Besprekingen zouden niet af gebroken zijn HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amsterdam aan Zee: IJmuidens sluizen VERWARRING RONDOM KAESONG „Nieuwe maskerade der communisten meent president Truman Treinbotsing bij Metz: Nieuw Frans plan voor Europees leger Nederlander laat Spaanse paarden vasthouden India's deelneming van San Francisco onzeker J£gl - - "rf. I 9 S-M Sigaretten-automaat in KLM- vliegtu igen 8 doden en 40 gewonden Wanhopige poging om machinist te waarschuwen, faalde Congres der VS eist represailles tegen T sj eeho-Slowakij e Grote Drie spreken over/Duitsland Twintig, divisies, waarvan vijf tot zes door Duitsland te leveren Kostbare volbloeden in verzegelde wagon; kort geding voor Franse rechtbank Harriinan nu naar maarschalk Tito SLECHTS ONVERVAARDE TALENTEN Bij dijkdoorbraak in Mexico 30 doden - Bonn rantsoeneert ijzer en staal Gedetineerde kiest de vrijheid Vliegtuigfabriek onder de grónd bij Chemnitz omtrent bromfiets verzocht Auto over de kop; één dóde mu lie Jaargang, no. 198 Red. en' Adm. Lanqe Haven 141,Schie'dam Tel 69300 Abonn.prv"- per week 0 40 per kwartaal 5.15, losse, nummers 0.09'; Opgericht door de Stichting„Het Parool" ^Vrijdag'-24'Augustus 195Ï-: Uitgdve'N.V. De Nieuwe -PersPostgiro 398644 Bankier: Amsteraamsche Bank te RotterdamDirecteur: B. de Vries Hoofdredacteur; W. B. F. Schaper 11 TOKIO. Na de positieve berichten over een definitief af breken van de bestandsbesprckingen is, mede door bekendma kingen van communistische zyde, daaromtrent een grote on zekerheid ontstaan. Radio-Peking heeft een vertaling gegeven van de boodschap van de communistische verbindingsofficier op Donderdagmorgen, welke afwijkt van die in de verklaring vanwege het hoofdkwartier der V.N. Deze laatste luidde, dat de besprekingen van heden (23 Aug.) af waren afgelast, terwijl volgens Peking de boodschap als volgt luidde: „Ik dien allereerst een mondeling protest hij U in en verwittig IJ tevens, dat alle bijeenkomsten voor 23 Augustus zijn afgelast. Wij behouden ons het recht voor alle noodzakelijke eisen te stellen en hebben de zaak nog in onderzoek". jüiainfflB.wifiiBJLeTiiüiüsiüiii AMSTERDAM. Öp enkele Eu- repese/ lijnen neemt, de K.L.M, op net ogenblik preievén met sigaret ten-verkoop. Achtér in de machine Staat een automaat met sigaretten. Het „help yourself'-systeem; zoais de K.L.M. dit noemt, bestaat nu hierin, dat men de sigaretten zon: der meer uit de .automaat kan ha-' len en het geld in eén bakje depo neert. Tot nu toe is de proef zeer geslaagd. Men zal zich herinneren, dat er indertijd nog al wat moei lijkheden waren/toen het plan..be-' Stond om de stewardessen 'sigaret ten te platen verkopen. De K-LJVL •hoopt" feu dat deze oplossing zal '~33»iaoeh:,M-; Tweè „muiden"/s worden tegenwoordig 'druk bezongen in melodra matische zeemansliedjes: ril. Amemuiden. en de voorhaven van Am sterdam, IJmuiden,' d.wzz. de plaats waar het (gekanaliseerde) Y. in casu het Noordzeekanaal de zee bereikt via een schoongebouwd, ingewikkeldsysteemvan sluizen ;eh schutkolken. de lucht ge zien wordt hét duidelyk>;;toaarDm 'IJmuideu een-jcu^st-Tvaveu -tó, ;bc- schermd doórizware zeetoeringën. eri eèii jÖirt; want 'natuurlijke; kust- mondingsvormen zijn heel andêrs)vdnverlpop:iVande3 schutslui zen behoren de tn de noordelijke ingang gelegenetot de grootste van Europa. Er zijn 2 vuurtorens. Uit zee binnenkomend komt men tussen pieren door in de. Buitenhauen; vissersschepen zoeken aan ae zuidoevers de Haringhaven en de (iets langere,) Vissershaven. Rechttoe rechtaan dus in het directe verlengde tan het Noordzee- kamial tussen W ijker oog en Velsenj liggen de oude Noordzee sluizen (links boven); ten noorden, rechts daarvan, de Grote en de Nieuwe Schutsluizen, (midden op de foto metfeen zeeschip;er in). Daarboven (geheel rechts op de foto) het Hoogovenbedrijf. Tegen Wijkeroog 'aan: de Binnenhaven, die net nie t 'meer op deze foto j 'ts gekomen. Links: IJmuiden: Rechtsboven dc kustlijnlangs ./ie Breesaap. Zee en zand rijn onnoemelijk •URcl o-uder dan de -?5-jarige ••■K-Rechtstreekse» verbinding van Amsterdam jmeb^de ^Noordzee:. V- (Lucht opname KLM-Angfo). "Z-KK hg* In een boodschap van radio-Pe king. afkomstig /vande Chinese generaal Pëng Teh Hoeai en de Noord-Koreaanse premier Kim'. 11 Soeng, welke op een nadere voort zetting der onderhandelingen wijst, wordt' de geallieerden in heftige taal naar' het hoofd, geslingerd,, dat zij.Kaesong gebombardeerd heb ben met de bedoeling; om de 'com munistische delegatie te „ver moorden". Op hoge toon werd daarvoor van generaal Ridgway voldoening geëist. Generaal Ridgway heeft Donder- METZ. - Ten'minste acht mensen zijn gedood en ongeveer veertig gewond, toen vanmorgen vroeg de expres-trein FrankfortParijs tussen de stations Sanry-Sur-Nicd cn Rcmiily, in de nabijheid van Metz, geramd werd door de expres-trein Bazel-—Calais. De doden.en gewonden zijn bijna alle leden van het Amerikaanse leger in Duitsland, die inet verlof naar Frankrijk gingen. Zes uren na de botsing waren aclit lijken uit de wrak stukken van de vernielde wagons geborgen. De reddingsbrigade verklaar de, dat waarschijnlijk nog meer doden onder de chaos van staal en hout liggen- De sneltrein.- Frankfort—Parijs vuurwerk de machinist van de an- was, kort na het kruispunt Metz zijn gepasseerd door onbekende oorzaak uit de rails1: gelopen. De expres. Bazel—Calaisreed, niet een tijdsverschil .van drie-minuten, op hetzelfde trajectachter dc tot stil stand gekomen sneltrein aan. Het personeel - vair de.stilstaande snel trein- deed wanhopige - pogingen óm nog tijcJag: de aandacht van de aan-: stormende trein té-.;., trekken. - Men poogde te .tèlefoneren,! dóch de over blijvende-tijd-was .te kort-. Daarop Werd geprobeerd- met lichten en Washington: —/Hnt ccn- gres heeft; Donderdag .-aan .presi dent Trurnanlterr-góedkeuring een: resolutie 'toegezonden, waarin' ge vraagd wdrdt/ datTdë:V'S.ddê han del .met Tsjecho-Slbwakijè'zullen stopzetten,'".'tótdat;Vdev-correspóti- dent -van A.P,. Oatis,is vrijgelaten. De resolutiëis/rreeds' dpor het Huis van .Afgevaardigden en de Senaat aangenomen.r-De-' democra tische senatÓf; ÖjConnor-; heeft er verder. - opaangedrongen;'; dat mi nister Ache son zou"weigeren de nieuwe Tsjechische-, ambassadeur te ontvangen,.-:voprdat»ide'-Ameri-. kaanse ambas5adèür;in;:Praag toe- stemming shèëfü dgekregeri'.een on derhoud te hebbenmetOatis. Desondanks' had -Acheson Donder dag een onderhoud '.van twee mi nuten met de '.Tsjechische ambas sadeur Protsj azka.Acheson ver- feiae hem, dat hij. 'spoedig met hem de zaak-Oatis. grondig wilde bespreken. dere sneltrein te waarschuwen. Doch niets hielp. Met een vaart van ruim negentig, kilometer per uur reed de expres BazelCalais op de andere sneltrein. De twee achterste wagons werden geheel versplinterd door dc locomo tief. Het dak van de achter3te wa gon werd op dat van de een na laatste geslingerd, 'die dwars óver. het' spoor kwam te staan ènver-,' 'volgens ook geheel uiteen werd ge-: slagen. Vele passagiers werden ern- 'stig gewond door deontsnappende 'stoom.' ^-Dedeh van'"politie en, brandweer zoeken, onder de wrakstukken koortsachtig naar mogelijk "nog niet gevonden .slachtoffers. Een spoor- wegbeambte^ -die .hét ongeluk zag gebéuren, sprak 'de vrees uit},dal' het "aantal slachtoffers hoger zal zijn.' dan aanvankelijk werd veron dersteld.A WASHINGTON Naar van ge zaghebbende zijde te Washington verluidt hebben de Verenigde Sta ten; Frankrijk en Engeland voorge steld. dat ook de Hoge Commissa rissen van, oeze landen in Duits land de in September te Washing ton te hoyden bijeenkomst van Öe ministers, van Buitenlandse Zaken der/ drie- landen zullen bijwonen. Als voorlopige datum voor .het -be gin van de besprekingen is 10^Sep tember genomen. Functionarissen zeiden/, dat men in het bijzonder, óver Europese en Duitse vraag stukken zal spreken. PARIJS. Najlhet plan-PIeven voor een Europees leger is er thans een plan- Alphaod/De heer Alphand, die voorzitter van de conferentie voor een Europees leger is, heeft aan enige vooraanstaande Franse ministers z|jn plan voor een Europees leger uiteengezet, dat volgens vice-premier Bidault over hct~^dgpmeen-4gnmtig..beoordeeld wérd. Het voorziet^ aldus vecluidti,hlcr.l in de vorming -van, .twintig; Europese dlvws^an yijf lot.zës-'door TDidtslahff'VgÜeverd'lÊbiraeipS^drden.DT^vohmng^öü ^teg'en 1953 voltooid dienende. zUn. - dagavond verklaard, dat een gron dig onderzoek naar aanleiding van „het .bombardement van het neu trale" gebied van Kaesong" niet hééftaangetoond,' dat een aanval door vliegtuigen van de V.N.4 werd uitgevoerd. Op.zün wekelijkse persconferen tie;; heeft president Truman gewe zen óp het onduidelijke van dë huidige toestand. Niet onduidelijk is_ 'zei hij, dat er 'geen waarheid is in de communistische bewering, dat een vliegtuig der Verenigde Naties het gebied van Kaesong heeft gebombardeerd. „Er bevond zich zelfs geen vliegtuig der ver bondenen ln de nabijheid op het tijdstip, dat het bombardement zou zijn uitgevoerd. Het is niet duide lijk of er enig vliegtuig van de te genstander ter plaatse was. De'on beduidende aard van het aan de verbindingsofficieren-" van de ver bondenen getoonde zogenaamde be wijs maakt heb,uiterst twijfelachtig,; dat ér enig bombardement heeft plaatsgevonden."'. Wij kennen.niet dë bedoeling van dézenieuwe 'mas kerade van de; communisten".; Het leger, zou onder een Europese Hoge.. Commissaris van Defensie staan, die op grond van zijn capa citeiten gekozen zou worden. Hl) zou ookeen Duitser kunnen zijn. moet Alphand gezegd hebben. De beslissingen van de Hoge .Commis saris zouden bindend zijn. Hij zou het gezag hebben over het gehele burgerlijke en militaire personeel van de Europese strijdkrachten, evenais over de opleiding... Genoemde Hoge Commissaris zou de productie en de standaardisatie vande bewapening regelen en".be- sILssingen nemen omtrent promoties, benoemingen en legering. Hij zou voorts hét contact tot stand brengen tussen "die Europese landen, die daadwerkelijk aan het Europese le ger medewerken en die landen, die HENDAYE (Fr.) Dë Neder landse paardenhandel aar en oud- Dnindlgtman II.'J. A, ';.Casteleyns heeft zowel in iZuid Frankrijk als in Spanje stof dosn opwaaien, door dat hjj beslag heeft daten leggen, op, tien kostbare renpaarden, die eigen dom rijn .van het Spaanse leger en tezamen een - waarde vertegenwoor digen - van enige' millioenen-' Franse francs. Dc paarden, die. h'addén deelgeno men. ;aan edneoursén-hippique. tij dens" de 'vermaarde Horse Show te .^EHETIAN-;— Hanïman, de Ame* nkaanse: staatsman, - wiens bemid- celmgspoging; in de Perzische olie kwestie voorlopig is "mislukt," zal Vanavond Teheran verlaten. ;Op ^eg naar Amerikavzal'diij ^Belgrado en Londen aandoen;t.'In'.eerstge noemde stad zal hijwaarschijnlyk; een. onderhoud met Tito hebben. Mocht u soms een ziu>je of een, tante heb ben met televisiè- omroepstersaspiraties waarschuw haar dan dat zij wijs doet zich té .oefenen in wel sprekendheid, en ge-, laatséxpréssies;- ,by - 't -Iich.( ww:;;een.paar: fellé koplampen liefst op een zeep- kistje in de open lucht. Want als zij opgeroepen wordt om in IrCne te Buisum-' proeven van be- ktoaamheid af te leg- gen, flitsen voor het examènkathedcrtje de. onmeedogende, verblindende schijn-' werpers aan en dan komt het er op aan, of zij tegen al dat ongewoons bestand is en of snoet-en-ge- baren beantwoorden aaw de minimum eisen.. Slechts on- - vervaarde talenten maken een kans. Dublin, werden met de spoorwagon, waarin zij 'zich bevonden, tè Bayoli ne 4op een: zijspoor gerangeerd, waarna de. wagon verzegeldwerd. Zulks geschiedde, ómdat :de heer Casteieyns 'verzocht, had hun terug keer .naar Spanje te voorkomen, daar de Spaanse cavalerie- herb voor diverse leveranties, nog een bedrag yarilzës miliibèn; Franse francs ver schuldigd- was. K;--. Van' zondag af hebben de paar den- yier' dagen- lang in;;een verze gelde, wagen: vertoefd. Toen heeft de rechtbank te Hendaye in kort ge ding AAe zaak. behandeld. Het resul taatwag. dat het beslag isopge heven en dat de kostbare völbloer d'éh.'hün reis konden vér volgen. :,Op dit ogenblik bevinden zij zich alweer aan de a-ndère kant van de Spaanse gransr::De"vïe^tbahk heeft bij haar 'Uitspraak :öy"^p)geh,dat juiwtfaën,1 'dié töebehókëtv.aah de Spaansèttstaat; niet, door(-Öe.(heer Casteieyns '^n-., nen wordeh opgeëist. De heer Casteieyns is een beken de figuur 'in de Nederlandse ren-, sportwereld. Hij was; eigenaar van de' aekhëngst: >,Clain'v>iwaarmee jaren* geleden ook op de-rennen' Is uitgekomen. Tot voor. enige jaren wocnöë hij in Den .HaagSindsdien vertoeft hij meestal in.lhètJbuiten- land, vooral, in Spanje ën Frankrijk, MEXICO- CITY B« een'dijk- doorbra akt'e Cardchas- Jn,. Méxi cg zijn, volgensde: eer$të,:berichten, '30 mensen verdronken. Achter de dijk (lag een:, waterresërtfairvoor de Mexicaanse 'spporwëgëni Het is. mogelijk, dót dë diik"bezweken is tengevolge van dé zwareregenval in het gebied van Cardenas, tij dens -dc orkaan, welke Tampico Woensdag, geteisterd beeft. De meeste», slachtoffers zijn fa milieleden van spoorwegarbeiders, die in kleine huisjes in de vallei bij het reservoir woonden. niet; zou'demvdeelnemèTi. -Voorlopig zou, deptaaiiVani- dit leger."Fransén Engels zijn;pDe;.Thilitaire: 'tbeóriëëïi zouden volgens ëén enkel stelsel on-, dèrwezen wordenXAanvankelijk zou öe -recrute'ring -op - nationale basis geschieden. De recruten zouden ech ter onmiddellijk tot .Europeaan' uit geroepen worden en. zij zouden door „Europeseofficieren" opgeleid wor den, Een - „Europees patriottisme" zou boven het- „nationale patriottis me" komendestaan, LEEDS. Een confectiefabriek;, tiéëft ijhaar^'gehele'ipersóneel .van 700 man' ontslagenwegens Jsabó-» tagé. '.De bbnd van.: -arbeidersim de,^ kledineindustade -heeft ihëb -oht- (Bijzondere correspondentie) BONN West-Dultsland zal be gin September een beperkte over- heidscortrolë;. op de; verdeling .van ijzer en staal invoeren om uit de impasse, waarin ^en In deze sector geraakt is, te komen.: Daarmee 'is. ook al dóór de - contingenterihg vansteenkool, voor de eerste maal met het principe vande vrije, eco nomie gebroken.. Het doel van deze -. maatregel1 fs om aan iedere afnemer, ook; de kleine verbruiker, circa „tachtig procent van zijn gemiddeldever bruik vanijzer in -., dc maanden November enDecember, van het vorig jaar teverzekeren; V- Bóven-., dien .verkrijgtT'de regerihg door de» ontworpen .verordeningwettelijk; de. bevoegdheid om de nakoming van: bepaalde, tegenover dc Amerikanen voor de defensie aangegane- leve ringsverplichtingen te garanderen. GRONINGEN -— De'Groninger G. -S„ die gedetineerd was in een der Noordelijke strafinrichtingen, heeft kans. gezien op het moment, dat hij door ;tweë gestichtwachten voor een voorlopig vérhoor -haar, de Groningse"'rechtbank werd .ge bracht, te ontvluchten.De beidé- Restichtwachtenliepen,met;bun!'ar- r^starit door Öe;: drykkc4Herestraat, 'tóen deze •'.Blotsé3ing'-.^.^nrk.'kans schoon zag om.- te-jontkomen.'-: Ott- ^ddellijkrwèrd'vëeh^achtéivólgibg;' ►ingezet/.rëvenwéT' tzóndëri^resulteati LONDEN Naar een Berljjnse correspondent van het officiële or gaan van de Royal Aero Club „Flight" meldt, hebben de Russen een onderaardse vliegtuigfabriek te Hcrold bij Chemnitz voltooid, die de ..Junker*'-maatschappij in 1943 begonnen was te bouwen. De Rus sen zouden daar installaties hebben aangebracht om vliegtuigen van het type „Mig"' te bouwen. Volgens dezelfde correspondent zouden in Oost-Duitsland bases vóór bommen werpers zijn ingericht. - DEN HAAG Dc KNAC beeft zich in een adres tot de minister van Verkeer en Waterstaat, gewend met het dringend; verzoek, öp korte termijn, te willen aanwijzen welke rijwielen met hulpmotor met een rijwiel gelijk gesteld worden. Het toenemend aantal ongevallen met de bromfietsers, die niet weten waar ze. zich aan te houden heb ben, vereist naar de mening van 'de;-.KNAC een directingrijpen.; TEHERAN^Öp ;zajn terugweg naaf;; Amerika"' zal' Trüman's spe ciale ambassadeur Harriman eén bezoek.:.: brengen -aan» maarschalk Tito/;, SUCCES EN VEEL PLEZIER. Dat WEnxten vele Haarlemmers gisteren dit groepje wielrenners,- dia per auto naar dc wereld kampioenschappen te Milaan zijn vertrokkenAan het stuur; zien wc Gerard Peters, achter wiens wapen een z.g. caravan is gekoppeld, wadrin ook de' race-rijwiclen worden meege voerd. Naast Peters zit Gerrit Voorting; op de tweede bank de verzorgers J. de Graaf en Tony Peters; op de derde bank de amateurs Piet Peters en Piet van Roon. WASHINGTON. Van de 54 voor de vredesconferentie te San' Fran cisco uitgenodigde landen hebben .40 de uitnodiging 'aangenomen, 5 hebben voor dc eer bedankt en van 9 is de reactie nog niet officieel bekend. Hier toe behoort ook India, welks-verwachte deelneming "onzeker <9 geworden, omdat Nehroe's zuster, de Indiase ambassadrice in de V.S„ hals over, kop naar New Delhi is gevlogen om de Indiase premier vandeelneming te doen afzien. Zij vreest n,l„ dat India, dat stérk, tegen v het ontwerp vredesverdrag gekant is, in San Francisco, daar-» door,» zo; zeer ln Russisch vaarWater zal geraken. dat;- het zijn prestige: in Westerse kringen zou- kunnen verliezen. In dë Sowjet-Russische ..Literaire Gazet" wordt reeds gozinspeéld op een mislukken van de conferentie, omdat Rusland bij zijn verzet veel Instemming zal vinden. Het blad Is van mening, dat de opvattingen'van Dulles en Acheson zeer weinig aan hangers ln andere landen -vindon. ;West-Europese;: kringen hadden 'zich „geprikkeld/ getoond ov'er :,,Wash- ington's haast" met hét "sluiten" van een verdrag, De afwezigheid /Van'; communistisch China" maakte' eeri" vreedzame - 'regeling ln," het:' Verre Gasten'., on denkbaar". X. Birma, dat; vanwege'de C ónvol- do eiide - herstelbetalingentegen het verdrag is. heeft het - gevaar, om *in* Russisch vaarwater veniélld j te- ra-v ken vermeden, door vóor'dé, uitno-, diging te bedanken. (Van:onze correspondent) DORDRECHT. Donderdagmor gen omstreeks half vijf reed een open cabriolet teveel aan de lin kerkant van de .straatweg tusseu Dordrecht eu de Moerdijk. Het ge volg was dat deze wagen tegen het dubbele achterwiel van een ih zuidwaartse richting rijdende tank wagen, gevuld met teer reed. De cabriolet vloog over een afstand van twintig meter enkele malen over dc kop en kwam in een heg terecht. De bestuurder, de 24- ja rige ongehuwde. F. L. M. VLuyken uit Tilburg: werd uit dewagen ge slingerd cn was op slag - dood; Een andere Inzittende, R. Noteboom - uit Tilburg.werd licht gewond feu .is metj;.veel moeite uit: de óp de,,kop liggende wagen bevrijd. s ^iiiiiisi!ii[;iiii3!riiiiiiiii:ii:iz:ji!i! uiüiiibüid tiiiiiÉiiniii^: Iets koeler Weersvemachtlngligëldig van Vrij dagavond./tót/ Zaterdag?} l avónd: :.Vonavond en: vannacht veel |>bewolklng en -tijdelijk. 1 enigé j regeh. Morgen.overdag /wisse- f L lend/t»ety oik tZ eh;/o vö^cvegénd I J;droog weer, Matige" en ïtiu 'en'i fï- dan vrij^kracKtigel^i^d^tüss'èïftB#; f.Zuid/en^.'West.» Iets}koeler:4dan»e»/ vandaag. h 25 Augiurtóe- Zon op^s-u'-ss' I ponder 9 u> 45;;m Maan; op ;Z2 u [;42 s»itj 'ónder 16 tf"® IrmiiMnmiïia -: -,r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1