■a*##*? Is J ANTHRACIET pma MULO i t tvdw wr Onderlinge Bouwvereniging TOONKUNST Jonge medereizigers gevraagd SOmEBMSCHS KOLEN CENTRALE D. VANDIJK HEROPENING LLOYD BAR Betaal geen contributie TOOMvlJYST CONSERVATORIUM EH MUZIEKSCHOLEN Inschrijving van leerlingen AVOND-CURSUS j Naam i TEKENAAR-CONSTRUCTEUR TEKENAARS CONSTRUCTEUR CORRESPONDENT mod. talen f 7 1 M.O. BOEKHOUDEN STAATSPRACTIJKDIPLOMA PRACT. DIPL. BOEKHOUDEN N0D. BEDRIJFSADMINISTRATIE PLASTIC MASKER „BEAUTY CULTURE" Woonruimte gezooht zonder pension 'izm° Start 1 September Voor snel, zeer zuinig, comfortabel, betrouwbaar vervoer ISISMK EDEESIIDE SÏÏTQlIOBEFSBEIISIIf - ..xöpws; - -•'■• BéSTBlWACEN 5S5SSï«f GEdfld .^ZEESTER KOUSENREPARATIE ELEC. LASSERS DAK fv EEN KOERIERSTEB PIJPFITTERS MACHINE BANKWERKERS PLAAT- en CONSTR.-WERKERS ELECTRISCH LASSERS DE INGEBEELDE ZIEKE I 'Arts HiHegersberg AFWEZIG TOT 24 SEPT. 1- Apotheek geopend Voor waarnenx Tel. 40195; b.g.g. 22000 MAANDAG 3 SEPT. a.s. van geheel -• gerestaureerd café Westzeedlik 461, R'dam Beleefd aanbevelend J. BORNEMAN aan welke begraJenlsvercniglng oofc, daar dit althans in onze stad geen zin heeft! Omdat deze contributiebetaling niet van invloed is op de door U eventueel ie betalen hegrafeaiskoston. Omdat wtJ In onze stad beschikken over alle mate rialen. welke noodzakelijk zijn voor het uitvoereo van een goede begrafenis of crematie zoals: ROUWKAMERS. ONTVANGKAMERS, ROUWRXJ- TÖIGEN en LIJKAITTO'S met eerste klas volg ma teriaal, welke UITSLUITEND gebruikt worden voor begrafenissen en crematie. Dit alles bi) de ZWAANSHALS 83 - ROTTERDAM Geef Cw opdrachten aan ondernemers aangesloten bij deze vereniging. Inlichtingen: Tel. 41S15 en 43515. Voor het publick te bezichtigen iedere werkdag van 1 September 1941 1951 Fotocepieën Lichtdrukken Drukwerken N-V. NEP. REPROOUCTIC CENTRALE ROCKfi HOOFDENTREE BEURSGEBOUW ROTTERDAM "rELfFOON*24533 •21994*22552 Voor MUZIEKLES naar Ciublessen v.«. i 2.50 en f 3.50 p.m. Privé lessen v.a. f6.50 en f 7.50 p.m. Test naar muzikale aanleg Proeftijd van 3 maanden Dagelijks van 9-5 uur (ook Zeterdagij: MathJaan 219. Gr. HlUedijk 253. Avenue Concordia 1Ó5, Straatweg 90. -HiliegersbergKerksingel 71. Overechle. JOO\KL\STHOOIt Dirigent Yvon Banrspul AAXMKLDLVG VAN NIEUWE LEDEN Vrijdag 7 Sepf. 20 uur W. de Zwijgerschool, Bosje 8 Inlichtingen secretariaat: Math, laan 219, Tel. 30165 H. HOOLWElJEH, Lispleia S. Tel. 81365 A. Th. VOOGD. Bergselaan 35. Tel. 44371 W. BRAAM. West Sidelinge 283. Tel. 48346 Dg Cursus met de langste ervaring. inschrijving, voor examen 1952 en volgende jaren. FNGELS, DUITS, FRANS 2,50 per tafll per maand 4A A "ék maakt U zelf rokjes en japonnen!; [a/J-tiep Olff-van'Boven' lieert VU THUISVoor SO. cent per ies, die U •!anag houden'. Na 4 weken jlcnipt en naait U al een sokje. .Wie de bon nu invulL krijgt inlichtingen en een proefles GRATIS. Üonderden tevreden- •Iieidsbetuiglngen! Ga goedkoop en modieus gekleed. Leer deze win ter THUIS knippen en naaien! - 'fk Mej.J.Si schrijft: Jkrrtaah 'dltes nu zeZ/, endtxgoed. japonnetjes, enzDank zij '/Uw cursus. voor! I GRATIS proefles J Vut deie bon in. *end hem I In opeo couvert, tvaarop Z c I" I I I I j Adres. DE bi.V. ALLAN Co. TE ROTTERDAM vraagt een ervaren voor haar. afdeling Machinebouw on eniga voor dé Wagonfabrlek. Sollicitanten zullen evL worden uitgeno digd voor een psychologisch onderzoek. Eigenhandig riet met ballpoint - geschreven brieven met volledige inlichtingen te zenden aan het PSYCK0106|5CH IHSTIIUUT ».l.v.Mr. E, A. HOfWrch. Du. Van Weede van Dijkveldstrgat 101 - Den Haag f-V -'ff :'-Handelm\j.-zoekt Voor. haar Technische Afdeling /Alleen "Ztj^'dic^spoedig"in/dienst 'kunnen treden, en over bèhoorlüke-'technische kenitisbeschikken, gèlle- ven te'reflecteren onder No. 9492 aan Sérv. Bur. BBATJN'N.V- Nwe Binnenweg 175.; Rotterdam.- :A Begin September aanvang van nieuwe cursussen Enige geslaagdencijfers 1940/45 M.O.. 1.66 S.P.D., 553 PR.DIPL 1946/51 86 MO.. 275 S.P.D., 2208 PR.DIPL M.. prosp., aanm. d*owti}ii «tn du lutgubowun van 9-5 uur •n Mtmndug I/m V rijd tg rond v«f» 7-9 uur ROTTERDAM - HE6MRA AOS SINGEL 111TEL 30.898 AMSTERDAM - OOSTEINDE 3. TEL. 36.389 DEN HAAG - SWEEUNCKPLEIN 46. TEL. 33.67.65 HAARLEM - FRANS HALSPLEIN 9. TEL. 16372 UTRECHT - H.B.S. CATH. SINGEL. TEL K 3402-2482 E X A M E N O P I E I DIM G' HUGAS. ELGE.RSMA, P0TGIESER Voor de ie kiezen siudierichiing geven wij U gaarne een individueel advies. DAMES. Buiten. Uw capaciteiten ln Uw werkkring is Uw uiterlijke versehtjnlng van veel belang. Dat de Amerikaanse wer kende vrouw zo lang Jong blijft komt door haar regel matige sehoooheidsverzorging. De gebruikelijke tarieven van iedere schoonheidssalon zijn: bij ons: voor een grote gezichtsbehandeling 6,50 5,— voor een kleine gezichtsbehandeling 5,3,50 voor epileren Iper keer)1,— 1,— voor manicuren (per keer) 1,50 „1,50 voor pedicuren (per keer) 2,— „1,50 verwijdering van huideuvelen. ontharing, etc. etc. WIJ hebben een speciaal systeem ontworpen voor de wer kende vrouw a raison van 12.30 per maand. U krijg', alle noodzakelijke verzorging om er permanent gesoigneerd uit te zien. In vergelijking met bovenstaande prijzen tegen dus nog een grotere reductie, doordat U •meerdere behande lingen krijgt. Vraagt vr»jblijvend inlichtingen. Met dit eenvoudige systeem' van 2X1 gezichtsbehandeling, 2 x (indien nodig iedere week) epileren, 2 X manicuren en 1 X pedicuren, bovendien nog maskers. 1 packing en 4 X make up per maand, garanderen wy.U eer. zichtbaar resultaat, SCHOONHEIDSINSTITUUT Mevr. JEANNE liLARENBEEK-BAKKES med. gcdlpl. Schoonheidsspecialiste TEL. 81871 BERGWEG 45);i (GccR dlao vycvj Ingang portiek bovenhuis Onder alle omstandigheden" de ideale hygiënische verzorging voor de vrouw. vertok 9°^ °ko klcJi,,, - D eni ge hygiënische methode! Heer, middclb. -leeftijd, gedemob. kapt. K.L.. ongehuwd, zonder trouwplannen, veel afwezig, eigen meubilair, zoekt woonruimte op r.ette stand, b.v. 2 kamers met ge bruik bad. Brieven onder no. 7053 bureau van dit blad. i voor Jeugdspaaractie No. 3 van de Nationale Spaarraad met het spannende hoekje „Vleugels voor Jan en Ineke" van A. Viruly, Plaatsen beschikbaar voor: Jongens en meisjes van 6 t/m 15 jaar, die willen sparen en blijven sparen. Bij een spaarinleg tussen 1 en 30 September krijgen zij de omslag van het boekje en van 1 October af bij trouw sparen elke halve maand een nieuw hoofdstuk met mooie ge kleurde plaatjes. Jongelui, die gaan sparen bij de RPS, op school of op het poetkantoor: Weest klaar voor de start! Vliegt mee', en zorgt, dat je vrindjes het ook doen: Over 10 maanden heb je dan het boekje com- pléet en - een eigen spaarsorametje, je wéét wel, waar je wat mee kunt doen- MttypR.QS16) i 4985 Xi/ Twrtjricegé-afdding -ven jMolcna pr'.s: Aülbm'o.bielbecl rijj 'N.VA m ersfóort 7; '4, i 4160 .v/'' - ,l«r jiW»®1"** 'MORRIS- BesrEiWAGÈti. ■700 k.g rsYaö Uit voorraid o( op korto termijn leverbaar Agenten doóf bet hela itr.d Dealer voor Rotterdaoi en Omstreken: Automobielbedrijf „CENTRUM" - IVarinoezicrstraat 17—25 - Rotterdam - Telefoon 26571 en 21643 Uw leverancier voor prima DIR. R. P. SCHOONHEIM Hj VOORHAVEN 58-60 - ROTTERDAM - TELEFOON 35555 1724. Mini en ik wisten helemoal niet of het haaien- kruïdje, dat Neptunus van zijn grootmoeder gekregen had nog wel werkte. We moesten maar afwachten en omdat van dat wachten ons leven afhing waren het geen prettige minuten. Ik blies bellen van spanning en tuurde naar de Blauwe Haai, die in de deining van de zee langzaam op en neer bewoog en peinzend met zijn vinnen waaierde. Plotseling maakte hij een: geluid met zi{n fardenbek, de gevaarlijke' uitdrukking verdween uit z'n ogen en een brede lach gleed over vzijn spitse snuiti „Hoéral'.', juichte ik blij:'„Het heeft gewerkt!-We'zijn gered; de haai lust ons niét meer. Leve het kruidje van, de zeeheks! Kijk, hij gaat er vandoor,.die zal geen mens kwaad meer doen.'Nu hééft Sinister misschien geen macht meer over het zeevolk! Ën je wordt bedankt, Mini, je hebt m'n leven gered!" „Het is niet zoals het hoort," pruilde Mini: „Jij had mij behoren" te redden, net als in de filml Enfin', j je geeft me maar een paar nylonkousen.als beloning". „Kousen?", zei .ik: „Wat moet een zeemeermin-met kousen beginnen. Je hebt geeneens benen en1 „Dat zijn mijn zaken," snibde Mini: yJe'1weet niet hoe je je tegenover een dame gedragen moetl" „Goédl", zei ik sussend- „Jij krijgt die kousen. Maar eerst Qaan we terug, we moeten weten wat Sinister met Neptunus uitvoert 1Hij hééft die Blauwe Haai weLniét meer, maar rhet die slimmerd moet je.niet-te;vast op een'; •ovéiwinning rékenen voor je-het zelf gezien hebt!" We wenden dus de steven en zwommen terug haar Atlantis Deelnatne van 20 Mille GEVRAAGD voor uitbreiding van eon rustig cn goed ven- derend bedrijf. Betrouwbare referenties- kunnen worden overlegd. Geïnteresseerden gelie ven te schrijven onder no. 1655 bur. v. d. blad. Bergweg 293 - Rotterdam Telefoon 41681 PEDICUUR en ALGEHELE VOETVERZ. Aanvang nieuwe cursus begin October Voor opleiding v. de examens afgenomen door de Ned. Federatie v.-voet- vêrz. organisaties (V.O.V.) Inschr. 1VST. BRAUNIUS, Graal FIorL/straat 109 A, Rotterdam, Telefoon 31251 gevraagd voor direct. Aanm. heden Kabo Kaeph, Mathenésser la an 406. R'dam fVANAF HEDEN opent het Dans-lnstifuuf K D. MEYER et F1LS HÉNEGOUWERLAAN 53 b - TEL. 31068 de INSCHRIJVING VOOR HET NIEUWE SEIZOEN voor beginnende-, gevorderde-, R.K.-, gehuwdert-, besloten- én speciale scholierenclubs. Inschrijving uitsluitend aan het Instituut van 1022 uur. GROOT OPENINGSSOIRéE op Zondag 16 September a.s. in Gebouw „LOMMERRIJK" van 312 uur. Kaarten 1,50. a/h Instituut verkrijgbaar WAGON- EN BRUGGENFABRIEK TE UTRECHT A vraagt voor spoedige indiensttreding pp baar montor<*u*prken omgev. Rotterdam Na inwërkpériode. én gebleken géschilct- beid volgt uitzending naar een harer montagewerken OVER ZEÉ. Sollicitaties, mét vermoidine van aanta! praktijkjaren en huidige werkgever te richten aan de afdeline Personeel van WERKSPOOR N.V. te UTRECHT. ^DE ROTIERDAMSCHE SCHOUWBURG^ 1 STICHTING AMSTERDAMS TONEELGEZELSCHAP Donderdag 6 September 3 uur 5 (Le Malade Imaginaire). Blijspel van Molière., Regte:Kees van Ierse]. Ia de ,hoófdrollen: Louis 8aal born, ixtudl NUhóff. 3ohan fichmltr. Coupons geldig. Prijzen f 1.— tot'f 4.B.rJ. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 10