msMi f Gelukkige dagen voor invalide kinderen r En alles kijkt maar bedenkelijk Treinreis Giel de Roode verliest iii Engeland De schuldeloze bloem Eerste lustrum 3, Vierde Prinsenkind" Parijs geeft geheimen vrij Bij de laatste gongslag was de Scheveninger neer Welke siersteen hoort bij U? Courses op Duindigt Engelse voetbalwedstrijden Radioprogramma school KENNERS KIEZEN.... ORANJEBOOM BIER! detective -verhaal Charlotte Armstrong f- ■■f Vrijdag 31 Augustus 1951 (Van een onzer verslaggeefsters) AAN tafel naast me zit een jongen van een jaar of vijftien, wiens armen boven de elleboog eindigen. Vandaag is er ijs toe, zo'n bekertje. Hjj neemt het tussen de twee stompen en likt bet gretig 'leeg. Zijn gezicht, lachend en bruin verbrand, is het gezicht van een vrolijke jongen van ■vijftien, die in een vacantiekamp Is. Hij heeft trouwens een merkwaardige behendigheid met zijn overgebleven stukken arm en helemaal geen gêne om ermee te werken. Waarom zou hfj zich generen? Hij is hier temidden van gelijken, In het vacantiekamp voor invalide kinderen, oorlogsslacht offers, dat telken jare georganiseerd wordt door de Stichting „Het vierde Prinsenkind". Naast hem zit een blinde en als het eten is gedaan. Stuurt de jon gen met de armstompen zijn blinde makker naar de deur, naar buiten. Alle 95, jongens en meisjes van acht tot twintig, in dit kamp "Well, zijn oorlogsslachtoffers. Voor hen is de tweede wereldoorlog zo'n verschrikkelijke realiteit geweest, dat zij nu zonder armen, zonder benen, met een arm, met armen zonder handen, met gezichten, door dosforbommen blijvend en vreselijk .verminkt door het leven moeten. Anderen zijn geheel of gedeeltelijk verlamd, hulpbehoevend in de striktste zin. Toch zijn ze in dit kamp in Limburg. Ze liggen in hun invalidewagens en kijken naar de anderen. Zij zijn gelukkig, dat is te zien. Ze genieten daar buiten, zijn opgenomen in een geheel, horen erbij, niemand toont nutte loos medelijden, wc' medeleven. „Het Vierde Prinsenkind" be staat bijna vijf jaar. In de afgelo pen vijf zomers werden ruim 21.000 kinderen een geheel gratis vacantie van gemiddeld negen dagen in de zom?r aangeboden. De meesten zijn oorlogswezen. Dit jaar zijn van de 27 door de stichting georganiseerde jeugdkampen er vijf voor invali den. De regering, dio daadwerke lijk steunt door lege D.U.W.-kam- pen voor de vacanties van al die kinderen af te staan, heeft veel be langstelling voor dit werk. dat vijf jaar geleden begonnen is als spon taan gebaar van een paar Dord- rcchtenaren, die aan hinderen van in de oorlog gevallen Nederlanders op de verjaardag van Margriet een cadeautje wilden zenden. Men merkte toen hoe de moeders door dit gebaar van medeleven werden ontroerd, kwam in aanraking met haar zorg en daardoor op het idee deze kinderen, die hun vader moesten missen, en voor wie de moeder geen vacantie kon' betalen, een week naar buiten te sturen. De benodigde gelden kwamen bij elkaar door particulier initiatief. Het eerste, kamp voor invalide kinderen in 1948 in „Kareol" te Aerdenbout was een proefneming, maar zo'n succes, dat het sindsdien ieder jaar op groter schaal kon worden ondernomen. In 1948 waren het er 50. nu reeds 300. De morele betekenis voor deze kinderen is enorm. Uit de sfeer van thuis, waar zij worden o.itzien cn ver troeteld, komen 'zij in aanraking met gelijken, die ook gehandicapt, toch vaak meer kunnen dan zfj. Dat deed hun eerzucht ontwa ken. De ontspanning in de kampen werd aan deze kinderen aangepast en men leert ze zichzelf bezig te houden als ze te gehandicapt zijn om met de anderen mee te doen. Daar is dat meisje dat in haar eer ste kamp zo hulpbehoevend was, dat ze niet eens zelf kon eten. Nu na drie jaar kan ze dat wel, ze schrijft zelfs cn leert zich zelf mondharmonica spelen. Kijk die kleine apen klimmen over de hindernïspaal die ze zelf hebben gebouwd. „Hup Kees," Kinderen met kunstledematen klimmen en klauteren in klau- terrekken. roept er een, die een kunstbeen heeft, „Ja joh, wacht cffc," zegt de ander met twee kunstbenen, „jij hebt makkelijk praten jij hebt nog een goeie poot, ik niet....'" „Het Vierde Prinsenkind" zal volgend voorjaar zijn eerste lus trum vieren. Men overweegt een grootscheepse actie om meer gel den bijeen te brengen. Hoe meer geld, hoe langer de heilzame vacan tie, waarin de kinderen eigen krachten leren kennen, kan duren. Er zal een heel aardig zilveren lepeltje worden verkocht voor f 2.50, dat U bestellen kunt bij het secretariaat van de Stichting. Hof 13 zwart in Dordrecht. De girorekening is 477800. Voor als U dit werk wilt huldigen met een geldgave. Het verdient het! 7re de nieuwe collectie vnn de Pa- r(?se couturier Jacques Heim zagen we dit ensemble van rode tvol. Üc japon is afgezet met een brede strook luipaard-bont, waarmee ook de kraag van de mantel ts afge werkt. Andere bijzonderheden zijn de buitengetooon wijde mouwen en de «crticcle borstzakken Iti de man tel. Een.-baretachtig hoedje van lui paardbont completeerde het pakje. KUK, timmerman, zeg- ik hier is het aan recht, nou wou ik zógraag boven dat aanrecht een plank aangebracht hebben, kan dat? Ik kijk vol vertrouwen tot hem op; tim mermannen met duimstokken boezemen me van oudsher meer vertrouwen in dan minis ters met portefeuilles. Je weet van die.duim- stokmanncn heel zeker dat ze het kunnen en dat is een plezierige zekerheid, want is mijn nieuwe aanrecht niet veel belangrijker dan het landsbestel? Nou moet ik wel zeggen; Ze kijken altijd be denkelijk. De loodgieter kijkt bedenkelijk, als ik vraag of hij die gaspijp door kan trekken tot bij het gasstel. De behanger kijkt heel be denkelijk als ik vraag, of hij de kamer misschien zou kunnen behangen. En deze timmerman, die een plank moet aanbrengenhij kijkt zo bedenkelijk alsof ik hem gevraagd heb zijn eigen moeder boven het aan recht te nagelen. E>e Paryse.moie-ontwerpster Schla- parellicreëerde deze korte avond japon van goud lamé en oranje sa tijn. Zij noemde het geval Schalk je(Urchin). Het ziet-er erg Oos ters uit, want het lijkt veel op een harem-broek. - De piano-verhuizer, die de piano moet overbrengen, ce gewone ver huizer die de rest moet overbren gen. allemaal kijken ze diep-beden- kelijk en ik begin me zo te scha men, omdat ik al deze kundige man- nan voer problemen stel. dt© blijk baar iets boven hun krachten gaan. Toch heb ik con heel gewone, nor male verhuizing, dacht ik. er is geeneens een heimachine bij en geer. zweefmolen cn geen brilaap, alleen maar kastjes cn een divan cn stocler. cn zo. Overigens, als die builen hangen, zie je pas, wat eon armoedige, ake lig. miezerig goor zootje het is. Schaamteloos hangt daar de vuile krepoo, die binnen onder de sche merlamp heel wat leek; de vellen hangen er bij nog van de kattena- gels. De buren kijken ook uit het raam en denken: Kijk. daar gaat het soepie hoor, nou zeg! Ik zou hun graag willen toeschreeuwen: 't Komt van de kachel! U weet toch, dat dat zo'n -stof geeft! Ziet uw krepoo er beter uit. als-ie buiten hangt, nou dan! En die rafels zijn van de kat, begrijpt u wel? Maar ik schreeuw niet en. houd me in en kijk opzettelijk heel trots, al is daar waarachtig niet veel reden voor, met al dat ongeregeld buiten het raam. Er blijft in het oude huis een sltb- laag over. vol trieste voorwerpen. Waarom koekt er aan iedér mens toch zoveel rommel, wanneer hij zich ergens heeft neergezet? Meenemen, die oude rose soepterrien, die nooit gebruikt werd? Nee, ik wil geen rommel meer in 't nieuwe huis. Maar 't eind is, dat je toch de verhuisstoet volgt in een taxi', met de rose soep terrien, een paar vergeten bezems, zes halfverrotte peren, een hoop korstboomballetjes en engelenhaar en de pan met frituurvet op je schoot. De taxichauffeur kijkt beden kelijk, natuurlijk cn de nieuwe bu ren kijken zeer bedenkelijk, want inmiddels is de pianoverhuizer al be gonnen om degevel te slopen, de kolenzakken scheuren open op het tweede trapportaal 'en het dubbel divanbed staat in de begonia's. Men verlaat een huis met buren; en zie, men komt weer in een huis met buren. De eerste die.mij tege moet treedt, is een - mevrouw die zegt, dat mijn stroom over hear me ter loopt, dat mijn. stroom dus haar stroom is, en dat haar stroom slechts over haar lijk door mij benut zal worden. Wat is de oplossing in zo'n geval? Een eigen meter. Maar oei, oei, wat dèèr al voor bedenkelijk kijkende mannen aan te pas komen, ach, daar was die verhuizer niets bij. De elec- triciën, een inspecteur van 't GE.B. en nog een, een inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht en nog een en nog diverse vage mannen, die ko men kijken en bedenkelijk hoofd schuddend de trap weer afgaan. i Maar o, wonder, het is toch gelukt. Ik ben een nieuw mens, een Eigen- Meter-Mens! Ik behoor tot de mondigen, tot de kaste der uitverkorenen, die fier hun eigen electra door hun eigen brood rooster laten razen! Wat zijn alle mannen goed! Ze kij ken bedenkelijk, dat is waar. maar uiteindelijk zit je uit te rusten in je eigen vuile krepoo, met om je heen overal je bloedeigen" stroom. Alleendeze week druppelen de rekeningenbinnen, van de tim merman, van de loodgieter, de be hanger, de electriciën. Ik moet be kennen dat ik bedenkelijk kijk. ANNIE M. G. SCHMIDT OP een dag gaan zoontje, dik ke zusje en ik naar oma in Amsterdam. Dat is een uren en energie-verslindende geschiedenis. Eerst met de tram, dan met de trein, dan weer de tram en alles wat rijdt puilt uit van de men sen. Dikke zusje op d'er nieuwe sandaaltjesen met een lintje in het haar heeft in de trein meteen een warm contact met een vrien delijk oud meneertje. Hij zit te genover ons, naast een groot, rose kind met een blauwe strik boven op het hoofd. Ze zegt „opa" tegen, hem cn ze heeft een tuit glimmend tasje in d'r hand en daarin zit een papiertje met snoep. Dikke zusje mag er uit nemen en kijk, ze mag zitten vlak naast opa en het grote meis je. Zoontje weigert de zoetigheid cn kijkt verstrooid naar de wei landen buiten het raampje. Zo rüden we vredig in de rokerige ruimte, totdat de man met koffie langs komt. Hij wiegelt in het tussenpad, op dc uitgespreide vin gers het blad met lekkernij. „Twee", zegt het meneertje, „twee koffieDe koppen wor den gezet op het vensterbankje. Het kind met de strik krijgt er ook een, er is een houten lepel tje by. Dikke zusje en zoontje zijn stil van verbazing. „Dat zo iets kan in een trein," zucht zoontje, dat zoiets nou maar kan Inmiddels heeft de oude dc kop gepekt en begint hartstochtelijk te drinken. Maar de trein ligt niet stil en een deel van de drank springt terwijl hij drinkt op het schoteltje en lekt vandaar snel omlaag. Op z'n buik, op z'n broek. Dat wordt daar een vreem de bruine plek, die groeit. „Opa," zegt het kind met de strik. „Opa, je morst." Maar de oude heeft dat wellicht wel eens meer gehoord. Hij luistert niet. Wel trilt z'n hand een beetje als hij de lege kop terug zet, maar. met de andere slaat hij v luchtig op de natte broek. ,Daar is BANGOB, Wales. De Scheve- nlngse bokser Glel de Roode ver loor gisteren van de Britse kampioen in het weltcrgewicht Eddie Thomas, op punten In een hard gevecht over tien ronden. De 37-Jarige Tommy Farr, oud kampioen van Gr. Brittannië zwaar- gcwicht, won In tien ronden op pun ten van de Amerikaan Steve Mc. Call. De party tussen Thomas en Giel de Roode was van het begin tot het einde een uiterst verwoede strijd met een climax in de tiende ronde toen de Scheveninger veel moest in casseren en even voor dc gongslag neer ging. Overigens heeft De Roode andermaal bewezen dat hij een moe dig en gehard vechter is die bereid is om tot het einde van zijn krachten party te geven en geen enkele slag wisseling schuwt. Hoewel minder stijlvol dan de Brit deed hij zich duchtig gelden en meer dan eens kreeg Thomas het hard te verduren. Zo in het midden van de vijfde ron de, toen de Roode plotseling los brak met een furieus offensief en de Brit met zware rechtsen en linksen in moeilijkheden bracht. Daarna ga ven beide boksers zich geheel cn Thomas moest in de zesde ronde we derom zeer harde stoten tegen het lichaam nemen. Het keerpunt kwam in het begin van de zevende ronde toen Thomas met een venijnige linkse het rech teroog van de Roode sloot en het initiatief in handen nam. Hij be stookte de Scheveninger met recht sen tegen het lichaam en linksen te gen het gezicht, zonder dat hij er echter in slaagde hem te vloeren. De Roode bleef met de grootste felheid Advertentie (1. M.) schoonmaken goed voerpraat hü. Doch dikke zusje is hier gauw niet over uitgepraat. Ze voelt met een vingertje de vlek ken - op z'n vest. „Nou ben jij vies," roept ze, „nou ben jij stout en vies." En als de juffrouwen in. de an dere hoek beginnen te lachen, verraadt ze hem uitvoeriger. „Jouw broek is nat., jouw broek is helemaal nat." Ze tatert zo luid dat iedereen kijkt. Dc oude knikt toegeeflijk. Als de trein stil staat, moet hij er uit. Het kind met de strik loopt achter hem aan. De koffie heeft ze laten staan. Dikke zusje groet blij, de hand jes cn d'cr mondje tegen de ruit. Zoontje echter is zeer verstoord. „Jij mag haar dat wel afleren," gromt hij. En als ik haar op schoot neem „Wacht maar, tot iiaar man zo oud is cn zij is t-er niet bij als hij morst in de trein.. Dan zal ze het niet zo leuk vin den." BIBEB HET zijn er de tüden niet naar, maar als U juwelen zoudt kun nen kopen, hoe zoudt U dan te werk gaan? Zoudt U iets heel duurs, iets heel ouds, of iets heel aparts wil len hebben of iets waar U al vanaf de kleuterschool naar verlangd had? Zoudt U er vanuit gaan, dat ze U zouden moeten passen of dat ze bij U zouden moeten behoren? Ook dat laatste is mogelijk: want elk teken van de dierenriem wijst de genen, die onder hen geboren wer den ,hun eigen edelstenen en half edelstenen aan Aan wie .onder het teken van de Waterdrager geboren, is, tussen 20 Januari en 19 Februari staan de granaat en de zircon ter keuze. De laatste stilmuleert eetlust en digestie. De Vissen 19 Februari tot 20 Mei, leveren slechts de amethyst, die een algemeen mystieke invloed heeft en met name een kalmerende werking cp de drager uitoefent door zijn paarse lichtstralen. De Ram, van 21 Maart tot 20 April, brengt het gebruik van de bloedsteen en van de diamant met zich mee. De bloedsteen dankt zijn n naam aan het geloof, dat hij bloe dingen zou stelpen, een niet onge grond geloof daar hij een behoorlijk percentage ijzer-oxyde bevat. De diamant staat voor schoonheid,, schit tering en kracht. De Stier, 21 April tot 22 Mei, geeft U de saphier, een talisman voor geluk in de liefde, en de tur koois die door kleurverandering voor kwaad waarschuwt. De Tweelingen, 22 Mei tot 21 Juni, bieden de agaat, die succes aanbrengt en kwaad ketst, en de chrysopaas, een soort kwarts, dat de drager blij maakt. De Kreeft, 22 Juni tot 23 Juli, heeft vele mogelijkheden: de eme rald, goed voor de ogen, de maan steen, het kattcnoog. tegen de ang sten van het duister. Het kristal, waar men zijn toekomst in zou kun nen zien, en de parel, die ongeluk breng aan wie liefheeft. Veel stenen biedt ook de Leeuw, 23 Juli tot 23 Augustus. Daar zijn de sardonyx, de chrysoliet, de tour maline. De topaas, als alle gele ste nen onder invloed van de zon. En het amber, dat nóg steeds als mond stuk voor pijpen cn sigarettenhou- ders wordt gebruikt De Maagd, 24 Augustus tot 22 Sep- tember, heeft de cornalijn, die het bloed kalmeert cn goed is voor dc maag, en het jade, dat een lang leven verzekert De Weegschaal, 23 September tot 24 October, verschaft een rood-wit- blauw: dc koraal, voor een goede gezondheid, de opaal die ook voor kleurwisscling waarschuwt, en de lazuursteen die moed en opgewekt heid geeft Onder de Schorpioen, 24 October tot 23 November, vallen de beriol en de aquamarijn, beide ingesteld op het bewaren van het huwelijksge luk, en de tinsteen, die de drager liefde en achting bezorgt. De Boogschutter. 23 November tct 21 December, brengtde topaas, in al zijn kleuren; wit, geel, rose, en een enkele maal groen en zwart, Ook hij geeft kracht en tevreden heid. En dan is er nog de Steenbok, van 22 December tot 19 Januari,met' de robijn, het houtfossiel de git en de malachiet, die beschermt en, goede slaap brengt, en vooral voort jonge mensen geschikt is. (Van onze paarüensportmedewerker) De tweedaagse meeting op Duindigt heeft veel inschrijvingen getrokken. Zaterdag is aan de dravers gewijd er Zondag bevat het programma 4 draf- en 2 rennummers. Zondag vindt tevens te Ostende de interlandwedstrijd Belgiö- Holland plaats cn Zondag worden ook langebaan-draverljon tc Sappemeer ge houden. Dit ral tot gevolg hebben dat wo althans Zondag sommige trouwe deelnemers op Duindigt zullen missen. Naar onze mening zullen de volgende paarden de meeste aanspraken maken op het bezetten der eerste plaatsen tr> de uitslagen. Zaterdag 1 September: Cnballero-prijs: Q William P. Quick Hollandia G, Quick Boy, Qualltelt S. Cabriolet-prijs: OdeU, Pomona, Oekje, Oefening. Cecilia-priJs: Narcis, Nap de la Mairo E. Pelikaan s, Olivier B. Caladium-prfjs. Oiscau, Notre Dame, P Louis II, outsider Ooststar. Calendula-prijs: Kentucky King, New Vlamingman, Nelson. Cambridge-prijs: Kievit S, Lord Heny, i Kentucky F, Queen B. Campanula-prijs (heat): Mondragon, Lee Axkit, Lepelaar S. Zaterdag, 2 September: Dagobert-prijs: Peter Spencer, Oeke, Olympia S, ouisidor O. Lapire II. Daguerre-prijs: O Marijke. Oostfitar, stal Geersen (Narcis, Nellie O). Nita K. Darius-prijs: Morning Star of Peter Spencer, Nora Belwina outsider Kru- ger. Jochems-Memorlaal (heat): Henys Gold. Juggler. Louis Axkit, outsider Junoschka. entr. Montané (Revalité, Quallsm), Fos. De Gouden Zweep (ren over 2400 m): to. Ncord-Wester. Valencia-prijs: Brandal, Dicky, Plying Got, AQuavit. terugvechten en in de negende ronde werd Thomas duidelijk aangeslagen door een stroom van zware rechtsen. Hij kon zich herstellen en kwam in de meerderheid in de tiende ronde, waarin de twee tegenstanders alles op alles zetten en dc Roode meer moest ontvangen dan hij uitdeelde. Kort voor de laatste gongslag zond Thomas hem naar het canvas en hij was nog neer bij het luiden van de gong. Thomas ontleent aan deze overwinning aanspraken op een ti telgevecht tegen de wereldkampioen Kid Gavilan. LONDEN Uitslagen van de Donderdagavond gespeelde league wedstrijden: Tweede divisie: Hull CityQueens Park Rangers 41; Notts County— Barnsley 40; Swansea Town—Co ventry City 7—1, Van Vliet slaat Karris ZüRICH Te Zürich zijn de z.g. revancbewedstrijdon van de we reldkampioenschappen-sprint voor professionals gehouden. Van Vliet (Ned.) werd eerste, voor Harris (Gr.Br.), von Bueren (Zwitserl.) en Patterson (Austr.). ZATERDAG, 1 SEPTEMBER HILVERSUM I, 402 m. VARA; 7.00 Nieuws 7.18 Gram.muz. 8.00 Nieuws cn weerberichten 8.18 Gram.muz. 8.40 Or gelspel S.00 Gram.muz. (9.30—9.35 Wa terstanden). VPRO: 10.00 „Tijdelijk uitgeschakeld", causerie 10.03 Morgen wijding VARA: 10.20 Voor de arbei ders in de continubedrijven 11.35 So praan cn rtano 12.00 Gramofoonmuziek 12.30 Land- cn tuinbouwmcdedclingen 12.33 Roemeens orkest 13.00 Nieuws 33.15 Amusementsmuziek 13.45 Gramo foonmuziek 14.00 Voor de jeugd 14.20 Fanfare-orkest 14.50 Spreekuur voor emigranten 15.15 Mctropolo orkest 15.45 „Van de wieg tot het graf", causerie 18.05 Gram.muz. ie.30 Sportpraatjc 16.45 Kamerorkest i7.3o voor de jeugd 18.00 Nieuws 18.15 VARA-Varia 18.20 Amuse mentsmuziek 18.40 RegerinRsultzcnding: „Zoeklicht op de Westerse defensie" 16.00 Artistieke- staalkaart VPRO: 19.30 „Passepartout", causerie 10.40 „Het Oude Testament in deze tijd", causerie 19,55 „Deze week", causerie VARA: 20.00 Nieuws 20.05 Actualiteiten 20.15 Gevarieerd progr. 21.15 Weense muziek 21.45 Socialistisch commentaar 22.00 Hawatlonmuziek 22.25 „Onder de pan nen", hoorspel 22.45 Accordconmuzlck 23.00 Nieuws 23.15—24,00 Gram.muz. HILVERSUM II, 298 m. KRO: 7.00 Nieuws 7.15 Ochtendgymnastiek 7.30 Koorzang 7.45 Morgengebed en liturgi sche kalender 34)0 Nieuws en weerbe richten 8.15 Gram.muz, Q.OO Voor ds huisvrouw 9.35 Residentie orkest 10.00 Voor de kleuters 10.15 Gramoioonmu- ziek 11.00 Voor dc zieken 11.45 Gramo foonmuziek 12.00 Angelus 12.03 Gramo foonmuziek 12.30 Land- cn tulnbouw- niededclingcn 12,33 Gramofoonmuziek 12.55 Zonnewijzer 13.00 Nieuws en Ka tholiek nieuws 1320 Amusementsmuziek 14.00 „Theo Casion, in misdaad en an tiek", hoorspel 14.20 Gramofoonmuziek 14.40 Mannenkoor 14.55 Kroniek van ietteren en kunsten 1530 Fanfare orkest 15.55 Kamerorkest en soliste 10-30 „Dc Schoonheid van het Cregorioans" 17.00 Voor de jeugd 13.00 Filmmuziek 18.15 Sport 18.25 Promenade orkest en solist 19.00 Nieuws 13.15 „Dit Is leven", cau serie 1931 Actualiteiten 19.27 Gramo foonmuziek 10.52 Journalistiek week overzicht 20.00 Nieuws 20.05 De gewone man zegt er 't zijne van 20.12 Gramo foonmuziek 20,15 ..Lichtbaken" 20.41 „Steek eens op, Herent" 21.00 Geva rieerd programma 2133 „Wat zou E doen?" 22,00 Amusementsmuziek 22.3C „Wij luiden de Zondag in" 23 00 Nieuws 23.15 Nieuws in Esperanto 23.22—24.00 Gramotoonmuzlek. ENGELAND BBC Light Programme 1500 en 247 m. 12.00 Lichte muziek 12.45 Gramofoon muziek 1235 Sport 13.15 Voor de Jeugd 13.45 Orgelspel 14.15 Orkestconcert 15.00 Amusementsmuziek 15.45 Pianospel 16.00 Militair orkest 1030 Gramofoon muziek 1730 Jazzmuziek 17,30 Sport 18,00 Lichte muziek 18.45 Klankbeeld 10.00 Nieuws en radiojournaal 1935 Sport 19.30 Symphonie-orkest en solis ten 20.50 Muzikale causerie 21.05 Sym- phonie-orkest en solisten (vervolg) 22 00 Nieuws 22.15 Reportage 22.25 Dans muziek 23.15 Gram.muz. 23.55—24.00 Nieuws. BELGIE Brussel 324 m. 11.45 Gramofoonmuziek 12.00 Salonor kest 1230 Weerberichten 1234 Gramo foonmuziek 13.00 Nieuws 13.15 Koor zang 1330 Gramofoonmuziek 15.00 Ac cordconmuzlck 13.15 Grom.muz. 1530 Aecordeonmuzlek ;5.45 Gram.muz. 16.00 Symphonieorkest, koor en declamator ie.35 Gramunuz. 37.00 Nieuws 17.10 Gramofoonmuziek 17.30 Orgelconcert 18.00 Zang 18.20 Gram.muz. 1830 Voor de soldaten 19.00 Nieuws 1030 Gramo foonmuziek 1930 voordracht 20.00 Om roeporkest en soliste 21.00 Actualiteiten 21.15 Gramofoonmuziek 22.00 Nws 22.15 Vcrzockprogramma 23.00 Nieuws 23.05 Gram.muz. 2330-^24.00 Gram.muz, Advertentie (LM.) ....nu naar ESDERS voor goede en degelijke jongens- en meisjeskleding! r Voor de Jongens: Uitgebreide sortering plusfour cos- tuums in wol, corduroy en tweed; corduroy jackets, windbreakers, Egyptisch katoenen- en loden regen jassen, capes, ratiné jekkers, winter-^ jassen enz. enz. Voor de Meisjes: i Een keurcollectie wollen jurken en; □vergooiers in ruildessins, zwaar wollen wintermantels meten zonder, capuchon, corduroy jackets met' capuchon, Egyptisch katoenen- en loden regenmantels, capes enz. enz.1' Etders' kinderkleding munt uit- door prima pasvormkuxilUclL,' lange levensduur en scherp con-; cutterende prijs. STA TEN WEG' 184 •WINKELSTAD-BLIJDORP - Thans ook: PLEINWEG hoek Wolphaertibocht „Winkelcentrum Wereldhaven «Zuid". (Advertentie I.M.) Strengere controle op het havengeld Er is momenteel in de Rotter- dani.se havens een strenger contróle op het havengeld voor binnenvaar tuigen. De havendienst haalt het verschuldigde havengeld bi! de schippers aan boord op. Officieel weet deze dienst echter nooit, wan neer een schip het havengebied is binnengekomen, Rotterdam kent namelijk geen aan- en afmeldings- plicht voor binnenschepen. Er zijn klaarblijkelijk schippers die hier van misbruik maken. Sedert korte tijd worden daarom de schippers er nadrukkelijk op attent gemaakt dat zij voor de door hen verstrekte opgaven in moeten staan. In ge vallen dat dit niet gebeurtzullen zij een a extra briefheffing moeten betalen. Het elftal van Sparta in Zilveren Bal-finale Het elftal, waar Sparta morgen middag om half vijf tegen Eind hoven mee in het veld verschijnt, is als volgt: Landmam Tiebout en Wenneker. Verbeek. Terlouw en Zuidgeest; v. Ede, v. d. Oever, Brandsc, v. Male en Borranl. door niet 20 alleen in het leven staan dat zij, wat betreft hulp, aangewe zen was op een man dio zij van de straat moest oppikken. Letter lijk bad opgepikt. Ze had een verband boven haar oog. Dc man was wat ouder. Hij stond rechtop, hoofd achterover ea sprak tegen haar op snelle toon. .breng je thuis en dan een En wat betreft dat vreemde ge- *ik:;e borrel, 't laat me koud wat Toen hij in de lift stond die hem I naar beneden bracht, kwam de reactie. Was hij druk op weg een sentimentele oude idioot te wor den? Door wie, door wa' had hij zich in 's hemelsnaam laten ver leiden tot de belofte om de nacht door te brengen in een vreemd huis mot vijf wildvreemde kinda ren? Om van het lijk, ook wild vreemd, maar niet eens te spreken. Waarom? Omda* een ziek en hulpeloos kind haar moeder kennelijk zo nodig had? Omdat Taffy zo'n lieverdje was en haar moeder zoveel van haar hield? Zeker, zeker, Allemaal redenen. Of omdat moviouw Mo- riarity 'n afkeer had van de dood 2n bang was voor diens aanwezigheid in haar huis? En toch, ze zou naar huis gegaan zijn en haar angst weggeduwd hebben om te voorko men, dat de kinderen die angst van haar zouden overnemen Oh ja, .allemaal, waar. Maar ook al was dit zo. waarom moest hij. Duff, dit op zich nemer cm héér het oplossen van dit probleem te besparen? Mevrouw Morfarity zou toch zeker vrienden genoeg heb ben, of anders familie, en zeker voel van diepe verstandhouding, dat directe binnentreden in do verantwoordelijkheid, die de staat van vriendschap mot zich brengt, dat meteen heenstappen over for maliteiten, alsof zc elkaar op het slagveld ontmoet haddenheel romantisch, vond Duff. Mystieke onzin of iets van dien aard. Gedaehlenovcrdraeht, dat was het Dichter op de aarde teruggeko men moest hij^ zichzelf wel toege ven, dat het lijk een attractie was. Een musicus, die in de binnenlan den van Afrika tegen een concert vleugel zou aanlopen, zou bijvoor beeld toch wel in de verleiding ko men om met zijn vingors over da toetsen te strijken. Mer kon wel zeggen, dat sinds het uitbreken van de oorlog particuliere moordzaken minder van Duff's gedachten en tijd in beslag hadden genomen dan het gebruik dat nu de regering ze ervan zeggen. We .hoeven niet op een taxi te wachten. Wil je.niet liever lopen? Dat keetje regen, daar zuller we niet van dood gaan. Kinderachtig buitje." Hij gaf Duff een vriendelijke knipoog. „Heel kinderachtig," zei Duff. „Leun op me, Bea. Wat ik zeg gen wilde, kwam U niet tegelijk met mevrouw Moriarity binnen? Met een van de kindere „Ja. met Taffy," zei Duff, „Ach, wat akelig. Ik heet Wal ker. Ik ken de familie van vroe ger Ik vroeg me af.,., wat is er eigenlijk aan de hand?" „Ik geloof niet dat ze heel erg ziek is," zei Duff. „Ik geloof dat de dokter het alleen maar beter voor haar vond dat ze naar het ziekenhuis ging," „Ja, juist. Dat is -ned. .Wij heb ben een ongelukje gehad. Hebt .U ook in die wolkbreuk gezeten? van zijn speciale gaven op dit ge- We zijn tegen een hek opgereden, blei maakte. Hij werd nu geraad pleegd, advisee:dc. neusde ronden speurde in een ander soort slecht heid. Hij zou wel zien hoe het liep. Hij vond welf dat hij zich kon permit teren om met genoegen naar het lijk uit te kijken. auto in de poeier, de hemel zjj dank reed Ik zachtjes." De man ratelde door, zeker als reactie op het ongeluk. „Moeten met de trein terug naar de stad. U heeft zeker geer» auto wel?" „Jawel," zei Duff. De man keek op zijn hoxioge. De hal van het ziekenhuis was «.poet u geen moeite, we hebben. vrijwel verlaten, maar bij de bui tendeur haalde hij een man en een vrouw in. die net als hij stil ston den om naar het weer tc kijken. Het regende weer, en nogal hard. De vrouw was 3eng cn nerveus. tijd genoeg. Het is vlakbij." „Moet U naar het station? Tic kan u er best even heenrijden," De Samaritaan J. Duff, dacht hij,Maar' dat was niet helemaal waar. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5