mmsm Broersvestival van Vrijdag werd klap op de vuurpijl "WÊi HOUTMAN Rondgang door slachthuis Schooimelkvoörziemng Voor afdeling Rotterdam begint het Zondag weer weer mien Kijken in de Grote Kerk BÜYS' STOFFENHUIS Polonaise lopen op Broersvest en door het Broersveld ÉSSw- PIANO'S Nachtwakers op dievenpad Waterfestijn in Westerhaven Goed orgelconcert in Julian&kerk AGENDA DE A VONTUREN VAN KAPITEIN ROB SCHIEDAMS LAGER VOETBAL Een cent per week moet er bij Liefde en romantiek in de bioscopen Openbare school in Kethel in gebruik 8m B. en W, kiumen in Den Haag over zwembad gaan praten Hoogstraat krijgt weer opknappertje De gehele verbouwing „ZOMERHOF" Burgerlijke Stand Er la listeravond een formidabele klap gegeven, op de bekende vuurpijl, dl© tenslotte uiteenspatte in duizenden hossende, dansende en zingende mensen. Die vuurpijl u-as het Broersvestival en Accordeola, de Klllma H&waians, Max van Praag en tenslotte het peloton clowns hebben met - vereende krachten voor de ferme klap gezorgd, die morgen de hele. dag de feestvierders de oren nog. zal doen suizen. Maar dat kan dan ook van de slaap komen, want per slot van rekening ga je niet elke dag om drie vuur naar kool. En daar is het op uitgelopen voor die duizendendie zowel Broersvest als Broersveld en hot attract!eeentrum hebben gevuld, deze avond vol show, muziek, lach en leut. Met porapluies, uitgespreide regen jassen en wat al niet meer, poogde men zich pisteravond op de Broers vest te beschermen tegen eert enkele fikse regenbui, die het ge- 'lukkig .niet zobont maakte, dat tot ontruiming vanhet feestterrein moest worden overgegaan. Advertentie (1.M.) Na eerst thansbekend wordt, sqjn in de nacht van 7 op 8 Augustus 2 employé's van' èën-.nachtvémghélds- - diénst in arrest gesteld: wegens' hét ontvreemden vankoffie tut het be- drijt vanN.V.- Imco aan de Noórd- Vest. Sen,.-agent - snapte de 43-Jarige K. E. van R. en de 36-jarige i .tóen zij- met enkele pakken koffie bet pand, waarin zij de zogenaitro- de* binnencontróle: hadden verricht, verlieten. V Bij een huiszoeking werd .nog, het éen en ander terug gevonden, van de \buit; die de vjakende dieyen: hadden véj-gaard sinds het: begin van dit jaar-' .Bét - bleekdatookde waker J. X zijdelings bij deze: zaak was be trokken. Déze hadVan: „de diefstal afkomstigepinda's aangenomen.' Te- gen'" hem is';>proces-vexbaal ótige- róahkL Een deel van. de gestolen kof-- 1 -fie^sras; doorverkocht aan de -Schie- dammer F. D-iB. /A'- De-: 'drie bij 1de ontvreemding be- trokken' nachtwakers -zijn uloor de bewakingsdienst, waar sedert 35 jaar nog nimmer diefstal plaats vond, ont- - slagen. Zowel Van R. als R. zijn in gesloten en werden inmiddels bü de 'officier van Justitie voorgeleid. Zij zullen binnenkort terecht staan. Naar wij vernemen, bedroeg de buit, na aftrek van hetgeen dat terugge vonden is, in totaal 12 k|». koffie. Wegens fraude gearresteerd Dezer dagen heeft de politie in arrest gesteld 'de likeurstokersbaas J. R. werkzaam bij de firma De K. De man is betrokken bij een geval van fraude met gedistilleerd. Steken en roeien trekt zeer l veel publiek Dé" Schiedamse Reddingsbrigade had Vrijdagavond de Westerhaven uitgekozen om, de kijkers naar het water steekspel een grootse show te bereiden. Want dat was 'het ten slotte. De'pauze ging -er vlug, te vlug misschien, mee heem. Waarop we weer dadelijk al onze aandacht konden richten op de voortgezette wherry-roeiweöstrijd. Die wherry-roeiweöstrijd vormde 'dus-, de hoofdschotel van. dit water- festijh. Aan spanning heeft 't waar- lijk niet ontbroken, en zo werd het- een geslaagd •'onderdeel van de feestweek, deze afvalwedstrjjd over 200." meter. Degene; die uiteindelijk zegevierde, was Collignon. De. ver dere -uitslag luidt; 2. Van Vliet, 3. Ser£>,"4. Hartog/ -5. J. Groeneweg. wórden gelachèïi rónd de VWesterhaven en misschien ook;er- :in)ï,toen daar het- Watersieekspel 'r plaats i vond.' Het ,-ü?as een' aardige '"- attractie van de op eenna laatste: ^dag-vandeVacantieweek. Eet was goed dat Hermandad dere avond flink vertegenwoordigd was, want al is .de Broei svest dan groot, tenslotte ziet men bij tienduizenden feestgangers toch ook zijn grenzen. Dikke hagen mensen schuifelden, voort; hoopten zich'op, vórmden.'bar ricades waar geen doorkomen aan. was. Eö zoveel duizend'.paar "ogen: waren gericht op het podium, waar ACcordeola een kleine'show optouw zette.; Mannen, alsMaxvan Praag, Jaap Palkhof, Bert Visser, stonden borg vóor, een driedubbel .puike stemming en de Imitator Jahnny Kraaykamp. welbekend vim Ahcy. zorgde voor een gierend publiek. Hij imiteerde^ dan weer Lou Bandy, Maurice Chevalier en de andere keer Hans Moser. Maar het pro gramma draaide .door. Bill Kilima. en zijn'cowboys verschenen, speel den en verdwenen,-:, maar' dit allés niet onopgemerkt. Weer Accordeoia, weer Max van Praag, een bonte warreling van show en., muziek. - Toen sloeg de klok van de Grote Kerk twaalf heldere slagen sn het peloton downsverscheen ten tone le. Een polonaise volgde. Broersvest, Broersveld, weer Broersvest. Het Eodium werd in bezit genomen. Alle anken aan de, kant! Het werd tenslotteéén gewirwar onder het motto: het-is nu feest!: De klap is hard aangekomen, dat is wel duidelijk geworden. En nog zijn-vwe niet aan het einde. Nog één avond plezier, nog één avond feest. Dan komt 't (onvermijdelijke) einde. Maar ook het Broersveld heeft zich gisteravond "weer niet- onbetuigd gelaten. Zoals altijd was het weer één grote dansvloer, waar en masse gedanst werd. Het leek of tussen Broersvest en Broersveld gewedijverd werd cm de grootste drukte. Als dit- zo is dan is er ech te? nog een concurrent,, het attrac tie centrum Bóerhaavelaan. Hiér bok duizenden. Langs de verlichte, sin gels was het een komen en. gaan van feestgangers. Het waren zeker niet alleen. Schiedammers. Ook veel Rotterdammers deelden in de feest vreugde,.. Het comité Orgelbespelingen Schiedam wreef zich gisteravond tevreden in de handen. want: de Julianakerk was om acht uur met vijfhonderd bezoekers voor het or gelconcert door Dirk Jansz. ..Zwart, zeker goed gevuld. Ook al omdat op datzelfde momenthet "/Broers vestival een enorme trekpleister was. Die vijfhonderd luisterenden hebben er geen spijt van gehad dit orgelconcert te bezoeken. Dirk Jansz. Z.wart bezorgde hun een waardevolle avond.- Het programma - bood „elck wat wils". Oud-vaderlandse /liederen waren er in bewerkingen, van Jan Zwart, werken van Joh. Seb, Bach zoals het: Trio in b moll-Toccata en fuga in d-, moll. en een-juichend Premier Choral van Hendrik :Ané drlessen. Lid van een ganse orga- nistenfamilie heeft Zwart het/or gelspelen de toppen vanzijn vin gers, zodat alle .werken feilloos de registers verlieten. Almetal een concert, dat', zeer:' gewaardeerd werd. Daarom, èn om die bevxedir ger.de .toeloop, was het comité over deze avond uitermate tevreden. W* t men m o.ai weten! Apothekers-nachtdienst; F. EL Backer, St. Lxduinastraat 58 a. Bellen by ongeval; G.G. en GB. Tuinlaan 89. Telefoon 69290. F i i n s 'v,: Passage. Da.2" en 8 uur. Za. en Zo. 2, 4.13, 1, 9115 uur: Lilli Mar iene (alle leeft). Monopolf. Da, 2,7, 9 uur,. Za. en-Zo. 3, 5, 7, 9 uur; „Romance in de Stille Zuidzee" (18 jrj. - 1578. Da rovers van da „Vrijheid" geven zich over aan- de. bemanning- van de snalbooten. uit. het geschreeuw Lover «n weer maakt Hob op, dat hij te doen heeft - met een bende, ^dla >Kweinig goeds uitvoert,; „Zó, jui* lie wilden ontsnappen, hè?" - buldert dé com mandant van de boot;" „en jullie dachten, dat dat zo maar. gingf Dèt zullen -wi0- jullie .betaald - zetten!" Dé dieven staan, te beven van i angst. Rob roeit nu naar de beide schepen enschreeuwt, dat de kerels -zijn boot hebben gestolen. Maar het antwoord van de Aziaat koude douche. voor hem een i „Wel, schipper," roept-' hij hem toe, „dan heb t niet .gébruiken. -Je I, je pech gehadr pottenkijkers kunnen wij hier te beschouwen!" gevangen® fAdoertenfie I. M.) GROTE UITGAVEN Vorm Éüfdiff een spaartegoed bij de SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM HOOFDKANTOOR i LANGE HAVEN 80 TELEFOON 6S24D Onder de deskundige leidingvan keurmeester-opzichter Gloude heb ben tientallen siadgenoien in de afgelopen twee dagen een rondgang gemaakt door eert van de inrichtingenwaarop we aks Schiedammers tróts kunnen zijn omdat ze tót de meest vooraanstaande- op hun ge-' bied behoren. Van het begin van de excursie - tot'het .einde: volgden' de bezoekers de weg, die de koe of het varken hebben af te leggen cp hun weg naar onze tafel, 't Viel niet altijd mee om dat met nuchte re ogen te bekijken-maar by het bezoeken van de grote koelcel, waar hét vlees in een temperatuur van twee praden onder nul wordt be waard, was de ergste indruk van het slachten al weer wat verflauwd en kon men zijtt aandacht ten volle wijden aan de koelinstallaties en het laboratorium, waar, zoals trouwens in het gehele complex van gebouwen dat bij elkaar de naam Gemeentelijk Slachthuis draagt, wordt gewaakt voor onze gezondheid. Nauwelijks *Un de beslissingen in promotie- en degradatiewedstrijden gevallen, of met een breed gebaar zwaait King Soccer zijn scepter weer, ter aankondiging van het Zondag te beginnen nieuwe voetbalseizoen.^ Niet minder dan zeven Schiedamse clubs, uitkomende ln de eerste klasse der afd. Rotterdam van de K.N.V.B., zullen ook de bal weer aan het rollen brengen. Tot de nieuwelingen in deze klasse behoren het pas gedegradeerde D.R.Z. en de vamJA 'fl* «weede klasse gepromoveerde cluba Singelkwartler; en W.F« Vanzelfsprekend t- Uen weer in et de beste voorm - s bezield, waarbij evenwel zót' .«hen té wor den afgewacht, welke mogelijk- •tódëh'v deV veelalveranderde ca-: menstelling der elftaUenstalen bieden. Het is vooral "daarom dat we L ons/ ditmaal";niet aan. een Lhé-; schouwing wagen, zodat we vol- staan met ..bet vermelden van de vZondag:: tespelen, wedstryden.L&L/ •"/'LThuiswedstrijden;;/DH.S.~-Bloeni- Jiof,2 uur;Schiedam—Roekanje, 2.30. Üur; WT.-Bchie^roek, .2-Luur) en. -Demos-—Eürèka?/2 uur. vUitwedstrijdenV Oud-BeJjerland^-; DJLZ., 2.30 uur; Roga—Sicgelkwar-: tier,: 2 -uur en';Tedixo—BH.C.BLuur^. De 'aanvang van de competitie: voor derde, klasapr, K.N.V.B., Ex celsior '20 en de vierde blasser» Ursus en Martinit is -bepaald op Zondag/9 September... Ter voorbereiding van de ko- mende - competitie speelt Excelsior Zaterdagavond op - hétVterrein lh het Volkspark haar laatste oefen wedstrijd tegen. S.WV.: 2. De aan- 'vahg is 'osï lïclf ."zes. De opstelling is als volgt; G Kcrklaan ;(doél) Chr. Bóoa. en .'H: de Gro 011 (achter) A. :Bièrhulzeri, G.L'Dulfer en H. Bosman (midden) H. Scholte,;. N. van Hüët, .Ta,= Broé-, xeh, J. Dries en J. Kraischer (voor)- Zoals elk jaar omstreeks deze tijd,' wijst hét Plaatselijk Schoolmelk Comité de ouders op het grote nut' vari het gebruik van schoolmelk. Vooral voor de leerlingen, die vóor het eerst naar school gaan, is het hoogst noodzakelijk steun te ver lenen aan de nieuwe levenswijze der kleintjes. Het is voor hen een. geweldige verandering om van het vrije leventje over te gaan naar het geordende schoolleven. Maar ook voor de oudere kinderen is het gewenst, om in de komende maan den mede'te helpen hét lichaam in stand te houden met beschermende voedingsmiddelen, die te vinden zijn in de melk. eHt Bedrijfschap voor de -Zuivel, heeft reeds lange tijd getracht door middel van sug gestieve advertenties de aandacht ;e vestigenop de g:ote. voedings waarde var. melk. Daarom is het Plaatselijk Schoolmelk Comité zo voldaan, dat heel veel ouders hun. kinderen in de gelegenheid stellen op school 4 maal per week hun. flesje melk leeg te zuigen. Helaas moet zij mededelen, dat met ingang van 3 September de schoolmelk met 1 cent verhoogd wordt, dus 21 cent bedraagt. Zoals bekend ls, ■wordt vanaf half Juli ook in de. •winkels 1 of'2 centen meer betaald voor flesaenmelk. Enige tijd gele den werd medegedeeld, dat er een belangrijk moment in Rantocht was en wei de verstrekking .-van de mil- lioenstë litét schoolmelk; na aan- Gedurende het weekeinde draait, in- het Passage-theater: „Lilli Mar iene'!,' een Engelse film, die. het gegeven ontleendeaan het overbe kende - soldatenliedje, dat het. be stond zowel; aan Duitse als aan. Engelse zijde: gedurende de Alrika- veldtocht van Rommel dé populai re „song" te worden, j't; Is een nogal zoetsappig' verhaaltje geworden, waarvoor 'regisseur Arthur Crabtree verantwoordelijk kan worden ge steld. In de rolbezetting: vond pok de bekende ster /van de Engelse show, Richard Murdoch, een'plaats. Trouwens, uit.: zijn kring stammen, er meer, zoals Leslie Wood, die. het scenario schreef en Stanley- Black, de man van de muziek. In het voorprogramma ;kan worden geke ken/naar een op huwelijksreis zijn de Slim Summerville, 'eens lid van de roemruchte Kéystohe-agenten. uit de. oudste: Chaplm'-fiims. Aan de Hoogstraat kan een droomreis wordengemaakt naar. Honolulu, waar het opnemen van 'een.'film tal van liefdesperikelen tevoorschijn tovert. .Romance in de Stille Zuidzee" biedt voor de liefhebbers goede show,. Feest vóor de kinderen .Nadat Bert Brugman met zijn marionettentheater Vrijdagmorgen, in de grote zaal van „Irene'' nog voorstellingen had gegeyën voor de jongens en meisjes van de lage re scholen, trok hij in de middag uren naar de twee ziekenhuizen om ook daar de jeugd te verma ken. Dathet insloeg, behoeft hier niet te worden benadrukt. De kinderen uit de weeshuizen waren gistermiddag de gasten van het Vacantie-comite. Er werden tal van vermakelijkheden bezorgd en natuurlijk wachtte aan het eind de poffertjeskraam. EHBO-curgu86en gaan aanvangen De plaatselijke vereniging voor E.H.B.O, vangt op 17 September weer aan met het organiseren van cursussen. De bekende docent, dr A. D; de Leeuw, heeft zich weder om bereid verklaard als docent b:j deze E.H.B.O.-cursussen op te tre den. Het leslokaal is gevestigd m gebouw „Beatrix", Lange Kerkstr. 70c. De aanvangstijd is bepaald op acht uur 's avonds. Uitslag verloting vanavond bekend Vrijdagmiddag - zaten bestuurs ledenvan de Schiedamse Gemeen- schap, leden van het Vacantie- comité cn enkele Schiedammers zonder meer, met; notaris "Blaisse. en, een lid ..van afdeling Spéciale Wetten van dé politie in het (ge opende) gebouw; van de Spaarbank rond de grote- bestuurstafel; "wraar-: op drie: verzegeldebussen 'prijk ten. Later kwamen /hieruit/ de nummers die de iprijzen aangaven, van' de Vacantiewêék-lóterij .waren èr" niet ralndér :dan 118j waarvan- 'de wiiuiaarsyanavond zullen' warden bekendgemaakt Op: het feestterrein Broersvest. Vang op 21 April 1947. In de week van 10 tot 14 September zal dit feit plaats vinden .en natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Het Plaatselijk Schoolmelk Comité,de. 0-R.y.E.M. en de N.V. de Land bouw, de drie organisaties bij de levering, van schoolmelk betrokken, hebben een. plan opgesteld, waarbij vermelding verdient, dat ditmaal het onderwijzend personeel niet vergeten zal worden. Nadere "bij zonderheden volgen. De kinderen moeten Maandag 3 September 21 cent meebrengen, het melkdrinken begint op Maandag 10 Sept. a.a. Precies op tijd is de nieuwe openbarB' lagereschool in Kethel gereed gekomen om de leerlingen bij het begin van het nieuwe schooljaar te ontvangen. Maan dag bevolken de jongens en meis jes de lokalen. In de avond-uren zal er voor alle Kethelarep gele- fenheid zijn op uitnodiging van e oud er-commissie en Volkson derwijs de" school te bezoeken. Vanzelfsprekend heeft de eerste schooldag voor de jeugd ditmaal in Kethel wel een bijzonder fees telijke tint. Frana de Groot start in Enschedé - Vandaag vond in -Enschede ia het:kader van '-'de E,Fi-tentoon- stelling een marathonloop plaats, waaraan de beste, lange afstand- lopers van ons land deelnamen. On der hen bevond zich ook onze stadgenoot Frans de Groot, lid van de athletiek-aldeling van S.V.V. KERKDIENSTEN Ned. Hervi Gemeente; Gróte Kerk, 10- uur dB J.. Bis, Grote Lindt; 5 uur ds H. W. Hemmes (Doop). Nieuwe Kerk. 10 uur ds T M. Loran, MaaaBluis; 5 uur: G. Cazemior, Theol. Cand, Westerkerk, 9 en 10.30 uur ds J. Smlds. Vredeskerk, 9 en 10.45 uur: dr L. J, Cazemier. Jeugd- kerk, Verenigingslokaal, Nieuwe Haven 155, 10 uur de beer A. Gerritsen. Ne<L. brot. Bond, kerk Westerstr. lfl.30 uur dr P. J. Heering, Den Haag (Doop), Evang,'Luth; ;Gemeente, kerk Lange Nieuwstraat;; 10. uur ds J.. van Leeuwen. Oud-Kath: KBrk, kerk Dam,;;lOcuur: Hoogmis V. d. löa. Zondag n* Pinksteren. Woensdag 0 uur: von. a. Mts?; v Chr. Goref. Gemeente, kerk Warande, 10 en 5 uur. ds A'Zwiep. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, ge- bouwiTivoli, 10 en 4-uur cs Van Kooten, Brandwijk. Leger des Heils, gebouw L. Haven, 9 uur Bidstond, 10 uur Opdrachtdlenst, 6.30 uur Openlucht-pred. Gerrit Ver- boonstraat; 7.30 uur VerJossIngspredi- king. Leiding Sr. Kapitein J. C. Vos. Chr. Geref. Gem., Volksgebouw, Tuin laan. 10 en 4 uur dhr Middelkoop. Evangelische Gemeente. gebouw Broersvest. 10 en 7 uur dhr Seversma u!t Amsterdam. Oud Geref. Geiu., Geref. Jeugdhuis. Lange Haven, 10 en 5 uur Lecsdienst. Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der Laatste Dagen, 10 uur: Zon- ^vangeUsatte, gebouw Beatrix, Lange Kerkstraat, 6 uur samenkomst. Gemeente Gods „Pinkstergemeente", gebouw Ketheistraat 4B, lO .uur: dienst o.Lv. de heer Daniël uit Den Haag. - SCBIZDAM.'Geref. Kerk: Ooster- kerk v.m. 10 u da G. N, Lammens, Heinkenszandn.m". 5 u ds G. Brink- iTun.Zo 3D. Plontagekerk v.m. 10 u/da J. J. .van Wagenlr.gen. n.m. 5 u.ds W.: A.: Krijger Zo 38, Julianakerk v.m; 10 /u ds G. Brinkman. H,m. 5 u ds G.'N- Lammens Za 37. Kethel v.m.' 9-30 u da W, A- Krijger, n.m. 2.30 u ds J. J. van Wageningcn Zo 38. Van Zaterdagmiddag 3 uur tot Zon dagavond 12 uur wordt de medische dienst waargenomen door dr JV van Bu-, ren, Büys Ballotsingel 72—76, tel. 69661; dr J. Kis, Tuinlaan 92, tel. 67856;. dr W. T. P. Nljenhuls, BX.-Laan 154, tel. 60880. Geopend ls apotheek F. H, Backer, St. Liduinastraat 68. Gemeente-publicatie INENTING TEGEN POKKEN Op Dlr.sdag. 4 September 1951 des namiddags van 23 uur bestaat gele genheid tot kosteloze inenting tegen pokken.ln het gebouw van de G-G. en G.D. Tuinlaan 80. Trouwboeki'S der ouders of geboortebewijzen der ande ren medebrengen. PLANTAGE-CONCERT Zondagmiddag kwart over drie geeft het muziekcorps van het Le ger des Heils o.Lv. kapelmeester van Guük een concert in de. Plan tage. Te beluisteren valt bet vol gende programma: 1. Hadleigh Camp, mars, R.' Allen; 2. Calvary, slectie, F. .G. Hawkés;; 3. Cornet solo/jHü /wordt-ray..liever, lederen dag7, sohst'/A/;vaalGu3ik (Op veelvuldig/verzoek:); 4. Hat-lied; van de /storm, Mannenkoor;; 5,Een toegewijd leven, -selectie./A./H. Ja- keway;6. De .-heuvel; Golgotha, sa- lectie, B. Coles;; '7. Carlisle Citadel, mars, 'T./ Jackson?- 8. Eden,. Mannen-; koor;:9.'Liederen:vah;'"de:/Heme'l,' selectie, F.'.G/ Hawkes; 10. -Goddelij ke gemeenschap,seiéetie," A' h"W. Gullidge; H. -Bt-l nent, Trsoscriptift, G, -Skuiner. - - Het was voor de eerstemaal, dat in het kader van het vccantiefeest excursies werden geóraniseerd nacr bedrijven en instellingen in d«' stad, die anders over het algemeen nooit voor dc vreemdeling syn openge-i steld.,De vele evenementen, die het feest op..ander, terrein, bood en de, onbekendheid met dit nieuwe o?i-, üerdeel. van de vacantie-ontspan- ning zullen er waarschijnlijk tce hebben geleid, dat niet O ver de ge hele linie die belangstelling aanwe zig was, welke de organisatoren zich hadden voorgesteld. Zo was „het ook met rondleiding .door de Grote Kerk, waa-.xède de administrateur, -de heer G. H. van Walsum, zich had belast. Nadat bij de eerste toch ten door het historisch meest be langrijks bouwwerk van onze stad een.zeer geringe animo moest wor den geconstateerd bij. het publiek, !werd~dti echter in de l'oóp', 'van cfé ■week wel beter. 'Degenen.' dle 'ge bruik maaktenven degelegenheid om de Grote kerk te bezichtigen zul len er' mede dank zij de explicatie vande heer Vria Walsum, zeker geen spijt van hebben gehad. VLAARDINGEN Het heeft - een hele tijd geduurd. voordat het zwembad er „door" .was in de gemeenteraad van Vlaardin- gen,. Uiteraard was men het er al len gloeiend 'over eens, dat; het hoog tijd werd, dat ér een zwembad kwam en. hierover ontstonden dan ook geen discussies. Waar het om ging was: waarom, moeten we nu ook weer op" Zondag zwemimn? Het waren de- A.R., de C.H. (ge- Op 1 September 1950 opende de firma Buys in een. gerestaureerd pand aan de Hoogstraat een Stoffen- huis'. Het -ging -niétslécht met 'dit nieuwe bedrijf, dat zijn kópers niet alleen, vindt in Schiedam. maar waar ook Viaardingers en. Rotter dammers geregel de/klanten zij h. 7 ié Toevallig kwam .kortgeleden /het naastgelegen - pand vrij. Deze om standigheid'; heeft men- direct; benut, zodat uitbreiding aan de zaak .kon. worden; gegeven;Er- moesten wel enkele moeilijkheden worden over wonnen, zoals het wegwerken van een zg. brandgang, die echter moest blijven functlonneren en daarom in de grond op twee meter diepte weer moest worden, uitgegraven, maar de met de annexatie samen hangende verbouwing" geschiedde toch vlot. Zowel de verbouwing als de inrichting van het nieuwe pand geschiedde .door het hannemmgs- eiv bouwbedrijf „Zomerhofopeen; wijzedie alle lof verdient. .Ook nu weer is gezorgd voor een goede ruimtewerking, diewordt onder steund door open étalages en een.; deskundig .erk' smaakvol/gebruikvan' de. mógelijkheden! die. waridbetiin- merfng en verlichting boden. Vandaag is het nieuwste opknap pertje van Schiedams voorn; winkelstraat in gebruik genomen. Advertentie (1. M.) en de betimmering van HOOGSTRAitT SCHIEDAM ■wérdS^/Méord^d'/'/nitgevoerd, dOOr.:: - Aannemlngs- en Bouwbedrijf *7:! ÏSetsirIsd.yk 136 Rotterdam /.-Telefoon- £4977 deeltelijk) en de S.G. die zich hier over het ergst beklaagden, en het i$ voor een vijftal raadsleden ten slotte aanleiding geweest tegen; het voorstel van B. en. W. te':stemmen,' Dat' vond de burgemeester erg -jam.- mcr. en hij heeft dan ook telkenmale opnieuw getracht de raai te bewe gen het voorstel unaniem te accep teren. omdat tenslotte het bad toch komt, dank zij de meerderheid en men toch later, bij de begroting over de exploitatie kan gaan praten. „Nee", zei de heer Weststrate, „dat vind ik niet reëel" en hij diende een. motie in. die behelsde, dat de raaii verklaarde het bad 's Zondags ge sloten te houden. De motie werd verworpen en direct daarna kwam. hot voorstel van B. en W. in stem ming. Het waren de heran West- strate. Don, Den Admirant, Kooy en Hoogerwerf dietenslotte nog/te gen het voorstel '.stemden. 'Over dé. andere vöorstelléh. heeft men zicht niet al te,/lang bezig -gehouden- hierbij waren zeer veel kamerstuk ken. Menheeftzich - nogwel even bezig/gehoudemmet het voorstel tot; aanleg van een. ;brug in ■het/Sport-- centrum-Oost, 'doch/ ook dit voorstel werd" aangenomen. '"Het was bijna half twaalf, teren de vroede-va deren huiswaarts keerden. VEEBTIG JAAR HOOGLANDS BOEKHANDEL Dinsdag 4 September znl het 40 jaar geleden zijn. dat de vader van de hul-' eLlge eigenaar, de heer F. J. Hoogland •zijn boek- en kantoorboekhandel - aan de -Schtedam6eweg/31 opende. •."In'']"*" nam de zoon, .de heerN. Hooglaré' zaak over van zijn moeder, dle-d ken: had gedreven na de,dopdsV"- echtgenoot- en/ hij hóeft da 3- grote. blo el .weten 'ta brengen; Nog-i»- 1942 moest' de zaak belangrijk worden uitgebreid. 'Aangezien de. dagcuraus 6-.. - rysehool/i'/.tot Opleidingtot-.stuurtnan' geen 'levensvatbaarheid' blljkt'tc ./bezlt-.i ten zat deze opleiding na< het 'beëindl-- gen: van: het lopende cursusjaar Wcrdan- opgeheven BlhnérigekomenV1 260 - A. Visser/ 34/: laBt:, V], 74 A. .Zuurmond,. 39kantjes; Vl .85 J. van Duyn: 12 last 740 -kisten 7 verse. vig,1 60kisten, makr.èel;R;.o„ II ,H. ven T>uyn 60- kantjes en 150 kfitea- Geboren: .Wllleou z. ."V- 7W- HoeL igaretha,t;d.- v.iN. '.v./ d.-rHoeven- en. D. oen Houdtjker: CatharlnaVM., A!V'd,/'y» anen./ A- va n. - Drute nLi-. ,d. v. A^ J- de /Veth. "en A. .wrnem,Z../V. ?w. Hoek en C.'Ankt Johannet Wildé;:* hoven-./ m.;a:v Drutenjc.: duina:;Ei ;M„ ,d.: .'v;7A-. J.-.'.de -Neth,"« H,Lehyeld.?/ - Overleden ;iE; K..: Bloro,;.76cJr,óV yan j.,Av Koodsnrij s.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 2