HAL Y(fR v R o W Paquin: couturier voor vrouw die veel aandacht aan haar toilet geeft ACME De coupe is naar boven gericht Goede raad aan werkende meisjes: KLM heeft behoefte aan stewards „Mars" liep beter dan staf had verwacht OP GLADDE STOELTJES MET ZWARTE ZIJDE In de keuken van de Jiaute-couture j De school gaat weer aanV Succes'n kwestie van schoenen, humeur en zelfcritiek Stookt met zonneschijn Gebruiksvoorwerpen in ideale vorm Meest bewonderde vrouw "Houdt U van moois kleren? Gebruik dan Acme! de reinigende wringer Beroep dat vele mogelijkheden biedt Radiopr aran Volledig vertrouwen in deelneming aan 'voefening „Counterthrïists" „Een ster wordt geboren" jVrijdag 24 Augustus 1951 PARUS- Bij Paquin, InNeder- land welbekend,,: sinds de $Hqw dia dit modehuis in het voorjaar tri hei Amstel-Uotelgaf (in September ïcomt hi? weer), ontbreken-in da salons bet goud,, dë kristallenkro nen de krullen die dë andere mode huizen zoi dierbaar zijn. De inrich ting is opvallend modem: elaande lampen Oeven indirect licht, gordij nen en muurbedekking, zijn uiterst sober, de gladde stoeltjes zijn met zwarte zijde bekleed(en zijn wat model betreft een belangrijke, voor- ■uitgang op de gouden stoeltjes bij de andere., huizen, die zo'n wankele zitplaats vor men); pilaren zijvi geheel met spiegelglas be dekt. Aan het eind van del zaal een. podium met een rood gordijn af gesloten. En van achter dit-, gor dijn komt. de ene verrassing na de andere te zien. Paquin is van oorsprong de couturier van de vrouw die veel-aandacht (en geld) aan haar toilet' besteedt, maar die •niet in..de eerste plaats opvallend wil zijn; en hoewel ook bier de. in kopers dë belangrijkste klanten zijn geworden, is-dit'karakter behouden gebleven: Die inkopers bevalen hét karakter, van de Parijse shows; het zijn zakenshows, zoals, bü ons 'de confectiefabrieken ze houden, en geen luxe-shows met taartjes en muziek;: zoalsih dehotels worden georganiseerd. T; „tipline" noemde Paquin rijo silhouet. Ook hier weer de -strakke taille. Ook hier klokrokken (maar. niet de overmatig wijde' rok Tvan Fath). Bij de eenvoudige japonnen (de een nog mooier dan de ander) is de kraag vaak iets afstaand, één belangrijk ornament Hier geen wijde-- bovenmouwen maar een eenvoudig ronde J schouderlijn, door garneringen op de schouder of door de „np line" van het lijfje (een coupe die naar boven toe* is gericht)- .geaccentueerd. De mantels zijn: hier minder wijd dan bij Fath: zij vallen vrijwel recht en herinneren soms aan 'de mode van de twintiger jaren. Enorme bontmanchetten diagei ook tot deze indruk bü.: Met de hoeden, (dezelfde vreemde petjes als bü Fath) was dit overigens het enige wat: ons minder; kon beko ren: wij hadden graag 'zó de hele collectie wollen' jurkjes meegeno men voor,Holland^ en de zwart* ziji-ff den middagjurkjes, èrrde; sportóe-, v e triHéurrirvSn'Wéëd^^En^^brsF de prachtige geklede japonnen van fluweel.,, in zwart,; in rood met git geborduurd. Van. een. enorme. luxe waren .de cacktail-mantéls, waarvoor een ragfijne,, doorschijnend dunne stof werd - gebruiktdie „cellofaas" heette... -w Wij rzijn het'eens met. de Ame rikaanse inkoopster, die naast ons zat, en die'lverzuchtte; ,,Hét één is nog mooier dan het 'ander". Laten wij dus besluiten met u nog te ver tellen, dat blauw, .dat. van oudsher in de winter'het'stiefkind van .de mode was, door Paquin vrij veel werd vertoond^ in een middeniint die „bleu codé" „heette.En dat wij benijdend hebben gekeken'naar de schoenen van de Amerikaanse naast ons. Ze bestonden uit een klein bèetje. leer en een heleboel nylon, hadden het model van^een normale schoen met een vetértje (de nylon was natuurlijk enigszins doorzichtig, maar de voet *maakte een „bekle de" indruk) en zij moeten werke lijk bü een benauwde zomertem- peratuur het toppunt van heerlijk- heid zijn. Wb zeggen, n bet maar even: Dit is eenhoedlEn din aog wel een hoofd deksel vande KeBr Paqnin zelf, samen.-: gesteld uit zwarte hanenveren. Niét om te roepen: hoe mooi* Maar het is .wel erg opvallend, at gaat de draag ster dan wel Iets te veel-gelijken. op ;een schapendoes. (Van onze moderedactrice) 8 PARIJS." -— Wij waren uitgenodigd om'3 morgens eens een kijkje •te komen nemen bij Gr ès, die net .een dag tevoren zijn collectie voor het eerst had vertoond.Grès is een klein modehuis, dat f „maar" één etage heeft in delRue-de la F aix. Over die collectie g willen wij het nu niét hebben (dat moet u. nog even tegoed hou- j den), maar voor het begin van deze ochtendshow kregen wij een g kleine blik in de „keuken" van een Parijs couture-huis vlak na de 1 openingsshow, In een hoek demonstreerde een mannequin avondtoilet na avond- 'g toilet voor een paar Italiaanse kopers, .terwijl één van haar col- g lega's een mantelpak toonde aaii Amerikanen. Overal rondom la- g gen wollen mantelpakken en zijden jurken achteloos op stoelen 'g gesmeten. -Toen wij een jasje beetpakten om het eens nader te bekijken, kregen wij direct de waarschuwing dat het verboden was: dat was alleen voor de inkopers.Intussen hadden wij wel kunaen-zien, dat voor het aanbrengen van devoering blijkbaar nog geen tijd was geweest, en dat het begrip „afwerking" uiter- g matg ruim was uitgelegd.T1"'" g De Amerikaanse inkoopster informeert zakelijk naar maten en constateert met voldoening dat de prijzen naar beneden zijn ge- J gaan (een .opmerking die wjj geheel voor haar rekening laten, want voor de pers zijn alle inlichtingen over prijzen, taboe).'De verkoopsters rennen onophoudelijk van -de één naar de ander. Een vrouw met eën witte jas aan en een paar doodgewone witte espadrilles grist een jas -weg .en verdwijnt achter een. deur. Japon- nen worden onophoudelijk heen en weer gedragen: de één wil ze klaar leggen, voor de sho w;vde.;,ander jnoet ze aan kopers laten zien. Mannequins wandelen rond iin stofjassen Ubyen ragfijne nylons enschoenen met naaïdhóge hakkén. Nu schijnen eindelijk alle J kieren- te zijn waar ze horen. De show kan beginnen, en op het j allerlaatste ogenblik komt ineens een"hele stroom naaistertjes in I bun werkkleding in de zaal zitten: meest hele. jonge meisjes, met J lintjes in het haar, en beslist niet eleganter dan Amsterdamse -naaistertjes,- 'T r\ r.f": De show begint; maar zodra de mantels getoond zijn, worden-ze g weer weggedragen naar een andere kamer, waar een verkoopster g zich met een klant heeft afgezonderd- Zo is. het in een Parijs' modehuis de dag na de opening van het seizoen IsiniiiiiniiiniiiiisisiiiiiiiBaiiiiiiiEiiiiiiiainiiiBiiïïiüpDafiiiaiiiiiiHniiiiSii^iiJiiiBiniiJiiniicrHiiiiiiiiaiitiHiBiniiniianiiRïnianioriiiiBiiiiiiiiiintiifïiüitiflnMEBiiiifi Nog eendag of wat en de school begint weer. Dan stroomt de luidruchtige jeugd in de' Lage Danden weer naar de banken :der kehjiis^Tjpf 'Verlichting.èh' opluchting van dë Nederlandse moeders ren ter: voldoening aan de onbedwingbare neiging ua?t de Iv ederlandueOpvoeders' .tÖt"ën Aankwekérs van-IChristelijke en MaatschappelijkeDeugden", zo als, in de wet istaat. En voor de, over het algemeen verwende, Ne derlandsespes patriae is de eer ste schooldag alweer een .feest", want'nog.'steeds]'ishaar leren: spelen, en haar: spelen: leren- -. (Advertentie Z.M.) Wie de schoen past trekke hem aanl Ja, - oyer d ie schoenen .err d ie voeten bestaan;-heel wat uitdrukkingen. Luistert U maar: Stevig iR z'n schoenen staan - iemand op z'n teentjes trappen - Lap het aan je laars - enz, enz. Maar al dié drukkingen kunnen U gestolen worden, als U maar één uitdrukking f onthoudtJk prefereer ERA schoencrème/ da's nogal glad"- NEW YORK.Een Amerikaanse vrouw, die carrière heeft gemaakt, betoogt, dat succes eenvoudig e enkwestie is van schoenèn, humeur en zelfcritiek. „Een meisje, dat het in zaken ver wii brengen, moet absoluut gemakkelü k-zit( en de schoenen dragen", aldus Catherine O'Brien, presi dente van de Stanley Home Products Inc. Westfield, Massachusetts, fa brikanten van borstels, vatenkwasten en andere huishoudelijke artikeleiu „Een meisje zal er rekening mee; móeten houden, dat ze bij haar werk nauwkeuriger moet züh;dan,eén man". schïen een schok en in iéder geval merk je. wel een paar dingen op, die verbeterd kunnen worden." "T ERWIJL onze huismoeders nog Aniet 1 van de schok van de plotseling afgekondigde prijsver- hoging van vaste brandstoffen be- komen zijn. proberen enkele tech- cisch-begaafde vrouwen in het „land van de onbegrensde moge-1 iijkheden", het probleem van. de; -huiselijke ver warming zonder toe- passing van minerale stoffen of hout, maar door aanwending -- van zonnewarmte op te lossen. Wiel lang i teveel; bezit, zoekt vaak';' het minder gecompliceerde op. De\V.S. bezitten kolehvoorraden voor ruim! drieduizend jaren en enorme bron- nen van olie en aardgas en toch is daar in de stad Boston een rijk ge-1 doteerde stichting, Godfrey Lowell' Cabot Fund geheten, bezig met het' vervangen van kunstmatige door „natuurlijke" verwarming door het opvangen van zonneschijn in de zomèr en het oppotten ervan voor de koude jaargetijde. Een architec- te: uit Boston, Eleanor Raymond, heeft de plannen uitgewerkt en dr Maria Telkes van het Technologi sche Instituut van Massachussets in Cambridge heeft de verwar mingsinstallatie van het eerste slechts door zonneschijn verwarm de huig in het naburige plaatsje Dover ontworpen. Sedert drie jaar werkt déze installatie foutloos én zü doet denken aan het eï van.' Co lumbus. door haar eenvoud, zodat dit experiment opgang maakt. Het huis in Dover (Mass.)be vat 5 kamers op de begane grond. Het dak is zó geconstrueerd, dat het ook in de winter, via een ver- zamelinrichting, de zonnestralen op.vangt, die dan in doeltreffend geïnstalleerde luchtpijpen door het gehele huis \-erwarmde lucht in circulatie brengen. De pijpen zijn telkens in de tussenmuren der ka mers aangebracht én door goed isolerende dubbele glaswanden be schermd. In de van kleppen voor ziene pijpen worden talrijke bak ken met glauberzout opgehangen, dat la de verr warmde lucht-, stroom smelt Het gesmolten glauberzout dient als accu mulator van de in de koude pe riode benodigde, warmte, -daar het bij het ope nen der klep pen dan:; weer verhardt enS.de warmte afgeeft. De afkoelende, liucht wordt in het circulatie systeem Sv-jge- bracht en steeds opnieuw verhit, waartoe ook géén over hét - ge hele, naar.; Zuiden gelegen,^ huis front a angèbrachte zwarte metaal plaat nog' een verdere warmtebron oplevert. Deze aanwending en op- potting; van zon-energie gaf, tot dusver, zelfs bij strenge vorst, de aangename warmte van 20 graad C voorde- duur vanFö dagen. -Dr. J; r: Nog enkele denkbeelden, van miss O'Brien: „Van tijd tot tijd moet een werkend meisje eens voor het raam gaan zitten en indenken, dat zij zich zelf voorbij ziet komen.. Hoe ziet' een ander, je? Wat je ziet, geeft .je mis- „Nog Iets: wees plooibaar, want de meeste problemen, komen voort uit misverstanden." Tijden de grote malaise na de vo rige wereldoorlog ging miss O'Brien in -Hartford, Connecticut, met schoonmaakmiddelen voor de huis vrouw.van deur tot deur; ze beweert dat ze*' in die jaren meer geleerd heeft over de' psychologie van Het zakenleven, dan ooit uit boekén. Mét Stanley Beveridge, die nu. di recteur is van de „Stanley Home Products",: richtte ze de firma Stan ley op; tegen een salaris van .25.dol lar per week trad ze op als-produc-, tieleidster, bureauchef. verkoop agente, inkoopster van (grondstoffen cassière. Tussen de bedrijven door hielp, ze handvatten aan de borstels zetten en orders klaarmaken. Het vorige jaar bad de zaak, die zé thans leidt, een omzet van meer dan 70 millioen dollar. „Als Je wilt slagen," zegt ze, ,^noet je werk doen. dat je ligt. Wees niet bang om een paar maal van baan te veranderen, als het werk da: je doet je niet bevalt. Blijf je ergens, probeer .dan overal achter te komen en doe alles zo goed mogelijk, zelfs onbelangrijke werkjes. Nog één ÏIng: wees tegen de loopjongen even beleefd ala tegen je hoogste chef". ERLEDEN jaar werden in ons land de. Nederlandse Huishqud- raad en het:Instituut Industriële Vormgeving* opgericht. Deze twee instellingen hebben op de Huis houdbeurs, die deze maand in 'Arn hem werd ^gehouden, laten zien, wat voor-'een belangrijk werk de Deense en Zweedse Huishóudraden, die beide reeds, vele jaren bestaan, voor de huisvrouwen hebben ge-' daan. v« Erwaren- foto's te -zien -van Deense en Zweedse onderzoekingen van een koekèpan, een dunschiller, een bestek voor ziekenhuizen en een bestek voor huishoudelijk ge bruik. Voor dat onderzoek werd de hele sortering, die van die artike len in de winkels was te vinden, gekocht. Allemaal werden ze op bruikbaarheid en kwaliteit gekeurd. Daarna liet men een artikel ont werpen, dat voldeed aan de hoogste eisen van kwaliteit, doelmatigheid en vorm. Met een fabrikant besprak men de mogelijkheid om dit „ide ale" gebruiksvoorwerp te maken. De huisvrouwen kregen op deze 'manier wel 'een beperkter keuze, maar beter materiaal. Bovendien was het artikel meestal goedkoper. In Engeland kon men b.v. door het aantal typen, van een gebruiksvoor werp te beperken van 34 tot 4, dc prijs met 33 verlagen. Aan een groot aantal Nederlan ders werd door enquêteurs; en en- quëtrices van het Nederlands In stituutvoor de Publieke Opinie de volgende vraag gesteld; - „Welke van de nu levende vrou wen leden van de Koninklijke familie niet meegerekend be wondert u het meest?"; Be-resultaten hiervan waren als volgt: 1. Mevrouw Roosevelt; 2. Fannie BlankersKoen; 3. Henriëtte Ro land Holst; 4. Eva. Peron; 5. Mevr. Tsjang Kai Tfijek; 6. dr Nicolette Bruining; 7. Madame Curie.; Als sinds enkele jaren .staat me vrouw Roosevelt als meest bewon derde vrouw aan de top. 13% van alle Nederlanders bewondert haar het meest, tegen 14% in, het vorige jaar. Fannie Blankers—Koen komt daarna met 0%, tegen .4% vorig jaar,.Zij. heeft nu,Henriëtte Roland Holst van de .tweede - plaatsver drongen, Nieuwelingen op deze. lijst zijn Eva Peron. en dr Nicclette Bruining. Mevrouw Spoor en Ma ria Montessori, die vorig jaar nog op deze lijst voor. Er zijn meer vrouwen dan mannen, dié, me vrouw Roosevelt het meest bewon deren (n.L 15% vrouwen tegen 10% mannen). Daarentegen zijn er meer mannen, die voor Fannie Blankers—Koen bewondering heb ben, dan vrouwen (8% tegen 4%). Ongeveer 15% van alle mannen beantwoordden de vraag, welke vrouw zü het meest bewonderen, met „mün eigen vrouw"-of „mijn moeder'. (Advertentie DM.) rijde, dc ficurigste katoen, het stevigste linnen, de zachtste wol —aties is veilig bij ACME. Het geheim? "ACME-druk". Die krachtige, gelijkmatige dnxk, gecontroleerd door de drukmeter, die op verende rubber rol len-werkt, het nieuwste -wat ACME U kan bieden. Dat is het resultaat van.-jro - jaar ervaring! Dcae rollen worden, geheel vervaardigd in de ACME-fabriek, in ïpcdaal daarvoor ontworpen machines. En zij zorgoi ervoor, dat achtergebleven vuildeeitjes jTtcgdijk met het overtollige water uit hec goed worden geperst; een extra-reiniging dus, terwijl bovendien elk kledingstuk langer meegaat. Alles wat U door de f wringer laat gaan komt als nieuw tevoorschijn en. gaat eca langer leven tegemoet. "ACME-dmk" betekent: I blijvend minder slijtage, blijvend een betere verzorging y van de gehele geiinrwas. trhrijgr, hij all* go* Jt handelaars ht *H btasboud Hen product van ds fabriek die. a! 70 jaar lang bet beste maakt ACME WRINGERS LIMITED, DAVID STREET, GLASGOW. 1L, SCHOTLAND (Van onze verkeersredacteur) AMSTERDAM. Er ®Ün te weinig stewards in de luchtvaart. Dat geldt voor de hele wereld, en ook voor de KLM. In 1945 had de KLM 15 stewards; nu zijn er 165 stewards, met elf in opleiding; de KLM moet zo mogelijk 40 goe de, eerste klas, stewards In dienst nemen. Het volgend jaar zal dé KLM met grotere machines gaan vliegen, waarschijnlijk ook op nieuwe trajecten; en daarom zjjn dc stewards onontbeerlijk.■-: 5-; Zo'n steward zorgt voor, het Aatje en droogje aan boord.'Daar komtnog heel wat voor kijken, want er zijn trajecten, waar maal tijden van vele gangen worden opgediend. .De Civiele Dienst van de KIM maakt het diner, meestal in-diepvries vorm, gereed en de stewards verzorgen dan de maal tijden in het vliegtuig. Er is ech ter meer wat een steward moet doen. Van. het ogenblik ij^'dat;,:dé passaper - de cabineTjSinherisfa.pt tot heteinde. van- ?;deTreis-..is 'stewarddé 7rhm;di^-:h^aë^Wssa'T gier. gemakkelijk moet maken. ;op' reis. ï'-T.;-A'L De heer ,W. K. Dousi, chef in-; structie van de dienst stewards bij de KLM weet veel voordelen op te sommen over het stewards- beroep: de' 'ontmoetingen met mensen, een maannacht in Zuid- Am erik aeen interessant gesprek; Maar als hij. uiteindelijk zijn vak omschrijft, zegt hij, dat een ste ward vooral voor de geestelijké verzorging vanzijn passagiers moet zorgen. Wie het beroep steward kiest, moet 21 t ot25 j aar zij nbehoor - lijk drie vreemde talen kunnen spreken en - bovendien ervaring hebben in het hotelbedrijf of op een hotelschool zijn geweest. De KLM begint met een zes tot ze- venweekse opleiding. Dan gaat de jonge steward aan boord waar hij voornamelijk in de pantry werkt. Hij wordt voortdurend opgeleid en kan tot zijn vijftigste jaar dit werk blijvendoen.Hij heeft dan de mogelijkheid verschillende, ran gen op te klimmen totdat hy uit eindelijk een topfunctie als ste ward bereikt, waarbij hij een top salaris verdient van 945 per maand. Nog te -weinig schijnt het in de kringen van het hotel- en restau ratie-bedrijf bekend te zyn dat -t beroep van steward vele mogelijk heden biedt. Als het volgende'Jaar de KLM met 2ün grote machines op de wereldlijnen gaat vliegen, dan hoopt de KLM tegen die tijd weer een aantal mensen gevonden, te hebben, die na een korte training meteen als cerste-klas-steward kunnen worden aangesteld. ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1951 v; HILVERSUM 402 m. VARA: 7.00 Nwa 1.18 Gram. mus. 8.00 Nw» ent weerberichten 8.18 Orgelspe1 8.40 cram. muz. {930—9^5.Waterstan den) VPRO: 10.00 „Tijdelijk uitgescha keld". causerie 10.Ü5:. Morgenwijding VARA: 1020 Uitzending?' voorde ar beiders in continubedrijven 11.30 Gram. muz. 12.30Land-'.en tulnbouwmedede- llngen 12.33 ;.Hawaiianmuzlek ,13.00 NWS 13.15 Lichte muziek 13145 Gram, miK- 14.00 .Voor de jeugd 1420. Panfarecorps 14.40 Nederlandse- liederen' 15.00 BoeK- besprekmK' 15^5'^Accordeonorkest en solist 15.45 „Van de wieg tot' bet graf causerie 16.00 ..Gram. muz. 16.30-Sport- praatje 13A5'kamerorkest.17-30 Voorde jeugd 18.00 Nws 18.15 VARA-Varla 1020 Mctropole orkest '18:45 Gram. 19.00 Artistieke staalkaart: VPRO; 19.S0 „Passepartout'-, causerie 19.40 „Het. Oude Testament in dez« Tb" d", cause rie 19 55 ,^eze week", causerie VARA: 20.00 Nws 20.05 Actualiteiten 20.15 Gram.' mUL 21.00 ,J>t op. Uw tellen. 21.15 Tlrolermuzlek 21.45; Socialistisch commentaar 22.00 instrumentaal sextet en soliste 22.30 „Onder de pannen hoorspel 22.50 Gram. mus. 23.00 23.15 Orgelspel 23.30—24.00 Gram. mus. HILVERSUM n 298 m. - •KRO: L00 Nws 7.15 Ochtendgymnas tiek. 7.30 Koorzang 7.45 Morgengebd en liturgische kalender 8.00 Nws en weer- herlchten'B.15 Gram. muz. 9-00 Voorde hulsvrouw 9.35 Viool en plano 10.00 Voor de kleuters 10.15 Gram. muz. U.0O Voor de zieken 11.45 Gram. muz. 11.50 „Als de ziele, luistert" 12.00 Angelus 12.03 Gram muz.. 12.30 Land- en tutn- bouwinededelingen 12.33 Lunchconcert 12,55 Zonnewijzer 13.00 Nws cn katho liek nws .13-20 Lichte muziek 14100 In strumentaal septet 14.20 Blanoduo 14.40 Tiroler muziek 15J0 Kroniek van let teren en kunsten 15.45 Gram. muz. 16.30 De schoonheid van het Grego riaans" 17.00 Voor de jeugd 18.09 Piano recital 18.15 Actualiteiten .18,25 Gram. muz. 19.00 Nws 18.15 „Dit is leven" 19,21 Actualiteiten 1927 Gram. muz. 19.53 Journalistiek weekoverzicht 20.00 Nws 20.05 Gram. muz. 20.15 Lichtbaken 20-40 ..Steek eens op* Hereri die f eest peuk" 21.50 Sport 22.00 Operettemuziek 22.30 ..WH luiden de Zondag in 1". 23-00 Nws 23.15 Nws in ■Esperanto 23.25—24.00 Maastrichts Stedelijk orkest. Engeland BBC light Piogrammo .1500 en 247 m, 12.00 Lichte muziek 12.30 Sport 12-55 Sport 13d5 Voor de jeugd 13.45 Orkest- concert 14.30 Sport 15.00 Lichte muriek 13.45 Sport 16.00 Orkestconcert 16.30 Sport 17.00 Jazzmuziek i7^ö Sport 18.00 Orgelspel 1B.15 Sport 18.45 Klankbeeld 19.00 Nws en radiojournaal 1925 Sport 19.30 Symphonie-orkest en solisten. 20.55 Muzikale causerie 21.10 Syropho- hie-orkest en «olisten 22.00 Nws 22.15 sport 22.25 Lichte muziek 23,15 Gram. muz- 23.56—24.00 NWs. BRUSSEL 324 m. 11.45 Operettemuziek 12.30 weerbe richten 12.32 GTam. muz. 13,00 Nws 13.15 Vlaamse volksliederen 13J0 Gram. muz. 14.00- Casinoconcert 15.00 Accordeonmu- ziék 15,15 Gram. rauz. 15.30 Accardeon- muziek 15.45 Gram. muz. 15.00 Knapen koor 16.45 Gram. muz. 17.00 Nwg 17.10 Amusementsmuziek 17.30 Orgelconcert 1B.3S Voor de soldaten" 19-00 Nws 19.30 Gram. TT.uz. 10,50 Radlofeuilleton 20.00 Omroep--;1..est en soliste 21^0 Actuali teiten 2? "5 Lichte muziek22.00 Sport 22.05 Üt-lS Verzoekprogramn-.a 23.00 Nvi-j 23.0? Jazzmuziek 23.3024.00 Gram. muz. (Van een onzer verslaggevers) MEPPEI* Half Meppel was Donderdagochtend uitgelopen, naar de rijksweg, die even bulten het stadje In Noord-Zuid-richtlng door het vlakke land van zuidwest Drente snijdt. Daar stroomden een uur lang de 7000 militairen van de 31sle regiment» gevechtsgroep langs, die gedurende tien dagen aan de oefening „Mars" hadden deelgenomen. Van Zuid-Brabant uit zün zij in die tien dagen naar Drente opgerukt .en daar paradeer den zü> vermoeid en nauwelijks opgepoetst" langs de Chef Strijd krachten te Velde, generaal-majoor A. T. Ch. Opsomer. „Mars" was net precies afgelo pen en de militairen van alle ran gen, die daar onder de bewolkte hemel oostelfjk van Meppel para deerden, zagen er uitgeput uit. Maar in een perfect georgani seerde, schier eindeloze optocht trokken zij langs hun chef, die zich. met een aantal militalre.en burger lijke autoriteiten op een kleine, ge- improviseerde tribune had opge steld,; „Oefening „Mars" was een volle dig geslaagde oefening", zo verze kerde ons kolonel Le' Fèvré, chef- staf van generaal Opsomer, „öc kan niet met genoeg waardering spreken over het werk van de troepen, die het werkelijk zeer 2waar hadden". Kolonel Le Fèvre vertelde dat „Mars" in het begin wat stroef is gelopen. „Tot Zondag is het steeds beter gegaan. Daarna liep het beter dan de staf ooit had durven ver wachten. Ik kan dan ook zeggen, dat ik met volledig vertrouwen on ze deelneming aan de geallieerde oefening „Counterthrusts" in Sep tember in West-Duitsland tegemoet zie Kolonel Hawkins, een van de drie Amerikaanse adviseurs van het Nederlandse leger, sprak nog zijn grote bewondering uit voor de voorzichtigheid waarmee de man schappen en officieren de bezittin- fen van de Nederlandse burger be- andelden. „Dit is uitzonderlijk-bij legermanoeuvres over de gehele wereld", aldus deze Amerikaanse officier. door 'f.''y Ludivig Bemclmans 97 De radio in Ludlow Mumm's werkkamer stond aan. Hij lag op.de 'leren bank. „Ze hebben net officieel meege deeld, dat Hitier dood is", zei Mumm tegen Cassard, die de kamer binnen kwam, uitgeput van de rit terug uit Palm Springs. „En ze heb ben de capitulatie in Berlijn gete- ;kend."„. „Alors", zei Cassard. „Gefelici teerd. Jij hebt je weddenschap ge wonnen. Het is nog geen Juni. He laas zul je niets aan mij'verdienen, want ik heb mün weddenschap ook gewonnen. Weet je nog wel,, dat ik zei, dat Mussolini en Hitier.verdwe nen zouden zijn, als wfj nog hier wa ren. We zijn. alors, nog steeds hier dat wil zeggen, vandaag. Morgen, liggen we eruit, want mevrouw. Sinriot heeft daarnet tegen me ge- glimlacht. En je zult ook-nog' - wel.: weten, amigo, dat ik heb gezegd, dat een glimlach van mevrouw. Sinnot voor ons het sein van vertrek Is." Cassard trok de la van het bureau open. haalde alle papier, potloden paperclips en enveloppes eruit en stopte die in zijn actetas. „Zo. nu kan meneer Hack do zaak overnemen." „Waarom?", vroeg Mumm en stond op van de bank. „Omdat de film een mislukking is" „En wat nu?", tmoeg Mumm. „Nu gebeurt het volgende. JU. amigo, hebt een telegram van een weekblad gekregen. Ja moet naar New York om een verhaal over Mo. ses Fable te echrijven. Dat lijkt me voor dit moment ]het beste voor wendsel." „Bedoel je „Ik bedoel, dat je je chauffeur op dracht geeft om je naar de eerste trein, te brengen, waarin je een plaats kunt reserveren, en dan ont sla je hemniet eerder. Verander vooral je levenswijze niet, amigo. Dat is niet verstandig,, want dan zal je agent de volgende keer, dat ze je hierheen halen om een scenario le schrijven, moeite hebben om een hoger honorarium te krijgen." Ludlow Mumm was onthutst door de plotselinge verandering. „Wat gebeurt er nu met dö film. bedoel Ik" „Luistér mu eens goed naar me", zei Cassard en ging naast Mumm op de bank zitten. Hij was heel kalm. „Meneer Fable", alors, heeft de hele nacht niet geslapen, en hij is vanmorgen dus bijzonder slecht ge humeurd. Meneer Hack, die hij een jaar lang niet heeft gezien ofschoon hij hem een dozijn keer per dag pas. seert, is nu plotseling weer in de gratie. Zijn koelie-salaris, waar hij maanden lang over heeft lopen .klagen, wordt verhoogd, Hij krijgt misschien zelf wel 'n uitnodiging om met Moses Fable te lunchen. Moses Fable zal zeggen: „Luister eens Hack, ik ben in, sen moeilijk parket en jij moet mij eruit helpen. Over je salaris praten we later wel, maar laat Ik je eerst de zaak uit leggen". En tenslotte zal hij zeg gen: ..Maar één ding Hack, ik wil .niet.'dat.het, originele idee verloren gaat."'-T T Alors, amigo, mogen de verande ringen niet te veel geld kosten en ze moeten in een minimum van tijd worden aangebracht." „En zou Hack dat kunnen?", vroeg Mumm, „Maar natuurlijk amigo. Hij zal er Iets op vinden. Hij zal het budget niet overschrijden en hij zal geen dag te laat zijn.'Hij is, en ik zeg dat met respect, een verantwo oraelij k en kundig man. De Hacks, dat zijn de pIoeteraars„ze hebben alleen niet het scheppend vermogen van jou en mij. Alors, onze taak is ten einde." „Maar kunnen wijde zaak dan zelf niet in orde maken?", „Natuurlijk kunnen we dat Ik zou er binnen een half uur iets op vinden, maar waarom zouden we de kans voor Hack bederven?". „Maar hoe zou jij het oplossen?"' „Alors, dat Is nogal eenvoudig. Eddy slinkt in de tweede helft van de film plotseling tot een derde van dc omvang die hij in het begin heeft. Een onvoorziene ramp, die werd veroorzaakt door het feit, dat het eind van de film bet eerri werd op genomen, en het begin pas na een onderbreking van een paar maan den. waarin hij zoveel dikker kon worden. Dat; was jouw schuld niet en mijn schuld niet,hoogstens'de schuld van Moses Fable, die geeu kans zag de big het groeien te be letten. De oplossing ls eenvoudig. Er zün trouwens verscheidene op lossingen, De meest voor de hand liggende is, dat er in het midden van de film een stukje -wordt inge last, waarin Vuile Eddy verliefd wordt cn op de hem eigen onnavolg bare wijze een and ere big ten huwe lijk vraagt, laten we zeggen Bella donna, en haar trouwt. Dan laten we hun zoontje zien, een pasgebo ren biggetje in een mandje. En dan nemen we de draad weer op, alleen 6peolt Vuile Eddy dan de rol van zün eigen zoon. Heel gewoon. Het publiek zal het prachtig vinden. Dat ia de eenvoudigste manier. Er zijn nog andere maar daar zal ik je niet mee vervelen, amigo." „Ik vind dat een geweldige oplos sing", zei Mumm. „Waarom doe ja Hack dio niet aan de hand?" - „Daar zou hij helemaal niet op geBteld zijn. Zijn soort amigo, haat ons. creatieve kunstenaars." Ze hoorden Hack's stem op de gang. Hij praatte tegen Vashvily. Ze slopen naar de deur en luister den. 1 -X „Maar Hack, dat kun jé'hiet doem In het midden van' de film", zei Vashvily. „Maar luister nou Vanya, er 1* .geen Bndere weg",; zei' Hack.: (Wórdtvervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5