„Ik heb Tsjechoslowakije n groot concentratiekamp zien worden STOF VOOR EEN BLIJSPEL m rs Israël waakzaam ondanks rust in Jordanië Het schone voorwerp vraagt een goede omgeving Amerikaans journalist vertelt over zijn diensttijd in Praag Geval-Oatis staat niet op zichzelf Van zeer licht genre -\ Ster van vroegere moefti sou weer rijzende zijn Jubileum R.M.I. Rassenpolitiek in Zuid-Afrika drijft tot communisme Machtig Brits steunpunt Kolonie van wilde apen Beoefenaars van Gebonden Kunsten op de Jaarbeurs Zaterdag 1 September I95]; VERTROUWELIJK ONDERHOUD MET EEN „SPION" j Inhoud van papiermand 1 ging naar- politie (Van onze correspondent te New York) npEH inleiding van het spion- nageproces tegen William N. Oatis, de Praagse corres pondent van Associated Press, lichtten de Tsjechoslowaakse bladen de lezers in, dat A.P. eèn centrum 'van Amerikaanse spionnage was, waar onder de dekmantel; van journalistieke activiteit' belangrijk., nieuws werd verzameld, Oatis had - hierbij drie voorgangers gehad, „getrainde spionnen" evenals 'h de eerste, A J.' Goldberg; het „spionnage-cen- trum" had opgezet. Hem en de anderen waren dan ook „van wege hun vijandige activiteit da accreditatie-papieren ont nomen." Een ernstige beschuldiging voorwaar. -Men kan zich voorstel len dat ik collega Goldberg/sinds 1949 aain ce AJ?/stafvoor. de za ken der V.N./ verbonden, daarop met een; speciale blik aanzag bij onze dagelijkse ontmoetingen. De ze/goedmoedige pijproker een spion?; Welk geloof viel er nu nog. te schenken aan zijn verhalen omtrent zijn kort verblijf in ons land, toen hij in September 1944 met /de.,. luchtlandingstroepen uit Engeland mee kwam om bij Gra- ve: voorraden en oorlogsmateriaal aan de grond te zetten? Ik heb tenslotte de stoute schoe nen a angetrokken en hem ge vraagd, me iets té vertellen van zijn Praagse activiteit. „Accredita tie ingetrokken vanwege mijn Vij andigheid? Mocht wat! -Daar 'is nóóit. enige sprake van geweest. ;Uc heb tot de laatste dag van mijn werk in Praag in de beste verstandhouding gestaan tot de Tsjechöslowaakse autoriteiten. Ik heb Tsjechoslowakije zien veran deren van een moderne democratie in: eèn groot concentratiekamp. Ik :heb er de kneveling van de pers - meegemaakt. Ik heb. mijn mening over - wat. ik waarnam nooit onder stoelen of banken gestoken,; maar publiceerde nooit iets zonder veri- ficatie ter officiële plaatse. Het intrekken van mijn papieren is 20 - onwaar,dat" ik jé kan vertellen dat.ik integendeel geregeld verlof kreeg het land wéér binnen te ko men als ik het voor dienst moest verlaten.in Juli 1949 bén ik nog uaar "Frankfortgeweest om een nièuWetriptiek" te halenvdof on ze dienstauto. Toen stond mijn te-"' - rugkeer naar de V.S. reeds vast. Ik_was": namelijk in 1S48 naar Amerika teruggeroepen omdat mijn vader "stervende was en heb die ^gelegenheid henut om er met mijn directie over te. spreken, dat ik.-na;.zes' jaar; overzeese dienst wél weer eens erg graag mét mijn gezin ih het vaderland zou willen blijven: Begin 1949 werd me dat toegestaan en -lik heb toen vijf /maanden voor mijn vertrek 'mede deling daarvan gedaan aan de Tsjechöslowaakse autoriteiten' om hun -tijd 'te géven, de papieren van. ;myn opvolger te onderzoeken en goed^te keuren. Mijn opvolgers, Oatis; iacluis, hechten er evenals ik de groot- ste"waarde 1 aan het nieuws dat we vergaarden zoveel doenlijk te/ toetsen. Die journalistieke nauwgezetheid hebben ze waar- scbijnlijk voor nieuwsgierigheid V; aangezien. Maar mij hebben ze :Üatnooit voor de voeten ge- worpen. TT) IRECTE censuur was ér niet,; •*-/ /wel; censuur-achteraf. Dat .moemen, ze verantwoordelijks- ■/h'^dSrcensuur. Twee van'mijn op-, volgers; zijnin l95u evenals trou- ■wéns verschillende, andere corres pondenten, uitgewezen wegens .„Qh-objectieve.berichtgeving". Maar ze; wisten vooruit wat; voor berichten.we /uitzonden. Want de teleprint, die ons Praagse bureau dirèct met ons bureau rte Londen verbond,-'was geleverd door de Tsjechöslowaakse: - telegraafdienst met. toestemming .der autoriteiten. Elke Uitzending op de teleprint liep over -hun 'net én kon door hen wórden gecontroleerd.Alle tele foongesprekken werden afgelui- Het oudste dochtertje van dé re-' gerende groothertogin van Lu- "xemourg, prinses Marie Gabriëlle, Heeft zich verloofd mei de. Deen se graaf. Knud Holstsin. Ledra- b org. In November gaat het jonge paartróuwerC. Deprinses heeft reeds'naam gemaakt als beeld houwster.'Deze ongedwongen foto is genomen ophet strand van Cabasson, Frankrijk. - sterd. Ik had, zoals trouwens1 r al ïriijn, collega's, de bewijzen dat mijn post geopend werd. Desnip pers uit onze papiermanden wer; den dagelijks door de huisbewaar der naar de politie gebracht. Eén van mijn eigen Tsjechöslowaakse employé's vertelde me door de politie als spion in mijn bureau te zijn - geplaatst. Maar ik wasvrij te gaan waar ik wilde, totdat er bepaling kwam die voor iedereen een speciaal permit voorschreef voor reizen boven de 48 uur. Ik weet"van Oatis. dat hy niet, minder op objectieve berichtge ving gesteld was dan ik. We ga ven berichten, geen commenta ren, maar het was _uiterst moei lijk van officiële instanties de inlichtingen te verkrijgen die nodig waren, ook per telefoon. Ik wilde eens een stuk door sturen over de Ionen in Tsjecho slowakije. Maar hct hoofd van het statistisch bureau van het departement van Arbeid wei gerde elk gegeven. Op de een voudigste vraag ving je bot Een geïllustreerd tijdschrift uit België had ons bureau gevraagd, materiaal te verzamelen voor een artikel over do Tsjechöslowaakse speelgoed-industrie die zijn best deed de plaats van Neurenberg in te nemen. Ik heb me daarvoor tot elke mogelijke instantie gewend. Maar nee, men weigerde me toe te laten tot een fabriek en weiger de zelfs illustratie-materiaal door hun eigen fotografen voor me te laten maken. Hetenige dat. ze me wilden geven waren wat onbruik bare catalogus-illustraties. Het laatste motief ..van weigering om een fabriek .te laten zien was no- tabene dat dit de productie zou E* NIGE weken geleden stond rif de Amerikaanse-journalist William Oatis fe Ptaag terecht onder beschuldiging van spion- hage. Hij hoorde tien jaar ge vangenisstraf tegen zich eisen, nadat hij op verrassend vlotte wijze' schuld had bekend. Onze correspotident- ie New Y o rk vond ih dit pro ces en in de commentaren van- de Tsjechöslowaakse pers aan leiding om eens te paan praten met een van Oatis' voorgan gers, A. G. Goldberg, die zich met genoegen bereidverklaar de zijn visie op de beweerde spionnage te geven. Uit zijn relaas blijkt, dat/ het voor een Westelijke journalistin Tsjecho- sloinakye vrijwelonmogelijk schijnt- te zijn, aan de kwalifi catie „jpion^ te ontkomen. Brand op Noors schip liep goed af VLAARDENGEN. Door resoluut optreden van dé Vlaardingse brand weer kon de brand aan boord van hét Noórsè motorschip ..Carrier" be perkt blijven tot de machinekamer. Voor de Rotterdamse brandweer met een drijvende spuit, voorzien van. sehuimblusmateriaal. arriveerde, had zich een." aantal Vlaardingse brand weerlieden vrijwillig aan boord "van het schip begeven óm. alle trekgaten af te dekken; en met schuimblus materiaal de brand te bestrijden. Toen de Rotterdamse brandweer ar riveerde kon men de vuurhaard be naderen en was men de brand vrij spoedig meester. Nieuwe zaak fa. Jacobs Het nieuwe herenkledingmaga- zijn Jacobs aan de Jonker Frans- straat 50 bood gisteren een wel zeer feestelijke aanblik door de talrijke bloemstukken, die cliënten/ fabri kanten én vriendin, hadden gezon den ter gelegenheid van de ope ning op .die dag. Het gehele inte rieur maakt een bijzonder ver-, zorgde indruk, niet het minst door. de praktische indeling en. de door de. fa. Tournier ontworpen verlich ting, welke het midden houdt tus sen dag- en avondverlichting. Vele relaties maakten van dé' gelegen heid gebruik._de heer Jacobs geluk te ..wensen;,"i njsche aanleg een oplossing vindt waar de officiële en semi-offidele rechtskundigen wanhopig worden. Tegen deNapolitaanse' achtergrond heeft zich het volgende familie drama afgespeeld: Marcello B. was een charmante Marcello B. was echter nog te vorm van dubbel gehuwd zijn)'*» jong en te onervaren om te weten, de wet mag niet meewerken nÜ dat van bruiloften bruiloften ko'- iets strafbaars.' Bovendien zou 'EnZ In Napels is een proces aan de men.... Elia, horende, dat Marcel-. hei vertikken,, om voor een vrouin gang, waarover zich alle lagen-der lo gelukkig was, wilde ook geluk- en een zoontje te zorgen die-niet; bevolking opwinden.- Misschien dat 'cig worden. Maar toen Elia op de. van -hem zijn eh nooit van hem een blijspelschrijver mei Salomo-' burgerlijke stand verscheen, kon geweest zijn'. hij vernemen, dat hy reeds geluk- De kerk nu komen aan kig, gehuwd, heldentenor en vader een teer punt de kerk verleent" was en wel in Milaan. Elta begon ook geen medewerking tot oplos, te 'lachen, maar zijn aanstaande sing vanMarcello's huwelijk om" niet; zij sloeg alarm en liep naar dat er'een kind is. Toen was er de kadi. - een jurist die Marcello trachtte te De kadi zei, dat de wet in deze overreden zijn eigen zoontjeto jongen om te zien en om. te ho- kwestie niet voorzag. Men kan in adopteren, maar toen zei een on ren, taant Marcello 8. beschikte Italië niet scheiden; soms kan een dere jurist: ,J?at kan niet u-ant over een vrouwenhartensmeltende tweede huwelijk mogelijk 1gorden het kind, heeft al een papieren vn. tenori Een operettegezelschap gemaakt zonder het eerste tot een der. Ejia die in staat is in ziin spitste het oor cn toildè Marcello puinhoop te maken; kinderen blij- levensonderhond te voorzien B. wel engageren voor een toer ven altijd „van de rader". Als Deze Gordiaanse knoop mast door de provincie en een koor- echtgenoot heette Marcello: Elia doorgehakt worden. Als nu Mar- rneisje van hel gezelschap wilde B., das was zijn zoontje volgens cello B. eens veroordeeld zou.tvor- graag Marcello B. engageren voor de wet een zoontje van Elia. Als den wegens valsheid in geschrijf* een loer door het leven. Marcello Marcello was Marcello een: vrij- dan zcu men een begin van eer B. werd tot heldentenor gebmnbar- 9^cl die niet huwen kon, maar oplossing hebben.... Neen, 200* dcerd en tot echtgenoot. Dat Iaat- 'lu kon ook «iet huiven, .omdat er de advocaat van Marcello, „lemard ste kostte echter kracht, went koordame is dte weet te zwe- wel veroordelen voor het pleaèn Marcello was te jong, om zonder ?€n> dat zij toel met hem getrouwd van valsheid in geschrifte gaat niet toestemming te kunnen trouwen, ti, cn of zij «u Celli tegen hem als men de gepleegde valsheid zei. Die toestemming kreeg Marcello zept dan wel Elta: dat blijft haar ve niet herstelt!" niet, omdat hij ruzie had met zijn hetzelfde..Hierover nu staat Napels op yn vader èn over de muziek èn over Ook de echte Elia is vrijgezel, kop. het koormeisje. Marcello B. vond maar zijn papleren zeggen dat hij De familie B. zucht, piekert be er het volgende op: hij had een wettig gehuwd en 7jader ts. tedere tongt en Huilt, broer die 6 jaar ouder was en verandering in deze 'toestand, al- En Elia's bruid denkt er óvèr op naam van die broer, Elia, liet dus de Napolitaans-Italiaanse ju- een andere man te zoeken dn*» hy 2ich inschryuen-en-hutven. risterij. voert tot bigamie (een eeh man die enige zoon is.' belemmeren! Tenslotte lukte het ree tot iemand door te dringen aan. wie ik zeven vragen voorlegde, die me aan het artikel zouden kunnen helpen. Die vragen moes ten eerst officieel goedgekeurd orden Het antwoord moet 'ik nog krijgen.' Ik ben tot aan mijn vertrek, on danks ons verschil van overtui ging, op de beste diplomatieke vóet geweest met "alle instanties. Ik ging. ook met; verschillende Tsjechen persoonlijk om, maar na tuurlijk menigeen was na alle huiszoekingen en arrestaties te rughoudend-en voorzichtig, niet uit wantrouwen maar uit de angst waarvan een ieder onherroepelijk de dupe wordt die leven, moet in een dictatuur-staat". 'V. (Van onze correspondent) - JERUZALEM Naar het uiterlijk der dingen te oordelen is de rast in Jordanië weergekeerd. De mitrailleurs van het Arabische Legioen in de Oude Stad Jeruzalem, die zich de eerste dagen na de moord op koning Abdoellah telkens Heten horen, zwijgen, het collectieve huisarrest, dat de bewoners van het Arabische Jeruzalem was opgelegd, is opgeheven, aan de stroom van arrestaties is, volgens buitenlandse bezoekers, een einde ge komen en sinds enkele dagen is er weer verkeer vU de Mandelbaum- doorgang van het Jordaanse stadsdeel naar het Israëlische en omgekeerd. wondera^r van Hitier alle mede plichtigheid aan de moord op Ab doellah en typeerde hij de aan zijn. Maar deze uiterlijke terugkeer tot de normale gang van -zaken houdt nog niet in, dat men de ont wikkeling bij. de naburen niet meer met1 belangstelling zou volgen.,'Dé aanslag van de21-jarige kleerma ker op de ..meest, vooruitstrevende vorst, in hét Nabije en Midden-, Oosten heeft 'daarvoor al te zeer de vrede-en dè stabiliteit van'dit'deel der wereld in gevaar, .gebracht. Voor Israël, kunnen de consequen ties daarvan vèr strekken en re gering en weermacht leggendan ook, de grootste waakzaamheid aan. de; dag;..Ti";' Die waakzaamheid acht men hier vooral geboden,1 omdat de moord óp de Jordaanse monarch een-di rect resultaat was van','s konings kennelijke bereidheidom vrede met Israël te sluiten. AbdóeUah s' bewondering voor het Joodse kolo nisatiewerk -was ook Jn ,deAxabK. sche wereld algemeen bekendiMen wist hoezeer hij vrede met zijn buren wenste. In April 19'48 washij het; die on dubbelzinnig. Jh'et; recht van de Joden op een -eigen bestuur in een onder Arabische souvereini- teït staand Palestina/bepleitte'en vlak voor hetuitbreken van de oorlog tussen. Joden -en/ Arabieren ontving' hij de tegenwoordige 'mi nister van r Arbeid, Gol da ";Myerson, in audiëntiehals een. laatstepo ging om gezamenlijk gewelddadigheden te voorkomen.\Hü nok was .het.die in November, 1948 "openlijk /'ver-, klaarde, dat „verderestrijd m .Pa lestina nutteloos" was. Een jaar later bood hij vrede aan in ruil voor een haven aan. de Middelland se Zee en 'enige tijd geleden 'gaf hij toe, dat de Joden.- rechten.; kon den laten golden ophun.1 heilige plaatsen in-de Oude Stad 'van 'Je ruzalem. Het is dus werkelijk' geen wón der, dat de Israëli4 hémmet1 an dere ogen beschouwden dan dé heersers in de overige landen van de Arabische Liga. Hun- waarde- 1 ring spreekt .-uit '7. commentaren, die de Israëlische pers aan de toestand in Jordani'i wijdde. - Het is voor de Israëli aan geen twijfel onderhevig, dat hier de vroegere moefti van Jeruzalèm,de vijand der Joden Chaj .Amin ial Husseinï, de hand' ih het spel; had, ook al ontkent déze vroegère be- adres gerichte beschuldigmgen als ,^ngels-Zionistische kwaadspreke rij". De moordenaar was een van zijn felste medestanders. In dit verband wijst men in Is raëlische kringen ook op het feit, dat de aanslag op. Abdoellah een nieuwe schakel vormt in de keten van moorden op staatslieden, die een wapenstilstandsverdrag met Israël tekenden'. Nukrashi Pasja, de Egyptische premier, kolonel Zalm, de Syrische dictator en Ryad a Soelach, de Libanese minister-pre sident, vielen allen onder moorde naarshand. Van h:n werd stellig Ryad door volgelingen van de Moefti gedooden wanneer men in aanmerking neemt dat er de laat ste tijd in Jordanië een toenemend verzet tegen AbÓoeliah was ont staan wegens .zijn pro-Engelse po litiek en zijn .streven om het .con flict met Israël by .te leggen, vimtt men alle grond voor de bewering, dat de ster van de beruchte Groot- Moefti van Jeruzalem opnieuw aan het 'rijzen' is. VU AS DE. EERSTE DRUK nog v v te gebrekkig, in de thans verschenen vjjfde druk blijkt Cas par HÖweler's „Inleidingtot de muziekgeschiedenis" tot een voor treffelijk leerboek geworden. In zyn overzichtelijk ingedeelde en door H. ,J. Paris te Amsterdam prachtig uitgegeven werk beschrijft HÖweler de muziekgeschiedenis als' een evolutie, in functionele samen hang met de ontwikkeling van het totale cultuurbeeld. Vergeleken bij vorige uitgaven is de laatste druk op verschillende punten uitgebreid met zijn informaties over hui- van Borneo, ilbistra- tie uit Caspar HÖweler's voortref- lijke „Inleiding tot de muziek geschiedenis". dige Nederlandse componisten en musicologen is het boek zeer up-to- date; eèn principiëlenieuwigheid 1 en de taal; onderging een zuivë-; ring. Ven /groot belang: is hét dat deze uitgave-verrijkt werd:met';af beeldingen v uit Höweler's Platen atlas, niet alleen meer1;, met Ioiitér op de muziek betrekking hebbende illustraties/ maar ookmet. afbeel dingen van' schilderijen,; toneel-; inrichting e.d., die typerend, zijn voor een stijl of periode.' Het voor beeldige werk zij liefhebbers en muriek-studerënden met nadruk echter niet de studenten - van. een Conservatorium warm aanbevo- lexu De beroemde-' Belgische- musico loog prof. dr. Ck. van den ;Borren h eeft zijn met grote nauwgèzétheid; en onderhoudend geschreven /stu die „Geschiedenis van 'de ihuziëk in; de Nederlanden" voltooidj-hét tweede deel is thans/bijde /Wereld bibliotheek te Amsterdam versche nen. Het is een prachtiguitgege ven .standaardwerk. Helaas 1 echter is de schrijver, een weinig éénzijdig, geconcentreerd geweest op het eer biedwekkend aantal muziekwer-. ken, waarmede hijzelf in contact kwam;, uiteraard, was dit ïn gro tere mate het geval met de Belgi sche dan met de Nederlandse mu ziek, Een zo belangrijk meester als Willem Pijper wordt b.v, zeer in het kort en onvolledig behandeld en Benoit veel uitgebreider, dan Diepenbrock., Van den Borren had tot principe alleen over reeds over leden componisten te schrijven. Te betreuren blijft1 het gevolg: reeds lang. ingeburgerde werken/zoals b.v. van H. Andriessen, wérden niet/genoemd. Wanneer men naast dit werk zich nog publicaties o.a, van E. Reéser over de jon gere muzi é/v beschikt «Eïrmek. geheel,, dah geen enkele vakmajof serieuze' aiVnateur kan missen: an den. Borrei <3!^ jectief-web., - dé lezer miteneesleept doorde irse belangsteltrijving van de scher voo r ..zijn c' Walter iwi Hmwinh „Drie Tonmittel der Musik" (bij Irmgard Auras te Apeldoorn). In 230 stellingen met vele muziek voorbeelden ontwikkelt de thans 7I-jarige schrijver zijn theorieën, waarover hy lange tijd in ver band met de Nazi-activiteit (ver nietiging van manuscripten!) niets publiceerde. Het is een knap en streng werk, waarin de zes „Originalintervallcn" de grondslag voor alle verklaringen vormen. Voor de meeste amateurs is het niet te volgen, voor musici echter interessant. PIET MöHKINGER Hedenherdenktde: heer J. Don ker,. baas in eem-der-fabrïeks-afde-- Tingen bij de N.V. de Rotterdamse -Melkinrichting aan ;dePersoons-; „dam de .dag. waarop hy voor 40- jaar. bij deze melkinrichting in.; "diénsttrad. /Vanmorgen werd hij in eén 'bijeenkomst- van directie'1 e'n. personeel gecomplimenteerd, waarbij de directie hem een cadeau onder couvert aanbood. Namens hot/personeel en naniens de voet balvereniging RiM.I. werd hem eveneens een .geschenk aangeboden. Na deze huldiging volgde een re ceptie voor de' overige personeels leden, waarna de 'jubilaris de dag vérder in huiselijke kring door bracht;/ „Kota Baroe" wordt Dinsdag verwacht Hetpelgrimschip „Kota Baroe" van' de Koninktij ke Rotterdam sche Lloyd,- bet enige'-Lloydschïp dat dit •jaarr Indonesische bedevaartgangers, van y Indonesië naar Djéddah heeft gebracht.; wordt, onvoorziene om standigheden voorbehouden,- Dins dagmiddag om één uuraan - de Lloydkade te Rotterdam verwacht. DURBAN. Manila! Gandhi, /de zoon van Mahatma-Gandhi,. heeft' minister-president Malan inèch briefgewaarschuwd, dat :de apart heidspolitiek van de Zuid-Afri kaanse regering. de mensen naar het communisme dryft. Gandhi, die enige: tijd geleden gevast heeft uit< protest, tegen hét rassenonderscheid, schrééf aan/Ma- Jan, dat. de regeringspolitiek vde! mensen het recht om hun persoon lijkheid ten volle: te ontwikkelen ontzegt. „Terwijl u aan de ene kant uw energie gebruikt om het-godde loze communisme 'de kop in te drukken, zal uw apartheldspblitlëk de mensen, of zij het willen of niét, naar het communisme drijven". Minister Stikker naar San Francisco DEN HAAG De minister' van Buitenlandse Zaken, mr D. U; Stik ker, zal hedenavond om tien uur per KLM naar New York1 vér trek ken. Vandaar zal hij zich naar San Francisco begeven. Na de conferentie te San Francis co gaat minister Stikker via/Was hington naar Ottawa..- 'j Hij zal omstreeks 20 September in Nederland terugkeren.; Minister Wemmers opent BOVAG-congres DEN HAAG. Minister H. H Wemmers zal op 6 September ia het Schevenir.gse Kurhaus het in ternationaal congres van aütohan- delai en en garagehouders openen. Dit congres/staat onder -presidium van mr. A. F. H. Jansen, voorzitter van de BOVAG, de Bond van'' Au-, t oh ande laren en Garagehouders Aan. het congres, dat drie da|êa duurt, zijn enige feestelijkhedenW 1 excursies verbonden. - Enige uren voordat de /film Othello zijn wereldpremière op het festiva; je Veuetie zou hebben, werd zij door Orson Welles teruggenomen Hij zej dat hij rijr. Inzend ir.^ teruggetrokken haa. omdat ce enige kopie van de film m haait gemaakt was en commercieel geen goed© indruk zou maken. Op een opgewonden persconferentie verielde Welles, dat de kopie voorzien was van een Italiaanse geluidsband; Douane- moeilijkhetlen hadden het onmogeWk gemaakt de Engelse versie Ujdig in Venetië te hébben. Wanneer nu de pre mière zal p'.aats hebben, kon nle: wer den gezegd. OIJUKÜKERK A.L). IJSSEL -Bij de: alhier In De Schans /gehou den sportdemonstraties waarvan wa reeds- een beknopt verslag gaven, wer den ook wedstrijden .gehouden Mussen. Sparta, uit Krimpen aan de Lek ea OKK alhier. Deze bestonden uit: brug, rek, tafel- springen ;en vrijen oefeningen. Hierbij toonde - Sparta rich de meerdere van OKK. Sparta behaalde 230,9 punten.te gen OKK '220,5 punten. Gibraltar, een stad van ongeveer 25.000 inwoners, voor het grootste deel Spanjaardenheeft de sfeer van Hoorn of van Bergen op ^ocm. In het hotel, waar geen ruit heel is en geen deur recht staat, omdat vier maanden geleden een munitieschip in de haven ontplofte, zitten drie Engelsen met geduldige gezichten patience te spelen. Uit de pro testantse kerk aan de overkant dringen, doordat het op. straat zo-stil J£(ll*ïï Q-ls OEOVlflCIG- is de psalmen tot in het hotel door. Ik had niet gedacht, dat Gibraltarr één der belangrijkste steunpunten SlQÜJG van het Britse Rijk, een wereldstad zou zijn, maar de overgang na het hete, bruisende, kokende Algaciras, waar de luidruchtige ^ondags- markten ïn volle bloei stonden en waar letterlijk iedereen op straat leek te leven, is wel heel merkwaardig. Hel tegemoet varen over de bleekwater-blauwe baai van Algeciras, waarin eèn paar kleine haaien hun vinnen lieten zien, had trouwens ook van alles doen verwachten niet Hoorn of Bergen op Zoom. De Engelsen leven er zoals zij altijd in den vreemde hebben ge daan: ze blijven zichzelf. Elke mor gen om half tien gaan aan de voet van Europa's machtigstevesting "de dames tennissen. Zij oefenen wel niet voor Wimbledon, maar zij spe len toch een heel behoorlijke partij. Haar mannen spelen cricket op kei harde rotsvelden, waar: geen sprietje gras op groeien wik. Er zyn velé clubs, waar je als exotische bijzon derheid/zelfs buitë ri. -kimt/zitten; mits "deMiddelland^ 'Zee niét te, woestis kumje; ef roelen. pf-met/je ■auto/in;;eehkwartier: vanhet ;ene einde naar het/andereVrijden, Die auto - draagt de "goed-Noordh olland- se.-letter G, maar dat/M"de?G van Gibraltar, Zelf heb ikop /een/ morgèn ./yoor ongeveer/ een dubbeltje 'de -büs"ge- nomen naar het.einde van. Europa. Europe's Point heet niet.helemaéi. tére cht" 20:' bet-: Spaanse', stad j e •;Ta- rifa, wat .meer naar/ ZhetJ-/Westen, ligt'-nog iets Zuidelijker. 'l Zittend op het kleine strandje achter' me de rotsen met eenpaar vijgebomen en twee Engelse sol daten, die geteisterd door de hitte, de primitieve heren-kleedkamer op kalefaterden heb ik toen ge peinsd over het merkwaardige feit, dat ik hier, temidden van.de bun-, kers en andere militaire werken, zo maar mocht zitten. zonder te zijn aangehouden en zonder één schriftelijke of mondelinge - to'e- Stcmming.. - Ik was /door1 een 'romantische tunnel' afgedaald, die daar zeker niét was', aangelegd .voör?;dé^zwemZ mers. ^.Jk geloof wel - dat 'tmag, maar ik 'heb - er nietsover te zeg gen,;-—I'm. - not in - charge" —vin' diegeest,/: hadden /de /soldaten ge- antwoord,, aan „wié ik/vrbegof dat. nu wel/kén,/ dat rondlopen door.cn over, een vesting. f. Hetantwoord 'lagvoorde/hand: van ':de,/eigenlijke, -vestüig;rzie -je toch/iidêtsf';/want die ligt,'achter wèl bewaakte/tunnels, ia ;de - rots. Honderden Spaanse arbeiders ko men er. elke dag "werken; zij .ma ken 's middags om vijf uur de Gi braltar .Main Street tweemaal zo: druk als de Amsterdamse Leidse- straat. Je hoort nu en dan ontplof fingen; je ziet niets. Wel zichtbaar is het imposante vliegveld (1,5 km lang), voor het: grootste deel als een pier in zee gebouwd. In-de, oorlog werd het belangrijk uitgebreid; de Engelsen gi ngen'; dasrb ijméthun;verin aarde; efficiency té- werk doorde bijna twee mïlhoérii ton ;puinr, "dië in" de- rots overbodig waren, te/gebruiken/ voor hét vliegveld.--.k,. 'l- Er'is; en er /wordt /dus binnen 'er buiten ..de//berg eén geweldig werk verzet. Bitter-emstig,- maar dat neemt niet''.weg' dat de. legerorders' 'op;1 gezetie'tijderi/mededelin^enbe-- vatten- over de stand van zaken in; de! apenkolonie! Op de rots' van Gibraltar wonen, zoals-u weet,-de" enige wilde apen''van"-Europa. '/-4#- X: f ij j/g/x'ERlCVAN DER; .STEEN; Tot nu toe leer den de kinderen het alphabet uit een dik cartonnën kleu rig prentenboek. U weet wel van/ A. is een aapje,' 'dat. uit zyn poot eet en van de bakker, die ons brood; bakt.,Er kwamen ook linnen prentenboeken, die niet uit elkaar la gen voor, het" alpha bet .in ons hoofd was geprent, maar het bleef een boek je. Nu krijgen de kinderen 'het heel wateenvoudiger. Telkens als ze hun neusje snuiten- wordt hun een let ter geleerd. Boris van Wijk ..immers drukte het A.B.C. met nieuwe be grippen en dc cij fers van 0 tot '9 op een kleurig en fleurig kinderzak- doekje, dat cok als wandversiering in de kinderkamer he lemaal niet zou. misstaan. En dit zakdoekje is één van "de voorwer pen, die te zien zullen zijn in-de collectieve stand van de Vereni ging van Beoefenaars der Gebon den Kunsten op de Utrechtse na- jaarsbeuxs. Wat wil dezevereniging? Het antwoord daarop is niet 20 eenvou dig te geven. Daarvoor verschillen de deelnemersonderling wellicht té :Veel van instelling, e'n opvatting'. Het zijn geen fabrikanten, dié hun ontwerpen maken voor duizend exemplaren tegelij k, m aarhet zijn evenmin alleen ambachtslieden, die unica vér vaardigen. Allen die', hier., aanwezig zijn echter hebben de^ schoonheid lief en proberen daar van te getuigen in de voorwerpen, die hun ateliers of werkplaatsen verlaten. Of zij nu het handwerk beoefenen of in de industriële vormgeving het schone najagen, zij allen willen voorwerpen maken, die een dagelijks terugkerende vreugde schenken aan de gebrui kers. En met die voorwerpen- kan' ook "de huisvrouw weer vaak scheppende arbeid verrichten. - Hét was de heer Zaalberg, die zelf met sier- cn gebruiksaardewerk. aanwe zig. zal zijn, die deze opmerking maakte. In ieder geval ..wist hij het best de geestdrift voor de -schone vorm over te brengen op de luiste raars toen in een persbijeenkomst de bedoelingen Van -.de vereniging werden uiteengezet. Iets' van de vreugde van de maker moet als.'het góed is in het voorwerp overgaan, zo betoogde hij. Als eén van 'de kenmerken van de kunst,van deze tijd noemde hij de eerlijkheid! Het voorwerp .moet eerlijk /gemaakt zij iv ge tuigen van. vakmanschap én bestaan 'uit i het- beste/i/niateriaali Goeditevan verhouding, -/vqrm."en klehri-zijh.'En .wipi-ojj/detjuis'te^ij-" ze,voor1 dezeL schone voorwerpen waardering //wil oogsten/zaUéüt Kirtderzafcdóekje,; met,: alphabet;:; wn r Boris van Wyk. moeilijk alleen kunnen. De combi natie zal eerst de fraaiste effecten, teweegbrengen en aanleiding zijn voor een volledig genieten. De kunstenaars kunnen elkaar derhal ve niet missen. En daarom'is aeza collectieve deelneming zo_ belang rijk. Als het goed is zal zij het be gin moeten zijnvan een jaarlijkse herhaling. De heer Zaalberg.zag.in zijn Verbeelding reeds1 een/afzon der lyk paviljoen gereserveerd voor; allen die. eerlijk willen wer-? ken eri zich .willen gnderwareu aan. het .oordeel, van een^jutït zodat, ieder dié daarin belangstelt aes- thetisch; verantwoordé/voorwerpen op de Jaarbëurs1 bijeen zou vinoen, De. inzending van de vereniging» wier streven aansluit op de /vA^,'. K, voor de oorlog'; een bekende, verschijning op'de Jaarbeurs; komt;; onder, de' brug- tussen/het/tweede/ en derde gebouw. De standzaJ worden ingericht door de archive- Rietveld. In het midden komen m- tan en rieten meubelen metjgor- dijn- en' .beklcdingsstoffen. omheen worden de andere deeae- mers langs de „rooilijn" gegroe peerd. ;'-/. 'Als de-beurs haar "deuren opent zal er nog wel gelegenheid'^ljn over de inzendingen zdf te schrij ven. Laten wy nu volstaan metida vermelding, dat er behalve aarde-. werk, dat met de hand werd- ver* vaardigd ook industriële producten aanwezig zjjn. Met bekledingsstoi* feri is ;het aT evenzo gesteld. Ver- der; kómen er bedrukte stoffen, fraaie Nederlandse en Deense lam* pen, dierfiguren van stro ea-ver nuftige en sierlijke boekenrekken en veer interessants meer.. In iet? gevalleen ieder, dié.er van'hoimooie en doelmatige voorwerpën- om .zich .héén. te heb-/ ;beh:zal/goed/doGn/deze//conectieve',; inzending niet voorbydè/Ic^efl*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1951 | | pagina 6