Minister en bankiers zijn bet niet eens geworden HET ROTTERDAMSCH PAROOL •Wel eén tegemoetkoming ao™ de geuite bezwaren m Bommen op residentie van generaal Nam II „Pr oef oorlog" langs de oude invalsweg Prinses Wilhelmina viert verjaardag in familiekring Broodvergiftigingszaak opgehelderd Amerikaanse Senaat niet royaal voor Europa WETSONTWERP TOEZICHT CREDIETWEZEN PEKING BESCHULDIGT OPNIEUW Peking légt verband met conferentie te San Francisco WAT VOOR WEER? Geen mooie Zondag Twee motorrijders na botsing in ziekenhuis België beperkt, dé haringinvoer Helgië bijna vrij van deviezen- beperkingen PietjBrüin over 3 weken hier Nieuwe arrestaties in Indonesië sags Ook Nederlanders nemen deel aan grote manoeuvres in Duitsland Kolenpositie in Europa precair Molenaar (tliansAn arrest) leverde ongekeurd graan Geen beloning voor te royale ambtenai en Staking bij firma Septer geëindigd Extra iiummsr van „Start" Exclusief interview met Prins Bern hard V- Reeds beknotte economische steun; opnieuw belangrijk besnoeid Huishoudzeep goedkoper, toiletzeep duurder Ülè Jaargang, no. "205. Bed.' en-Adm. Lónge Hcrvèn 141, Schiedam Tel.69300-dAbonruprijspér wéék 0.40, »pèr ktoarthal-S.15, losse- nummers '-f$j}9. DE Zaterdag 1 September 1951) Uitgave N.V. Dé Nieuwe Pers Fóalairo 398644 Bankier: Amsterdamscïie Bank te Rotterdam Directeur: B. de "Vrle» DEN HAAG. In zijn met veel spanning tegemoèt geziene Memorie van Antwoord inzake bet wetsontwerp Toezicht Credietwezen, deelt minister Lieftinck de Tweede Kamer mede, dat hü voldaan heeft aan bet verzoek, door dit college naar voren gebracht, om overleg te plegen, met vertegenwoordigers van de bankorganisaties. Dit overleg beeft er echter niet tóe kunnen leiden, dat tussen hen overeenstemming is bereikt. Dc minister van Financiën heeft de voorstèllen vèn dc bankiers niet tot de zyne kunnen maken. De zogenaamde noodregcling, die zij wensten en die hierop neerkwam, dat die maatregelen, die slechts voor beperkte tijd zullen gelden ook uitsluitend betrekking kunnen hebben op een gedeelte van de in artikel 10 van het wetsontwerp vervatte bevoegdheden, week zodanig af van de opzet, die-de be windsman aanvaardbaar achtte,sdat hij overneming daarvan ónmogelijk achtte. Wel echter is hy bereid geweest door wyzigingeh in het ontwerp ten dele tegemoet te komen aan de door de bankwereld geuite.bezwaren. iSSOisaaiKBö Tn.de eerste 'plaats is thans de be paling opgenomen. Bromfietser bij hotsing mét trailer gedood (Van onze correspondent) GRONINGEN 'De 33-jérige J. 'Moiiema' té Groningen kwam Vrij dag ter-"hoogte van de'Parklaan bij: tiet viaduct in .botsing met een truck met trailei. .De heèr M., die bij de hoek naar. links keek,, merkte de van-de andere zijde komende wa gen n'et' op en botste tegen/dc laad- bak. Met 'ernstige verwondingen* ■werd hij naar. het ziekenhuis^ gc-" 'bracht. Eriigè fajd later -is bij over leden. dat de. Neder- landsche Bank slechts - algemene voorschriften kan geven na daar over met de representatieve organi-, saties op hét gebied van het cre dietwezen overleg te hebben ge pleegd. In. de tweede plaats' mogen de algemene-, voorschriften, behalve wat de contröle od de liouiditcit en solvabiliteitbetreft. niét verder gaan dan. nodig is. om de waarde ■van de Nederlandse geldeérheid te reguleren op zodanige wijze als voor 's' lands welvaart het meest dienstig Is.en daarbij die waarde zovéél mo- :i gèL'jk"tc:;stabiliseVen. !'-• Voorts' Tzijn.dë concrete-'bevoegd- f TOKIO. Radio-Peking héeftwinmorgen vraeg^mélduigv!gemaakt van m Mcuw# sChendmèwM^deiatotraliwróe jeïKaesflB^sEjfeBf^ialwifldët-tt .Vbfm^i-e^pnien^ra^éi^hpinA^boyett^e^rësldBntie/vangèiL^Nani^irie^ PlngkotÓogrbcttben'1 late»bommen kwamen op'ongeyeër 500 of VfiOO meter van de resldentlc van geru Nam li:terecht. De communistische i delegatie heeft de andere partü verzócht om zijn vertegenwoordigers te stóren om tér plaatse een. onderzoek In:te stellen. Hoewcl het cnmmando van deVV.N. dezekerheid Hééft,';' dat geen van zyn strijdkrachten by déze nieuwe, door de communisten.;op. het tapijt gebrachte schending der néu- tralitcit ,vah Kaesohg betrokken is, zond vice-admiraal Joy een groep: officieren naar de plaats waar hét bombardement zou hébben plaats gehad. Dit" ïstnièt'; dè.efcige schending van de nèutraliteit, welke de com- munisten wereldkundig hébben ge mankt. Aan het. verhaal van de bom-aanval was uit. dè,: zender te Pëkihgïïeën aridore beschuldiging vooraf, gegdan. 'Zuid-Koreanen zou den nl. eon aanval op Kaesong 'hebben ondernomen, doch door de communistische militaire politie zijn afgeslagen. Van Noordelijke zijdê wérd daarop, hét commentaar .geléverd, dat deze actie dé nadruk légt. op de Amerikaanse! vastbera- dénheid öm vóór de conferentie te San Francisco de wapënStilstahds- besprekingen Schipbrèuk te doén lyden.* Van geallieerde zfjdè wórdt, dit bericht 'eén-verzinsel -genoemd, dochhet feit,.dat radio-Peking verband heeft ;gèlegd,tussen de be sprekingen te Kaesong en de vre- dès-conferentiê te San Francisco heeft de mening van welingelichte -geallieerde kringen te Tokio ver sterkt dat de communisten de be- sprekingén te Kaesong hebben on derbroken mét hét oog op de komen den beraadslagingen te San Fran cisco. heden hier en daar wat ingeperkt, terwijl dc credietir.steliingen niet genoodzaakt kunnen worden voor een bepaald percentage van hun toevertrouwde géiden schatkistpa pier aab te houden. Tenslotte is be paald. dat de bevoegdheidtot het uitoefenen van een nualitatieve eredietcontrêle slechts zal gelden tot 1 Januari 1955. Naar aanleiding .van dc opmerking In het voorlopig verslag-' dat ver schillende leden de voorkeur gaven aap een samenwerking tussen de Nederlandsche-Bank. het -credfotwe- zen en de minister van Financiën! binnen het kader'van de publiek rechtelijke Bedrijfsorganisatie, merkt de minister op. dat hij niet inziet hoe de bedoelingen van deze leden zouden moéten worden verwezen lijkt. aangezien de minister van Fi nanciën en de Nederlandsche Bank als organen van, 'de centrale, over heid toch moeilijk deel van de PB.O. kunnen uitmaken. D e Regering zou. het echter toe juichen.-indien aan organisaties van het bankwezen een taakzou kun nen worden gegeven in het .kader, van de PJB.O. Met deze bedrijfsor ganisaties zouden Regering en. Ned. Bank dan kunnen samenwerken. Zij zouden een deel van het toezicht öp rich kunnen nemen" "met dien..ver- standë. .dat- demonetairpöüttéjjc irir .de eerste .plaats de^taak us van. de. meri voorts, m -.dat mét lde -organisaties op. bet terrein van het cnedi'ètwezen igéén>\overleg is. ge-; pleegd,/ omdat; het wetsontwerp zo- wél- voor.-p; crédieigevers als -voor crediëtnemérs van. betekenis is; Om deze reden is volstaan met het ad vies van de Bankraad en de Sociaal Economische Raad. (Van onze. weerkundigo - medewerker) Een depressie, dié .Vrijdaga.uond orér Frankrijk' èii .België nóar ons lend frófc en hiér regen en onweers buien 'bracht, is gevolgd door een .rug ran hoge luchtdruk. Hierdoor profiteerden wij vandaag van opkla ringen, die, echter helaas geenszins cis de voorboden .van een mooie Zondag kunnen worden beschouwd. Bij de Golf van Biécaje toch is een nieuwe storing aangekomendie in de komende nacht onze omgéving zal bereiken en de vooruitzichten er allesbehalve béter óp maakt. Zij zal, naar fvëriOdckt 'jnag worden, Zon dag brij veel - b ëwpiking: veroorza ken. En al is érgrote kans, dat., de neérslasf Zondag: .Vangèrihgé Êete- kenis zal .zijn, nioói toördt het niet. De ternperóturen, blijven gematigd en het..weer behoudt zijn onstabiel karakter. ptiiGT.tBiiniji::!K^ia:iuiiÊiÊaïi:m:H'.rnïnic3E:irirsiiijnn^^ Weer een regenzone? I Weersverwachting geldig van «j Zatérdagavond tot Zondag- m avond: Half tot* zwaar bewolkt met j§ regen,, voornamelijk in de eer- m ste .helft van de vcrwachtings- S pmnode. Matige tot krachtige wind, aanvankelijk uit Oostelfi- i 5,chtillXcn. later tussen Zuid I en West Vrfj koel. tï SeptemMr. Zon op 5 u 51 mg 3 onder 39 u 38 m: Maan opBulsm» S m- S 3 September. Zon op 5 u 53 m S e onder 19 u 23 m; Maan op 8 o c6 m S onder 19 u 47 m, - Tot voor kort een onopvallend land- huis in een vrij verlaten streek thans een villa, uaarov de ogen ven talrijke leden van geheime diensten en van journalisten onafgebroken gericht zijn; )rLa Sauvageonne" in het Franse dorpje Beauvailon, de fe- gènwoardige woonplaatsvan mevr. MacLean, echtgenote van een. der verdwenenBritse diplomaten; Vol gens de geruchten houden MacLèan en Burgess zich verborgen in het plaatsje La Gardé Fréinet, ongeveer 20 .kilometer van Bèauvalloh vèrviij- dérd. Mevrouw' MacLean zou haar. echtgenoot daar. bezocht hebben. .De Britse inlichtingendienst hééft de juistheid van deze geruchten echter tegengesproken. Desondanks blijven zij zoioel in Engeland als in Frank rijk hardnekkig de ronde doen. VOLLENHOVE:'Op d, rijks- weg Zwolle—Noordoostpolder moest Vrijdagavond een "motorrij der plotseling remmen. Daarbij: slipte hij en reed hij een andere motorrijder in-de-flank aan,, met het gevolg, dat beiden op de grond; smakteni Beide slachtoffers, de he-: ren Schoonbeek en Rook, afkom stig uit déze gemeente, zijn naar het plaatselijke ziekenhuis, over gebracht. De heer Rook beeft een bovenbeenbreuk, .terwijl dc heer Schoonbeek vermoedelijk een schedelbasisfractuur heeft. OOSTENDE De Belgische overheid hóeft., in overleg met de- Nederlandse autoriteiten besloten de vrije invoer van versé, en ge rookte haringin September en October stop te zetten. Het contin gent is op 40 a 45% van .de invoer van de overeenstemmende maanden in 1950 bepaald.. 'iv ';i BKL'SSEL Het Beiglsch-lLu- xemburgse xlevlezeulnrtituut beeft besloten, bet vrije overmaken van gelden maar landen van de Europe- se-Betalings .Bnle weder toe. te laien. Dit besluit werd genomen op grond van. de gunstige betalingspo- sltle van dc BelgischrLuxernhnrgse Economische Unle in .de E.B U. i - Uitzonderingen--gelden alleen nog voor Zwitserland, de Duitse fede rale republiek en Portugal, voor welke landen een bijzondere ver gunning'voor''het 'overmaken van gelden nodig Is.v Naar alle andere landen jvan; de FkB.U^ .dus ;ook Ne derland. kunnen,-* de. in België en Luxemburg woonachtige personón zonder formaliteiten elk ^geldsbe drag overmaken. - -ë* r PARUS. Naar wij van- de zij de van de Parijse politie vernemen, zal Piet Bruin, in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland.-niet worcen overgebracht naar Parijs. Hij zal derhalve geen kennis maken met het befaamde Huis van Bewa ring, bekend als -de „Santé",doch gedetineerd blijven-te Marseille. Het zal uiteindelijk het parket van Aix- en-Province- moeten, rijn. dat hem op transport zat doen .stellen naar het vaderland..waar de justitie hem wacht. Berichten, als zou .eerst nog de Franse justitie éen appeltje met hem hebben te schillen vanwege het bezit van valse papieren, zijn uit de lucht gegrepen. Vermoedelijk Z3l 't nog een week of drie duren, voor dat Piét Bruin weer in Amsterdam „terug" zal rijn; DJAKARTA. Op verscheidene plaatsen, in Indonesië 'zijn weer arrestaties 'verricht, óp grond'.van de door de procureur-generaal van. .Indonesië uitgevaardigde instruc ties voor de handhaving van rust er» orde.' Ed is-een .aantal bestuurs ambtenaren cn leden van de voor- li chtir.gsaienst .aangehouden. Onder de gearresteerden zijn de régenten van Cheribon en Indramajoe. In de Residentie préanger zijn' tachtig mensen in - arrest gesteld. In .Djakarta zijn drie -ambtena ren in hechtenis genomen. Boven dien: is een inspecteur van politie ..gearresteerd.',v y --;aa firn» V BONN. In een vierkant, dat ten;Noorden wordt begrensd door Bremen en Hamburg; chin ;h et ^Zuiden Ido or Bad Oeynhausen. en Hannover, zullen- deze maand de omvangrijkste manoeuvres in de. Britse zone van,Duitsland sinds de oorlóg worden gebonden. Doel van de manoeuvres is, na te gaan hoe de eerste slag moet worden gewonnen als een nlenwe wereldoorlog zou beginnen in Duitsland. De oefeningen worden gehouden .dwars op "de- traditionele invals weg van het Oosten naar West- Europa in ~e Naordduitse laag vlakte.- De Oostelijke zijde van het vierkant 'oopt parallel met de grens van de Russische zone, de •Westelijke grens is de Wezer,. da eerste grote - rivier, waarop eer. naar het Westen optrekkende strijdmacht zou stuiten na de Elbe. Het Britse Rytileger zal het; grootste aandeel in de manoeuvres nemén., maar voor het.'eerst zullen.' ook de andere, geallieerde, landen APELDOORN. Ter ere van Prinses Wilhelmina, die hier Vrij"- dag haar 7Istë verjaardag vierde, had\ Ape;l<iöom zich-feestelijk -in rood, wit^_blaüw en oranje gesto ken. De JPrinses deed dat - in "allé stilte; en de talrijke honderden,;.die zich in. de loop van dér dag ophiel den im'de omgeving van. het paleis inde stille ,hoop één; glimp van.de jarige oötte vangen, werden daar in teleurgesteld. Zij moesten vol staan mét het tekenen van.het ■felieitatieregister, watK-dan l-ook. velen" deden.',Namens het gemeen tebestuur van Apeldoorn, werd door van Cleeff een veld- bouquet bezorgd,, dat door 'de ge meen telijke1 plantsoendiénst wós samengésteid. In de namiddag was er voor hét voltallige personeeL^an paleisen houtvesterijalles f^pêair'tujm -400 personen,-een iÈesfelijké^^vbijeèn- komst in de'bioscoopzaal vari bet. paleis. p-Mprij w - Een gedeelte van de. middag werd door de gehele. .Koninklijke GENÉVE. De economische commissie- voor Europa van de Verenigde Naties heeft Vrijdag bé kend gemaakt, dat Europa rich het volgend jaór geplaatst zal rien voor een kolen- en cokes-tekort van 17 millioen ton. De kolencommissie deelde mede. dat uit de voorlopige cijfers blijkt, dat er ruw genomen een tekort van 12 millioen ton ko len en van 5 ruillioen ton cokes zal zijn. De commissie dééd een drin gend beroep op de Europese kolen- uitvoërende landen om hén .pro ductie voor het laatste kwartaal: van dit jaar té vergroten. De Euro-- pese koleoinvoerende landen in-de commissie zeiden, dat zit hun be hoeften niet nog meef/zoudèn kun-, nen Inkrimpèn. POITIERS. —.Na cèn onderzoek naar de herkomst van het brood, dat oorzaak was van de dood van vier personen ih het dorpje Pont Saint Esprit, heeft de politie Vrijdag de 40-Jarige molenaar Maillet uit het dorp Saint-Martln-la-Rivi6re gearresteerd. Tot de arrestatie werd overgegaan, nadat Maillëts médewerker had toegegeven ro£ge ie hebben gekocht vin één boér. .Voiorta hebben een bakker en drie boeren bekend Maillet van graan té hebben voorzien buiten de voor geschréven inlevering cm, By hét onderzoek werd de po-. kopem 'Sij dergelijke onwettige Iïtie gèléid door de wetènschap, héndel -is: het graan niet aan éen dat sommige -Franse boeren,-om de Xnderzoéicnaar ^zuivérheidenkwa- belasting op tarwe te- ontduikc!, onderzo^, paar .ziuyemeiaeniqya direct aan molenaars ver- liteit ondéxworpen. familie bijgewoond. Na afloop maikten. Koningin Julianaj Prins. Bcrnhard. eo de vier, prinsésjes per auto een rijtoer door de. bossen in de omgeving. Op .verzoek van de radio-confe- rentie: tevGenève heeft de voórri t- 'tèri^de^neer Van der- Tóórn, aan Pxihs^k;.. Wilhelmina groeten, en. gelukwensen overgebracht, .^DEN J-AAG. De Parlemen- tairé 'Enquête-commissie heeft er op gewezen, dat sommige ambté naren, die tijdëns de oorlog in hét" buitenland .wèrkzaam. geweest wa- *rén,-' nlèt in staat waren de dóór hun .gezinnen.: (in Nederland) ge maakte': schulden ten .voilé té. vol doen/ omdat zij té royaal geleefd hadden. In het voorlopig, verslag .van de Tweede. Kamér in-• zake een op 30 Mei 1949 ingediend, .wets-, ontwerp om "deze ambténaren te gemoet te komen, was naar deze opmerking van. de Enquête-Com missie verwezen. - -De Regering heeft, daaruit thans de consequen tie getrokkeu door het wetsont werp in', te; trekken. r,~ -V-V - De-'brug over' de Oude Rijn. Alphen tl. d. Rijn een grote hinderpaal voor het verkeer. Her haaldelijk wordt de brug aangeva ren.,,Voorhet zware, verkeer ts zij veel te .smal, Eoueitdten 77ioct zij uacdc voor hétscheêp- va&rtverkeer worden géèpènd. B.en W. hebben, reeds een telegram gezonden aan de Gêd. Staten, waarin zij aandringen op dè - bouw - :.van de zogenaamde Gouwsluise brug. Het vorig jaar was de bouw van deze brug reeds aanbesteed,doch onlangs is haeè- gedeeld,. dat het, wérk moest '.wor den uitgesteld wegens gebrek aan middeten. De foto 'toont de- oude brug,- meer dan een symbolische troe- penafdeling zenden. Rusland wordt in deze oefenin gen aangeduid als „een machtig land, dat de laatste Jaren een. politiek van agressieve expansie volgt". „Blanwland" het te ver dedigen gebied, is een zeer geïn dustrialiseerd land, dat verlangend is om oorlog te •vermyden,. maar tevens vastbesloten om schending van zijn grens te weerstaat). Deelnemende - 'landen rijn:En geland. de V-S., Frankrijk, Dene marken, Nederland. Noorwegen en Belgic. Bovëndiêp zullen ".750C Diiit- ;£eht évan; ha ét; j3érvi,ëe": corps".dat- is 'ïoegevo.ëg^ aan.he't .-Jtijiüégér.-ln het veld worden gebfachL Neder land en België nemen- beiden deel met een regiment en lucht strijdkrachten Het aanvallende „oostelijke" le gér zal bestaan uit Engelsen, Ame rikanen, Fransen .cn Denen; de strijdmacht van „Blauwlar.d" uit Engelsen, Nederlanders, Norén en Belgèn. jVanr"-eén onzer -versïa'ggévers)- TIEL Te staking-bij -dé firma Remrnert'vSópterisyvhcdenihorgen gëëindigd,.hefc.; pérsoheelisvaah. hét werk gegaan. Mét de dirèctiè; van dé veiling Septer is nog gèen over eenstemming bereikt. Met de firma Remniert Septer is overeengekomen, dat er met in gang.-van 1 Januari 1052 een:. col lectieve arbêidsóvereénkomst. zal wordén afgesloten ten behoevevan hetpersoneel, op basis van het concept, dat de vakbonden („Mer- curius" eh .„St. Franciscus van As- sisië") hebben ingediend. Naar huis, na veel nat De weg terug, of einde van het bad seizoen kan 'ala motto bij deze plaat staan. ,JDe weg te rugis wat conventioneel, dat kie zen we dus niet.„Einde van het badseizoen" dan maar? „Hé", horen we een leukerd zeggen, „ik reist niet eens dat het badseizoen begonnen ■was!" Laten ioé'het dan houden'op Naar huis «a veel nat." Afgespro ken? Nu nog even een overzichtje van De Bilt; ,tfet zomerweer heeft dit jaar in vele oprichten teleur gesteldin Augustus kwamen slechts twee dagen voor, toaarin het droog bleefZo is het teel ge noeg. Nu'maar weer aan het tcerk en trachten op later.... op later. Uitbarsting van Kelut iu Oost-Java DJAKARTA De w;,'kaaa de Kclut in Oost-Java is Vüjdagmor- gen tot uitbarsting gekomen. Hij stootte een vurige tnsssa uit, die gevolgd werd door enormerook kolommen. De bevolking van twee desa's in de omgeving van Blitar werd reeds Donderdagnachtgeëva cueerd. Geweldige a&wolken wer den waargenomen op" ruim' 4.000 meter hoogte.' Het Is; nog niet be kend .of de-.uitbarsting.slachtoffers hfiêfT'geëifitj 3.C.> if Bij de aanvang van de nieuwe voetbalcompetitie en alle andere Nederlandse wintersporten, die i f nu op het punt staan, te begin-/ nen, geven wij zoals in del laatste jaren gebruikelijk een extra nummer van onze'sportbifr- lage „Start" uit. Het is ons een groot voorrecht, de- lezers hierin ie kunnen aan-^ bieden een exclusief interview,- dat een onzer redacteuren dezer dagen op het Paleis.te Soesidijk mochta hebben met Z^nè.Konink lijke Hoogheid Prins Bemhard. Het verslag nart dit onderhoud," dat geheel betiekking, had -ap de sport, bevalen wij gaarne in de bijzondere aandacht van .onze lezers'aan, y WASHINGTON. De' érnstige- woorden van Truman van Donderdag hebben op de recalcitrante senatoren géén efTect gehad. 'Nadat nógVverr schillende wijzigingen waren aangebracht nam de Senaat met 6t, tegen 5 stemmen het wetsontwerp tot militaire hulp cn economische hnïp aari het buitenland aan. De uitkomst is, dat T.286.250.000 dollar beschikbaar zal worden gesteld, dat is l.213.750.000 dollar minder dar Truman had vérzócht. Dé Senaatscommissie voor de buitenlandse betrekkingen envdie;.voor: da strijdkrachten hjadden éen som aanbevolen van 7.535.750.0ÓÓ dollar, Het Huis van Afgevaardigden nam het wetsontwerp'twee wekeh gèlédéh'^aan oj> ccn bedrag van 7.4Ö8.750.000 dollar, Het ontwerp gaat' ih&ns naar -eén ge combineerde zitting van Huis en SeruaL Het zég er éérst naar uit. dat het bedrag van 7.535,750.OQO dollar, zoals door, da Seqaatsqommissies was vast gesteld, ongewijzigd zou .blijven! Een vóorstél van de democraat Green om hét qórspronkelijke bedrag van 8*^ milliard té bandöa'ven "wérd rr.ët 58 tégén 17 Stemmen verworpen, -maar oók het voorstel van dé republikein. Dirksen om -500 mUlioén''"'lar te besnoeien op de economisqhe nuljj aan Europa sneuvelde, nL met 41te-j gen - 31 stemmen. ;Docb toen -hadden' de republikeinen bloed geroken en probeerden het nog eens met een amendement om. dé hulp aari Euro-? ia met 250 mtiliöen té bésnoéién. Met: !e hulp van enkele dcntocralen wérd het met 36 tegen 34 stemmen,aange nomen, vy.V'.-.v Daarna kregen de.heren een royale bui. D;e economische hulpverlening, aan bét Nabije, Oosten én Afrika werd met 37.5 millioen dollar ver hoogd. Tien;millioen .van de verbo- ;ging .zyn bestemd om de Arabische vluchtelingènuit Palestina téhel pen en een gelijk bedrag ls bedoeld om Palestina te helpen de stroom inimlgranlen te verwerken. Voor beidé doeleinden is thahs h0 millioen dollar beschikbaar. DÊN HAAG. Naar wij vêrne- men: zal als gsvoïg. vnn bet ver vallen der omzetbelasting óp' huis houdzeep, zelfwerkende wasmidde len en» zeeppoeder, de prjj^ .vóor de genoemde arttkcicn met' Ingang van 3 September 1 .het algemeen wordén verlaagd met, 1 a 4' cent. De winstmarges voor kleinhan del, zullón tegelijkértijd een. verbe tering ondérgaan. Anderzijds zal evenwel met in gang van 3 September- dé prijs van toiletzeep in het algemeen, worden verhoogd met 2 5 ceht. De -nóg aanwerige voorraden móeten tegen de nieuwe prijzen worden ver kócht, J:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 1