Verwacht: f230 mi] li oen extra voor defensie-orders Bis HET ROTTERDAMSCH PAROOL Hulp uit tegenwaarde-fondsen; onze inspanning ongewijzigd Nieuwe beschuldigingen en strijd in Korea Critiek in Perzische parlement op Mossadeq - 4 gmm 11 /- AiSWB-bromlielsrit met onbekende bestemming Twee kinderen in zee verdronken GOEDE RAAD AAN EMIGRANTEN „Neem geen huizen inee naar Australië" zegt G. F. Haspels Mensen steken laatste centen in woning die nooit zal worden opgetrokken r- -v, Twee spionnen Harriman heeft nog altijd hoop op een accoord Harriman bij Tito Neerstortend- zand bedelft 2 kinderen h 1 ós W r Ook Wegenwacht rijdt mee bij Dode en gewonden fabrieksbrand in Zaandam Amerikaanse critiek op Indonesië [Lie Jaargang, no. 200 Eed. en Adm. Lcraae Haven 141. Schiedam '«Tel. 69300 Ahonn.prljsi per week 0.40 per kwartaal 5.IS, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE Maandag 27 Augustus 1951 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries - Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper DEN HAAG. In aansluiting op onze berichten omtrent een verschil van inzicht lussen 'Amerikaanse en Nederlandse delegaties met betrekking tot de mogelijke omvang van onze defensie-inspanning vernemen wfi nader, dat de Nederlandse regering het in de regerings verklaring van 17 Maart genoemde bedrag van 1.5 milliard per jaar als een plafond b 1 ij ft be schouwen op grond van economische en politieke overwegingen. De Amerikanen zijn het wel eens mot de Nederlandse politieke motieven, maar menen desondanks dat economisch wel iets meer zouduinnen worden gedaan. Het standpunt van de Nederlandse regering in dit opzicht is echter onveranderd. Het is inderdaad juist, zoals wij ook reeds meldden, dat Nederland de V.S. heeft gevraagd om een dollarhulp van 250 millioen dollar de Amerikanen daaren tegen menen dat met 155 millioen dollar zou kunnen worden volstaan. Men kan echter deze bedragen niet zonder meer met elkaar vergelijken, aangezien de 250 millioen van Nederlandse zijde gevraagd was voor de termijn van 1 Januari 1951 tot 30 Juni 1952, terwijl het Amerikaanse voorstel van 155 millioen dollar betrekking had op een Marshall-jaar, dat loopt van 30 Juni J951 tot 1 Juli 1952. Omtrent deze kwestie is nog geen beslissing gevallen. der twijfel in ons tekort bij het handelsverkeer met.België. Men is geneigd hier een verband te leg gen met een eventuele mogelijk-, held tot opgev^h van de liberali satie. Aangezien de Nederlandse, rege ring zich wel bewust is van de gevaren, die op dit gebied schuilen, can men aannemen dat op korte termijn maatregelen zijn te verwach ten. Het laat zich aanzien, dat de be- sprekiogon. die tussen Nederland en -Amerika worden gevoerd omtrent een bedrag van 230 millioen gulden uit dc tegenivaardefondsen ten be hoeve van additionele militaire pro ductie in Nederland, binnenkort roet succes zullen worden bekroond. De orders ten bedrage, van 230 mil. lioen aan de Nederlandse industrie zijn niet in één jaar af te wikkelen. Een ruwe taxatie is. dat van 1 Juli 1951 tot 1, Juli 1952 voor ongeveer 100 millioen orders zouden kunnen .worden gegeven. Men. moet bij deze kwestie dus wel góed in "het oog houden, dat een eventuele additio nele productie van 100 tmJÜoen niet komt ten laste van de begroting, maar uitsluitend wordt, gefinancierd uit tegenwaardegelden. Er' zit in deze hulp uit tegenwaar- defondsen nog eon boekhoudkundi ge „overloop" van ongeveer 50 mil lioen. Het is dus inderdaad mogelijk, dat in het komende begrotingsjaar w het. s-s. Zuiderkruis Zondag avond uit Amsterdam vertrok ken. De Zuiderkruis'is ket eer ste emigrantenschip dat recht streeks via het Panamakanaal naar Nieuw-Zóeland vaart. De Hoge Commissaris van .Vieutv- Zecland in Engeland, de heer W. J. Gordan - wenste de ver- tre.kkenden een goede reis. Voor het schip vertrok ging hg met de kapitein, nog- even' in dc kin derkamer kgken. MONSTER Zaterdagmiddag zijn aan het 'Monstersestrand twee ze venjarige kinderen1 verdronken bij het zweramen.in zee.'De twee kin deren, 13. Witvoet uit Ermelo en fcet Naaldwijkse meisje M. Petri, waren samen met een geieide naar het strand ..gegaan;'maar waren' iets eer der in. het water dan de overige familieleden. Reed3 direct wierp een golf de kinderen om. Het toepassen van kunstmatige/ademhaling op de aangespoelde lichamen baatte niet meer. r behalve de op de begroting te vote ren 1500 millioen nog 150 millioen san militaire gelden zullen worden uitgegeven. Het is echter duidelijk dat men hier niet van een verhoging van de Nederlandse defensie-inspanning tot 1650 millioen kan spreken, in zover-; re de toegevoegde 150 millioen af komstig zijn uit tegenwaardegelden. Het is mtussen de wer.s van de Nederlandse regering, dat dc ewii- tucle additionele militaire hulp ad 230 millioen uit tegenwaardegelden tot dit bedrag zal blijven gelimi teerd: dit in verband met bet even tuele inflatoire effect-dat besteding van deze gelden kan hebben. Naar aanleiding van ds monetaire positie van Nederland is men in Haagse kringen de mening toege daan, dat sinds Mei uit de week staat van De Nederlandsche Bank, een stabiliteit in... onze monetaire re-, serves blijkt. 'Dit betekent echter niet, dat de toestand reden totver- beugenis: geeft. lh de Nederlandse toestand; zitten vooral twee zwakke plekken. De eerste is het nog steeds be staande tekort in het goederenver keer metde Verenigde Staten. Hoewel öe inkomsten in. dollars de laatstejaren zijn gestegen .zal hier toch een tekort aanwezig blij ven. In dit verband realiseert men zich dat Nederland nog moet kun nen bouwen op' een zekere mate vanMarshall-hulp. De tweede zwakke plek .zit 2 SCHIPHOL. „Voor emigranten tiaar Australië heb ik slechts één goe de raad: neem geen huls mee, als Je niet weet in welk deel van het land je terecht zult komen. En als je het weet. zorg cr dan voor, dat zó'n huis aan alle gestelde eisen voldoet", aldus de heer G. F, Haspels, ccn der leden van een commissie van het Bouwcentrum, die een uitvoerig onderzoek naar Australische bouwvoorschriften instelde, en Zondagavond in ons land terugkeerde. Hij zag in Australië veel .ellén de met huisjes die door immigran ten werden ontscheept. Zeer velen zitten daar met ettelijke kubieke meters rommel, waarvoor krach tens de Australische voorschriften geert vergunning tot bouw kan wor den verleend. Dergelijke mensen raken hopeloos in de knoop. „Vergeet niet," aldus de heer TOKIO. -~ De communisten putten zich uit in steeds weer nieuwe be schuldigingen aan het adres der geallieerden. Voor Zaterdag en Zon dag bestaat het lijstje uit: 1. Een groep Amerikaanse en Zuid-Koreaanse rechercheurs drong In burger de Panmanjim-sector van de neutrale zone van Kaesong binnen' om de communistische militaire politieagenten te „vermoorden". Zij werden echter verdreven. 2. Zeven Amerikaanse vlieg tuigen zijn het gebied van Kaesorfg binnengedrongen; geen verdere bijzon derheden; 3. Amerikaanse vliegtuigen zün de Chinese kustgebieden van de provincies Kiangtse, Sjautoeng en Tsjekiang binnengevlogen. Ons nieuwe feuilleton „De schuldeloze bloem" „Schijn als de schuldeloze bloem, maar wees de slang er onder," die woorden van lady Macbeth kóós- Charlotte Ann-r strong als „LeirmotiV' voor het aardige detective-verhaal, a at z\j onder de titel ,J2eSchulde loze Bloem" schreef, en waarvan wij morgen de publiciteit als feuilleton beginnen. De scherp zinnige speurder, die het moord mysterie tot oplossing brengt, noemde zij MacDougal Duff,naar de man, die ten slotte Macbeth verslaat. Maar daarmee houdt ieder ver band met Shakespeare's beroemde drama op. Het is. een bijzonder luchtige geschiedenis, waarvan wij u de komende weken elke avond een stukje bieden. U zult vooral dc kinderen JVJoriari- ty: Paul. de tweeling Diana en Alfred, Margaret, Rosamund (Taffy) en David, in hun zoge-■ naamde pogingen om. de detecti ve bij zijn werk te helpen, amu sant vinden. Drie van Charlotte Armstrongs kinderen dienden de schrijfster als voorbeeld. Communistische troepen hebben ten noorden van Janggoe, na ge vechten, die de gehele dag duurden, enkele kleine penetraties in de ge allieerde stellingen bereikt. De lucht macht van de VN' zette haar. aan vallen op communistische verbin- dings- en aanvoerlijnen in West-en- Noord-West Korea voort Op verscheidene; punten van het front schijnen de communisten hun. troepen dichter bij de stellingen van de VN-troepen te brengen. DEN HAAG, Dezer dagen heeft de-i Haagse recherche twee Hagenaars gearresteerd,' die Neder landse militaire geheimen aan een buitenlandse' mogendheid probeer den te verkopen. Dit is de eerste maal na de oorlog, dat.er..ïn ons land 'spionnen-zijn gearresteerd. Een van de twee gearresteerden, een zekere D., werkte als tekenaar in een Haagse industrie, waar een bepaald sö ort landmijn wordt ver vaardigd.' D. heeft door zijn positie in het bedrijf kans gezien zich de tekeningen en een exemplaar van deze landmijn toe te eigenen met het doel een en ander aan een bui-; tenlandse mogendheid te verkopen. Haspels, „dat bij wijze van spre ken iedere streek in Australië een ander klimaat heeft, en dat je. ten slotte geen Spaans huis in Zweden kunt" plaatsen. Iedere: stad of streek van hetAustralische Gemenebest heeft zijn eigen voorschriften en daaraan moet men zich houden.'* Indien de emigrant dus nog niet weet, waar hij zich in Australië zal vestigen, dan moet hij pertinent geen huis meenemen.- Is hij een maal gevestigd dan kan hij des noods cen huis: in Nederland be stellen, dat aan de eisen van wet geving en klimaat in zijn woon plaats is aangepast. Nogmaals: „Laat emigranten op passen met het meenemen van huizen. Ik heb werkelijk ten hemel schreiende; toestanden gezien. Veel al gevolgen van ondeskundig knoei werk en goedgelovigheid van men sen,, die huri laatste centen in een „huisje" staken, dat nooit op Aus tralische bodem zal staan." Veer een slagschip der VS in dienst gesteld NEW YORK^y— De „Iowa", een van de grootste slagschepen in de wereld, welke deel uitmaakte van de Amerikaanse Motten ballenvloot" weer in actieve dienst gesteld. Dit was reeds eerder het geval met de „Missouri", „New Jersey" en „Wisconsin", die eveneens opgelegd waren. TEHERAN*. - In-het parlement heeft Zondag de afgevaardigde Imatni, een man van grote invloed, een scherpe aanval gericht op premier Mos sadeq wegens het mislukken van de oliebespreklngcn met Engeland. „Wij hebben onze olie genationaliseerd om een einde te maken aan onze armoede cn niet om onze onafhankelijkheid in gevaar te brengen," zei hij. „Hadden w|j geweten, dat ons optreden het land naar de ondergang kan leiden, dan zouden wij er nimmer toe over gegaan zijn." Op deze uitspraak volgden kreten van „verrader" vin de kant van aanhangers van Mossadeq, die zelf niet aanwezig was: Tenslotte werd 'Imam! gedwongen te zwijgen. Tóen een ander lid van de oppositie, Saflri, Mossadeq's beleid eveneens crïtiscerde, verlieten vele aanhangers van de regering de zaal, zodat de vergadering onder tumult moest worden verdaagd, omdat het quorum niet meer aan wezig was. Vice-premier Fa timi Heeft Zater-1 kaan voor te stellen, zijn hier niet dag op een persconferentie verklaard, bepaald in goede aarde ^gevallen, dat tengevolge van het afbreken der besprekingen met Engeland het Per zische vedk; voor economische moei- lijkhedetii komt te' staan,die om; belasting-verhoging noodzakelijk zullen maken: De regering overweegt voorts nieuwebepalingen, omtrent de in- en uitvoer .^i irieuLwe .dpuane- tarïevèn. ff--. :c.f. Zondagavond- hadhet/Britse, In-, •dtaseen olieveldeiiv vérlateri^'ëh;^«réchtte*in- Abadah op verdere; evacuatie, - Officieel beeft. de. Perzische ;plie- raad.uit naam van de Perzische Na tionale Oliemaatschappij het beheer oVër. de installaties overgenomen. Van een daadwerkelijke overneming werd echter niets gemerkt. Onze correspondent te Londen seint: V-' Harriman is gisteravond hier op London Airport aangekomen, waai hij door minister Stokesontvangen werd. Na zijn ontvangst verklaar de Harriman. tegenover de pers, dat hij gelooft,, dat de grondslag'.; voor eèn regeling aanwezig is en dat hij hoopt, dat de besprekingen hervat zullen kunnen worden in omstan digheden, waaronder er een prac- tische discussie van. de thans nog onopgeloste problemen kan plaats vinden? - De berichten uit Washington, dat de Amerikaanse regering zouover wegen om als hoofd van de raffi naderij in Abaöan een neutraal technicus bijvoorbeeld een Amerij- Eén der tien verdachten vit het complot 'om koning AbdoeRah van Transjordanië fe vermoor den^ welke politieke moord eni ge weken geléden in Oud-Jeru zalem helaas volvoerd is.-, nl. dr Meusa el Hoesseini, een neef van de ex-moefti van Jeruza lem, betoogt in een der laatste zittingen voor de rechters dat hij onschuldig is. en van niets heeft afgeweten. Voor deze Meusa ei Hoesseini is vrijspraak 'gevraagd. Vijf van de, andere,.beklaagden hoorden doodstraf tegen zich 'eisen;-, vier krijgen vrijheidsstraffen welker omvang nog niét is uaslgesteZd. De verdedigers betwistten de bevoegdheid van het Hof -en noemden de hoofdgetuige een misdadiger. Minister Stokes zeide op het vlieg, veld tegen een verslaggever van de News Chronicle) dat „hier geen sprake van'; was." - Half Safe („halfueziig") de amphibische jeep die zow.el te water als te land wonderen, kan verrichten, heeft wéér van zich doen spreken door Zondag by ongunstig weert?an Calais via de Goodwins naar Deal te stam pen en te. rollen. Aan boord be vonden zich de 34-jarige me- vrouw Elinore Carlin (zij toil net aan land springen) echt- genote van de Australiër Frede rick Carlin die een jaar geleden met. de Half Safe van Nova Scotia de 'Atlantische. Oceaan overstaken bij zaijze van huwe lijksreis. Die Oceaantacht van Juli '50 noemden zij. een peule- schiltetje toen zij te Deal land den en zich de verschrikkingen te binnen riepen die het Ka naal'hun en hun medepassagier, 'Theo Defresne, had berokkend. Uitgeput en zeeziek kroop zij ogenblikkelijk: in bed -in. een -; hotelletje..., .V: Eens over middelen om oorlogte voorkomen BLED iJocgo Slavië). Op een persconferentie naar aanleiding van zijo besprekingen van Zaterdag met .maarschalk Tito en de*_ voor naamste leden van het Politbnro, die 5 uren duurden, heeft Harri man gisteren verklaard, dat hij cn maarschalk Tito het er over eens zyn, dat de zekerste weg voor het vermijden van een oorlog de ontwikkeling is van de militaire kracht van beide, landen, Joego Slavië én de !Ver. Staten, Tlio en Harriman waren 'N* voorts/ eens geweest over een ander belangrijk punt. Dat namelijk een van de grootste oorlogsgevaren gelegen j in dc foutieve taxerïng door het Kremlin van de reactie der Weste lijke, landen, In het bijzonder van de Ver. Staten, op locale agressies. '•'•.De beide" staatslieden hadden natuurlijk de tactiek van .het Kremlin en vao Stalin besproken. „Het viel mij op. hoezeer onze meningen overeenstemden." aldus Harriman. Hij weigerde te verklaren of ,de kwestie van Joego Slavië's even tuele lidmaatschap van het Atlan tische defensicsteiscl was bespro ken. Harriman zeide ten slotte, dat Joégo Slavië nog dit jaar extra steun zal nodgi hebben. „Een be langrijk bedróg voor de uitbrei ding van zijn defensie-industrie!" zoo verklaarde hij.' - ANKARA. De Perzische gezant Sayéd, die tweemaal rainistèr-rpre- sident' van .'Perzië was,;is .naar Tehe* ran teriiggeroapen.' ■iii[i.i;u!!iijüiii!'iiMKioiïïiiiifiini b Iets hogere temperaturen I 3 Weersverwachting geldig van g g Maandagavond tot Dinsdag- g g avond: g Aanvankelijk wisselende be- g M wolking met vanavond nog en- jj I keie buien. Morgen^ later op de g g dag weer toenemende bewol- s m kingmet een kans op regen, g 1 Matige tot vrij krachtige Zuid- g g Westelijke tot 'Zuidelijke vrind, g Iets hogere temperaturen. 28 Augustus 2on op 15 u 43 m g S onder lg u 3S m: Maan op-O u 33 S tn onder 18. u 23 m. -'-s' Yalse bankbiljetten van 250 in omloop (Van ohsé comspondenf) MIDDELBURG In de afgelo pen dagen zijnop Walcheren enige malen valse muntbiljetten van f 250 ontvangen. Men ver moedt, dat deze biljetten uitBel gië afkomstig zijn, KERKRADE. Zaterdagmiddag speelden' een aantal., kinderen in een zanderij, aan, de- spoorlijn Schaesberg—Eygelshpven; De af- graving, diej. ongeveer 20 meter hoog was en '25' meter breed, was vermoedelijk ondermijnd door de regens van de laatste tijd. Een ge weldige massa"'zand schoof plotse ling omlaag; cm bedolf de elfjarig® 'G. Huisman en 'de dertienjarige J«. Huisman, afkomstig' uit Rotterdam, die.-met hun paoeder bij: familie- in Scbaesberclogeerden. De kinderett moeten onmiddellijk gestiktzijn. Het diiurde.:enige uren,voordat zij uitgégraven w^ren. (Van onze verkeersredacteur) „De A.N.W.B. beeft een verras sing voor O". Met die zin heeft deze Bond reclame gemaakt voor een toeristisch evenement: de eer ste A-N.W.B.-bromfiets tocht met onbekende bestemming door eed gedeeltevan Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland, welke Zaterdag of Zondag gereden kon worden. Een verrassing waHr de A.N.WJ. en speciaal de samensteller van de tocht ..voorgezorgd'had, was het parcours, dat, liep langs prachtige wegen rondom de stad Utrecht, welk in vele gevallen met de auto niet of nauwelijks te berijden wa ren. De A.N.W.B, betreurt het, aldus ir. C. A. Kijsten, chef van de ver- keersafdeling, dat by sommige ty pen bromfietsen, de mogelijkheid ontbreekt om tijdens het rijden de motor te ontkoppelen. Verder be pleit de. Bond de verplichte-, aanwe zigheid van twee remmen, die - ook bij nat weer een goede rem vertra ging waarborgen. Tenslotte propageert de A.N.W.B. de gedachte om alle bromfietsen te verwijzen naar do rijwielpaden. Natuurlijk reden op bet parcours van de bromfietstocht enkele we genwachten. De verrassing was, dat voor .het eerst de Rotterdamse wegemvachtei Rook meereed op zijn scooter met zijspan.. ZAANDAM. Omdat een reini gingsmiddel ontplofte waarmee tien arbeiders een vloer schoonmaakten,- ontstond Zaterdag brand in de verffabriek van P, Schoen en Zn te Zaandam. De arbeider W. Dijk stra werd gedood, Zeven personen konden via de brandladder 'dejuit-' fanc bereiken, twee arbeiders." die y de lift stonden, vluchtten in de lift,; Zij schijnendaat-bij de deur, niet. .volledig gesloten r'-te. ^hebben, waardoor .de .lift Aalverwegen de vijfde en vierde' etage-iblëef han gen, terwyl de fnbriek in. brand stond. In hun angst hebben zij daarna tegen de deur gebonsd, waardoor deze ontzet werd. Hun toestand was Zondagavond nog zorgwekkend. LONDEN De minister van De-, fensié, Shi^well, is hier Zaterdag aangekomen. Hij rzeide in Nederland een. zeer aangename vacaritie :te hebben doorgebracht. De bromfietsers die het afQclo* pen weekend meereden in de eerste ANWB-bromfietsrit-met- onbekendebestcniming, bestu deren even goed hun-aantoyzin gen cn. de paddestoel voor ze verder gaan. Ongeveer driehon derd bromfietsers namen aan, deze tocht deel.. NEW' YORK '-ri De „New York Times" van Zondag levert-' critiek óp Indonesië vocm, het v willen beëindi- gen van de Nederlands-Indonesische Unie. „De tragedie in., deze;toestand is. niet zuiver, de wrijving tussen .de Indonesiërs én do Nederlanders, doch het beëindigen' van., wat .mis-, schien' een waardevol experiment had kunnen zijn in ,de internatio nale betrekkingen, voordat dit. een eerlijke kans kreeg", aldus hét blad. „Er; leeft in dit Tand veel" sympa thie voor ;het-vuur van 'jong natio nalisme, zoals dat van Indonesië, doch er moet ook bét- gevoel-he- staan, dat niet: al -zijn .uitingen..ver standig zijn." '„De^plannen;voor 'een. federatie werden van het. begin af door dc republiek; 'gesaboteerd".;.; „Ongelukkigerwijze .zullendegenen, die op dit .-punt .werkelijk schade lijden, - niet. de Nederlanders, -doch de Indonesiërs zijn". „De jonge re gering heeft op allegebied hulp nodig. Zij zoü; voordeel kunnen be halen van een/nauwe, verbondenheid met de bronnen van welvaart en bekwaamheid, die beschikbapr. -zour den zijn in de. Unie. ZijzouVoolc kunnen profiteren door. eeri reputa tie van gematigdheid en goed ver trouwen: Dergelijke zaken verwer pen terwi lie van een twijfelachtige cis inzake; West-Nieüw-Guinea lijkt veel op het -opgeven van de hoofd-, zaak terwillëvan bijzaken", aldus de New York Times. - ROME. *-De:. Italiaanse regering .heeft Zaterdagavond delsluiting be volen van veertien door de commu nisten georganiseerde zomerkampen, waarin ongeveer 1500 jongens en meisjes van drie tot vijftien jaar waren ondergebracht. Als officiële reden voor de sluiting wordt! opge geven. dat de. kampen goede hygië nische en aodere faciliteiten mis ten en dat: politieke -propaganda werd; gevoerd. De/, kampen j; zouden look;,in moreel opzicht verwerpe lijk" zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1