invoer in ons land wordt verminderd HET ROTTERDAMSCH PAROOL Brussel heeft begrip voor onze moeilijke betalingspositie Beknotting hulpverlening tast Marshall-plan aan Attlëe's probleem iir 1: duur levensonderhoud Geschenken voor Koningin op tentoonstelling -FF- Wachtend op Piet Bruin hoog op de rotsen Misdaad of onopgeloste mysteries yrijdag 31 Augustus 1951 TRUMAN NEEMT HANDSCHOEN OP Economisch herstel van Europa ernstig bedreigd Ruim 130 resoluties voor congres in Scarborough Haagse polilie geconsigneerd Nieuwe Noordelijke beschuldiging Hoge bezoekster toont veel belangstelling voor de textiel-vakschool Rotterdammer (die aanspraak op beloning maakt) lift naar Amsterdam Boot 111 noodweer omgeslagen Vreugde in gezin Hertogh Weelderige villa voor Russen iu San Francisco Meeste regen in Westen gevallen Twee ufktttenden;. \au roeibootje r rdronkt 11 GIFBROOD EN ARSENICUM Franse politie staat voor raadselen lie Jaargang, no. 204 Red, en Adm. Lcmqe Haven HI, Schiedam ■Tel. 69300 Abonn.prtjE; per week /r b,40 per'kwartaal1 5,15, losse nummers ƒ.0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postcrfrd 398644Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur- B, de Vries Hoofdredacteur: W. B. F. Schaper (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Tydens de Beneiux-conferentie in Brussel is gisteren in principe overeen stemming bereikt over de belangrijkste voorstellen tot beperking van het overweldigende Belgische export-surplus in het handelsverkeer met Nederland. Na intern overleg binnen de Belgisch-Luxemburgse delegatie bleek het in de middaguren mogel^k voorstellen van Neder land om de invoer van goederen die tot nu toe zonder beperkende bepalingen over de Neder lands-Belgische grens konden stromen, al waren zij nog niet vrijgemaakt in het verband van de Europese betalingsunie, maar weer aan banden te leggen. Een technische regeling wordt vandaag door de deskundigen nader uitgewerkt en zal morgen in hotel Anneville te IJlvenhout by Breda door de ministers opnieuw in beschouwing worden genomen. Het beginsel van de overeenstemming komt echter hierop neer, dat België er mee accoord gaat dat de export van Belgische producten, die wel in het Benelux-verkeer geliberaliseerd zijn maarniet in het Europese, sterk zal worden afgeremd, hetgeen als een belangrijk succes voor Nederland moet worden beschouwd, omdat in deze sector véle Belgische textiel-producten liggen, waarvan de export Bclgic zeer na aan het hart ligt. Voor deze producten, zal thans een export-maximum.' worden vast gesteld, opdat niet langer de Ne derlandse markt met deze goede ren zal worden overstroomd ten koste van de Nederlandse beta- lingsbalaris, die sedert het stadium: yan.de Voor-Unie werd ingeleid, een extra deficit van ongeveer 25 zniliioen doliar ging vertonen .ten gevolge van de extra liberalisatie in het handelsverkeer aiet; België en Luxemburg. In Den Haag- toonde men zich vandaag verheugd over het verloop van de conferentie, dat hééft aan getoond, dat in België.'begrip be staat voor de oorzaken van de moeilijkheden waarin Nederland is geraakt met "betrekking tot zijn betalingsbalans, en dat er in België bereidheid bestaat er, a an medé .te •werken, dat deze moeilijkheden ■worden .verminderd. Tegelijkertijd vestigt mem er hier dc aandacht op, dat dn maatregelen door - Nederlandvoorgesteld -In overeenstemming - zijn met een ge- leidelijk zichtbaar, geworden ten- denz tot vermindering van" de Belgische export naar. Nederland, die ook voor België op den .duur niet?-zónderernstige consequenties j-.otu zijn/De-iinaatregeieh -zulten' er- cp gericht 'zijn,dat -de 'invoer -,vah België in Nederland in de loop van het laatstekwartaal .van 1951 met .ongeveer vijftig millloen gulden zal worden, verminderd.. WASHINGTON. Op. zijn wekelijkse persconferentie beeft president Truman de handschoen opgenomen tegen de leden van het Congres,-die proberen do hulpverlening aan het buitenland te beknotten. „Ik heb alles gedaan," zei hü, „om" drastische vermindering van dc 8!4 milliard dollar te voorkomen en ik zal dit blijven doen, doch op bet ogenblik lijkt mün streven vrij hopeloos." De president wees erop, dat de tegenstanders van het regeringsontwerp vooral de bedragen, uitgetrokken voor economische hulpverlening, trachten te.besnoeien, waardoor de grondslag van het Marshall-plan wordt aangetast. In 1947, nadat generaal Marshall te. Harvard, zijn ..beroemde toe spraak had gehouden, "hebben de Verenigde. Staten vastgesteld, dat Europa zich economisch m'öcst.her-;' stellen," wilde het nieL-aau.agrésirie ten prooi vallen: Er werd een plan uitgewerkt, dat voorzag in het ver lenen- van .Amerikaanse, economi sche liulp over èen periode van vier jaar. De kosten er van zouden (V3n onze correspondent te Londen) LONDEN. De agenda van alle door de plaatselijke partijen en vak verenigingen ingediende resoluties voor het jaarcongres van de tabonr- partü, dat van 1 tot 6 October in Scarborough in Yorkshire zal worden gehouden, ia' hedenochtend gepubliceerd. Gelijk te vèrwachteri ziin^ de 6tUgende kosten van het levensonderhoud en dc terugslag van het her-. bewapeningsprogram op de socialistische. w'elvaartspoJitiek de. beide grote problemen, die derpennen van de opstellers der resoluties hebben bestuurd. Niet. minder dan. .134 "resoluties lijke factor, die tegen de populari- houden zich bezig met de eeuwige trits Ionen-prijzen-winsten.- en - de meesten ménen, 'daf dé regering moet zorgen, dat de stijging afge remd wordt. De middelen, die zij daartoe aanbevelen, '.zijn verdere prijscontrole, vermindering van' de aankoopbelasting,; verhoging van de toeslag op het voedselpakket, ver- mogensheffingen, „zwaardere suc cessierechten, Vermógensaan was be lastingen en winst- en dividendbe perking. Een der resoluties noemt de stijgende kosten van het levens onderhoud de .„grootste afzonder- In opdracht van' de'Algemène'Ver- eniging voor ■Vreemdelingenver keer: maakt dëNV.óarburgsë; film operateur Rudi;:rHóriiëcker', een' fcteurèh/ilmv^^dea-Póufeinï'Hot' land'\ die in zes uitgaven over dè tuèreld verspreid t zal worden. Bij een opname in Warmond verraste, onze fotograaf 'Komecker (links), de Mexicaanse güitaarspeler Henk Visschër (rechts) f en fverder een Frans urouwtje (Majw'-Hornècker, links)i' een Amerikaanse (Kitty. Knappert, rechts) en een Engels man (Victor Colani. midden). Met ,Rendez-vous in Holland" hoopt men het internationaal, touristen- verkeet - in Nederland te' kunnen beuorderéB. tëit van de. regering werkt". Daar in heeft,.zij vermoedelijk-gelijkl Iri de 'resoluties, dié de' ontevré denheid over degevolgen wan het herbewapehingsprogram vertolken, _kan men het refrein uit de plaats,é- 'lijke partijen op -' de campagne van Aneurin Bevan beluisteren. In hoe verre deze campagne ophet con gres zelfindrukzal: maken, zal in Scarborough moeten blijken. Tot dusver wijzen alie tekenen' cr op, dat als" het tot een openlijke bot sing, zou' komen, hetgeen in het ge heel niet zeker is, de Attlee-Mor- rison-richting glansrijk in de meer derheid zal blijven. Ieder jaar lijkt bet bij.1 het publiceren van de agenda (die eigenlijk niét meer ts dan een lange waslijst van alle:in gediende resoluties) of, de ontevre denheid in de partij veel groter is dan zij, als. het; er later-op het con gres .omgaat om het vertrouwen in «de-leiding uit te spreken, blijkt te zijn: Aan de vooravond van het 'congres wordt deze lange ingedien de „agenda" immers door een werk comité, waarop .hét partijbestuur veel invloed, heeft, 'drastisch bekort tot afhaodelbare proporties endaar- bij raken de het partijbestuur steu nende resoluties nooit in hetge drang. zeventien milliard dollar bedragen. .Indien het Congres zijn goedkeu ring hecht aan de jongste, door de regering voor economische hulp' aangevraagdebedragen, zal in.to-; taak-neri bedrag---van veertien én een half milliard dollar beschik-1 baar .zyn gesteld.- „Ik kan het geen bewijs van eco nomisch denken vinden", zeide Truman, „indien het economische herstel van Europa1 onmogelijk wordt gemaakt,juist nu de krachtsinspanning der betrokken Europese landen succes gaat ople veren. Een economisch herstel -van Europa zal bovendien van onmete lijke betekenis zijn bij het uitvoe ren van de herbewapening der sta- ten-leden van het Noord-Atlanti sche verdrag, daar dit alles in het zelfde schéma past". Driehonderd passagiers in volle zee overgestapt op ander schip VANCOUVER. Na een botsing tussen, jr_. de.Canadese '„Princess Kathleen" en de Canadese „Prince Rupert", "waarbij het eerste schip zwaar en het-tweede licht bescha digd werden, zijn in volle zee de 300 passagiers van de „Princess Kath leen" door de „Prince Rupert"" Overgenomen.;, Demonstraties vverimcKt vaaA mhónezën v- (Eigen* "bericht), r DEN HAAG. —In Den Haag zijn berichten ontvangen, dat de Ambonezen in de verschil lende kampen het voornemen hadden- ter gelegenheid-van dé verjaardag van prinses Wilhel- mina in groten getale haar Dén Haag te trekkenj om daar de-, monstraties te houden. Al/het beschikbare.pérsoneél yan de Haagse politie 'is'vandaag tot elf uur 's avonds geconsigneerd -om .zo nodig tc kunnen ingrijpen. In-het bij zonder verwacht' mén- demonstraties voor het Indonesische jHoge Com missariaat in de R. J. jSchimmëlpen^ nincklaan. De Ambonezen zouden met 'autobussen worden aangevoerd. TOKIO. Volgens radio-Peking is Woensdag vroeg in de ochtend een vliegtuig der verbondenen over het neutrale gebied'„van Kaesong gevlogen. Het had liüitkogels uit-1 geworpen. Generaal Nam II heeft hierover een protest ingediend bij vice-admiraal Joy. In Washington heeft president Truman op zijn wekelijkse pers conferentie. verklaard, dat hij het beleid van generaal Rldgway, ten volle onderschrijft.; Hij zeide ver der in antwoord op een vraag, dat de VN. sterker rijn geworden in Korea. Drukker „Sportfavoriet" veroordeeld ROTTERDAI^.-Dc'. kanton rechter t'e Rotterdam veroordeelde 'vanmorgen: conform';de;reis de: 47- 'jarige H.jHj:uit^Amsterdam,'druk ker vanVdë'„Sportfavoriet", waar zin eëri vp^ï^lïKÖjëyraagstonüi'af- <gëdrukt, tob etó'bpetë!;vah; 100.— subsidiairhechtenis, alsmede één .^/voorwaardelijke hechtenisvan een' j.maand .met - een'- proeftijd van twee jaar. ENSCHEDE. Dc vercdeüngstentoonstellir.g FF ie Enschede is. gisteren vereerd met een bezoek van koningin Juliana, die eerst haar beide dochtertjes Beatrix en Irene naar het terrein van het concours hippique bracht, waar haar per'vliegtuig gearriveerde vader haar reeds stond op te wachten om vervolgens een rondgang te maken over het expositie-terrein. .De. vorstin, die gekleed-was in een eenvoudig turquoise toilet en een Havanakieurig strohoedje met voile droeg, werd begroet door haar Com missaris in .de provincie Overijsel en zijn echtgenote, de-burgemeester van Enschede en zijn echtgenote en het bestuur van de tentoonstelling." In het „Lössé hoes", waar burge meester Kolenbrander van Tubber- gcn'voor deskundige uitleg zorgde, toonde H.M. veel interesse'voor het oude" textielbandwerk als' vlas, bra ken.'spinnen-en weven. NadatCarla,.de. schone jonge da- Rechercheurs niét flegmatiek geduld (Van onze verslaggevers) LA ClOTAT. Piet Bruin had hét wel goed uitgezocht (totdat het misliep!)ik heb op het piekje ge zeten waar zo'n abrupt einde is ge-, maakt aan- ztfn vacantie. Een uit-: gelezen strandje tussen: torenhoge rotsen, op 800 meter afstand van het centrum van La Ciotat. waar zich ge-en Hollanders vertonen. Won derlijk grillige rotsen verheffen zich boven dc diepblauwe Middellandse Zee ,en op die bebosto rotsen had den zich de twee Nederlandse in specteurs Postbwna en Woning op gesteld. Zondagavond arriveerde Piet en. zette" er zijn tent óp." Dè;kampeer-' ders tegenover hem." vonden bem al direct wat vreemd,. Hij zag er .piek- fijn'-uit;;met, eén móöié broëk ën PUTTEN. Tijdens .het. noodT weer van gisteravond is op het IJsselmeer onder Oever bij Putteh I een zeilboot omgeslagen.'- waarvan 'de - twee opvarenden Nijkërkei-s waren. Het waren de 18-jarigé Van Dijkhuizen 'en; dé '20-jat5gè'Wassiiifc' Het hulpgeroep van Van' 'Dijkhui zen-Werd' gehoord doof dé watërr politie die erin slaagde hem te rédden:;; Hij „adrich 'weten vast tek'e'mmèn aan debqbt„Kan Was- slnk," die een uitstekend - zwemmer was, ontbreekt iéder spoor. Men neemt aan dat hij verdronken lis.;. :- ccn mooi shirt, maar een badpak of zwembroek had hij niet bij zich. Men zag hem; iets gebruiken in een café- tje en men vond, dat hij tamelijk goed Frans sprak, hoewel met een vreemd accent Maar dat laatste hoort men hier tenslotte wel meer.... Maandagmorgen zat hij in rijn tentje en staarde maar steeds- na denkend voor zich uit „Die ver wacht moeilijkheden", zeiden de an dere kampeerders, weinig vermoe dend, dat„ die moeilijkheden met' flegmatiek geduld, verborgen op dé rotsen, - zaten té wachten tot Plet. zich uit rijn, keurig, tentje zou laten: lokken. Opeens 'kwam bij naar buiten;' bruingebrand enweL Toén- daalden de moeilijkheden van'de rots af 'en; arresteerden hèml Hij -.rólde ^rustig; zijn tentje op .en gin'g'mee." Maar nu. die r :duizend gulden. Cor L. Meyer. Rotterdams MTS'er, die. ondanks de aanspraak die ook. de Arnhemse PTT-monteur 'Roo sendaal op de .uitgeloofde..-,beloning i maakt, .overtuigd is. dat zij hêm toekomt.' ging liftend naar Amsterdam, met het gezicht van iemand, die -even die:duizend, ^gul den gaat halen. Maar hij 'heeft op het hoofdbureau van..politie slechte ■een bode gesprokén; Die deelde hem mede, .dati pas na <het /proces ,i'zou worden uitgemaakt, wie voor die beloning van.'duizénd gulden.in aan— merking kwam.- Met :eërijheel„nder gezicht is Cor. Meyer daarop; naar. Rotterdam terug gérèisic^k.Pef - trein, want- zijn moeder had hem .voor alle. zekerheid toch .maar. reisgeld meegegeven.: Ook de prins Is Donderdag .op de: F.F. ie Enschede geweest en. hij heeft erdeelgenomen, aan. een concours Hrppique.: De~ prinsessen Beatrix eii Irene zagen hun vader 14 hindernissen hemen lover een parcours van 815 meter, waarvoor maar 2 min. 20 seconden waren toegestaan. 'Met kapitein mr R. J. E. van Zinnicq Bergmdnh '(h). en ritmeester W. K. F. Bischoff van Heèmskerck r.) lirich .zag Z.K:H. arigedwong-eh van een hek je af,- hoe ritmeester J. J. .GnLp- pelaciT uit- Eder.-mei nut fouten wón'. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM. Zodra in de .familiekring van-; het gezin Her togh te Bergen op Zoom, bekend werd dat het Hooggerechtshof te Singapore beslist had' dat Bertha bij haar; moeder mocht, blijven; vloog Bertha, buiten zichzelf van vreugde, haar. m:-edcr zoenend om: de hals: Vader, zowel als. de. zusjes en broer tjes van. Bertha deelden meteen in de algemene intieme vreugde,- die verder de.; hele dag bij - de familie. Hértogh, die - van alle zijden ge lukgewenst -wérd, heerste,/ Een on-, vergetelijke;:dagvba al 't zonderlinge gebeuren -niet Bertha, welks trage-, di e," vo tgcns dé wens van de '.fami- 'lie,; men zo spoëdig: mogelijkgelieve te "vergeten.- SAN FRANCISCC De"Sowjet- Russische delegatie voor de confe rentie over., het Japanse -vredesver-: drag tehSan Francisco heeft i „eên: weridërig buitengoed In éen'j-der\ voorsteden"1 gehuurd voor .drie "we-, keil.'Men- acht te San Francisco deze hunrtijdveelbëtekerieöd, 1 oni- conferéntie slechts vdh 4' tot. izou duren. ".-.;■ - -h. f- me, die,bij-bijzondere gelegenheden als -FF-fee optreedt,,; de .-koningin: een gelukshoefijzer had geschonken, betrad het 'gezelschap de, machinehal,' waar ,dé hoge bezoekster, met aan dacht van de moderne werktuigen kennis nam. Daaronder bevond -zicb éeh Jacq uar d-b and- weef toestel,' wélks producteneen -FF-boekenlegger én.een geweven kalender j'rrf.v mee naar Soestdijk:gingen. Dat was trou wens-met meqr zaken ;)ietj^eval, ó.a. •TOfihsdergrote wcefspoel, waarin eëri thermometer was - gevat en. - die Jan: te Rietmole en Jan Vólmbroek, twee leerlingen van de textiel-vakschool de>konir,gin aan 't slot vanrdè'.rond gang aanboden.. Voor die textielvak- 'school .toonde. .Hare .Majesteit,, grote, belangstelling. Tot slot ;nam zjj: plaats in het tfëihtje uit -1839, dat haar getrokken daor;het locomotief je "„De Arend" langs de-prachtige, tuinaanleg, de ,Z. Afrikaanse ossen én dé Surinamers - met hun volks muziek naar de „Bonté Hoeck" voer-- dé, .waar de Kuninklijke Enschedése Burger' Harmonie het •Wilhelmus speelde en de koningin in het restau rant de koffie gebruikte, dié door een meisje in Twentse klederdracht: werd geserveerd. Vervolgens deed in de. bevlagde straten van.Ensehede een onafzienbaremenigte ;haar uit geleide, ;-v Bij/ liet betreden van, de F.F. fe Enschedé kréégf de koningin een gelukshoefvzer aangeboden door- een lieftallige Twentse, hetgeen zij met enkele gracieuze woorden aan-, vaarddeVooral'in Twente, de ba- kermat van het sterkeTwentse paardenras, heeft;v een hoefijzer dieper symbolischebetekenis dan elders. DE BILT. De hoeveelheid neerslag dié Donderdag tussen ze- t ven.Kuuri; 's.morgens en zéven" uur 's avonds op,.de verschillende K. N. M. I.-stations is gemeten is: Valkehburg; (bij iLeidén30 mm, ,K; Ypenhurg'; 28 mm; Leeuwarden 25 mm,: Den- Hélder,49 'mm, Hoek. van Holland 14 mm, Woensdrecht 13. mm, Schiphol 11. mm, Ylissingen eniTerséhelHng elk- 9 mni;;Eclde 4 'mm;::-,Beek;3 mm; GilzeRij e h;2 mm Uë-HEt^ölkehRmdhbvemen Deer len elk l'lran.- -j- STAVOREN. - Te ongeveer kwart over zes Donderdagavóhd is „én roeibootje bemand, met ^eeu. 'sportvisser '-en éen',jongenJ voor de haven yankStavoren -verongelukt Dé visser; heeft" getracht, de roei-' boot. 'binnen te' brengen'- tben slecht w e er i naderde.: .Windvlagen' -.hebben;;;: *-: dit verhinderd. Hét „bootje steeg", om ehde;twëe ^ihrittehdéhwgeraak-, teir. te-water„Mèn''"hééft! hen ,daarA na"nie tme erg ëzï enzodat.:a an'ge- nomen wórdt dat zijzij"ri' '"verdrdn- ken.Dé slachtoffers - zijn.: dé .heer K, en dc jongen. R.: uit Koudum. PARIJS. Frankrijk fs op hét ogenblik verbijsterd aoor de gewedddadigë,;; dood van 17 personen In drie afzonderlijke mysteries, Waar^kwamkKet|": meel vandaan dat gébruikt werd voor bet broodin ^^lein^ziiid^ke^: stad Pont Saint Esprit brood waardoor 4 personengedobd;;werdëh; éiil tenminste 40 personen t|jdclük krankzinnig zijn? DcKvtcr^ zy zich wrongen onder dc kwellingen van het St.! Antoniusyiiur:' Isbet;;.: waar dat de vriendelijke, moederlijke Marle Besnard, 53'jaar„iy;pérsóiicn| vergiftigde, onder: wie.twee, echtgenoten en betmerendeel yan baar- ver-.' wanten ln dc jaren tussen 1927 eu 19497 Wie doodde mevr. MariaStnigh- dat de: confer* 8 September ly-Rydz, weduwe van .'.de; Poolse legermaarschalk. als het. tenmin ste haar ilchaam was; dat; xhenl tn- Juli onder1 c'en brug aan de' Rlvièra. vond. Van het lijk waréu !hét hoofd, da~armen 'en- benc^.ivemlf- derd. /'.V Wat- gebeurde -er-vin;- werkelijk heid met haar man, die" in'1939 tiet bevel voerde over de Poolse!legers. Merv gelooftdat hij 'dpód is. maar er rijn berichten, dat; hij leeft r en ergens In Roemeniëóf. Holen ver toeft. De politie gelooft .betigeheim. van de broodvergiftiging opgehelderd te hebben. Zij' zegt; .dat dé .bloem: vergiftigd was door moederkoren, een - zwam die zich op het Kkoren .zét en die in .bloei; zogenaamde, „hete. koorts" veroorzaakt;: ;MDlé-- naar Maillet/: te Saint -Martin,T'a: Riyiéré,400 km; van •iPohfcjh'Saint 'Esprit,: zou - moéderkoren-yërrnaald - .bëbben...i - De. geschiedenis yan mévr.; Bes- nard is als,-. ..volgt:,; In> 1945; stierf Léon Besnard, haar/'tweede '.man, in;, de stadLoudon ;in vW^t-Frank-; rijk eën natuurlijke/doödi itehmin-; ste dat v^erd doör-üedereériaangek- nomen:-Na aanbrenging van; buren, groef, de .politie het lijk- ,op kl aar de dat Besn ar d' 'gestorven twas! :aah;i „rseni cum-vergiftigingl/ Marié Besnard werd op 21 Juli 19^9-.gér! arresteerd. Na deze S K 'ontdekking heeft de politie7 andorélij ken ;:.op-K gegraven en beyondénidat rij allen doordrenkt warén van/arsenicum! "Marie Bcsikird.' dzë veel ;gel.dërf-' de van éeh déél. Van /doden, yis» beschuldigdrtvanfalli y,mbórdénTéri- zit reeds' twee jaar" in dègevange nis waarzij,- In f afwachting i:van haar "proces, haarmémoires 'schrijft; Zij verwierf "zich;zo 'Veel .goede^; r<yiv.dat zjj in!haar.;béziteheeft:;, zésj huizen, een. herberg" --cu ni;dere'r 'êigendomméüiin^LÓuddm;Zy:,^è'eftj^ de beschuldigingen !ohtkèn&v£)„ff BljC'n. onderzoek bléek.Krij.gKonxL..' en niet krankzinnig 'té"-zijn.,Aan de? vóora vond.-: van" bet-, proces !;is éch^/'; ter een./ opzienbarende!;:'ontdekking^ ge'daah:' tÓtóbotegenihebbén-dè^'ó^t: van het kerkh0f onderzocht0^:'dej L' doden begravan -warenViZij'-hebbéat'!: Vastgesteld dat'de bodemVeen/ab-;.; h o'rm ale hóeveëlh ëi A ;;,y ah'^OO^gra nufr) arsenicum' per-'kubieke/.'meter Betekentdit dat Kvele^C-^ran slachtoffers^vanmadatriérKBéshar'd|'; niet vergiftigd zijn door mén'selukey handï. Het .is\mogehjk/r^;^^^boe|y^ kómtV* ér' zoveel; bodem?'Vxageh'vdé1-:de&kundlëeiiï zich at - .v BUIinili!! iPRieifisiai Gematigde temperaturen. -^1 Weersverwachting ''gélchg:vvaii:« g, vrij dagavond-„„ tot---Zaterdagr-j{g seh< dróóg weer. 'Matig^?;eh^#Sp delijk :';krachtige]Nyindi</|ön^a^JÖ^ g kelijkuit "Zuidelijke^richtmgéai^lst^ gJatéTvrtiissemKZ.uijii^Wesb^GerACHfe matigde temperaturen, !g„ï?l September. ;rZon': óp5o m>B./ g on er >19;-:u:' 30 /ra* v,Ma'an: „ip:.-; B'iuASj a 32 ro onder IS, u aY* ml V "T '|1TÏ -Tt!-3 1/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1