ederopbouwplan stadskern gééft de Rotterdamse burger weer moed Driejarig jongetje liep thuis op zijii handen yan de trap Kemplan (half ei) altijd beter dan een lege dop m Van Zola tót ClocMiMe Gino Manelli: wilskracht Geduld raakt op Ook klachten Compromis Stabiel beeld Hoge grondprijzen miMi Blijvende zorg Irëne-kapel in Zuid geopend V J Feestavond, door P. 'vil d. Kerkhof! FRANSE ERNST EN LUIM Asphalt-jungledocumentaire van de misdaad «r 'U Nu is hij monsieur Poulo, de slangenmens Twee jonge artisten v Zaterdag 1 September 1951 Het kemplan voor de bebouwing van ds binnenstad, dat het gemeentebestuur van Rotterdam aan de Raad in uitzicht heeft gesteld, is thans verschenen. Dit plan voorziet, zoals in het des betreffende stuk wordt opgemerkt, in een spoedige uitvoering van een. zodanig gedeelte van hetbasis-planvoor de weder opbouw, dat weder, zij het op kleinere schaal; een stadscentrum met aansluitingen aan de gespaard gebleven woonwijken ont staat. Het behoeft nauwelijks te worden betoogd, dat deze uit eenzetting: de burger weer moed geeft. Onze hoop, dat de ver nietigde binnenstad nogeens binnen tien of twintig jaren her bouwd zou zijn, is een illusie gèhleken en wij zijn allang met de gedachte, dat wij met veel minder genoegen zullen moeten nemen, verzoend geraakt. Tenslotte is een half ei altijd beter dan een lege dop. Het kernplan voor de binnenstad is zo'n half ei. Het zal, dit wordt met zoveel woorden gezegd, verwezenlijkt kunnen worden wanneer de kernfinanciering afkomt. Ver wezenlijkt in een tijdsverloop van ten hoogste tien jaren. De kernfinanciering, dit zijn bij zondere financiële tegemoetkomin gen van. de ztfde van het Rijk, wij hebben er met voldoening nota van genomen, bevindt zich in een verge vorderd stadium. van voorbereiding.. Na de vaststelling daarvan ;(wjj wachten er al enkele jaren op) en na' goedkeuring van het kemplan mag worden verwacht, dat de uit voering van bouwplannen binnen dit kérnplan overeenkomstig de- bedoe ling in sterke mate zal worden be- .yorderd.;;V-.V!' Verwezenlijking van het kernplan betekent, dat Rotterdam .weer een gezicht zal krijgen. Het betekent pok, dat de herbouw van de binnenstad in efappe's zal-worden uitgevoerd, Ons dunkt, daar is nu lang genoeg over gesproken.. De Rotterdammers 'hebben lang genoeg geduld geoefend en wiEen thans eindelijk eens daden zien. Het ongeduld bestaat trouwens over de gehele'linie. Niet alleen de burgerij, die op een afstand de ont- wikkelLng volgt, ;maar ook de bedrij ven met herbouwplicht en Inst but not least het gemeentebestuur wenst op korte termijn de beëindiging van een toestand, die voor een grote stad als Rotterdam onaanvaardbaar is. bouwen, opgericht door ondernemen de zakenlieden, ctië alle risico nemen of grote banken, die .weinig risico nemen. Wat ztfri zo vraagt hij, de oorzaken van dit verschijnsel, op welke wijze kan men het organisch, evenwicht van deze steden herstel len en de stad weer tot een goed functionnerend geheel maken? Men kan niet ten eeuwigen dage blijven wijzen op de ongunst dér tij den, die een remmende invloed heeft pp de herbouw van de binnenstad. Legt men zich hier a priori bij neer; dan zal dit op de duur een dodelijke uitwerking hebben op bestaande ini tiatieven. Het kernplan. is een com promis, ingegeven door, het -inzicht, dat wij onze eisen niet te hoog-,mo gen stellen.Jïet wordt, enerzijds be schouwd als een maximum, zodat het niet mogelijk zal zijn .er-een uitbrei ding van enige betekenis aan te ge ven, doch anderzijds als een mini mum, daar beperking zou neerkomen op een aantasting van het uitgangs punt, volgens hetwelk in de Rotter damse binnenstad zo spoedig ^moge lijk een bebouwing behoort te. ver rijzen. die naar de wettelijke termi nologie „voor haar economische heft levJng" zo dringend noodzakelijk is. Dit is duidelijke taal. Het 'geeft' op directe wijze uitdrukking aan 'de ge voelens, "welke onder alle lagen van de burgerij leven.- De problemen, diede wederop bouw van verwoeste stadskernen meebrengt, blijken overigens niet-ty- pisch Nederlandse problemen te zijn. In het Polytechnisch. Tijdschrift van 21 Augustus j.L troffen, wij een arti kel aan van de Rotterdamse archi tect R. Fledderus, waarin deze als Verslaggever zijn ervaringen mede deelt op 'het achtste congres van het „Deutscher Verband fCir Wohnungs- wesen, StSdtebau und Raumplanung" dat te Hannover is gehouden, -Dit congres stond in het teken van de: •wederopbouw van verwoeste stads kernen, meer speciaal de woongebie den in. deze:' kernen. "U" ziet, een on derwerp, waar wij wel bijzonder nauw bij betrokken: zijn. De heer Fledderus' houdt zich allereerst be zig met het merkwaardige feit, dat 'de steden met zware verwoestingen in de kern een soort stabiel beèld gaan vertonen van een zich vernieu-- wende rand (de vervangingsgebie- den en -uitbreidingenOaan da. buiten kant der stad), dan een binnenring: met een bestaande, deels herstelde bebouwing, vervolgens een kale vlakte (in. Duitsland een ruïnenveld) en daarna' een kleine kern van ge- In de eerste plaats is daar dan de klacht, dat er 65 handelingen moeten worden verricht, voordat in Duits land een eigenaar werkelijk met bouwen kan beginnen. Verder blij ken er alleen al 45 „handelingen" nodig om herverkaveling en ruilver kaveling mogelijk te maken.Een wettige manier om de stad bouw grond te verschaffen, zoals onze ont- eigeningsmethode, kent men niet en dus is overleg op basis van vrijwil ligheid het'enig mogelijke pm tot uitvoering van een stedebouwkun dig - plan te komen. De uitvoering van een plan kan derhalve door een enkele onwillige worden gestuit. In .de tweede plaats drukken de kosten, van bouwrijp maken op.de" eigenaar i.C; de particuliere, bezitter van terrein In de binnenstad. Deze kosten.zijn bijzonder hoog. Vóór het bouwen drukt per ma een „last" op de bouwgrond van 28.50 DM. De schrijver wijst er op, dat het steeds weer de financiering is waar het om draait en niet een bepaald plan, al moet hij toegeven, dat de stedebouw- kundige plannen, in ons land veel in grijpender zijn. In ons land'worden echter de kosten van uitvoering der stedebouwkundige; herbouwplannen d.w.z. de kosten van terrelnontslul- ting, straataanleg- etc. gedragen door Rijk en Gemeente en is er. derhalve.' geen enkele repercussie op de her- bouwplannen vam particulieren, In de derde plaats ziet men als een van de belemmeringen de te hoge grondprijzen in de binnenstad en in derdaad bleek bij de discussies dat men te Hamburg, Bremen en Hanno ver 'grondprijzen, gebaseerd op de status Sept. 1939 (begin van de oor- lag, bij ons Mei '40) langzamerhand onzinbegint te vinden. Men ver klaart déze-:prijzen door. de destijds en nog steeds heersende, ..Restaura- tiöns-Mentalitat", de mentaliteit, ;diè gelooft,'dat de stad tot in détail in het - vroegere'„klimaat" hersteld wordt en men concludeert, dat dit alleen maar juist is daar waar on middellijke aansluiting bij bestaande „klima".bestaande winkelstraten, een station e.d. mogelijk is. Men is van mening dat de grondprijzen die nen te worden bepaald door de nieu we mogelijkheden. Niet de papieren mogelijkheden in het nieuwe plan, maar.inde nieuw graeieftde.stad. Tenslotte, heeft het congres in een aantal punten zijn conclusies neer gelegd,- welke aan de Bondsregering zullen - worden aangaboden. Daarin wordt vastgesteld, dat in het kader van het gehele bouwprogram van het land de kernbebouwing prioriteit dient te hebben en in de investe- ringsplanning en politiek van de re gering dient deze prioriteit krachtig tot uiting te komen. Verder zijn by de herbouw van verwoeste stadsker nen naast stedebouwkundige uit gangspunten de algemeen-economi sche (dus ook sociaal-economische) en financieel-economische gezichts punten van groter belang dan tot Temidden van de nop schnarse nieuwe gebouwen staat trots en 'eenzaam de Laurenstoren. Wan- 'neer zal hij weer midden in het ■ff;.'- stadsgewoel staan- dusver .tot uiting kwam. En ook: voor "de voortzetting, van de weder opbouw; zijn de voltooiing en hand having van het -stedebouwkundig plan noodzakelijk. Aan het eind van. rijn artikel schrijft de heer Fledderus: „Ons.land kan uit deze conclusies de les putten dat de kerafinanciering,zoals deze mogelijk is vólgens de nieuwe We- deropbouwwet, een zaak.is iom rea-, lisering schreeuwt. Al was het alleen maar om andere steden (Hamburg?) vóór té rijn. Anderzijds is het ook wel duidelijk, dat de hoogte der Rijksbijdrage aan' de herbouw van' Nederlandse verwoeste stadskernen niet uitsluitend bepaald dient te worden door de „toevalligheid" van een Staatsbegroting-voor-één-jaar: doch na voorlopige vaststelling .van; „een-hijdragé-dle-de-zaak-zeker-op- gang-helpt", voorwerp van nadere studie en blijvende zorg dient, te zijn. Men kan alle waarden nu eenmaal niet in geld uitdrukken." Het is een opvatting, waarmede wij gaarne; instemming betuigen. Nu het'kernplan voor de. getroffen bin-, nénstad er' ligt, zal de kernfinancie ring spoedig moeten verschijnen. En niet alleen om Hamburg voor te zijn, maar omdat .wijzelf bij willen blij- vén./Vaor het overige, bet was heel interessant" óm eens kennis te nemen' van wat bij. onze -Oosterburen leeft. Er bestaan ongetwijfeld parallellen/ met dit verschil, 'dat de Duitsers soms heel wat voortvarender dan wij aan een probleem "gaan peuteren. •Rotterdam-Zuid en in, het -bijzo der de.'Strevelswijk ;is vveer een bedehuis rijker geworden; - Gister avond werd onder, zeer grote be langstelling van talrijke genodig den,; gemeente-leden en belangstel lenden. de „Irene Kapel" aan: de Heer Danielstraat geopend. Met; 'n kort woord droeg de president- kerkvoogd de heer J. Michélsen de kapel over aan. de kerkeraaden predikant van Strevelswijk. De wijkpredikant: van Strevels wijk, ds W. G. v. d. Ree, sprak, een woord van dank voor deze prach tige kapél die spéciaal voori rijp wijk gebouwd was. Ds v. d. Ree gaf daarna het woord aan de heer A. J. v. d. Vlerk wethouder van Onderwijs- eri volks ontwikkeling, die het college van B. en W; vertegenwoordigde. Ver dere sprekers waren da M. J. ten Bruggenkate,. praëses van de cen trale kerkeraad, ds V. Been uit Amsterdam; ds J, K-F. Mantz, voorzittel' van het moderamen en afgevaardigden van andere kerke raden Charlois en Feijenoord. De voorzitter van de orgelcom missie,, de heer Van "Wijk, bood het orgel aan. Dii orgel werd geleverd door de heer Vlot uit Oud-Alblas. De kapel werd gebciuwd door de fa. Gebrs. Den Ouden uit'. Rotter dam. Het architectenbureau /was Verhagen, Kuiper, Gouwetor en De Ranitz. p??. Allé. medewerkendenwerden har- itèlijk dank gebracht voor de af levering van het gebouw. Met de bouw is men bijna een jaar bezig geweest. Op 19:] September 1950 werd de éérste paal'geslagen. In de richting van het Oosfplein strekt zich- -nóg de verlatenheid van de^verxooeste vsta&: uit. Het niéuwe plan voor' de herbouw van de stadskern zou hier veel verandering kunnen brengen. Tieu jaar Hocka Op een .drukbezochte receptie werd vanmiddag door. dc heer P. A Boor, directeur vande N.V. Nederland: Productie .Centrale Roc- ka, temidden van. een schare vrien den, en relaties v-é. tien jarig be staan-van dezé' bekende zaak her dacht. Vanaf de oprichting is de vennootschap - in het Beursgebouw gevestigd geweest, waar Rocka zich binnen korte tijd; een zeer goede, naam op het veelomvattende ge bied van foto-eopieën; reproduc ties en lichtdrukwerk verwierf. Ondanks de Hmoeilijke oorlogspe- riode kon: men na {de bevrijding toch een begin maken met moder nisering'van de verschillende in stallaties,. zodat thans de meest moderne systemen kunnen worden toegepast. Het ls te begrijpen, dat .de heer Booy van vele zijden werd gecomplimenteerd en terecht hulde oogstte voor zijn gewaardeerd za kenmanschap. Ter gelegenheid van de verjaardag vanH.KH. prinses Wilhelmina, heeft Piet v. d. Kerkhof* gisteravond in de Nieuwe'Zuid ei kerk. een orgelconcert ge geven. Deuniversaliteit van een natio naal herdenkingsfeest, zo vaak aanlei ding gevend tot het uitvoeren van een geijkt bevattelijk - concertprogramma, heeft v. d. Kerkhof* In veel ruimere zin recht doen wedervaren door een serie werken van grote veelzijdigheid en im portantie uit de orgelliteratuur te bren gen met dc volledige inzet van zijn ar tistieke eruditie. Werken van Neder lands grootste:orgelmeesters uit vroeger en later tijd omlijstten de reeks. Van de oude garde waren Sweelinck en Van Noordt.de representatieve vertegenwoor digers. Jacob Bijster opende de groep Jongeren met zijn variaties over een. Va- leriuslied, breed uitgesponnen in de va riaties. wat gezocht in de fuga,, zij het dan dat "dit laatste door de program matische inslag---werd gerechtvaardigd. Bijzonder sterke van zeggingskracht en compositorische, structuur .waren de beide volgende werken: de-fantasie van v. d. Sigtenborst Meyer, die blijkens het fugalhema een' Hommage 4 Cesar Franck zou kunnen zijn en de magis trale finale uit de Sinfonl per: organa van. .Hendrik Andriessen. Temidden van deze nationale orgel - kunst stonden composities van Lubeek, Telemann, Bach en. Franck als eveazo- vele uitingen van kinderlijke blijheid (fugathema Lub eek) en devote ernst (Telemann en Franck) dit alles gereali seerd met de grote kunde van onze Rot terdamse organist. Het talrijke aandach tig luisterende publiek heeft aan. h«t slot staande de belde .coupletten., van het Wilhelmus meegezongen. ELXiY SALOMÉ Muiterij Clochemérle, dc film die Pierre Chenai maakte naar bet gelijknamige boek van Gabriel Chevallier, volgt het bekende, verhaal niet op de voet, maar xmer niet aarts-puriteinen is zij even vermakelijk als de roman. Niet.uitgesloten lijkt het dat sommige Heden een tikje aanstoot zullen nemen aan deze boertige gesehledenia, als zij verzuimen er rekening mee te houden dat een Fransman na een paar glazen voortreffelijke Beaujolate, de vermaarde wyn uit die streek, een olijker toon aan slaat dan. een Noorderling bij zijn glaasje karnemelk pleegt'te doen. Maar men zal moeten toegeven dat het. verbaal nergens grof is. Op pikante wijze steekt- Cheval lier de draak met ongeveer ellcs: de politiek, het leger, de roddelende oude vrijsters enz. Hoogtepunt in deze kaste-, lijke persiflage is de onthulling van de eerste, urinoir inhet plaatsje, die de burgemeester en zijn anticlerlcale vrien den naast dc kerk hebben, laten plaatsen. E£e. feestelijke inwijding, waarbij een oud-minister liet sanitaire bouwwerk als eerste In gebruik neemt, vormt het hoogtepunt van de geschiedenis. Een beetje jammer is dat het wat vroeg komt. maar de strijd van de reactie, die de. brave pastoor Ponosse ln de arm neemt om het verfoeide ding ten spoe digste weg te werken, 'is toch ook vol van aardige vondsten. Hef 2ou 'n dorps- rel gebleven zön als niet de.. Barones zich met de zaak bemoeid had, zodat cr op een.kwade dag een regiment soldaten Clochcrmerle binnen marcheerde om dc weerspiegelt zich ln al zijn boeken. Ook de film „De'avonturcn van Martin Eden" (met Glenn Ford ln de hoofdrol) bezit deze hardheid en de romantiek waarvan 'die werken vol zijn; Ditmaal ls het de strijd van een varensgast met schrijvers kwaliteiten, die door raiddel van een dagboek een wegens muiterij veroor deelde collega .--wil- doen vrijspreken en de onmenselijke houding van de kapitein aan de kaak stellen. Het lukt hem ten- slotte. Men rqoel echter niet wagen xvat hij. er voor moet verduren. Bomantisch, maar ruw is bet verhaal, goed gespeeld de .film, meeslepend en boeiend tot het eind. Een goede greep van REX, dat in het voorprogramma "n uitstek end filmpje geeft, dat. vol humor de stoere show- cowboys aan de zotternij uitlevert. t'rr.il an Betty Fred Astaire wordt er niet Jonger dp, maar in. Let's Dance is hij toch nog een zeer bruikbare partner van niemand minder d mi dc sup er-vitale Betty Hutton, met wie hij menig knap dansje ten besta geeft. Ook een, solodans van Fred rond;en op de vleugel mag er nog zijn. Betty 1s'weer alleraardigst in deze idylle met hindernissen achter de schermen van Broadway en de romantische peri kelen van het virtuoze danspaar zijn wel in staat u een paar uur aangenaam bezig te houden, waarbij u dan aan Betty wel het meeste plezier zult beleven, want deze dynamische dame beschikt ook over eea groot komisch talent. (LUTUSCA). slagen tussen militairen en burgers ztfn niet het sterkste deel van de film. maar pen paar vrijerijtjes van de kasteleins- vrouw met de commandant fleuren d® zaak aardig op. Bizondere filmlsce verdiensten kan men Chcnnl niet toeschrijven in dit werk, doch hij maakte een dankhaar gebruik van chevaDicrs boek om een bruisend stukje Frans dorpsleven zij het dan tamelijk gechargeerd to scheppen, tót vreugde van allen die een. goede grap en een goed glas wijn kun nen waarderen. (ARENA). Aart. da verhaarde kant Het eigenlijke verhaal van „AsphalB Junsle" onderscheidt zich in weinig van de talloze crime stories, waarop de film, vooral de Amerikaanse, zich steeds met bijzondere gretigheid 0£ geworpen heeft. Men heeft stellig menig keer heel wat meer doden zien vallen, meer bloed zien stromen, vermeteler misdaden en.knap-» per speurwerk op het witte.doek kunnen volgen,-': ffier gaat het om een belangrijk® Inbraak in een juwelierszaak, die welis waar 1 miUioen dollar zal opleveren, maar dan ook door een combine vaa onderwereld-leden beraamd en uitge- voerd;'wordt.'.-v Juist deze zorgvuldige men zou haast zeggen: strategische voorberei ding van de kraak, waarbij niets, aan het toeval wordtovergelaten.. Iedereen van Initiatiefnemer tot helerzijn eigen, speciale taak krijgt toegewezen, wordt 'Mcms. Poiilo laat zien hóe men aan'het iooo: „sUmgemnens" is gekomen. Ali 's avonds om 8 uur in de Schouwburg het doek op gaat voor de voorstelling van Variété Rinket—Faveur, komt er een: jongeman te voorschijn, met zoveel gemak op de banden kuierend, aïs eengewoon mens óp ;z'n tóffels. Vervolgens buigt de. ruggegraat van deze jonge man als een rotting eri verschijnt uit de knoop waarin hy rijn slangleriig lichaam legt, rijn hoofd op een plaats waar. men dit lichaamsdeel nimmer zou zoeken. Geboeid zit ge te kijken naar het voortreffelijke werk van het slangenmens Hons., Poulo oXtexvel van de Eind- hovense jongen Paultje de Kantèr, een knaap, die volgens de mensen van het vak een schitterende carrière wacht,, want wat hij nu reeds op zjjn' gebied presteert 'behoort tot het beste wat er op do internationale planken te bieden valt Vertél eens, hoe wordt men slangenmens, hebben, wij de 20-jariga artist gevraagd, WeT, Paultje was nog maar; een jaar. of drie of daar kwam hijriot schrik van zijn ouders al op de han.den.de .'trap]af ^gewiptv ;-;. Op school was er een Jongen die ook aardig op de han den kon lopen, wel acht tegels van de speelplaats ver. Paultje rustte niet voor hij de 'dubbele afstand met de benen iid/dé Jucht koa afleggen; Toen hÜ zijn kunstjes voor zijn oom, de bekende keeper Van Kessel uit Maastricht, demonstreerde, viel het dc "voetballer op dat Paultje bij het'wandelen op. de handen de benen zover naar achteren gebogen hield dat zijn {voeten, bijna bet hoofd raakten. Wat heb jij éen slappe rug, je lijkt: wol een slangen- mens, jong,.zei oom. Slangcnmena!Ja, dat zou mooi zijn, slangenmens zou Paul-, tje worden cn hij ging intens oefe nen. Zointens, dat hft chronisch aan vuile handen ging lijden, want Aia mWniW»' hij meer dan zijn Een andere jongeman, die de laatste weken avond aan avond het publick in de Schouwburg verbaast met zijn formidabelejongleur-act. i» Gino die gebruikte Manelli'. Deze 22-jarige Amsterdammer, die toeren verricht die. men bijna- v.oeten. voor onmogelijk zoü. houden, maakte al heel "jong- deel 'uit van .de acro- Eens werd Paultje voor een batentroep van zy'n vader. Vier jaar geledan/. bij 'een optreden iri Zwolle, we®k van school, gestuurd om, din waar toen kinderverlamming heerste, werd hij door deze 2lekte getroffen.. <>PfriBSB.nand-voeten. Laat er. Gino (Gerrit) moest 9 maanden het bed houden en toen hjj na een lang durige speciale behandeling weer zo goed als genezen was, viel er aan de acrobatiek niet meer te denken. Vader Rikkcrt stelde voor dat Gerrit maar eens moest proberen, of hij aanleg voor het jongleren had. De allround artist wijdde zijn zoon in de grondbeginselen van het jongleren in cn Gerrit begon te oefenen, met ijzeren wilskracht tc oefenen, 9 uur per dag. In 2% jaar was hij zover dat hij op kon tre den. Onmiddellijk stelden de vak mensen zijn -grote begaafdheid vast. Met enorm succes trad Gino op in Dénemarken, Noorwegen, Zweden en Duitsland en nu kan men hem tot en met Zondag aan staande iedere avond in do Schouwburg aan het werk zien. - Nee. zei Gino, zplang als in mijn leertijd oefen ik nu niet meer, hoogstens nu maar 7 uur per dag. Ik heb mc namelijk een ideaal ge steld, dat.ik over, laten we zeggen' drie jaar hoop;te bereiken; ik wil doen wat nog nooit.iemand gelukt is: jongleren met tien ringen. Een paar groten hebben de9 gehaald. Ik werk nu mét 8, de 9 sla ik over en stuur regelrecht'óp 10 aan. -. ;f Je zult'zien dat:ié het haalt, zeg- rn 'dé begaafdheid van een bllk- gen de mensen van- het vak,-die' semsnel reactievermogen, jongen heeft er de wilskracht voor Succes, Gino! r» die week nu net een circus in de stad rijet, waar het RÏangenmens Alberto optrad. Paul vertoon.de zijn kunstjes voor de grote man en die had zoveel aardigheid in het ventje dat hij hem een week lang oefende. Veertien jaar was Paul toen hij als slangenmens op ker missen ging optreden, steeds met meer succes en een naar jaar gele den ging hij in het circus Rens v.-crken. Daar leerde hij nog veel van de bekende Rotterdamse ar tist Piet Wilson, in wiens tramp- linnummer op de springmat: „de vijl Ooritz", hij als Clown ook prachtig werk doet. Let op de naam Mons. Poulo, zeggen de mensen van het vak, met steeds grotere letters zul Je die op de affiches van circussen en variététheaters tegenkomen. Wfi geloven het graag en wensen het de jonge artist van harte toe. Probeer eens even of U dit na 912X9 uur oefenen net zo goed kunt .als Gino Mo 'nelli.. v....- OVERSCHiE •v 22 September zullen de Over- schlese ploegen van het Rode Kruis hun nationale kampioenschap moe ten verdedigen op de wedstrijden te '8-Hertogenbosch. Zaterda® 1 September zullen" da gebruikelijke examens worden af genomen in het zwembad te Over-, schie, van hen die zich een zwem-: diploma willen verwerven. De medische Zondagsdienst wordt Zondag 2 September verzorgd door dr E. F. Nienaber. De vrouwen uit ClochemerZe zvh* even zonnig als de Beaujoiais belangrijk vex schil opmerkt met soort- Bclijko films, dk am d«r. wills da spanning van. climax tot climax, vliegen, cn allerlei - onverklaarbare zaken ver- bergen ln.:een rooki zinnigheid en toevri John Huston, de regisseur vuiAsphalt Jungle", bouwt de sfeer die hij. nodig heelt om zich zo. krachtig, mogelijk uit te drukken, echter stukje voor stukja op; cr is geen (bruikbaar) detail, dat h|J verwaarloost, met bet geluld doet hij cn toe zeer bijzondere dingen, en ten slotte heeft hij een dusdanige beklem ming en hopeloosheid bereikt, dat dm ontknoping, die nadert met de Jlquidati® van een drietal daders en de arreststia van de overigen op één na als een verademing komt. file éne man, een boerenjongen, die f'oar allerlei tegenslag ln dit noodlottig milieu terecht is **- komen, sterft in de wel bij zijn geboorte huis. Zelden ia een misdaad-film op zo'n. wonderlijke wijze geëindigd als deze paarden snuffelen nieuwsgierig aan het lijk van de man, die zo'n vreemde.noot vormt' in déze pastorale omgeving. En de politic, dia toch al oen niet geheel overtuigende rol heeft gaspeeld, meent, dat met deze domme bijloper de/hoofd schuldige gevallen isl .Asphalt Jungle" (ln CINEAC en VICTORIA) kreeg het-praodicaat .Film- van de Maand", 7 Weerzien met, Zola AIS één van zijn sterkste creaties zal men zich FauTMunTaiEmüe Zola bltjven herinneren in de iUm. die weliswaar geen totaalbeeld geeft van het.levan en de ontwikkeling van de grote Franse schrijver, maar mét enkele grepen daar uit toch een aanvaardbare benadering nastreeft van. de strijder voor waarheid en recht, die zich vooral In de gerucht makende Dreyfus-affaire zó heeftge weerd. Het Ja ln 't bijzonder 'dezo dramatlBche episode, waaraan William Diaterle's „Hot leven van Emlle Zola" alle aandacht heeft geschonken en d® Hcèaes van het proces tegen Zola, dl® de staat heeft uitgedaagd de veroor deling van de pneehuldiga Joodse offi cier tot levenslange verbanning op het gruwelijke Duivelseiland ongedaan te maken, behoren tot- de beste ln deze Amerlkaansa film, die thans bij LUXQR na 14 Jaar in repriBO gaat en die roca tocli nog host wel kan waarderen zonder aan „d'oude doos" te hoeven -denken. Engelse thriller De Man ln. het Zwart begint met een zwarthandelaarte doden en 'hem v<ui zijn geld te beroven. Vervolgens schiet hij de taxi-chauffeur, die hem near de plaats dea misdrijfs heeft gereden, neer. Dat zijn twee moorden in een kwartier tijds en dan gaat het gevaarlijke individu jacht maken op de eniga getuige van de laatste, moord, een Jonge actrice, di® toevallig op-de flets langs kwam toen de schoten knalden. Bijzonder boeiend heeft regisseur frey Dell da EpaonJng; opgevoerd In dezo uitstekende Engelse thriller, die zich van de doorsnee Amerikaanse 'ondcricheldt door de grotere distinctie waarmee het gegeven is behandeld. Er ig een knap en geraffineerd gebruik van het geluid ge maakt «n de «feer ia ln de gehele film uitstekend getroffen. Dat de detective zich verheft in do aantrekkelijk® getuig® is niet meer dan een charmante bijkom stigheid. De gced®, spannende film draalt In CAPITOL; Rolprent en Film. In PRINSES kunt -u deze week het verschil tussen eon rolprent en een film eanschouwon.-. De rolprent: „Kerels van dé vlokten", wearin d® romantisch® taferelen- uit het wilde westenzich ln bonte volgorde voor uw ogen ontrollen^in tinten, dl® -u reeds vaker heeft aangetroffen in het Indianenboek van uw zoontje. Randolph Scott is als Jim Dancer de meest held- hafttge kerel en hij daagt «r in schiet grage en wetteloze cowboy's bij bosjes tegelijk ln bet cachot te werken, waarna een „vrederechter" de ruwe klanten handenwrijvend tot «teeds maar hogere boetes veroordeelt, omdat hij 23%.-van de boetebedragen üv handen krijgt. Een onderhoudendo én kleurrijke -geschie denis. - r De film: Musio of Manhattan, Muziek in een stadswijk eri daarmede; het leven in een stadswijk. Muziek van een arme- tierig-orgeldraalertje op de markt,'van een.bandje op het honkbalveld, van het Leger, des Heils. van een straatmuzikant, van.een zangeres ln een deftige club, van. een gramofóonplaat in een bar, waar arbeiders hun brood komen eten. Tafe relen rond deze muzikale uittogen, zo treffend verfilmd, dat men kan zeggen- dit ia film. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 5