6Ü- IIET PLAN PLEVEN Drie maanden geëist tegen de „Keizer van de pool" 8H8IÜ 9Sd Morgen: gedeeltelijke zonsverduistering Wat omvat het? Renderende steenfabriek failliet verklaard H.v.ANDEL Daily Herald houdt zijn beweringen staande AMBTENAAR O.M. CONTRA PRIJSVRAAG EEN-NUL Kantongerecht geeft geen les in ontduiken van de Loterijwet m 33333H Begin: ruim half eeneinde om tien minuten voor twee Bestaan bedreigd van 150 arbeiders uit Tienden en omgeving Vier zeekoeien in dierenpark vergiftigd -Wij weten wel, waar MacLean en Burgess zijn Oude Kunst en Antiek beurs Perzische autobus in ravijn: 29 doden Franco geen bondgenoot voor VS? Vrijdag 31 Augustus 1951 3 Advertentie (I M) ROTTERDAM Het gevolg van deze processen zal niet zfan dat de pools hun werk staken Zo naïef z(jn wc niet om dat te veronderstellen De pools zullen nog meer in het verborgene gaan werken zc zullen nog meer in dc obscuriteit terugtreden Nu zal men ze nog minder kunnen contro leren Aldus betoogde Donderdagmiddag Kr J van Es de verdediger in bet proces tegen de voetbalprijsvraag Een Nul voor de Rotterdamse kan tonrechter Tevoren had de ambtenaar OM mr Van Buuren in zijn rciui- sitoir opgemerkt dat dc uitgever van Een Nul de Hagenaar W v d L altijd zo graag een proef zaak van het proces wilde maken doch dat de kantcngcrechtszalcn m Nederland geen opleidingsinstituten zyn om sommi ge lieden te leren hoe ze de Loterijwet moeten ontduiken Voorts stond de ertegenwoordigcr van het Openbaar Ministerie uitvoerig stil bii de uit gif te van dc gratis formulieren die na 1 Maart jl toen W v d L een vonnis van de Haagse kantonrechter kreeg, wel omhoog was gegaan maar nooit hoger kwam dan 40 van het totaal aantal inzendingen Mr Van Buuren vertelde van de juwelier in Heerlen die per week 450 verspeelde de sigarenwmke her uit Den Haag die er f 90 aan waagde de metselaar uit Rotterdam die 15 of 20 omzette Dat is de gratis voctbalprysvraag van 0 45 per week De grote man van Een-Nul was volgens de ambtenaar O M de Hage naar M A v d A Er waren eigen lijk vier mensen de 49 jarige J J B de Ch de S G was de man van het geld Hij kwam met een dikke portefeuille uit Indonesië terug en smeet hoewel hij van dingen als voetbalpools geen verstand had on middellijk 45 000 tegen Een Nul aan V d L was de uitgever de vechter en J A v d A was een minder belangrijke figuur Maar M A v d A had de brains Hij is de keizer van de voetbalpool Hij heeft als succesvol zakenman altijd ge speeld maar kon het spel niet meer loslaten Altijd vindt men zijn naam als men met pools to maken krijgt Tenslotte eiste mr Van Buuren te gen de uitgever W v d L een prin cipale hechtenis van zes weken te gen de keizer der pools M A v d A een van drie maanden tegen diens broer J A v d A een van een maand en tegen De Ch de S G een boete van 5000subsidiair een maand hechtenis De andere ver dachten hoorden geldboeten van 40 tot 500 tegen zich eisen met uitzondering van de hoofdagent voor de Zaanstreek W de J uit Krommenie tegen wie ook een maand werd geeist De verdediger zei met bijzondere verwondering de fiolen van toorn van de ambtenaar te hebben ge hoord Ik hou me aan de dagvaar ding', zei hij Uw keizer van de pool' worden daarin alleen drie fei ten ten laste gelegd volgens welke Als wij op 1 September met een aanbieding handschoe nen komen, dan kunt U er op rekenen, dat het iets bij zonders is 'nderdaad, het is rijkelijk vroeg voor handschoenen, maar omdat niemand het in zijn hoofd haalt om nu al te kopen, konden wij ze goedkoop krijgen (En al is het nu nog behoorlijk weer, over 14 dagen is het mis schien al herfst) 1200 PAAR DAMES HANDSCHOENEN Nappa en pigskin, In 2wart, bruin, naturel en diverse an dere modetinten Handschoenen ïn diverse kwaliteiten A en B keus, import uit diverse landen, koopt U nu, tijdens deze voor verkoop, voor een beduidend lagere prijs hij slechts de loopjongen van de uit gever W v d. L kan zijn De aan klacht tegen de uitgever bestreed mr Van Es op juridische gronden De Kantonrechter zal over veer tien dagen uitspraak doen (Advertentie 1 M Laatst gingen wij Avifauna bekijken Zagen vogels in k eurlg kleed prijken Dronken TIP In t Restaurant, Koel geserveerd door de gérant En voelden ons terecht onder de rij ken I Inz Hr L G Alphen a/dR ontv Ifl Tip Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze leren damethandschoenen voor hen die vooruit kijken en door tijdig te kopen minstens 5 a 6 gulden besparen Zij betalen geen elf of twaalf gulden, maar kopen ze nu voor li mimm m im i u i ni i urm i i n in i m i iiitmii ui Dit li aan aanbieding waarvan wij zelfs niet hadden kunnen dromen 1100 FOTO ALBUMS formaat 32 x 24 cm met prach tig gewatteerde omslag In diverss kleuren, 48 bladzijden, metschut bladen waar U overal nog f3 75 voor moet betalen koopt U nu. Voor slechts In „DE SMULHOEK" (souterrain) 200 gram (2 ons) Rumbonen 49 ct 150 gram (1Va ons) Mocca- AR .1 Stangen J W WINKELCENTRUM BINNENWEG Stil Muziek is de titel vart een muziekhistorisch leesboek dat op de ee stc plaats bedoeld is voor de rijpere jeugd De schrijver Chr J de Bruin merkt in zijn voorwoord 0 a op dat dit boek een prettig leesbare samenstelling wil zijn van wat de niet geschoolde muziekliefhebber san de geschiedenis der muziek moet weten om het luis teren tot een volledig genieten te maken Hierin ls de schrijver zeker geslaagd In eenvoudige bewoording weet hij op onderhoudende wij2e een beeld te ge ven van de ontwikkeling der muziek. Uit de aard van de zaak geschied dit bondig maar mede door de levendige verteltrant stimuleert he* de geïnteres seerde lezer ongetwijfeld nieuwe bron nen te gaan aanboren Een litteratuur lijst achter In het werkje opgenomen, zal hem hierbij zeer van pas komen. Bedenking echter moeten wc maken tegen de verklaring die schr over het begrip melodie geeft Maar overigens veel lof voor dit aan trekkelijke boek dat ook voor volwas senen die belangstellen in de geschie denis der toonkunst veel wetenswaar digheden bevat Uitgave XV L J Brusse NV, Rotterdam 1950 AANKONDIGINGEN Andere recente uitgaven op het ge bied der muziek zijn Muzikaal Zaklcxl- con dor r \t III G Gilbert, uitgave Philip Kruseman te Den Haag 118 pagina s Bij dezelfde uitgever in de serie Musica monografieën over grote componisten de deeltjes 9 tot en met 12 over Debussy Schumann Berloiz en Mendelsohn Omvang van elk deeltje circa 30 pagina s Bij de uitgever Born te Assen ver scheen als eerste deel in de serie prac- tische bibliotheek Hoekstenen van het Klavlerspel Een boek voor pianisten door Andor Foldcs 03 pagina s (£2 90) 1 (Van een onzer redacteuren) p*R is morgen een zonsver- J duistermu te zien. zn be- duistenng te zien, zij be gint om ruim hali een en zal ongeveer tien minuten voor twee afgelopen zijn Maar zelfs tijdens de grootste fase, om 13 12 uur, zal er in Nederland van de zonneschijf met meer dan ongeveer een tiende deel verduisterd zijn een klein hapje aan de zuid-zuidwest- rand, dwz rechts onderaan De sterrenwachten in ons land verroeren er dan ook geen teles coop voor en zelfs het Afrikaanse filiaal van dc Leidsc sterrenwacht zal tijdens deze eclips geen zonne- waarnemingen verrichten hoewel m Afrika ccn flink stuk van de zonneschijf zal zijn verdonkere maand (m de atlerlotterlykste be tekenis') men spreekt daar van een ringvormige verduistering Dat wil zeggen dat het centrum van de maanschijf dat van de zonne schijf bedekt terwijl om de maan (Van onze correspondent) NIJMEGEN Zal de steenfabriek In Lienden worden stilgelegd, in ver hand met het faillissement, dat de Arnhemse rechtbank heeft uitgesproken*' Dat is de vraag die de 150 arbeiders van deze fabriek, die een jaarproductie heeft van ongeveer zestig mllliocn stenen, elkaar stellen De oorzaak van deze faillietverklaring is nogal ingewikkeld De directeur van de NV Steenfabrieken S ten Cate en Co, zoals de officiële naam luidt is de heer S de Beer uit Sneek. Deze heeft de fabnek in 1944 gekocht voor 925 000 Van dit bedrag was 350 000 afkomstig van een Joodse vriend en zaken relatie, welk bedrag in obligaties werd omgezet De door de Duitsers aangerichte schade bedraagt 350 000 waarvan de heer De Beer tot nu toe f 190 000 van het ruk heeft ontvangen Na de bevrijding bleek dat de heer De Vries en zijn familie door de Duitsers waren vermoord De heer De Beer deelde toen aan het Be- stuursmstituut mede, dat 350 000 Joods kapitaal in een obligatielening warer ondergebracht De bewindvoerder wenste de obli gatielening gehonoreerd te zien De heer De Beer vroeg in verband met de exploitatie-resultaten in de eerste jaren na de wederopbouw van de fabnek uitstel yan betaling van rente en aflossing De bewindvoerder wilde baar geld en vroeg faillissement aan Zowel de Amsterdamse rechtbank als het Am sterdamse Hof weigerde de failliet verklaring uit te spreken De Arnhemse rechtbank sprak de faillietverklaring wel uit Ten onrechte volgens de heer De Beer, omdat het bedrijf winstgevend is ge worden De directie meent dat de 350 000 by elkaar te krijgen zyn wanneer het rijk de resterende schadevergoe ding, 160000, uitbetaalt, wanneer het Steenovenfonds een bijdrage geeft en men de resultaten van dit jaar afwacht Wel treft men in onze bodem veel scherven en resten van de Romeinse beschavingsperiode can, maar zelden een gaaf product gelijk thans by dc oppravmgcn le Nijmegen, waar dr H Brun- sting (de wetenschappelijke lei der van de opgravingen) cn de heer G Plug (technisch assistent) een ongeschonden Romeinse wjnkruik millimeter voor milli meter hebben losgekwast (zie foto) Die soldaten van 't X-de Zegioen grenstroepen mochten zich normaliter met een dronk belegen Chianti uit het jaar Nul verfrissen mits de founer hun die verstrekte (Advertentie l M TILBURG In het Tilburgs Dierenpark zijn vier zeekoeien, ter waarde van f 1600 a 1700 elk op onverklaarbare wijze vergiftigd Van de zes zeekoeien (mannerob- bcn) in een bassin heeft men slechts twee in leven kunnen hou den De andere stierven binnen en kele uren De ingewanden van de gestorven dieren, alsmede de vis die tot voed sel van de zeekoeien diende en een monster van het bassinwater, wer den ter onderzoek gezonden naar het scheikundig laboratorium te Utrecht Hier constateerde men, dat zowel de vis als de ingewanden en het water arsenicum bevatten De recherche? van Tilburg tracht thans klaarheid te brengen m dit geheimzinnig vergiftigmgsgeval De visleveranciOr te IJmmden voorzag verschillende dierenparken in ons land van dit voedsel doch geen enkele klacht kwam tot dusverre daarover binnen (Van onze correspondent te Londen) LONDEN De zaak van de beide verdwenen diplomaten schoot gister ochtend met het bericht van de Daily Herald dat de Engelse Inlichtingen dienst wist, waar belden waren en wat ztf sinds hun verdwijning gedaan hadden als een hoopvolle raket aan de journalistieke vacantithemel om al om elf uur weer op de aarde neer te ploffen toen het Foreign Office ijzig mededeelde, dat zulke berichten .zonder grond waren mi mimn imimmiira mrrntn ir unnnr am r i im (Advertentie l M MUSEUM PRINSENHOF Geopend van 24 Aug.-L6 SepL Werkdagen van 10 - 18 uur. Zondagen van 13-17 uur. Dinsdag- en Donderdagavond van 19-22 uur. DELFT De Daily Herald voelt zich echter blijkbaar met geslagen Het blad drukt hedenochtend uit de Foreign Office-verklaring de passage dat men autoriteiten in andere landen heeft verzocht om alle hulp te ge ven die zij maar kunnen geven en dat het Foreign Office overtuigd is dat als enig bewijs aan het licht komt het nagegaan zal worden midden op zijn voorpagina af De Herald voegt hier gewichtig aan toe dat het met het oog op deze verklaring al zyn gegevens aan het Foreign Office heeft overhandigd Die informaties zegt de Herald bevatten een gedetailleerde reis route van dag tot dag van de tocht die beide mannen per schip trein en vliegtuig maakten, en vermelden waar zy nu zyn Tot zo ver de He rald Het kan natuurlijk zyn dat de inlichtingendienst bepaalde gege vens ontvangen heeft die zij zelf nog nader onderzoekt vandaar dus de ontkenning dat men. echt met weet waar beiden uithangen en dat de Herald daar op een of andere manier de lucht van heeft gekre gen De Daily Mail cn de News Chro nicle van vanochtend proberen alles te halen wat maar uit het Rivièra- spoor gehaald kan woracn doch als men deze reportages wat nauw keuriger leest blijkt dat de kennis van de schrijvers over de situatie m de dorpen waar mevr McLean met haar man contact zou hebben gehad of zou hebben proberen tc krygen maar al te vaak berust op een mterlocaal telefoongesprek met de eigenaar van het plaatselijk ho tel Do meer seneuse kranten als Ti mes Guardian en Daily Telegraph wijden maar weinig aandacht aan de zaak en volstaan met het geven van dc officiële ontkenningen Kod dig is de houding van de Express die het verhaal natuurlijk ook moet hebben maar cr blijkbaar be droefd over deze ongehoorde in breuk op zyn alleenrecht van alle waarscbynhjke onwaarschijnlijke en verzonnen diplomatenverhalen kennelijk niet het ware plezier in heeft Aduertentie (I M TEHERAN Een autobus welke een 500 meter hoge bergweg tussen Kazeroen en Boesjir aan de Perzi sche Golf volgde is in het ravijn langs de weg gestort Er werden j 29 mensen gedood on 21 gewond NEW YORK In een ongewoon lang hoofdartikel spreekt de „New "iork Times" zyn twijfel uit over de wenselijkheid van een militair bondgenootschap tussen de Vere nigde Staten en Spanje zelfs indien dit m het belang van de strijd te gen het communisme zou zyn Zyn wij, nadat wij de grootste van alle oorlogen tegen het fascis me gewonnen hebben, m zulk een vertwijfelde toestand, dat we een fascistisch regime tot bondgenoot moeten nemen", aldus het blad dat verder van mening is dat zulk een bondgenootschap zelfs van militair standpunt bezien geen zin heeft Gelooft werkelijk iemand, dat Franco in geval van oorlog met de Sowjet-Umc zal samengaan7" „"Wanneer wij met Franco sa mengaan laden wij tegenover de geschiedenis de verantwoordelijk heid op ons Franco tc hebben ge holpen aan de macht te blijven, zo lang hij dictator van Spanje wil zijn Posities KLM-vliegtuigen AMSTERDAM - Indonesieroutc Thuisreis PH-TDG (Gouda) uit Djakarta Uitreis PH-TEP (Pontianak) uit Bangkok PH-TDP (Rotterdam) uit Calcutta PH-TDC (Curacao) van Schiphol. IN Frankrijk mogen regeringen komen en gaan met een regel maat die elders verwondering wekt desondanks blijven er m de Franse politiek bepaalde lijnen van beleid onveranderlijk Een daarvan is in deze laatste tyd het vaste voorne men om te voorkomen dat in Duits land een nationaal leger ontstaat on der nation aal-Duitse leiding Frank rijk heeft al eens leergeld betaald By de vrede van Versailles werd de Reichswehr beperkt tot 109 000 man en daarmede scheen het gevaar van een herlevend Duits mihtairis- me van de baan Desondanks bleek late- een dergelijk klein beroepsle ger bruikbaar als kern van een veel grotere gewapende mocht het in strument voor Hitiers veroveringen De Fransen willen een dergelijke fout geen tweede maal maken Duitsland inschakelen by de ver dediging van het Weston7 Goed maar dan op zodanige manier dat een nieuwe Duitse bedreiging zij het in een niet-nabye toekomst, on mogelijk wordt gemaakt. Aanvankelijk heeft Frankryk, in het naar de huidige mmister-presi- dent René Plevcn genoemde plan voornamelijk op tweeerlei wijze zich de gewenste waarborgen pogen te verschaffen In de eerste plaats zou de grootste Duitse eenheid mogen zyn de zgn gevechtsgroep een af deling van 5 6000 man zodat al dadelyk iedere divisie om van de grotere verbanden niet te spreken uit meer dan dén nationaliteit zou zyn samengesteld Zo zou er dus in geen gevat sprake kunnen zijn van een Duitse generale staf iets waar voor de Fransen meer dan voor iets 1 anders vrezen. hwrai 111 miiirimininni inranibiiinirnimmum \u i uiiiiib i ntuiiinhui 11 cnmnuniiiuiiintiir imn nuimm imufi111iiiraiuuit n i n 11 n min uimtmiiriii mi: 11 n u iirirmiininnitiu i ram iminiinin im u i \m 11 111111 ui mi ui ui ma muiiii niiin tui nu m uowuii i m i m \t Een tweede garantie zocht men hierin dat m het uit deze gemeng de eenheden op te bouwen Europese leger Frankryk maar een deel van zyn strydkrachten zou inbrengen Een aanzienlijk groter deel zou als na+ionaal Frans leger een zelfstan dig bestaan blijven voeren Aan de Duitsers daarentegen zou geen natio naal leger worden toegestaan De naar het aantal strikt beperkte strijdmacht die zij op de been zou den mogen brengen zou in zyn ge heel worden opgenomen in het tc vormen Europese leger en op deze manier tot op zekere hoogte worden onttrokken aan de invloed der Duit se regering Slechts op deze twee voorwaarden wilde Frankrijk in een Duitse herbewapening toestemmen TtbGEN deze plannen rees al da- dclfjk verzet zowel op politieke- als op militair-technische gronden Wat dit laatste betreft wezen de deskundigen op onoverkomelijke moeilijkheden van praktisch orgam satorische aard Natuurlijk stonden Duitsers daarbij in het voorste ge lid maar ook de Amerikaanse mili tairen betoonden zich weinig inge nomen met Plcvens voorstellen De ingebrachte bezwaren waren kenne ïyk zo gegrond dat de Fran ven op dit punt volkomen bakzeil hebben gehaald Fe vorming van Duitse divisies wordt niet langer afgewe zen en men heeft de indruk dat op den duur eventueel zelfs nog gro tere Duitse eenheden ..uilen worden aanvaard Veel ernstiger nog was het politie ke verzet tegen Plevens oorspronkc lyke plannen De Duitsers sterk in het besef dat het Westen hen nodig had en overtuigd dat zij op een zekere mate vin Amerikaanse steun konden rekenen stelden zich van de aanvang af op het standpunt dat er op deze wijze van rechts gelijkheid geen sprake zou zyn Zy bicven er op staan dat zij op voet van volkomen gelykhoid zouden worden behandeld Zolang Frankryk een nationaal leger behield en zy alleen cm contingent voor het Eu ropese leger mochten leveren was het plan voor hen onaanvaardbaar Maandentang hebben zich in Pa rijs de besprekingen over dit vraag stuk voortgesleept Het maakte de indruk dat men weinig opschoot en dat er bovendien niet overmatig m tensief werd geconfereerd Zeker tot ongenoegen van Washington waar men zich verbeet maar aan vankelijk uit angst om de Fransen al te zeer voor het hoofd te stoten huiverig was zijn gewicht in de schaal te werpen om ccn beslissing te forceren Kort na de Franse ver kiezingen kwam er plotseling meer tekening in de toestand Is het een ongegrond vermoeden dat dc Ame nkanen eindelijk hun ongeduld met langer konden bedwingen en in dui delijke bewoordingen hebben laten weten dat zy wel eens daden wil den zien? Opvallend is m elk geval dat omstreeks die tyd ook generaal Eisenhower zich openlijk uitsprak ten gunste van een Europees leger Wat er achter dc schermen gebeurd is zal pas later bekend worden maar vast staat dat na de vyf maanden van besprekingen schijnbaar zonder resultaat op 21 Juli een interim- rapport werd geparafeerd door do vijf deelnemende landen (behalve Frankryk en Duitsland ook Italië Belgte cn Luxemburg) dat momon- *cei in studie is bij dc regeringen van de landen van het Atlantische Pact en nog niet in vslie omvang werd gepubliceerd In grote trekken Is de inhoud intussen wel bekend geworden Allereerst blijkt dan zoals hierboven al werd medegedeeld dat de Fransen hun verzet tegen de organisaties van Duitse divisies heb ben opgegeven Daarmee is ccn be- Iangryk technisch bezwaar uit dc weg geruimd Veel ingrijpender is evenwel bet tweede punt waarop Frankryk concessies heeft gedaan Volgens het plan m zijn huidige vorm zullen ook de Fransen hun hele in Europa beschikbare troepen macht ter beschikking stellen van hot Europose loger en daarmede dus afstand doen van ccn nationaal le ger Geen wonder dat vele Fransen tegen deze gedachte nog afwijzend dan wel zeer aarzelend staan Het blijft dan ook een open vraag of er voor deze plannen tenslotte m de Franse volksvertegenwoordiging een voldoende meerderheid zal worden gevonden Vermoedelijk wel, al was het alleen omdat afwijzing vrij ze ker binnen sfzienbare tijd zou lei den tot de vorming van ccn Duits leger cn dat met do zogen der Ame rikanen Frans verzet daartegen zou dan hoogstwanrschijnlyk nutteloos zijn Frankrijk zal daarom tenslot te wel Plevens plan aanvaarden als minst erge van twee weinig aan trekkelijke alternatieven Het is intussen niet enkel Frank rijk dat ter zake een keuze moet doen Ook ons land zat zyn positie dienen te bepalen Immers niet en- kol op de dezer dagen te houden bijeenkomst van de grote drie Acheson Morrison en Schuman zal het Europese leger één van de be langrijkste punten op de agenda vormen Ook in September te Otta wa en een maand later tc Rome op de ministersconferenties van dc organisatie van het Atlantisch Pact ..al dit onderwerp de volle belang stelling hebben Daar zal ook Ne derland zich moeten uitspreken Het is van de allergrootste betekenis dat de Nederlandse regeling dan de voor ons vaderland best mogelijke keuze doet Eenvoudig zal die keuze met zyn rand heen echter nog een ring zon licht zichtbaar blijft De maan lijkt op dit ogenblik kleiner dan de zon Wij zien nl de maan met steeds even groot ge volg van de omstandigheid dat de maanbaan om de aarde een ellips is Nu eens staat de maan dichter bij de aarde dan v,ecr verder af. Zij is juist Maandag j L dat ver ste punt in de sterrenkunde heet dit het apogeum gepas seerd en bereikt pas 11 September het punt waar zy h^t dichtst bj dc aarde staat (het pengeum) Hierdoor heeft de maanschijf op 1 September van de aarde af gezien, een kleinere middellijn dan de schijf van dc zon Gevolg een to tale zonsverduistering is onmoge lijk Vandaar het gebrek aan interes se by de sterrenwachten zij heb ben totale eclipsen nodig om dat deel van de zonne sfeer te onder zoeken waarover wy nog betrcï ke- iyk weinig weten dc cc ona Daf ls de buitenste laag van de atmui- feer van de zon die bestaat uit een lange tyd onbekend gebleven gas soort die coromum werd ge noemd Latere onderzoekingen heb ben echter aangetoond dat de coro na bestaat uit yzer nikkel cal cium en argon alles evenwel in gasvormige toestand (de helt zon bestaat uit diverse gassoorten) en wel in een temperatuur van om cn naby ccn nulliocn graden' Niet in dc kijker Zover dat men de corona in de telescoop kan krijgen komt het echter deze keer nergens ter we reld Wel maakt een groot deel van de bewoonde wereld de verduiste ring als een gedeeltelijke mee na melijk Oost Canada Zuidelijk: Groenland de Oostelijke helft van dc Verenigde Staten een flink deel van Midden-A nenl a een strook van het Noorden van Zuid-Amerika (ook de West valt daaronder) een grote lap Atlantische Oceaan ge heel Afrika inclusief Madagascar, alles wat xn Europa ten Zuidwes ten van de lijn Sleeswijh—Grieken land ligt cn het zuidelijke deel varx het Arabische schiereiland Nederland dus ook Voor het midden van ons land gelden de vol gende tijdstippen begin der ver duistering 1236 uur einde 13 48 uur Maar zelfs voor het kleina lapje dat Nederland op de wereld bol inneemt zullen deze tydstippeu niet precies opgaan Men zou bij voorbeeld door telefonisch contact Groningen—Maastricht kunnen con stateren dat de tijdstippen waarop men in deze beide plaatsen het he- melgebeurcn waarneemt wel drie h vier minuten ulteenUgg°a moota proef om met het PTT pparaat in de hand 's mensen v oondcnh&d met de kosmos te constateren Overigens is dit de tweede zons verduistering van dit jaar op 7 Maart was de zon ook verduisterd, maar deze eclips was alleen op het zuidelijke halfrond zichtbaar en zy viel dan nog grotendeels m het wa ter van dc Stille Zuidzee !Tr WITGLOEIEND waterstofgas stroomt nu en dan wit de zon in uitbarstingen die een eerbied wekkende hoogte kunnen berei ken, op de tweede van deze vier opnamen heeft zon uitschieter een hoogte van meer dan 200 000 kilometer boven het oppervlak van de zon bereikt Zulk ge beuren is by uitstek waarneem baar by een totale zonsverduis tering wanneer de maanschijf de zonneschy/ geheel bedekt De eclips van morgen is echter een ringvormige

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3