.Politieke sentimenten Hebben Unie onmogelijk gemaakt' m TDauweIijks tcelaatbare taal' Twee directeuren aan school te Oss Londen houdt nu vast aan Haags oliëvonnis GESPREK MET PROFESSOR SUPOMO Herziening RTC zal verhouding Nedérland-Indonesië zuiveren 3 Stijfhoofdige boeren in Huis van Bewaring Hoog politieman boet voor zijn drift Hf Ernstigebeschuldigingen aan adres van R.K.-bestuur Bereidheid tot hervatting van onderhandelingen blijft bestaan Vrijdag 24 Augustus 1951 (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Jk ben verheugd, dat de Indonesische regering eindelijk strenge maatregelen heeft genomen tegen al diegenendie po gen uan Indonesië een chaos te maken. Ik weet dat de Indonesische re gering de subversieve groepen, en met name de Sobsi, zeer lange tijd nauwkeurig heeft gadegeslagen, en dat zij voorbereid was om in te grij pen, zodra de activiteit van deze bewegingen daartoe aanleiding zou geven- Maar het moei mij van het hart, dat ik opgelucht ben door het feit, dat het ingrijpen is gekomen op een ogenblik, dat de regering de zaak nog in de hand kon houden". Dit zei ons de Indonesische geleerde gj; staatsman prof. Raden Supomo, die thans in de ambtswoning van. de plaatsvervangende Hoge .Commissaris van Indonesië zijn ziel in tijd- zaamheid bezit gedurende de periode waarin de Nederlandse regering er de voorkeur aan geeft eerst een verklaring van Djakarta over de rede van president Soekarno af te wachten, alvorens besprekingen te voeren de herziening van de R T.C.-accoorden. is .duidelijk",' aldus prof Supomo,'„dat het algemene en ge: rechtvaardigde, verlangen van de Indonesischebevolking naar lots verbetering, en de vele daarmee samenhangende grieven, worden uitgebuit: door' de Communistische Internationale gedirigeerde Sobsi. De communisten, "willenIndonesië via de chaos tot hetcommunisme brengen; Hun eerstedoel voor het ogenblik 'is de verwarring, em de onrust.: Maar de Indonesische rege ring heeft gemeend niet. té moeten ingrijpen, alvorens deze groépen tot daden zouden overgaan. Dat ogenblik was gekomen, toen de ac tie in Frïok werd voorbereid. Het is een grote geruststelling dat de tegenmaatregelen van de regering zo prompt en zo doeltreffend zijn gekomen. Uit de inlichtingen welke zij reeds geruime tijd voor mijn vertrek had ontvangen bleek, dat hiér in hoofüzaiak de communisten aan het werk warén. Men dient echter in het oog te houden,, dat het niet alleen maar communisten' waren. Er zijn in Indonesië nog al tijd lieden ter rechterzijde, die er zich maar niet :bïj .kunnen neerleg gen, dat de koloniale periode ach ter de rug:is en die uit!spijt'over de ontwikkelingen ook subversieve activiteit' ontwikkelen. Het' zijn mensen, die de chaos uitsluitend om de chaos zelve -zoeken, mis.- schien uit andere sentimenten. Ook tegen hen is opgetreden en.dat was té meer noodzakelijk,omdat juist deze lieden in het bezit zijn van ■wapenen, die vooral ohgedieipli- neerde; Nederlandse militairen hen destijds in handen hebben ge- spèeld".;-v:j'v Professor Supomo wees er echter op, dat al deze dingen slechts kun nen geschieden, omdat de. bodem daartoe in: Indonesië nog. altijd vrüchtbaar^is.^Er^ heerst nood. Dé ,levensstand|.ard j. moet nodig om boog; D e"*r egerih g werkt daaraan hard. maar" de extreme oppositie wacht de resultaten niet af. Het lijdt geen twijfel, dat de Unie tussen Nederland en'Indonesië als eenvan de meest gevaarlijke hef bomen in handen, van deze. extre misten. 'vooral yan de'communisten moet worden beschouwd, aldus prof. Supomo. Deze Unie is zeer impbr pulair. Men: mag dat in Nederland betreuren, maar,'het. verandert niets (Van onze correspondent) APELDOORN Vijf Uddeler boe ren hebben om principiële redenen geloofsovertuiging geweigerd zich aan te sluiten bij de Gezond heidsdienst ter bestrij ding voor t.b.c. -bij vee, hetgeen bij de wet ver plicht is., De Apeldoornse kantonrechter, die na veel overredingskracht gebruikt te hebben, geen resultaat zag, ver oordeelde de landbouwers ieder tot f 10,— boetef. Ook dit was niet in orde volgens deUddeler boeren en rij gingen in hoger beroep te Zut- phen. Daarmee bereikten zij even min; resultaat, omdat de. opgelegde boeten Inmiddels met ƒ2,— waren verhoogd, omdat ze'niet tijdig wa ren voldaan. Nu zijn de vijf boeren op last van dè officier, van Justitie opgebracht naar het Huis van Be waring, om-;de vijf dagen vervan gende hechtenis uit te zitten. Be halve deze vijf boeren- zijn er nog meer dorpsgenoten, die om dezelfde redenen weigeren te betalen. Het wachten is. nu op de dag dat zij hét -i°V van de anderen zullen moeten delen. Een van de vijf is overigelis reeds naar éigen; huis teruggekeerd omdatmlj na een nacht in het huis van Bewaring te hebben doorge bracht er-toch de voorkeur aan gaf om de boete te betalen. Na twee nachten, volgden- nog twee boeren dit voorbeeld, terwijl de overigen in hun besluit volharden en bun straf blijven uitzitten. Minister Stikker pleegt overleg met Kamer commissie DEN HAAG. Naar wij menen te weten heeft er heden een bijeen komst plaats gevonden van de Twee de Kamercommissie voor Buiten landse Zaken met minister. Stikker. Men mag aannemen dat bij deze ge legenheid het vredesverdrag met Ja pan een punt van bespreking heeft uitgemaakt. Trouwens, reeds eerder is omtrent deze aangelegenheid tus sen de-minister en de Kamercom missie overleg gaande geweest. Dit bleek o.ra. uit de beantwoording enige, tijd geleden van schriftelijke vragen van het - Tweede Kamerlid prof. Gerbrandy. De ministerraad moet naar alle waarschijnlijkheid begin volgende week beslissen over het met Japan te sluiten verdrag en dus ook aan gaande eventuele deelneming aan de conferentie van San Francisco en de daar te volgen gedragslijn. Voor zo'ver bekend is van de zlf- de van^ de commissie voor Buiten landse Zaken van de Eerste Kamer niet op een dergelijk overleg met de minister aangedrongen. aan; het feit. Zij wordt gezien als een laatste machtsmiddel van Ne derland, én als zodanig wordt zij in het geding gebracht. Deze Unie oefent - aldus een geweldige psycho logische druk uit m Indonesië en de regering restte gr r andere conclu sie, dan dat zü dient te verdwijnen, teneinde, .zodoende: de permanente basis van wantrouwen in iedere In donesische: regering die deze Unie handhaaft en gebruikt weg te ne men.' Men moet dat niet zien als een poging van Indonesië om' de sa menwerking tussen onze volken te ™^- Paula en Fips Hooggeëerd Publiek: Mogen wij u voorstellen moeder en dochter. Moeder -is.:een dwerg- ezelinnetje en aarjjezien goede appels, altyd dicht bij de. stam vallen is dochterlief Fips een: dioergezelinneveulentje. Aan moeder Paula de taak Fips voor te bereiden op de moeilijk heden en v errassingen die. - het r leven haar bieden kan, in casu: het leven in de piste en dé tutti can1 Hagenbeek te Hamburg- Hoe vaak nog zal Fips moeten horen:. „Meid doeniet zo. ezel achtig!", voor zy zzj is pa s 3 weken oud! r weet hoe het hoort. Of zou moeder Paula, haar toevoegen: „Fips, kind, een goe de ezel stelt 2ich niet zo mense lijk aan!" beeindigen. Iedere leek kan zien dat Indonesië dringend behoefte heeft aan samenwerking met Nederland. Het spreekt vanzelf, dat Indonesië met overboord zal gooien wat bet nodig heeft en 'wat het aan moge lijkheden heeft. Maar gezien in het licht van de politieke sentimenten is deze Unie. niet langer een mo gelijkheid. Zij wordt als ccn stuk buitenlaudse invloed beschouwd, dat niet wordt aanvaard cn daardoor verkeert zij in haar tegendeel. Zij remt een; gezonde ontwikkeling van. onze wederzijdse betrekkingen en zij drijft ons uit elkaar. Wij moeten de verhouding tussen Nederland en Indonesiëzuiveren van aL.de fac toren die onze samenwerking be-; derven. Het is daarom dat wij de K.T.C-accoorden willen herzien. Advertentie (LM.) EINDHOVEN In ccn korte rit ting voor dé rechtbank te 's-Herto- genbosch heeft Donderdagmiddag de hoofdcommissaris van politie'uit Eindhoven, de heer B. v.- d. W., terechtgestaan, die op 12 Juli j.L, zoals de aanklacht vermeldde, op zettelijk mishahdeld heeft W. de W„ door deze met zijn vuist tegen het hoofd te -stompen. Deze zaak is eni ge tijd geleden reeds voor de poli tierechter geweést, maar deze achtte, op grond van verdaehtes argumen ten totverweer, termen aanwezig dé zaak te verwijzen naar de meer voudige Kamer. De rechtszaak in Den Bosch was vlug afgelopen. Er waren drie ge tuigen, waaronder het slachtoffer, de heer De-W. Deze drie getuigen: gaven een nagenoeg eensluidend- verhaal over de gebeurtenissen op 12 Juli, zij het dat 'er een geschil punt bestond over de vraag, of de heer De W. zich reeds bij zijn ge zelschap had; gevoegd, toén hij de klap ontving, of dat hü nog achter de zoon van de hoofdcommissaris aanliep. De heer De IV., constateer de een schade van ruim 40, waaronder de-kosten van het sto men van een bebloed jasje. De officier van justitie, mr J. J. M. Donij, stelde in zjjn kalm requi sitoir voorop, dat van een politie man verwacht wordt, dat hij geen fouten begaat Als mens echter kan hij toch zijn temperamenthebben. Het heeft een onaangename indruk gemaakt, aldus.' de officier, dat de fout door een hoofdcommissaris van politieinuniform is begaan. De grootte van deze fout wordt dan ook bepaald door de. functie van verdachte. Hij concludeerde een. eis van 100 boete of 30 dagen hech tenis. COMMISSIE VAN BEROEP GENEGEERD OSS. Zoals er soms een kalf met twee koppen wordt geboren, zo bezit Oss een school, die twee directeuren heeft Twee directeuren, terwijl er, uiteraard zouden wfj willen zeggen, maar plaats ls voor één. Beide heren genieten een goede gezondheid en zijn bereid, de functie te vervullen. Beiden genieten bovendien een directeurs-salaris. De betrokken school is de R.K. Technische School te Oss en de twee directeuren zijn de heren C. Th. B. v; d. Horst en W. de Kanter. Het bestuur van deze school heeft na tuurlijk: nooit de bedoeling gehad,'dat er twéé directeuren aan bet-'hoofd zouden staan. Op 30 Juli heeft dit bestuur d,e heer De Kanter ontslagen. De heer De Kanter is tegen dit ontslag in beroep gegaan bij de krachtens de nyverheidsondërwyswet ingestelde commissie van beroep. Hij hééft dit beroep gewonnen, de commissie beeft rijn ontslag nietig verklaard. Maar thefr bestuur van de" school stoort zich; niet a an deze uitspraak, hetgeen trouwens al vaker is ge beurd; Er is in:totaal zes ..keer be-, roep aangetekend tegèn een'door deze school gegeven ontslag. Zes keer isdit beroep gegrond ver klaard 'én zes keer heeft het be stuur geweigerd, het.tiit te voeren. Iii, dèkringën van.' 'de.'betrokken pn^erwyskxacliten:; -1 „/én jiat zijn érj~. '.hyëff^nèt-rgehèle Tand "gezien," .duizenden vraagt men ricjh- af,'- wat ér opy deze manier! van hun rechtspositie overblijft,nu dèuit- spraak van een wettelijke commis sie van beroep wordt genegeerd; In de nog yeel grotere kringen der. belastingbetalers zal men zich bo vendien afvragen, of het verant woord is. dat een door hét rijk ge subsidieerde school twee direc-, teurssalarissen op haar budget heeft staan. Het spreekt vanzelf, datkwes ties als deze, achtergronden heb ben, die niet van vandaag of gis teren. dateren en die bovendien van samengestelde,' soms persoon lijke aard zijn,, in sommigeopzich ten ook van zeer ernstige aard. Er zijn voor de .commissie van beroep beschuldigingen geuit; die,als zij. juist zijn, aèntonen, dat hét in Ne: derland mogelijk is, dat men een aan eenschool verbonden leer kracht onder dreiging met ontslag tracht te dwingen, rekeningen voor accoord te tekenen, voor. goederen, die nooit op de school zijn aange komen en nooit ten. behoeve van de school zijn gebruikt. NEW YORK. In. Alaska is een militaire Dakota neergestort. Men vreest, dat de negen inzit tenden zijn omgekomen. Dit is het zesde ongeluk met een militair vliegtuig in twee maanden. Voor ons is het altijd nop de vraag waar en wanneer de Neder-.... lander op zijn echtst, best en voordeligst is: bij geïmporteerde dan wel bij oud-vaderlandse kampspelen. Velen pinden spelen waarbij 'Ene.els of koeterwaalse gebrabbeld wordt aardiger dan de. inheemse, maar deze laatste weten zich gelukkig hier en daar onvervalst te handhaven. Zo handhaven zich twee typisch-Nederlandseeigen schappen: Ié hef vreemde, oneigene klakkeloos aanbidden en ver heerlijken „wat je van verre haalt, is lekker''),, cn Ze het eigene handhaven, dwars, tegen alles, en soms tegen beter weten,: in. Bij dat eigene zijn vertoningen, die zich in de laatste tijd .zelfs in een, groeiende belangstelling mogen verheugen", zoals dat heet. Wij be doelen 't Friese kaatsen, dat heerlijke' zómeropenluchtspe l, waarvan de legende wil, dat de: Friezen het aan de. Roinémse pafrietè'rs leer den, het klootschieten, fop het ijs), het kolven (zie de Goese no tulen van 1595} dat in Noord-Holland herleeft en in Zuid-Halland en Utrecht niet uitsterft; liet boogschieten en het ringsteken. Foto: op Walcheren wordt het kampioenschap ringrijden verreden een gloriedag voor mens en dier,! Nederlandse en Duitse burgemeesters bijeen' DEN HAAG.Op uitnodiging van de burgemeester van' Roer mond, mr. dr. R.-M. A. A.-Geul- jans, zullen op 27 Aug. a.s. Neder landse en Duitse burgemeesters -uit de provincie Limburg en uit het Rijnland, te Roermond bijeen komen. MinisterLübke zal als vertegenwoordiger van dé rege ring van Noord-Rijnland-Westfa- len déze. bij eenkomstbijwonen. Het bezoek van. de Duitse bur gemeesters aan Nederland geldt als tegenbezoek van de; conferen tie die onlangs te - Rheidt in het Rijnland werd gehouden. Taak sociale ambtenaren bij de DUW DEN HAAG. In _de. radio- rubriek „Verklaring .enUToeUch- ting". tal,yanay.ön4jpm;k^iét ,over i^evehv'.via-;zenderHilversum ÏU een j^agges^ek^i^vp^'dlm'i.ui$j ^gékönde^Xo^f'c fa"ak ;van' aan ;testéHéhï?^ciato;:an^fénarèhbij, de. D.U.'W.Dit vraaggesprek zal worden gevoerd door del heer Co en vari 'der Lende, voorzitter van de centrale beroepscommis- siè van de DUW en dr; ir. Ri Mansholt, directeur van de DUW. In Canada bouwen zestig Nederlandse gezinnen een kerk OTTAWA. Ongeveer zestig Nederlandse "gezinnen in hét dis trict van 'Brockville (Ontario) zijn bezig met; de bouw vaii een kerk, vyaar zowel dienstenin het Nederlands - als in het Engels ge houden zullen worden, daar.'zij de Engelse diensten moeilijk kunnen volgeri. Deze gezinnen zijn hd van de Hervormde. Christelijke Be weging Bethel. Advertentie LM.) De vacantie bracht twee weken regen: Geen straalt je. zon .hebben we gekregen. Maar bij iedere bul Riep Ik vrolijk: „Kora - lui, Neem 'n TIP en je kan er weer tegen." Inz. Mej.' F. M,. te A'dam ontv. 1 £L TIP Advertentie (LM.) Hoe kan Hw maag „graag" zijn met angst om 't hart voor Brandend Maagzuur? Die ..angst-blj-voorbaat" kunt U weg nemen door altijd een poar Renr.ies bij U te steken. Die geven dadelijk verlich ting bij 't ccrs'-e optreden van brandend maagzuur en zelfs de hevigste aanval kunt U met Rennlcs dadelijk blussen, 'n Heerlijk middel, die Kennies. Sma kelijk, onbetwist afdoende enge makkelijk in te nemen, overal altijd onopvallend. Neem toch een pak Ken- nies in huis.; voor tr zelf er» üw huis-- genoten; ook voor de gaande en ko mende man.... Zeepost voor Oost, West cn emigralielanilen DEN HAAG. Me*, de volgen- de schepen kan zeepost worden verzonden. De data, .waarop dc correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan, tussen haakjes, achter de naam van het scbip vermeld: Indonesië m.s. ,»In~ drapoera" (27 Aug.), Nieuw Gui nea m.s. „Telemachus" (29 Aug.), Antillen m.s. „Oran j estad" 4 Sept.), Suriname m.s. „Stentor" (28. Aug.), Australië via Engeland (25 Aug.), Canada m.s. „Prins Alexander" (28 Augustus) en s.s. „American Lawyer" (30 Aug.). Voor schakers Dc Uitgevers Mij. „De Tijdstroom" heeft weer vele schakers aan zich verplicht door de uitgave van een schitterend „Toumooiboek". I-Iet gi gantische wereldschaaktournooi te A'dam, in het najaar van 1950, ligt velen nog wel vers in het geheugen er. daarom zal iedere schaker de par tijen van dit in Nederland zo unieke tournooi gaarne nog eens naspelen. Dc analysen van Dr. Euwe en Prins, de gezellige verhalen over de scha kers (het zijn heus ook mensen!) en de fraaie foto's waarborgen een stan daardwerk. dat geen schaker zal wil len ontberen. Vreemdelingenlegioen in Indo-China meer Duits dim Frans FRANKFORT. Volgens do „SUddeutsche Zeittmg" (Munchen) bestaat ongeveer; 60 tot':?70iprocent- van het 25-000 .leden tellende .Franse vreemdelingenlegioen, dat in Indo- China 'Strijdt, uit Duitsers. De meeste Duitsers werden aldus f het, blad in. Franse krijgsgevangenkampen na 1945 gerecruteerd.. Bevelhebber der Victminli zou ontslagen zijn SAIGON. Volgens Franse berichten zou generaal Ngoejen Bir-h, bevelhebber van. de VieU minh-trocpen in - Cochin-China door zijn opperbevelhebber, gene- 'rnlissimus Vpn Goejen Giap, ont slagen zijn. De 'generaal werd in een rapport over zijn activiteiten, uitgebracht door een politieke commissaris, van „afwijkende nei- gingen" beschuldigd. (Van ome correspondent te Londen) LONDEN. -- Het Foreign Office publiceerde gisteren ccn lange ver klaring, waarin de Britse zienswijze over de oorzaken van het mislukken der olie-onderhandelingen wordt gegeven. Het stuk constateert, dat hot tijdens de onderhandelingen steeds duidelijker werd, dat de Perzen niet van plan waren om te onderhandelen op de basis, dlc door de heer.Harriman met beide regeringen overeengekomen was. In feite bleef dc Perzische regering staan op de volledige uitvoering van de negen artikelen bevat tende natlonalisatfewet van 1 Mel. terwUl men van te voren, dank zij de bemoeienissen van Harrlman, overeengekomen was om dc natlonalisaUe- wet van 20 Maart tot uitgangspunt te nemen. Ten tweede, vervolgt het stuk, deed de Perzische regering geen stappen om de campagne van be lemmering van het personeel van de Anglo-Iraansc in Zuid-Perzïë in zijn werk en het hinderen in zijn dagelijkes leven te verzachten. Ten- DE positie van de president is in (Indonesië nog steeds niet scherp omlijnd. Er is immers nog altijd ..geen definitieve grondwet én, zoweldé ^oorspronkelijke cpn- kendheiddoet hij dan soms uitr. in afwachting van een antwoord, stitutie der Republiek Indonesia, spraken, waarvan, men' zich ter- het gesprek met professor Supomo als die welke tydens de -iiauweraobd kan voorstellen, dat te openen. door de Indonesische delegaties ane ministers die voor hun reke- wii kunnen hier wel inkomen werd, aanv^rd, laten °p dit punt ning De SST verschil van opvatting toe. Even- presidentiele rede op 17 Augustus deze houding van onze regerm» min tan men spreken van ?en ter is. een voorbeeM van zulk sen SLr .noetfn wa cm dan"nS zake bestaande, conventie, dre haar Jongelukkige uitlating. Zoals men Sr lat^wSigevaU™?" zal men grondslag zou-vinden in een -weet heeft president Sukamo, oas ongetwijfeld korzeiitr taevoe- meen gangbare overtmgmg. De aangenomen dat de telegfapbiseb sffigmiet. het sTgoS dat memngen ziJ^.vejdeeld. Vele^In-- overgebrachte samenvattingen, mpr, niakarta di'nripüik hepff donesisehe pnbtici we^etb dat ae juist zjjn by die gelegenheid ge- doen blijket) hoe onaangènaarn de rol van hun staatshoofd aan strut zegd, dat de Nederlanders nog al- gehele Nederlandse onenbare me- te beperkingen wordt onderwar- tijd een gebied besturen, dat aan getmHen dooï wat de Ke- rral's ,'i. he?eFrm°eMsta^tebS M™esiê toebehoort) en zulks te- sident Ieide. Maar was het nodig Jmhnnl der natie de 'gen de wd. der Indonesjers. Hy een „'rear naar. buiten tredende het symbool der natie, üe wijze sprak in jit verband van een Ne- .maatrëeel te nemen als hu' U ee- raadgever échter de schermen, de; derIands bezettingsleger en van -teurd?^NatóurlhSetis i prefüe man, die boven de partajen staat een 0nvriendschappelij k optreden pGVOel om eens van zich afgebe- b? Itf ombaar'cXudt vfoï m bepioitto op grond hiervan op- in het openbaar ontnouat,. voor. zegging van de Urne. Geen vnen- za» zich toch aitiid ter dcee die- tl jSS gend' X «S," watTnmt rid^t^ukarno zich maar ongaar- de dag tevoren prof. Supomo in dan? Supomo naar Indonesië la ne schikken zou in een dergelijke ons land was aangekomen tenein- ten terugkeren zonder -met hem in Sfvolksleider- de de. informele besprekingen te ope- overleg te zijn getreden? -Dat is ^atie" zou ongftWü- nen over een herzieniigvan de ternauwernood denkbaar. Maar wrw rie voorkeur geven aan overeenkomsten ter R.T.C., en met waarom dan het risico gelopen, Z3ÏL name over de vervanging van het dat men zichzelf in. een positie Unie-statuut door een verdrag, manoeuvreert, waarbij overwegm- Sinds zijn aankomst is een week verlopen, maar van - besprekingen is nog niets gekomen. Onze rege ring heeft zeer begrijpelijk aan stoot genomen aan de zakelijk- onjuiste en bovendien, grievende woorden van de president. Zij een püiitie als die van de president van Amerika. Alvorens een en ander uiteindelijk grondwettelijk wordt vastgelegd, zal er stellig nog menig hartig woord vallen. Intussen is de practjjk zo, dat president Sukamo zich van tijd tot tijd rechtstreeks richt tot bet Indonesische volk. Meegesleept heeft in Djakarta inlichtingen ter gen -van prestige tot een derge lijke ontknoping zouden moeten leiden? De reacties onder de le den van het Indonesische parle ment op de Nederlandse stap kun nen een 'waarschuwing vormen. Men kan 'uatuurlijk hooghartig de schouders ophalen over wat een- wellicht door zija eigen wclspre- zake" doen inwinnen en weigerde, man als mr Mohammed Yamin zegt inderdaad laat-hij zelden een gelegenheid om. tactloos te zijn ongebruikt voorbijgaan maar men verlieze niet uit het oog, dat zijn woord bij; bepaalde groepen ginds weerklank vindt en dat het dan nog weer moeilijker wordt voor redelijker én bezadig der elementen om de opgelaaide gevoelens tot bedaren te brengen. E ATEN wij ons" toch. bij voort during rekenschap geven van de moeilijkheden, waarvoor de In donesische regering zich gesteld ziet. Op 17 Augustus, toén presi dent Sukarno sprak, dreigde een .communistische greep naar de macht; Er -werden tijdig krachtige maatregelen genomen en de rust werd -niet verstoord. Maar men dient in Nederland'tëx begrijpen, hoe zeer de communistische pro paganda aangrijpingspunten vindt: in iedere bestaande ontevreden heid enhoe zeer - het dus zaak is, onzerzijds, te doen wat wij kun nen om deze ontevredenheid weg te nemen. Er. zyn lieden, die bij de ge dachte alleen al rood aanlopen. Het is uiteraard ook verleidelijk om het befaamde thema van het afglijden in dit verband aan te beffen. Eén ding mag echter niet; worden vergeten: afglijden doet hij alleen, wie' zijn eigen positie on juist beoordeelt, omdat hij het in zicht in eigen èn anderer moge lijkheden mist. "Wie met realiteits besef een vraagstuk benadert, zal bij voorbaat schatten, waar hij overtuigd is stand to kunnen hou den. Het.is een jammerlijk ge zicht, wanneer men gedwongen is voetje voor voetje en soms zelfs sprongsgewijs zich terug te trekken uit stellingen, die eerst met romantische pathetiek tot een laatste réduit zijn verklaard, waar men desnoods stervend wil onder gaan Dit soort illusionisme is ons in de afgelopen jaren duur te staan gekomen, ons èn Indonesië. Bij voorbaat dus zwichten voor: iedere Indonesische aandrang? Ons alles laten aanleunen, ook ais ons zelfrespect in dc knel komt? Allerminst,, maar wèl zich zelf vrij maken van sentiment, om van ressentiment niet te spreken. Wèl een uiterste aan geduld en tact cn zelfbeheersing opbrengen. Wèl be denken dat de Indonesische repu bliek een jonge staat is en dat wel eens andere maatstaven moeten worden aangelegd, dan dc bij ons gebruikelijke. 2ulk een houding kan op twee erlei overweging berusten. Zij kan haar ontstaan danken aan een wijsheid, die geboren is uit liefde voor Indonesië. Maar wie dit ver werpt als sentimentele apenkooi moge overdenken, of ook niet koel eigenbelang tot dit inzicht leiden kan. .Wij moeten met Indonesië •tot een dragelijke verstandhouding komen, al was het alleen om de mil Hard en ginds geïnvesteerd. En daarom lijkt 't, ook uit dien hoof- de, nodig misplaatste overwegin gen van prestige op stal te zetten en 'te laten. - Nederland heeft in Indonesië nog-kansen, naar onze overtuiging grote kansen. Maar dan zal het in staat moeten zijn van tüd tot tijd blijk te geven, dat wie de oudste ls ook de wijste kan zijp. slotte weigerde de Perzische -rege ring om tot enige overeenkomst te geraken, die het Britse personeel in staat zou hebben gesteld om on der behoorlijke leiding en onder aanvaardbare arbeidsvoorwaarden verder te werken. „De grote indus trie staat thans stil, hetgeen voor niemand een voordeel is en voor Perzië een grote schadepost bete kent". De Engelse,regering, vervolgt de .verklaring,' baseert thans haar houding op de voorlopige uit spraak van het Internationale Hof van Justitie. Deze beslissing gaf onder meer aan, dat zowel de Per zische als dc Britse regering geen enkele maatregel moesten nemen, die beoogde te verhinderen, dat de operaties van dc maatschap pij anders zouden worden uitge voerd dan vóór 1 Mei 1951 en dat de operaties van de Anglo-Iraanse in Perzië dienden te worden voort gezet onder de zelfde directie als die van vóór 1 Mei 1951. Het stuk wijst er dan op. dat de Perzische regering onder interna tionaal recht de verplichting heeft, de veiligheid en de bescherming van het. personeel van de Anglo- Iraanse te verzekeren cn, zo wordt herhaald, de Engelse regering zou verplicht zijn dc nodige maatrege len te nemen, om zelf die bescher ming te verlenen, wanneer de Per zische regering haar verplichtin gen op dit stuk niet vervult. De verklaring besluit met dank uit te spreken aan Harriman en betreurt, dat de houding der Perzische rege ring een schorsen der onderhande lingen onvermijdelijk 'heeft ge maakt. Engeland blijft echter te allen tijde bereid om de onderhandelin gen op de basis van de door Harri- man gevonden formule te herope nen, wanneer er van-Perzische zij de .maar énige geneigdheid wordt getoond om de kwestie Ln'een geest wan „goodwill", en in het licht van de onontkoombare feiten van- de situatie te bespreken/ De Engelse regering': zal inmiddelshaar actie voor het Haagse Hof ;tot het ver- i krijgen vaneen definitieve Uit spraak voortzetten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3