I mmmm WEETHff 1* TED EATH t/m 3 S e ptem ber in A Vi FAUN Al jHiHMBHMBHnmnnBHBHi nHnm VERKOPER CAPITOL Egypte desavoueert de Veiligheidsraad Scheepvaart Rijnvaart aipimiiiiininpm-imii ::iir :ii; liiiiiiia si; i aiiirac m «wi. I: SS f W-50 DONALD O'CONNOR- PIPER LAURIE «ERWCB Abonneert U OP HET KOERIERSTERS ©Kin /.'-■• '.V.Vi fy - ;,v Donderdag 23 Augustus 1951 NEW YORK De Egyptische vertegenwoordiger bij de Ver. Na ties. heelt Woensdag verklaard, dat de Veiligheidsraad geen recht heeft om tussenbeide te komen in de Suezkanaal-kwestie. Egypte zak zich'houden aan de besluiten van de It .ad inzake het Suezkanaal, in dien de Veiligheidsraad verstandig, rechtvaardig en in overeenstem ming met het Handvest handelt. Maar indien de Raad handelt tegen hetgeen juist en rechtvaar dig is en tegec het Handvest, dan zal hij ophouden de Raad te zijn, welke wij gevormd hebben, zei Fauzi. De resolutie, door de V.S., Frank rijk en Engeland ingediend, zal Maandag a.s. ongetwijfeld worden aangenomen. De Egyptische douane heeft Port Said een Amerikaans schip verboden te vertrekken, omdat het op de „zwarte lijst" zou staan voor het vervoeren van vracht naar Israel. iWordt zwervende notaris uit ambt ontzet? (Eigen bericht) DEN HAAG. De officier van justitie te Maastricht zal bij de burgerlijke kamer van de Arron dissementsrechtbank de ontzetting Uit het ambt van de rondzwerven de notaris Q. aanhangig maken. Vanwege het ministerie van Jus titie is at' gewezen op de wet op het notarisambt, welke ontzetting uit bet ambt mogelijk maakt in geval een notaris zonder verlof of een maand langer dan de toege stane verloftijd buiten zijn ambts gebied vertoeft. GLASGOW. Aan boord van het in aanbouw zijnde schip „Ciu- dad Barquismeto" heeft een ont ploffing plaats gehad. Een man werd gedood 30 arbeiders werden gewond, terwijl 2 vermist warden. WASHINGTON. Het Huis van Afgevaardigden gaat van heden tot 12. September op reces. De Senaat heeft nog geen besluit genomen om vacantia te nemen. Bril" Aangekomen schepen 22 Augustus VANDERBILT VICTORY. Hampton lloads. Waalhaven, kolen. Buys: ETRUS- CO Philadelphia. Waalhaven, kolen. Arm Fanna; ARGUS, sleepboot Noord zee. Hoek van Holland; CRONENBURGH Bilbao. Waalhaven 55. erts. Muller: AT LANTIC BREEZE, Dai ren. Maashaven W.Z.. grondnotert. Eurovracht: PTBTRO ORSEOLO, HamptonRoads, Waalhaven paal d,.-kolen Rhenane: GRANADA. Norrkoping, Rijnhaven 0. hout, Berg- trashlp; BIAnCA CORRADO. Hampton Roads.'Waalhaven.'Fr. Sw. kolen. R.K-C. RIKKE SKOU, Hamina. Rijnhaven 6, bont, Berctrashlp: ;T0RQA, terug van proeftocht. "Waalhaven 6, werf de Noord: .ORLEANAIS, terugvan proeftocht, Schiedam, pH!tóo;.;.ftpIOBEj.;Dagenbam, Maashaven- S.H.V".; Vledig vRott; Tr. Mij.: J ODA„ Cuxhaven'-'iPerrüsVviedlg, Sla ven- bUrg/Stiyzer; PRINSES BEATRIX,-Har wich. Hoek van Holland; IRENE, Londen Binnenhaven W.Z., stgd. Invotra; HEL GOLAND. Emden Maassluis. Progress; heeft voor Sliedrecht bestemde kraan op sleeptouw; ST. CERQUE. Gaspe. Merwe- haven 2e gat. hout. NJ3.K.; HAMLET, Rouaan 2e Kathaven. VJC.M., erts, Vul- caan; VEL MA. Limhamn Pernis BPM. ledig. Van Ommeren; FAIR HEAD. Du-, blln. Merwehaven, korte vaart. stgd. Hu- dig Veder: RAGNHILD, Lelth. Merweha- yen c Sw. ledig. Anth. Veder; MARIA SCHRODER. Oulu Merwehaven C Sw, hout. Nubel. 23 Augustus CORALLO, Quebec, Maashaven 8. graan Muller: PRINSES MARGRIET. Wasa 2e Kathaven. velt, hout. Vermaas; TABLE BAY. Londen. Schiedam. Wilton, ledig Ruys; HEEL SUM, Houston. Merwehaven C Sw, stgd. Vinke; LUMME. Kotka. Lek haven O.Z., stgd. Burger; BLIJDEND1JK New York. Wilhelmlnakade stgd. HAL. VULCANUS. A'dam. Perais. BPM, stgd Hudig Veder; BRITTA, Alexandria, Mer. wehaven q.d„ stgd Ruys; LIBKLLE. Bre men. Srhiehaven N.Z., stgd. Wambersie; FORMOSA. Gothenburg. Maashaven T.H.R., stgd. Comelder: VIGAN, Sydney Maashaven 11. Vlnke: ARMORIQUE. Go thenburg. Maashaven Tji.B„ stgd. Hud. Pieters; NORDLAND, Hamburg. Maasha ven N.Z.. stgd Furness; ARNHEM. Har wich. Hoek van Holland; ATLANTIS. Sunderland 2e dimhaven. velt. kolen. Ned.-Zwltserse: HASKERLAXD, Gran gemouth. Waalhaven N.Z. OLCA Londen Merwehav, stgd Mul- Ier: SOLOR terug uit zee machinescha- de boeien van Ommeren; HUGIN Ant werpen IJsselhav O.Z. stgd Burger: PTARMIGAN Londen Merwehav korte vaart stgd V.A-M.; InDUSTRIa Tako- radl Vlaardlngcn erts Vulcann EBER- HART Essberger Hamburg Vlaardlngen nieuwe matex ledrg A.V.K.; SOUTH- PORT Londen 2e Kathav. O.Z. ledig Schellen; FEHMARN Hamburg Vlaar- dingen nieuw tr.atex ledig Smith: ORANJEPOLDER Londen Jobshav O-Z. stgd Burger; CARDRONA Lcith I-sel- hav O.Z. stgd Burger; ATONALITY Reykjavik Vlaardingen nieuwe matex olie A.V.K.; FIAT Londen Bfnnenhav stgd Invotra; NELLY Quebec Hoek van Holland ledtg vat Ommeren; TËNF.- RIFFE Saffi Waolhav Fr. Sw. fosfaat Oudkerk; TAP WING Londen Merwe hav korte vaart stgd Gen. Steam. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ANNEN hhRK 23 nam. van Antwerpen te R'dam; ALBLASSERDIJK v. Havana 27 verwacht; ARXOUDSPOLDER van Antwerpen 25 verwacht; AMSTELVEEN gaat naar A'dam. zie onder Grote Vaart. ALCHIBA van Rio de Janeiro vla Las Palmas, 23 nam. bij de St. Paul's Rocks begin Sept. verwacht; ALIOTH van Ba- hla via Las Palrnas pass. 23 Natal Brnz. 12 Sept. verwacht: AMSTELVAART van New Orleans (of a. A'dampass. 23 Miami; AVERDUK van Havana via Antwerpen pass. 22 Bermuda's: ARKEL- DIJK 22 van New York 2 Sent verw, BLIJBENDIJK 23 van New York te R'dam. CERAM van Calcutta 23 te Marseille 1 Sept. verw.; CAl.T.lSTO 22 van New Orleans. DUTVENDIJK 22 v. Londen via Ham burg; DAIjERDTJK van Antwerpen 25 verwacht; DANAE 22 van Kotka 27 ver wacht. EBAN van Hamburg 23 nam. verw.: ENGGANO van Basrah pass. 23 Kaap Tenez, 30 verwacht. GOUWE 22 nam. van Bilbao 24/25 ver- Wacht HEELSUM 23 van Houston te R'dam; HAGNO v, A'dam 24 verwacht; HOF- LAAN 22 van Abo. ITTERSIIM van New Orleans pass. 23 Noordelijk van Bermuda's. JUNE van Rafso ca. 31 verwacht (Ver maas)." KIELDRECHT van Japan pass. 23 v.rn. Perim 12 Sept. verwacht; XERTOSONO van Djakarta pass. 22 nam. Great Hit cobar n. Djeddah. LUTTERKERK van Calcutta pass. 23 Kaap Lettinos. 11 Sept verwacht; LOOIERSGRACHT, van. Kótka 23 nam. 5 uur verwacht, v.- - LEERDAM 22 v. New York3 Sept. verwacht.' LEUVEHAVEN 23 v. Gothen burg 26 'Van. verw. MIES v. Abo 29/30 verw. MEEJSKERK v. Calcutta 22 nag te Kosselr, ca. 9 Sept. verwacht. '.;'./+v-:=.+ NTEUWEHAVEN:-v. Sharpness pass. 23 Wight, 24 verw- OVERIJSSEL 22, v. Sydney, ca; .25 Oct. verw. ORION v. Mldd/ Zee. 26 verw. OOTMARSUM v. New Orleans via Havre, verwacht 24 Scilly te passexen. 10 Sept. hier Verw, PRINS WILLEM III v. Montreal. 28 verw. PRINS ALEXANDER v. Mon treal, via Hamburg pass. 23 Texel naar Hamburg. 26 hier verw. PRINS MAU- RITS v. Chicago 19 te Montreal. STAD LEIDEN v. New Orleans 29 ver wacht. SAMARINDA v. Djakarta pass. 23 Elba Cape <Rode 2ee) n. Suez; 10 Sept. verw. STAD DORDRECHT gaat naar A'dam, zie onder grote vaart. THEA GOEKOOP v. Newport 23 té Antwerpen. TROMP van Yxplla 22 te Cuxbaven, 24 verwacht; TEXEL 22 van Bremen 23/24 verw.: TOSARI van; Djakarta .via Padang pass. 23 Enggano edand. ca. 3 Oct. verwacht; TROMPENBURGH 22 van Kingslynnnl VULCANUS 23 van A'dam te Pernis. VOLENDAM van Montreal pass. 23 Belle Isle. WILLEM RUYS van Djakarta 23 ter rede van Belawan, 11 Sept. verwacht. Grote Vaart ALKAID 23 te Antwerpen; ALMKERK naar. Japan, 23 te Manilla; AMPENAN. pass. 23 Socotra naar Colombo en Java; AMSTELPARK 23 van Baltimore te Am- sterdam; ALUDRA pass. 23 Dungeness n, Hampton Roads; AMSTELKERK 26 van West-Afrika te A'dam verwacht: AGA MEMNON 23. te Georgetown; AMSTEL VEEN 26 van New Orleans te A'dam verwacht; ALDERAMIN pass.'23 Scilly naar Hampton Roads; ALHENA pass. 23 St. Paul's Rocks naar Rio de Janeiro; AMSTELDIEP. verwacht 24 Bermuda's te passeren naar Charleston;, ARENDS- DIJK pass. 23 v.m. Fortaleza naar New York; AMSTELDUK naar New York,.22 te Bremen; ALMDIJK 23 te Bremen; ALAMAK naar Karachi 23 te Genua; ALPHACCA naar Buenos Ayres. 23 te Santos; ARUNDO .24 v.m. te Hampton Roads verwacht. AALSDTJK 22 te Galveston. BANTAM, naar NewYork 25 te, Dji bouti verwacht: BAUD 22 van Macassar naar Bali; BRITSUM pass. 23 Ltzard n. Noord-Amerlka;' BENNEKOM 22 van Cristobal 25 te Eten (Peru)verwacht; BAARn 23 van A'dam naar Chili. CELEBES naar Djakarta 23 te Genua. DRACO 23 "s avonds te A'dam verw.; DID O - pass. 23 Dover naar A'dam; DELFLAND pass. 23 Bahïa, 25/26 te Rio de Janeiro verwacht: ELM3NA 23 v. Hamburg té A'dam: EDAM naar New York pass. 23 Noor delijk van Azoren, FARMSUM naar IJm ui den pass. 23 Noordelijk van Flores (Azoren). GAASTERKERK 26 te Kaapstad verw. GROOTE BEER pass. 22 Azoren naar .Trinidad. HESTIA pass. 23 Dover naar Antwer pen, 26 te A'dam verwacht. HERCULES 23 te Stamboul. ILOS 23 te Port Au Prince, JUPITER 24 te Tel Aviv verwacht; JAPARA pass. 23 Great Nlcobar. 24 te Belawan Deli verw. KATWIJK 23 v. Helsinki te Zaandam. KAROSSA 22 te Merauke. KLIPFONTEIN 23 '.VanHamburg naar Antwerpen h. LEKKERKERK 22-nam. te Antwerpen; LOENERKERK 23 te Bombay;- LAU- RENSKERK 23 te A'dam: LISSEKERK: pass. 23 Texel naar. Hamburg: LANG- LEESCOT pass. 23 Dover naar Marseille; LINDEKERK naar Basrah 23/24 te Port Said verwacht; LAWAK 23 te Kuweit; LOPPERSUM pass. 23 Gibraltar naar A'dam; LIMBURG naar Kaapstad 24 nam.te Trinidad verwacht. LUNA 22 van Sfax naar Plymouth 7 Sept. te A'dam verwacht. MAASLAND 23 te Eheos, 17 Sept.'te A'dam verwacht; MUtDERKERK 23 te Antwerpen; MER WEDE pass. 23 Bermu da's naar New Orleans; MOLENKERK 23 te Freetown: MAFIA 22 v. Soerabaja naar Belawan Deli; MINJAK. 22 te Pang- kal PinangMARIEKERK 22 te Bremen. NESTOR 22 van Messina naar Can- neto. 4 Sept te A'dam verwachtj- NESTOR 23 te LJpari. ORANJE 23 van A'dam naar Djakarta; ORANJEFONTEINpass. 23 Kaap Blan co, 25 te.'Tenerïffe en '2 Sept.. te, A'dam verwacht; OBERON. 23 van -IJmuiden naar La. G.uayra; ORANJESTAD pass. 23 v.m.: Finlsterre, 25 v.m. te Plymouth en 28 te A'dam verwacht. ODYSSEUS 23' te Ryeka. POLYPHEMUS 23 te Kopenhagen;. PHRONTIS pass. 22 v.m. Finisterre naar A'dam. 24 te- Dublin, .verwacht; POSEI DON, 23 te Gienfuegos; .PRINS JOHAN WDLEM FRISO" naar Montreal'pass. 23 Noor del ijk" van; Azoren ;PRINS FRE DE- RIK WILLEM 16 té Chicago. RODAS 23 te Guadeloupe; ROSSÜM 22 te Hamina; RONDO pass. 22 Ouessant 24 te A'dam verwacht; REYNIERSZ 23 te Soerabaja; ROEBIAH pass. 23 van. Ouessant naar Djakarta. RIJNKERK 23 te Zanzibar. STAD HAARLEM 23 te Casablanca; STENTOR 23 van Antwerpen te A'dam; SALAWATI 22 van Macassar naar Sema- rang: SLAMAT pass. 22 Natuna Eilanden naar Manilla; STAD ARNHEM 23 in Golf van Biscaye, 26 te A'dam verwacht. STAD DORDRECHT pass. 23 Sagrès. 28 te A'dam verwacht: SAPAROEA pass. 23 Brothers (Rode Zee) naar Karachi; STAD. VLAARDINGEN pass. 23 Tronü- heim naar Emden; SARPEDON 22 van Maracaibo 24 te Puerto Plata verwacht; SOESTDIJK pass 23 Cape Henry, naar New. Orleans; STAD ALKMAAR. 23 van Vlaardingen n. Narvik. 5TRABO 22 vanOran 30 te A'dam verwacht. TABINTA pass. 23 nam. Perim naar Australië. 24 vjn. te Aden verwacht TARAKAN pass. 23 Malta naar Liver pool, 3 Sept. te A'dam verwacht: TEU- CER naar Java, 23 te Pórt Swetteaham;: THESEUS pass. 23 Burling EiL. 28 te A'dam verwpcht; TITUS pass. 23 v.m. Kaap ViHano naar Ipswich; TEGEL BERG 23 te Rio de Janeiro; TJIKAM- PEK 20 te Durban; TJISADANE .21 te Kobe: TRITON 19 te Boston. UTRECHT 23 te Port Swettenham. VAN HEUTZ 23te Belawan Dell; WAAL 21 te NewOrleans; WELTE-. VBEDEN passi 23 Key West', n. Charles ton; WAINGAFOE 22 van Singapore n Soerabaja; WILLEMSTAD 23 te La Guayra; WINTERSWIJK n. Venetië, 23 te Ceu'a, ZONNEWIJK pass. 23 Great Abaca n. New Orleans.- jri';. Korte Vaart ACTINIA 21 teDover. ALBATROS 23 te Londen, ARAK pass. 22 Majorca n. Livorno, ANNA SYLVIA pass. 23 Goeree n. Drammen. AGRO 22 v. Rafso n. Ha mina, ATT S. 23 Vjh, 10.25 uur uit de Waterweg n. Liverpool. ADMIRAAL NELSON 23 te Zaandam. ARY SCHEF- FER 23 te Antwerpen. BILL s. 22 te Zaandam. BRlNDA 23 v. Hamina n. Huil BATAVIER II 23.teLon- den. BIRMINGHAM-23 te Delfzijl BA TAVIER ui 22 nam; te Port Lyautey. BROUWERSGRACHT 23 te Antwerpen. BLUE BOY 23 te Boston L. BARRA CUDA pass. 23 Texel n. Rostock. BETTY 22 te Bilbao. CANADA pass. 23 Ameland n. Abo. CORNELIA B. 23 nam, te Ostende. CRESCENDO 23 te West Hartlepool. CERES 23 te Boston L. CITADEL 23- te Par. CLAES COMPAEN 23 te Newcastle. COOLHAVEN pass. 23 v.m. Oporto n. Port Lyautey. CANADA pass. 23 Texel n. Abo. CORNELIA B. U pass. 23 Kaap Vïllano n. Casablanca. CONFID 23 te Rostock" CAL AND 21 v. Uleaborg naar Brest.- DUIVELAND 22 van Gdynia n. Hom-; fleur; DE HUYTER 23 te Heraosand; DEO DUCE 22 te Kopenhagen, 27 te Am sterdam verwacht; i-DEO. FAVENTE 21 te Bordeaux. 29 te A'dam verwacht; DE- PA 22 van Southampton naar Gent; DO- RINDA 22 van Garston naar Dungarvan. EKPRESS 23 te Kingslynn:'. ECHO 22 van Belfast naar A'dam; ELLEWOUTS- DIJK 22 te Pomaron; ELISABETH 22 van Londen naar Goole, FIDUCIA 23. te Kingslynn; FRIES LAND pass. 23 v.m. Casquets n. Bayon- ne; FRATERNITE pass. 22 Kiel naar Valdemarsvk; FREDeRIK 19 te loonden. GAA5TERLAND 23 te Harlüigen; GE ZIEN A HENDRIKA 22 te A'dam; GLAS HAVEN 23 te Gothenburg, HADA 23 te Esbjerg; HAGNO 22 te A'dam; HEERENGRACHT 22 van Abo n. A'dam; HEEMSKERK 23 te Grange mouth; HELVETIA 22 te Lowestoft; HENRIETTE 22 te Snodland; HAST I, l te Bayorme naar Boston L. IBIS 23 te Kotka: ---. JAVA 23 van. Huil naar de" Tyne; JA- BA 23 te Londen: JOZINA 22 te Duin kerken: JASON 23 te Teïgnmouth. KORTENAER 22 van Sundsvall naar West Hartlepool: KONINGIN JULIANA 22 te Vlissingen; KITTY 23 te Gèfle; KÜNLABORI 22 van de Tyne naar .Ier land, r--'' V- r: LACRA naar. Liverpool 24 te Holtenau verwacht; LUCAS BOLS 1 pass. 23 Land's End naar 'Bayónrie; LENY '23 te BUUngham;- LIES 23 te Methil. MIZAR N, 21 van; Cork naar. Bilbao; MARIA THERESIA pass. 22 Brunabuttel. MASCOTTE 23 te Southampton; MARA THON .22, te' Wismar'*: MIDSLAND. 24 te Grangemouth verwacht'; MAARTJE 24 te Hamburg'verwacht;MERAK N.. 28 te A'dam verwacht; MICHEL SWENDEN 22 te Antwerpen; MULAN .22 v. Hull n. Johannedal (Sundsvall); MAT AH N., 22' te Casablanca. NIEUWLAND 23 te Leith; NASSAU- HAVEN 23 te Antwerpen. POSEIDON 23 te Frederikstad: PETER SWENDEN 23 te Gent; PHOENIX 28 te A'dam verwacht; PARAMOUNT 22 van Barry Docks naar Pasages; PONTO 22 V. Zaandam naar Helslngfors; PAVO 21 te •Wasa. B-P.s: 23 te Oporto; REMMERT pass. 23 Casquets naai Lissabon:-RAPID, 22-te A'dam; RIKA 23 te. Fowey. SANDENBURGH 22 van Bordeaux n. Casablanca:- SETASIpass. 23 Ameland n. Rostock; SEAHAM, 23 te Dover: SERVUS 24 téi,Kingslynn,verwacht;- daarna Blyth: SKAGERRAK 23 te"Liverpool; SABA 22 te Norresundby;, SIAN - 22van Hamlria naar de Lemmer! TIMOR 23 té Cardiff; TYRO 23 Lizard 24 te Dublin verwacht: TAURUS .23 te Lon den; TEUN A 22 vanAdam f.n. Ros tock; TILLY 22 van.-Vesteras naar- Fa- oerviken. 1 --i".: UNITAS 23 te Slettin. .VLIER 23 te Lissabon; VIKING ;22 té Manchester: VIRGO 22 In Black Water River;' VIVO pass.- 23 Sandhammern naar Londen.' -WILiPO 22..v:; Jacobstad n. Zaandam. WARD 23 te Zaandam- WIEBOLD BOH- MER 23 v. Cadiz n. Oporto. WESTLAND 23 te Huil. WESTLAAN 23 nam. te Bre men --verw. WICKENBURGH n. Casa blanca 23 i te Bordeaux. WESTROPA 24 te Zaandam verw. ZWERVER pass. 22 Kiel h. Abo. ZIJPE 23 té West Hartlepool. ï-S;; >v/ -; T^aiikyaail:'.f; AGATHA, 23 te Pladjoe. CALTEX DELFT, pass.'23. Oporto, 26 v.m. tePernis verwacht. CALTEX LEI DEN, pass. 23 Kaap de Gala n. Pernis. CALTEX NEDERLAND pass. 23 Malta naar Sidon,1 CALTEX UTRECHT pass, 23 Gibraltar: n. Sldon, CISTULA, 22 van Colon, 24 te Curapao verw. CORYDA, n. Engeland, pass. ,23 van.. Noordelijk van Bermuda's. - DUIVENDRECHT, 23 van Bonny, 24 te Lagos verw. ESSO DEN HAAG 23 te Aruba. EXRE- MA, 23 nam. 4 uur van Liverpool te Rot terdam. ENA, 22 van' Kingston (Jam.), 24 te Aruba verw. FRISIA 23 van Hejrsham naar Barton. MITRA. n. Piraeus, pass, 23 Zuidelijk van Kaap Sao Vincente. MALEA, ver trekt 25 van Mlri n. Sydney. MALVINA, 22 van Singapore n, Buenos Ayres. MIH- ZA, pass. 23 Kaap Sac, Vincente naar Stanlow. METULA, n. Bombay, pass. 23 nam. Zuidelijk van Flóres (Aznren): MATTHEW 23 van Vlaardingen naar OslO. -.. NOORD 23 van Gonfreville n. Quistre- .ham/--'- 'i.i. - -v - OMALA, 23 te Mena al Ahmadi- PBRNA, pass, 23 -Dover n, Mombassa. PAPENDRECHT, 23 van Gothenburg n. Maltno.-- ROTULA, 21 te Port Elizabeth. SCHERPENDRECHT. 23 te.Shellhaven, 24/25 's nachts te Rotterdam verwacht. STANVAC TALANG AKAR, 23 te Sóen- gei Gerong; SUNETTA, n. Santos/pass. 23 dwars van, Fortaleza. TANKHAVEN II, 23 te SÓengei Ge- rong.-. '-. LVj.'; WIELDRECHT, 26 v.m. te Kaapstad verwacht, wqensdhecht, pass. 23 Kaap de Gata -naar Hamburg. Buitenlandse schepen óp weg naar Rotterdam AMERICAN. JÜSIST v. New York, 22 te Antwerpen, 25- Verw^ (U.S.L.). AM- BREZITE. van Havre, 23 nam. 2 uur verwacht,.-(Furhess). BEATRICE VICTORY, v, Norfolk, 24 vjn. 8 uur verw. (Lenders). BLACK CONDOR, v.-New York, 23 nam. 8 uur verw. (Niev. Goudriaan)BURY, van Huil, 23 ham/SJOruur verw. CARRENA, vaii Narvik, 24 v.m. ver wacht." EGEE, v. A'dam - binnenkort verw. (Rott. Tr. MÜ EMPIRE CONRAD, van Cuba, 20/27 's nachts verw. ELFNAS, v. Nyashamn, 26 verw. (Muller).- EDEL-' GARD,' v. Wasa binnenkort verw. (Vin ke). ELPIS. van-Noordzee,. 25 v.m. 4. uur. verw. r-, FAIRWOOD ELM, van Swansea ca. 26 verw, (Van Es)- - j- GENERAL BEM, van Noordzee, 23 nam,- I uur verw. HULDRA,«van;. Kopenhagen bixuien^ kort verw; (VJnke)ï-'.\' „v: ■-.■A-- INDIAN; ENDEAVOUR/ van India 23 nam. te Antwerpen, 26. verw. (Muller). KA THE HAMM. van Wasa. binnen kort verw, (Vinke). LUTZ, van Rouaan, binnenkortver wacht. (Stlnnes). LEDAAL, van Narvik, 24 v.m. verw. (Hud. Veder). MENDORO, van Oost-Azië 26 verw. (Wambersie). NOREG v Sundsvall binnenkort verw. (Oudkerk): NICALOAS G. KULUKUN- DIS V. Noord-Amerika 28 nam. verw. OTAVA van Aberdeen binnenkort verwacht: iSdeI' F'ekkes); OBERFRAE- S1DENT DELBRUCK van Hamina 25 verwacht (Nubel)/ -v PENOBSCOT van Hampton Roads 27 verwacht (S.H.V.); PROTEE van Rouaan binnenkort verwacht (Rott. Tr, Mij.); PALME IT, van Spanje 25 verwacht (Eurovracht). ROTHER vanGoolé 23 nam, verwacht (Hud'.g Pleters); ROY van Narvik .23 nam. 8 .uur .verwacht (Oudkèrk); RENA van Hampion Roads 24 verwacht (RKC), RAS AL AUDH van Kuweit pass. 23 Sagres, 28verwacht; REI NB EK v. Ca nada 26/27 verwacht (N.B.K.). SOUTHLAND van Savannah 24 verw. (Gans Tr.) SEGUNDO v. Newcastle 24 verwacht (Muller); SAXEN-van Bremen binnenkort verw. (Continentale); SIG- RID 'van Wasa binnenkort verw. (Vinke) SAC BADALONA v.- Porto Pi 26 verw. (Muller); ST. EDMUND van Huil 24 ver wacht (Ruys), THISBE van Honfleür binnenkort ver wacht (Rott. Tri Mij) VILLA Dl BRUGINE v. Philadelphia 24/25 's nachtsverw.' (Damcq); VESTA I'an Portugal 23 nam. verw. (Wamber sie). WARHINDOÖ van Gibraltar. 28 _verw. ZOELLA.LYKES van Houston 25. ver wacht (Lykcs). Sleepvaart NOORDZEE roet stoomschip n. R'dam TYNE roet baggermolen en 22 v.m. 11.50 uur uit de Waterweg naar. Callao. RIJNWAXERSTAND Trier 122: Cottstans 428—3: Rheinfel- den296—19; Breisach 264—23; Strass burg 330+10; Maxau 506+27; Mannheun 358+10- Mainz 316+8; Bingen 215+4; CaUb.236+6Coblenz 233+ 6; Bonn 200; Köln 202—4; Düsseldorf 322—6; Buhrort 408—6- WeseJ 383—5; Emmerich 324—6; Plochingen 144+3; Steinbach UB; Lo- bith -1015—7; Nijmegen 796—8- Arnhem 800—9; Eefde 328—3; Deventer 22B—5! Monsin 5550; Visee 5001+23; Borgharen 3983+42; Belfeld- 10B8+15: Grave 463+ 1- Pannerden Heveadorp 255; Hevea dorp-Vreeswijk 250. IJssel boven Eefde 255.-..- WAARNEMINGEN 1020,5, N.N.W. 2. 16.6, Max. iëmo. 21-6 gistermiddag 12.55 u.; Min. temp. 35.6 hedenmorgen 8 uur. Wersgesteldheid: zwaar bewolkt. VAAR WATERDIEPTEN IJsselkopHeveadorp 255. Heveadorp —Wijk bij Duurstede 250. Wijk bij Duur stede—-Vreeswijk 260. IJsselkop—Does burg 255. Arnhem C 8—9. 24 Aug. Hoog water te Rotterdam le tij 9.24 2e tij 21-28. Opvaart: LOBITH gepasseerd 22 Augustus 1951 voor 13 uur. naar Duitsland: Speranza,. de Backer; Dava, Adriana v. d. Sande; Anna, Bruinsma; Noordster, Schaapman; St. Antonlus, Meijer; Ambulant, Lub bers; Morgon, v. Meer; Barres, Ostertag; Westschiffahrt 20 Wenzel; Ingrid, Ellz; Verwisseling .Venema; Oiex 40. Pache; Industrie 76. Gdttert; Margerletha Hen- drika,. Lensén; Limburg, Keijsèrs; Ost- mark, Gutscher; Risico, Blacker; Mary, Lise v. Brussel; Jantje, Hof; St. Petrus Canisius, Witjes:. Beta, Koster; Hecoplle. v. Maaren; Heyma. v. d. Werf; Express 27,. Blom; En Avant, Bastiaanse.: Heja Gerrits; Roger, Raymakers; Anna, v. Gent; Rence 2, Maglels; NeUeke, Moes; Vios. Schuitemaker; Hoop op Zégen, Be^ rends; Math, Stimiis I, Schneider; Matb. Sttnnis 8T, Raab: Flottile. ten Napel; Hans Neuerburg, Dillenbergen; HarperJ 62 Deimet; Pasto, Bonten; S.GJD.E. 5,. Veghmel; -W.TA.:G. 149, Willems: Herta, v. Woercom; de Gruyter 14, Langenber- gen; Frans.; Heijlaerst; Clazina 3, Ver meulen; .Maria. Heljrnen; Japfco+Prina; Elwi. - JiskiootV' -Berta,.:v,. Deursenr'Bcu- chier, v. Hoogendoorn; Henry Dameur, Gewonde matroos van de' Alderamiu aan land ROTTERDAM Naar wij van Van Nievelt Goudriaan en,Zn. ver- nemeru-is het - stoomschip Aldera- min Woensdagmiddag in Falmouth' aangekomen, waar de gewonds matroos O. G. J. de Jong, woon achtig in Den Haag aan land is ge- bracht em in- een ziekenhuis opge nomen. Hij maakt het redelijk'wsLv Endlicb; de Gruyter 15, Koch; Ba dsn 4 Stienssen; ,Baden+48'Wetsel;'Baden1341 f, Lanz; Spinveld 3. Bouwer: Fronde. Hom,'/ Harpen 64. Kessel; Hans Neuerburg n Zaan; Tolima, de Lange: Kemhat, Laiii ser; W.TA.G. 146 Fey: Harpen 2, Drcks- W.TA.G. 161. Hoyer; W.T.A.G. j^' Lacmy; W .TAG. 140, Bingerhelmcr'- Kathe, Dijkmans. Naar Bazol: Goeland. dc 'RaaB*. Farnsburg, Hartmans, Genevieve Hallo Sturzenegger; Emy, Heller, v, d. Berg' Lugano Ducoffre. Naar'Straatsburg: Mcrat. BaziUac. da Rijk. Afvaart: LOBITH, gepasseerd 22 Augustus 3S51 voor 13 uur, naar Rotterdam: Thea Werlitz: Bavaria, Selp; Rhcunion 10 v! Heel: Westschiffahrt Jansen: Andrea. Kemperman; Rheinuriion 9,Pouwels* - Express 38. Schwartjes: Watermaim* BosmannCarl, dé- Frier; BrigitteBur- f hen; "Wijkdienst 32. Mouthaan; ;Trëvlsia^:- Puylaert; Eldor, Thus; Eva, Drilmeüer St. Aptonle, Klevtts; Anna Ertei; Seam- 16,'Tack; Fiat Vol 18. v. Berghem; Mas-- cotte, v. Vliet; Loire, v. RoekeiHabbe-: ma, ten Haef; de Musset. Goedegeburen"" Ruysdael. Meërtens; Agnard, de Bruyijr Rakata, de Kriek; Rand, v, .Duitéron-w WamaniRoth;Batoer. Lcnsen; - Zenis'"- Moonen: Math. .Stürnls 92, Jost; Math.' Stinnis ,4, Villman:Matb, Stlnnis.II, Pe- tera .Via Me dis, Schlebach; Hansen, Neu-" er burg 4. Wagner:. Stockhom. Baayena, 'Jos Schurman 4', Kolder; Jos Schurman- 47. Moy; Jos Schurman ,37, Muller Schurman 22, Arnold; Jacob Hasslachér! - Dilienberger. Naar 'Oirschot,' Nomadisch, Verdoom; Den Haag.'Johanna'Zininierman; Deven ter. Concordia v. lieerde; Zierikzee,The ma, v. Megen; Brouwershaven., Sanctai Maria,. Feenstra; Eindhoven, verlnai Bèkkcr; Deventer. Emja, Smits; Meppel," Wilhelmina, Willemsen; Enschedé Jantje .-' Hof; Hilversum Rislea, Brutnslot;-Leideh Johanna,"'TrouwborstApeldoorn Nenu-_ phar. Toering: Broekerhaven. Cathafina Leenders; Den Hapg, Koning, Gans; IJmuiden Twloa, Bonninga; Den Haag Mevo, Reitema; Secunda v,: d. Zee; Zwol. Ie, Hean, Vegter; Almelo Confiance. Ele- 'veld: Doesburg, Maria; :y: Megen;:Wes tervoort; Geertruida, Frielmg; .Hoogkerk De Hoop, Groen; Bergunierd&ra, Ger- not, Plasman; 's-Hertogenbosch. Woglin- de, Verlinde; Zwolle. Overijsel, v. Rem- merden: Remmerden. Louiza, GerROSki: Vreeswyk. Hendrika, v. <L Horst; Dordt, IJsiclmcer, Pijman: Vreeswijk, Harmo nie 4, Pouw; Harmonie 2. Fiomp; Scbwcdthelm, K.V.A.G. 16. Naar België; Animo. Koning Gans; Jacoba, de Vries; Mose] 66, Lerch: Jo hanna. Leenman; Elbe 8, Rothi: Corrle, De Vrij; Rijnschelde 6, Terberght; Morea v.- d. Bergt; Express 37, Beeckroan; Be veland. Joosten; Spera in Deo. Arenas; Kronenburg, Tromp; Lucy. Hcnsen; Eli sabeth, de Koning; Elisa. de Priester, SJ3. 5, Feenstra; Saint Odillo, Vaistcr; K.VA.G., Schwedthelm. Marktberichten VAN DE COOP. TUINBOUWVEILING EILANDEN G. A. TE ROTTERDAM 22' Augustus 1951 Aardappelen: Grote 0.060.10. Andij vie 0.07—O.C9. bloemkool 0.150.60 Snij bonen 0.24—0.56, Stnmprtnscssen 020— 0.55, komkommers 0.08—0.15, kroten 0.17 —021, rodekool 0.09—0.11, gelekool G.18, groenekool 0.12, alles .per kg,' Bospeen. 023—0.32 p. bos, prei 022 p'. kg. Toma ten 0.180.66 p. kg. Uien 0.080-12. Fruit; Meloenen 0.410.62 p. st., per- - ziken 0.12—0.25 p. at., pruimen 0.19—055 •p. fcg. druiven 1.08—1.2S p. kg. Appe len: James Grieve 022—0.55. Mank's -Codlirr 0240.42, perzikrode zomerappel 025-M3.54, zigeunerin 0.3G0.60. alle3 per kg.'Peren:'Clapps-Favorite 0.26—0-52 p. kg. Frecose de TrevoUX 0.330.45 p. kg. IMPORT- EX PXPOklFKMA, IN LEVBNSMBODELEN ZOEKT PRIMA ISfiEVOFRDK B voor het rayon Zuid-Holland, voor het bezoeken van ïevensmiddèlenzaken en hotels. Liefst in bezit_ van auto. - Goed salaris, provisie en on- kostenvergoeding.: Zonder prima referenties is. het onnodig te solliciteren. Eigenhandig geschr. brieven, met recente pasfoto 1^6.4*59, BOLREK, Kon.plein 1. Ainsterdam. N.V. vwiagt nette meisjes - j voor lichte fahriekswerkzaamheden. -'-v Leeftijd boven 16 jaar. I '-Aanmelding kan geschieden op elke werkdag van 9-5 uur g (bebaiye Zaterdags) Hugo de Grootstraat 41, Rotterdam. Prachtige Popeline REGENMANTEL 1e MIDDELLANDSTRAAT 10 TEL. 02104 ROTTERDAM brengt de Rotterdamse première van FRANCIS' TWEEDE AVONTUUR: 'Ï-. I"zim«n kam w) oof- wqsDn EN HOtj Regie: ARTHUR LUBIN EEN UNIVERSAL MTSRNATKWU. BLM r_K |Teltoopgevraagd~| hf:pers» ^bontmantel, .geen ttes; lange maat „S8 met prijsopgaaf.^ Br: ond.' no. 7023 v"- van .dit blsd. Te koop aangebe V Super ..hardboard, watervast voor' parketvloeren, enz. In bruin eo wit,- ca. 200x40 cm, f tl.70 P. pl- H." J. Tamminga, Gf. - Visserijstraat .14-15. Xel. 37730,■.T>' Gemakkelijke betaling. Radio .Philips.:'. Errés.':Waldorp vanaf w R^prdéh -v haard kachels, dlvr - m erken Vvè j i 3.+ plu)' ";Stofzüigëre/- dly,•nerkrn vaj\f3,- :p.w- .Kinderwagens en wandel wagens v;a.„( 2,—pjw; De Gier, Goudseslngel 51—53, Tel.26975; Jac. Catsstr. 46—50. Tel. 82065. Gemakkelijke betaling. Meube len. bedden, karpetten, moder ne slaapbanken etc. ;J3ovi". Witte" dc Wlthstxaat 17, TeL Rood koper f 2-70,: geel koper 1:30, lood en zink f 1-25, auto accu's v,a. f- 7^0.ijzer, touw. rubber, papier, enz., Ook afge haald. Alleen C, peters. Kar veelstraat 46. Witte. Dorp. Tel/ 31226. Gemakkelijke betaling.-r Meu belen, bedden, dekens, tapijten, balatum, kleding enz.' enz. N.V. Mij. ..De Pool"/ Róchus- senstTaat1 5458, Tel.. 28891. Bcntincklaon 10—12 (Blfldorp) Gem. betaling. Haarden; haard kachels, kachels. Etna, Err es Permanent, Interno. Kramps met complete plaatslDg. De Gier. poudscsingcl 81—53. Tel. 26975. Jac. Ca ".Es tra at 48—50. Tel, 82065. Sterk verlaagde prijzen ln on ze gehele meubetafdcling. Komt U eens kijken? Vrfl te b'ezich- tigen.-De tramiijoeiï 4, ll'enlf» brengen U naar ,Jje Meubcl- beuTB", Grote Visserijstraat. 8 —10, Botterdam» Pracht: slaapkamers, geheel cnmpleet, waarvan de gewone prijzen ƒ.605.—1 575.—, 475.— en 395.— zijn, Deze week moeten, ze -verkocht zijn voor f 585.—,t 470.—, f 395.—, 323.—Profiteert - hiervan. JDs Meubelbeurs",GroteVis serijstraat 8—10, R'dam. Gasfrlgidalre te koop. 130 liter 1 350.—. Tel..67441. Prima spelende radio's vanaf f 12.». Luidsprekers v.a. 4.93, ook op. alle betaalzegels inrui len enz. Radio Shop, Malie straat 35 a Z. Aangeb. klndercommode, in goede staat.P. Bömcr, Ael- brechtskade 19 a. 'pp* y HUE 4 t ieeftuden tTHS Wtsr Cydemaster hulpmotoren, "thans 'n 3' uitvoeringen leverbaar-v.a. r+430. Verkrijgbaar op gem. cónd. "Hoofdagent L-. F. Bree- man;r Hooi drift 160162, Telef. Bérinl hulpmotoren 239.—. Verkrijgbaar op zeer gem. cond. ook geschikt voor tandem. Li F. Breeman,, Hooidrlft 160162, Tel. 38507. i Kechtszljspan. Bernadet,gröen gelakt, rood bekleed.' Na 18-u. to bezichtigen. P. L. Gouds waard, Bruynstraat 44 c (W.) Kap tela Mobylette, de droom van iedere toekomstigebrom- fietsrijder, thans zeer,snel;,le verbaar. Ben Maltha. Weste Wagenstraat 17,. R'dam. +-V, 't. Gloeilampen, 50 kaars 39 ct., 3 voor 1 gulden, 200 kaars 69 ct. Ook voor 125 volt. Alleen Ge- veke. Nw Binnenweg 355. tel Prima verende divans" en slaap banken 25.—, 35.—, 45.—, t 55.— enz. De Specialist. Burg. Roosstraat 23, bij Zwart Janstr. Vleesoorlag. Dik vet spek 1,15. Rund- met varkensge hakt 0.95. alles per 500 gram. De Rundvleeschgrosslers. Viiet- laan 46. Vleesoorlog. Dik vet rook- spek 1,25, mergpijpen en var kenspoten bijna' voor niets. Dc Rundvleeschgrosslers, Vliet- laan 46. Vleesoorlog, Dik Hollands niervet 0,83, runderlappen vanaf 1A7. De Rundvleesch grosslers, zijn te-bereiken met lijn. 16, 17 en 22, vlak achter Jan v. d. Hart. Ter overname aangeb, wandel wagentje en hobbelpaard. Na 6 uur. Huysdcns, Blokmakers- straat 24. Gemakkelijke betaling. Onze kosten z^jn laag, cmdat - onze meubelen alle vervaardigd worden ln eigen werkplaats. Komt U eens r.ijkcn. U zult verstomd staan over de prima kwaliteit en lage prijzen. H. Muylaert Jr. Vijverhofstraat Li7, Tel. 43494. Oh, Wiesje, pracht kinderwa gen beb je daar. Wat een kwa liteit en wat een model. Waar kocht je die? Bij Van Veen, Dier gaardesingel 94, SJaan. Vanaf 2.per week enzonder vooruitbetaling!!! Het Is haast geen geld!!! Zware geheel draaibare rooktafels met verlichting rn chrcvngamituur nu j 33.50. 't Meube,..iuis, West Kruiskade 5 (tegenover Are na). Koopt nu een Imco aansteker. Thans 1.79. De Twee Stoep jes. Zw. Janstraat 90. Ook voor U een kam garen cost, of mantelcost. n. m. v. 99,Ziet onze etalage. Maat- kledlngbedrijf J. P. Lindeman, PolderTn.in 58 Z, Tel; 75254. DamesVoorheen - het ouder wetse. -knellende stoffencórset. Thans draagt iedere moderne vrouw ons geheel elastisch, slankmakend „EUa." Rubber- corset. Komt U zich ook eens vrijblijvend overtuigen van de vele voordelen. Corsettenfa- briek „Victoria", Zwart Jan straat 98.' R'dam; Hoogstraat 143, Schiedam. Cocker spaniel, teef, en 2 Jonge Cocker Spaniels. J. v. d. Vliet, W. Varkenoordaeweg 52, Zuid. Een originele Amerikaanse ka meelharen winterjas, zo goed nis nieuw, m. .48-^0. M. C. Evers. Da Costastraat Ifl c, Rot terdam. 2 tropical costuums en'winter jas, maat, 50,, Billijk_te koop. Walenburgerweg 133 a. Geen kooplui. Na 7 uur. Vaartuigen""^] Te koop grote B.hL, geheel compleet: in prima staat. Tus sen 6 en 8 uur. Mansveld, Lust hofstraat 14. Te koop kajuit-Jachtje, in st. v. n. 760X190, 2 m. tuig. cojnpL m. Butagas, watertank, hulk, 2-cyl. H.M. enz. Dorpsweg 112c, Rotterdam. IrOAA, per 100 ar, FRANSEL&AN 291 COOLHAVEN 240 GCUDSESINGEL 113 WE3TXRUISKA0E 50 BEIJERLANOSEUAN 18 BERQ3E DORPSSTRAAT 99 SCHIEDAM BOERHAVENLAAN 33 Auto's, Motoren cn Rijwielen GemaKkeiijxe b«uuuig.; rtjjwie- len diverse merken van. 3.+, af per week. Grote sortering bahon- en. sportrijwlelen in di verse'kleuren. De Gier. Goud seslngel 51—53 Tel, 26075,-Jac. Catsstraat 4B—50, Tel: AB-A.N. auto- en motorrij school E. de Groot, gedipl. in structeurs. Gratis theorie.": Te vens verhuur, Aelbrechtakade 152. tel. 39619—39701. Gévr. een ln uitst; staat ver kerende,,: daraesrijwiel, liefst sportmodel. Br. vond.no. 7 bur.van dit blad,. Te koop v. partic. Dodge 1935. Gebr. als bestelwagen, sterk en solide, t.e.aib.:Te zleh De Jagerstraat-55, Tel. 32220. Te koop Packard '39 kl. 6-cyl. 1500,—ook genegen te rui ten voor kleinere wagen. Te bcvr. '8 avonds na 7 uur. W. v. der Have, Noorderhavenkade 34 b. Tc huqr auto's zonder chauf feur, 4-,, 5- en 7-pers. Beio's Garagebedrijf, Dirk Smidstraat - Tel. 21925. R'dam. Muziekinstrumenten Te koop gevr. gebruikte piano. Br. opgaven merk en prijs no. 7261 Adv. bur. Harte, Zaagmo- lendrllt 35 a. Te huur gevraagd Jongeman zoekt gezellig kost huis bjj eenvoudige mensen. Liefst in Zuid. Br. no. D-548 Adv. Bur. Hillevliet 7, R'dam-Z. Jong werkend echtpaar 2oekt woonruimte, liefst slaapetage, ongem. Br. no. 7029 biir. v. d. blad. - Eenvoudige jongeman, 39 jaar, zoekt netkosthuis met huise lijk verkeer, Br. met prijsop gaaf ond. no. 3005 kiosk Math, brug. Spoed: Gevr. slaapkamer, oang. Zuiderzfekenhuis voor heer, b. b.h.h. Br, ond. no. 1616 bur. van dit blad. Jonge mensen z. k., zoeken ha mers met kookgelegenheid. Br. ond. no. 7025 bur, van dit blad. Wie helpt slechtziende' man aar» een slaapkamertje. Zo spoedig mogelijk. Br, no. 7027 biirj v. d, blad. - Te huur aangeboden Te buur, ruime gem. k. met >ens. voor 2 broers of vrien- Jen./ Omtrek Coblhaven. Br, ond. no. 1615 bur, rvan dit blad: ona. no. roiu our. van air oiaa. Personeel gevraagd j I Woningruil j Net-meisje gevr,, goéd.kunnen- de werken, boven, 18: Ji",niét voor,de":winkel. S/C- de Rave, Polderlaan 20, slagerij(Z.) Gevr.' net. meisje .voor. de huish.. (dag). M. J. van der Waal. Gernt Jan.Mulderstr. 30. Vrij hovenhuis, 7 kamers, keu ken.' 2 wa.'s, sgroto veranda, voorben-huis-: of vrije le et., 4. kamers,- keuken of met kei- derruimte. Mooi uitzicht (W.) Veelzichtstraat 6 a. Gevr. voor direct zelfst. dag meisje, boven 20 jaar. Heem raadssingel 97. Gevr. voor expeditiewerkza'am- heden 3 flinke Jongemannen, min. leeft. 18 jr. Grada Prod. N.V..Nijverheidstraat 49, R'dam-Z. Lampenkappennaalster gevr. v. het atelier, - Getrouwd geen bezw. Goed loop, - Van Aarsén, Pieter de Hoochweg 121, TeL 31385/R'dam. Kapsters. Gevr/aank. kapster, goed kunnende permanenten: A. M. P. Verweij, Stadhouders- weg 104. Personeel aangeb. Heren, fabrikanten on gros siers, een goed en lonend -ver koper b.zo. Uw artikelen te voeren' togen onk. vergoeding en provisie. Br. no, 1617 bur. van dit blad. Lessen Mlddenstandsopieidlng. Sept. aanv. nw. kleine clubjes, geen boekenkosten, laag lesgeld- Succes verzekerd. Instituut Americana, Mathenesserdijk 394. Tel. 31162. Huwelijk Wedn. klein po6t„ 35 jr. eigen huls zoekt dito vrouw, voor zijn twee kinderen, l.. kind geen bezwaar. Br. 7023 burt van dit blad. Nette eenvoudige jongeman,'33 jaar, zoekt langs deze weg kenl nistnaking met'.net eenvoudig» meisje "of Jonge wed., 1 of 3-' kinderen geen bezwaar. Br. no. 1018 bur. v. d. blad. VRIJBANK Vette bouillon p„ liter of meer wordt verkocht op a.s. Zater dag 8.30 u.Afrikaanderplein t/o K.K. Kerk; Zaterdag 8 30 uur Boezemstraat 34 - Teluf. 22452 Nette jongeman. 39 Jaar, zoekt kcnnJsm. m. dame, 34 tot 38 jaar. Br. met'foto op erew. ret. ond. no. 80 kiosk Westplein. Nette jongeman, 29 jaar, zoekt ser. kennismaking met eenvou dig net meisje tot 30 jaor, niet R.K. Br. no. 36C9 kiosk. Hogen-.-f dorP- Aangeb. kamer,, slkamer. keu ken. 2e et. straatzijde, in pr. st. ruilen voor groter© woning. A. V. Geenen, Persoonsbavea 97. Spoed I Aangeb. vrij huis, bev. kamer' en suite. 2 sLk. en zol der. v.- en a.'+uin en gar., 20 min, van Haarlem en A'dam, 32,p. m. Gevr. vrij of ben.- huis m. tuin, .4.k„ Sduedam of omg. Br. Platarenlaan 5, Half- weg. Kl. winkel met .teL woning, omg. Goudserijweg. met huur- macht. A voor vrij boven- o£ ben.huls N. of W. (Kral.). Br, no. 7026,'bur. v. d. blad, Aangeb: te Oud-Beijerlandf nieuw huis, 3 sl.ka uiers, dou-, checeV hulskamer, woonkeuken en tuin,, huur 5,— p.' w., gevr. te' Rotterdarn. ben.huls, liefst Tuindorp. Br. no. 7030 V: - bur. v. d. blad. Diversen Verhuizingen en .meubelver voer tegen zeer lage prijzen. Jac. Middelhoekr-Math.dljk 'teLV-34373 en 'Statenweg 5C. Telefoon 49894. Kinderledikanten blank 14.90, gelakt 22,50, tonmodellcn ge- lakt 37,50. klndercommodes, blank 31.50, gelakt 39,50, met 3 laden, kast en.-uitschuif ge- Jnkt 49.—, ombouwkasten 17.50, kinderboxen, stoeltjes. tafels 7,50, slaapkamerstoel 7,50, tafel 11,99; volop mas- sief eiken kasten 3-deurs, ook blank of old finish 169,—. bh- paSsendo ledikanten t 79,50. Al- les-eigen, fabrikaat. 30 goed koper.-Gebr. Bos, Sam. Muller- straat 9-a-b-c. Telefoon 36811. Jongeman, 24 jaar. zoekt eenvoudige vriend, geen liefhebber.-BL- ond. no. (Adv;. Bur. Hillevliet 7, B'« nette

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4