79? I mm VAN DER VEER DE KLERKeZN Carla met haar poppen en al die anderen Yacantieweek 1951 1 Directeur Arbeidsbureau op bezoek bij Auriol Er zit verandering in de lucht Geslaagde variëté-avond maakt feest compleet Zij vermaakten in de Passage de jeugd de hele lieve dag AGENDA Coca Cola voor de kankerbestrijding De laatste dag DE A VONTUREN JVAN KAPITEIN ROB Met geschenken van grootbedrijven De feestmarkt ging vanmorgen open Vanavond en morgen worden de uitroeptekens geplaatst 2 Vrijdag 31 Augustus 1951 Adtertentie (I JU) Wat men moet weten Apothekers nachtdienst C X. Jansen Sw ammerriamsmgel 41. Bellen bü ongeval G G en G D Tuinlaan 89 Telefoon 69290 Films Passage Da 2 en 8 uur Za. en Zo 2 413 7 915 uur Lilli Mar lene Calle leeft) Manopole Da 2 7 9 uur (Geen opgave ontvangen) Die Carla met haar poppen kon gisteren een potje breken by de jongens en meisjes m het Passage theater Gezellig met een poppen jongen en een poppen meisje op de knie gezeten achter de micro foon op het Passage toneel, babbel de ze er maar op los t Ging over alles wat jongens en meisjes kan interesseren t Leukste was daarby natuurlijk dat die dekselse kwa jongen geen blad voor de mond Advertentie (LM) U en wij kopen het voorde- Jigst in de sOtte tijden dat a het nu. De Jumbo-fabriek had dr keus of mensen naar huis storen óf zonder v/inst wer ken, en zij koos het laatste 200JUMBO MATRASSEN driedelige tweepersoons bin nenveer matrassen (15 jaar schriftelijke garantie) met 2 kussens gevuld met echte Java kapok en overtrokken met prima Hollandse stores die voort25 gulden n!et_ te duurzouden zi/rt, kochten wij voor een prijs, waar U nog geen wolmatras voor kunt kopen Vanaf Zaterdagmorgen 9 uur koopt U deze tweepersoons Jumbo-matrassen, met voor 125 gulden, maar voor Ook ht «en persoon* ia leraren Speciale aanbieding Dubbel Bouclé Lopers, 50 cm braad voor trap an gang 98 Ook In 70 cm braad WINKELCENTRUM BINNENWEG nam en de opmerkingen lanceerde die je als kind allemaal wel eens zo graag zou maken maar waaraan je meestal met toekomt t Is hoofdzakebjk inspiratie waarop het nummer van deze buik^preekster teert Ze fantaseert er aï pratende maar lustig op los De rescues van de zaal lokken vanzelf woord en wederwoord uit en het is heus geen uitzondering dat het gaat zoals toen wij er even waren. Er moesten heftige pogin gen in het werk worden gesteld om haar los te weken van de zaal die met naliet een enthousiast ap plaus te doen naklinken toen Carla al op weg was naar de kleedkamer Carla s afgaan maakte de weg vnj voor de ohs en „ahs die op klonken tijdens het perfecte num mer van The Corelli s waarvan de mannelijke helft zich bezig hield met een bijzonder soort voeten •werk zoals het omdraaien van fnfpis, ledikanten en zelfs een (houten) Hollandse boenn. 't Ging gilpmaal zo uitstekend en vlot dat het nummer voorbij was voordat de zaal er eigenlijk erg m had. Charles op de kogel is een ge boren artist, die zowel op als naast het toneel een grote mate van be weeglijkheid ten toon spreidt. iKon hem ook gisteren op dat draa ende geval met te gek gaan. In de zaal vond men het allang best en de spanning was dan ook niet uit de lucht Ze kon er blijven hangen, want het verdwijnen van Charles bracht de goochelaar Pietro Naca ro die het nummer \an vorig jaar op dit gebied zeker evenaarde Hij vooral ook zorgde ervoor dat het peil van dit variété programma voor de jeugd minstens zo hoog lag als vorig jaar Zaterdag vindt de grote straat- c le e plaats voor de Kankerbe s rijding Niet alleen op straat zal een. beroep worden gedaan op de offerzin van alle stadgenoten doch ook op het SVV terrein wordt tijdens de ballonmiddag een rond gang met de collectebussen ge daan Veel is er nodig cm de ge vreesde volksziekte effectief te be strijden en dankbaar is dan ook het aanbod aanvaard van de Coca Cola om tijdens de ballonmiddag flesjes van deze drank te verko pen met het doel een deel van de opbrengst ten goede te laten komen aan het plaatselijk comité voor de Kankerbestrijding SVV houdt Zondag eerste wapenschouw Het tableau de la troupe zal Zondag voor de keurploeg van SVV plaatshebben wanneer aan de Havendyk aangetreden word voor de eerste wedstrijd inde oom petitie 19511952. Met nog meer belangstelling dan vorige jaren zal het verloop hiervan gevolgd worden daar voor het eerst m de Nederlandse Voetbalgeschiedenis de le klasse afdelingen zijn rntge breid tot 14 clubs Men treft nu ook Zuidelijke en Oostelijke le Wassers in de afdeling van SVV aan Een van de Zuidelijke clubs, N-A.C uit Breda, komt Zondeg naar Schie dam om SVV als eerste tegen stander te ontmoeten Zoals we ge lezen hebben is N-A.C Zondag j L als overwinnaar tut het Spaame bekertoumooi te voorschijn geko men hetgeen zo veel wil zeggen dat de B edanaars heel wat in hun mars hebben Hoe de Rood-Croe nen hierop zullen reageren, zal afgewacht dienen te worden. Af gaande op de oefenwedstnjdenserie van SVV moeten we zeggen,dat ze heel erg hard aan moeten pak ken en we wagen ons vooralsnog met aan een voorspelling wat be treft de uitslag van de wedstryd. Natuurlijk hopen we op een Schie- damse overwinning en zo dit waar mocht zijn kunnen alvast 2 kost bare punten genoteerd worden PREDIKING LEGER DES HEILS In verband met de veldtocht God roept U" worden van 1 tot en met 15 September door het Le ger des BeiLs bijzondere samAi- komsten worden gehouden Iedere avond zullen openlucht-samen komsten worden gehouden waar aan muziekkorps en zangkoor zul len medewerken De grootste attractie van de laatste dag van dit vacantiefeest is zeker de ballonmiddag op het SVV terrein waar mevr Boesman en de heer "Vos van. Klootwijk zullen opstijgen met s werelds grootste waterstof ballon, de Henry Dnnant Om deze opstijg ng zijn tal van attracties gegroepeerd, zoals een ballonwedstrijd voor 5000 kinderen waarvan de groente en fruithandelaren de organisatie op zich hebben genomen De Schtedamse Luchtvaartclub is er met tal van demonstraties met bekende en minder bekende vliegtuigmodellen en een boogdraad variété groep gaat hoog boven de hoofden kunsten vertonen Ongeveer op hetzelfde tydriip om twee uur vangt de ballonmiddag aan vindt in het gemeentelijk zwembad een zwemmiddag voor de jeugd plaats Ook daar is e°n gevarieerd programma met tal van (zwem hoogtepunten Ln het Stedelijk Museum kan ook op deze dag de tentoonstelling .Feest van Glas worden bezocht van 1017 en van 19—21 uur Trouwens ook na de Vacantieweek tem 8 September kan men hier nog terecht En voor de laatste maal vangt s avonds om acht uur op de Broersvest het feest van Schiedam aan. Het is een vrije avond die muz e*c krijgt van de Beierse Kapel Er is weer een massale polonaise en het belooft dus een besluit te worden dat kknkt als een klok De hevige slagregens van Donderdagmorgen gingen ook aan Schie dam niet onopgemerkt voorbij Op het Lorentzplefn moest de brand weer er aan te pas komen om uitkomst te brengen m de watersnood, dte hier door het ontbreken van voldoende riolering ontstond Ook op andere plaatsen in de stad was het een natte boel, vooral in de oude stadsdelen waar de ajvoer van overtollig water nopal het een en ander te wensen overlaat In de Korte Singelstraat werd de druk in ae rioolbuizen zo hevig, dat het zware ijzeren afsluitdeksel omhoog werd geworpen 1877 Zonder zïch ora Rob te bekommeren, stuift de motorboot met razende snelheid langs de boot, waarin Rob M te dobberen. Nee een Amerikaanse politieboot is het zeker niet daar- oor ziet <ie bemanning er veel te onguur uit De schipper is een Aziaat gekleed tn een slobbe rige uniformjas Maar inderdaad gaat de mo torboot de Vrijheid achterna Kijk ze ente ren het schip en de die ven moeten zici overge ven Dèt spelletje is dus mislukt en als het een beetje meeloopt zit Rod over een paar minuten weer achter het roer I dig aan toe van de Vrijheid Als nu Skip er met zo ellen zou Rob zich alleen kunnen verheugen over deze snelle gang van zaken. We zijn Donderdagmiddag op bezoek geweest by de directeur van het kantoor Schiedam van het Gewestelijk Arbeidsbureau de heer P Reynders, die emd September in Farys op bezoek gaat by president Aunol om hem te complimenteren ter gelegenheid van het fel dat de lichtstad twee duizend jaar oud is. Het wordt geen bezoek met lege handen want de grootste bedrijven van Schiedam hebben de waarde van een dergelijk be zoek ingezien en haastten zich geschenken gereed te maken Hiermede zal de heer Reynders zich naar het Elysee begeven teneinde ze daar namens de Schiedamse industrie te overhandigen. Advertentie I MJ Boe kwam U «genlyk op bet idee om naar president Aunol te gaan hebben we de heer Reynders uiteraard direct gevraagd toen hy ons van zyn plannen had verteld Eigenlyk kon hy het oas ook met mededelen want zoals zo vaak ge beurt met een idee t as aanvanke lijk meer een opwelling die later nog eens in de herinnering wordt opgeroepen wordt overwogen en be keken en tenslotte rypt tot een meer omlynd plan. Voor de heer Reyn ders het zover had gebracht moest er hee wat worden besproken ruet alleen met de Franse consulaire ver nwoordtgmg in Rotterdam maar met de plaatselijke groot mdus tne, die een. prachtige gelegenheid werd geboden meer de aandacht te vestigen op hetgeen hier op mdus tneel gebied gepresteerd wordt. Zo wel de werf Wilton Fyenoord de Verenigde Glasfabr eken. de Capsu lefabnek Holland als enkele van de voornaamste distilleerderijen voel den voor het plan en zegden ge schenken toe Namens de werf Wilton Fyenoord zal een grote bronzen plaquette wor den overhandigd, waaraan meer dan drie maanden werd gewerkt en waarop staat afgebeeld het grote dok waarin ca achttien jaar geleden het Franse schip Paris werd ge repareerd. Voor de Verenigde Glas fabrieken ontwierp A. D Copier een grote kristallen bokaal met het wa pen van Parys Aan het geschenk van de eapsulefabnek wordt nog ge werkt De distilleerderijen zorgen uiteraard voor het bekende Schie damse product Daarnaast komen nog een bos rozen, samengesteld uit de nieuwste soort rozen aangeboden door .Myosotis" een speciaal ver vaardigde last Carl Upmann sigaren en een in Delfts blauw uitgevoerde bonbonschaaL die de chocoladefa bnek Be Baronie gaat vullen met de fijnste producten De KLM heeft reeds toegezegd dat het vervoer naar Parys gratis zal geschieden By Roelants wordt de toespraak momenteel in druk gebracht die de heer Reynders tijdens het bezoek dat m d.e periode van 25 tot 30 Sep tember valt zal richten tot de pre PLANTAGE CONCERT Ter gelegenheid van de verjaardag sn Prinses WiLhelmina begint van avond acht uur een Plantage concert door het Stedelijk Muziekcorps Uitge voerd wordt Wilhelmus 2 Feestmars v d Glas Ouverture Neurenberger pop A Adam 4 Zfrenemauber Wals Wald teufel s Feestklanken Nationale lie deren Kessels 6 Parade der tinnen soldaten Jessel 1 Kabouter parade Noack 8 Dapperezonen Mars - I s dent van de Franse Republiek Daarin verwerkt is ook een uitno diging om tydens het m de nabye toekomst te verwachten bezoek van de heer Aunol aan Nederland m Schiedam een. kykje te komen ne men by een van de grootbedrijven die voor een groot deel hun produc tie ook richten naar Frankryk Dit voor Schiedam wel erg zeld zame initiatief getuigt van een groot optimisme tav de waarde van een dergelyke ontvangst by de president van Frankryk Wij weten (nog) met of dit optimisme geheel gewettigd is maar dit doet mets af van het feit dat het getuigt van een daad werkelyk zoeken naar wegen om de e gen naam wat meer de bekendheid te geien waarop deze zeker recht heeft En vooral dat valt erin te pryzen Het vacantiefeest heeft vandaag ook bijzonder kleur gegeven aan de weekmarkt te Broersveld Het is een feestmarkt geworden met vlaggen aan de kramen en ex tra vrolijke gezichten er m Er was een speciale verlichting op touw gezet waarvoor de koop lieden de pry zen by een brachten Voordat het talryke publiek vanmorgen gelegenheid kreeg een eerste rondgang te maken kwam burgemeester Peek er nog aan te pas om het lint dat de markt af sloot door te knippen Het was een mooie gelegenheid om eens iets over het experiment met een Schiedamse weekmarktnte vertel len Namens de Centrale Vereniging van Markt Straat en Rmerhandel gaf de waarnemend voorzitter de heer P Schouten als de mening van de koopheden weer dat gesproken kon worden van een geslaagde proefneming Speciale dank bracht hy aan de po htie die m het Broersveld een by zond ere tQak vindt en aan de mid denstand vooral in het Broersveld werd erkentelijkheid betuigd voor de wyze waarop zy de markt thans tegemoet treden Ook mr Peek was heel tevreden De weekmarkt heeft z i een plaats veroverd m Schiedam en tevens bewezen dat er wel degelijk be langstelling voor is zowel van de zijde van het pubhek als van de marktkooplieden Er is een miniem verloop by de laatste categorie en zelfs is bet zo dat momenteel niet minder dan 400 kooplieden op de wachtlijst staan (Advertentie l M Burgerlijke stand Gehuwd J P HouweUng 28 jaar er Romijn 25 jaar A Blom 23 jaar en M L Soelers 23 jaar A M v d Graaf 34 jaar en M Zaal 22 jaar W c M Rotteveel 27 jaar en L Struik 27 jaar G F Oostnim 24 jaar en. C M L. ColJenburg 23 jaar A F 1 Florijn 20 jaar en P C de Groot 19 Jaar W van Thienen 28 jaar en G Brouwer 2a jaar, J V d Voort 25 jaar en L L Kinwei 21 jaar F M Schoof 30 jaar en W p Janse 26 jaar W C M v d PlutJm 21 jaar en K M Sluijters 20 jaar, H Hagens 31 jaar en J J de Regt 23 jaar J Over de Vest 31 jaar en M L de Koning 32 jaar B J Martimen 24 jaar en 3 Bentem 21 jaar W Rietdijk 27 Jaar en L v d Vlist 22 jaar A Schou ten 30 jaar en J Roslnga 28 jaar Ondertrouwd W P v d Boor 29 jaar en Th Bo-efaas 24 jaar Th L Fill us 38 Jaar en A Kram 26 jaar M Gille 31 jaar en R E van Wassenaar 25 ja?r C Ginjaar 22 jaar en T van Dijk 21 jaar W K van Gisteren 28 jaar en 3 P v d Hurk 25 jaar 3 A c Herlé 26 jaar en M Broere 24 Jaar M van Houselt 27 jaar en J P Kleiberg 26 jaar J Jagt 23 jaar en C M Ragen 21 jaar J Kwek el 27 jaar en M. Wan in t Veld 23 Jaar A v d Merel 25 Jaar en H A C van Eijk 27 jaar C Mo lendijk 27 jaör en C C de Roe ij 25 Jaar Geboren Maria C d v H B v d Dool en J Futselaar Cornelia M d v G C Andriesse en J van Splunter An thonetta H d v L van Boenen en 3 H Weber Emma d v M Meulstee en P de Vries Theodorus W z v 3 A J v d Hoeven en W J Lips (Advertentie I M JONGENS JEKKERS 3 jaar bruin en blauw 82 75 HEREN EN JONGENS LODEN JASSEN DAMES EN HEREN EGYPT KATOENEN JASSEN 1 4875 J 52 75 f 57 50 64JÏ0 ZUIVER WOLLEN GABARDINE JASSEN VICTORY* 1 9975 117.50 127.50 PRACHTIGE TWEEDJASSEN vanaf 5800 VICTORY" en OXFORD zuiver wollen kamgaren HEREN COSTUUMS voor bijzonder lage pryzenl HOOGSTRAAT 174 GEEN IJDELE BEWERING.... maar een dekenverkoop tegen prijzen, goedkoper dan waar ook In Nederland I WOLLEN DEKENS In grote verscheidenheid van kleuren en dessins 150*200 25.90 170*220 32.90 190*235 38.90 100% Zuiver wollen „EXCELSIOR'DEKENS In elfen pasteltinten, grote maat 170*220 44.90 Onze bekende zwaar wollen P.v.Z merkdeken de deken tegen jicht en rheumatiek 150*200 33.90 180*220 48.90 D« bekende kortgeschoren „DONZY" DEKENS 100% zuiver wol 160* 230 56.60 Primo kwaliteit witte MOLTON DEKENS 160 210 5.95 „Komzieen spaar geld" HH WAIENBURGERWEG WINKELSTAD BlUDORP BEUERLANDSELAAM Achter de forse volzin gevormd door zeven avonden Broers veshval komen twee ferme uitroeptekens die aan deze zin. de betekenis uiter mate geslaagd verlenen Gisteravond is dan het Laatste woord voltooid, om nog even de beeldspraak door te trekken in een variété avond vol klank en kleur En vanavond en morgenavond zullen zeker de twee uit roeptekens geplaatst worden want er zal tot diep in de nacht gehost, gezongen en gedanst worden. Men hoeft er maar even de feestgids voor op te slaan om te zien dat dit de apotheose zal worden van de Schie damse feestweek 1951 Dat laatste woord dus Gister avond is liet met dikke letters neergeschreven door Martin. Ry kens Orkest het Majoco Tno het Holbom Tno de explicateur Max Nabarro Flik en Flak en Corelli Inderdaad met dikke vet te letters want het kwam alle maal prachtig uit de verf iters4- die melodie en van vooro jrlogse kwaliteit zoals de Valeta Sonny Boy* en J3at is de liefde Ier ma trozen gebracht door het revue orkest Daarna de stomme film Stalen vuisten een co vboyfxlm met geestige explicaties ran Max Nabarro En daar sprankelend tussendoor louter vane e Het Majoco Tno met Spaanse muziek en verder acrobatiek in alle denk bare vormen door Flink en Flak én het Holbom Tno En laten we vooral Corelli niet vergeten, die zeer voetige van die meer met zyn voeten presteert dan een ge woon mens met zyn handen Van zelfsprekend heeft ook de feest vierder meegewerkt aan dat for midabele slotwoord Er is gezon gen gedanst gelachen Om welke redenen we helemaal met bevreesd zijn of die ferme uitroeptekens zullen er vanavond en morgen bést komen CIRCUS VAN BEVER BLIJFT NOG Het circus Van Bever dat op het feestterrein staat zal tot en met Zaterdagavond m Vlaardingen bly ven Om deze reden 13 de uitvoering van Liefde en Vrede in samenwer king met de pijpers die oorspronke lyk Vrydagavond zou worden ge houden, met doorgegaan. 84 G v d Snoek 34 last Vertrokken VI 36 H J Poot en VI 40 G Woens dregt. Alles was voor de patiënten het geen Donderdagmiddag in Het Zon nehuis de inrichting voor de ver pleging van chronische zieken werd binnengedragen. Als een zoenoffer voor de mensen die wel de meeste hinder ondervonden van het attrac tiecentrum alhoewel er «an the hinder binnen loeintp bleek brach ten de heren Zelbacn en De Winter namens de exploitanten gisteren en kele fraai opgemaakte fruitmanden en een doós val cadeautjes In het Zonnehuis droegen zy het geschenk over aan zuster Schaberg de direc trice van Hét Zonnehuis die toe stond dat zy persoonlijk aan het uit delen sloegen op drie zalen Da sympathieke geste toerd zoals var- wacht kon toorden uitermate op prijs gesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2