C&A voorop met lage prijzen! HERENCOSTUUMS JONGENS JONGSTE BEDIENDE DflnSSCHOD Vrijdag 31 Augustus 1951 Speciale Sensationele Serie-Aanbieding Bij C&A géén korting of halvering van fantasieprijzen maar direct de laagste prijs. C&A is tóch .voordeeliger! daar zorgen wij voor, déar kunt U op vertrouwen! r'een blik. maartÏ6S86H INSCHRIJVING Frlescbe Vlag koffiemelk OVER 14 DAGEN NOG EEN KEER EEN FLES FRIESCHE VLAG KOFFIEMELK TEGEN HALVE PRIJS familie- berichten COOPERATIEVE CÓNDÈNSFABRIEK FRIESLAND-IÉ EUWARDEN i irfr»wrwiMJimnifHUiifjmiiii min ■■■■immnuni» G EME E NTE •ROTTERDAM IM" GEMEENTE ROTTERDAM wordt bij de bereiding van Palmolive Zeep Jn grote hoeveelheden gebruikt. Dat ia de reden, dat het wel dadige Palmolive-schuiro de huid zo mild en grondig reinigt en zonder de poriën te vergroten, In Amerika werd bij twee van de drie vrouwen een jeugdiger teint en huid geconstateerd na do veertiendaagse Palmolive Schoon- heidakuur. Was Uw gezicht met jé6u9 V3 Palmolive Zeep. Masseer Uw huid ééu minuut met het heerlijke ÊêB^* Palmolive-schuitn. Doe dit.drie keer per dag. .Twee weken lang. A K 1 Zie-dan het resultaat. <2p| Costuums var» wollen tweeds, cheviots en wollen kamgarens met geringe bijmenging. IJzersterk - goed gemaakt - vlotte coupe. Vraag óók het extra-grote etufc ,coor-h et-bad' 60 cent. Bijpassend overhemd vastboord in Shirting kwaliteit MOl|VE Prima 100°/<> wollen kamgaren costuums van de nieuwste stolfen. Uitstekend fabrikaat en pasvorm, prachtige dessins. U zult er jaren plezier van hebben I Poplin overhemd „SANFOR" mei vaste..Trubenijs", boord Kamgaren costuums met het beroemde veerkrachtige „VOtmVldt" binnenwerk, 1- en 2-rij modellen met en zonder vest in grote verscheidenheid van stoffen en dessins. Kinderen, die mij dragen --ym kunnen ravotten en spelen. Regen of .sneeuw, kan mij niet deren. Kortom ik ben de uitgesproken :V-' tn een prjjs, die mij nog maat 32—35 - 13.95 „aantrekkelijker" maakt. inaat 36—40 15.95 ROBINSON schoenen in vele modellen voorradig. Uitstekende kwaliteit Poptin Herenoverhemd mei twee fosse boorden Gegarandeerd de beste costuums die in Nederland verkrijgbaar zijn - ongeacht onder welk buitenlands fantasiemerk ook maar... tientallen guldens voordeliger! De beioemde FRIESCHE VLAG koffiemelk wordt nu in flessen geleverd Hygienist±, zichtbare inhoud en in gesloten toestand onbeperkt houdbaar. Het is een ideale, moderne oplossing, die door de blikschaarste nodig was. Maak Uw kopje koffie of chocolade tot iets bijzonders. Doe .er de romige, fijne FRIESCHE VLAG koffiemelk, bij. Beroemde oude kwaliteit. .Heerlijk P AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE BOND VAN OUDEN VAN DAGEN Afdeling- Linker Maasoever Verzoeke uitsluitend contributie af te dragen aan de bode die zich kan legitimeren. Iedere bode die komt om contributie, moet een legitimatie bewijs kunnen tonen dat getekend is door de afdelings voorzitter B van Zwol gestempeld is en bovendien ge- .tekend door de eerste secre taris Hogeland. Verder moet een foto van de bode op het legitimatie bewijs staan. BESTUUR LINKER MAASOEVER. Nationale Coöperatieve aan- en verkoopvereniging voor de landbouw „Centraal Bureau" GA, produc tiebedrijven Rijnhaven Zuidzijde 15 R.'dam-Z., vraagt voor onmiddellijke indiensttreding voor de BEGINNERS gevorderden en GEHUWDEN. Geopend dagelijks van 9—22 uur. - voor fabriekswerk. onbeperkt duurzaam koel en denker bewaren Leeftijd IS—22 jaar. Aanrn. dagelijks 9—12 uur.; HANDELSKANTOOR in het centrum van Rotterdam, vraagt voor spoedige indiensttreding een FLINKE mini -vereiste Mulo-diploma. Brieven onder No. 1654 bureau van. dit blad. 1723. Het gevecht met de haai was in volle gang. Eigenlijk was het geen gevecht, want er viel van mijn kant niet veel te boksen; wel doe je nu tegen een hongerige haai met een gebit als een berenklem, die trek in Ketelbinkies heeft? Wat ik doen kon deed ik: ikd ook een paar maal rakelings weg voor de hap pende muil, maar daarmee had ik dan ook al mijn kunsten vertoond. Bij de derde duik botste ik tegen een stuk rots en voor ik weg kor zwemmen was de haai al bij mc. Het was met me gedaan! „Misbaksel", schold ik tegen het naderend gevaar: „Schrokopl Ik smaak niets lekker. Ga eerst maar een potje mosterd kopen, ik wacht wel hier!" Maar de haai lustte me wel rauw en toen was het uil met de .conversatie! Ik zag hem vlak voor mijn ogen op zijn rug wentelen, want dat is de eelhoading yan die dieren en toen keek ik recht in zijn kiezen. Op dat benauwde ogen blik flitste er boven de haai een andere schaduw en gooide iets naar beneden, recht in de geopende bek van de veelvraat! Ik keek op en zag dat het Mini was, die me bemoedigend toeknikte. De haai kokhalsde toen het voorwerp door zijn keelgat schoot eif ging het een eindje verder peinzend liggen verteren:'Voor, het ogenblik was ik gered, maar wegzwemmen had geen zin, die haai zou me zo weer te pakken heb ben. „Het was her potje met hef haaienkruid", fluis terde "Mini gespannen: „Ik heb het van Neptunus af genomen voor Sinister hem pakte. Als het niet werkt zijn we voor de haaien!" We keken beiden in span ning naar de Blauwe Haai, die lag te hikken en een vies gezicht trok.... Bijjhét.EnergiebedrijC (afd. Gas) kan een Jonge H.T.S.-er in •de Jang van ADSPIRANT TECHN. AMBTENAAR wórden geplaatst, dio-btf de afd.,Vcrbruikaontwikkeling' zal word en. bet ast met onderzoekingen; op iet gebied yan •ga3toopa3flJngen. '-L Diploma MlT.S.; afd. Fhyalscbe en/of Chemische techniek Is-vereist.-7 Salarisgtenzen f. 3.651.2S - f. 3.882.^2 bruto per jaar (in- dUBlef vaste toelagen). Aanstelling boven hét minimum 'Js mogelijk. De aanstelling zal geschieden met eea.proet- tijd van ten boegate één Jaar. - vv.-'v'' - Soil, op zegel te richten tot B. en W. en in te zenden aan het Bur. Penioneelvoorz.. kamer 331, Raadhui», blnceo 14 dagen na deze oproep, onder Nó. 274. Inschrijving van leerlingen, -voor de CemeenteltJke Avond kwee kachool tot opleiding Tan onderwÖzer3(eaaen) (2-jarige cursus) aan de 'a-Gra- vendjjkwal 585. /Aanvang van de nieuwe cursus Donderdag, 6 Sept. 1951. Toelatingseisen: tenminste voUedig landelijk (M.)U.L.O. diploma, overgang van 3e naar 4e leerjaar H.B.S. met 5-jarige cursus. Gynjnasfum ptMiddelbare Meisjesschool,, ot daarmede gefijk te atellen opleldlngl'Leeftöd: 21 jaar tof ouder., v'yJ' Aanmelden zo spoedig mogelijk aan de school. Geboon*-. verloving»-» ondertrouw-, trouw-, Jubileum- «n overlij- C enaad vertentiea wor den tegen goedkoper tarief

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 8