i De Braakman: het beloofde land voor watervogels L Hollandse regenbogen en valken winnen de team T^ée overwinningen voor Nederlandse roeisters KRABBELS VAN KRIS-KRASSER Scholeksters, staan mannetje aan mannetje op de slikken H.v.ANDEL v v: .w Vrijdag 24 Augustus 1951; V.. Rust bij Heerenveen weergekeerd In bonte rij trekt vogelheer voorbij Kanunnik Dessain overleden Hofland en Van Helvert hoofdprijswinnaars §ÊSS0S Bil V errassende nederlaag van schaker Vinken Skiffeuse A. Reuter start onfortuinlijk Aandachtig, maar ook argwa nend zoekt de scholekster zijn voedsel op de slikken. Slechts de opkomende vloed zal hem en zijn kornuiten kunnen, ver' jagen. (Advertentie In de Junimaand, wanneer de zomer dus nog beginnen moet, is in de vogelwereld reeds de invloed van het najaar te be speuren. Zo kunnen we reeds dan iedere avond kleine troep jes kieviten zien, die zich West- of Zuidwestwaarts spoeden, bewegingen, die we kunnen beschouwen als een inleiding tot de herfsttrek. Tegen het einde/van zomermaand zijn er al meer soorten, zoals wulpen, grutto's en kemphanen, die aan hun trekdrang gehoor, geven en in Juli en: Augustus is de'trek van de steltlopers in volle-gang. In deze weken kunnen we grote aantallen van die trekvogels aantreffen op de slikkerige oevers van de Wadden, van het IJsselmeer en van de Zuid- Hollandse en Zeeuwse stromen, waar de dieren een overvloed van voedsel in de vorm van slakjes, wormen en schelpdieren vinden en hier dan ook graag wat blijven toeven, om nieuwe energie op te doen voor de verre reis, die hen nog wacht. Advertentie TT. MJ Ticee trainers sullen aanblijven HEEREN-VEEN. - Het feit. dat het bestuur van de voetbalvereni ging Heerenveen. de Engelsman Robert Kelly heeft aangesteld "als trainer* heeft, zoals gemeld de ver eniging even in opschudding ge- bracht, - Enkele spelers konden het moeilijk verwerken dat, zoals zij dat zagen, trainer Piet v. d. Mun- nik aan de kant werd gezet. Het bestuur is echter van mening, cor rect te hebben gehandeld- Een week of zes geleden werd de heer v. d. Mirnnik, wien men de slechte re sultaten in de afgelopen kampi oenscompetitie geenszins in de schoenen wil schuiven, té kennen gegeven, dat men wel eens van trainer wou. véranderen én de af spraak werd gemaakt dat beiden vrij waren om stappen, te doen. Wel heel vlot. is de v.v. Heeren veen via de Engelse voetbalbond er in geslaagdRobert KeEy te en gageren.- Men trof devolgende re geling: Kelly traint het le en 2e elftal en de hoofdgroep juniores, en v. d. Munnik de overige elftal len, uiteraard met behoud van vol salaris tot het einde van zijn con tract* dat tot 1 Juli 1952 -loopt. Wat er nadien is: gebeurd,-blijkt min. of meer een storm in een glas water te zjjn. Even was er onder de le elftallers een stemming van: „Wc gaan met trainen onder de nieuwe". Maar ^toen het bestuur met v. d. Munniktot een bevredi gende-oplossing kwam, zijn Dins dagavond na een.bespreking met ere-voorzitter burgemeester Huis man demeeste spelers gaan trai- fjtèxüHn ê-jh-VW. Over een systeem, wildeRobert Kelly.: zich nog niet uitlaten, maar men verwacht toch web dat de veelvoudige Noordelijke kampi- oensploeg het orthodoxe spel vaar wel gaat zeggen. "Wegkampioenschap R'dam op 16 September De Rotterdamse wielerclubs heb ben besloten het wegkampioen schap van Rotterdam 1951, dat oor spronkelijk was vastgesteld op 28 Augustus, maar dat door de Ronde van Charlois, die pp die datum door de R.C. Feyenoord wordt ge organiseerd, niet kan doorgaan, nu te verrijden op 16 September, 's Morgens rijden d® B-klassers en de juniores resp. 75 en 25 km op het - circuit van de clubs Apollo en Rotterdam (Hoofdweg) terwijl 's middags de A-klassers over een afstand van 100 km in de Oude Plantage het kampioenschap zul- len verrijden. Advertentie (LM.) RUI M t 5 O R T ER I MG KLÓKKEN JUWELIER -HORIOGER BEIJERl.lAAH 3 - HL 70360 ROTTtRDAM-Z: Zo ziet een deel van „De Braakman" er by uloed uit. In grote groepen zweven de vogels boven hun geïnundeerd vocd- selterrein. Het verlangen om eens so'n rijk vogelgebied te bezoeken, bracht ons ertoe een paar dagen in Zeeuws- Vlaanderen te ga°n rondneuzen; ons kamp verrees m de omgeving van Koewacht, een dorpje nabij de Bel gische grens, van waaruit we enke le tochten maakten naar terreinen, die door .hun aard en ligging een rijke oogst aan vogelwaarnemingen beloofden. Veel verwachtingen hadden we o.a. van het -„Verdronken land van Saeitinge", een gebied van schorren en slikken, liggend in de grote bocht, die de Schelde maakt, zo gauw zij het Belgenland verlaten heeft. Dat werd echter een teleur stelling.' rek er. de tocht was mooi, maar vogels kregen we'zo goed als niet te zien. - Wat ons iedere dag opviel was de weinige afwisseling, diehet land schap biedt. Overal hetzelfde beeld: akkers en. nog eens akkers, be grensd door wegen en dijken met hoge populieren of wilgen. Zo is het in Koewacht, zo ia het overal in .Zeeuws-Vlaanderen. Daarmee wil vooral niet gezegd zijn, dat wij dit landelijk schoon met apprecieerden, maar het maakt wel duidelijk, waarom we ook eens de grens overtrokken.waar volgens onze kaart uitgestrekte bossen moes ten liggen. Onze kaart bleek echter niet bij te zijn, want er was veel gekapt en wat er nog aan bos over was, bestond uit naaïdhoutpercelen, bescheiden van omvang en eento nig door hun eenvormigheid; deze bosjes waren bovendien zeer arm aan vogels. Alleen by..Wachtebeke en bij Eekloo troffen we kleine stukjes loofbos, die heel aardig waren. Hier zagen we bonte vlie- genvangertjes, fitissen, roodborst jes en nog enkele andere insecten- etertjes, die ons eraan herinner den, dat ook voor de kleine zan gertjes de trektijd aangebroken was.V* T- blik was. hun neldere, trillende, roep van de lucht. Beroering Soms kwam een roofvogel over- zwaaien en dat bracht dan hevige beroering onder de rustende vo gels, die snel op de wieken gin gen en voor'korte tijd de lucht vervulden met hun stemmenge- rucht. Maar vlak daarop lieten zij. zich weer neer, om al duttend of veren poetsend het keren van het tij af te wachten. Zij scheden hiervan goéd op de hoogte te zijn. Want nauwelijks was de eb inge treden of er kwam beweging in de vogeïgroepen; bij kleine troepjes Vlogen zij op en overal waar het terugtrekkende water de slikken we er prij sgafda alden de vogels neer om ijverig te gaan boren naar wormen en slakjes en al wat er verder nog aan lekkers voor grage vogelbekken in hetslik te vinden is."- vv'\/ "r"'!* Pech op de terugweg was oor zaak, dat wij eerst laat op. de avond irt het kamp arriveerden. De „koks" zaten met de handen, in het. haar; de erwtensoep was aange- Op verzoek herhaalde lakenaanbieding. „Baast niet te geloven l Zo wooi en sterk. En wat een pr\js!" „Zo goed on eo voordelig koopje lakens nergens en nooit meer!" Zo spraken onze klanten over onze lakenaanbieding. Geen wonder, want niemand snapt dat 'n goed laken zo goedkoop kan ztfn. Wees er vlug by. Onze voorraad ia wederom beperkt. Maat 150 x 220 Ij 08 Maat 160 x 230 6.98 en de extra grote maat ISO x 2S5 slechts voor -7.98j Ook in slopen herhalen wjj onze ongelooflijke aanbiedingen. Prima kwaliteit; 62 x 72 slechts 2.39. 62 x 72 zware 'kwaliteit graslinnen slechts 2.9S. Dezelf de. met ajour èh geborduurd ij' Voor de keuken! Blauwe doeken extra zwaar, geen 62 gr-, maar liefst 112 gr. Nu als reclame 89 c Gezoomd en gelust 98 c MW.6IHKENVTO3 «7 BREDE HILLEDliK 79 SIREVEISWE5 147 ROTTERDAM Postorders onder letter C aan ons kantoor Aelbrechtsstr. J/6> R'dam. Xï krijgt ze dan per post onder rembours. Vele jaren voorzitter Belst. Voetbalbond brand en dc flensjes waren zerae lappen geworden; het smaakte er ons echter niet minder om! SIMON DE 'WAARD Na een rijke vangst zijn deze gamalenvissers huistoe gegaan om hun hartige lading "te ont-; schepen. Vogelwolkjes De dag daarna hebben, we de Braakman bezocht, een Scbelde- inham nabij Terneuzen. We kwa men uit aan de Zuidelijke punt, waar in het haventje gamalenvis sers bezig waren hun vangst te ontschepen. Dat was wel interes sant en bijzonder schilderachtig, maar kleine vogelwolkjes in de verte maakten ons begerig verder te trekken. Dooreen boog te be schrijven wisten ve via ongeloof lijk slechte weggetjes na enige tijd halverwege de inham aan -de dijk te komen. Eenenkele blik- over de schorren en wateren wa$ vol doende om ons te doen beseffen, dat wij nu het beloofde vogelland gevonden hadden! Massa's scholek sters, zeker wel een paar duizend stuks, stonden er mannetje aan mannetje op de scharren en nog steeds werden hun gelederen, ver sterkt door nieuwe troepjes, die door de opkomende vloed verjaagd, uit de richting van de Schelde aangevlogen kwamen. Ook andere vogels ontvluchtten de onderlopen de slikken om hun heil te gaan zoeken op de hogere gronden of in grote troepen in speelvlucht< rond te gaan toeren. We behoefden niet anders te doen dan rustig op de dijk te gaan zitten en onze ogen en eren de kost te geven om de ganse vogelbevolking van de Braakman te leren kennen. In "bonte 'rij trokken ze aan ons voor bij wulpen, tureluurs, kieviten, groenpootruiters, zwarte ruiters, oeverlopers en vele andere goede bekenden, zoals de. kluten en, niet te vergeten, de zo markant gete kende zilver- en bontbekplevieren. Te oordelen naar het geroep moes ten er ook heel wat regenwulpen over de schorren zwalken, maar groter nog was het aantal .van deze vogels, dat overtrok; telkens doemden nieuwe troepen regenwul pen op. die zich in prachtige V» formaties op grote hoogte Zuid-r westwaarts spoedden; geen ogen- (Van een onzer verslaggevers) SNEEK.Met. een gelijkaantal punten is de teamwedstrijd tussen de Hollandse en Friese Regenbogen in het voordeel van de Hollanders beslist, omdat nu eenmaal bij gelijke aantallen de laatste wedstrijd be slissend is. Bergsma's eerste plaats gaf dan ook de doorslag, zodat de \vls< selbeker voor het eerst na jaren weer haar de Kaag is verhuisd. Na de eerste ronde, zag het er gis termorgen PP het Snekermeer naar Wiï&fÏÏM isw.. uit, dat het Hollandse team een roy ale overwinning zou behalen. Bergs- raa lag aan de kop, die hij op het voor-de-windse en. half winds e rak veroverd had. Daarachter ééri Fries_ Hendriks op de voet gevolgd doof Van der Velde en Hofland. Dé verwachting, dat de drie Hollanders gezamenlijk Hendriks wel zouden wegdrukkenr. werd echter niet be waarheid. Wél klom Van deryVelde naar de tweede plaats en bracht hij door een listig loefpartijtje Hofland op de derde, maar de wind: verander de volkomen op het slechts korte kruisrak. Wie slecht dag; lag toen plotseling goed, en omgekeerd. Bergs. ma behield de kap nog juist, maar- werd daarna gevolgd .door, twee Friezen. Hofland, toen vierde gewor den, herhaalde zijn spélietje van: de- dag tevoren, ging alweer boven Hen driks liggen remmen- en gaf zo aan t Van der Velde.: en Sieverta gelegen heid op thschuiven. Zo kwam Hol land met Friesland gelijk: 36.1 pun ten. Hofland had een beste - dag, hij werd 'n middags tweede in de open wedstryd en kon daardoor met grote punten voorsprong de .„hoofdprijs" m^e naar Rotterdam nemen. In de Valken was ook alles Holland wat de klok sloeg. „De. Kaag" won de team met 61.6 punten, de hoofdprijs was voor Theo van Helvert uit Leiden. De Vries-Lentsch won deze prijs in de 12 vocts-jollen; en Kraan deed uiteraard hetzelfde in de Shar pies. Naar Groningen gingen de hoofd prijzen in de 16 kwadraten (Rieks Helder), de B.M.-ars (Bruinsma), de O.-jollen <Bos) en de jeugdklasse (Woortman). Friese zeilers, Geveke en Schaap, zegevierden uiteraard in - de 30- en 22 kwadraten. Bovendien werd Bak ker winnaar in de Pampusklasse, Atsma in de Schouwen, De Vries in de Vrijheid sklasse. Schiphorst was de snelste bij de Darken. De uitslagen van de vhtde en laatste doj? waren: 26 m2 eenheidklasse groep B 1: 2. Mlch. de Ruyter, strm W. J. van Ba len. Irnsura. li ït.2 aharpie-klasae; 1, Mustang, strm SJ. Kraan, oude Wetering (hoofd prijs).- Kanunnik Dessain BRUSSEL- De Belgische voet balbond heeft een zwaar, verlies geleden door het heengaan, van zijn voorzitter vKanunnik Dessoin die heden ia overleden. Verleden week had zlfn gezond heid, als gevolg van een. hartaan val, al reden tot ongerustheid ge geven. Daarna waren gunstiger berich ten binnengekomen, tot grote vreugde van alle Belgische sport liefhebbers en van de vele vrien den van de Kanunnik in het buiten land: Donderdag kwam echter de smartelijke tijding dat de voorzit ter van de Belgische sportwereld, ann een nieuwe hartaanval is over leden. AMSTERDAM Donderdagavond werden, de voorwedstrijden om het schaakkampioenschap van Nederland te Amsterdam voortgezet met de. wedstrij den om de 10e ronde. De uitslagen van twee afgebroken partijen waren: Van St«mi5—Stumpers 01 (7b ronde) en BarendregtOrbaan '/a—'/g <9u ronde). De uitslagen van de löe rónde waren; Vinken—Op 't Einde 0—1:..Van Donk- Bouwmeester 'A; Stumpers—Bunt af gebroken; Orbaan-—Van Oosterwijk Bruin 1—0; Karper—Barendregt tA—Yg', Seewald—Van Steenis 01. De stand van deze ronde Is; 1. Vinken 7 pnt; 2, 3, 4 Baren dregt. Var» Steenis. Bouwmeester, elk S'/t pnt; 5. Stumpers 5 pnt en I afgebr. partij: 6. Bunt 4^ pnt en 2 afgebr. partijen: 7 en 8. Orbaan en Seewala, elk 4% pnt; 9. Karper 4 pnt: 10. Op 't Einde 3'pnt en 2 afgebr. part,; ,U. Van Oosterwljk Bruin 3,pnt: X2. Van Donk 2 pnt en 1 ai^ebr, partij. „Leve de vrijgczellenUjcr heeft Krasser dikwijls horen beweren, door mannen die nu in huwelijkse staat verkeren. Nu wil Kris Kras ser zijn eigen mening, hier niet te berde brengen, maar hij gelooft toch wel, dat mannen, die bovengenoem de wijsheid lopen te propageren, bij vrouwlief danig onder de plak zit ten. Want dat het huwelijk juist voor sportmensen een gunstige invloed uitoefent op de heer des huizes, mogo blijken uit een uit spraak van. de spil van de Engelse profclub Tottenham Hotspur. Harry Clarke, zoals die spil heet, is name lijk enkele maanden geleden in de echt verbonden en op een vraag van een Engelse, collega van Kris Krasser heeft Harry geantwoord, dat sinds zijn huwelijk zijn'.'spel 'is verbeterd. „M'n: verontschuldigende; manier is helemaal verdwenen en in.m'n spel ben ik veel agressiever en meer begeesterd dan ooit te vo ren", aldus Harry.En Jim Barret, een blnnenspeler van West Ham United, vertelde, dat, nu hij is ge trouwd, hij meer zelfvertrouwen heeft, zich fitter voelt en veel te- vradener is dan voorheen. YV1' Zo ziet U dus, dat een zwabbe rende vrijgezellentijd vooreen sport man helemaal niet goed is en dat een rustig leven de sportprestaties ten goede komt Paniek in Nagoja Hit Nagoja in Japan verneemt Kris Krasser, dat daar Zondag in het stadion een paniek is ontstaan, omdat iemand een brandend siga rettenpeukje weggooide. Het ge beurde tijdens een baseball-wed strijd tussen de Tokïo-reuzen en de Nagoja-draken, waar ruim 30.000 mensen naar zaten te kijken. Nu is dat brandende peukje heel onopval lend tussen de tribunes gevallen. Niemand zag het dus en dat is juist de ramp geworden. Want in een minimum van tijd stonden, de tribu nes in lichter - laaie.Iedereen wilde van het veld af en men liep elkaar onder de voet Twee mensen wer den gedood en 126 gewond. 'Van 36 gewonden ïs de toestand nog cri- tiek. i KrisKrasser gelooft, dat je dan nog beter in de regen naar het Zil veren Bal toumooi kan gaan kijken. Clnbkaropïoenschappen De clubkampioenschappen van de Rotterdamse Wielerverenigin gen worden Zondag 23 September verreden, op een traject nabij -Bleiswjjk. Ronde van Schiedam De r.C. „Schiedam" organiseert Zaterdagmiddag fn het kader van de Schiedamse vacantieweek de ze vende „Ronde van Schiedam". Er (Van een speciale verslaggever) - MACON (Frankrijk). Op magistrale wUze hebben de Nederlandse roeisters Donderdag voor een talrijk publiek te Mac on met twee overwin ningen in de vier nummers getoond dat de Nederlandse damesroeierU op een hoog plan staat Tijdens de internationale dameswedstrijden, die op de dag vóór de aanvang van de Europese kampioenschappen -werden gehouden, ging twee maal de Nederlandse driekleur aan de middelste mast op de ere-stelger omhoog en twee maal ook klonk het Wilhelmus over het brede water en de druk bevolkte oevers toen eerst het nummer vier met stuur- vrouwe en later het nummer voor de achtriemsgieken door de Nederlandse meisjes werd gewonnen. kamp aanzienlijk, maar nog geen kwartier later klonk de bekende roep H.O.L.L.A.N.D, Holland spreekt een woordje mee van de tribune, toen de Groningse vier van de Hun ze bestaande uit de dame9: Steenmeyer, Van Waning, Bonet, Feenstra (slag) de coach en stuurvrouwe mevr. De Vries— Evenhuis met een fraai vaantje en talloze handdrukken aan de pon ton dTiainneur werd verwelkomd na een zeer goed geroeide race tegen de ploegen van Denemarken en Groot Brittanïë en Frankrijk. De start 'was goed en oiunlddellüfc was er sprake van een. Nederlandse voor sprong. In een. temp» van,33 giiiff de Hetbegin was echter niet veel belovend voor Nederland, want de race van de skiff had voor ons land een zeer teleurstellend ver-, loop. De Rotterdamse skiffeuse mej. Agues Reuter van Nautilus, had een bosi en een slechte starten onmiddellijk bleek toen waarvoor velen al hadden gevreesd, dat het zeer lastig is om deze baan te stu ren, Eerst trok de Nautilus-skiff schuin naar binnen en toen onze 1 andgenote zich wilde berst dien ging ze juist iets te onbesuisd te werk met het gevolgd .dat zij na ongeveer 300 meter een boei raak te en bijna geheel .buiten de baan terecht kwam: Even lief. zij 'een. dag lopen en door de microfonist,; die een lopend verslag gaf, werd reeds aangekon digd dat de Nederlandse deelneem ster de-strijd had gestaakt, doch .dit was niet het geval en dapper zette de Rotterdamse de race voort. Inmiddels waren na ongeveer 250 meter de Franse kampioene Tabuis en .de Engelse Marjorie Townsend naar voren gekomen en ih éèn tempo van 38 slagen per. minuut gingen, zij korte tijd; volkomen ge lijk op. Janine Tabuis. maakte zich langzamerhand van haar Engelse rivalelos en weldra bedroegbaai- voor sprong m lengte op mej. Townsend. Tn een tempo van 32 trok de Fran^aise onbedreigd op de finish af. ..t Na het passeren van de 500 m. kreeg de Engelse skiffeuse met een zware inzinking te kampen '.en. moest machteloos toezien hoe. de tweede; Franse deelneemster Leys haar passeerde. Onze landgenote had zich intussen aardig hersteld en zienderopèn wist zij haar ach terstand tc verkleinen. Dit povere resultaat drukte de stemming in., het Nederlandse 12 voets jollen: I. Cormoran, strro G. de Vries Lentscb Jr. Amsterdam. Pampus: 1.. Stormvogel., strm J. G. Koldijk, Kampen. OlympiaJolleR: Paddeltje, strm H. Bos, Groningen. 30 m3 kinase: 1. Sweallsje, strm A. Vollcma. 22 ms klasse; 1. Maple Leaf, strm T. Molenaar, Grouw. Vrijhcddsklasse: 1, Rivaal, strm P. Simons, Amsterdam. - Valken groep X; 1 Fram, strm 'tr A- D. Joustra, Den Haag; 2 Rirette, strm R. Muldtrr, Langweer: 3 Goesting, strm P. R. Brouwer, Den Haag. Regenboogklaase groep 1: 1 Algri, strm J: Alberda, Sneek: 2 IMke. rirm J. C. v.d. Velde. Den Haag. .16 m2 eenheids klasse groep A 1; 1 Peerless, strm Rlcks Helder, Patera- wolde. Valken groep 2: I Lapsus, «trm Tn. V. Herven. Lelden; 2 Acclplter, strm J. C. Lichtenauer, Rouei-aam. IB m2 groep A 2: 1 Noordster, strra W; Visscher. Paterswolde; 2 Pavcmius. itrm Jaap Helder, Paterswolde; 3 Thltls 2, Btrm M. Tournier, Rotterdam. Regenboog groep 2: 1 D« Bniiser. strm. R. A. v.d. Sluis, Sneek; 2 Bcne- ventum, strm - John Hofland, R'dam, op een kwart lengte gevolgd door. Dene marken en.'daar achter de Engelse 'en de Franse ploeg. Na 300 meter werd Het even benauwd om da Nederlandse har ten toen de Deense tteot Ineens een zeer hoog tempo ging slaan en er. zowaar, in slaagde naast de Nederlandse te komen; maar- na afloop vertelde de overgelukki ge coach-stuurvrouw ons, dat zij op dat moment de tactiek had toegepast oni op het moment dat de boten gelök lagen, eveneens plotsclïnB het tempo op te voer ren met'de bedoeling de Deense ploeg voor goed af te schrikken.. Da opzet slaagde/"'-.; Toen het finlsh-schot klonk was Het verschil ongeveer een lengte. De tijd van de Nederlandse dames. 3 min. 23.63 sec., is zeer .fraai te noemen. Met grote voorsprong won de Eranse kampioensploeg van de roeiclub De Per- 'reux het nummer double scull, het enige nummer, waarvoor-Nederland niet had Ingeschreven. De Frangaises Guillerbert en Lebau roeiden een stfllvolle race ln zeer hoog tempo, :.v;V; ,De:.achten. Toén was Het de beurt aan de achten. Het publiek heeft genoten van een Nederlandse" demonstraüe van gecombi neerd stijl- en snelroelen en. heeft, zich niet onbetuigd: gelaten. Bij het passeren' van de tribunes klaterde het applaus lutd op en toen dé Haarlemse ploeg ha een schitterende zege naar;, de ere- steiger kwam glelden. groefde .Het applaus tot een ware ovatie. In een on gelooflijk hoog tempo was gestart. Een tempo van 3B slagen verminderde nau welijks toen de 500.meter borden waren gepasseerd. De Haarlemse meisjes, met op nummer 7 Josephine Tjebbes. een zusje van de Nederlandse zwemkampl- oer., Joris Tjebbes. bleven prachtig door roeien in homogene cadans en met een glijding W3ar de ervaren roeier met open mond naar zat te kUfcen. Ruim 12 seconden was bet verschil aan de finish tussen 't Spaarne en Amiens. De zegevierende ploeg die' er met de Hanze voor' zorgde dat Nederland de Zilveren Molen, door de Nederlandse Roeibond aangeboden als wisselorila voor. het best geklasseerde land. weer mee naar Nederland kan nemen, bestond uit de dames: Kouwenaar, Tjebbes. Janssen. Vermeulen. Beekes. Loman.Moltzer. Mlnnema (slag) en Lefielaar (stuurvrou we). Uitslagen: SWffr 1. Frankrijk (Janine Tabous) 3 min. 44.04 sec.; 2. Frankryk (Euguette Leys) 3.48.84; 3. Gr Brittannlë (Marjorie ,Town- .send) 3-52.37; 4. Nederland (Agues Reuter, Nautilus R'dann 3.53.87. Vier met stuurvrouwe: '1. Nederland:(De Hunre, Gronln-. gen) 3.29.63; 2. Denemarken 3.33.28 3. Gr. Brittannië Frankrijk 3.43.48. Double Sculls: 1. Frankrijk (Roeiclub Perreux) 3.34.20. 2. Frankrijk (Roeiclub Bordelaise) 3.41 J5 3. Gr, Brtttannië 3.48J5. AcHt; 1. Nederland Ut Soaame. Haar lem) 3.1.24; 2. Frankrijk (Roeiclub Amicns) 3,23.55: 3. Gr. Brlttennië 3.24.33: 4. Fi-ankxllk (Roeiclub Perreux) 4^8.62. wordt om 2 uur gestart op het par cours aan de Stadhouderslaan. Bij de amateurs hebben o.a. ingeschre ven Geluk (winnaar 1949), Suy- kerbuik. (winnaar 1950), Brinkman, Verhoeven, Alblas. v. d. Vaart. - Advertentie (I.M.) Ondanks ae oehoefte aan ondergoed, zitten de fabri kanten met veelte grote voor- rader», die niemand koopt, omdat de prijzen te hoog liggen. Een enkele begint nu water bij de wijn te doen. Dit keer liggen, er in onze lingerie-afdeling (waar U gezellig graait en grabbelt) een partij van 3000 cbar- meuse onderjurken, met kleine, bijna niet waarneem bare foutje* (overigens draagt U hem toch als onderjurk) met schouderband en ronde hals, alie maten, In wit, zalm, rose en bleu. Nu weten wij wal dat U op deze aanbieding niet zit te wachten, wanneer wij ze verkopen voor een prijs, waarvoor U ze overal aan geboden krijgt. Dat Is goed voor hen, die niet op een dubbeltje hoeven te kijken. 3000 CHARMEUSE ONDERJURKEN 800 stuks van i 3.60 1000 t 3.95 1200 i 4.25 Déze partij gaan wij nu verkopen voor prijzen - die onze klanten beter liggen. Zaterdagmorgen 9 uur be gint de verkoop van deze charmeuse onderjurken en U koopt ze nu door elkaar voor 4000 sluks charmeuse dames hemden en directoirs van de meest bekende fabrikaten in •zairr», rose, bleu en wit. (Ubenl knap als U een directoire of hemd van déze partij in een dergelijke kwaliteit voor een lagere prijs dan een rijksdaal der kunt kopen). Maar nu koopt U deze in alle maten voor nj. na«r n In ,;de SMUL HOEK" 250 gram (Vs pond) govu/de m mm Choco'» 45 ct 200 grarri (2 ons) Theesprlts 39 ct WINKELCENTRUM BINNENWEG

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4