Keuze Twistende steunorganisaties dragen beide politiek karakter Pioniersarbeid van oom Theo9 Saskia en Joost In de pqüze Wintermode 1951: New look herleeft ANWB bindt strijd aan tegen „20 km" bordje ERERAAD OVER STE dhmq&kiVim Ambonezen kregen indruk dat zij niet vrij stonden Nederland en het plan-Pleven Beveiliging van spoorwegovergangen thans beslist onvoldoende, constateert Bond Omroepen gaan SveltPills bij schoolradio 7-Dccenibcr-divisie lioudt reünie ^angstermijn voor invoering groter maaswijdte in Noordzee .J Oud-Minister Kraus overleden Loongeschil bij de j Lago opgelost Zaterdag LSeptember-1951 3 DEN" HAAG. De ereraad, die onder voorzitterschap van mr Van Berckel. een onderzoek heeft Ingesteld naar aanleiding van de beschuldi gingen over en weer weer tussen „Helpt Ambon In nood" en „Door de eeuwen trouw". Is tot de conclusie'gekomen, dat de houding van „Door de eeuwen trouw" niet in overeenstemming is geweest met de goede zorg voor de haar toevertrouwde belangen, HU verwerpt het betoog van „Helpt Ambon In nood", dat hun actie n i e t en die van „Door de eeuwen trouw" tv el een politiek karakter zou dragen. Beide stichtingen immerskiezen in hun doelstelling en optreden partij voor de Republiek der Zuid-Molukken De raad heeft geen aandacht besteed aan de gedragingen van „Door'.de eeuwen trouw" In de affaire-S weer ts en aan de in verhand daarmede geuite beschuldigingen van wapensmakkelarü e.d., aangezien de beide partijen elkaar op dit pont geen grieven «naken. naii! üiii Mir. MSiiitJiniiKiiniiimiiiiiii aiciiimii a aisni mh» IN de komende weken zal de Ne derlandse regering haar houding moeten bepalen tegenover het denk beeld van een Europees leger, zoals dat in het plan-Pleven is uitgewerkt. Gelijk men weet, was ons land op de besprekingen hierover te Parijs slechts 'door een waarnemer verte genwoordigd. Van de aanvang af is'van Nederlandse zijde een zekere afstand bewaard, in tegenstelling tot onze Benelux-genoten, die deelne mers: aan de conferentie waren en dan bok hetinterim-rapport van 21 Juli1: mede hebbengeparafeerd. Onze regering, kan; dus,-; zeker in theorie, nog alle" kanten uit, maar «en. keuze .'zal zij moeten doen. En het is éven moeilijk als belangrijk, om de juiste keuze te doen. Helaas;, heeft, dè regering ,riog in geen enkel opzicht' naar buiten; van haar inzichten ter zake doen,blijken.' De. behandeling'.'van dit vraagstuk, dat voor. ons'volksbestaan van door slaggevende; betékenis; kam, zijn, had totnogtoe,binnenskamers plaats. Het verkeert /kennelijk" nogih hét" sta- dium van in ..hoofdzaak departemen tale bestudering, met de gangbare verschijnselenvan// conflicterende groepen, die in nota en.tègenriota de minister voor hun inzichten pogen te winnen.' Wij -vragen ons af, ofhet langzamerhand niet tijd wordt ook' eenbreder.-publiekbij. de kwestie te betrekken; Hét is nog/maar. kort dag;. Uiterlijk op; dè; ihiiiisteracoDférentie te Rome in October zal Nederland zich moeten uitspreken. WEE in de buurt van het Plein zijn oor te luisteren legt, krijgt de indruk,- dat er op één punt een zekere mate van overeenstem ming bestaat,- zö/liet in nëghtiève zin'. Niemand schijnt' meer te;. ge~; loven/aan de 'mogêlij khei'd voor/ aha ..land dm zich 'bultén. ,het; Euro pese 'legér;':~te-' houden./ Nu', Frank rijk en Duitsland het, na /enige niet onduidelijke,Amerikaanse aanspo ringen om- wat; haast te maken, eens zijn geworden, achtt men in, bevoegde kring,als wij de stem ming goed hebben gepeild, de theoretische vrijheid van ons land om „neen" te zeggen, in de- prak tijk ternauwernood aanwezig. Op dit inzicht reageert men verschil lend. .Tegenover "hen, die, met het plan ingenomen' zijn/ omdat zij de daaruit voortvloeiende integratie van Europa toejuichen, staan de: twijfelaars, die de--bezwaren breed, uitmeten. Paradoxaal zou,hup.hou ding -kunnen worden; gekenschetst als die van „wij voelen voor dit plan minder dan niets en' zijn van mening, dat wij er aan moeten meedoen". Een gevaarlijke mentaliteit Niet, omdat wij de realiteit en het ge wicht van de bezwaren die tegen het plan-Pleven' werdén aange voerd, stuk /voor stuk' zouden ont kennen. Integendeel, - maar wij keuren de houding, die wij hier boven, mogelijk wat overdreven,, schetsten, daarom af, omdat zij ons land in-- het jongste verledenal meer dan -eens, parten heeft, .ge speeld. De Indonesische kwestie is er het, schoolvoorbeeld van. Ook daar werden kostbare kansen ver speeld, omdat het. politieke getij al lang_ verlopen was, als eindelijk moeizaam de beslissing, kwam om de bakens te verzetten. Het zou. wel zeer te betreuren zijn wan neer, men zich nu opnieuw zou be halen tot critiek en aarzeling om zich. uiteindelijk toch mokkenden zonder, geestdrift, gewonnen tè- ge ven'aan de "logica der feiten. '//- Dat „Door de eeuwen trouw"een onjuist; financieel beleid zou/hebben gevoerd is niet gebleken:/Dé uitga ven ..waren in overeenstemming met het doel der stichting. Dat niet elke onderneming, welke werd gesteund, met. succes werd bekroond, ts geen reden het financieel beleid af te keuren. Verder constateert de raad, dat men zich van weerszijden aan ge brek .aan tact heeft schuldig ge maakt én dat de verhouding van beide stichtingen dóór een reeks van over en weer gemaakte fouten is vertroebeld. De oorzaak ligt •hier bij beide;, Doordien de Ambonezen finan- cle el geheel op steun - der beide stichtingen, maar vooral van „Door de eeuwen trouw" waren aangewe zen. moest bijna onvermijdelijk en buiten de schuld der betrokkenen een situatie ontstaan! waarbij de Ambonezen de indruk konden krij gen niet meer de hun toekomende vrijheid en zelfstandigheid te genie ten. „Door de eeuwen trouw" heeft van haar zijde ook inderdaad niet altijd de juiste grenzen ln acht ge nomen. De raad beslist, dat „Helpt Ara bon in/Bood" zich voortaan zal: .be perken tot-het verlenen van studie beurzen aan Ambonezen en. bet ove rige terrein aan „Door de eeuwen trouw" laat. Teneinde de verant woordelijkheden-der stichtingenen die van de Ambonezen beter te schei den wordt beslist, dat beide stichtin gen. voortaan de gelden, voor het noodlijdende Ambon bestemd, aan wenden in overleg met of op aan wijzing door een gezamenlijk te be noemen trustee, die terzake zal wor den geadviseerd .door een commissie van leidende Ambonezen, (Advertentie LM.)! PLTUD MS niPjD WORTH SIJTTE ROOKT GAAN WERKFkiH HEU7 Spaart keel en' zenuwen Ex-guerriUa-strijders op Celebes melden zich DJAKARTA. Op Celebes heb ben twee honderd voormalige guerrillastrijders, zich aangemeld bij de autoriteiten. Een woordvoer der* van het Indonesische leger deelde mede, dat deze ex-guerril la's /behoorlijk zullen worden be handeld/Zij zullen in de gelegen heid worden gesteld, zich aan te sluiten bij het geregelde Indonesi sche leger. Btf al Je spoorwegovergangen zowel bewaakte als onbewaakte kan de weggebruiker,, meestal eerst óp een tiental meters afstand van de overweg een onduidelijk klein bordje „20 km." vinden, dat zowel In -formaat,..kleur als lettering afwijkt van de In de verkeerswetgeving vast gestelde. gebodsborden. -/..; ''/•'-//• De: A.N.W.B. heeft thans de aandacht van de" Minister van Verkeer en Waterstaat er op gevestigd,-dat deze bepaling, die als beveiligingsmaat regel totaal onvoldoende is en niét meer past in deze tijd, naar de mening van de Bond geen rechtsgeldigheid meer bezit. De .A.N.W.B. ineehtniet te, mogen verwachten, dat deskundigen- op het gebied van de moderneverkeèrs- wetgeving dit" archaïsche overblijfsel opnieuw in het verkeersbeeld zou den willen invoegen, door deze be paling alsnog ih het Wegenverkeers reglement op te nemen.. Zotvel'voor de bewaakte, als voor de 2200 onbewaakte overwegen die M EN-bepleit wel eens „een, An- x gelsaksische aanpak" van de politieke vraagstukken. en staat dan mede daarom wantrouwig te genover de continentale samenwer king/Misschien kan het dan geen kwaad zich eens te spiegelen aan een wel zeer typisch Engelse figuur. Hield Sherlock Holmes niet, tel kens weer, zijn ietwat hardleerse vriend Watson voor ogen, dat als all e andere mogelijkheden waren uitgeschakeld de enig overblijven de oplossing "de juiste moest zijn, al leek' die ook - nog- zo /onaanneme lijk? Deze wijsheid dunkt ons ook bruikbaar bij het bepalen van een politiek beleid. Als er geen andere uitweg - is moet men eenvoudig de ene, die nog over is, gaan. al mag die ook nog 20 weinig aantrekkelijk er uit zien. Wie zich dan ook tegen Ne derlandse deelneming aan een Europees leger verzet, zal een deugdelijk alternatief aan de band nioeten doen. Kan hij dat niet, laat hij .zich dan, met gratie in heton vermijdelijke schikken. Waarmee niet gezegd-wil zijn, dat hij zijn bezwaren, zolang als het vraagstuk ln discussie is, zou móeten verdon keremanen.- V "bT IEREOVEN gaven wij al te -1 kennen, dat wij die bezwaren wel degelijk zien. Wij willen ons allerminst scharen onder hen, die aangevuurd, door het lokkende perspectief van een verenigd Euro pa; Pleven juichend begroeten als brenger .van- het federale heil. Zeker, er Is behoefte aan construc tief denken, ook in het staatkundi ge, en de gloed .van het ideaal zal niemand kunnen ontberen. Wie lijdt onder3 de verscheurdheid van ons werelddeel, zal dan ook on weerstaanbaar worden aangetrok ken door wat, eenheid in .uitzicht stelt.'Toch! wie zich door zijn- ge-, voelens laat, meeslepen loopt, in het staatkundige een kwade kans al evenveel onheil te stichten als wie in overmatige scepsis nergens meer voorwarm kan - lopen. Daarom is nuchterheid, vanouds een spreek woordelijke'- nationale- deugd, gebo den ook by de beslissing óver het plan-Pleven. Laat ieder, om te be ginnen zich goed trachten voor te stellen- wat een Europee^ leger, be tekent. Een aanzienlijk' percentage .van het nationale -inkomen zal niet meer worden besteed, zoalsde Ne derlandse regering en 1 volksverte genwoordiging dat juist achten, maar;volgens de;inzichten van een süpra-nationale - instantie. Deze laatste moge een „Europese com missaris voor. de defensie" zijndan wel een „hoge autoriteit", als bij hetplan-Scham an voorzien,/in béi de..gevallen wordt de uiteindelijke beslissing- over. .ónze defensie-uitga ven niet méér ia Deh Haag geno men... 4' -' .-/ .!*-.**• Men. denke, daarover niet licht. In /onze tijd Is de .landsverdediging zo innig verwevèn met het gehele maat- schappelyk-ècohomische bestel, dat het onmogelijk is de 'defensie-sector uit het geheel te lichten èn afzon der- lijk te regelen. Wie a zeg;t zal moeten doorgaan, misschien niet tot de z, maar in ieder geval tot een heel eind in het alphabet. Niet ten onrechte beschouwen'! de voorstanders der Europese federatie de-integratie op het terrein der defensie als.de eerste en beslissende stap op de. weg naar staatkundige eenwording. Dat klinkt veelbelovend en'kan het ook zijn, maar de zaken liggen/tóch: niet zo simpel als menig vurig federalist in zijn argeloos enthousiasme meent. OE dé korte baan. is de yoornaamr ste zorg voor ons land, zoals voor geheel West1 Europa, hoe zich te beveiligen tegen mogelijke overwel diging,-zonder daarbij al te zeer het levenspeil der massa aan tè tasten. Aan dat doel móét voor het ogenblik alles ondergeschikt wordetf gemaakt. Maar één ding moét niét worden ver geten. Op lange termijn is ons voor naamste probleem,-hoe onze nóg al tijd snel groeiende bevolking te voe den,,en bij voorkeur beter te woeden. Industrialisatie is daartoe één van de onmisbare voorwaarden. En nu rijst eén beklemmende vraagt wan neer/ Nederland - deel/uitmaakt van een continentaal;blok en via.:zijn de fensie ook economisch zijn vrijheid van handelen in belangrijke mate heeft prijs gegeven, zullen, dan .Frankrijk en Duitsland; industrie landen allebei, voldoende-oog hebben voor de levensbelangen van een, klein laDd als het onze met een in dustrie >n opkomst? Het gaat niet aan om in luchthartig optimisme te menen, dat het wel los zal lopen, of de verwachting uit te spreken, dat Nederland wel. al ba lancerend tussen de tvee. een wan kel evenwicht zal wèv Ie bewaren. Wie dat doet, zou op - -l heel losse gronden bereid zijn ee.i gevaarlijk spel met ons nationale bestaan te spelen. Er zijn zonder twijfel aan het plan- Pleven voor Nederland nog andere bezwaren ook verbonden, maar dat waarop in. het voorgaande wat die per werd ingegaan Is wel het ern stigste. Zó ernstig, dat het.-alvorens naar middelen te speuren om-het te ondervangen, zeker de moeite loont eerste nog na te gaan, of wellicht zij gelijk hebben, die als alternatief pleiten voor de omzetting van het Atlantisch Pact in een Atlantische Gemeenschap, een Unie. Dit is ech tereen zaak op zich zelf. er nog in Nederland zijn niet min der dan 600 er van zijn in. verharde wegen gelegen is het bordje „20. km" een volkomen onvoldoende be veiligingsmaatregel. Op een.kruising tussen weg en spoorlijn kan men niet alle plichten op de „weggebruiker leggen. Inplaats van een irreëel papieren voorschrift vraagt de A.N.W.B. thans om werkelijke voorzieningen. De situatie de alarmerende ongeval- ler.cijfers demonstreren het ten dui delijkste schreeuwt om afdoende beveiliging. -"a V DEN MAG H.M. de Koningin heeft benoemd tot commandeur in de Huisorde van Oranje Nassau de heer M. Kohnstamm, oud-particu lier secretaris van H.M, Koningin Wilhelmina.- - OOM:'THEO bezig met de opnamen - boor, een radioreportage. .-■ LONDEN. K..L.M. en B-E.A- hebben besloten om de nachtvluch ten tussen Amsterdam en Londen, die 30 September zouden eindigen, nog drie weken voort te zetten. Advertentie fl. M.) sdiodendegezondheldf Duizen den vrouwen In hel buMenlond verkleien-don'bok. om slank te worden, de «Burcfaard» - d# kradilig «wkendf, lllvinn dankhildsdrogeei. Zuiver: plantaardig volkomen dnsehaaoiPiK, ook bl| Icngdurlg gebruik! Thans pok in Holland verkrijgbaarl In ApotfuVin ütpeh AlPHAjVJom ,{an Luijltnil«ialt00 (Van onze.radiomedewerker). De pioniersperiode is ten einde. De VPRO, die de openbare school vorig jaar het begin yari de school-, radio schonk en daarbij enige hon derden scholen elke Woensdagmor gen dit moderne hulpmiddel van het onderwijs ten dienste stelde, gaat in October met de AVRO en de VARA samenwerken. Dat moest er wel, van komen, omdat de VPRO te weinig zendtijd heeft om-.meer dan één uitzending per week aan het goede werk te; spenderen. Nu komen er drie uit zendingen per week, samengesteld in onderling overleg, opdat dou blures worden vermeden. Het gaat volgens eon „lesrooster", dat door de drie omroepen met vertegen woordigers ran de onderwijswereld wordt opgesteld. Vaste figuren In- de uitzendingen van de VPRO; waren Oom Theo (Rob de la Rive Box), nichtje Sas kia (Nora Boerman) en neefje Joost (Johan Wolder). Een radio-regis seur dus en twee acteurs. Het is een compliment voor deze drie onzichtbare verschijningen in Ne derlandse schoollokalen, dat rots vast in hun echtheid werd geloofd. Dat gaf een enkele keer wel eens komische moeilijkheden.. Bijvoor beeld als persoonlijk contact met hoofdonderwijzers (die er vaak in geloofden) noodzakelijk fwas. Dan Het Johan Wolder, die uiterlijk niet meer/ op een schooljongen, lykt, zich door Kees van Maasdam, van dé Jeugdomroep in Haarlem, ver vangen, Nora ■Boerman, klein - van stuk, trok ultra-jeugdige kleren aan en Box moest oppassen, dat'hij de 24-jarige Nora als een veertien jarige Saskia behandelde. Robbert Box werd bij de samen stelling der programma's geassis teerd door twee onderwijzers: dc heren Post en Jonges.-Dat is van groot nut geweest, vooral voor het vinden van de- juiste toon, waarop de collectief in hun-klassen of. in. gymnastiekzalen luisterende kinde ren benaderd-moesten worden. In het begin schreef Box veel te moeilijke teksten. Langzamerhand kreeg hij uit de praetijk een soort woordenlijst, waarvan hij zich ver der bediende. Een tweede ervaring van Robbert Box slaat op de vorm der uitzen dingen. Het „klankbeeld" de vorm waarmee - Box begon werd door de kinderen (tussen tien en dertien"'1-jaar) niet begrepen. Het heeft imniers geen: eenheid van tijd en plaats, monteert' hedenverleden en toekomst door elkaar. Dé reacties der scholen dwongen om terug- te gaan haar de meest eenvoudige reportage-vorm: het ter plaatse beschrijven van wat op het zelfde moment gebeurt. Dat: dit bij ingewikkelde onderwerpen veel overleg kostte, behoeft "geen betoog. ,lSchooluitzehdingen,,, zegt Box, „dienen langzaam van tempo te zijn, eenvoudig .van woordkeuze en zinsbouw, in;den beginne simpel van vorm. Steeds moet men er op bedacht zijn/ dat de uitzendingen zich -richten tot kinderen, die nooitJ bewust naar de radio hebben ge luisterd en daarin thuis niet wor den aangemoedigd. .Geleidelijk kan men dan, wat de vorm betreft,naar iets samengestelder schema's .grij- VPRO weten; dat het tijdstip, der'uitzen dingen^'niet.bij het lesrooster paste. Soms werd dan, door de offervaar digheid van de school, .een oplos sing gevonden in het toepassen van de magnetofoon. Deze nam op Woensdagmorgen het VPRO-pro gramma op de band op en de band werd dan afgespeeld op een .beter uitkomend moment. Robbert Box constateerde in som mige gevallen, dat openbare ,'scho- lea'/er niet tegen opzagen om van KRO-uitzendingen én Rooms-Ka- tholieke scholen om van VPRO- uitzendingen te profiteren. Thans gaat Box deel uitmaken van dé nieuweschoolradio-constel latie; waarvoor van de "zijde/ van de AVRO de heer Feenstra en van de zijde der VARA de heer Van Nie- róp beschikbaar" zijn gesteld. Maar „Oom Theo" zal nog wel in de herinnering der kinderen blijven voortleven- Nederland wenst meer grensverkeer met Duitsland DEN HAAG. De zestig grens-' posten aan de Duits-Nederlandse grens zijn door Nederland' sinds 1945 voor het algemene personen verkeer opengesteld, doch Duits land; heeft er.'slechts 25 pperige- steld: De Nederlandse/ regering ..heeft zich, thans tot de Bondsrege ring gewend 'mét. het verzoek om ookde overige Duitse grenskanto ren/opente stellen. Eén /Britse woordvoerder te Bonn- heeft'verklaard, dat de .Brit se Hoge Commissie de inwilliging van het; Nederlandse, voorstel zou/ toejuichen. Een woordvoerder van' de West-Duitse regering verklaar-; de, dat ook de Duitsers de open stelling// van de.grensovergangen zóiiden loejuichen. Hy voegde er evenwel- aan toe,' dat dit vermoe delijk een Britse aangelegenheid; was,daar deautoriteiten van o« Britse zone/in eerste instantie toe stemming hadden'. gegeven 'tot het ope nstellen van de. eerste; 25 over- gan'gen.- iMiiiuiiiiiiiiniiQSiiiinajiiniiiüiinBiniiiiiiiDüDiiïiiiioiDinaüiiiüiniEiintimiS'Dnti! HILVERSUM.. De 7-Decem- ber-divisie, 5 jaar geleden voort gekomen uit de expeditionnaire macht heeft gisteravond ïn de KRO studio eén reünie gehouden ter gelegenheid van haar eerste lus trum. Ruim 3QG officieren, onder officieren en manschappen, deels in uniform, dééls in burger, wer den bij aankomst in de studio allen persoonlijk begroet door de gewe zen commandant, generaal-majoor Dürst Brilt. Later op de avond herinnerde deze' in een toespraak aan de gebeurtenissen in de afge lopen jaren. Hij releveerde hoe de 7-Dccember-divisie op 31 Augus tus 1946 in Glasgow was opgericht en «hij - constateerd e me t genoegen', dat elk onderdeel der divisie deze avond vertegenwoordigd was. De geest van deze divisie leeft nog voort in onze vrijwilligers voor Korea, want 30 leden vervullen aldaar hun pb'cht, zo zcide hij. TTgr grootste ongemak van een li -pauze in de schouwburg vind tfc dat je er altijd van die zwakzin nige gesprekken voeren moet. Dot Jean -niet anders, want alles werkt tegen in zo'n foyer. Eerst vecUt je, of je leven er van a/hangt om icoj- fie waarvan je uit ervaring weet dat ze niet meer is dan een wrange parodie op die drank en dan zet je het gelukkig weer ledige kopje na tuurlijk juist op de vlaats waar iemand het omschopt. Je probeert niet te kijken en wandelt weg, of je er niets mee te maken hebt, maar komt voor straf- die 'c oervervelende kennissen tegen. Zij vinden het on aangenaam en jij-vindthet onaan genaam, .maar er. is niets aan te doen je Z staat tegen, elkaar aan gedrukt. toont de pauze wil het nu eenmaal zo. Én jé zegt: „Zó, zijn jullie er ook?" Niemand zegt ooit „neen". Dan lach je een beetje tegen eikaarzen ziet op tegen /een gesprek, dat 'f in die voife altud lijkt op de talmende conversatie b«j op-verirek-staande treinen; je kuntniets aansneden, taant het kan etk ogenblik a/gelo pen mezen. Bovendien zou je het jrraag kort maken. Hoefinjvtklinkt het dan.' Dat is gevaarlijk, want als je zegt „moot" en 'zij vinden! het "lelijk, moet je debatteren1 met' dezekerheid- dat dc bel pèt zal gaan als js aan' je beste argument toekomt Daarom ia het wijs. neutraal te zeggen: „Och, een beetje vreemd, hè?" Kijken ze dan'zo van .wat-heb-lk- noü-aan-mijn-fiets-hangen, danver volg je haastig: „Maar lioèl knap, met al die verzen. Interessant!' Dan kun je nog alle kanten on. „Die eh:.,, hoe heet hv ook Weer die Albert) Ruys speelt al tijd mooi,, Hè?" -■-■/ Je zou het graagtoegeven, maar de echtgenoot roept nijdig: ,Ach mens, AlbertHuys, dies peelt toch zeker helemaal niet méé!" „Wèl «Mar" antwoordt zij. Dan gaan zij het in 't programma nakij ken en krijgt de man oelijk: staat er niet op. .JNee', zegt hij bazig; „die Albert Kuys speelde in dat stuk van laatst, kom, noem het eens het is zo iets van vroeger, met een poort en van d ie mannen met an die dingussen op en Als ze over oen zwaan beginnen, weet je ten mbtxie dat .ze Lohengrin op het oog hebben,maar meestal1 vertellen ze een hachévan Electra en Nathan de Wijze - en be- doèlen ten slotte Paultis onder de Jodeni -;::r.-/g r/H/J-'-i-/ lïéérlijfc als toe de titel rfhdelyk gevonden hebben. Maar wett doen we er nu mee? „Dat was ook een mooi stukf*, zegt zij, „en daar speelde Albert Ruys wét in.'" En al weet je ook niet bij benade ring, wie Albert Ruys eigenlek is, deze keer moet je toegeven: amdëra komt er geen slot. aan. Als het erg vol staat in de Jioyer (s het moeilijk weer Allot te komen. Bovendien duwen, en stompen de mpnsen je voortdurend, slaan je aangestoken sigaret uit de handen e»rvalïen over je.heen als je je hurken zit om 'r op te rapen. Het best kun je ten slotte zeggen; „Zeg, ik moet nog éven praten met die meneer daar...." En dan toys je maar een vent in de massa aan, dat is altyd raak. Maar als je een mi nuut later staat uit te'puffen tegen een pilaar, komen die kennissen uoorbO en zien natuurlek dat helemadt niet praat. Wat nu gedaan? Je óverweegt allerleistappen, maar dan gaat opeens-als een lana» verlossende kreet de bel. En hoe afschuwelijk het derde bedrijf.'ook zijn mag het is altijd beter dan de pauze. KRONKEL. DEN HAAG. In April 1946 is tussen de landen, welke de Noordzee bevissen, een verdrag gesloten dat een maaswijdte van minstens 8 c.m. (nat gemeten) voor de netten vaststelt, ten einde te voorkomen, dat de visstand door overbevissing wordt vernietigd. Nederland heeft dit verdrag reeds jaren geleden geratificeerd en de noodzakelijke uitvoeringswet ia bU dc Tweede Kamér in behandeling. In haar memorie van antwoord verklaart, /.de Regering zich bereid om soepelheid te betrachten. bU 'de invoering der wet De moeilijkhe den, welke de kleine kustvlssers vati de voorgestelde bepalingen zullen «ondervinden, kunnen- ten dele worden ondervangen door het in werking treden van de wet r.aar een nader vast te stellen tijdstip te (Van onze^ mode redactrice). Gisteren was het de grote dag, dat de niéu we herfst- en wint er- modellen t>'an de Pa- rijse -haute couture openbaar mochten warden gemaakt. De Parijse tekenaar Els- tir,die vrijwel - alle Parijse shovjs heeft be zocht, heeft voor ons blad een. aantal model- len en silhouetten ge schetst, die het meest typerend zijn voor - de nieuwe modeHet is een gedeeltelijk, her- CJr +.r leefde Neu> Look, met wijde rokken,smalle tailles en iets langere rokken: De mode Hen van Fath zijn wel het meest uitgesproken voorbeeld van deze nieuwe modelijn. Dan is er de hoge tail le, geïnspireerd op de lijn ran het Directoire, die vooral bij Dior sterk tot uiting kwam. Jcan Dessen dc Griek se ontwerper, wiens collectie dit jaar een bijzonder grootsucces had, noemde zijn; lijn „l'Oiseau Bleu", de Blauwe Vogel. Die vo- gellijn" is heel karak teristiek: revers sprin. gen op mantels, cos- tuums en japonnen naar voren, terwijl de rokken een gecom- pUceerde combinatie V van rechte en klokrok een zyn collectie beheerste. met enorme mouwen zn de beweging naar achterren had- 'Griffe vónd de inspiratie tijdvande Italiaanse Renato- maakte rokken, die den: blauw was 'de kleur, die voor zijn korte wijde jasjes sance, een Ha- en madame Schiaparelli rembroek zochten te imiteren. verschuiven. BU de vaststelling van bedoeld tijdstip kan er rekening mede worden, gehouden, dat do visserijbedrijven de gelegenheid verkrijgen bij normaal gebruik hun thans nog gebezigde netten van minder dan 80 mni maaswijdte af te vissen: Voor een bijzondere tegemoetko ming bestaat naar de mening der Regering geen aanleiding, omdat co beoogde overgangstermijn bet mo gelijk maakt geleidelijk nieuw want van de vastgestelde maas- wijdte in bedrijf te brengen zon der dat de" bedrijfsonkostea wor den verhoogd. DEN HAAG. Oud-minister prof. dr it J. Kraus is Woensdag, bijna negentig jaar oud, overleden en Vrijdag in alle stilte, gelijk hij gewenst had, begraven in Delft, waarhij een sieraad geweest ia van de Technische Hogeschool, welke hem een ere-doctoraat ver leende. Hij heeft de Nederlandse naam beroemd gemankt v aan.: de Zuid-'Amerikaanse -kust van de Stille Oceaan, waar'hij, met name ln. Chilien Peru, vele havens heeft ontworpen en uitgevoerd. - ln 1905 we ra hij minister van Waterstaat; Na zijn ministerschap is hij ge ruime tijd lid van de Eerste Kamer geweest .voor de toenmalige Libef rale Unie. j Willemstad; - - De byzonaè re bemiddelaar in het arbeidsge schil !by de Lago op Aruba, \V. R.: Plantz, heeft aan de pers meege deeld, dat volledige overeenstem- ming isf-bereikt inzake het loongef- schil: De lonen zullen worden vast-, gesteld als door de Lago is voorr gesteld, namelijk een verhoging van. tien cent per uur of vijf pro cent naar gelang het voordeliger is :.voor de betrokkenarbeider, waarbij een duurtetoeslag van 9,26% in het loon is opgenomen. Voorts 'zal er. een verbetering kor men van sociale ma'atregelen,als medische verzorging èn een vacan- tiefonds. Een en ander geldt zowel: voor inheemse als voor buiten landse arbeider». l -/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 3