Felle beschuldigingen aan adres van Ridgway - - ;bedi*'eigu' 1 HET ROTTERDAMSCH PAROOL BELANGRIJK'NIEUWS Uil'PEKING Verwachting: Gromyko zal Kórèa in San Francisco aansnijden Adenauer krijgt last van liberale partners enngm Frankrijk Tijdelijk stap terug op weg naar Benelux? Hulp aan hongerend India Mexicaanse rijkaard geef i een „fuifje" - 3.1e: Jaargang, no.j 203 Donderdag 30 Augustus 1951 m Acheson acht revisie van vredesverdrag mei Italië mogelijk Amersfoort-Zwolle in Januari electrisch Koffie óp bon 507 en 515 Vrijlating van Duitse productie moet door Westelijken worden gegarandeerd PRINSES WlLHELMlNA ZZ -IS MORGEN»71 JAAR „NEW YORK TIMES" MELDT: Vet/, rhmd z i in roer ui! Bui: ic k del wittenbeperken Eerste zending levensmiddelen uit:Mèderkind ondehöeg KERMIS IN VOLENDAM »°c het Motor weigert op overweg Yier militairen op nippertje aan dood ontsnapt Vandaag debat over buitenlands beleid ®ESSESISiSlill|i® Pronkerig bal in Venetiaans paleis kost tonnen Moordaanslag in residentie Noodweer boven If. n Ha'ag Veiligheidsraad met lïussiseli veto Iets koeler Red. en Adm. Lanqe Haven 141. Schiedam TeL 69300 Abonn.prijsi per week 0.40 per kwartaal 5.15, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichtlna „Het Parool" SCHIEDAMMER Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postairo 398644 Bankier.- Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: W B. F. Schaper T~ ^en »belangryke" verklaring in de Koreaanse fcwcsticy door radio-Peking aan gekondigd, is, voor degenen die er een doorbre king van de impasse in Kacsong van verwacht ten, een grote teleurstelling geworden. In het geallieerde hoofdkwartier, waar alle ontvangers tegen het vastgestelde uur op Peking waren afgestemd, kreeg men slechts een herhaling van dc felle beschuldigingen, welke dc.communisten sinds enige tijd tegen generaal Ridgway richten, te horen. Eens te meer is daardoor de indruk versterkt, dat de communisten de wapënstilstandsconferentie zullen laten voortslepen, totdat de Russische delegatie de vólgende weck in San Francisco op de conferentie over het Japanse vredesverdrag haar 'woord gezegd zal hebben. Een kwartier lang beschuldigde radio-Peking de opperbevelhebber "der verbondentroepen van ..ver draaiing der feiten" en leugenach tige pogingen om het onwettig bom barderen van Kaesang aan de com munisten in de schoenen te schui ven. Generaal Ridgway's antwoord, waarin het communistisch verzoek om een nieuw.'gezamenlijk onder zoek naar het incident van Kaesong •werd afgewezen, kenschetste radio- Peking als een „document vol' te genstrijdigheden". „Waarom is Ridg way zo bang voor. een nieuw onder zoek als cvn misdadiger yoor het eindproces?", aldus de communisti sche omroep. Da. mededeling van generaal Ridgway. dat de commu nisten eerder hadden geweigerd, de verbondenen toe te staan bij dag licht een onderzoek in te stellen, noemde radio-Peking „een- zuivere leugen van r tot z". 1 In - het hoofdkwartier van gene raal Ridgway is verklaard, dat er niet officieel op deze beschuldigin- "WASHINGTON; -De Amcil- - kaanse- ministervan Buitenlandse Zaken," - Acheson, - -heeft vandaag verklaard, dat een eventueel - te genstemmen •'-. van,.-'Rusland niét Noodzakelijk betekent,/dat/het, ge- "alhèêrde''strevét^^n^d<y'hertrewir-'' "periingsclausules van het Italiaanse vredesverdrag te herzien, niet door kan gaan. (Eigen bericht) UTRECHT. —.Hoewel de Spoor wegen vol energie arbeiden aan de electrificatie van de belangrijk ste trajecten zal het niet mogelijk zijn by1 het ingaan der winter- dienst-rcgeling nieuw geëlectrifi- ceerde lijnen ingébruik te nemeij. Wèl in Januari 1952, dan is de lijn Amersfoort—Zwolle, gereed. In Mei van liet volgend jaar zullen elec- trische treinen kunnen rijden van Zwolle naar Leeuwarden en Gro ningen. gen zal worden, gereageerd! Dit zou pes geschieden, indien de communis ten hunnerzijds officieel, en niet via een willekeurig radiostation, hun beschuldigingen indienen. Overigens verklaarde de voorJlchtihgsafdeiing van het hoofdkwartier:, „Een..even tuele hervatting van de besprekin gen in Kaesong schijnt niet hieer de belofte van een maand geleden in te .houden, dat ccn accoord over het staken van het vuren beslist mogelijk zal zijn". ran o«a:cis;c0init!ii inraniuiiemni DgN HAAG. Bon 507 alge meen A- en B-kaarten) en bón 515 algemeen (D-kaart) zijn aan gewezen voor het kopen van 125 gram koffie. Deze bonnen kunnen met Ingang van Vrijdag 31 Augus tus worden gebruikt en blijven gel dig tot en met 15; September. Het rantsoen moet dienen voor zes we ken. De eerst volgende bonaanwij- zing zal op 11 October 1951 geschie den. BONN. De liberale' party, de. voornaamste bondgenoot van dr Adenauer in de regering, beeft aan de kanselier haar voornemen te kennen gegeven, niet le zullen medewerken aan de ratificatie van het plan Schuman;.zolang niet alle betrokken Westelijke staten in officiële nota's hebben ^verklaard, dat allé beperkingen en controles der Duitse productie, voortvloeiende uit de overeenkomsten van Londen Inzake verboden industrieën, zouden wór den 'opgeheven. De opheffing dezer controles dient volgens de liberale partijleiding uiterlijk bU de Inwerkingtreding van de organen van liet plan- Schaman te geschieden. - vooral in de vijf jaren toen koningin en volk van elkaar gescheiden waren. Het is. haar eigen wil'dat alle vreugdc^gevoelens en.fcëst- accentèh verlegd .worden naar de 30-ste. April een zeer - moeilijke opgave, want ieder- jaar dat het weer 31 Augustus wordt na de' 4-de September 1948 vervullen:ons'natuurlijke, ingeboren gevoelens van. eerbied, bewondering en genegenheid vóór haar die'vijftig moeilijke jaren lang ons volk is voorgegaan met grote moed, wijs beleid en innige trouw aan het goede. -. c ^OTt:\^|i..!aatVlad:vèw<AéhOTiitöjet; licht yan/de zwr bélah^übe conferentf&",VBnrministers .van"' de 'BeiieMx, die heden ia hegoonen. Het heefL er.alle. schijn"vaiydatjde Benelux op kopte termün genoodzaakt zal zü'n op de weg'naar economische integratie epn stap terug té doen door het volume van 'de geliberaliseerde handel:-tc! hg» perken, zó scbrÜft 'de' New York .Times.-Bet blad/zeg^ te verwachten,; tot In het kader van. de Europese groep van het Plan-Marshall een hernieu wing van dc aanvallen op dè Beneluxlandeo in het vooruitzicht ligt, In verband met een. te.verwachten voorstel van Nederland Wn de liberalisatie •yanjhet Europese handelsverkeer, nog niet .-op te voeden wan 00 tot. 75/pct. In India wordt honger ugeleden Hoemei Nederland\Mt niet breed ■heeft;%-het-kan een hongerend ge- bied niet zonder hulp laten, al was het alleen maar omdat'hèt zelf ge holpen is. in het .voorjaar van 1945. Bij de overdracht van dë. eerste zending levensmiddelen per Indian Endeavour getuigde vooralJong Nederland van onze Wil tot'„hel pen in de nood". ROTTERDAM. Uit de Merwehaven vertrok in de afgelopen nacht de''„Indian Endeavour" met de eerste zending geconcentreerde levensmid delen bestemd.,vpor de hongerende bevolking van India. Een deputatie van. dejeugdorganisaties, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt bij 'de inzameling over het gehele land, droeg 's middags in de loods van W./Muller. Co. die de .45 ton! geconcentreerde .melk, kinder voeding, soep-en groenten, gratis naar Calcutta vervoert, een doos met blikjes' gecondenseerde melk over aan de zaakgelastigde van-India, mr P. N. Mcnon, die vergezeld was van zijn echtgenote en leden van de am bassade. Er bestond grote belangstelling voor deze symbolische overdracht van hét' eerste/resultaat van de ac tie, - die 'door meer dan 250 plaatse lijke. comité's gevoerd wordt. Er zijn ruim 50.000- gulden plus giften in natura ontvangen. In September hoopt 'het Ned; comité „Hulpactie India" en tweede! zending te kun nen sturen.' Prof! dr E. B K. Bosch, voorzit ter van de vereniging. „Nederland- In dia". zei in een korte toespraak bij de overdracht: „Ondanks de maatregelen vande India'se rege ring om de importen.van voedsel te vergroten, blijft de voedsel-situatie in vele delen van dit'land precair. Er. blijft veel te doen voor de onder voede massa'svan India. Wij Ne derlanders hebben aan den lijve, ondervonden, wat honger betekent. Mr Menon uitte zijn erkentelijk; held voor deze geste van het Neder landse volk. „India", zo zei hij. „hecht zeer veel waarde aan deze hulp". De heer Jan-Peters, algemeen secretaris van/;.de Nederlandse Jeugdgemeenschap, prees de mede- werking die men van alle zijden had ontvangen. Hij stelde Den Haag tot voorbeeld .aan' de andere steden. ~l,De Nederlandse Jeugd", aldus de heer Péters, „heeft laten zien, dat zij bereid kan zijn om door'daden het bewijs te leveren van menselijke so lidariteit". Er zijn talloze ontroe rende giften binnen gekomen. althans wat Nederland betreft. Frankrijken". W est- Du it stondheb- ben reeds 'naar.voreh' gebracht, dat hetNederlandse tekort én bet .Bel-, gïsche surplus inde Europese bèta-' lings-unie nauw'samenhangen met de- excessief hoge .lnóoer voor Neder land uit België,'die een gevolg is van de Bènelux-overeenkomst die er toe heeft geleid, dat op 92 pet van de handel tussen Nederland en de Bel-. glsch-Luxemburgse Unie geen enkele restrictiemeer ,-kan - worden toege past Het kan, schrijft het blad, een .sta tistische coïncidentie zijn, maar het Nederlandse tekort in de betalings- unie loopt ongeveer parallel aan hef tekort van Nederland in het handels verkeer met België. In Juni expor teerde Nederland ter waarde, van 72,2 millioennaar België, terwijl het voor 1G8,5,millioen dollar uit België invoerde, waardoor het groot ste maandelijkse tekort in de han delsbalans tussen de twee delen van de Benelux werd bereikt. Teneinde druk van de O.EJB.C. te voorkomen, schijnen de Benelux-lan- den thans bereid om vrijwillige han- d elsréstr ictiés 1 te pverwe gen;/ zogaat •de New York' .Times verder.Het plan dat thans, in overwegmg zou zijn, zou er op;neerkomen, dat België de export van bepaalde producten, die vrij zijn" in bet Benclux-vcrkccr, maar nog niet in bet O.E^l.C.-ver- keer, aan banden zèörléggen:!: Dit plan zou üé^-aantrélöcelykë kant hebben,.. datde lijst van -vrije producten ."in het' Bénelux-verkeer; gèhandhaaid zoU. blijven, ..omdatde beteugeling van de Belgische!.export naar Nederland zou !gés chiédèn dó'ori maatregelen totTheperkinglyan'. ..de: export: door ..België, en. niet door! het, wederinvoeren'vad. import-cjuót<L Bit zou^beschouwd- mbeten worden! als een tijdelijke maatregel en niet als een definitieve weg terug van de Benelux, volgens, officiëlezegslie den'', aldus de New York Times. - Voor plaatsen grootste belang niet alléén onteer, over te strijden, tot voor-het /uwoste-prouinclale oe- stoelte, wie het. éérst, kerrpis .mag vieren, maar ook voordemidden stand. Volendam heeft: dit jaar de „prae".' Edammers kotnen neuzen. FraTwen'.starten zich ÖP oliebollen, Pafcistaandcrs cinden-.de aapjes can- .de7:-riogdY(ndugai) liétalbotstevan alles: Zwitsers, Scandiruiviër& eh AnL, gelsaksen bekiimTnen bv dronimen het bots-autobaantje....; vrnaf blijft Volendam zelf? Onze fotograaf vond het echte, Vóiendam bij de zwierige draaimolèn daar zwol' de pret tot jool. BUENOS AIRES. Ongeveer 65-kilometer ten Westen van Bue nos Arres is eën brandende trein in botsing gekomen met iecn an-, dere trein/ Naar gemeld wordt, zijn er vyf'doden... LUNTEREN.Vier militairen it; dè ;H axskamp, die - met een/ auto de spooriij"ti/;: .Utrecht—-Arnhem, bij !Ede',iwildén!;passeren>z5n.!/Woens dagavond op 'hef>nippertje1 aan' de .^ödiibötinapt^dÉaï-'de niotór»yl&k vdbr; 5e?-x^ils" :$fslpeg; - Op: dat -mó; ment 'riSperde ;de D-trem -Ainster-" dam—Baz^^^!Bë^;!imachinist^!: die reeds yén een,,, 3èr. signaléri,bracht; dé trein onmiddellijk tof; - stilstand, itoèn^vih^ydé^auta/iöpmerktëi/Hij hoorde/een luid gekraak en !bij na der onderzoek /bleek, dat .de trein de bumper van de .auto had afge- rukt,'-terwijlde.!;treeplank van een derwagons was''vèrnield. Niemand liep .echtertletsel ;Óp;i.Dè' ;trèih vkoh mettwin tigm inüten^yèrtr agll^rdêt reis voortzetten. PARIJS Na de nederlaag, wel ke het kabinet-Pleven Dinsdag la de Nationale Vergadering heeft ge leden! is het accoord gegaan met een debat over het buitenlands! be leid,.mits dit niet tot/een stemming., zal lelden. Schuman zal het debat vanmiddag openen door. het'afleg gen van een verklaring, v De motie van desocialist Dépreux om de subsidiering van de bijzon dere (katholieke) scholen naai. de commissie; voor onderwijs te ver- wijzên. 'praktisch een uitstel zon der limiet ;mèt*. 278 tegen 190 stemmen verworpe n- Op -verzoek' van de socialisten is het debat ech ter' tot -Maandag.uitgesteld. vV;ty.; y - De Gaullistische afgevaardigde, generaal Koenlg, isgekozen ./tot- voorzitter van Be d efensiecominis- sié der Nat.'- Vergadering, die "alle! militaire wetsontwerpen onderzocht,: voordat zij naaridë Nat. Verg..worg den gezonden;Deryöorzitter heeft gróte /invloed, in de; yergaderihg. ;In: parlementaire'- kringen ziet men in: deze verkiezing, diedoor ae .rege ring gesteund zou "rijn. als .teken van waardering voor zi]n militaire verdiensten, een teken ".wan" het •verzwakken van het front; van-het 'cèntniïtt^' fegen^,L het ^rGaiallistlische^ ENSCÖEDÈ. s irS.:T3hTtent<wnstel- ling FiFi ls Woenld^X^ZW^ deminister zonder "portefeuille prof. Aibregts!, eh>i doori negentig' Tédèh van.de-S/Duits-Nederlandsej Vereniging, uit Münsterland. Doordateen/rudende portddlkracn! metïëen hef vermargen van vijf tori te .Vlaardihpeti vahfdèjkddereed, knakte .de hèf-armjvan.-de.Ttraan naat .vórenYdaor en tiinamineer-ojj .het schip Yewvalley;'-Persoonlijke ongelukken bleven: 'gelukkig .-uit:' •De -schade -aan -dé geknakte'kraan bëdraagt eenktOTi.'.- Dë 'Yewvallèy had. aUeen schade ia 'dn:' haar.- -railing! - PARIJS liohnair, Charles.'. defBeusteguyl gelie-, ■ten, Èal- óp 3Septem berd%n/een< vah défraais te p al è'zi en van y.Venctiëfe en gemaskerd: balgeveny: waaraan 3000' .genodigdeTUuitide- hoge^elfdejilmf en kuïistehaarswereldf en; de grote industrie zullen déèlhemëh.u De kos- tenkvah' dit'-féést, ï'dat i fh':~dehFrdhs ë- pers.dtvkir^'eh' niet- zóndërfcritiekj ^fwordt Mësprokeh,-lopen in de véle: honderdduizenden guldens. De gast heer, die /rheestentijds te .Parijs woont, Heeft zelfs gezorgd- voór :een eigen vliegdiehst^órn.zijnNgfUteh, dié: richJ/ppjhef/opénblik/iniiB^TTitZ. DeawvilléN en Yjandèfek Franse'bad plaatsen! amuseren, per v lieg tuig naar de'Dogenstad te' brengen/. ',Jïoé; de^Earijse joufnalisten,; die zich /méér ih/het ifeijzóhd éyjm.et; so- cièty-gebeü'rtehissepb'ëzig houden, ook /"over; ;.!dit'i-:'»!yOTétgè"v''Lóor'aelah,:i óyer/s één Giag .zijn ;.'z-ij-*hët allen? eéns;»Y; ditl/f eest/maakt t i- een;"goedé kans om de weelderigste,,en'.prarike-" rigsteaangelegenheid te 'wbraeh; -die Europa sinds_ de eeuwwisseling he!eft b ëlè ëftUvNaar ^et'/ParjjsèVweèkbla d- -.franca-Dimahchef;j.weetitp- mérdèru-; hébben,-cxikele Swan de. uitgcnodig- deri;- ónderi- wi /zich /schatrijke -lie- denals .prins Aly Khah /bevinden, -geweigerd' .vande! invitatie - gebruik' te maken.' Tot hen behorende. her tog- van- -Windsor en 'deSpaaJise troonpretendent Don 'Juan.- Anderen zouden langgeaarzeld hébben; vóór zij beloofdenté komen, "onder meer in verband met het feit.dat alleen-' al de kosten van 'een costuum! fraai /genoeg voor deze gelegenheid; niet mis zijn. 1 ;!1:" -Totde "gasten.- die- dé uitnodiging, hebben,..,aangenomen,/... behoren, de: meeste modekoningen'en tal van rij!-; ke Zuid-Amerikanen,; onder wie dè: onmetelijk rijke Arthur" Lopez Wil-; shaw,; dje' zaï verschünen als. eèh; .„Chinese ambassadeur",-; compleet, -met, mantel van gouddraad met ge-" borduurde draken er op. welke ech te diamanten als ogen hebben. De' Engelse lady Diana -Duff .Cooper/ komt als Cl eóp atra. De Italiaa nse .textielmagnaat Rudi/ Crespi koestèrt- het voornemen,zich en. zijn gezel-, schap uit te. dossen als dageraad, dag. zonsondergang en nacht. Adn de -gastenis ivérzócht, - uitsluitend costuutns te dragen;die /uitde'acht- tiende, eeuw" stammen. Béistegüy- isreeds;, naar Vénëtië.; vertrokken-om: schikkingenvoor.hèfc leest te treffen en te; zorgen yoor, de vloot van. .gondeb./die zJja- gasten voor; hun i-vérvoer\zuHen behoeven. Hi.t 'rheeft: het-"pritti-palèis; éens de Residentievön^een voorname Venë- ..tiBanse -j.edélman,gehuurd èn ^het!' geh ele". 'gebouw 1 aten'dócoreren ih* achttiende eeuwse. stijl. .Tijdens- eêri,; diner 'yoörv/dó !3000 /gasten -zal ach-- 4ër elke,stoel een lakei:staan/ Later zullen enkele van de bekendste Europese amusemêntskunstenaars optreden. - Vuurwerk en gekleurde fonteinen -zullen de -feestnacht op luisteren. Dr Euler, de fractieleider:- der liberalen in de Bondsdag, verklaar- de dat dr /Adenauer zijn:instem- ming met déze opvatting" had be tuigd. Deze-mededeling werdeven wel prompt!' gevolgddoor een ver- - klaring van.'de tijde rder bondskan- selarij, dat Adenauer niet op - -het ontvangen van formele, nota's zou staan en met iedere andere bin dende verklaring genoegen zou nemen. Het standpunt van de -kan- seller.zal..- -vermoedelijk.vandaag nader worden .toegelicht. Ook wat de Duitse yerdedigings- bijdrage betreft, hebben de liberalen/ Woensdag Adenauer te kennén ge geven, dat zij nog meer nadruk .willen, gaan leggen op de ^voor waarden van volledige vrijheid en volledige gelijkheid van Duitsland." De liberale - woordvoerder dr Euler gebruikte voor> Scpers; - b et ook door de sociaal-democratische op- positie gebezigde argument; „WIJ" - missen In de geallieerde houdingif de' demonstratie van.-' de nieuwe geest, die-nodig, is om. de psychojo- ;- giscbe voorwaarden voor., een Duit- se bijdrage te scheppen. Wij kun-, nenslechts /met beslistheid waar- schuwen tegen nieuwe hindernis- sen;/die' ons in de weg worden ge--. legd en: die':èrtoe zouden kunnen leiden, dat we opnieuw, -in! de ver- yi Warring geraken, .waaruit we/bè» vxijd zijn." - - Dader pleegt zelfmoord DEN HAAG. —/Op fcjéV55-jarig*;/ toonkunstenaar T." Zwa^er, :eén heW|/i kende koorleider ltt/ïien Haag,. l* - ;g1steravona;!.:qmW'lma!rt';/óver^élf;^W|g zjjn woning aah dó Den: Helderstraat'z te Den. Haag/een.monrtoansla^Vge-;!/ plecgd .door. eèn/'vroegere vriend; Niff- J3a .heër. ZL^wasxpet zijnvrouw/- ■en.:26-jarigeJzöcn: haar- de-'-bioscOop" /^eyyëe3t:';;Op^.^g?nagr!:hink;werde^; gèvplgd-dcmif; dè;3I^pigë|ele(^j?-- - cièn -sT; vB./-:/uit /Déh/ Haèg, :die:tongi|]jr tijd metde'zooh van de heer Z.baii'sl omgegaan, een .omgangwaaraan 'M;r jongen op bevél-van zijn vader.toiv-yS einde had gemaakt -Toen; defamilt^ Z.: haar woning .binnenging," drong ook B. haar /binnen. In/de -gang /tróB hij een revolver en' met'een '„nti \- gaan jullie beidén: erüaan"lasté/.hjj|;''v r=' vfer schotën'op>:het ëth'tp.aar;;Meyri"s'/ Z. .werd, niet geraakt, de. - heer-fë; echter werd in zijn buiken 'h been;/; getroffen;In zorgwekkende tpestahd;|/. is hij naar hët.ziekenhuis Zuidwal - overgebracht, f - si. De dader-is-.onmiddellijk.gevluchfc. Vanmorgen .vonden enkele- arbriderl/'; zijn/: stoffelijlé-V- oyersehat(V:/-!;iii; schuur tj e aan/d é-weg .la ngs-deh. baan. bij NootdorpjMet'éen revoj schot/ hadhij/een/einde aan zijn;/ ven gémaak^Dè;'rëyphfer.vlagh het lijk/ DEN HAAG.' Vanmorgen; te-'// gen elf nür/ brak ./boven/;Den -Haag een /ontzettend noódwèer loS; vlgonweer ging gepaard met een i' mvareregenval, dié a 1spo edi ghet/v karakte r aannamvan: 1'een,' wolk- b r enk.: Het! wérd zo \d<mk^£^tj;bet/ïèél^& alsof ',de<avohd/-was?'gevallen,:- Da trams": en auto's moesten.?hun/Jièhiir/ ten. - .ontsteken en konden;slechts. langzaam--/vooruit' l'kömeiu/iln yyèló'/ri .huizen richtte-/dé vrègeix.-schade atóu// Kelders liepen onder en.viadüctèa kwamen blank te staan. Na één halfuur. werd hetwat lichter, doch de regen nam':nóg; in.hewlg-; heid toe. Pas;tegen"half twaalf nam het noodweer iets in 'hevigheid af. FLUSHING MEADOWS.'Dfe-J Veiligheidsraad// heeft;Woênsdag/. zijn', veroorÖéling>^h^^?/E^pti^' sche blokkade vah/hét" Siiez-kaMai/ /üitgésteld^/nadat^^B^^^Biöé^V die tot'/ hu t oe Cmet/-/aah h et /débat '1 had 'deelgcnomen; meertijdf-had; gevraagd/; •éngedréigdfhadjC/hö'Sr;; vetouittespreken,-; indien/dit'met^ werd.' toegestaan:/. De; stemming j^sf nu- uitgesteld tot Zaterdag/ O^ die-; dag: "zalJoego-Slavië /.vóór.,;een maand het. presidentschap:-op/! zi?h!C nemen, Egypte vheeft geenASteün'/1: gevonden/yópr/zijn/yöorste vOiii/lioF;. Int. Getechtsh of !een /'üitópraak /te:; vrageh'oyé^'hë/Competén'tié/^ahM bij de' kwestie geïnteresseerde leden-staten: ':-<t y-v V^./- ,3; Weersverwachtinggeldig vatf: .Donderdagavond}':.tot'r;:yrijdag-; ;avond:j Half,itot: - zwaarbewolkb/tnéti f.enkelél/bitièiai^MjBf/snvdaatfitietl, ronweer.' O verwegend matige/ wind tuBseh Zuid:' éh/Wést:'JetsT koeler-.'-, - - - Si Augustus Zón - op 5-ü' .48,.ril'; onder 19. u 32 m; Maan op-l u' ll m'onder-19 u 16 m." -;-;r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1