 15 September -wordt geopend. Nederlandse hulp voor hongerend India ROTTERDAM Op 29 Auüustus a.s.: vertrekt het 's.s,„Indian Endea vour" .van Rotterdam naar.. Calcut ta. Aan boord bevindt ;zich; eendeer ste. zending- leve^midd^lei^^biaeen.--: ««bracht door giften van het. "Ne derlandse .volk,térlenigingvan de' 'grote nood in dé hohgergebieden •van. India- r .v„,s, Advertentie LM.) De 73-jange Driekus Tol loerde 23, dagen en nachien onafgebroken In een draaimolen rond, waarna hfj zich wereldkampioen der carousseh draalers mochl "noemen. „Dli bewijst wat volharding vermag", zei hij. „Ik heb er sinds mijn tweede levensjaar trouw^ Avl® voor geoe'cnd!" NIJMEGEN De politie heeft deze week een dievenbende ont maskerd. Uit allerlei gebouwen, woonhuizen, clubtenten, kiosken enz. werden bij herhaling geld, snuisterijen, kleding en. snoeperijen gestolen. Ook looddiefstallen wer den gepleegd. Tenslotte wist - de Nijmeegse recherche, een paar, jon gens op heterdaad te betrappen. Het. waren jongelui van 16 tot en met 20 jaar uit West-Nijtnegen, De hele troep is inmiddels voor de Officier van Justitie te Arnhem geleid en na verhoor naar Nijme gen teruggebracht, waar zij in ver zekerde bewaring blijft. Men ver wacht nog meer aanhoudingen. Posilic KLM-vliegtuigen. AMSTERDAM Indonesiëroute Thuisreis: PH-TDG (Gouda) op Schiphol; PH-TDC (Curacao) in Bagdad. UitreisiPH-TDIy (Enschede) uit Bangkok; PH-TDD (Delft) uit Ka rachi; PH-TDB (Walcheren) la Cairo.- - - NOG altjjd heeft gpens zakelijke - eerste ontmoeting plaats 'ge-' vonden tussen de Nederlandse re gering en prof. Supomo, die na mens ...dg- Indonesische --regering r.aar ons land is gereisd om infor mele besprekingen te ;voeren over wijziging, van de R.T.C.-accoorden en de-beëindiging "van de Neder lands—Indonesische. Unie..'Zes da gen reeds wacht'hij tevergeefs op een onderhoud omdat 'dé Neder landse ministers niet bereid zijn met hem te, praten,- voordat -het duidelijk -is .geworden,-.'wat 'presi dent. Soekamoprecies'- bedoeld heeft, toen hij in zijn rede'van 17 Augustus jj. de dag van-Supo- mo's aankomst" in Nederland de kwestie Nieuw Guinea aanroerde. In opdracht van Den .Haag, heeft het Nederlandse Hoge Commissa riaat te Djakarta om een verkla ring verzocht. Men schijnt min of meer óp een bevredigend' antwoord te rekenen. Mocht het - echter on bevredigend, zyn,. dan zou de rege ring in Den Haag-daardoor in een moeilijk parket-worden gebracht, omdat nauwelijks denkbaar is, dat men prof. Supomo onverrichter zake naar Indonesië zal laten te rugkeren. Uiteraard wordt dit voor spel tot de - besprekingen lm Den Haag als weinig bemoedigend be schouwde, ^Ersijn1 'echter.nog-;,an der,e aanwijzingen, dat het gesprek ook wfinneer, het tot -stand -komt, een maetlIjk.Verloop jzal—hebben.; in, tegenstellingv-.tot ae: aahvanke-,: Jijk^indruk;' schjjnt dé iNedèrlahdse regering tochminder geneigd L tos.v geveo. aan.; de ^Indonesische ver langens de Uniein een narmaai', vriendschapsverdrag tussen de twee ^tenom-te-zetten.Misschien moet oit hieraan -wordenhtoegeschreveni dat by ::.yéi^dimen3e .póhtieké^ari: tijen; rinet name bijeengroot 'déél v®1} T V^yp-^het ^^opgeven'; wantf da= ^"i^hriog^aitijdmoeilijk ivalt te Verwerken;; Dé;verondei'stelde hou-, omg van .de ';regermgfiëeft? hi er en daaraanlei ding11 geg event zorgdheid. Tndeze 'kriügen is;: men bevreesd,dat Nederland bij de aanpak van.'c',,"t probléem -politiék- psychologische fouten' ;1 zal"maken.;. En datjidettaHeènr ln -'dë^Taétiahdé^' ling ;yahde;.fcwèstié,;Nieu^. Guinea, maar. ookrirudie:>^n;hèt''';Vf'aag'stuk der Unie, datvthaiis --la de'; eerste Plaats, ain deorde is. V WASHINGTON. De Sowjet. Unie heeft opnieuw geweigerddo 670 -kleine marinevaartuigenC^dla haar in i de' oorlog - krachttóis ?do leen- en pachtovereenkomst 'vwrer-"". den gezonden, terug' te geven. Vol- gens .Rusland hebben 'de V,S., er Ta' toegestemd, de schepen aan. Ho1 Sowjet-.Unie te verkopen." Wel^heb-^', ben de Russische- onderhandelaarsS, Dinsdag'; op -een-'-'-bijeenkomst .Washington zich bereid verklaard} hun. aanbod van 240 millloen."dollarX ter f vereffening .-vso;, de Russischtf^' schuld te verhogen. -.Verder - ivrétdf beloofd," dat de Sowjet-Unie twee IJsbrekers zou teruggeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3