Toon Hermans werkt aan iets heel anders' ROBINSON CRUSOE v<" Rij Amsterdams Oude Kerk aan Rooms Katholieken verkopen? WEER WERKEND LID DER MA A TSCHAPPIJ Zeventien nieuwe liedjes en een hele bos ideeën, neergekrabbeld op menu 's en lege sigarettendoosjes r~ VERSJES EN PRENTJES pPSBsESHIEB K Moet U eens hóren! WÊMmiMmM 55 55 In Frankrijk „kwam het opeens" Oorlog Als vader te veel is 't Dooitd AVO geeft aan minder validen gelegenheid tot arbeid Schrijver was zelf landrot EELTGEZWELLEN ™lwyk\ r)aef -15 lil Alt1: Herenmodebeurs belooft veel, maar geen sensatie Een suggestie van professor Mönnich: SC EN 1 .7,» Zaterdag 1 September 1951' (Van een onzer redacteuren) ÏN Zandvoort is Toon Hermans die-énige man, die zich van de regen en de grauwe branding niets aantrekt, want hij zit in een allervriendelijkst kamertje van zijn splinternieuwe woning, met het plezier van een kunstenaar, die „lekker op streek is" te schrijven aan zijn programma, dat half October ergens-in- Nederland voor het eerst zal gaan. Op zijn gezicht rest nog een beetje zonnebruin uit Zuid-Frankrijk, maar op tafel liggen, .naast de schrijfmachine, de duurzamer gevolgen van zijn va- cantie aan de Cóte d'Azur: zeventien nieuwe liedjes en een hele bos ideeën, neergekrabbeld achter op menu's of sigaret tendoosjes met een paar woorden of tekeningetjes een ge heimschrift dat hijzelf alléén weet te ontcijferen. zonder begeleiding want daaraan moet hij met de pianist nog een heleboel doen, doch alleen om een indruk te geven. Wat ik te horen krijg belooft veel. Een zeer dwaze parodie op Blauwbaard. Een stukje verliefde poëzie over Amsterdam. Een liedje in het dialect van Lim burg, zijn geboortestreek. Een prachtige begpottin van het onver mijdelijke meeringref reintj e. En een vers, dat „Chaos" heet en woorden die logisch niets met el kaar te maken hebben, met een ge raffineerd begrip voor hun gevoels waarde tot een bizar, treffend ge heel verenigd. Als we over deze inderdaad zeer veelzijdige collectie praten, blijkt dat Hermans, als bijna iedere ko mische kunstenaar, zélf het sterkst wordt aangetrokken door de „tus- sentoon" die dwaasheid en enist tot één kleur vermengt. Toch streeft hij er doelbewust naar, bet terrein dat de humor hem ter be schikking stelt, zo breed mogelijk te exploreren van de tegen het lees-vers aanleunende overpein zing af tot de geheel op het dóen aankomende welhaast improvise rend ontstane „waanzin" toe. „Toen ik vorig seizoen klaar was met de tournee kon ik geen letter -op het papier krijgen" vertelt hij. „Ik dacht eerst: ,>Dat kamertje hier is te mooi". Ik heb altijd in kleine, rommelige hokjes gewerkt zie je en dit is allemaal nog zo nieuw, zo netjes. F.nfirt we zijn maar met vacantie gegaan en daarginds in Parijs en aan de Middellandse Zee, kwam bet opeens. Kijk maar eens even! Ik ben nu de hele dag aan het uitwerken en het gaat best naar mijn zin. Iemand die in zo'n stemming is moet je eigenlijk niet met visites storen maar een journalist heeft nu eenmaal zijn beroepsdeformatie, gaat dus aan de andere kant van de werktafel zitten en vraagt: .„Is het waar. dat het volgende programma een heel andere vorm krjjgt? We hoorden namelijk...." Ja, inderdaad. Jan van Ees, "Wiesje Bouwmeester en Matlhieu van Eysden gaan met een door de eerste geschreven „Paul Vlaande- ren-stuk" een grote tournee door het land maken. Dit plan is vorig seizoen, al geboren en het kwam precies op tijd. Na vijf jaar revue te hebben gespeeld in dezelfde, vertrouwde sfeer, kreeg Toon Her mans namelijk het voor elke kun stenaar zo begrijpelijke verlangen naar een nieuw artistiek perspec tief. Vooral mensen die met humor omgaan, hebben een diepe angst voor verstarring ca al waren de volle, enthousiaste zalen, negen maanden lang, alles behalve een vingerwijzing in die richting Hermans zélf droomde van „iets anders" en liet datniet uit zijn hoofd praten. i 4*2 v Een-raans-sHow? „En cu willen jullie natuurlijk weten wat het precies wordt", ver volgt hij. „Maar dat kan ik nog niet zeggen. Kijk, ik wil in de richting van een programma, waar in ik een „één-mans-show" geef, een cptreuen dus, van zowat een uur achter elkaar waarin ik alle maal verschillende dingen doe. Tot nu toe zong ik drie of vier liedjes op een avond. Nu heb ik er heel wat meer ter beschikking en ze zijn ook veelsoortiger dan vroeger, zodat ze me meer kansen bicden." En hij leest er een paar voor, ALS Toon Hermans op tournee is zit hij in de kleedkamer vaak te tekenen. Een paar rake zelfportretten, die hij eens neerkrabbelde, vindt U hierbij afgedrukt. Soms ontstaan, daar achter de coulissen, ook „rijmprentjes" een tekening met een kort vers erbij, in een toonaard die het publiek niet of nauwelijks van hem kent. Hier zijn een paar van die zó maar neergeschreven versjes. Publiek werkt mee „Een verhaal als dat over mijn zuster, die er een potje van maakte en hoe het in z'n werk ging. groei de tijdens de tournee avond aan avond. Als het publiek goed rea geerde, maakte ik er van alles bij een oor, of een tuitje en de pianist schreef die „uitbreiding" trouw op een papiertje. Zó bouwde het publiek dus indirect mee aan het programma. Maar het doet ook wel eens andersom. Op iedere pre mière hakt het een aantal van je illusies genadeloos in elkaar. Dan lacht niemand om de grap die je zelf zo sterk vond en dan stijgt er een enorm gejubel op bij dat ene JLTIJ tuas 'n vriend van mij Ti dte lange zwarte '"■in 'n schuilkelder kwam 'ie om 't leven .Ik was in 't café gebleven en doorgegaan met biljarten. A LS vader sterft, J~jl en-zij die dag toevallig .met Frits naar zee gaat, dan Heb je best kans dat ze niet eens met de begrafenis meegaat. T7 ANNACHT Heb ik de dood zien lopen, V al voor de deur van n coiffeur zag ik ze gaan. Ik. zeg met opzet „ze" Want Hij is niet alléén... De dood is er niet: één Nee, 't zijn er twee, ilvjee dikke en zc. hadden allebei 'n zwarte jekker aan. kleine mopje waarvan je niets ver wachtte. En juist omdat de zaal al tijd weer een raadsel is, zitten we dag en nacht te puzzelen over de vorm van ons nieuwe programma. Ja. naar die één-mans-show streef ik met kracht, maar misschien.... voorafwe denken aan tien of twaalf meisjes.... maar nee,.daar kunnen .we veel beter eens over praten als het allemaal definitief is. Schrijf nü alleen maar: er wordt aan gewerkt!" En Toon Hermans buigt zich weer over zijn papieren en zendt Uw verslaggever een energieke schrijfmachine-roffel achterna. (Fan een onzer verslaggeefsters) "T1 OEN de stratenmaker Th. Banning in de oorlog in Duitsland terecht kwam, verloor hij bij een aanval met fosforbommen vier vingers van zijn rechter, en twee van zyn. linkerhand. Dat maakte hem voorgoed stratenmaker-af en de zorg deed in zyn gezin haar in trede. Bunning tuas invalide en de maatschappij leek geen plaats meer voor hem te hebben. En toch is deze stratenmaker weer 'n volwaardig, werkend lid van deze maatschappij, als maker van zeer fraaie plas tic gebruiksartikelen zoals portefeuilles, etui's, e.d. in de Amsterdamse plasticioerkplaats van de A.V.O., de Nederlandse vereniging „Actio vincif omnia", („Arbeid overwint alles''), die 24 jaar bestaat en sedert dien 10.000 minder valide mensen afdoende geholpen heeft aan oei-J werkkring, die hun behalve arbeidsvreugde ook weer een bekoorlijk bestaan heeft kunnen geven. De heer Bunning is de tienduizendste. Vroeger betekende de drie letters A.V.O.: Algemene Vereniging voor Onvolwaardige arbeidskrachten. Die naam is men bewust gaan wijzigen. Want de innige overtuiging van de A.V.O. is. dat hij ofzij die door invaliditeit getroffen is. geenszins minderwaardig behoeft te zijn of aan de kant. van de weg moet staan, mits men. hem het juiste werk geeft. Naar schatting heeft ons land 175.000 minder validen. De A.V.O. \7andaag is het precies 300 jaar gele den. dat een schip de haven van Huil verliet met bestemming Londen. aan boord waarvan zich een. jonge man bevond, die voorbestemd zou zijn zo riet de beroemdste dan toch wel de bekendste zee man van de ge schiedenis te worden: hij heette Robinson Crusoe. Bijna zeventig jaar later in April 1719 verscheen n.I. het eerste deel van Daniel Defoe's „The Life and Strange Sur prizing Adventures of Robinson Crusoe", de avonturenroman/die in vrijwel alle talen der .wereld ver taald is. Overigens baseerde Defoe zijn roman niet uitsluitend op de belevenissen van de échte Crusoe, hoewel deze ook wel het een en an der meemaakte. Om te beginnen be reikte het schip, waarmee hij zijn eerste reis maakte de knaap was van huis weggelopen en i.voorwze bui-"' tengaats waren, was hij al zeeziek nooit zijn doel:, ter hoogte van Yarmouth kwam bet schip in een. storm en verging. Maar in hoofdzaak maakte Dcfoe in zijn boék gebruik van de avonturen, die Crusoe in 1659 beleefde, toen hij (weer op 1 September) uit een haven aan de kust van Brazilië vertrok en ander maal schipbreuk leed, op een onbe woond eiland terecht kwam en daar lange tijd verbleef, voor bij-gered werd. Het is een misverstand, dat Defoe zijn roman uitsluitend zou hebben opgebouwd uit de stof, die de erva ringen van de matroos Alexander Selkirk (of Selcraig) hem zouden hebben opgeleverd. tDeze Selkirk is ook een historische figuur en een. tijdgenoot vna Defoe (dieleefde van 165Ó tot 1731); Hij maakte onder be- vel van Dampier een: reis met dé- „Cinque Ports" naar de Stille Zuid zee en werd (op zijn verzoek) op Juan Fernandez, ter hoogte van Val-" paraso, aan land gezet, waar. hij - ruim vier jaar bleef. Een zekére. Woodes Rogers publiceerde, la ter de avonturen van Selkirk, en Defoe maakte weer van deze.bron gebruik. Trouwens, Defoe geforiiiktè niet alleen de avonturen, van de. échte Robinson Crusoe en van Selkirk, maar ër 'wordt bok beweerd, dat'hij mede stof putte uit de „Beschrijvinge van het magtig koningrijk Krinke. Kesmes" door de Nederlander Eenrik Smeeks, een voormalig scheepschi rurg, in 1708 te Amsterdam uitgege ven. Dit bevat ook het verhaal van een scheepsjongen, die per ongeluk werd achter gelaten op esn onbe woonds kust. stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen werkgelegenheid te ver schaffen. Een grote groep kan door her- of omscholing nog zeer ge schikt worden gemaakt voor het particuliere bedrijfsleven. Voor wie dat niet kan, blijft er de gelegenheid, in een der tien AVO-werkplaatsan in diverse delen des lands aan werk te worden ge holpen. Halfweg bijvoorbeeld heeft dit voorjaar een kleine fabriek van plastic regenkleding gekregen. Zes AVO-arbeiders leveren er regenjas sen af gelast volgens een. Engels procédé dat het scheuren op de na den voorkomt. Eén hunner is naar Engeland geweest om het hier zijn collega's te kunnen leren. In Den Haag maakt een werk plaats met zestig man personeel draadstukken voor de telefoor.instal- latie van het nieuwe stadhuis. De P.T.T. heeft daarvoor gereedschap af gestaan en ook een monteur, die als leermeester optrad. Besparing - Door de tewerkstelling in haar werkplaatsen bespaart de AVO vele gemeenten zeer grote bedragen aan sociale steun en bovendien het be langrijkste haalt zij de invaliden uit hun isolement door hun volwaar dig werk te geven, waarvoor zij veel al ook volwaardige arbeidslonen ont vangen, volgens een CA.O. De AVO streeft naar een nog gro ter aantal werkplaatsen, met daaraan verbonden een ambtenaar en een so ciale werkster die zich. speciaal be zighouden, met de thuiswerkers. De producten die de AVO-mensen maken zijn zo goed dat de AVO op de volgende Jaarbeurs een eigvn stand zal hebben; zij hoopt zo haar omzet te verhogen, waardoor meer mensen zullen kunnen, worden gehol pen, DEN HAAG. De schilder Geer van Velde heeft de prijs van de stad Mcntonc gewonnen met zijn inzending op de Biennale aldaar. Advertentie (I. IA.) aan de grote teen Een succesvol middel tje tegen, eeltknob- bels .en celtgezwellen aan de teen is nu weer verkrijgbaar on der de naam „DALET BALSEM". Dalet Bal sem dringt diep in de huid door. verlicht de pijn op wonderbare wijze, heft ontsteking en opzwel- Eng op. Zodoende kan de grote teen zijn normale vorm en- stand her nemen. Vraag 'n tube DALET BALSEM aan Uw'apotheker of dro gist. Prijs-f 2.59. Een circulaire met nadere bijzonder heden wordt U gaarne toegezonden op aanvrage bij N.V. AGILA - Afd. 5 - ÏJmniden Nieuw Kamerlid der CPN DEN HAAG. De voorzitter van het Centraal Stembureau heef t benoemd verklaard tot lid van de. Tweede Kamer in de vacature, oni4 staan door het ontslag nemen van de heer J. H. Hermans te Vaals, mevrouw M. E. NobbeOdinot, thans mevr. LipsOdinot, te Hil versum. De negen vóór haar op de lijst der C.P.N. voorkomende can- didaten hadden verklaard niet voor benoeming in de onderhavige va cature in aanmerking te willen ko men. HET is géén geheim waar ergens in de Stilte Zuidzee het eiland van Robinson Crusoe lipt. Zó doemt het voor de reiziger op, gelijk het zich bijna- drie eeuwen geleden moet hebben voorgedaan aan de held van het bekende uerhaal. Defoe zelf heeft-nóóit de gebieden gezien, waar 'zijn avonturenboeken zich afspeeldemEen paarmaal maak te hij een peispaar.hét vasteland van Europa en zijn» zeereizen beperkten zich. tot enkele 'overtochten over Het Kanaal. Een avontuurlijk leven heeft hij overigens "wel gehad, want hij was een hartstochtelijk politicus. Zijn activiteit op dit gebied bezorgde hem zelfs gevangenisstraf. Advertentie (LM.) hei verend bin- ook de deklaag ONVERSLIJTBAAR ;GARANTlE (Van een onzer verslaggevers) D E derde Hercnmo- den dit'reeds ken- gebracht met de te nis maken met een vertonen aesthetiek „show in revue-vórm" voor de man (maar dobeurs, die van gewijd aan de heren- voor hem niet alléén), 37 September in het mode, waarin geluk- laten zien, met welke R.A.I.-gebouw te Am- kig echter ook vrou- nouveauté s wij de sterdam wordt gehou- wen meespelen. komende herfst en den, zal, in niet min- uit het feit, dat de wi£ter .het^ .veSe J*if w -1 x zullen (op)sieren. dere mate dan haar eerste beurs op dit voorgangsters, in de gebied is gehouden in eerste plaats dienen „De Brakke Grond", ter oriëntering van de de tweede in ,'t Apol- kleinhandel, omtrent lo_paviljoen en deze de collecties der ex- thans in dc grote posanten in het ko- R.A.I.-hal is een cres- mende seizoen. Daar- cendo vast te stellen, naast echter wordt, dat het vermoeden - - meer dan in het ver- wettigt, dat de Heren- Slechts één advies leden, aandacht be- mödebeurs een evene- heren: spant uw ver- steed aan de altijd men; belooft *te wor- wachtingen niet te mannelijke consu- den, wélles regelmaat hoog. Alles zal 'wel ment en de veelal Sp0edig. niet meer valt bijzonder fraai zijn, Een tipje van de sluier die de komen de mannenmode nog verhult is voor de pers reeds opgelicht. Dit nieuws houden wy tot de tentoonstelling is geopend in petto. vrouwelijke koper weff-tê denken, der tentoongestelde- artikelen. Op 3, 4 en Zestig standhouders 5 September is de ex- zullen in een omge- positie tegen beta-., ving, die door het bil ling voör iederen reau Meyson en met toegankelijk ;'s- avöhds wandschilderingen van 6—10;30 uur.- Men. kan daar wij meld- maar 'sensationele no viteiten zijn er niet bij. Of het feit, dat uw hoedrand minstens .6,9 cm breed diént, te zijn, zouu dieper moeten schokken dan van Wim. Bijmoer, in het uw dienstwillige: overeenstemming is verslaggever deed. „Mannenwerk" I Dezer dagen, plaatste u in uw blad een „rodeo"- foto: een ruiter uit Texas op een wild paard. Het onder- schrift noemde zijn verrichtingen mannenwerk". Be ter ware liet zë „diereoraishande. ling" te noemen. Gelukkig worden in beschaafde" lan- - den zoals Neder land deze gebrui- ken niet toege- staan Op de foto is duideïyk te zien, dat een riem ter hoogte van de lies cm de buik is aan. gebracht. Hierdoor worden gevoelige lichaamsdelen ge prikkeld en het gevolg is, dat het paard zich gaat verzetten. Dit is geen ruitersport, doch een ontaar ding en dit behoorde in zuidelijke landen te worden afgeschaft. Kunt u het publiek hierop niet eens at tent maken? C. M. RASCH, secretaris Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren. MannenwerkII Hebt u gelet op de riem. die men zo strak mogelijk omde achter benen van dat paard heeft gemon teerd? Bij deze behandeling zou zelfs het tamme paardje van uw groenteboer krampachtig gaan bok ken. Regelmatig kunt u in de bios coop dergelijke „rodeo's" op het witte doek aanschouwen. Is het u nooit opgevallen, dat het paard blijft bokken ook nadat de be rijder is afgeworpen? ABONNé. Bromfietsprobleëm 1 De ANWB wil de bromfietsen naar de rijwielpaden verwijzen Een in mijn vacantie opgedane ervaring heeft mij geleerd, dat bromfietsen het genoegen voor anderen op de rijwielpaden vergallen en op smal- le bospaden een gevaar zijn voor fietsende kinderen. Bovendien ma ken zij op die bospaden de rust die daar voorheen te genieten valt tot een illusie. Ik ben overtuigd, dat alleen de bromfietsbezitters ca de automobilisten de bromfietsen op het fietspad willen hebben. De gro te meerderheid van de fietsers zal ze stellig liever op dc hoofdweg zien. Ml. zouden ze daar, mits ze voldoende rechts houden, minder kwaad doen. H. DE NLEL Bromfietsprobleem 11 De wegenbelasting voor bromfiet sen is onlangs verhoogd van f 10.— tot f 16.per jaar. Nu de brom fietsbezitters zoveel betalen moeten hebben z|j m.i. toch zeker wel het reebt om op de grote weg te rijden, waar de ANWB ze van wil verdrij ven. N. OOSTERBAAN. Toch aardig verhaal Op uw bericht van 28 dezer „Wat doet die kerel hier," is van toepak- sing de Italiaanse zegswijze: ,.Si non vèro, bene trovato", of op z'n Hollands: ,A1 is het niet waar, het is toch een aardig verhaal." Minis ter Staf is persoonlijk zeer be nieuwd wie als zijn dubbelganger in Havelte rondloopt. Kan uw vol ijverige verslaggever zijn speurzin nog eens hierop loslaten? 1 In ernst: minister Staf is in het leger toch niet zo'n onbekende fi guur, dat de commandant van 4e 31ste regimentsgevechtsgroep hem niet dadelijk zou herkennen. MR. G. P. XTèS Hoofd Legervoorlichtingsdienst Bijzonder hoogleraar in het Fries te Leiden LEEUWARDEN. - Tot: bijzon- der hoogleraar voor de Friese leerstoel aan de Universiteit ta Leiden,; die uitgaat van de Friese provinciale onderwijsraad, is be noemd prof. dr K. Fokkema, hoog leraar aan de vryeUniversiteit wp Amsterdam, die tot nu toe als.pri vaat-do cent, a an de Leidse Univer siteit de Friese taal doceerde. A T SR WIJL de Lutheranen te X Lübeck tegen volgend jaar hun medechristenen uit alle mogelijke landen zullen uitnodigen om het zoveelhon- derdjarig bestaan van hun te gen die tijd weer geheel geres taureerde Maria-kerk te ko men méévieren, wordt er in Amsterdam vooralsnog over het lot van de oudste kerk der stad, de gevaarlijk-vermolmde Oude Kerk, gezwegen. Nie mand schijnt' zich af te vragen wat er nu met die kerk gebeuren moet; en wie; het zich af vraagt verneemt geen antwoord. Wij vesti gen in dit verband de aandacht op tweeërlei mogelijkheid. ,De eerste: do Ned. Hervormde Kerk, alléén niet tot het onder havige „kerkherstel" in staat, stelle aaa alle andere protestantse kerkgenootschappen In Nederland voor," dit herstel met haar te sa men. ter hand te nemen. Bij wijze van protestantse „erezaak" en met als doelwit: het herrijzen, van de Oude Kerk als een oecumenTche kerk. het gezamenlijk heiligdom van hen, die toch ook in de We reldraad van' Kerken samenwer kend verenigd zijn. De tweede: zij wordt'door proL dr C. W. Mönnich in het tijd schrift „Theologie en practijk". ge opperd. Verkopen aan.derooms- In ietwat bittere schrijft de hoog- katholieken. boutade-toon leraar: „De Oude. Kerk in Amsterdam staat op invallen. Sinds jaar en dag is er.geen geld voor een res tauratie geweest; de kerk ligt in een van de armste woonwijken van de stad en de gemeente, die .er kerkt kan niets bijdragen. Er is al een oproep voor steun uit gegaan, die ik gaarne onder schrijf. Maar een zeer ketterse vraag: waarom de kerk niet aan de rooms-katholieken aangebo den? 2(j hebben haar wel niet .nodig, nu zij aan de Prins Hen drikkade de monstruositeit heb- deling, komende uit het Centraal Deze week Station, een schok en diepe te leurstelling moet zijn.. Maar het prestige,, de oudste Amsterdamse kerk terug te krijgen,' omdat de ketters haar niet meer aankun nen! Er moet -:toch een aardige som voor te geven zijn,.waarvoor dc Hervormden dan een. geschik tere nieuwe - kerkkunnen bou- - wen. Ik' zou twee voorwaarden..; willen stellen: de oude ramen moeten erweer- in," en er moét een commissie komen, bestaande uit b ehoorlij k onderlegde - kunst- historici,, om; toezicht, te houden op altaarbouw en- .beelden. Want in dit opzichtzjjn onze Roomse broeders niet: altijd te- vertróu- wen. Liever de Oude Kerk j ia- - ben.staan,1.die .voor -ieder', vreem- gestort dan-datiFatüna/'er: levens groot inkomt; Nietvanwege de Mariologie, ;maar vanwege- de a esthetica." "Wij zijn benieuwd, of en hoe er op. prof. MÖnnichs dehkbeéld ge reageerd wordt .Eii. of :men hiér en daar dan toch lievervoor de eer ste mogelijkheid voelt. Enorme achterstand' NZE kerk heeft op het terrein van de sociale ethiek nog een enorme achterstand in te halen, schrijft ds R. Smits uit Den Haag in hetofficiële „Weekblad van de Hervormde Kerk". Het ontbreekt aan sociologisch inzicht: „Hoe vaak zou er in onze kerk waarlijk christelijk ver antwoord gepreekt wor den over het verhaal van de rijke - jongeman. En hoe is de christelijke naastenliefde mogelijk in de onpersoon Iijkc ver houdingen van onze massa-maat schappij? Wat moeten de christe nen concreet met dit gebod doen in hun dagelijks leven? Telkens blijkt weer dat de kerk. geen verstandig, of juister: .geen bevrij dend en richtinggevend woord kan spreken zonder zakelijke ontleding van de' krachten.en problemen van onze huidige samenleving, Daér is'het verschijnsel van het nihilisme. Waar liggen de eigen- olijke sociale engeestelijke oorza ken wan het-nihilisme, die'men éérst dient te bestrijden; wil men het nihilism e zelf kunnen ovcr- winnen? Zonder diepgaande -so ciologische analyse zullen wij het -niet ontdekken. Daar zijn allerlei vormen van twjjfelien angst en, neurose die regélrecht samenhangen metde, problematiek van het huidige sociaal-politieke; leven.. Wat wordt hiervan verdisconteerd in pre- diking en catachese? Daar is het verschijnsel van het groeiende aantal, Gecten.. Zonder haar' so-^ ciale achtergrond ïs; het niet ts verstaan. Daar is enerzijds een snel groeiende wereldbevolking en-;, anderzijds; de religieuze eer bied, voor welke er nooitéén mens te veel is. Wat heeft da kerk te. zeggeninzake het ge- boor te vraagstuk 'naar z'n kwali tatief en. kwantitatief ^aspect?. O, telkens weer blijkt, dat wij de wereld waarin wij leven, nog niet duidelijk genoeg zier* cr al thans practlsch voor onze hel® aanpak in prediking, catechese, zielszorg, nauwelijks de conse quenties uit trekken. En dit alles maakt dat wij moeten erkennen, dat onze kerk op het terrein van de sociale ethiek nog een enorm» achterstand heeft in te halen. Voorbede .voor Republiek. ]\JlET alleen van kerkelijk,'Waar T ook van algemeen politiek belang is het feitt dat- het -.Synodaal bestuur der Molukse Protestantse kerk (denk aan Ambon!) ter gele- ri genheid van de viering van" de 'nationale dag der republiek Indo-;, nesia op 17 Augustus !jJ. een kan- i selboodscbap heeft opgesteld, waarin het o.a. heet: „En daarom rijzen onze gebe den op deze nationale dag near omhoog, naar God de Almach tige, allereerst- .ten behoeve - van de overheid der Republiek .Indo- nesia: moge God aan allen, dl» leiding hebben te geven aan.ons volk, van .de hoogste tot dö laagste drager van het overheids ambt, wijsheid en - Inzicht, moed en volharding schenken om 'dit hun ambt- op de; rechte-wijze-t« beoefenen, In volle verantwoor delijkheid tegenover Hem, dia het al 'regeert, en tot welzijn van het'volk dat aan: hun; zórgen ,;is ..toevertrouwd," - 'UNi NJAj :>riVv,y.V-ï'-, -vri'V'". "- VU Uw ,.T'.s; - V i.-,.;." - V'V A«.'A V IV. - J.r.V pi V rA* e 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 4