Verschil van inzicht over onze defensie-inspanning Kodak mtsm i iV.S. onderschatten de economische moeilijkheden van Nederland Amateurs als „padvinders" voor het beroepstoneel GULDEN DOOS SIGAREN Adverteren doet verkopen m Vrijdag 24 Augustus 1951 'WASHINGTON ZIET HET ANDERS DAN DEN HAAG Scheepvaart Varensgezel slaat politieman neer Overal ziet U het... Ned. Comedie en A TG kiezen twee primeurs van „De Maasstadspelers" in 't repertoire fiïïMPr?«i LEO VAM IERLAND WE GAAN WEER NAAR SCHOOL! CINEAC VICTORIA VERTEGENWOORDIGER KUMSTSEBITTEN Textielindustrie en N.V. UNITAS classiiiceefderr V - (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Tussen delegaties van Nederland en de Verenigde Staten is in dé achter ons liggende periode strijd gevoerd over de omvang van de Amerikaanse financiële bijstand aan Nederland. Van Amerikaanse zijde is er daarbij sterk op aangedrongen de Nederlandse inspan ningen voor de defensie op een hoger peil te brengen dan de 1500 nuHioph -gulden,per jaar, die de Nederlandse regering, bij haar optreden in Maart, op haar programma heeft gesteld. Tegelijkertijd openbaarde zich echter bij de Amerikaanse delegatie een streven om de om vang van de dollarhulp aan Nederland zo beperkt mogelijk te houden. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat de Amerikaanse delegatie in Den Haag, die bestaat uit vertegen woordigers van de ambassade, de E.C.A. en de militaire missie aan Washington heeft'voorge steld aan .Nederland bij de uitvoering van het militair-economische programma hulp te ver lenen tot.een.bedrag van doll. 155 millïoen. Dit steekt wel zeer sterk af tegen de doll. 250 millioen, die volgens de berekeningen van de Nederlandse delegatie onder leiding van Hirschfeld en Spierenburg noodzakelijk moeten worden geacht voor de uitvoering van de bestaande Nederlandse defensie-plannen. Dit voorstel van de Amerikaanse delegatie heeft in Nederlandse officiële kringen ongerustheid veroorzaakt. Men Is hier de opvatting toege daan, dat: bij; de besprekingen lang zamerhand ral "te zeer het streven voorzit bm. meer. guldens te vragen en minder dollars tebieden,-waarbij de-Amerikanen te weinig oo,g blij ken; te, hebben voor de uiterst moei lijk economische positie, waarin. Ne derland sedert en door het Koreaan se conflict is. geraakt In', gezaghebbende kringen gaf -men ons- dezer- dagen te kennen, dat de Nederlandse regering zich niet op het standpunt stelt, dat de 1500 mil lioen gulden als jaarlijkse uitgave voor de' defensie als- een absoluut maximum1 moét gelden, dat onder geen beding raag worden overschre den. Dezelfde zegsman gaf te ken nen, dat indien duidelijk was. dat door de beschikbaarstelling van bij voorbeeld., honderd millioen .extra een zeer duidelijke verbetering van het programma kom worden bereikt.' de regering hoogstwaarschijnlijk niet afwijzend tegenover zo'n verho ging zon staan. hoezeer zij zich er ook van bewust is. dat- dientenge volge nog weër.lOp millioen extra in omloop zou kómen, waarvoor geen civiele goederen gekocht kunnen worden Dit" voorbeeld mocht daar om hifzonder opvallend worden ge noemd. omdat wij intussen reeds in formaties hadden .ontvangen, vol gens welk de regering er intussen In zou hebben toegestemd, voorstel len aan het parlement te doen, om het bedrag van 150O millioen voor de defensie te verhogen tot 1650 millioen. Deze 1650 millioen een verho ging derhalve van de Nederlandse inspanning met tien procent be? schouwt dé Nederlandse regerMg" echter w'eTals'het uiterste.. dat toen hier kan "cföeH? Ja.' meii acht dit be drag zelfs gevaarlijk hoog. Na uitvoerige bestudering van de situatie is de Amerikaanse delegatie echter tot dé conclusie gekomen, dat wat door Nederland als de uiterste mogelijkheid werd .be schouwd, naar Amerikaans inzicht toch nog altijd' te voorzichtig was berekend. En .vsn haar kant kwa men de Amerikanen toen "met het voorstel, dat de Nederlandse defen sie-inspanning tot 2.000 millioenzou worden verhoogd. Dit voorstel acht-, té men echter van Nederlandse kant volstrekt onaanvaardbaar en men heeft het data ook prompt afge wezen, Zoals het aanvankelijk zich. liet aanzien: met succes, Men had de indruk, dat de Amerikanen zich tenslotte hadden neergelegd bij het' Nederlandse maximum, en dat het daarbij zou blijven. Formeel is dat blijkbaar wel geschied. Doch intus sen zou volgens onze inlichtingen thans aan de Nederlandse regering zijn gebleken, dat niettemin' toch eir ders. en met name -in .de - organen van het Atlantisch Pact, het bedrag van .twee milliard als wenselijke bijdrage, yan Nederland opmeuw;ïn discussie is gebracht. Deze gang van zakenheeft in Den Haag ontstemming gewekt. Een geprikkeldheid, die nog verscherpt is door het'naar de opvatting'van onze zegslieden ongerechtvaardigd lage bedrag, waarop in de voorstel?- len van' de Amerikaanse onderhan delaars aan'. Washington de noodza kelijk geachie Amerikaanse bijdra ge aan Nederland is gesteld. VBKSCHiK i.eerste ontmoeting van dé-.- ge zamenlijke /O.verschièse voetbalploe gen pp'hét SVO-terrein aan de Achterdijk leverde als resultaat: SVOLa fa ra o 40. Sergeant J. F. Kunneman, 2e Hogenbanweg, ls per vliegtuig uit Korea huiswaarts gekeerd. Hij is ongedeerd gebleven.- Legio is het aantal klachten van opkopers met vergunning die oud papier ophalen. Ze worden becon curreerd door amateur-ophalers, die zonder vergunning werken. Gister morgen wilde op de Groene Hille» dijk een in burger geklede politie man een dergelijke papicrophaler verbaliseren. De jongeman moest voor controle mee naar het bureau. Ef' is" 'toen één vechtpartij ontstaan. waarbij de 'politieman aan het hoofd gewond raakte cn een hersenschud ding opliep. De dader wist te ont komen. Getuigen van dit voorval worden verzocht- zich niet de re cherche van het politiebureau San- delingplem ia verbinding te stel len. 's Avonds is de daaer aange houden. Het was de 18-jarige va rensgezel C. J. M. de G., die opge sloten is. Dagelijkse ongevallen Gistermorgen is de eerste stuur man L. L. Murphy van het Ameri kaanse s.s. Thomas Summer, lig gende in de "Waalhaven, in die ha ven op het liehterschip Animo ge sprongen. Hij viel en "kwam onge lukkig terecht. Met flinke hoofd wonden moest hjj in het Zuider- ziekenhuis' worden opgenomen. Aangekomen schepen 23 Augustus ANNENKERK. Antwerpen Htlnhaven N.Z.. stgd, HA1,: AMBRIZETE. Loan da Maashaven N.Z.: ttei. Fumess: GENE RAL BEM, Bahia. Blanca.. Maashaven" 3, graan, Rott. Scfteepsagentuur; EB AN. Hamburg; Rijnhaven Z.Z., stgd, Niev. Goudman: POOE- Y^, .Londen. IJsselha- ven W,Z.. stgdBuys; EMERGO. Londen. Binnenhaven 'stgd, .Invotra; SIRIUS, Londen, Merweh3ven. korte vaart, ledig, Buys; HILDA, Londen. Mcrwehaven. korte vaart .suiker. Furness: HARMA TRIS. Lulea, vl aar dingen, erts. Oudkerk: BURY. Hull. Parkhaven stzd pass VJÏ.A. LOOIERSGRACHT, Kotka. 2c Kathaven hout. Spliethoff: THISBE, Bonfleur, Waalhaven SH.V.. ledig. Rotrama; VIR GINIA. Norfolk, Waalhaven C Sw. kolen Kersten Himtk; BLACK CONDOR. New York. Lekhaven, stgd. Niev. Goudriaan; ETREMA, Barton. Schiedam, ledig. Van Ommeren; KONIGSBERG. Londen. Dor drecht. stgd Maurltz: AKSLASUND. per slbten Noordzee en Maasbergen, Wilton Rotterdam. Burger: LUTE, Rouaan. Schiedam. Nieuwe Waterweg, ledig Stln- res: ORLEANAIS. terug van proeftocht WUton,- Schiedam: MIDOSI, Florianooo- lls Waalhaven N.Z., stzd. Kersten Hunik; HAGNO. Amsterdam. Merwehaven. Kor te Vaart. stgd. Hudig Veder; TROMPEN- BURGH, Kingslynr., Jobshaven O.Z., stgd Muller; KONINGIN EMMA. Har wich, Hock van Holland; FRAM. Bos ton L.. Maassluis, ledig. Wagenborg; HU GO OLDENDORFF. Norrkoplng. rUin- havcn.5, bout. Bcrgtrashlp; ROTHER. Goole, Merwebaven W.Z.. stgd. Hudig Pieters: CAASTERLAND, Harlingen Merwehaven. 3e gat. stad. S.S.M.: BE- RESINA. Cardiff Pcrnis. Albatros, ttgd. Van Ommeren, JELO, Amsterdam. Per- nis. PBM. stgd. Burger: OTAVA. Aber deen. Kral.veer. ledig, Soeterm Fekkes; VEENENBURGH. MIddlesbro. Merweha ven. stgd, Muller; MARGARETHA. Vlis- slngen.-Vlaardlngen. ledig, E.N.C.K, 2* Augustus FOSDI.mE TRADER. Hull. Waalhaven 55. ledig. Lenders; WALTRAUD, Wismar Waalhaven C Sw, Kali, van Uden Tr.; TF.OMP. Yxplla. 2e Kathaven O.Z.. hout. Vermaas: TEXEL. Hamourg. Rijnhaven Z.Z.. stgd. Niev Goudriaan: I/EDAAL. Nandk, Waalhaven 53. erts. Hüd. Veder; OLIVTAN COAST. Newcastle, Usselha- ven OX., stgd Burger; ACTINIA. Dover Parkkade, ledig. James;. BORNEO. Leer Waalhaven 55, ledig. Van Es; ARIADNE Amsterdam, Lekhaven O.Z.. stgd. Hu dig Veder; VRIJBURGH. Casablanca, stgd Merwehaven, Muller;- -ARNHEM, Har wich. Hoek van Holland; BESEND N„ Boston L.. Maas3lula.,Iedlg. Vonk; NOR- MANDIA, Gothenburg, IJsselhaven, W.Z..' stgd, Kuyper Dam-Smeer; TRENT- WOOD, Londen, Waalhaven. Fr Sw. le dig, Erh. Dekkers; KATE OLTMANN. nburg, Rijnhaven, stgd. Wambersie. -ARKENANarvik, Vlaardingen. erts, Oudkerk; CLAUDIUS MAGNIN; Le Bou- cau. Waalhaven q.d. ledig. Erh. Dekkers; OLBERS. Lalaya, Schiehaven. erts. Ker sten Hunik; EXPORT, Londen. Parkkade stgd. Muller; NORSSHELL, Kopenhagen, Pemis, BPMi ledig; Van Ommeren: AR- NOUDSPOlDER;'Lissabon. Merwehaven.. stgd, Lenders; BROUWERSGRACHT, Antwerpen Jobshaven, ledig, Spliethoff. Nederlandse schepen op weg naar Rotterdam ALBLASSERDIJK van Houston 24 te Antwerpen; ALIOTH van Bahia via Las Palmas pass. 23 nam. Fernando Noronha.. AMSTELDUK van Bremen 25 v.m. 9 uur verwacht; ARKELDUK was 23 nog 'te New York verb.}. BATAVIER I, van Londen 25 verw.; BATAVIER IT. van. Londen 26 verw. - OORNELIS van Kotka binnenkort vér- wacht [Uden Tr.); CALLISTO van New Qrlpans__p?!ss. 24 nam,. Tortugas Eiland: CITADEL-24 van Par 26 verwacht; DELFZIJL van TJleaborg 25 verw. (NSJC.)i DOMBUHGH van Casablanca via- Londen pass, 24 Lxssaboht-DUIVEN- DIJK van Vancouver 24 te Hamburg; DIEMERDIJK v. Vancouver 23 v. Port land'Ore; DENI 24 van Borga. ESCAUT v. Parijs 28 verw.; 3NGGA- NO van Bajrah pa»?. 24 Gibraltar. GOUWE van Bilbao pass. 24. Ouessant 26 verwacht. HOFLAAN pass, 24 Bomholm 28 nam. 11 uur verwacht: HENRIETTE 24 van Londen 25 verwacht. KXELDRECHT van Japan 25 Pon Soe.: dan.28 tc Suez verwacht; KOTA BAROE van Djakartg 24,van Port Said. 3 SfiPt éérwacht.t- LIEVE VROUWEKERK van Muscat pass. 24 Ras Fartak 35 September verw".; LOOSDRECHT "van Calcutta 23 nog te Chittagong 6 Oct verwacht; LEERDAM van New York pass. 24 Nantucket 5 Sept. verwacht. NIEUWEHAVEN van Sharpness 24 nam. 7 uur verwacht. OVERIJSEL van Syney 24 te Brisbane PRINS ALEXANDER van'Montreal 24 te Hamburg,. - QUO VADIS van Lenden binnenkort verwacht N cd.-Zwitscrsc 1 RAPID van A'dam 24 verwacht; RO ME JA van Waja binnenkort verwacht (Vinke). SAMBRE van Hamburg 25 verwacht; SAMARINDA van Djakarta pass. 24 Bro thers 125 le Suez verwachtJ, SHAM ROCK van Londen 24 nam. te Maassluis verwacht: SXRiJPE 24 va» Swansea 27 verwacht. T03AR1 van Djakarta 24 te Padang: TAMO van Philadelphia pass. 24 Noor delijk van Flores (Azoren). ca. 23 verw. VEEND AM van New York pass. 23/24 Noordelijk van Azoren 28 verwacht: VREDE van Huil 24 nam. verwacht. WF.STLAND van Huil 24 verwacht (Erh. Dekkers): WILLEM RUYS var. Djakarta pass. 21 Great Nlcobar 26 v.m. te Colombo verwacht. Urote Vaart Baltimore: ARÜNDO 24 ie Newport News; ATLAS.27 v3n Hamburg te Am sterdam verwacht; ARIADNE 24 van A'dam t? R'dair,; ALGENIB pass. 24 Dover naar TUo Grande: AMSTLLDIJK 23-van Bremen naar New York. 25 v.m. te Antwerpen verw.; ALHENA pass. 24 Pjcife 28 te Rto de Janeiro verwacht; AMPENAN naar Djakarta 27 te Colombo verwacht: AARD3JK pass. 24 Key West naar West Orleans. AXSLPIJK 23 1e Baltimore: ARKEL- TSUK 23te New York; ANDIJK 23 ie Havana. .'BACCHUS 24 te Guanta; BANTAM n. New York;24 nam. bij Kaap Guardaful. 26 V.m,.te-Djibouti verwacht; BtLLlTON „naar NewYork 24 te Penang; BONAIRE 25 van West-Indië te PontaDslgada en x Sept. te A'dam verwacht; BREDA 24. narn. te Sallaverry.: CASTÖR pass. 23 nam, Straat Yukatan 26 te Mohile verwacht. CONGOSTROOM 20 te Dtiala. DRACO 24 v.m. te A'dam; DIDO 24 te A'dam: DELFLAND pass. 24 Abrolhos eil, 26 v.m, te Rlo de Janeiro verwacht; DRENTE pass; 24 Banka naar Bombay, 25 te Singapore verwacht; DELFSHA- EN pass. 23/24 *s nachts Maeeio naar Bucnoa Ayres. GAASTERfCERK 25 te Kaapstad verw.. HESTIA n.A'dam 24 ts Antwerpen; HOOGKERK naar Singapore en Japan 24 nam. bij Minikoy; HELDER 23 te A'damHYDRA 24 te Carthagena. JUPITER 24 te Tel Aviv; JAPARA n. Java 24 ter rede van BeJawan DelS: JA VA verwacht26 Minikoy te passeren Macassar KLEPFONTEIN 24 nam. te Antwerpen. ■LISSEKERK 24 te Hamburg: LINDE- KERK naar .Basrah 24 v.m. te Port Said; LIMBURG naar Kaapstad. 24 te Trinidad LAAGKERK":24.te Damman; LAREN- BERG pass. 24- v.m. Casquets naar Huelva; LOPPERSUM pass. -24 Kaap Sao- Vincénte n'aap A'dam. LAURENSKERK 24 van IJmuiden n. Perzische, Golf; MARIEKERK24te Hamburg; MINt JAK 24 lejPontianak; MUSI 24 te Done- gala. NESTOR '24 te - Tunis; NIEUW HOL-, LAND 23-'van' Sydney naar Macassar; NIGERSTROOM 23 nog te Lagos; NIEUW. AMSTERDAM 24 nam. van Rot. térdam. 'naar7New York. - NERO,23- van Lissabon, 25 te Tanger verwacht;-:-:: ORANJESTAD naar A'dam 24 nam. uur.-i'.te; ïPlymouth; ORANJE J_24 23 van Curacao. 25 te Aux Cayes ver- waeht.- '";L- PHRONTIS :n. Adam 24 te Dublin; PLANCIUS n7'Soerabaja 24 te. Sema- rang; :p.OLYDORLrS pass. 23 Azoren n.' Java; PÖELAtT LAUT 22 te'Singapore- (bavenV-'Iff-Sept. te Adam vérw. RIJN ,24 nam- te Nordenham; ROE- BIAH pass. 24 Lissabon n. Djakarta: RUYS 24 te Zanzibar. RONDO 24 van Djakarta te A'dam. SARPEDON.24 te Puerto Plata; STAD ALKMAAR pass. -23 nam. Texel n. Nar vik; SALAWATI 24 to Semarang; SAL- LAND verwacht 25 st. Paul's Rocks te pass, xi. Montevideo; SAPAROEA pass 24 Elba -Cape (Rode zee) n. Karachi; SARANGAN n. Djakarta 24 te Behang; SLAMAT-, 25 te Manilla verw.; STAD ARNHEM pass- 24 Ouessant n. A'dam: SUMATRA" 24.te Manilla; STAD. DOR DRECHT. pass-,- 24 Oporto n, A'dam; STRABO „pass, 24 Kaap Sho Vincente n.':A'dam, -. - STRAAT MALAKKA 21 vani.Buenos Ayres naar Hio de Janeiro:. STAD HAARLEM van Casablanca,naar .Sas van Gent. TABINTA j-n.- -Australië 24 vin. te] Aden; TALISSE 27'-te A'dam verw.; TE- LAM ON 24 te Lfl Guayra: TA RAK AN pass. 24 Bizcrta n. Liverpool cn A'dam; TERNATE 24 to Djakarta; T&UCEK n. Java 24: te Singapore; TEIRESLAS pass. 24.Kaap dc Gata n. Djakarta; TRITON 23 v. New York' n. Curacao; THESEUS pass. 24 Finisterre 'n. A'dam; TASMAN 22 v. Hongkong n. Singapore. - - TAWALI; 21 te-Houston, "t- VAN RIEMSDIJK 25 Ambon verw.; - WILLEMSTAD 24 te -Curasao. WINSUM 22 van Palenno,;;25. te.'Sfax verwacht 1 - ZON." -'-'UK paES. '24 Key-Vest 26/27 té New eans verw,.- Korte Vaart AMAZONE pass. 24 Texel 25 te Ros tock verw.ALGASVE pass; 24 Land's End 2a te Garston verw^ ARAK 24 bij Corsica 25 te Livornoverw.; ATT- S„ pass'; 24 Wight n. Garstoh; AFIENA 23 v.;Nakskov n. Norrkoplng. -BERNISSE 24 v. R'dax» nl Bordeaux; BRANDARIS 23 te SundEvall; BIANCA pass. 24 de BUrling eil; 27 -te Nantes verwl; BIRMINGHAM. 24 te .Haclihgen; BLUE BOY 23 te Londen;'BA3ENDSZ 24 v. Caen n. Antwerpen; BERNINA 23 v. Parhs n. Kopenhagen,-'BRINDA 23 v. Kotka n. Hull;,BILL S. 24 v-,2aandam Manchester- COOLHAVEN- 24 nam. te Port Lyau- tey; CRESCENDO 23 v. West Hartlepool n. Kalundborg; CORNELIA B II. pass. 24 de Burling eil. 26 tq Casablanca verw. CA.RPO 23 ta Dublin. DOLLARD 23 v. Valdemarsvik n. PrestonDEPA 24 te Gent; DE RUY- TER 23 v. Hernosand 25. te Kotka verw. EBENHAER 24. te Londen; E.'EN A. SCHEF.R 22 van Grangemouth naar Ita lië; ELISABETH 24 ie Goole; ELISA pass. '24 Dtmgcrtcss '25 v;m. te Londen verwacht; EGBERT WAGENBORG 26 te Skelleftea verwacht; .SRKALIN 25 van A'dam naar Londen, FRIESLAND pass. 23 Ouessaot. 25 vun. të Bayonne verwacht FLEVQ 20 te Tu nis; FEROCIA 23- van Karlskrona naar Wal kom. - GRUNO pass 24 Texel 26 te Rostock verwacht; GEERT BODEWSS-24 te.Sete; GLASHAVEN vertrekt 25 van Gothen burg naar Londen. HEERENGRACHT pass. 24 TreOeborg 27 te A'dam verwacht; HERON24 te Antwerpen: HASKERLAND 24 'te'"Har-' lingen; HAVIK 23 te Wismar: HASE- W1NT 20 van Lagos naar Kribi; HENRI- CA 22 te Manchester; - HENK 23 van MancSiestor naaf Rouaan. IMPORT 22 van Lissabon naar Port Talbot: ISOLDA 22. van Wasvisbaai naar pstad. JLIA MARY 23 van Casablanca naar Oram- JACOBA CATHARINA 24 van Eastia naar Engeland; JAN KREUMER. van A'dam 24 nam. verwacht: JACOB OORBURG 24 te Thorshavri: JASON 24 KWIEK 24 teIJmuiden-, KONINGIN JULIANA 24 te Middlesbro; KONINGS HAVEN 23 v. Duinkerken n. Rouaan LACRA pass- 24 Brimsbuttel n. Liver pool; LUCAS BOLS T 25 v.m. te Bayon- neverw- MARIETJE BOHMER 23 te Trolhat- tan; MIDSLAND 24 té Grangemouth; MA ART JE 24 te Hamburg; MIZARxi. 24 te Bilbao; MAYMERE pass. 24 Kaap Sao Vincents 29 te Landen verw.; MA RATHON 23 v. Wismar n. Harlingen; MARIA THERESIA 23 V. Wismar' n. Delfzijl; MARVA 21 te Karlstad; MIES 23,te Abo; MERWEHAVEN 23' v. Man cheater n. Duinkerken. NOTTINGHAM 24 v. d, Humbeir 25 té Dover verwacht: NELLY pass. 24 Kiel n. Cardiff; NASSAUHAVEN vertrekt 25 v. Antwerpen naar Kopenhaeen:. NORMA 23 te St. Valery; NJORD naar Grave- lines 24 te Hottenau. i v OISE 22 te Parijs. PONTO pass. 24 Bornholm n. Helsinki;; PARAMOUNT 25 té Pasajes verwacht; PHOENIX, pass 24 Sandhammem. 27 té.Sundsvall. verwacht: POORTVLIET ;24 -an Mantyluoto naar West Hartlepool.- QUIRINA 22 te Dakar. ROELF-24 tc Bilbao;REMA 23 'wan Mantyluoto naar Huil. SPES 24 te Slite (Gotland)SERVUS 24 te. Kingslynn; SANDENBUSGH pass. 24 Oporto 26 'te Casablanca vervacht; STIENTJE MENSINGA 24 te' Dieppe;' SANTA LUCIA 23 te Grangemouth; SI? RIUS 24 te Duinkerken; SPURT 24 te Haparaiida.. •- TYRO 24 te Dublin; TERSCHELLING 24 te Bayonne: TON S. 24 .te Ga rtton: TEUNA '24 te Rostock; Tilly 23 te Gefle; TOOS 24-v. Liverpool n. Leer. VROUWEP.OLDER 24; v. Oporto - n. 'Lissabon; "VIRGO 24 v. Black Water n. BLYTH. - .-WOLANDA 23 v. Raurao n. Adam; tt'ESTROPA 24 te Zaandam; WIEBOLD BOH&IER pass. 24Burlings 25 v.m. te Oporto verw.; WILLEM BARENDSZ„24 te'Rochefort; WILPO pass. 24 Oland n. Zaandam; WOTA pass. 24 Kiel n. Adam. ZWALUW. 23-te'Adatn; 'ZU^E, ,24 ,te_ 'Góorer (Advertentie I. MJ Tankvaart ADINDA: 24'te Haiphcmg. CISTULA 25 te Curacao verwacht; CALTEX NEDERLAND 27 te Sido» ver wacht; CALTEX DELFT pass. 23: nam. Finisterre;126 's middags 12 uur te Per nis verwacht: CLEODORA pass. 24 de Dahlae eil. (Rode Zee) naar de Mersey' 'eil.' en R'dant: CALTEX LEIDEN pass.- 24 Sagres naar Pernis; CALTEX UTRECHT pass, 24 Algiers naar, Sidom; CLAVELLA pass. 24 Bdawan 25 te Pulo Bukom verwacht. DUIVENDRECHT 24 te Lagos. EN A 24 te Aruba; ETREMA 23 nam. ts Schiedam: ESSO AMSTERDAM pass^23 nam. rtodeira naar Vado; ELIZABETH B 25 v.m 6 uur te Grangemouth verw.; ERINNA 22 te Pulo Samboe. FRÏSIA 24 te Barton.. GADILA 21 van Pulo Bukom.. LEENDERT B 24 -bij Dennis Head {Shetland eil.1 27 te Antwerpen verw. MATTHEW pass. 24 Texel, naar Oslo; MARIS A 22 van Mir: naar BalikPapan: MIRZA pass. 24 Oporto 27 ie Stanlow verw,; METULA naar Bombay oasS:. 24 Zuidelijk van Faysl. NOORD 23-te Caén. -r ruORD 24 van. Caen naar Port Je rome,- - j-'- y.- - - PAPENDRECHT 24 nam. te Maltno; ROTULA 24 te Lorenzo Marques. SLIEDRECHT 23 van Curacao naar Port Said; SUNETTA pass. 24 Kaan Saw Roque naar Santos: ST AN VAC DJXRAK 22 te Singapore. w-' -• TANKHAVEN HI.. 24 te Pen an?TA- RIA 24 nam, 3 uur van Antwerpen te R-wckNSDRECHT pass. 24 Kaan Sao Vincente naar Hamburg. Buitenlandse sehepen op weg naxir Rotterdani ARDBTTA van Manchester 27 verw. (Van Es)ASIA, van Australië 31 verw.. iCornelderj; AMTONICS K.; van Piraeus 24 nam. 4 uur verwacht. VICTORY v. Norrfolk 24 nam; verw. (Lenders; BADEN van Oslo 27 verwacht (Burger)BENV7YVIS van Singapore 27 verwacht iMeyer): BORTHWICK YSn Antwerpen 28 verwacht (Burger);. BUR- CO TRADER. 15 van New'York. 22 in deze haven teruggesleept wegens verlies van schroef. - CLIO van Kotka 28 verwacht (Burger). CHARLES L..D„ v; Sorel 23 verwacht (v, ommeren); CORJESU van .Melilla 27 verwacht (Muller?;- - ELLINOR van Stockholm 28 verwacht (v,Ommeren), VJj' - FRITZ HUGO STINNESvan Boytta binnenkort verwacht (Lijnzaad); FRI SIAN COAST vanNewcastle 28 verw. (Burger), - - GRIESHEIM van Huelva binnenkort verwacht (K- Hünik; GOLDEN CITY v. New York 28 - verwacht (Runciman) GOLFITO van Puerto Cortez 26 verw. (MuUer): HADAR van Vassiliko 24 nam. verw. (Oudkerk)HUI.DRA van Kopenhagen 24 nam; verwacht (Vinke); -HEDDERN- HEIM. van Lulea 28 verwacht (Oudkerk). HERON van Curacao 27 verwacht (van Ommeren iHARTLEPOOL 22 van Lulea. IVAN KONDR.UP van Bilbao 25 verw.: IRAK van Spanje 28" verwacht (Euro- vrscht); INNSTEIN van- Galveston 28 ■verwacht (Wambcrsie; IRENE: S, EM- SIR1COS van Morpboubaal. 26 verwacht (K. Hunik). -. JUPITER van Huelva 24. nam. verw; JUPITER van Yxpila 27 verwacht (Nu- bel); JAGUAR van Mena al Ahmadi bin nenkort verwacht (Vinke). -KARS van Noordzee 25 nam. verwacbt KOSMAJ van Ryeka, 29 verwacht (K.D, en Smeer); KORNAT van Lulea 26 verw, (Oudkerk): KOSMOS IU, van Mena al Ahmadi-27 "verwacht (A.VJC.). LOIDE PANAMA v. Santos 28 verw (K. Hunik): LA MAILLERAYE v: Vln- gan - 27vérW,.. CW ormflr-LES „AND ALYS, v.- Weet-Atrika 23 verw.' (Reunta). MARS v: .Cnsablam^' 27 :;verw, - (GaDB; TrI) - tMJOLNER Jaceb'stad - 25" vcfwr (Bergtraship). NINETTO G A VAR ONE-'.v.Newport; Newc 27 nam. verw, -- i ORION (Dultfi) v. Vassiliko ?,4 verw.' (Oudkerk),; OTIS v/-Zweden 23 verw. (Ommerei-j. PRESIDENT STEYN v .Norfolk bin nenkort verw. (Ehenane); PENOBSCOT v. Newport .-Nenvs 2B verw, (S.H.V.);: FORTOS- v. Narvik 30 verw. (Ruys); PERGAMON v. Porphoubaai 24 verw. Donderdag 30 Augustus wordt het nieuwe' motor-vrachtschip Oudaia gebouwd bij de Lubecker Blachinënbau Ges, te Dubeck, in de Schiehaven te Rotter dam.';-ver wacht. .Dit- onder Cherifijnse vlag vai'ende schip is eigendom van de Compagnie. Franco Cherifienne' de Navigation té.Parijs, waai'van Wambersië en Zóón te Rotterdam de agenten zijn. Hét schip is inge legd in de geregelde diénst in. com binatie met, de Oldenburg portu- giesischéDampfsschiffs Bhedcrei te Hamburg van continentale ha vens, naar Marokko., (Buys); PARALOS II v. Noordzee 27 verw. 'V-'X'v R3NA v. Hampton Roads - 24 nam. 4 uur verw. (S.K.C.); RAS AL AHD v. Perzische Golf 26 verw, ÏRuys); RAMON ALONSO R.' V Hüelva-23 verw. (Euro- vrachih; RIO TEUCÖ v:- Buenoj AjTes 28 verw, (Wamberale);,' RONALD v. SundsvaU binnenkort 'verw.' (Udeh Tr.) RUHR v. -Yxpila- 26 verw. (BergtrasbipJ. SAN MIGUEL v, Portugal- 26 .verw. (K. Kunik);' SANDANGIER' V. Vancou ver 26 verw. vinke): -SVEALAND v, Narvik 28 verw, (Ruys1; ST CEBQUE v Gaspé 29 vm .verw. (NIBK.); SOUTHLAND v. Savannah 24 ;nam 9 uur 'verw. (Gans^Tr.). :'v- TRICOLOR van Japan - 24 nam. S. uur verwacht (Cornelder)., VISNTI van Kristinestad 28 verwacht (Bergiraship); VILLA Dl BRUGINE v, Philadelphia 24' nam. 2 uur verv/acht (Damso).- :;- WILHELM NUBEL van Halifax 28 ver wacht (Nubel); WANSTEAD - van Mon treal 27 verwacht Wankura); .WORMO van Stockholm 27 verwacht (Burger); YNGEN van: Gent Z3 verwachtWorms) .ZOELLA LYKES Van Houston 27.-Yerw, (Lykes). Sleepvaart BLANKENBURG met bak naar H dam pass. 22 Gibraltar. HECTOR 25 v;m. 9'uur te IJmuiden. verwacht; HUDSON met drie bakken n. Oran pass,-23 Kaap'.Mohdego (Portugal). TYNE met baggermolen.- en bak naar Callao pass.-23. nam. 11. uur. Wight. rijnivaterstanDen- Trier 128 4-6; Const'anz '426p2'. Rhein--. felden 290—6, Brêlsach-256B. Straats burg 318—12, Maxau, 4Ö4—12. Mannheim 370—22, .Mainz 323+7,«Bingën222+7. Caüb 245+9. Coblenz Z5B-j-6, Bonn 208 +8, KixLn 209+7, Düsseldorf 323+1; We- set 382—1 Emmerich 317—7'. Plochingen •131—13.' Steinbach,U-7—l.,-Lobith lOQ9—E. Nbm. 790—6, ."Arnhem--,795—5:Eèlde319 u- 7. Deventer 224L-5;- Móasin 5550. Visse 4902—19; B6rgharen 3D60+25. Belféld 1965 rFratóerdeii-Heir:a-;. Hpveadqrp-yree5wak:;!2S0. IJs- a^'bov^ Eefde-KO.'.'.yr.:-'!- —23. Grave 4E5-r2:- OTp.!"- a'ibo* LWAARTOJjfflpgNt ■?rioi73^'Z.^'+3iftmp"j"Ï63l 2 uur: 21,8:?;'hedenoebténd .7.'?u«r:13.8.' Weérsgerteidheld."-"zvvaar--.bewolkt VAATtWATERDIEPTSN I Uss elkop -llevead o'rp '235J-H eva do pp- Wijkbij'tD. 255.'; Wdk: bif.- Duurstede-" Vreeswijk' 260,:'Zutphen-Eefdé ,265, -Arn hem 793—5.' 7-"r- Maandag 27 Augustus a.s. hoopt de Heer J. B. SCHTLFEROORT dc dag te herdenken, waarop hij 25 daar geleden bü ons. in dienst trad. Gelegenheid tot feliciteren Maandag 27 Augustus van 2—4 uur. SLAGERIJ Fa. SMIT, Vierambachtsslraat 111. Het gebeurt niet vaakdat het i amateurtoneel ais padvinder voor het beroepstoneel 1 ungeert. Altecn fiet - studententoneel voorzover dit ■nadrukkelijk. experimenteel en auantgordistisch gericht is brengt een enkele maal toel een stuk op de planken; dat men Utter in het repertoire van het „grote" toneel tegenkomt. De Rotterdamse amatenrgroep „De Maasstadspelers" (geen stu denten) mag das met gepaste trots dit succes beschouwen, dat twee stukken, die zy in de loop van het vorige seizoen in Nederland intro duceerde, door het beroepstoneel voor het nieuwe seiïocn op het programma v-Un genomen. Het zijn het ailercharmantste en -geestigste Franse blijspel „Een engeltje van niets" van Claude An dre Pugct, waarvan wij ons bij de opvoering in. dc Rotterdamse 'Schouwburg op 18 November 1950 reeds afvroegen, waarom het be roepstoneel. met name Rotterdams +Toheel, 2ich "er' nog niet voor ge- ..interesseerd had; en het „moderne mysteriespel" van Emlyn Williams „Wind of Heaven", waarvan „De Maasstadspclers" op 12 April -de continentale première gaven. De Nederlandse Comedie heeft het eer ste, bet Amsterdams Toneel Gezel schap het tweede stuk op het reper toire genomen. Voorts vernemen wij, dat de Nedcrlandsche Comedie ook de décors van „Een engeltje", van ir A. Viergever, van de „Maasstad- spelers" overgenomen heelt.'Met dit stuk luidt de Nederlandsche Come die het seizoen op 1 September in. „De Maasstadspelers" zelf berei den zich intussen voor op de op voering van het bekende blijspel Harvey" (20—21 November in de Schouwburg) van Mary Chase; ook dit is een eerste opvoering dóór amateurs ven een stuk. dat door de film en mede door Comedia hier reeds populariteit heeft verworven. Er wordt vooral in sommige krin gen van het beroepstoneel nog maar ah te vaak met geringschatting over ..liefhebberijtoneel" gesproken en gedacht als het zelfs nog zover komt dat men er over spreekt. Het voorbeeldvan .De Maasstadspelers" kan, als een, :bewijs temeer dienen, dat er wel degelijk een -wlsselwer- kfng kan bestaan tussen 't -beroeps- en het „goede"' amateurtoneel" en dat zo'n wisselwerking nuttige re sultaten kan afwerpen. In plaats van Kaarten ONDERTROUWD: ARIE WARBIE (Aad Warby) en MARINA KROS De huwelijksvoltrekking zal plaats hebben op S Sept. 1951. Voorlopig adres: v. Vlooswiikstraat 10 a. tel. 47459 Rotterdam, 22 Augustus. 10 stuks SI6ARENMAG STREVELSWEG 2§- TEL 70332 IMATHENES5ERWEG115 -TEL 33454 -«:■ KLEIWEG 30-TEL45606 Ik wil 'rn Iel* breder. Ik wil 'm wat dikker Ik wQ 'm,een,Iets|e hoger ïk wil 'm ineer kogel Ik'; wil 'm :*n*aller. Ikwli 'm; boller Ik"Wit'm platter Ik wil 'm AIa -maat kleiner Ik wil 'm bewerkt Ik wil 'cn harid-geclsrleerd Ik wit 'm in wttgovd Ik wil 'nï^voordel'ger Al w«yiwrn kunnen wrvuW wordBri, Iridltn U Uw vsriavlngiring koopt bij Koning derVerlovingsringen. WEST-KRUISKADE 50 BASTCAAN JANSEN N.V. le Middellandstraat 55 I zoekt eéh. I KLEERMAKER ,Tè'. '-:klasvakman, r die geschikt is atelier,te-lei-, Kdên+ Voor prima geV «chaolde kracht ligt hier ;^vn ze er prettigewerk kring er.' levenspositie. Aanmelden; Zaterdag-" morgén van 912 uur En op welke schoe nen zou uw kind bstor. naar school Icunnengaan.danop BATA SCHOOL- SCHOENEN? ZE ZIJN STERKER ZE ZIJN GOEDKOPER en... ZE PASSEN BETER I prachlmodellen: Esn sportief model met een sterk rundlederen boven-j werk en een stevige kernlederen zool die er tegen kani ml 27-30 11.93 m, 31 34 13.93 - w. 35-38 14.95 140 FILIALEN IN NEDERLAND Na haar grote succes. in „Tea for Iwo" in een nieuwe grandioze musical WARNER BROS Toegang elke leeftijd DUTCH CLOTHING WORKS Stieltjesplein 7 - R'dam vraagt eön voor beter genre con- - fectic en maat-forcé. Goed ingevoerd. XJitsl. brieven met ver langd salaris aan boven staand adres In een Ta -UUR-' klaar,- CJaes öe•Vrlcselaan '21 b Enschede 10-24 uur Zondag» 9«»lotenj| In vol beofry/: Landbouw Snelle eledr. tuinen gaar Enschede VBAAGTs. t Aanmelden afdeling Personeel. Valkstr. 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 7