DELFTSCHE SLAOLIE C D m H.B. S. S- j ubileumtournooi met Hermes 2 als winnaar ,Het Zonnehuis55 zendt een telegram aan B. en W. MiMTmSTM Grote achterstand van het Bondselftal in Haarlem Macon wacht de Europese roeikampioenschappen Grote belangstelling voor een sportieve voetbalontmoeting Bezwaren tegen het attractiecentrum SCHIEDAM Koeriersters Onze -- FEESTWEEKRECLAME Voor danslessen B, SCHILPERÖORD AGENDA Meisje verdronken in Nieuwe haven de zuinigste, de bestel Free Foresters stoten op 281 voor 9 Nederlandse B-ploeg tegen „-Helsinki" ëL^Ofti SPECIAAL ALKALIVRIJ VOOR ZODE ,Een ster wordt geboren" Vraag naar Radioprogramma Donderdag 23 Augustus 1931' De eindstrijd lii het H.-B.S.S.-Jabilcum-toamool, welke gisteravond aan de Havendük werd gespeeld tiusw» S.P.O: en H.-D.V.S. 2, i» in een 1—Z overwinning voor de H.-D.V.S.-rcserves geëindigd. Voor deze ontmoeting, waarin fel maar sportief werd gestreden, bestond grote belangstelling. Gemakkelijk hebben de b!auw:wWen het tegen de S-F.C.-ers niet gehad, hoewel de Z— 1 zege alleszins verdiend kan worden genoemd. Wel leek het er in de laatste 1" min. veel op dat S.F.C. het nog tot een geiyk spel zou brengen, maar daarvoor was het offensief toch wel een beetje laat ingezet Met het oog op het vroeg invallen der duisternis werd tweemaal 35 min. gespeeld, zodat bovendien bil een eenmaal ontstane achterstand de strijd tegen de klok ook nog een woordjo ging meespreken. Ongetwijfeld was de H.-D.V.S.- aanval - gevaarlijker dan die der S F C-ers in wiervoorhoede de baltéveel door het midden werd gespeeld. Het meer n hot spel be trekken van de beide vleugelspe lers zou de S.F.C.-aanval zeker aan kracht doen' winnen. VrU goedkoop kwam. H.-D.V.S.. reeds na 6 min. spelen aan. het eer ste doelpunt.Een rollertje van v. Soest .ging in .de. richting van bet S F.C.-doel, waar 'debal door een oneffenheid in het terrein juist: voor doelman Kriek van richting veranderde. Traag reageren van de SF.C.-keeper was tenslotte oorzaak' dat bet leder ove/'diens handen in het doel huppelde,. 0—1,. Direct daarop/ kroop H.-D.V.S. door het bekende oog van de naald, toen een fraaie kopbal van -Meijster door de bovenlat werd gekeerd. Aan de andere zijde van het veld stevende Bobbe met een vrjj veld voor zich op bet S.F.C.-doel af. Zijn schuiver werd evenwel door Kriek onschadelijk gemaakt. Nadat de H.- D.V.S.-doelman Heimig ternauwer nood een schitterende kopbal van Goedgeluk uit zijn doel had weten te houden, kwam de rust met on gewijzigde stand., Na 10 min. in de tweede helft kwam Zoutendijk geheel vrf} voor doelman Kriek te staan. Het 2eec harde schot dat volgde kaatste ech ter van de S.F.C.-bovenlat het veld weer-in. In de twintigste .minuut had bij eer. aanval over* rechts H.-D.V.S. weer succes, Bobbe schoot daaruit de bal bard en laag in het S.F.C.- doel, 0—2. Nadien waren de S.F.Q.- ers we! het meest in. de aanval, maar verder dan een goed door Meijster ingekopte corner, die de stand op 1—2 bracht kwam men toch niet meer. Vrijdag a.s. spelen de verliezers met de minst - slechte resultaten, H.B.S.S. en D.R.Z., om de vierde prijs r.I. de Parool-medaille. De eerste, tweede, derde, en vierde prijs, resp. gewonnen door H-DVS, Een druk 'moment-voor het Her- mes-doel tijdens de wedstrijd tussen SFC en Hermes-DVS, die gespeeld werd in hetkader- van het HBSS-jubüeumtournooi en de eerste prijs tot inzet had. S.F.C., Excelsior '20 en H.-B.S.S. of D.R.Z., zuilen tijdens een op 14 Sept. te houden feestavond van H.-B.S.S., ter gelegenheid van hot 25-jarig bestaan worden'/iitgereikt. Naar wij vernemen heeft het be stuur van de stichting „Het Zonne huis", een Christelijke inrichting voor- de verpleging van chronische zieken, Woensdagavond een tele gram gezonden aan het College, van B. en W., waarin kennis wordt gegeven van de verontwaardiging van dit bestuur over de toestem ming, die door het College van B. Met diepe droefheid ge ven wü U kennis dat na een kortstondige ziekte, zacht en kalm, van ons is heengegaan mijn innig geliefde Vrouw en lief hebbende Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zuster. Behuwdzuster en Tante. Mevrouw. TRIJNTJE SERMER Echtgenote van de heer Petrus 'Bartholomeus de Graaf in de ouderdom_yBn 64 j. Uit aller naam: if- -t>3£ GRAAF Schiedam, 13 Aug. 1951 Graaf Florisstraat 37 De teraardebestelling zal- plaats hebben Zaterdag 25 Augustus a.s. op de Alg. Begraafplaats schie- dam. Vertrek van het Tarief) 1—35 woorden i Elke 5 woorden i i 065 r f 0.20 Rijwielen.''compl/'roet lamp v.a. 135./-. Betaling desge wenst in; overleg. Frans Waltman, Hotferd.dijk 240 a, Telefoon 68948. - Opnieuw ^verchromen horlogekastcn 2.25. van Als nieuw terug. H: A. Diete- rich, Horlogemaker. Goud smid, Prof. 'Kam. Onnes- laan 98. v Soomers. "Simplex. Pon en Empo rijwielen, JLO-carrier motorën. P. W. A. Soomers, v. Beverenstraat 2. Tc huur aangeb.: zomer huisje, Augustus - en Sept. Br. no. S 43 bur.;v. d. blad. Een fiets is een onontbeer lijk iets!! LD.W:. Bultenha- vonweg 178, t.o. Politiepost, levert U reeds een splinter- nieuwe fiets vanaf f 3.50 p. week. Dus op zeer - gemak kelijke betalingsvoorwaar den. Komt U eens praten? Permanent-Wave, compleet, f 5.75. Ook speciaal alle kleuren haarverven. Kap salon „Alida". Grote Visse rijstraat 8E (hoge -.stoep), Tel. 33762, Rotterdam. Te koop daracsrijwlel met nieuwe banden f 42.50. Mid-' delh.str. 6. Meubelbeura-Nlcuws. /We derom ontvangen het beken de Jabo-Tapijt, een ijzer- sterk sisalproduct, dat als vloerbedekking'voor de mo derne .woning ongeëvenaard is. Prijs 8.40 p. Meter. Wy zorgen vcor vakkundige be legging. „De Meubelbeurs". Lange Haven .95, Filiaal Groonelaan 109. Te koop- wegens ziekte: D.K.W., 250 cc., prima ban den; nieuw vloerkleed. Lijs- terbeslaan 20, Kcthei. Te kcop aangeb. ameuble ment, kachel en radio. H. de Lang, Edisonstrnat 60 a, Schiedam. Dame, b.b.h.h. vraagt ..gem. of ocgem. zit-»laapk. m. of z. pension. Br. onder no. S 42' bur. v. d. blad. Naaister heeft nog enige da- gen vrij voor bet maken van dames- en kinderkleding. Ook nog plaats vcor leerlin gen op avond-knip- en naai les. C. Wulsman, Fabri- plein 30B. Zorg nu voor de winter. Winterjas vermaken tot jek ker 25.keren costuum 35.—, jas 22.50, repareren, stoppen. Kleermakerij K. Klapcoor, Stadhouderslaan 2. banketbakkerij SI.UPUINASTIIAAT49 TE1.67586 250 gr. CARRÉ'S - - - «f 150 gr. CJÖCOS MA CROONT JE 3 4» et.; COCOSMACRONEN 10 ct. p. stuk NATUURLIJK WALVISSTRAAT No. 4 h. Vismarkt A-. SCHIEDAM AANVANG SEPTEMBER l'ï\ HEDEN INSCHRIJVING Eerstbeginnencféir en Gevorderden BROERSVESTIVAL vraagt Uw aandacht voor een fèestclijk' programma en bijzondere ^FESTIVAL AANBIEDINGEN iby 'DrjksTAIx!;: -V-v Voor de schoolgaande jeugd een sterke schoen die tegen eén stootje kan. - ZIE ONZE FESTIVAL-ETALAGES i :-4'; siBED S.E6N KL A SS BB TE R i cBRQERSVHSJ^t 35jlTELc FOQN68492^ SCHIEDAM en W. is gegeven voor de inrichting van het attractiecentrum.-In het te legram wordt o.a. aangevoerd, dat de in de inrichting verblijvende patiënten, twee en veertig in getal, tien dagen lang het kermislawaai voor de deur niet zullen kunnen verdragen. Aangedrongen wordt dan ook die maatregelen te treffen, welke nodig zijn om de patiënten van de overlast te verlossen. YWy tekenen Merbtj aan, dat volgens mededelingen van het be stuur van de Schiedamse Gemeen schap onder auspiciën uiaoruan deatydff de aanbesteding van dit attractiecentrum plaats vond, over leg met ,.Het Zonnehuis" werd ge opend. Tot een overeenstemming kwam men indertijd niet daar bij de dagelijkse leiding onoverkome lijke bezwaren tegen een dergelijk attractiecentrum leefden. Er was echter geen keus of het moest het Volkspark met alle gevaren van dien zijn en de pogingen om met „Het Zonnehuis" tot een vergelijk te komen; werden dan ook verder ondernomen. Vast stond, dat het attractie centrum al leen op en rond het Lorentzplcin een plaats zoukunnen krijgen. Een oplossing voor de moeilijkhe den scheen in ïicht toen het be stuur van de Gemeenschap met 't aanbod kwam óm eventueel, pa tiënten, voor uiie dit nodig zou zijn» gedurende de Vacantieuieek naar een andere verpleeginrichting in dc stad af le voeren. Het had geen resultaat. Kort daarop' kwam toen de - mededeling-;.- dat--.o in de kring van dc leiding-,'vay „Het Zonnehuis"" men actoord .kón gaan met het aanbod om dan tenminste rond het gebouw voldoende ruimte vrij te laten om eventueel een auto tot voor de deur te. kunnen laten komen en ief voorzorg te", dragen dat aan de attracties in de nabijheid geen muziek zovj worden verbonden. Belangrijk was verder hef oordeel van. de. medisch advi seur. van „Het Zonnehuis", die de aanwezigheidvan.eën attractleccn- trum zeker hief'-zodanig achtte, dat van een gevaar of hinderlijke overlast voor de patiënten sprake zou 2yn. Het afvoeren van palten ten achtte hij niet. noodzakelijk. In de kring van het dagelijks bestuur-van de Schiedamse Ge meenschap toonde men zich ten zeerste verwonderd over dit fete-, gram, avaaruit allerminst blükt; ciat de organisatoren hun-toezeg gingen niet gestand hebben ge daan. Red. De Schiedammer). - Wat m en.-;m o e t -w e t e;n-r' A po tliekers-na chtdienst Gouka en Co.,Gr oenelaan'. 127, Bellen bfl ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. 'FTl-m'a-r Passage. Da. 2 en 8 uur: De beste jaren van ons leven (14 jr.). Monopol e. Da. 2, 7, 9 uur: De wraak van Diablilo (18 jr.). Woensdagavond- omstreeks kwart voor zeven is een 8-jarig meisje A. J. -M. Langenberg. wier ouders verblijfhouden op de sleepboot Fiat Voluntas 2 bij het van boord gaan waarschijnlijk naast de loop plank gestapt' en in de Nieuwe Haven tussen twee schepen te wa ter geraakt. Toen de ouders, die haat voor een boodschap naar dc Gorssen hadden gestuurd tever geefs op haar terugkomst wachten. js men met kennissen op de wal en in het water gaan zoeken. De heer Langenberg, die in de omge ving van het schip was gaan dreg gen heeft het lijkje van zijn dochter opgehaald. Komende films in de Passage In de eerstkomende weken zul len de volgende films worden ge draaid in het Passage-theater: 31 Augustus „Lach en Vergeet", 3 Sep tember „Dat: is Parijs". 7 Septem ber „Lily Mariene", 10 Septembei- .Gejaagd in de dood". 14 September ,Met eervol ontslag". 17 September ..Toontje heeft een paard gete kend". 21 September „Clochemeric". Door het uitvallen van een uit voering door „Gemengd Koor", die oorspronkelijk, was vastgesteld op Donderdag,-. 11 October. Is het Pas sage-theater deze avond nog be schikbaar voor een andere organi satie. Snelheidsmaniak niaaü't brokken Op dé ,:kruismgv vaagde Wülêni Bróuwerstxaat de .'Ziyartstraat;is gistermiddag - om1: 1~-uue de jll-Jari- ge fietser van W.'.aangereden 'door. een bestelauto bestuurddoor - S. De jongen, die in zijn streven 'om een bromfiets .by te houdengeen aandacht voor net- verkeerhad, kwan. er met een schaafwond aan de knie af. Zijn vriendje J.J. kM. die achter op de bagagedrager -zat. was. er slechter, aan toe. Hij. is. met een hersenschudding in dè dr. No- letslichting opgenomen. Burgerlijke Stand Gcoor.'n: M rius z.v. A. Schilpcoofd en C. 3. KtcJn: Johannes z.v. A. C. Gt oenenberg ëri J..M:-P. Ardon: Theo dora L. d.v. I; Vrauwdeunt en J. JioogJand; Johanna j. H.-d.v. p. J.. G- liuysman cn H. A. W. de Vogel; leven loos kind van p. J. W. Beukersëen L. C. L. sangeri Overleden: A'. Carreo. fi weker-: T. Huijzer 61 j. vr. van \V. de Boo. SCHIEDAM—S.V.V. COMBINATIE Zoals wij Woensdag berichtten, wordt vanavond een voètbalwcd- strijd gespeeld tussen Schiedam en S.V.V. In tegenstelling met het .be richt van'gisteren kan .worden me degedeeld, dat het hier. niet S.V.V. 2 maar een S.V.V.-combinatic be treft. „De dijk is dicht" in Venetië De Nederlandse film ,.De dijk is dicht" za) vertoond worden op het 1«U Filmfestival la Vertetlö. Dit ts de eerste Nederlandse speel film. die ooit op het festival ir. Venetië is geweest. De film werd uitgezocht door het Ned. ministerie voor O. K. en W. -Winston Churchill wordt in Vene tië verwacht. Wellicht komt-hij de pre mière van Britse speelfilm bijwonen. Louis Jouvet, die dezer dngen over leed, wordt herdacht rod be vertoning vao zijn film „Kermcsse Héroique". ge regisseerd door Jacques 'Feyder, Deze voorstelling wordt gegeven buiten het eigenlijke programma om. Advertentie I.M.) MACON (Frankr.) To Macon legt men' de laatste hand aan' de voorbereidingen voor de Europese roeikampioenschappen die Vrijdag, Zaterdag cn Zondag wordenge houden. ,,De stad is - metvlaggen versierd -'en -de^ hotels 'enpensions zijn bij lange rna niet toereikend om de duizenden bezoekers te herbergen. -Tal van scholen zijn als logeergelegenheden ingericht, maar u-ele gasten zullen in de óm- geving van .Macón onderdak moe- tenv'zoeken,-; j:/../ De loting,1 dics3tijdens hét Fisa- congres is gehouden, had tot re sultaat dat Nederland voor de vier met stuurman;, uitkomt in .de tweede; heat, met België,: ;Italië; en Frankrijk. Vcor het, skifnummer roeit - Van Mesdag met-een Zweed, een Fransman en ceh Brit in de eerste heat. rïn hét'nummer vier -zonder stuurman.'roeit^Nederland tegen Noorwegen en Frankrijk in de derde. heat. Tenslotte roeit de acht van Laga 'in de tweede heat tegen een Deense en een Zuidslavlsche ■ploeg. (Van onze crieketcorrcspondent) HAARLEM. In de tweede tweedaagse wedstrijd, welke de Free Foresters te Haarlem tegen een Bondselftal spelen, bleek de Nederlandse aanval niet bestand, tegen de battingcapaciteiten der Engelse gasten. Met de theepauze sloot aanvoerder Shorto, die de toss gewonnen had de eerste in nings op het zeer hoge totaal van 281 voor het verlies van 9 wic kets, waarna het Bondselftal nog, voor bet verstrijken van de speel tijd 9 wickets verloor voor het schamele letaal van 86 runs, zo dat de Hollanders een achterstand hebben van 195 runs op de eerste innings met nog slechts 1 wicket in handen.. Er zal door het Bonds-; elftal morgen heel wat gepres teerd moeten worden, om de slechte indruk van de eerste dag nog enigszins goed ie maken, doch de follow on zullen ze toch niet kunnen ontlopen/' Na een succes In de eerste over DEN HAAG Behalve tegen Nederland, op Zaterdag 27 Octobea. in het Feyeooord-sladion te Rotter dam. speelt het Finse nationale voetbalelftal nog ee„ tweede offi ciële lander.wedstrijd tydens zijn' verblijf in West-Europa, en wel op Zondag 4 November tegen Luxem burg in dc hoofdstad van het Groothertogdom. Tussentijds komt een Fins team onder de naam „Helsinki" op Woensdag 31 October .in het Olympiscn Stadion uit tegen een Nederlands B-elftal. Er zijn drie heats in elk van deze nummers. Dc winnaars van dc heats komen in de halve fina les, de anderen komen in de re-, pêchage. Het congres, heeft met 24 stera men "voor,^12tegen—en .-9, blanco besloten -Japan - als buitengewoon lid tot de FISA toe te laten. Ook West-Duitsland werd*" als buiten gewoon lid .geaccepteerd, met 29 stemmen voor,: v>13-.-tegenën- 3 blanco, Nedé'rland>stemde';:in/.beide gévallen: tegen, omdat, -naarde .af gevaardigde'* 'van'-de ^Nederlandse roëibond mr. H. Bruin uiteenzette, zijn band de .tijd; nog niet: geko men acht; weer' .met Japan en Duitsland,, die het Nederlandse volk in een nabijverleden .ont zettend. veel leed hebben berok kend, in één sportorganisatie sa men te wérken. Ook'.México werd als buitengewoon lid toegelaten. In 1953 zullen de Europese kam pioenschappen- >te Kopenhagen worden' gehouden, enin .1954 in België, waarschijnlijk te Ostende, In 1952, het. Olympische jaar, worden geen Europese kampioen-: schappen georganiseerd. Advertentie (LM.) Recordpoging van Reiff mislukt, toch record GAEVLE De Olympische kam pioen - Gaston Rciff slaagde er te Gaevle in Zweden niet ir. hot we reldrecord op de 5000 meter van Gunder Haegg te verbeteren. Zijn tijd was 14 min. 18,6 sec. Het we reldrecord bedraagt 13 min. 58,2 sec. Tijdens deze poging verbeterde Reiff echter wel het Belgisch record op de 3 mijl. Zijn tijd wss 13 min. 51,1 sec. Joe Maxim behoudt titel NEW YORK. De' wereldkam pioen halfzwaargewicht Joe Maxim heeft Bob Murphy in een wedstrijd van 15 ronden versla gen cn daardoor zijn titel behou den. De wedstrijd werd gehouden in Madison Garden. Er waren 9500 toeschouwers. Voorwedstrijden om het schaakkampioenschap AMSTERDAM. Woensdagavond werden de vóorwedstrijden om het .schaakkampioenschap .van- -Nederland in Amsterdam voortgezet; .De uitsla gen van twee, afgebroken partijen zijn: BuntBouwmeester 0—-l(Ge ronde) .én. Bouwmeester-—Op. ,'t Einde MfHL .(Se ronde)! De: uitslagen van. de 0e ronde waren: - «Secwald—Bouwmeester V*n Steenis—Karper 0—1; Barertdregt—Or- baan afgebr.; Ven Ooatenvljk VBruin— •Stumpers 0—1; Bunt—Vinken W, Op 't EindeVan Donk afgebr; De stand fs na deze ronde: l. Vinkei. 7 pnt; 2, Bouwmeester 6 pnt; 3. en 4., Van. Steenis 5li "pnt 1 afgebr. partij; Barenfiregt 5% pnt -f- 1-afgebr.-partö-r 5. Bunt 414 pnt -f- 1 afgebr. 'partij;6, Seewald 414 Pht; 1. Stumpers 4 pnt -+• l.;,afget?r. part(j; -8 Karper pnt;. 9. OrbHan 3 pnt1afgebr. partij10, Van Oósterwljk Bruin 3 pnt; II. Op 't Einde :Z pnt 2 afgebr. partijen; 712. Van Donk lig ..pnt 4- '1 afgebr." party. De laatste ronde van het tourr.ooi. dlo Vrijdag wordt gespeeld, zal twee uur eerder beginnen dan de vorige ronden" en dus reeds 's middags om 4 uur aanvangen. Dezelfde avona Is de prUsultdelingen. van de "dag, ..toen iVrienE het 'ope-\ ningsbat Defriesachter het', wic^-; kat gevangen: kteeg, zetten'Haw- key en.-V. Collins-een stand .van - 60 runs;op voorstiet-tweede cric ket, toen eerstgenoemde voor ,eeixr uitstekende 38-(3x4,- l x 6) l.b.w.- ging op i.v. d. Bijl. De lefthander Bloy onderging op 64 eenzelfde lot, waarna Collins met Bardsley tot de-lunch stand hielden (136 voor 3). Kórt na de lunch, moest Bardsley voor een harde, doch. Met kansloze 36 (5x4) en'V. Collins voor een dito 59 (7x4) vertrekken (5—141),. doch .nadat Vriens op 170 met. een mooie vang een einde maakte aan de innings' van Dook (14-2x4) op het bowlen, van Klink en Jackson uitstekend door H.' J. van - Weelde was ge vangen voor 32 (1x6, 1x4) was. het;met de succesen voorlopig ge daan. Van 194 voor 7 brachten. H. A. Collins (34-2x4 en H. T. H. Snowdcn (60-4x4, 2x6) mét harde slagen naar alle kanten van het veld het totaal op 275 voor 8, waarna met de theepauze de En gelse innings werd ^gesloten op 281 voor 9. Het veldwerk der Hollanders was uitgesproken slecht: geweest, hetgeen de grootste teleurstelling was op deze dag.. Zowel bet op pikken, het aangooien, het vangen (zeker een tiental werden gemist), kortom het hele veldwerk maakte een zeer s'.cchtc indruk, hetgeen de bowleacijfers even ongunstig als scores der Free Foresters gunstig hebben beïnvloed. Van de Bijl veroverde met goed bowlen 6 wickets len koste van 101 runs. Vriens, die ook beter bowlde aan zijn cijfers doen vermoeden nam. 2 wickets voor 73 runs, terwijl Klink dank zij de vang van Vriens 1 wicket nam voor 15 runs. H. J. v. Weelde,.?. Maas. en C. Tettelaar hadden geen succes. Over de Nederlandse innings valt ook al weinig goeds te ver melden. Slechts keurig batten van P. v. Arkel (15-1 x4) en van.Hub Boercc (30-5 x 4)-* dient aan de vergetelheid te worden ontrukt, terwijl H. W. "Winter met een dappere 26 (3x4) not out bleef. De rest viel als - slachtoffer van de spmbcwler Snowden,v.die. 5 wickets' veroverde ten kósxë van slechts 8 runs.De hallen, "die een einde:maakten aan de.innings van v. Arkel en H. X v. Weelde wa ren prachtige googlies: Een prach tige running catch van Dook aan de bowndary maakte een einde aan de keurigeinnings van Hub.: Boeree. V- Hel risico met „alkalivrij voor alles en nog wal" is mij te gortig, zegt de iexiielman. Bet sop van de ragfijne Vivaton-vlokjea is garant voor ruisende zij en heldere kleuren. door Ltidwig Bemelmans „Dat is verschrikke'lfk," zei Cas-: sard, „inderdaad .verschrikkelijk." toen Moses Fable de hoorn op de haak had gegooid; Hij begon tus sen de .vier muren" op en neer te rennen. Hij zag. eruit alsof hy op het»punt etond.;om te-gaan huiler., „Ik weet niet wat'lk doen moet.... Voor.de eersteneer weet ik niet wat Ik doen moet.'r - v - Terwjjl Maurice en Belinda een paar uur geleden zp rustig en zor geloos op het terras zaten, had Moses Fable op zijn kantoor zitten werken, tot de laatste hand aan de fiim was gelegd .en toenwas hü hand voeldeh ze zichverlammen! Ze liepen zwijgend wég. Ze vonden Fable in zijn kantoor in het telefoongesprek met Palm Springs.- „Hcbbi „Hebben jullie het nou gezien?" schreeuwde Fablo. de hoorn op de, haak gooiend. „Dit is onvergeeflijk Ik heb nog nooit zo iets ergs mee gemaakt. Alle geld aan die filn besteed is totaal verknoeid. Hoe is 9S -Belinda borstelde heur haar. Kaar beeld Werd'in zes. spiegels weerkaatst. De. slaapkamer was. ge dempt verlicht.. Buiten scheen de maan en het water in bet zwembad leek kwikzilver. De telefoon ging. r ',,Laathem rustig t:llen," zei Belinda. De telefoon giug opnieuw. Cas- sard sloeg het toestel, nijdig .van het nachttafeltje. Uit de hoorn, die op het karpet lag, kwam de stem, van Moses Fable. Cassard raapte de hoorn op. „Ja?" zei hij. Jk zal er voor "zorgen, dat. jij zo lang als ie leeft" nooit meer een baan bij mij of bij, enige andere studio, krijgt,", schreeuwde, de direc teur- en zijn 'slem sloeg 'over van. woede. .JVTaer. wat-ifi «r- dan gebeurd?'/ vroeg. Cassard.'-. „We kunnen derhele film- weg-: gooien, dat ;-ls- er. /gebéurd,'" riep botes Fible. yow; «Hf®»,, big heeft de maatschappij vijf mulioen dollar gekost. „Maar waarop? „Vuile Eddy begon Fable, cn St;Maar Ik 'dacht'dat hij reusach tig was,"bracht Céssaxd in 't rmd- >dG,Ja, hij 1b reusachtig .Hij- is: zo reusachtig, dat hij'dö/helé film 'bedorven; hééft," Belinda sloeg haar arm om.-Cas- s; d heen. - naar zijn -privé-proieetiekamer ge gaan. Hij -was "tn bijzonder opge wekte stemming binnen gekomen, want hij had nog nooit zoveel goe de- verwachtingen.:van een.film ge had als van deze.Een handjevol 'van de hoogst geplaatste medewer- kera waren, aanwezig om met hem de eerste voorstelling van de film by'te wonen. Hij ging zitten temid- den van zijn staf, deelde sigaren -rond en gaf toen een teken om te beginner. Tijdens het. eerste, deel van de. filmlacht e hU luid en sloeg zich herhaaldelijk, op. de knieën, Maar plotseling sprong hij op met een schreeuw, die "de anderen deed op- schrikken. Het licht ging aan en iedereen vroeg hem wat eraan .scheelde.. 1 „Meat hebben; Jullie dan. geen: ogen," riep hij. „Waar betaal ik jullie dan voor? Hebben -jullieniets gezien?" Hij was buiten zichzelf.. „We beginnen van voren af aan," zei-hij. „En kijk In 'o hemclsnanm deze keer goed. Maar-ik zeg jullie, dat niemand deze film mag zien of er iets van mag horen. Hij mag hierna niet weer vertoond werden. Ik eis,dat. ervoor gezorgd wor-it. dat de film vanavond In de kluis wordt geborgen en dat niemand hem verder ziet en dat niemand er een woord over zegt." Mbses Fable bleef nog even zitten kijken, maar op dezelfde plaats- schreeuwde -hij opnieuw eo toen vloog hij. het klei ne theater uit; t De staf. nu -klaarwakker, keek toe tot aan het eind en-langzamer- het in hemelsnaam mogelijk, dat: er zoiets gebeurt? Als ik niet over-: al bij ben, gaat alles verkeerd.Wc kunnen de hele film zo weggooien." .Meneer Fable." zei Santior Thril ling. „laten we de zaak nu eens even rustig onder ogen zien." „Mij best. Zie het rustig onder c^en. Ik kan. het niet." „Goed, Wat is er gebeurd7" „Dit is er gebeurd." zei Fable. ..Een big, die een van de hoofdrol len in de film speelt, wordt kleiner; en kleiner naarmate het verhaal vordert. Khk beden. In. de eerste .scène" MoseB Fable.duldde met, zijn handen een big van-, normale omvang aan „Is hU zo groot. Mnar langzamerhand slinkt .bij tot dit formant." Met zijn handen duid- dv hij nu een beest aan Iets kleiner dan een muls. „Ja. In Je twee maanden, dat de opnames duurden, werd h$ dikker," zël 'Wolfgang Liebëstod. „Als hij dikker werd, zou'het'in orde' wezen,"- zei Fable, „maar hy. slinkt." „Dat komt.'1 legde Sandor Thrjl-, ling uit, .omdat, we eerst het eind van de'film opnamen enpas later het begin." „Maar ia er dan niemand .die op zulke dingen let?" kreunde Fablc. „Kom,- ga - slapen schat," - zei. Be linda in Palm Springs/ Ze zat naast Maurice en. keek, bezorgd naar 'hem. De ongelukkige schrij ver stak .ateeds- meuwe/sigaretten: aan en concentreerde zich op de maan zoals Mumnr op zljn^. Inkt vlek. -...V'. A-..r; Ze spreidde ccn ;Jas „nyer/. hCTn, uit, „Welterusten".zei'ze, maar. hij boorde het; niet.- Ze ging naar.; haar.: kamer en schreide.... "(Wordt vervolgd).- Uitslagen Engelse league LONDEN. De uitslagen van de Woensdng gespeelde leacue-wedstrllden lulden: 'r Eerste divisie: BoUon V/anierrrt—Newcastle United 0, Chelsea—Arser.al 1—3; Hudderstleld Town-Manchester City 8—1; Manches ter United—Middlesbrough 4—2; Ports mouth—Blackpool. 1—3! Preston North End—Charlton Athletic 3—0: Wolver hampton Wandercre—Derby County.!—3. Tweede dlvtile: Birmingham City—Lees United.!1; Doncaster Rover»—Blackburn Rcvera 1— 0," Eve'rton—Brerford i—0; Nottingham —Forest—Southampton 30, R. Helder wint te Sneek Koninklijke medaille SNEEK. De grote zilveren medaille, uitcelootd voor de Sncek-zellweek door H. M. dè Korilrgln, werd gewonnen door Wekg'Helder (Paterswolde) In de 10 m' ecnhcldsklassc gcqep Al. De zilveren medaille, beschikbaar «eBtcld door Prins Sembarj werd gewönnen door Joop Hetder (Patorswolde) jn de groep A 2 van bovengenoemde klasse. De jubl teumprUa viel ten deel aan Th. var. Helvert (Lelden; in „Lapsus" In de VaJ. «kenklaase groep L De uitslagen van de wedstrijden van de vijfde dag waren: 18 ma eenheldsklasse groep'BI: I. „Irmen". stuurman P H.. Amsterdam. 12 ms sharpieklasser 1. ..Mustang", stuurman sj Kraan. Oude Wetering. 12 voetsjoUan: 1. .Corrooran", stuurm. G. de Vries Lent3Ch Jr., Amsterdam. Pampusklasse: L ..Weerhaan", stuurm. H. Bakker, Sncek. - Olympla Jollen: 1. ..Paddeltje", stuurm. H. Boa. Groningen. 30 m* klasse: l. ..Swealtsja", «tuurm. A. Vollema. 22 klasse: ..Porto Alegre", stuur man H. R. Schaap. Deerfium. Vrljheidsklasse; 1. „ZJlvarmocuw". atuurman N de Vries, Grouw, Valkenklassc groep l. „Lapsus" stuur man Th. van Ilalvcrt Lelden, 16 m2 ecnheld6kla6se groep Al: 1. Peerless",.^atuurman Riek Helder. Pa- ter«wolde, Valkcnklflsse groep 2: I ..Fram". stuur, man ir A. D. Jouatra Den Haag, 16 mï ecnheldsklasse groep A 2: 1. .-.Proteus", stuurman Joop Helder. Pa- terswulde. RegenboogklöMo groep 2: I. „Eelko", atuurftran w. Betgjma, Voorburg: 2. irJka" 3,C„E Velde. Den Haag Verfcnlg(nKs-gro.„. klasse: Kon. zr. en mv De Kaag. 33.1 „Hepdrlka", stuurman D, Oppenhutzen, Sneek;-3.-„Duke"; stuurman J.'C. v. dl. "elde. Den Haag - T.' f.' Veren igtngs-Kroeprwedstrljd Valken- Jesse: -1.- Kon. zr. en De Kaag. 33.1 pnt; 2. Kon. Zeilvereniging Sneek, 27 pt. 3.» Sneeker''ZcilcUjb ;12 pnt Teamwedtrtrijdt Frieslandwint van; Bolland met een .verachll van,"4,1. punt.i Aduerfentie (I.M.) VRIJDAG 24 AUGUSTUS HILVERSUM I. 403"m."— VARA- 1 Nwfl. 7.18 Gram.muz..'8.00jN berichten.' B huisvrouw Waterstanden). ren en Mensen",:; causerie. 10.05 Mor- 'genwUdlng. VARA';:'W3 4 Graiho- foonmuzleki 10-30 Voor.-dè.-vrouw. 10.45 Pianorecital.. U.QS j'-Voordracht' 11.25 Gramofoonmuziek:, AVRO; 13.00 Dansmuziek. 12,30 Land-en tuinbouw- mededelingen. 1233- Gramofoocilhuziek;, 12.43 Sportcorlchten; 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen of.gram.muz. 1330 Or kestconcert. J4.00 Kookpraatle. 1440 Kamerorkest. 15.00 Voordracht. 10.20 Gratn.muz. VARA: 16.00 Orgel en zang. 16.30 Voor .do jeugd.17J» Film programma. 17.20 .Vocaal dUbbelkwar- t«t, 17.3J Internationaal muziekcon cours de Kerkrade l8C0 Meuws 18.1» Felicitaties. 18.45 „Denk om de bocht". 19.00 Meisjeskoor. 19,18 -Pryzenprastje. VPRO: 19.30 „Het Geweten", cause rie. 19.50 Berichten. 20.00 Nieuws. 20.08 Boekbespreking, 20-10 Gramofoonmu- zlek. 20.30 „Benelux", causerie. 2Q.40 „De godsdienstige ontwikkeling' In da Jeugdjaren", causerie. VARA: 2L00 Gramofoonmuziek 21.45 - Buitenlands weekoverzicht. 22,00 Dansmuziek. 22.28 Gesproken portret. VPRO: 22.40 „Vandaag", causerie- 23.48Avohdwlj- dlng. VARA: 23.00 Nieuws, 23.150- 24.00 Grair.ofoonmuziek. HILVERSUM TI. 208 m'. NCRV: 7.0Ó Nws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gra- mofoonmuz;ek.' 7-48 Een woord voor:do dag. g.CO Nws en weerberichten.. 8.18 Gewijde muziek. 8.48 Gramoloonmuztek. 0.15 'Voor de - zieken."- 0,30 Grbm-mux. 10.30 Morgendienst.» 11.00 /Zang«n piano. 11.30 Amusementsmuziek. 12.00 Gram> muz. 12.30 Land- en lulnbouwmedede- lingen. 12.33 Lichte muziek. 13.00 Nws. 13.15 MandoUnemuzlek.. !3.4» Grnmo- foonmuzlek. 14,00 -„Waarom pruimen som» geen vruchten geven", causerie. .14.15 Gcara.muz, 14.25 Strijkkwartet. 16.00 Voordracht. '13-20 Concertgebouw» orkeel en sollBte. 13.10 Kamerkwartet, 10.40 Voordracht. 17.00 Verzoekprogram ma voor de Jeugd., 17.30 Fries Program ma. 17.43 Gram.niuz. J800 „In dienst van het Vaderland" ïU.io Barlton -ea plano. 10.30 „Dé noodzaak vnn doBij- belvertehlng In het Indonesisch", cau serie. 19,45 Geestelijke liederen. 19.00 Nws en weerberichten. 19.15 Regerings- ulteehding: „Vorklorlng en toelichting". 104)5 Gram.muz. 19.40 Radiokrant 20.00 Nieuws. 204)5 Viool-cn orgel. 20:48 „Stijl verandering In onze" /jeugdvormliM". causerie. 21.00 Meisjeskoor. 21.30Radio Philharmonlschorkest. 22.10 .Gropm- foonmuzlek. 22.30 ój,LangS - Wegen - van. kunit en schoonholG". 22.45 Avondover denking. 23.00 Nws. 23.13—24.00 GrhftUZ. v - ENGELAND' BBC Light programme 1800 «u 247 »n. 12.00 Lichte muziek. 12.30 Voor de ar beiders. 12.55 Orgelspel. 13.16voor do 'jeugd,- 13 -15" Voor oe'kinderen. 14.00 Schots orkest.-15.00 Recital. 15-30 pia nospel. 15.48 Lichte-.muziek.,18,15 ..Mrs. Dale'a Dagboek". •- 16.3U Orgelspel.' 17.00 Koparorkcst. 17.30 1 Lichte muziek.' 18.15 Orkestconcartt 18.45-Hoorspel- :1©.C0 Nws en radiojournaal. 1025 Sport. 18-30 Ver- zoekprogramma.-20-15 Hoorspel. 20.45 Gevarieerd programma, 21.15 - Geva rieerde muziek- 22 00 Nieuws. 22.15 Or kestconcert. 23.00 Voordracht. 23.15 Lichte muzlekv 23 36—24.00 Nieuws-, - BELCIë Brussel 324 m. 324 tn.: fl.45 Hufwndziels. >230 Weer berichten. -'-12418; Vólkiianè..::i3.00,Nwi. 73.15 O rgclspel. '14 :ooGramofoor.muzlttlc f4.48 Spiritual». 18.00; Jazzmuziek:1850 causerie. ,1850 -Voor'd« soldaten. 11 19.00 Nieuws. :1980. Gram.müz. -^ÏO-BO Radio- feulUctonr 20^)0 Filmmuziek.,20.18 Koor concert. -21.00 Oramofoonmuziek. 21.15 Sympbonle-concerL 22.00 /Nws. 22.15 Jazzmuziek. 22.45 GramofoonmUzlek. 23.00 Nieuws-,,23.95—24.00 Gramanuziek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5